20.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 57/4


ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА ОТНОСНО COVID-19

(2020/C 57/04)

На заседание днес Съветът на Европейския съюз разгледа последиците от масовото разпространение на случаи на инфекция с COVID-19 при хората, което започна в Китай през декември миналата година и във връзка с което на 30 януари 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви извънредна ситуация за общественото здраве в световен мащаб (1).

Съветът приветства ефективната реакция на ЕС в лицето на държавите членки, Комисията, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Комитета за здравна сигурност (КЗС), както и международния отговор на заплахата от евентуална пандемия и призовава за постоянно и засилено сътрудничество на равнище ЕС и на международно равнище.

Като съзнават, че епидемиологичната обстановка продължава да се променя, ЕС и неговите държави членки следва да продължат да действат решително и координирано, за да се справят със заплахата, породена от COVID-19, и да предотвратят по-нататъшното предаване на причиняващия заразата вирус 2019-nCoV във и на територията на ЕС. За тази цел Съветът на Европейския съюз прие следните заключения:

„СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1.

ПРИЗНАВА, че широкото разпространение на нови заразни болести като COVID-19 е потенциална заплаха за здравето в световен мащаб, по-специално поради масовите и чести международни пътувания в един глобализиран свят;

2.

ОТБЕЛЯЗВА, че потвърдените случаи на COVID-19 са причинени от вирус, който може да се предава от човек на човек;

3.

ОТБЕЛЯЗВА публикувания от СЗО на 3 февруари 2020 г. Стратегически план за подготвеност и реакция относно 2019-nCoV (2), който има за цел да се спре по-нататъшното предаване на вируса 2019-nCoV в Китай и други страни и да се смекчи въздействието на заразата във всички страни, и в който се отправя призив за мобилизирането на финансиране с цел създаване на международна координация и подкрепа за операциите, засилване на националните усилия за подготвеност и реакция и ускоряване на приоритетните научни изследвания и иновации;

4.

ИЗРАЗЯВА солидарността си със заразените хора навсякъде по света и с най-засегнатите страни, особено Китай, и ЗАЯВЯВА готовността си да разгледа заедно с Комисията и в сътрудничество със СЗО и органите на тези трети държави възможните пътища и средства за подпомагане на борбата срещу тази зараза;

5.

ПРИПОМНЯ, че ЕС и неговите държави членки се координират и си сътрудничат тясно в областта на здравната сигурност, като прилагат мерки за планиране и реагиране, планират готовността си, и предприемат действия във връзка с планирането на непрекъснатостта на дейността в съответствие с Решение № 1082/2013/ЕС за сериозните трансгранични заплахи за здравето (3) и Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза при спешни ситуации, застрашаващи здравето (4);

6.

ПОДЧЕРТАВА значението на бързите действия, предприети заедно с Комисията в рамките на Международните здравни правила на СЗО чрез съгласуването на мерки за реагиране, включително проследяване на лицата, които са били в контакт със заразени лица, и обмен на информация за риска, както и обмен на информация за националните превантивни и подготвителни мерки в рамките на Комитета за здравна сигурност и Системата за ранно предупреждение и реагиране, за да се защити общественото здраве;

7.

ПРИВЕТСТВА резолюцията „Укрепване на подготвеността за извънредни ситуации в областта на здравето. Прилагане на Международните здравни правила“ (МЗП, 2005 г.), приета от Изпълнителния съвет на СЗО на 8 февруари 2020 г. (5);

8.

ОСВЕН ТОВА ПРИВЕТСТВА вече започналата работа в СЗО, Комисията, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Комитета за здравна сигурност, по-специално във връзка с насоките за общо определение и общо управление на случаите и за информиране на пътниците;

9.

НАБЛЯГА на значението, което има работата на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията по технически насоки във връзка с анализа, оценката на риска и лечението на заразените лица и лицата в контакт с тях, както и за защитата на участващите здравни специалисти, работата на Европейската агенция по лекарствата (EMA) във връзка с начините на лечение, ваксините и научните изследвания, работата на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) по въпроси, свързани с опазването на общественото здраве при пътувания с въздушен транспорт, както и работата на други имащи отношение агенции на ЕС;

10.

ПРИВЕТСТВА бързото задействане на интегрираните договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи (6) в режим „обмен на информация“ и на Механизма за гражданска защита на Съюза (7), както и укрепването на капацитета на консулските служби в отговор на масовото разпространение на COVID-19;

11.

ПРИЗНАВА, че ефективността на националните мерки за защита на общественото здраве, предприети по границите и контролно-пропускателните пунктове на ЕС, включително мерките, вече предприети от държавите членки в контекста на масовото разпространение на COVID-19, може да бъде допълнително подобрена чрез засилване на вече съществуващата координация между държавите членки и Комисията в съответствие с препоръките на СЗО;

12.

ПРИЗНАВА, че реакцията при сериозни трансгранични заплахи за здравето изисква координирани междусекторни действия на национално, европейско и международно равнище, и приветства подкрепата на Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и всички агенции на ЕС, имащи отношение в случая;

13.

ИЗТЪКВА колко е важно да се засили ролята на СЗО в управлението на заразата въз основа, наред с другото, на координиран принос от ЕС, по-специално за да се гарантира обменът на епидемиологични данни в реално време;

14.

ПОДЧЕРТАВА, че е нужно да се разработи координиран подход със СЗО, включително да се проучат възможностите за доброволно финансиране, в подкрепа на страните с по-слаби здравни системи в съответствие с принципа на световна солидарност;

15.

ПРИЗОВАВА НАСТОЙЧИВО държавите членки да работят заедно и в сътрудничество с Комисията, по пропорционален и подходящ начин в съответствие с препоръките на СЗО и със съветите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, в следните направления:

а)

да предприемат необходимите и подходящи мерки, за да гарантират опазването на общественото здраве, като вземат предвид специалното внимание, което следва да се обърне на всички форми на международни пътувания. Тези мерки следва по-специално да гарантират:

че всички контролно-пропускателни пунктове на ЕС разполагат със средства, за да предоставят необходимата информация и насоки на лицата, изложени на повишен риск от пренасяне на вируса 2019-nCoV, относно начините за получаване на подходящи медицински съвети и грижи;

че са налице ясни планове и ресурси за осигуряване на подходящи грижи в здравните заведения за съмнителни и потвърдени носители на вируса 2019-nCoV, както и за всички необходими допълнителни действия, като например проследяване на лицата, които са били в контакт със заразени;

че се предоставя информация на територията на целия ЕС на пътуващите в чужбина лица, които пристигат от засегнатите зони или преминават транзитно през тях, и че е възможно да се проследи тяхното движение;

когато обстоятелствата налагат това, пътниците, които пристигат или преминават транзитно от засегнатите зони, могат да бъдат приканени да предоставят информация за това дали са били в контакт с лица от тези зони;

че се предоставят насоки и информация на здравните работници и широката общественост;

че болничният персонал, лекуващ пациентите, е снабден с подходяща защита;

и следва да са съобразени с препоръките на СЗО, издадени въз основа на Международните здравни правила, работата в Комитета за здравна сигурност, съветите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и националните планове и насоки;

б)

да се стремят към тясна и засилена координация между държавите членки, за да се осигури ефективност на всички мерки, включително, при необходимост, мерки по отношение на пътуванията при същевременно гарантиране на свободното движение в рамките на ЕС, за да се гарантира оптимално опазване на общественото здраве и да се повиши осведомеността на широката общественост за COVID-2019;

в)

в областта на наблюдението и надзора да обменят постоянно информация за положението с вирус 2019-nCoV на своята територия чрез съществуващите европейски и международни структури, в съответствие с Международните здравни правила и Решение № 1082/2013/ЕС;

г)

в областта на диагностиката и лечението, в съответствие с Решение № 1082/2013/ЕС и в изпълнение на член 44 от Международните здравни правила, да продължат да проявяват солидарност и да си сътрудничат, оказвайки си взаимна подкрепа и подкрепа за световната общност при идентифицирането на източника на вирус 2019-nCoV и пълния му потенциал за предаване от човек на човек, разработването на необходимото лечение и на общи насока за управление на случаите на заболели, обмена на диагностичен капацитет, според необходимостта, и оптимизацията на използването на антивирусни препарати;

д)

в областта на комуникацията, използвайки по целесъобразност Комитета за здравна сигурност и неговата комуникационна мрежа, да предоставят на широката общественост координирана, точна, своевременна и последователна информация и насоки относно COVID-19, основани на доказателства и налични данни, като по този начин се противодейства на невярната информация и дезинформацията, които, наред с другото, могат да доведат до дискриминация;

е)

в областта на научноизследователската и развойна дейност да работят в тясно сътрудничество помежду си и по целесъобразност с индустрията и академичните среди, за да се улесни разработването на пилотна ваксина срещу COVID-19, както и на диагностика и антивирусни препарати;

16.

ПРИЗОВАВА Комисията:

а)

да улеснява междусекторния обмен на информация и сътрудничеството между държавите членки, по-специално при наблюдението, оценката и управлението на риска и мерките за противодействие на COVID-19 в рамките на ЕС;

б)

в рамките на Комитета за здравна сигурност и по целесъобразност по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза да подкрепя предложения за координирани мерки за следващите възможни фази на заразата въз основа на наличната научна информация;

в)

да задейства съществуващите механизми за финансиране в подкрепа на сътрудничеството между държавите членки при подготовката за здравната заплаха, породена от COVID-19, и ответните действия в рамките на съществуващите програми и дейности на ЕС;

г)

да продължи да проучва всички налични възможности, особено съвместното възлагане на обществени поръчки, за да се улесни необходимият достъп до лични предпазни средства, нужни на държавите членки за свеждане до минимум на потенциалния недостиг;

д)

да насърчава сред държавите членки хармонизирането на подходящи и икономически ефективни мерки, целящи защитата и спасяването на човешкия живот и ефективното свеждане до минимум на риска от увеличаване на случаите на зараза с COVID-19, както и последователното прилагане на подходящи правила за нефармацевтични мерки за противодействие, включително изолация, карантина и ограничаване на социалните контакти, като се има предвид сегашната динамика на епидемиологичната ситуация, в съответствие с научните становища на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и СЗО;

е)

в сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата и националните агенции по лекарствата да направи оценка на последиците от глобални здравни заплахи като COVID-19 върху наличието на лекарства в рамките на ЕС и сигурността на веригите на доставка;

ж)

да засили подкрепата за комуникационната мрежа на Комитета за здравна сигурност в съответствие с Решение № 1082/2013/ЕС за сериозните трансгранични заплахи за здравето, както и стандартните оперативни процедури на комуникационната мрежа на Комитета за здравна сигурност.


(1)  https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)