18.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 437/26


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение на продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2020/C 437/12)

Настоящото съобщение се публикува съгласно член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ДОКУМЕНТ

„ARLANZA“

PDO-ES-A0613-AM02

Дата на съобщението: 25.9.2020 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

1.   Изменение на органолептичните характеристики: адаптиране на сензорните показатели

ИЗМЕНЕНИЕ:

Преразглеждат се и се изменят органолептичните характеристики на вината, обхванати от защитеното наименование. Изменят точка 2, буква б) от продуктовата спецификация и точка 4 от единния документ.

Това е стандартно изменение, тъй като не включва съществена промяна в характеристиките на продукта, а по-прецизно описание, съобразено с новите техники за сензорен анализ. Запазват се описаните във връзката характеристики и профил на продукта, които са в резултат на взаимодействието между природните и човешките фактори. Поради това изменението не спада към нито един от видовете изменения, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/33.

ОСНОВАНИЕ:

Изменението е необходимо, за да може тези характеристики да бъдат свързани с показатели, които да бъдат оценени от екип от дегустатори в съответствие с критериите на стандарт UNE-EN-ISO 17025.

2.   Актуализирне на специфичните енологични практики: отглеждане, производство и отлежаване

ИЗМЕНЕНИЕ:

Беше преразгледана формулировката на параграфите относно практиките на отглеждане, условията на производство и отлежаването. Поради това се изменят точка 3, букви а) и б) от продуктовата спецификация и точка 5, буква а) от единния документ.

Това е стандартно изменение, тъй като не води до съществена промяна в характеристиките на продукта. Изменението не спада към нито един от видовете, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/13, в който се описват измененията (ЕС).

ОСНОВАНИЕ:

Целта е да се заличат някои разпоредби, които се оказаха ненужни или сами по себе си не представляват технически спецификации на продукта, като например забраната за използване на неразрешени сортове за засаждане, попълване на празни места или присаждане. Този текст не е необходим, тъй като в точка 6 от продуктовата спецификация вече са посочени сортовете, от които е разрешено производството на вината, обхванати от ЗНП.

Задължението за покриване на резервоарите с епоксидна смола също се счита за ненужно.

На последно място, разделът относно условията за отлежаване беше формулиран по-ясно, тъй като изискванията по отношение на отлежаването са посочени в определенията на съответните традиционни наименования и съответните обозначения върху етикетите и са предвидени в действащото законодателство.

3.   Изменение на ограниченията по отношение на производството на вината

ИЗМЕНЕНИЕ:

Актуализират се ограниченията по отношение на производството на вината, като се изменят минималните проценти на сортовете за различните видове вино.

Поради това се изменят точка 3, буква в) от продуктовата спецификация и точка 5, буква а) от единния документ.

Това е стандартно изменение, тъй като не води до изменение на съществените характеристики на виното със ЗНП „Arlanza“, получени в резултат на взаимодействието между природните и човешките фактори. Изменението не води до недействителност на връзката и поради това не спада към нито един от видовете изменения, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/33.

ОСНОВАНИЕ:

Приспособяване към новите производствени техники и вкусови предпочитания на пазара. Тази актуализация на сортовия компонент не променя основните характеристики на вината със защитеното наименование.

4.   Актуализиране на раздела за максималния разрешен добив

ИЗМЕНЕНИЕ:

Максималните стойности за производството от хектар остават непроменени. С предложеното изменение се въвежда понятието „лозарски парцел“ и се заличават точки 3 и 4 от същия параграф (няма да бъде възможно използването на грозде или гроздова мъст, получени в резултат на свръхдобив).

Поради това се изменя точка 5 от продуктовата спецификация. Изменението не засяга единния документ.

Това е стандартно изменение, тъй като не води до изменение на съществените характеристики на продукта, а само се формулира по по-ясен начин съответния параграф. Поради това изменението не спада към нито един от видовете изменения, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/33.

ОСНОВАНИЕ:

Въвеждането на понятието „лозарски парцел“ е необходимо за прилагането на производствените ограничения.

Заличените точки бяха счетени за ненужни, тъй като съдържащата се в тях информация е общоизвестна.

5.   Прекласификация на винените сортове грозде

ИЗМЕНЕНИЕ:

Въвежда се нова класификация на сортовете, като само сортът Tinta del País остава основен, а останалите стават вторични.

Изменят се точка 6 от продуктовата спецификация и точка 7 от единния документ.

Това е стандартно изменение, тъй като не води до промяна на съществените характеристики на продукта (вино със ЗНП „Arlanza“), получени в резултат на взаимодействието между природните и човешките фактори, и съгласно които сортът Tinta del País продължава да бъде в основата на вината със ЗНП. Изменението не води до недействителност на връзката и поради това не спада към нито един от видовете изменения, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/33.

ОСНОВАНИЕ:

Сортът Tinta del País преобладава в района, като представлява повече от 90 % от площта и поради това е в основата на вината със ЗНП Arlanza. С това изменение само се цели адаптиране на спецификацията към действителната ситуация във връзка с вината с това ЗНП.

6.   Изменения на някои изключения

ИЗМЕНЕНИЕ:

Включва се възможността за намаляване на вероятното алкохолно съдържание на гроздето с максимум една степен, при условие че е налице техническа обосновка, че няма да бъде засегнато качеството на суровината. Това намаляване в никакъв случай не може да бъде обвързано с увеличаване на максималните добиви.

Поради това се изменя точка 8, подточка б.1) от продуктовата спецификация. Изменението не засяга единния документ.

Това е несъществено изменение, с което се създава инструмент за контрол на качеството на крайния продукт. Този инструмент не само не изменя характеристиките на защитения продукт, но и допринася за това те да бъдат постигани през всяка лозарска година. Поради това изменението не спада към нито един от видовете изменения, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/33.

ОСНОВАНИЕ:

Опитът показва, че всяка лозарска година има своите особености и че растенията се влияят от различни природни фактори (температура, валежи, неочаквани събития като измръзване, вредители, болести и т.н.), които оказват отражение върху количеството и качеството на гроздето.

Поради това беше счетено за необходимо да се въведе възможността за понижаване на вероятното алкохолно съдържание на гроздето.

7.   Основание за бутилирането на мястото на произход

ИЗМЕНЕНИЕ:

Предвижда се нова формулировка, за да се обоснове опаковането (бутилирането) в определения район в съответствие с член 4, параграф 2 от новия Регламент (ЕС) 2019/33. Също така се заличава точката, съдържаща забрана за използването на опаковки, които вредят на качеството или престижа на ЗНП.

Поради това се изменя точка 8, подточка б.2) от продуктовата спецификация и точка 9 от единния документ.

Тази практика вече беше задължителна, поради което не се налага добавянето на допълнителни ограничения по отношение на търговията. . Това означава, че изменението е стандартно, тъй като не спада към нито един от видовете изменения, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/33.

ОСНОВАНИЕ:

Първото изменение представлява просто промяна на формулировката с цел осигуряване на съответствие с действащото законодателство.

Що се отнася до второто изменение, като правило вината със ЗНП „Arlanza“ се предлагат на пазара бутилирани. Само в изключителни случаи те могат да бъдат пуснати на пазара в други опаковки, при условие че те не се отразяват на качествените характеристики на вината. По този начин се отговаря по-адекватно на изискванията на някои експортни пазари.

8.   Актуализиране на разпоредбите относно етикетирането

ИЗМЕНЕНИЕ:

Въвежда се обозначението „vino de pueblo“ (селско вино) и се включва нова формулировка за задълженията за етикетиране. Въвежда се също обозначението „fermentado en barrica“ (ферментирало в бъчва).

Поради това се изменя точка 8, подточка б.3) от продуктовата спецификация и точка 9 от единния документ.

Това е стандартно изменение, тъй тези незадължителни обозначения върху етикета дават на потребителя допълнителна информация относно произхода и метода на производство на продукта и не представляват какъвто и да било вид ограничение за предлагането му на пазара. Това означава, че изменението е стандартно, тъй като не спада към нито един от видовете изменения, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/33.

ОСНОВАНИЕ:

Наскоро компетентният орган регламентира обозначенията, свързани с използването на по-малка географска единица, сред които е наименованието „vino de pueblo“ — за вината, произведени с грозде, 85 % от което произхожда от парцели, разположени в общината или в по-малко населено място. Това изменение се обосновава с факта, че потребителите все повече се интересуват от коя конкретна община или населено място, попадащи в обхвата на ЗНП, произхожда продуктът.

Съгласно разпоредбите на член 55, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/33, за да бъде посочено при етикетирането името на по-малка географска единица, тя трябва да бъде определена в продуктовата спецификация и в единния документ.

В района се произвеждат вина, ферментирали в бъчви, но те не можеха да се ползват от това обозначение.

В новата формулировка не са добавени нови изисквания, а само е преструктуриран целият параграф с цел по-голяма яснота.

9.   Адаптиране на параграфа относно проверката на спазването на изискванията на спецификацията

ИЗМЕНЕНИЕ:

Изменя се текстът на точка 9 от продуктовата спецификация, но не и единният документ.

Това изменение е стандартно, тъй като не спада към нито един от видовете изменения, посочени в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/33.

ОСНОВАНИЕ:

Привеждане в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 на Комисията от 17 октомври 2018 г., и по-специално член 19 от него, в който се посочва по какъв начин се извършва годишната проверка от компетентния орган или контролните органи, за да се провери съответствието със спецификацията на продукта. Настоящото изменение също така отразява необходимостта от актуализиране на спецификацията на продукта, за да бъдат спазени критериите, посочени в стандарта UNE-EN-ISO 17065.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование на продукта

Arlanza

2.   Вид географско означение

ЗНП — Защитено наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1.

Вино

4.   Описание на виното или вината

ВИНО — Бели вина

Бели вина: външен вид — цвят, вариращ от сребристожълт до златистожълт, бистри и/или бляскави, без суспендирани частици. Аромат: плодов. Вкус: балансиран и свеж

Отлежали бели вина: външен вид — цвят, вариращ от сребристожълт до златистожълт, бистри и/или бляскави. Без суспендирани частици. Аромат: плодов и евентуално аромат, придобит от дървените съдове. Вкус: вината са балансирани и свежи, като вкусът може да напомня за отлежаването им в дървени съдове.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

10,5

Минимална обща киселинност

4 g/l, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

13,33

Максимално съдържание на общ серен диоксид (в mg/l

150

ВИНО — вина розе

Розе: външен вид — цвят, вариращ от „лучена люспа“ до ягодов, бистри и/или бляскави. Без суспендирани частици.

Аромат: червени и/или горски плодове. Вкус: свеж и балансиран.

Отлежали вина розе: външен вид — нюанси, вариращи от цвят „лучена люспа“ до малинов, със специфични нюанси, придобити при отлежаването, бистри и/или бляскави. Без суспендирани частици. Аромат: пресни и/или консервирани червени плодове и наличие на аромат, придобит от дървените съдове. Вкус: свеж и балансиран.

(*)

При вината на възраст над една година не може да се превишава максималното съдържание на летливи киселини, изчислено, както следва: 1 g на литър до 10 % об. плюс 0,06 g на литър за всеки процент над 10 %. При всички случаи съдържанието на летливи киселини не може да превишава 1,08 g/l, изразено като оцетна киселина.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

11

Минимална обща киселинност

4 g/l, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

13,33

Максимално съдържание на общ серен диоксид (в mg/l)

150

ВИНО — червени вина

Външен вид: цвят, вариращ от виолетовочервен до пурпурночервен, нотки на младо вино. Бистри, без суспендирани частици.

Аромат: аромат на червени и/или горски плодове със средна до висока наситеност. Вкус: балансиран и свеж

(*)

При вината на възраст над една година не може да се превишава максималното съдържание на летливи киселини, изчислено, както следва: 1 g на литър до 10 % об. плюс 0,06 g на литър за всеки процент над 10 %. При всички случаи съдържанието на летливи киселини не може да превишава 1,2 g/l, изразено като оцетна киселина.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

11,5

Минимална обща киселинност

4 g/l, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

13,33

Максимално съдържание на общ серен диоксид (в mg/l)

150

ВИНО — отлежали червени вина

Външен вид: цвят, вариращ от гранатовочервен до керемиденочервен, с нюанси, характерни за отлежало вино. Бистри, без суспендирани частици. Аромат: балансирани аромати на дървесина и плодове в зависимост от продължителността на отлежаване. Вкус: сухи вина с балансирана киселинност.

(*)

При вината на възраст над една година не може да се превишава максималното съдържание на летливи киселини, изчислено, както следва: 1 g на литър до 10 % об. плюс 0,06 g на литър за всеки процент над 10 %. %. При всички случаи съдържанието на летливи киселини не може да превишава 1,2 g/l, изразено като оцетна киселина.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

12

Минимална обща киселинност

4 g/l, изразена като съдържание на винена киселина

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l)

16,67

Максимално съдържание на общ серен диоксид (в mg/l)

150

5.   Винопроизводствени практики

а.   Специфични енологични практики

Специфична енологична практика

вероятно минимално алкохолно съдържание на гроздето: 10,5 % за белите сортове и 11,5 % за червените сортове.

максимален добив на вино: 72 l от 100 kg грозде.

периодите на отлежаване на вината, за които се използват означенията „Crianza“„Reserva“ и „Gran reserva“, започват да текат от 1 ноември в годината на реколтата.

Приложимо ограничение при производството на вината

Бялото вино се произвежда изключително от белите сортове Albilillo и Viura.

Виното розé се произвежда от сортовете: Tinta del País, Garnacha Tinta, Mencía, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Albillo Mayor и Viura, с минимално съдържание на 50 % червени сортове.

Червеното вино се произвежда от червените сортове: Tinta del País, Garnacha Tinta, Mencía, Cabernet Sauvignon, Merlot и Petit Verdot.

Практики на отглеждане

Минимална гъстота на засаждане: 2 000 лози на хектар.

б.   Максимални добиви

Бели сортове

10 000 килограма грозде от хектар

72 хектолитра от хектар

Червени сортове

7 000 килограма грозде от хектар

50,40 хектолитра от хектар

6.   Определен географски район

Провинция Бургос:

Avellanosa de Muñó и малките населени места: Pinedillo, Paules del Agua и Torrecítores del Enebral; Ciruelos de Cervera (кадастрален парцел № 518) и малкото населено място Briongos de Cervera; Cebrecos, Cilleruelo de Abajo, Cilleruelo de Arriba, Covarrubias и малкото населено място Ura; Fontioso, Iglesiarrubia, Lerma и малките населени места: Revilla Cabriada, Castrillo Solarana, Rabé de los Escuderos, Santillán del Agua, Ruyales del Agua и Villoviado; Los Balbases (кадастрален парцел № 523), Madrigal del Monte, Madrigalejo del Monte и малкото населено място Montuenga; Mahamud, Nebreda, Peral de Arlanza, Pineda Trasmonte, Pinilla Trasmonte, Puentedura, Quintanilla del Agua, Tordueles, Quintanilla del Coco и малкото населено място Castroceniza; Quintanilla de la Mata, Retuerta, Revilla Vallejera, Royuela de Riofranco, Santa Cecilia, Santa Inés, Santa María del Campo , Santibáñez del Val, Santo Domingo de Silos, Solarana, Tordomar, Torrecilla del Monte, Torrepadre, Valles de Palenzuela, Villafruela, Villahoz, Villalmanzo, Villamayor de los Montes, Villangómez и малкото населено място Villafuertes; Villaverde del Monte и Zael.

Провинция Паленсия:

Baltanás и малкото населено място Valdecañas de Cerrato, Cobos de Cerrato, Cordovilla la Real, Espinosa de Cerrato, Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Palenzuela, Quintana del Puente, Tabanera de Cerrato, Torquemada, Villahán и Villodrigo.

На територията на община Los Balbases само районът, намиращ се в кадастрален парцел № 523, е подходящ за отглеждането лозята със защитено наименование. На територията на община Ciruelos de Cervera само районът, намиращ се в кадастрален парцел № 518, е подходящ за отглеждането лозята със защитено наименование.

7.   Основни винени сортове грозде

TEMPRANILLO — TINTA DEL PAIS

8.   Описание на връзката или връзките

Екстремният континентален климат (голяма амплитуда между дневните и нощните температури) и надморската височина са физическите фактори от определящо значение, особено по време на процеса на отлежаване (бавен процес). Към тези фактори се добавят и ниските добиви в района, постигнати чрез малка гъстота на насажденията и прореждане на гроздовете. При тези обстоятелства Tinta del País придобива специфични характеристики, които го отличават от гроздето от други райони (натрупване на полифеноли и ароматни прекурсори и подходящ баланс между алкохолното съдържание и отчетливата киселинност). Вината са богати на полифеноли, с добра плътност и киселинност, което ги прави особено подходящи за отлежаване.

9.   Други основни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Правна уредба:

съдържа се в националното законодателство

Вид допълнително условие:

опаковане в определения географски район

Описание на условието:

Винопроизводството включва бутилирането на виното и последващото му отлежаване, поради което описаните в спецификацията органолептични и физико-химични характеристики могат да бъдат гарантирани само ако всички операции във връзка с производството на виното се извършват в определения географски район. Затова, за да се запази качеството, да се гарантира произходът и да се осигури контрол, като се има предвид, че бутилирането на вината, е един от възловите елементи за постигането на характеристиките в спецификацията на продукта, тази операция се извършва във винарските изби, разположени в бутилиращите съоръжения в района на производство.

Правна уредба:

съдържа се в националното законодателство

Вид допълнително условие:

допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

върху етикетите на вината със защитеното наименование трябва ясно да фигурира географското наименование на ЗНП „Arlanza“; Традиционното наименование, посочено в член 112, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, е наименование за произход (denominación de origen);

годината на реколтата задължително се посочва върху етикета, дори ако виното не е отлежало;

върху етикета на червените вина може да се използват следните традиционни наименования: Crianza, Reserva, Gran reserva и Roble, при условие че вината са в съответствие с приложимото действащо законодателство;

върху етикета на вината розе и червените вина със ЗНП „Arlanza“ може да бъде поставен надписа „ROBLE“, при условие че вината са в съответствие с приложимото действащо законодателство;

разрешава се използването на израза „fermentado en barrica“ (ферментирало в бъчва) върху основния етикет съгласно условията, установени в приложимото действащо законодателство;

По силата на член 120, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. може да се използва наименованието на по-малка географска единица от тези, които съставляват определения географски район съгласно определението в параграф 5 от настоящия единен документ (общини и малки местни населени места), заедно с обозначението „vino de pueblo“ (селско вино), при условие че виното със ЗНП е произведено от грозде, 85 % от което произхожда от парцели, разположени в общината или в по-малкото населено място.

Връзка към продуктовата спецификация

www.itacyl.es/documents/20143/342640/Ppta+PCC+DOP+ARLANZA+Rev+1.docx/6c7b99b4-7da4-273d-cab8-a8a11e3df07d


(1)  ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2.