11.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 428/12


Годишно актуализиране за 2020 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях

(2020/C 428/10)

1.1.   

Таблица с размерите на основните месечни заплати за всяка степен и стъпка във функционалните групи AD и AST по член 66 от Правилника за персонала, приложими от 1 юли 2020 г.:

1.7.2020 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

2.   

Таблица с размерите на основните месечни заплати за всяка степен и стъпка във функционалната група AST/SC по член 66 от Правилника за персонала, приложими от 1 юли 2020 г.:

1.7.2020 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

4 878,26

5 083,26

5 296,86

5 444,21

5 519,44

5

4 311,57

4 492,75

4 682,20

4 811,78

4 878,26

4

3 810,72

3 970,83

4 137,70

4 252,82

4 311,57

3

3 368,02

3 509,55

3 657,05

3 758,77

3 810,72

2

2 976,76

3 101,86

3 232,22

3 322,13

3 368,02

1

2 630,97

2 741,53

2 856,74

2 936,19

2 976,76

3.   

Таблица с корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз съгласно член 64 от Правилника за персонала, която съдържа:

корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2020 г. към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители съгласно член 64 от Правилника за персонала (колона 2 от таблицата по-долу);

корекционните коефициенти, приложими от 1 януари 2021 г. съгласно член 17, параграф 3 от приложение VII към Правилника за персонала към преводите, извършвани от длъжностни лица и други служители (колона 3 от таблицата по-долу);

корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2020 г. към пенсиите съгласно член 20, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за персонала (колона 4 от таблицата по-долу);

1

2

3

4

Държава/Място

Възнаграждения

Преводи

Пенсии

 

1.7.2020 г.

1.1.2021 г.

1.7.2020 г.

България

59,1

56,6

 

Чешка република

85,2

71,8

 

Дания

131,3

132,8

132,8

Германия

101,9

101,2

101,2

Бон

95,8

 

 

Карлсруе

98

 

 

Мюнхен

113,9

 

 

Естония

82,3

85,1

 

Ирландия

129

120,7

120,7

Гърция

81,4

79,1

 

Испания

94,2

90,7

 

Франция

120,5

110,3

110,3

Хърватия

75,8

66,8

 

Италия

95

96,2

 

Варезе

90,7

 

 

Кипър

78,2

81,2

 

Латвия

77,5

72,3

 

Литва

76,6

68,7

 

Унгария

71,9

60,0

 

Малта

94,7

97,9

 

Нидерландия

113,9

111,6

111,6

Австрия

107,9

109,9

109,9

Полша

70,9

61,1

 

Португалия

91,1

87,2

 

Румъния

66,6

57,0

 

Словения

86,1

82,2

 

Словакия

80,6

74,3

 

Финландия

118,4

120,3

120,3

Швеция

124,3

113,2

113,2

Обединено кралство

 

119,2

119,2

 

 

 

 

4.1.   

Размер на надбавката за отпуск за отглеждане на дете по член 42а, втора алинея от Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2020 г.: 1 030,72 EUR.

4.2.   

Размер на надбавката за отпуск за отглеждане на дете по член 42а, трета алинея от Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2020 г.: 1 374,30 EUR.

5.1.   

Основен размер на надбавката за жилищни нужди по член 1, параграф 1 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2020 г.: 192,78 EUR.

5.2.   

Размер на надбавката за дете на издръжка по член 2, параграф 1 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2020 г.: 421,24 EUR.

5.3.   

Размер на надбавката за образование по член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2020 г.: 285,81 EUR.

5.4.   

Размер на надбавката за образование по член 3, параграф 2 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2020 г.: 102,90 EUR.

5.5.   

Минимален размер на надбавката за експатриране по член 69 от Правилника за персонала и член 4, параграф 1, втора алинея от приложение VII към него, приложим от 1 юли 2020 г.: 571,35 EUR.

5.6.   

Размер на надбавката за експатриране по член 134 от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2020 г.: 410,74 EUR.

6.1.   

Размер на надбавката за километри по член 7, параграф 2 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2020 г.:

0 EUR за всеки километър от

0 до 200 километра

0,2125 EUR за всеки километър от

201 до 1 000 километра

0,3543 EUR за всеки километър от

1 001 до 2 000 километра

0,2125 EUR за всеки километър от

2 001 до 3 000 километра

0,0708 EUR за всеки километър от

3 001 до 4 000 километра

0,0342 EUR за всеки километър от

4 001 до 10 000 километра

0 EUR за всеки километър над

10 000 километра

6.2.   

Размер на допълнителната еднократна обща сума към надбавката за километри по член 7, параграф 2 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2020 г.:

106,25 EUR, ако географското разстояние между местата, посочени в параграф 1, е между 600 и 1 200 километра,

212,50 EUR, ако географското разстояние между местата, посочени в параграф 1, е по-голямо от 1 200 километра.

7.1.   

Размер на надбавката за километри по член 8, параграф 2 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 януари 2021 г.:

0 EUR за всеки километър от

0 до 200 километра

0,4285 EUR за всеки километър от

201 до 1 000 километра

0,7141 EUR за всеки километър от

1 001 до 2 000 километра

0,4285 EUR за всеки километър от

2 001 до 3 000 километра

0,1427 EUR за всеки километър от

3 001 до 4 000 километра

0,0689 EUR за всеки километър от

4 001 до 10 000 километра

0 EUR за всеки километър над

10 000 километра

7.2.   

Размер на допълнителната еднократна обща сума към надбавката за километри по член 8, параграф 2 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 януари 2021 г.:

214,21 EUR, ако географското разстояние между мястото на работа и мястото на произход е между 600 и 1 200 километра,

428,39 EUR, ако географското разстояние между мястото на работа и мястото на произход е по-голямо от 1 200 километра.

8.   

Размер на дневната надбавка по член 10, параграф 1 от приложение VII към Правилника за персонала, приложим от 1 юли 2020 г.:

44,28 EUR за длъжностно лице, което има право на надбавка за жилищни нужди;

35,71 EUR за длъжностно лице, което няма право на надбавка за жилищни нужди.

9.   

Размер на долната граница на надбавката за настаняване по член 24, параграф 3 от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2020 г.:

1 260,50 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди;

749,49 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

10.1.   

Размер на долната и горната граница на обезщетението за безработица по член 28а, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2020 г.:

1 511,73 EUR (долна граница);

3 023,45 EUR (горна граница).

10.2.   

Размер на стандартната надбавка по член 28а, параграф 7 от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2020 г.: 1 374,30 EUR.

11.   

Таблица с размерите на основните заплати, предвидени в член 93 от Условията за работа на другите служители, приложими от 1 юли 2020 г.:

ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА

1.7.2020 г.

СТЪПКА

 

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 593,66

6 730,78

6 870,74

7 013,62

7 159,49

7 308,37

7 460,34

 

17

5 827,65

5 948,83

6 072,54

6 198,83

6 327,74

6 459,32

6 593,66

 

16

5 150,62

5 257,72

5 367,07

5 478,68

5 592,63

5 708,93

5 827,65

 

15

4 552,24

4 646,91

4 743,55

4 842,20

4 942,90

5 045,68

5 150,62

 

14

4 023,40

4 107,07

4 192,48

4 279,67

4 368,69

4 459,50

4 552,24

 

13

3 555,98

3 629,93

3 705,41

3 782,48

3 861,13

3 941,43

4 023,40

III

12

4 552,18

4 646,84

4 743,48

4 842,11

4 942,80

5 045,58

5 150,51

 

11

4 023,37

4 107,02

4 192,42

4 279,60

4 368,60

4 459,44

4 552,18

 

10

3 555,97

3 629,91

3 705,39

3 782,45

3 861,10

3 941,40

4 023,37

 

9

3 142,88

3 208,23

3 274,95

3 343,06

3 412,58

3 483,53

3 555,97

 

8

2 777,78

2 835,54

2 894,51

2 954,69

3 016,15

3 078,86

3 142,88

II

7

3 142,81

3 208,18

3 274,90

3 343,00

3 412,56

3 483,53

3 555,98

 

6

2 777,65

2 835,41

2 894,39

2 954,59

3 016,04

3 078,77

3 142,81

 

5

2 454,90

2 505,95

2 558,08

2 611,30

2 665,59

2 721,04

2 777,65

 

4

2 169,66

2 214,79

2 260,86

2 307,89

2 355,88

2 404,89

2 454,90

I

3

2 672,85

2 728,32

2 784,96

2 842,75

2 901,74

2 961,96

3 023,45

 

2

2 362,91

2 411,95

2 462,01

2 513,11

2 565,27

2 618,52

2 672,85

 

1

2 088,92

2 132,29

2 176,53

2 221,70

2 267,81

2 314,88

2 362,91

12.   

Размер на долната граница на надбавката за настаняване по член 94 от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2020 г.:

948,12 EUR за служител, който има право на надбавка за жилищни нужди;

562,13 EUR за служител, който няма право на надбавка за жилищни нужди.

13.1.   

Размер на долната и горната граница на обезщетението за безработица по член 96, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2020 г.:

1 133,79 EUR (долна граница);

2 267,56 EUR (горна граница).

13.2   

Размер на стандартната надбавка по член 96, параграф 7 от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2020 г.: 1 030,72 EUR.

13.3   

Размер на долната и горната граница на обезщетението за безработица по член 136 от Условията за работа на другите служители, приложим от 1 юли 2020 г.:

997,48 EUR (долна граница);

2 347,04 EUR (горна граница).

14.   

Размер на надбавките за работа на смени, предвидени в член 1, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета (1):

432,05 EUR;

652,12 EUR;

713,01 EUR;

972,07 EUR.

15.   

Коефициент, приложим от 1 юли 2020 г. към сумите, посочени в член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета (2): 6,2368.

16.   

Таблица с размерите по член 8, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за персонала, приложими от 1 юли 2020 г.:

1.7.2020 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

8

16

19 127,29

19 931,05

20 768,57

20 768,57

20 768,57

20 768,57

 

 

15

16 905,33

17 615,72

18 355,95

18 866,64

19 127,29

19 931,05

 

 

14

14 941,46

15 569,34

16 223,58

16 674,95

16 905,33

17 615,72

18 355,95

19 127,29

13

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 737,88

14 941,46

 

 

 

12

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 025,81

13 205,78

13 760,70

14 338,93

14 941,46

11

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 512,64

11 671,70

12 162,15

12 673,23

13 205,78

10

9 117,48

9 500,59

9 899,84

10 175,25

10 315,83

10 749,30

11 201,00

11 671,70

9

8 058,32

8 396,94

8 749,80

8 993,22

9 117,48

 

 

 

8

7 122,21

7 421,49

7 733,35

7 948,51

8 058,32

8 396,94

8 749,80

9 117,48

7

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 025,15

7 122,21

7 421,49

7 733,35

8 058,32

6

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 209,06

6 294,84

6 559,36

6 834,99

7 122,21

5

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 487,78

5 563,58

5 797,38

6 040,98

6 294,84

4

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 850,27

4 917,29

5 123,92

5 339,22

5 563,58

3

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 286,82

4 346,06

4 528,68

4 718,98

4 917,29

2

3 394,97

3 537,62

3 686,28

3 788,84

3 841,17

4 002,60

4 170,80

4 346,06

1

3 000,59

3 126,66

3 258,05

3 348,71

3 394,97

 

 

 

17.   

Размер, приложим от 1 юли 2020 г., на общата надбавка по предишния член 4а от приложение VII към Правилника за персонала в сила преди 1 май 2004 г., който се използва за прилагането на член 18, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за персонала:

149,05 EUR на месец за длъжностните лица със степен C4 или C5;

228,53 EUR на месец за длъжностните лица със степен C1, C2 или C3.

18.   

Таблица с размерите на основните заплати, предвидени в член 133 от Условията за работа на другите служители, приложими от 1 юли 2020 г.:

Степен

1

2

3

4

5

6

7

Основна заплата при работа на пълен работен ден

1 900,13

2 213,65

2 400,04

2 602,16

2 821,28

3 058,88

3 316,47

Степен

8

9

10

11

12

13

14

Основна заплата при работа на пълен работен ден

3 595,78

3 898,57

4 226,86

4 582,80

4 968,73

5 387,14

5 840,80

Степен

15

16

17

18

19

 

 

Основна заплата при работа на пълен работен ден

6 332,66

6 865,95

7 444,14

8 070,99

8 750,68

 

 


(1)  Регламент (EОВС, EИО, Eвратом) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 г. за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това (ОВ L 38, 13.2.1976 г., стр. 1). Регламент, допълнен с Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 1307/87 (ОВ L 124, 13.5.1987 г., стр. 6).

(2)  Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).