29.9.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 321/37


Оттегляне на предложения на Комисията

(2020/C 321/03)

Списък на оттеглените предложения

Документ

Междуинституционална процедура

Заглавие

Европейски зелен пакт

СОМ(2017) 826 final

2017/0336 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

СОМ(2017) 97 final

2017/0043 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности

СОМ(2014) 265 final

2014/0138 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за забрана на риболова с плаващи мрежи, за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 812/2004, (ЕО) № 2187/2005 и (ЕО) № 1967/2006 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 894/97 на Съвета

СОМ(2012) 332 final

2012/0162 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

СОМ(2012) 413 final

2012/0201 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка

СОМ(2012) 432 final

2012/0208 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

СОМ(2011) 470 final

2011/0206 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от сьомга в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлоатацията на този запас

СОМ(2011) 479 final

2011/0218 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море

СОМ(2013) 892 final

2013/0433 (COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели

СОМ(2013) 893 final

2013/0434 (APP)

Предложение за директива на Съвета за пускането на пазара на храни от клонирани животни

СОМ(2017) 648 final

2017/0290 (COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/106/ЕИО относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки

СОМ(2013) 20 final

2013/0011 (NLE)

Предложение за решение на Съвета за подаването от името на Европейския съюз на заявления за нови вписвания в приложение VIII или IХ към Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане

СОМ(2018) 731 final

2018/0379 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на тридесет и осмото заседание на Постоянния комитет на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания, във връзка с измененията на приложения № II и № III

СОМ(2019) 494 final

2019/0241 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на тридесет и деветото заседание на Постоянния комитет на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания във връзка с изменения на приложения № II и № III към посочената конвенция

СОМ(2009) 585 final

 

Предложение за решение на Съвета за установяване на позицията, която да бъде приета от името на Европейската общност във връзка с предложенията за изменение на приложения II и III към Протокола относно специално защитените територии и биологичното разнообразие в Средиземноморието (Протокол SPA/BD) към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (Конвенцията от Барселона) на шестнадесетата среща на договарящите страни

Европа, подготвена за цифровата ера

СОМ(2017) 257 final

2017/0087 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията и процедурата, за да може Комисията да отправя искания към предприятия и обединения от предприятия да представят информация във връзка с вътрешния пазар и свързани области

СОМ(2014) 28 final

2014/0012 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 по отношение на намаляване на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства

СОМ(2013) 75 final

2013/0048 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (ЕО) № 764/2008 и Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета

Икономика в интерес на хората

СОМ(2013) 342 final

2013/0181 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси

СОМ(2013) 884 final

2013/0432 (COD)

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания

По-силна Европа на световната сцена

COM(2009)65-2 final

2009/0019 (APP)

Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

СОМ(2013) 243 final

2013/0129 (NLE)

Предложение за решение на Съвета за установяване на позицията, която трябва да бъде приета от името на Европейския съюз във връзка с някои резолюции, които ще бъдат гласувани в рамките на Международната организация по лозата и виното (OIV)

СОМ(2015) 18 final

2015/0011 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на процедурния правилник на Съвместния комитет на ЕИП (присъединяване на Хърватия)

СОМ(2015) 48 final

2015/0027 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание на това законодателство или произтичащи от него (преработен текст)

JOIN(2016)37 final

2016/0241 (NLE)

Съвместно предложение за решение на Съвета за подписване от името на Европейския съюз на Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Малайзия

JOIN(2016)38

2016/0243 (NLE)

Съвместно предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Малайзия

СОМ(2017) 668 final

2017/0301 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по отношение на държавния резерв за целите на продоволственото осигуряване, вътрешната подкрепа, нарушаваща търговията в селското стопанство, в това число за памука, ограниченията на износа в селското стопанство, субсидиите за сектора на рибарството, вътрешната правна уредба в областта на услугите, и МСП/прозрачността на регулаторните мерки за търговията със стоки

JOIN(2018)20 final

2018/0269 (NLE)

Съвместно предложение за решение на Съвета относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Малайзия, от друга страна

СОМ(2019) 56 final

2019/0028 (NLE)

Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се приеме от името на Европейския съюз на 14-ата сесия на Общото събрание на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на избора на Генерален секретар на OTIF за периода от 8 април 2019 г. до 31 декември 2021 г.

Нов тласък за европейската демокрация

СОМ(2011) 635 final

2011/0284 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите

СОМ(2013) 78 final

2013/0049 (COD)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО