11.9.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/1


Съобщение на Комисията

Актуализиране на данните, използвани при изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, предлагани от Комисията на Съда на Европейския съюз в производствата за установяване на неизпълнение на задължения

(2020/C 301/01)

I.   Въведение

Съобщението на Комисията от 2005 г. относно прилагането на член 228 от Договора за ЕО (1) (сега член 260, параграфи 1 и 2 от ДФЕС) представлява основата за изчисляване от Комисията на размера на паричните санкции (еднократно платими суми или периодични имуществени санкции), които тя иска Съдът да прилага, когато Комисията го сезира съгласно член 260, параграф 2 от ДФЕС в производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу държава членка.

В следващото си съобщение от 2010 г. (2) относно актуализирането на данните, използвани при това изчисляване, Комисията въведе годишно адаптиране на тези макроикономически данни, за да бъдат взети предвид промените в инфлацията и в брутния вътрешен продукт (БВП).

В Съобщението на Комисията от 2011 г. относно прилагането на член 260, параграф 3 от ДФЕС (3) и Съобщението на Комисията от 2017 г. „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“ (4) се подчертава, че същият метод, установен в съобщението от 2005 г., се прилага при изчисляването на финансовите санкции, които Комисията иска от Съда да приложи съгласно член 260, параграф 3 от ДФЕС.

Актуализирането, извършено в настоящото съобщение (5), се основава на промените в инфлацията и в БВП на всяка държава членка и на Обединеното кралство (6), които отразяват платежоспособността на съответната държава. Статистиката, която се използва за равнището на инфлацията и БВП, са данните, събрани две години преди актуализацията („правило t-2“), т.е. 2018 г., тъй като две години представляват минималният период от време, необходим за събирането на относително стабилни макроикономически данни. Освен това друг фактор за тазгодишното актуализиране е преразглеждането на показателите в националните сметки (7), извършено от 17 държави членки и от Обединеното кралство през второто полугодие на 2019 г. с цел включване на нови източници на данни и на промени в международната статистическа методика.

Съгласно членове 127 и 131 от Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство (8) по време на преходния период по отношение на Обединеното кралство се запазва предишното състояние, що се отная до прилагането и изпълнението на правото на ЕС. Комисията може да инициира нови и да продължи съществуващите производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу Обединеното кралство. Поради това представените в настоящото съобщение актуализации включват актуализиране на данните за Обединеното кралство.

Както вече беше посочено в съобщението от февруари 2019 г., Комисията ще коригира посочените по-горе цифри в края на преходния период.

II.   Компоненти на актуализацията

Списъкът на икономическите критерии, които трябва да бъдат актуализирани, е следният:

стандартната фиксирана сума за периодичната имуществена санкция (9), понастоящем определена на 3 116 EUR, трябва да бъде адаптирана в съответствие с инфлацията,

стандартната фиксирана сума за изчисляването на дневната сума, чиято цел е определянето на еднократно платимата сума (10), понастоящем определена на 1 039 EUR, трябва да бъде адаптирана в съответствие с инфлацията,

специалният фактор „n“ трябва да бъде адаптиран в съответствие с БВП на съответната държава членка, като се вземе предвид броят на местата, с които разполага държавата членка в Европейския парламент; факторът „n“ е идентичен за изчисляването на еднократно платимата сума и на дневната периодична имуществена санкция,

минималните еднократно платими суми (11), които трябва да бъдат преразгледани в съответствие с инфлацията.

III.   Актуализиране

Когато сезира Съда по силата на член 260, параграфи 2 и 3 от ДФЕС, Комисията ще прилага следните актуализирани стойности за изчисляване на размера на паричните санкции (еднократно платими суми или периодични имуществени санкции):

1)

стандартната фиксирана сума за изчисляването на периодичната имуществена санкция се определя на 3 154 EUR;

2)

стандартната фиксирана сума за изчисляването на дневната сума, чиято цел е определянето на еднократно платимата сума, се определя на 1 052 EUR;

3)

специалният фактор „n“ и минималната еднократно платима сума за 27-те държави — членки на ЕС, и за Обединеното кралство се определят, както следва:

Държава членка

Специален фактор „n“

Минимална еднократно платима сума

(1 000 EUR)

Белгия

0,80

2 088

България

0,25

653

Чехия

0,53

1 384

Дания

0,51

1 331

Германия

4,59

11 982

Естония

0,10

261

Ирландия

0,48

1 253

Гърция

0,50

1 305

Испания

2,06

5 377

Франция

3,39

8 849

Хърватия

0,19

496

Италия

2,91

7 596

Кипър

0,09

235

Латвия

0,12

313

Литва

0,18

470

Люксембург

0,15

392

Унгария

0,43

1 122

Малта

0,07

183

Нидерландия

1,15

3 002

Австрия

0,67

1 749

Полша

1,29

3 367

Португалия

0,53

1 384

Румъния

0,66

1 723

Словения

0,15

392

Словакия

0,28

731

Финландия

0,45

1 175

Швеция

0,79

2 062

Обединено кралство

3,41

8 901

Комисията ще прилага тези актуализирани стойности спрямо решенията, които взема за сезиране на Съда по член 260 от ДФЕС, от датата на приемане на настоящото съобщение.


(1)  SEC(2005) 1658 (ОВ С 126, 7.6.2007 г., стр. 15).

(2)  SEC(2010) 923/3. Това съобщение беше актуализирано през 2011 г. [SEC(2011) 1024 окончателен], през 2012 г. [C(2012) 6106 final], през 2013 г. [C(2013) 8101 final], през 2014 г. [C(2014) 6767 final], през 2015 г. [C(2015) 5511 final], през 2016 г. [C(2016) 5091 final], през 2017 г. [C(2017) 8720 final] и през 2018 г. [C(2018) 5851 final] с цел годишно адаптиране на икономическите данни.

(3)  ОВ C 12, 15.1.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 18, 19.1.2017 г., стр. 10.

(5)  Данните за БВП за тази година са получени на 11 юни 2020 г.

(6)  В съответствие с общите правила, обявени в съобщенията от 2005 г. и 2010 г.

(7)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/737960/9861115/Benchmark_revisions_2019.pdf

(8)  Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (ОВ C 384 I, 12.11.2019 г., стр. 1).

(9)  Стандартната или единна фиксирана сума за дневните имуществени санкции се определя като фиксираната базисна сума, към която се прилагат определени мултипликационни коефициенти. Това са коефициентите за тежестта и за продължителността на нарушението и специалният фактор „n“ за съответната държава членка.

(10)  Фиксираната сума следва да се прилага при изчисляването на еднократно платимата сума. Що се отнася до член 260, параграф 2 от ДФЕС, еднократно платимата сума се получава чрез умножаването на дневна сума (получена, като стандартната фиксирана сума се умножи по коефициента за тежест и резултатът от това изчисление се умножи по специалния фактор „n“) по броя на дните, през които е продължило нарушението, т.е. между датата на обявяване на първото решение на Съда и датата, на която нарушението е приключило, или датата на обявяване на решението на Съда по силата на член 260, параграф 2 от ДФЕС. Що се отнася до член 260, параграф 3 от ДФЕС и съгласно точка 28 от съобщението на Комисията, озаглавено „Прилагане на член 260, параграф 3 от ДФЕС“ (SEC(2010) 1371 окончателен, OВ C 12, 15.1.2011 г., стр. 1), еднократно платимата сума се получава чрез умножаването на дневна сума (получена, като стандартната фиксирана сума се умножи по коефициента за тежест и резултатът от това изчисление се умножи по специалния фактор „n“) по броя на дните, считано от деня след изтичането на срока за транспониране, определен в директивата, до датата, на която нарушението е приключило, или до датата на обявяване на решението на Съда по силата на член 258 и на член 260, параграф 3 от ДФЕС. Еднократната сума, изчислена въз основа на дневната сума, следва да се прилага, когато резултатът от горепосоченото изчисление надвишава минималната еднократно платима сума.

(11)  Минималната фиксирана еднократно платима сума се определя за всяка държава членка и Обединеното кралство според специалния фактор „n“. Тя ще бъде предложена на Съда, ако сборът на дневните еднократно платими суми не надвишава минималната фиксирана еднократно платима сума.