Брюксел, 4.9.2020

COM(2020) 483 final

2020/0231(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство по отношение на датата на прилагането му и на някои други дати, посочени в същия регламент

(текст от значение за ЕИП)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

С Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета, приет на 30 май 2018 г., се установява нова нормативна уредба, която да осигури безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар по отношение на биологичното производство с цел по-нататъшно разработване на цялостна система за управление на селското стопанство и производството на храни, в която се съчетават най-добри практики по отношение опазването на околната среда и действията в областта на климата, висока степен на биологично разнообразие, опазване на природните ресурси и прилагане на високи стандарти за хуманно отношение към животните и високи стандарти за производство, съобразени с търсенето от все по-голям брой потребители на продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси. По този начин биологичното производство изпълнява двойна обществена роля, като от една страна, обезпечава един специфичен пазар, отговарящ на търсенето на потребителите на биологични продукти, а от друга страна, предоставя обществено достъпни блага, които допринасят за опазване на околната среда и хуманно отношение към животните, както и за развитие на селските райони.

В приетата наскоро стратегия „От фермата до трапезата“ 1 биологичното производство се посочва като един от начините за изпълнение на изискванията за създаване на устойчива продоволствена система. В стратегията за биологичното разнообразие се признава ролята на биологичното производство за запазване на биологичното разнообразие на европейската територия. Ето защо една солидна, основана на консенсус нормативна уредба за следващите 10 години е ключът към постигането на заложените в тези две стратегии цели — до 2030 г. 25 % от земеделската земя да се обработват по правилата на биологичното земеделие и значително да се увеличи биологичното отглеждане на аквакултури.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf

Избухването на пандемията от COVID-19 и свързаната с нея криза, засягаща общественото здраве, изправиха държавите членки пред безпрецедентно предизвикателство и създават големи затруднения за националните органи и операторите, занимаващи се с биологично производство. Пандемията от COVID-19 освен това породи извънредни обстоятелства, налагащи съществено адаптиране на сектора на биологичното производство по отношение на производството, предлагането на пазара, проверките и международната търговия, което нямаше как да се предвиди при приемането на Регламент (ЕС) 2018/848.

Тези извънредни обстоятелства оказват значително влияние върху различни области от обхвата на Регламент (ЕС) 2018/848, поради което е много вероятно държавите членки и операторите, занимаващи се с биологично производство, да нямат готовност да осигурят неговото адекватно изпълнение и прилагане от 1 януари 2021 г.

За да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, да се предостави правна сигурност за всички оператори, занимаващи се с биологично производство, и да се избегне потенциално смущение на пазара, е необходимо датите на прилагане на някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2018/848 да се отложат с една година.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание на предложението е член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Субсидиарност

Съгласно принципа на субсидиарност действия на равнището на Съюза могат да бъдат предприети само когато поставените цели не могат да бъдат постигнати индивидуално от държавите членки. Намесата на Съюза е необходима, за да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар по отношение на биологичното производство и да се избегне потенциално смущение на пазара. В това отношение законодателните актове, които се изменят, се приемат в пълно съответствие с принципа на субсидиарност и всяко тяхно изменение трябва да се извършва чрез предложение на Комисията.

Пропорционалност

Това действие на Съюза е необходимо, за да се осигури адекватното изпълнение и прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848 и съответните вторични законодателни актове от всички заинтересовани страни, като се отчитат мащабът на пандемията от COVID-19 и последиците от свързаната с нея криза, засягаща общественото здраве, за сектора на биологичното производство, що се отнася до производството, проверките и търговията. Предложените изменения имат за задача да се гарантира постигането на целта на Регламент (ЕС) 2018/848, а именно — установяването на нормативна уредба на биологичното производство с цел по-нататъшно разработване на цялостна система за управление на селското стопанство и производството на храни, в която се съчетават най-добри практики по отношение опазването на околната среда и действията в областта на климата, висока степен на биологично разнообразие, опазване на природните ресурси и прилагане на високи стандарти за хуманно отношение към животните и високи стандарти за производство, съобразени с търсенето от все по-голям брой потребители на продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Настоящото предложение не е придружено от отделна оценка на въздействието, тъй като с него Регламент (ЕС) 2018/848 не се изменя по същество и не се налагат нови задължения на заинтересованите страни. То има за цел — поради извънредните обстоятелства, породени от пандемията от COVID-19 — датата на прилагане на упоменатия регламент и някои други посочени в него дати, които произтичат от тази дата, да се отложат с една година.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма въздействие върху бюджета на институциите на ЕС.

2020/0231 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство по отношение на датата на прилагането му и на някои други дати, посочени в същия регламент

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 2 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 3 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)С Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета 4 , който влезе в сила на 17 юни 2018 г., се установява нова нормативна уредба на биологичното производство. За да се осигури плавен преход от старата към новата нормативна уредба, в посочения регламент е предвидено той да се прилага от 1 януари 2021 г.

(2)Избухването на пандемията от COVID-19 доведе до извънредни обстоятелства, изискващи значителни усилия от страна на сектора на биологичното производство, които нямаше как да се предвидят при приемането на Регламент (ЕС) 2018/848.

(3)Пандемията от COVID-19 и свързаната с нея криза, засягаща общественото здраве, изправиха държавите членки пред безпрецедентно предизвикателство и създават големи затруднения за операторите, занимаващи се с биологично производство. Операторите съсредоточават своите усилия върху поддържането на биологичното производство и търговските потоци и не могат в същото време да се подготвят за влизането в сила на новите правни разпоредби съгласно Регламент (ЕС) 2018/848. Поради това е много вероятно държавите членки и операторите, занимаващи се с биологично производство, да не са в състояние да осигурят неговото адекватно изпълнение и прилагане от 1 януари 2021 г.

(4)За да се гарантира безпрепятственото функциониране на сектора на биологичното производство, да се предостави правна сигурност и да се избегне потенциално смущение на пазара, е необходимо датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848 и някои други посочени в него дати, които произтичат от тази дата, да се отложат. Като се вземат предвид мащабът на пандемията от COVID-19 и свързаната с нея криза, засягаща общественото здраве, развитието на епидемичната обстановка във връзка с вируса, както и допълнителните ресурси, необходими на държавите членки и на операторите, занимаващи се с биологично производство, е целесъобразно прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 да се отложи с една година.

(5)По-специално, пряко от датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848 произтичат няколко дати, свързани с дерогации, доклади или предоставени на Комисията правомощия да приключва или да удължава дерогации. Ето защо е целесъобразно прилагането на тези дати също да се отложи с една година. Съответните дати бяха определени с оглед на времето, което е необходимо на операторите, занимаващи се с биологично производство, за да се адаптират към приключването на дерогации, или времето, което е необходимо на държавите членки и на Комисията, за да съберат достатъчно информация за наличието на някои елементи, за които са предоставени дерогации, или времето, което е необходимо на Комисията, за да представи доклад до Европейския парламент и до Съвета и да изготви законодателно предложение или делегирани актове.

(6)Пандемията от COVID-19 и свързаната с нея криза, засягаща общественото здраве, представляват безпрецедентно предизвикателство също така и за трети държави и разположените в тях оператори. Поради това при третите държави, които са признати за равностойни съгласно член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 5 , е целесъобразно датата, на която изтича тяхното признаване, да се отложи с една година, т.е. до 31 декември 2026 г., така че те да имат достатъчно време да променят статута си — било чрез сключване на търговско споразумение с Европейския съюз, или чрез пълно спазване от страна на техните оператори на Регламент (ЕС) 2018/848, без да се допускат ненужни смущения в търговията с биологични продукти.

(7)Подобно на това, датата, на която изтича предоставеното съгласно член 33, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 признаване на надзорните и контролните органи в трети държави, следва да се отложи с една година, т.е. до 31 декември 2024 г., за да се даде време на тези надзорни и контролни органи и на техните сертифицирани оператори в трети държави да се справят с последиците от пандемията от COVID-19 и да се подготвят за новите разпоредби.

(8)С оглед на това, че при сегашните обстоятелства е от първостепенна важност незабавно да се обезпечи правна сигурност за сектора на биологичното производство, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2018/848 се изменя, както следва:

(1)в член 29, параграф 4, първо изречение датата „31 декември 2024 г.“ се заменя с датата „31 декември 2025 г.“;

(2)в член 48, параграф 1, втора алинея датата „31 декември 2025 г.“ се заменя с датата „31 декември 2026 г.“;

(3)в член 49 датата „31 декември 2021 г.“ се заменя с датата „31 декември 2022 г.“;

(4)член 53 се изменя, както следва:

а)в параграф 1 датата „31 декември 2035 г.“ се заменя с датата „31 декември 2036 г.“;

б)параграф 2 се изменя, както следва:

i)в уводното изречение датата „1 януари 2028 г.“ се заменя с датата „1 януари 2029 г.“;

ii)в буква а) датата „31 декември 2035 г.“ се заменя с датата „31 декември 2036 г.“;

в)в параграф 3 датата „1 януари 2026 г.“ се заменя с датата „1 януари 2027 г.“;

г)в параграф 4 датата „1 януари 2025 г.“ се заменя с датата „1 януари 2026 г.“, а датата „31 декември 2025 г.“ — с датата „31 декември 2026 г.“;

д)в параграф 7 датата „31 декември 2025 г.“ се заменя с датата „31 декември 2026 г.“;

(5)в член 57, параграф 1 датата „31 декември 2023 г.“ се заменя с датата „31 декември 2024 г.“;

(6)в член 60 датата „1 януари 2021 г.“ се заменя с датата „1 януари 2022 г.“;

(7)в член 61, втора алинея датата „1 януари 2021 г.“ се заменя с датата „1 януари 2022 г.“;

(8)приложение II се изменя, както следва:

а)в част I точка 1.5 се изменя, както следва:

(i)във втората алинея датата „31 декември 2030 г.“ се заменя с датата „31 декември 2031 г.“;

(ii)в третата алинея датата „31 декември 2025 г.“ се заменя с датата „31 декември 2026 г.“;

б)част II се изменя, както следва:

(i)в точка 1.9.1.1, буква а), второ изречение датата „1 януари 2023 г.“ се заменя с датата „1 януари 2024 г.“;

(ii)в точка 1.9.2.1, буква а), второ изречение датата „1 януари 2023 г.“ се заменя с датата „1 януари 2024 г.“;

(iii)в точка 1.9.3.1, буква в), уводно изречение датата „31 декември 2025 г.“ се заменя с датата „31 декември 2026 г.“;

iv)в точка 1.9.4.2, буква в), уводно изречение датата „31 декември 2025 г.“ се заменя с датата „31 декември 2026 г.“;

в)в част III, точка 3.1.2.1, втора алинея датата „1 януари 2021 г.“ се заменя с датата „1 януари 2022 г.“;

г)в част VII, точка 1.1, второ изречение датата „31 декември 2023 г.“ се заменя с датата „31 декември 2024 г.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)    https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
(2)    OВ C […, , стр. .
(3)    OВ C , , стр. .
(4)    Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1).
(5)    Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).