Брюксел, 14.1.2020

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Изменено предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.    КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

На 28 ноември 2018 г. Комисията представи своята стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. 1 В стратегията е представен начинът, по който Европа може да проправи пътя към неутралност по отношение на климата, като инвестира в реалистични технологични решения, осигури възможности на гражданите и координира дейностите в ключови области като политиката по отношение на промишлеността, финансите или научните изследвания и същевременно гарантира социалната справедливост и справедливия преход.

Както е посочено в съобщението за Европейския зелен пакт 2 , Комисията предлага механизъм за справедлив преход, който да допълни вече внесените за периода 2021—2027 г. бюджетни и законодателни предложения. Механизмът за справедлив преход включва Фонд за справедлив преход, изпълняван в рамките на политиката на сближаване. Фондът за справедлив преход ще бъде създаден чрез специален регламент, в който е определена неговата специфична цел, географското му покритие, методологията за разпределение на финансовите средства и съдържанието на териториалните планове за справедлив преход, изисквани като основа на програмите.

Фондът за справедлив преход ще допълва предложените фондове на политиката на сближаване, в т.ч. Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд + (ЕФС+) и Кохезионния фонд и следователно се ще изпълнява в рамките на политиката на сближаване. Поради това цялостното му управление ще бъде уредено от разпоредбите, съдържащи се в предложението за Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите („Регламент за общоприложимите разпоредби“). Поради това посоченото предложение трябва да бъде изменено, за да включва Фонда за справедлив преход като нов фонд в рамките на политиката на сближаване.

2.    ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

   Правно основание

Основание за действията на ЕС е член 174, параграф 1 от ДФЕС: „Съюзът разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и териториално сближаване. По-специално Съюзът има за цел намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони“.

   Субсидиарност и пропорционалност

В съответствие с член 4, параграф 2 от ДФЕС Съюзът има споделена с държавите членки компетентност в областта на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и за някои аспекти на социалната политика. Той също така разполага с компетентност да предприема действия за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите членки в областта на образованието и професионалното обучение, както и на промишлеността (член 6 от ДФЕС).

Споделеното управление има за цел да гарантира, че решенията се вземат възможно най-близо до гражданите и че има основание за действия на равнището на ЕС с оглед на възможностите и особеностите на национално, регионално или местно равнище. Споделеното управление доближава Европа до нейните граждани и свързва местните потребности с европейските цели. Освен това то увеличава ангажираността с целите на ЕС, тъй като държавите членки и Комисията споделят правомощията и отговорността за вземане на решения и съвместно финансират програмите.

   Избор на инструмент

С настоящия регламент се изменя предложението за Регламент за общоприложимите разпоредби 3 .

3.    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

   Консултации със заинтересованите страни

В обяснителния меморандум на първоначалното предложение за Регламент за общоприложимите разпоредби са представени проведените обществени консултации и консултации със заинтересованите страни, както и начинът, по който съответният принос е бил взет предвид. Настоящото изменение не налага провеждането на допълнителни консултации.

   Оценки и оценки на въздействието

В обяснителния меморандум на първоначалното предложение за Регламент за общоприложимите разпоредби е представен резултатът от последващите и междинните оценки, извършени с оглед на предложението.

В него е потвърдено също така, че регламентът не подлежи на оценка на въздействието, тъй като в него се определят общоприложими правила и механизъм за изпълнение за различни политики и фондове със споделено управление. Регламентите за отделните предоставящи подпомагане фондове обаче са придружени от техни собствени оценки на въздействието.

4.    ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Комисията се стреми да преследва своите приоритети, изложени в политическите насоки, като част от по-широката амбиция за бюджета на ЕС. В този контекст създаването на амбициозен Фонд за справедлив преход представлява приоритет. Това е причината Комисията да внесе още в началото на мандата си законодателното предложение за Фонда за справедлив преход, което допълва и надгражда съществуващите предложения за следващата многогодишна финансова рамка (МФР). Предложението и настоящото изменение на предложението на Комисията за Регламент за общоприложимите разпоредби ще бъде включено в преговорите по следващата МФР и се очаква да бъде интегрирано в рамките на едно цялостно споразумение относно следващата МФР.

5.    ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

   Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Правната уредба се състои от специално предложение за регламент за Фонда за справедлив преход и целеви изменения на предложението на Комисията за Регламент за общоприложимите разпоредби.

Прилагането и изпълнението на Фонда за справедлив преход ще се урежда чрез Регламента за общоприложимите разпоредби, който трябва да бъде изменен.

Основните въведени изменения се отнасят до следното:

·Корекции в изискванията относно съдържанието на споразумението за партньорство и на програмите, получаващи подпомагане от Фонда за справедлив преход. Определя се по-специално задължението за представяне на териториални планове за справедлив преход съгласно определеното в Регламента за Фонда за справедлив преход, като приложение към програмите, включващи подпомагане от Фонда за справедлив преход.

·Описание на механизма и правилата по отношение на задължителното прехвърляне на средства от ЕФРР и ЕСФ+ към Фонда за справедлив преход въз основа на типа интервенции, които ще бъдат подпомагани.

·Прилагане на разпоредбите, определени в Регламента за общоприложимите разпоредби и в предложението за регламент за Фонда за справедлив преход, към допълнителните средства от ЕФРР и ЕСФ+ с оглед на това да се гарантира, че към всички средства на Фонда за справедлив преход се прилага един и същ набор от правила (един източник на средства с един набор от правила).

·Разяснения, че основите за изчисляване на изискванията за тематична концентрация за ЕФРР и ЕСФ+ не включват средствата, прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+ на Фонда за справедлив преход като допълнителни средства.

2018/0196 (COD)

Изменено предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите

Предложение COM(2018) 375 на Комисията се изменя, както следва:

1)    заглавието на предложението се заменя със следното:

„Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите“;

2)    съображение 2 се заменя със следното:

„(2) С цел подобряване на координацията и хармонизиране на изпълнението на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход (ФСП), и на мерките, финансирани при споделено управление по Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Фонда за интегрирано управление на границите (ИУГВ), следва да бъдат определени финансови правила въз основа на член 322 от ДФЕС за всички тези фондове („фондовете“), които ясно да определят обхвата на прилагане на съответните разпоредби. Освен това следва да бъдат определени общоприложими разпоредби на основание член 177 от ДФЕС, които да обхванат специалните правила на политиката за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, ФСП и ЕФМДР.“;

3)    съображение 8 се заменя със следното:

„(8) За да дадат принос за осъществяването на приоритетите на Съюза, фондове следва да съсредоточат подпомагането си върху ограничен брой цели на политиката в съответствие със специфичната мисия на всеки отделен фонд съгласно техните намиращи основание в Договорите цели. Целите за ФУМИ, ФВС и ИУГВ следва да бъдат определени в съответните регламенти за отделните фондове. ФСП и средствата от ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към ФСП като допълнително подпомагане, следва да допринасят за изпълнението на една-единствена специфична цел.“;

4)    в съображение 19 първото изречение се заменя със следното:

„Държавата членка следва да проведе междинен преглед на всяка от програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ФСП. “;

5)    създава се следното съображение 22а:

„(22а) За да бъде повишена ефективността на ФСП, от ЕФРР и ЕСФ+ за него следва да бъдат заделени допълнителни средства. Тези допълнителни средства следва да бъдат осигурени посредством специално задължително прехвърляне от посочените фондове към ФСП, като се отчитат описаните в териториалните планове за справедлив преход предизвикателства пред прехода, които трябва да бъдат преодолени. Средствата, които ще бъдат прехвърлени, следва да бъдат осигурени от средства за категориите региони, в които се намират териториите, посочени в териториалните планове за справедлив преход. С оглед на конкретната уредба относно използването на средствата от ФСП, за конституирането на средствата от ФСП следва да се прилага само специалният механизъм за прехвърляне. Освен това следва да се изясни, че по отношение на ФСП и на средствата от ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към ФСП, които също стават подпомагане по линия на ФСП, следва да се прилагат само настоящият регламент и Регламент (ЕС) [Регламента за ФСП]. По отношение на допълнителното подпомагане не следва да се прилага нито Регламент (ЕС) [Регламента за ЕФРР/КФ], нито Регламент (ЕС) [Регламента за ЕСФ+]. Поради това средствата от ЕФРР, прехвърлени като допълнително подпомагане към ФСП, следва да бъдат изключени от основата за изчисляване на изискванията за тематична концентрация, посочени в член 3 от Регламент (ЕС) [Регламента за ЕФРР/КФ], и от основата за изчисляване на минималните отпуснати средства за устойчиво градско развитие, предвидени в член 9 от Регламент (ЕС) [Регламента за ЕФРР/КФ]. Същото се отнася и за средствата от ЕСФ+, прехвърлени към ФСП като допълнително подпомагане, по отношение на изискванията за тематична концентрация, предвидени в член 7 от Регламент (ЕС) [Регламента за ЕСФ+].

6)    съображение 27 се заменя със следното:

„(27) С цел да се анализира качеството на изпълнение на програмите държавите членки следва да създадат мониторингови комитети. За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд годишните доклади за изпълнението следва да се заменят с годишен структуриран политически диалог на базата на последната информация и последните данни относно изпълнението на програмите, предоставени от държавата членка. Годишната среща за преглед следва да се организира и за програмите, обхващащи ФСП.“;

7)    съображение 39 се заменя със следното:

„(39) С оглед на по-доброто взаимно допълване и опростяване на изпълнението следва да бъде възможно да се комбинира подпомагането от Кохезионния фонд, ФСП и ЕФРР с подпомагането от ЕСФ+ в съвместни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“.;

8)    член 1 се изменя, както следва:

а)параграф 1 се заменя със следното:

„1. С настоящия регламент се определят:

а)финансовите правила за Европейския фонд за регионално развитие („ЕФРР“), Европейският социален фонд+ („ЕСФ+“), Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход („ФСП“), Европейския фонд за морско дело и рибарство („ЕФМДР“), фонд „Убежище и миграция“ („ФУМИ“), фонд „Вътрешна сигурност“ („ФВС“) и инструмента за управление на границите и визите („ИУГВ“) (наричани по-нататък заедно „фондовете“),

б)общи разпоредби, приложими за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, ФСП и ЕФМДР.“;

б)в параграф 6 се добавя следната буква з):

„з) Регламент (ЕС) [Регламента за ФСП] („Регламент за ФСП“)(*).

(*) ОВ L , , стр. .“;

9)    член 4 се изменя, както следва:

а)в параграф 1 се добавят следните алинеи:

„ФСП подпомага специфичната цел да се даде възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните въздействия на прехода към неутрална по отношение на климата икономика“.

Параграф 1, първа алинея не се прилага по отношение на средствата от ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към ФСП в съответствие с член 21а.“;

б)параграф 2 се заменя със следното:

„2. ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионният фонд и ФСП допринасят за действията на Съюза, водещи до увеличаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза в съответствие с член 174 от ДФЕС, като преследват следните цели:

а)„Инвестиции за растеж и работни места в държавите членки и в регионите“, подпомагана от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ФСП; и

б)„Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“, подпомагана от ЕФРР.“;

в)в параграф 3 последното изречение се заменя със следното:

„В случая на ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ФСП коефициентите са обвързани с кодовете и измеренията за видовете интервенции, определени в приложение І.“;

10)    член 8 се изменя, както следва:

а)буква а) се заменя със следното:

„а) избраните цели на политиката и специфичната цел на ФСП, с указание от кои фондове и програми ще бъдат следвани и обосновка за това, а където е целесъобразно — и обосновка за използването на механизма за изпълнение на програми на InvestEU, като се вземат предвид препоръките за отделните държави;“;

б)в буква б) уводната част се заменя със следното:

„б) за всяка избрана цел на политиката, посочена в буква а), и за специфичната цел на ФСП;“;

в)буква в) се заменя със следното:

„в) неокончателно предвиждано финансиране от всеки от фондовете по цели на политиката на национално равнище, като се спазват правилата за отделните фондове относно тематичната концентрация и неокончателно предвиждано финансиране за специфичната цел на ФСП, включително евентуални средства от ЕФРР и ЕСФ+, които ще бъдат прехвърлени към ФСП в съответствие с член 21а;“;

11)    член 10 се изменя, както следва:

а)заглавието на члена се заменя със следното:

Член 10    
Използване на ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, ФСП и ЕФМДР чрез InvestEU

б)в параграф 1 първото изречение се заменя със следното:

„1. В споразумението за партньорство или в искането за изменение на програмата държавите членки могат да разпределят размера на приноса от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, ФСП и ЕФМДР, който да бъде прехвърлен към InvestEU и изпълнен под формата на бюджетни гаранции.“;

12)    в член 11 параграф 7 се заменя със следното:

„7. Приложение IV не се прилага по отношение на програми, подпомагани от ЕФРР.

Приложение ІV не се прилага също така по отношение на приоритети, подпомагани от ФСП, нито по отношение на средства от ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към ФСП в съответствие с член 21а. “;

13)    в член 14 параграф 1 се изменя, както следва:

а)уводната част се заменя със следното:

„1. За програмите, подпомагани по линия на ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ФСП, държавата членка прави преглед на всяка програма, като взема предвид следните елементи:“;

б)добавя се следната буква д):

„д) в допълнение — за програмите, подпомагани от ФСП — оценката, извършена от Комисията в съответствие с член 29, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1999(*).

(*) Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета.“;

14)    член 17 се изменя, както следва:

а)параграф 1 се заменя със следното:

„1. Във всяка програма се определя стратегия за приноса ѝ към целите на политиката или специфичната цел на ФСП и за съобщаване на нейните резултати.“;

б)в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„2. Програмата се състои от приоритети. Всеки приоритет съответства на една цел на политиката, на специфичната цел на ФСП или на техническа помощ. Приоритет, който съответства на една цел на политиката, се състои от една или няколко специфични цели. На една и съща цел на политиката или на специфичната цел на ФСП може да съответства повече от един приоритет.“;

в)параграф 3 се изменя, както следва:

i)в буква а) се добавя се следната подточка viii):

„viii)в допълнение — за програми, подпомагани от ФСП — описаните в териториалните планове за справедлив преход предизвикателства пред прехода, както е посочено в член [7] от Регламент (ЕС) [Регламента за ФСП];“;

ii)буква г) се изменя, както следва:

-подточка i) се заменя със следното:

„i)свързаните видове действия, включително списък на планираните операции от стратегическо значение и на техния очакван принос за постигането на тези специфични цели, за макрорегионалните стратегии, стратегиите за морските басейни и за териториалните планове за справедлив преход, предвидени в член [7] от Регламент (ЕС) [Регламента за ФСП] и подпомагани от ФСП, където е целесъобразно;“;

-добавя се следната подточка viii):

„viii) в допълнение — за специфичната цел на ФСП — обосновка за сумите, прехвърлени съответно от средствата на ЕФРР и ЕСФ+ в съответствие с член 21а, както и разбивка на сумите по категории региони, която разкрива вида интервенции, планирани в съответствие с териториалните планове за справедлив преход, предвидени в член [7] от Регламент (ЕС) [Регламента за ФСП]; “;

iii)в буква е) подточка i) се заменя със следното:

„i) таблица, в която са посочени общите разпределени финансови средства за всеки от фондовете и за всяка категория регион за целия програмен период и по години, включително сумите, прехвърлени съгласно член 21 или 21а; “;

г)параграф 6 се заменя със следното:

„6. За програми по ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ФСП, представени в съответствие с член 16, в таблицата, посочена в параграф 3, буква е), подточка ii), се дават сумите само за годините 2021 — 2025 г.“;

д)добавя се следният параграф 8:

„8. За програми, подпомагани от ФСП, държавите членки представят на Комисията като част от програмата или искането за нейното изменение териториалните планове за справедлив преход, предвидени в член [7] от Регламент (ЕС) [Регламента за ФСП].;“;

15)    в член 19, параграф 5 първа алинея се заменя със следното:

„5. Държавата членка може да прехвърли по време на програмния период сума в размер на до 5 % от първоначално разпределените средства за даден приоритет и не повече от 3 % от бюджета на програмата към друг приоритет на един и същ фонд и на същата програма. За програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и ФСП, прехвърлянето може да се отнася само до разпределени средства за същата категория региони.“;

16)    член 20 се заменя със следното:

Член 20
Съвместно подпомагане от ЕФРР, ЕСФ+, ФСП и Кохезионния фонд

1.    ЕФРР, ЕСФ+, ФСП и Кохезионният фонд могат съвместно да предоставят подпомагане за програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“.

2.    ЕФРР и ЕФС+ могат да финансират — като се допълват и при спазване на граница от 10 % подпомагане от тези фондове за всеки приоритет на една програма — цялата или част от операция, разходите по която са допустими за подпомагане от другия фонд, въз основа на правилата за допустимост, прилагани за този фонд, при условие че тези разходи са необходими за изпълнението. Тази възможност не се прилага по отношение на средствата от ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към ФСП в съответствие с член 21а.“;

17)    в член 21 се добавя се следният параграф 6:

„6. Средствата по ФСП, включително средствата, прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+ в съответствие с член 21а, не могат да се прехвърлят на други фондове или инструменти съгласно параграфи 1—5.

ФСП не може да получава прехвърляния съгласно параграфи 1—5.

Прехвърлянето на средства от ЕФРР и ЕСФ+ към ФСП в съответствие с член 21а се изключва от основата за изчисляване за целите на 5-процентния таван, определен в параграф 1. “;

18)    създава се следният член 21а:

Член 21а    
Прехвърляне на средства от ЕФРР и ЕСФ+ към ФСП

1.Размерът на средствата за ФСП по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ в съответствие с член [3] от Регламент (ЕС) [Регламента за ФСП] се допълва със средства от ЕФРР, от ЕСФ+ или комбинирано от двата фонда за категорията региони, в която се намира съответната територия. Общият размер на средствата от ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени към ФСП, е равен най-малко на един и половина пъти размера на подпомагането от ФСП, но не може да бъде по-голям от три пъти размера на посоченото подпомагане. Средствата, прехвърлени от ЕФРР или от ЕФС+, в никакъв случай не могат да надвишават 20 % от средствата, разпределени съответно за ЕФРР или ЕСФ+ за съответната държава членка.

Съответните прехвърляния на средства от ЕФРР и ЕСФ+ към приоритета или приоритетите, подпомагани от ФСП, трябва да отразяват видовете интервенции в съответствие с информацията, съдържаща се в програмата по член 17, параграф 3, буква г), подточка viii). Тези прехвърляния се считат за окончателни.

2.Средствата на ФСП, включително средствата, прехвърлени от ЕФРР и ЕСФ+, се изпълняват в съответствие с правилата, съдържащи се в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) [Регламента за ФСП]. Правилата, определени в Регламент (ЕС) [Регламента за ЕФРР/КФ] и в Регламент (ЕС) [Регламента за ЕСФ+], не се прилагат за средствата от ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлени в съответствие с параграф 1.“;

19)    в член 25 параграф 1 се заменя със следното:

„1. ЕФРР, ЕСФ+ , ФСП и ЕФМДР могат да подпомагат воденото от общностите местно развитие.“;

20)    в член 31, параграф 2 се добавя следната буква д):

„д) за подпомагане от ФСП: 3,25 %.“;

21)    в член 35, параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б) годишните доклади за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ и окончателния доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ФСП;“;

22)    в член 36, параграф 3 първа алинея се заменя със следното:

„3. За програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ФСП, държавата членка не по-късно от един месец преди годишната среща за преглед предоставя на Комисията информацията за елементите, посочени в член 35, параграф 1.“;

23)    в член 38 параграф 1 се заменя със следното:

„1. За програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ФСП, всеки управляващ орган представя на Комисията окончателен доклад за качеството на изпълнението на програмата до 15 февруари 2031 г.“;

24)    в член 45, параграф 1, буква в) подточка ii) се заменя със следното:

„ii) операциите, подпомагани от ЕСФ+, ФСП, ЕФМДР, ФВС, ФУМИ и ИУГВ, чиито общи разходи надвишават 100 000 EUR;“;

25)    в член 48, параграф 1 втора алинея се заменя със следното:

„Когато общите разходи за дадена операция не надвишават 200 000 EUR, приносът, предоставен на бенефициера от ЕФРР, ЕСФ+, ФСП, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, е под формата на единични разходи, еднократни суми или единни ставки, с изключение на операциите, подпомагането за които представлява държавна помощ. Когато се използва финансиране с единни ставки, само категориите разходи, към които се прилага единната ставка, могат да бъдат възстановявани в съответствие с първа алинея, буква а).“;

26)    в член 51 параграф 2 се заменя със следното:

„2. За операциите, подпомагани от ФУМИ, ФВС, ИУГВ, ЕСФ+, ФСП и ЕФРР, заплатите и надбавките, изплащани на участниците, се считат за допълнителни допустими разходи, които не са включени в единната ставка.“;

27)    член 57 се изменя, както следва:

а)в параграф 3 се добавя следната алинея:

„За ФСП разходите, свързани с операции, допринасят за изпълнението на съответния териториален план за справедлив преход, изготвен в съответствие с член [7] от Регламент (ЕС) [Регламента за ФСП].“;

б)в параграф 7 втората алинея се заменя със следното:

„За ЕФРР, Кохезионния фонд и ФСП това е така, когато към програмата се добави нов вид интервенция, както е посочено в таблица 1 в приложение І, а за ФУМИ, ФВС и ИУГВ — когато се добави нов вид интервенция, както е посочено в регламентите за отделните фондове.“;

28)    в член 59 параграф 2 се заменя със следното:

„2. Операциите, подпомагани от ЕСФ+ или от ФСП в съответствие с [член [4], параграф 2, букви з), и) и й)] от Регламент (ЕС) [Регламента за ФСП], изплащат обратно приноса, когато имат задължението да поддържат инвестицията съгласно правилата за държавните помощи.“;

29)    в член 73, параграф 2 втора алинея се заменя със следното:

„Статистическата извадка може да се отнася до една или повече програми, които получават подпомагане от ЕФРР, Кохезионния фонд, ФСП и ЕСФ+ и — след райониране, където е целесъобразно, един или повече програмни периоди според професионалната преценка на одитния орган.“;

30)    в член 74, параграф 3 първа алинея се заменя със следното:

„3. Операциите, за които общите допустими разходи не превишават 400 000 EUR за ЕФРР и Кохезионния фонд, 300 000 EUR за ЕСФ+ и ФСП, или 200 000 EUR за ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, не подлежат на повече от един одит от одитния орган или от Комисията преди подаването на отчетите за счетоводната година, в която е приключена операцията.“;

31)    в член 96 параграф 5 се заменя със следното:

„5. По отношение на последната счетоводна година Комисията изплаща или събира годишното салдо по сметките на програмите, подпомагани по линия на ЕФРР, ЕСФ+, ФСП и Кохезионния фонд не по-късно от два месеца след датата на приемане на окончателния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 38.“;

32)    в член 98 се добавя се следният параграф 6:

„6. В специалните правила за ФСП могат да бъдат предвидени конкретни основания за финансови корекции от Комисията във връзка с недостатъчно добро постигане на целите, определени за ФСП“.;

33)    в член 99 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Частта от задълженията, която все още е открита към 31 декември 2029 г., се отменя, ако пакетът за получаване на увереност и окончателният доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕСФ+, ЕФРР, Кохезионния фонд и ФСП, не са били подадени до Комисията в срока, предвиден в член 38, параграф 1.“;

34)    в член 106, параграф 3 се добавя следната алинея:

„Ставката на съфинансиране за приоритета, подпомаган от ФСП, не може да бъде по-висока от ставките на съфинансиране, определени в първа алинея, букви а), б) и в) и приложими към региона, в който се намират територията или териториите, посочени в териториалните планове за справедлив преход в съответствие с член [7] от Регламент (ЕС) [Регламента за ФСП].“;

35) Приложения I, II, V и VII се изменят в съответствие с приложението към настоящото предложение.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)    Чиста планета за всички: Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика, съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — COM(2018) 773 final.
(2)    Вж. COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.

Брюксел, 14.1.2020

COM(2020) 23 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Изменено предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II, V и VII към предложение COM (2018) 375 на Комисията се изменят, както следва:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

(1) Заглавието се заменя със следното:

„Измерения и кодове за видовете интервенции за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ФСП — член 17, параграф 5“

(2) Към заглавието на таблица 1 се добавя следната бележка под линия:

* За подпомаганата от ФСП специфична цел „да се даде възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните въздействия на прехода към неутрална по отношение на климата икономика“ могат да бъдат използвани областите на интервенция в рамките на всяка от целите на политиката, при условие, че са съобразени с членове [4] и [5] от Регламент (ЕС) [новия Регламент за ФСП] и със съответния териториален план за справедлив преход. За тази специфична цел коефициентът за изчисляване на подпомагането за целите във връзка с изменението на климата е определен на 100 % за всички използвани области на интервенция.“

ПРИЛОЖЕНИЕ II

(1)    Точка 1 се заменя със следното:

„1. Избор на целите на политиката и специфичната цел на Фонда за справедлив преход, ако е приложимо

Позоваване: Член 8, буква а),РОР, член 3 от регламентите за ФУМИ, ФВС, ИУГВ

Таблица 1: Избор на цел на политиката (и специфична цел на Фонда за справедлив преход) с обосновка

Избрана цел

Програма

Фонд

Обосновка за избора на цел на политиката (или специфична цел на Фонда за справедлив преход)

[3 500 за цел](2)    Точка 5 се заменя със следното:

„5. Неокончателно предвиждано финансиране по цели на политиката и специфична цел на ФСП

Позоваване: Член 8, буква в), РОР

Таблица 4: Неокончателно предвиждано финансиране, отпуснато от ЕФРР, ЕСФ +, ФСП, КФ и ЕФМДР по цел на политиката*

Цел на политиката/Специфична цел на ФСП

ЕФРР

ЕСФ+

ФСП

Кохезионен фонд

ЕФМДР

Общо

Цел на политиката 1

Цел на политиката 2

Цел на политиката 3

Цел на политиката 4

Цел на политиката 5

Специфична цел на ФСП**

Техническа помощ

Разпределение за периода 2026—2027 г.

Общо

* Цели на политиката и специфичната цел на ФСП в съответствие с член 4, параграф 1 от РОР. За ЕФРР, ЕСФ +, КФ и ФСП за периода 2021—2025 г.; за ЕФМДР за периода 2021—2027 г.

**Включете в този ред предвиденото допълнително подпомагане от ЕФРР и ЕСФ +, което ще бъде прехвърлено към ФСП.“(3)    В точка 6 таблица 6 се заменя със следното:

Таблица 6. Списък на програмите с неокончателно предвиждано финансиране*

Наименование [255]

Фонд

Категория региони

Финансов принос на ЕС

Национален принос**

Общо

Програма 1

ЕФРР

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

Програма 1

КФ

Програма 1

ЕСФ+

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

Програма 1

ФСП — разпределение***

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Програма 1

ФСП - допълнително подпомагане от ЕСФ +, което да бъде прехвърлено към ФСП

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Програма 1

ФСП - допълнително подпомагане от ЕФРР, което да бъде прехвърлено към ФСП

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Общо

ЕФРР, КФ, ЕСФ +, ФСП

Програма 2

ЕФМДР

Програма 3

ФУМИ

Програма 4

ФВС

Програма 5

ИУГВ

Общо

Всички фондове

* Цели на политиката и специфичната цел на ФСП в съответствие с член 4, параграф 1 от РОР. За ЕФРР, ЕСФ +, КФ и ФСП за периода 2021—2025 г.; за ЕФМДР за периода 2021—2027 г.

**В съответствие с член 106, параграф 2 относно определянето на процентите на съфинансиране.

***Неокончателното предвиждано финансиране по линия на ФСП, като отделно се посочват първоначално разпределените средства по линия на ФСП и допълнителното подпомагане от ЕСФ + и ЕФРР за съответната категория региони, ако вече са известни.“ПРИЛОЖЕНИЕ V

(1)    Заглавието и първата таблица се заменят със следното:

Образец за програмите, подпомагани от ЕФРР (цел „Инвестиции за растеж и работни места“), ЕСФ +, ФСП, Кохезионния фонд и ЕФМДР — член 16, параграф 3

CCI

Наименование на BG

[255 знака*]

Наименование на националния език

[255]

Версия

Първа година

[4]

Последна година

[4]

Допустими от

Допустими до

Номер на решението на Комисията

Дата на решението на Комисията

Номер на решението за изменение на държавата членка

Дата на влизане в сила на решението за изменение на държавата членка

Несъществено прехвърляне (чл. 19.5)

Да/Не

Региони по NUTS, обхванати от програмата (не се прилага за ЕФМДР)

Съответен фонд

ЕФРР

Кохезионен фонд

ЕСФ+

ФСП

ЕФМДР

*Числата в квадратните скоби се отнасят до броя на знаците.“(2)    В точка 2 таблица 1 Т се заменя със следното:

Идентификационен код

Наименование[300]

Техническа помощ

Основа за изчисление

Фонд

Категория на подпомагания регион

Избрана специфична цел

1

Приоритет 1

Не

ЕФРР

По-силно развити региони

СЦ 1

Преход

По-слабо развити региони

СЦ 2

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

По-силно развити региони

СЦ 3

2

Приоритет 2

Не

ЕСФ+

По-силно развити региони

СЦ 4

Преход

По-слабо развити региони

СЦ 5

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

3

Приоритет 3

Не

КФ

Не е приложимо

СЦ 6

4

Приоритет 4

Не

ФСП*

По-силно развити региони

СЦ ФСП

Преход

По-слабо развити региони

5

Приоритет „Техническа помощ“

Да

Не е приложимо

..

Специален приоритет на младежката заетост

Не

ЕСФ+

..

Специален приоритет относно специфичните за всяка държава препоръки

Не

ЕСФ+

..

Специален приоритет за иновативни действия

Не

ЕСФ+

СЦ 8

Специален приоритет „Материални лишения“

Не

ЕСФ+

СЦ 9

* Това включва разпределените по линия на ФСП средства и допълнителното подпомагане, прехвърлено от ЕФРР и ЕСФ +.“(3)    В точка 3.А таблица 15 се заменя със следното:

Категория региони

Компонент 1

Компонент 2

Компонент 3

Компонент 4

Компонент 5

Сума

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

ЕФРР

По-силно развити региони

По-слабо развити региони

Преход

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

ЕСФ+

По-силно развити региони

По-слабо развити региони

Преход

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

ФСП*

По-силно развити региони

По-слабо развити региони

Преход

КФ

ЕФМДР

Общо

* Първоначално разпределени средства по линия на ФСП (без прехвърляните допълнителни средства) в рамките на ограниченията, посочени в член 21.“(4)    В точка 3.А се добавя нова таблица 18:

„Таблица 18: Първоначално разпределени средства по линия на ФСП за програмата1

Позоваване: Член 21а

Първоначално разпределени средства по линия на ФСП за програмата* по категории региони

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Първоначално разпределени средства по линия на ФСП за програмата*

* Програма с разпределени по линия на ФСП средства.“

1 Когато ФСП е „съответният фонд“ (основни данни за програмата, стр. 1 от образеца на програмата).“

(5)    В точка 3.А след таблица 18 се добавя нова клетка, в която да се поставя отметка:

„Задължително прехвърляне на средства от ЕФРР и ЕСФ + като допълнително подпомагане към Фонда за справедлив преход2

Прехвърляне към ФСП

Отнася се до вътрешни прехвърляния в рамките на програмата с разпределени по линия на ФСП средства (таблица 18А)

Отнася се до прехвърляния от други програми към програмата с разпределени по линия на ФСП средства (таблица 18Б)

Не е приложимо (т.е. няма подпомагане от ФСП за програмата)

2 В случай че програма, подпомагана по линия на ФСП, получи допълнително подпомагане (вж. член 21а) в рамките на програмата и от други програми, трябва да се попълнят и двете таблици 18А и 18Б.“(6)    В точка 3.А се добавя нова таблица 18А:

„Таблица 18A: Прехвърляне на средства от ЕФРР и ЕСФ + към Фонда за справедлив преход (ФСП) в рамките на програмата

Разпределени средства по линия на ФСП в рамките на програмата* по категории региони

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Прехвърляне в рамките на програмата * (допълнително подпомагане) по категории региони

ЕФРР

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

ЕСФ+

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

Общо

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

* Програма с разпределени по линия на ФСП средства.“

 (7)    В точка 3.А се добавя нова таблица 18Б:

„Таблица 18Б: Прехвърляне на средства от ЕФРР и ЕСФ + от други програми към Фонда за справедлив преход (ФСП) в рамките на тази програма

Допълнително подпомагане за ФСП в рамките на тази програма (номер по CCI) * по категории региони

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Прехвърляне(ия) от друга(и) програма(и)** по категории региони

Програма 1 (номер по CCI)

ЕФРР

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

ЕСФ+

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

Програма 2 (номер по CCI)

Програма 3 (номер по CCI)

Общо ЕФРР

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

Общо ЕСФ+

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Най-отдалечени региони

Общо

* програма с разпределени средства по линия на ФСП, която получава допълнително подпомагане от ЕФРР и ЕСФ +.

** програма, предоставяща допълнително подпомагане от ЕФРР и ЕСФ + (източник).“

Обосновка за задължителното прехвърляне от ЕФРР и ЕСФ + въз основа на планираните видове интервенции — член 17, параграф 3, буква г), подточка viii)

Текстово поле [3 000]

(8)    В точка 3.1 таблица 10 се заменя със следното:

Таблица 10: Финансови бюджетни кредити по година

Фонд

Категория региони

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Общо

ЕФРР*

По-слабо развити региони

По-силно развити региони

Преход

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

Общо

ЕСФ+*

По-слабо развити региони

По-силно развити региони

Преход

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

Общо

ФСП**

По-слабо развити региони

По-силно развити региони

Преход

Общо

Кохезионен фонд

Не е приложимо

ЕФМДР

Не е приложимо

Общо

* Суми след задължителното прехвърляне, т.е. ако задължителното прехвърляне от ЕФРР и ЕСФ + е от тази програма, сумите по ЕФРР и ЕСФ + не включват прехвърлените суми.

** Посочете общия размер на средствата по линия на ФСП, както следва съгласно таблица 18 (т.е. разпределените средства по линия на ФСП и допълнителното подпомагане, прехвърлено от ЕФРР и ЕСФ +).“

(9)    Точка 3.2 се заменя със следното:

3.2. Общо финансови бюджетни кредити по фондове и национално съфинансиране *

Позоваване: Член 17 параграф 3, буква е), точка ii), член 17, параграф 6

За целта „Инвестиции за растеж и работни места“:

Таблица 11: Общо финансови бюджетни кредити по фондове и национално съфинансиране

Цел на политиката/цел на ФСП или техническа помощ

Приоритет

Основа за изчисляване на подпомагането от ЕС (общо или публично)

Фонд

Категория региони**

Финансов принос на ЕС

Национален принос

Ориентировъчно разпределение на националното участие

Общо

Процент на съфинансиране

публично

частно

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+ (b)***

(f)=(a)/(e)***

Приоритет 1

публично/общо

ЕФРР

По-слабо развити региони

По-силно развити региони

Преход

Специално разпределени средства за най-отдалечените региони или северните слабо населени региони

Приоритет 2

ЕСФ+

По-слабо развити региони

По-силно развити региони

Преход

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

Приоритет 3

ФСП****

По-слабо развити региони

По-силно развити региони

Преход

Приоритет 4

КФ

Техническа помощ

Техническа помощ — член 29 от РОР

ЕФРР или ЕСФ+ или КФ или ФСП

Техническа помощ — член 30 от РОР

ЕФРР или ЕСФ+ или КФ или ФСП

Общо ЕФРР

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Специално разпределени средства за най-отдалечените региони или северните слабо населени региони

Общо ЕСФ+

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони

Общо ФСП

По-силно развити региони

Преход

По-слабо развити региони

Общо КФ

Не е приложимо

Всичко

* Преди междинния преглед през 2025 г. за ЕФРР, ЕСФ+, КФ и ФСП финансовите бюджетни кредити само за периода 2021—2025 г.

** За ЕФРР: по-слабо развитите региони, регионите в преход, по-силно развитите региони и, когато е приложимо, специални разпределени средства за най-отдалечените и северните слабо населени региони. За ЕСФ+: по-слабо развитите региони, регионите в преход, по-силно развитите региони и, когато е приложимо, допълнителните разпределени средства за най-отдалечените и северните слабо населени региони. За КФ — не е приложимо Що се отнася до техническата помощ, прилагането на категориите региони зависи от избора на фонд.

*** Където е приложимо за всички категории региони.

**** Посочете общия размер на средствата по линия на ФСП, както следва съгласно таблица 18 (т.е. разпределените средства по линия на ФСП и допълнителното подпомагане, прехвърлено от ЕФРР и ЕСФ +).“(10)    В точка 8 таблица 14 се заменя със следното:

Индикация за употреба на членове 88 и 89 от РОР*

Приоритет №

Фонд

Специфична цел (заетост и растеж) или област на подпомагане (ЕФМДР)

Използване на възстановяване на допустимите разходи въз основа на единични разходи, еднократни суми и единни ставки, по приоритет в съответствие с член 88, РОР

Приоритет 1

ЕФРР

СЦ 1

СЦ 2

Приоритет 2

ЕСФ+

СЦ 3

СЦ 4

Приоритет 3

КФ

СЦ 5

СЦ 6

Приоритет 4

ФСП

СЦ ФСП

Използване на финансиране, което не е свързано с разходи съгласно член 89 от РОР

Приоритет 1

ЕФРР

СЦ 7

СЦ 8

Приоритет 2

ЕСФ+

СЦ 9

СЦ 10

Приоритет 3

КФ

СЦ 11

СЦ 12

Приоритет 4

ФСП

СЦ ФСП

* Цялата информация ще бъде предоставена в съответствие с образците, приложени към РОР.“ПРИЛОЖЕНИЕ VII

(1)    Таблица 1 се заменя със следното:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Финансов бюджетен кредит на приоритета въз основа на програмата

Кумулативни данни за финансовия напредък по програмата

Приоритет

Специфична цел

Фонд

Категория региони

Основа за изчисляване на приноса от Съюза*

(Общ принос или публичен принос)

Общ финансов бюджетен кредит

(в евро)

Процент на съфинансиране

(%)

Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подпомагане (в евро)

Вноска от фондовете за операции, избрани за подпомагане (евро)

Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции (в процентно изражение)

[колона 7/колона 5x100]

Общ размер на допустимите разходи, направени от бенефициерите и изплатени в хода на изпълнението на операциите

Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, направени от бенефициерите и изплатени при операциите за изпълнение (в %)

[колона 10/колона 5x100]

Брой на избраните операции

Изчисляване

Изчисляване

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Приоритет 1

СЦ 1

ЕФРР

Приоритет 2

СЦ 2

ЕСФ+

Приоритет 3

СЦ 3

Кохезионен фонд

Не е приложимо

Приоритет 4

СЦ ФСП

ФСП*

Общо

ЕФРР

По-слабо развити региони

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Общо

ЕФРР

Преход

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Общо

ЕФРР

По-силно развити региони

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Общо

ЕФРР

Специално разпределени средства за най-отдалечените региони или северните слабо населени региони

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Общо

ЕСФ+

По-слабо развити региони

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Общо

ЕСФ+

Преход

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Общо

ЕСФ+

По-силно развити региони

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Общо

ЕСФ+

Специално разпределени средства за най-отдалечените региони или северните слабо населени региони

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Общо

Кохезионен фонд

Не е приложимо

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Общо

ФСП*

По-слабо развити региони

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Общо

ФСП*

Преход

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Общо

ФСП*

По-силно развити региони

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

* Суми, включващи допълнително подпомагане, прехвърлено от ЕФРР и ЕСФ +.“

(2)    Таблица 7 се заменя със следното:

Фонд

Категория региони

Принос на Съюза

[текуща календарна година]

[следваща календарна година]

януари — октомври

ноември — декември

януари — декември

ЕФРР

По-слабо развити региони

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Преход

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

По-силно развити региони

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ЕТС

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ЕСФ+

По-слабо развити региони

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Преход

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

По-силно развити региони

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Най-отдалечени региони и северни слабо населени региони*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ФСП**

По-слабо развити региони

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Преход

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

По-силно развити региони

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ФВС

ИУГВ

       * Следва да бъдат посочени само специално разпределените средства за най-отдалечените региони/северните слабо населени региони.

** Суми, включващи допълнителното финансиране, прехвърлено от ЕФРР и ЕСФ +, както е уместно.“