14.2.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 51/45


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9700 — Dnata/Alpha LSG)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2020/C 51/14)

1.   

На 7 февруари 2020 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Dnata (Обединени арабски емирства), намиращо се под крайния контрол на правителството на Дубай (Обединени арабски емирства);

Alpha LSG Limited (Alpha LSG, Обединено кралство).

Dnata придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие Alpha LSG.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Dnata: предоставяне на въздухоплавателни услуги, включително кетъринг по време на полет, обслужване на пътници, обработка на товари, поддръжка и други технически услуги за авиокомпании в редица държави по света. Dnata се контролира от правителството на Дубай, което контролира и Emirates Airlines;

Alpha LSG: услуги за кетъринг по време на полет в Обединеното кралство.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9700 Dnata/Alpha LSG

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.