7.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/17


Становище на Европейския комитет на регионите — Преглед на търговската политика

(2021/C 175/04)

Докладчик:

Willy BORSUS (BE/Renew Europe)

заместник министър-председател на Валония, министър на икономиката, външната търговия, научните изследвания и иновациите, цифровите технологии, селското стопанство, териториалното устройство, Валонския институт за дуално обучение, самостоятелно заети лица и МСП (IFAPME) и експертните центрове

Отправен документ:

COM(2021) 66 final.

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Общи бележки

1.

приветства като цяло съобщението на Комисията от 18 февруари, озаглавено „Отворена, устойчива и решителна търговска политика“; взема под внимание заключенията и препоръките, съдържащи се в това съобщение, но отбелязва, че в него има и някои слабости, които следва да бъдат преодолени;

2.

счита, че е необходимо задълбочено преразглеждане на търговската политика с оглед на гарантирането на съгласуваност с ангажиментите на Европейския зелен пакт в подкрепа на устойчивия и приобщаващ растеж, преодоляването на предизвикателствата във връзка с цифровия преход, увеличаването на конкурентоспособността на европейската промишленост, допринасянето за развитието на заетостта в Европа и подобряването на жизненото равнище на всички граждани; накрая подчертава, че търговската политика трябва да подобри устойчивостта на Европейския съюз и да гарантира капацитета му да смекчава настоящите и бъдещите системни сътресения, по-специално свързаните с изменението на климата, увеличаването на геополитическото напрежение и риска от други пандемии и здравни кризи;

3.

припомня централната роля на търговията в икономиката на ЕС и милионите работни места в Европа, които зависят от износа извън Европа. Преди кризата с COVID-19 35 милиона работни места в Европа зависеха от износа и 16 милиона от чуждестранните инвестиции. С други думи, едно на всеки седем работни места зависеше от износа;

4.

изразява загриженост относно сътресението, до което доведе кризата с COVID-19 на международните пазари, и влошаването на неблагоприятното положение отпреди, по-специално в резултат на увеличеното геополитическо напрежение, предизвикано от кризата; според неотдавнашно проучване на генерална дирекция „Търговия“ през 2020 г. се очаква международната търговия да намалее с 10 до 16 %; износът на ЕС-27 за трети държави се предвижда да намалее с 9 до 15 %, което представлява намаление от порядъка от 282 до 470 милиарда евро (1); отбелязва със загриженост, че през 2020 г. поради пандемията от COVID-19 МОТ прогнозира загуба на 12 милиона работни места само в Европа;

5.

отбелязва, че в допълнение към социално-икономическите трудности гражданите все повече поставят под въпрос начина, по който се разпределят ползите от глобализацията между веригите за създаване на стойност във всички икономически сектори и обществото като цяло; във връзка с това счита, че е важно Комисията да привлече за активно участие в търговските споразумения местните и регионалните власти, които са най-близкото до гражданите равнище, и да провежда консултации с тях във връзка със споразуменията; в този контекст изразява загриженост относно приетия от Комисията подход в неотдавнашните търговски преговори след решението на Съда на Европейския съюз по делото Сингапур (становище 2/15 от май 2017 г.), за да се избегне „смесването“ на търговските отношения, като се договарят търговски споразумения, които отразяват единствено изключителните правомощия на ЕС;

6.

изразява твърдото убеждение, че само един устойчив бизнес модел, зачитащ ценностите на ЕС, основните, неподлежащи на обсъждане законодателни стандарти на ЕС и ЦУР, ще може да допринесе за благосъстоянието и просперитета на всички, както в рамките на ЕС, така и извън него;

Подобряване на съгласуваността между търговската политика и другите секторни политики на Европейския съюз в рамките на възстановяването

7.

счита, че трябва да се гарантира по-голяма съгласуваност между търговската политика и политиките на ЕС в областта на селското стопанство, промишлеността, цифровизацията, конкуренцията, данъчното облагане, социалните въпроси, околната среда, транспорта, климата, енергетиката, развитието и сближаването, както и основните права на Съюза; изразява съжаление, че в съобщението на Комисията се обръща твърде малко внимание на тази необходимост от съгласуваност между различните секторни политики на ЕС;

8.

подчертава основния ангажимент за свобода на икономически избор на публичните власти да предоставят, възлагат и финансират услуги от общ икономически интерес;

9.

подчертава значението на това в търговските споразумения да бъдат защитени обществените услуги и критичната инфраструктура (обществени услуги от общ интерес) и поради това призовава за всеобхватното им изключване — с правна сигурност — от обхвата на всички споразумения за свободна търговия и инвестиции, включително всички разпоредби за защита на инвестициите, например чрез прилагане на подхода на положителния списък по отношение на договорните разпоредби за достъп до пазара, третиране като най-облагодетелствана нация и недискриминация на основание гражданство;

10.

счита, че преразглеждането на търговската политика трябва да се извършва успоредно с целенасочена реформа на някои елементи на политиката на ЕС в областта на конкуренцията и с реформирането на европейската промишлена и иновационна политика, за да се подкрепи позицията на ЕС като световен лидер в ключови области; в това отношение очаква с интерес обявената за април 2021 г. актуализирана стратегия на ЕС в областта на промишлената политика;

11.

подчертава, че ЕС следва да положи усилия за постигане на решение на световно равнище в областта на данъчното облагане на цифровите услуги, съпроводено с подходящи правила и управление в световен план; ако през следващите месеци не може да бъде намерено решение на международно равнище, по-специално на равнището на ОИСР, ЕС трябва да предвиди възможността да действа сам;

12.

подкрепя искането търговските или икономическите споразумения на Съюза да включват, в съответствие с принципите и правилата на СТО, глава, съдържаща клаузи срещу данъчните нарушения, изпирането на пари и агресивното данъчно планиране, както и сътрудничество между данъчните власти. Комисията следва да включи такава глава в текущите преговори и във вече действащите договори при тяхното преразглеждане;

13.

подчертава, че по отношение на селскостопанската политика една търговска политика, която не гарантира спазване от страна на външните пазари на високи европейски стандарти за устойчивост и безопасност на храните, може сериозно да навреди на вътрешния пазар и да застраши селскостопанския сектор, особено ако той вече е в затруднено положение, и по този начин да застраши продоволственото снабдяване на ЕС, което е основна цел на общата селскостопанска политика, както и управлението на европейската територия, което зависи от работниците в сектора; счита, че преразгледаната търговска политика би трябвало да допринася, заедно със селскостопанската политика, за запазване на заетостта като цяло, за сигурността на селскостопанския сектор чрез гарантиране на справедливи възнаграждения. За сектора на селското стопанство търговската политика следва да гарантира еднакви условия на конкуренция между вътрешния и външния пазар, като се даде предимство на доставките в самия Европейски съюз пред продуктите на външните пазари. Същевременно правилата за управление на вътрешния пазар следва да стимулират диверсификацията на вътрешния ни пазар за гарантиране на конкурентоспособността. Това обаче не трябва да подкопава усилията за укрепване на лоялните търговски отношения с държавите от африканския континент;

14.

изразява разочарование, че съобщението на Европейската комисия не съдържа никакви решения за смекчаване на отрицателното въздействие, което търговските споразумения могат да имат върху определени селскостопански сектори, които вече са подложени на натиск или са вътрешно уязвими; призовава за обмисляне на създаването на механизъм за подкрепа за най-силно засегнатите сектори; във връзка с това остава особено загрижен относно отрицателното въздействие, което проектът за споразумение за асоцииране между ЕС и Меркосур несъмнено може да окаже върху определени селскостопански сектори;

15.

припомня важната роля на политиката на сближаване за повишаване на конкурентоспособността на териториите на ЕС чрез целенасочени инвестиции, съобразени с нуждите на конкретни територии, особено в изолираните и отдалечените региони, в които развитието и модернизацията на инфраструктурите са от съществено значение, в ключови сектори като мрежова инфраструктура, свързаност, научноизследователска дейност и иновации, МСП, ИТ услуги, действия в областта на околната среда и климата, качествена заетост и социално приобщаване;

16.

счита, че търговската политика на ЕС не бива да подкопава усилията на ЕС за сътрудничество за развитие с трети държави, и призовава за балансиран и справедлив подход към свободната търговия, когато става въпрос за най-нестабилните икономики;

17.

подкрепя представянето от Комисията на правен инструмент за отстраняване на нарушенията, предизвикани от чуждестранните субсидии на вътрешния пазар на ЕС, и подчертава необходимостта от модернизиране и актуализиране на правилата на ЕС в областта на конкуренцията;

18.

настоятелно призовава Европейската комисия да покаже, че е възможно в краткосрочен план да се постигне амбициозна модернизация на Договора за Енергийната харта, която да го приведе в съответствие с целите на Парижкото споразумение за климата и да интегрира осъвременения подход на ЕС към защитата на инвестициите, тъй като в противен случай ще следва да се проучи възможността за организирано напускане на този договор от ЕС;

19.

настоятелно призовава Комисията да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира бързото и организирано прекратяване на оставащите двустранни инвестиционни договори в рамките на ЕС;

Към модел на отворена стратегическа автономност

20.

подчертава, че за ЕС е важно да остане отворена икономика и да продължи да насърчава свободна, справедлива, устойчива и основана на правила международна търговия, която е от полза за всички търговски партньори; в този смисъл подкрепя усилията на Европейската комисия за реформиране на СТО. Целта трябва да бъде да ѝ се даде нов тласък и да се укрепи, по-специално чрез модернизиране на нейния начин на функциониране в основни области и чрез запълване на пропуските в нейната регулаторна рамка, за може тя да отговори по адекватен начин на настоящите предизвикателства на търговската политика;

21.

приветства предложения от Европейската комисия модел на отворена стратегическа автономност, който трябва да води до отворена, устойчива и решителна търговска политика, която цени и защитава нашите икономически предимства, гарантира достъп до основни пазари и суровини и същевременно осигурява достъп до жизненоважни стоки и услуги; в същото време предупреждава за опасността от протекционистки тенденции и подчертава, че Европа трябва да остане стратегически фактор на световно равнище, който спазва международните правила и е готов да ги прилага;

22.

счита, че това включва картографиране на нашите вериги за създаване на стойност, с участието на всички съответни регионални органи, с цел да се установят и намалят зависимостите на стратегическите сектори и да се повиши устойчивостта на най-чувствителните промишлени екосистеми, по-специално в отдалечените и изолираните територии като най-отдалечените региони, и на специфични области, като например здравеопазването, отбраната, космическото пространство, храните, цифровизацията и суровините от изключителна важност; ще следи внимателно резултата от провежданите понастоящем от Комисията дейности за установяване на стратегическите зависимости и най-чувствителните промишлени екосистеми;

23.

подчертава, че това може да включва диверсификация на веригите за производство и доставка, създаване на стратегически запаси, насърчаване на инвестициите и производството в Европа, проучване на алтернативни решения и насърчаване на промишленото сътрудничество между държавите членки;

24.

отбелязва, че кризата с COVID-19 изведе на преден план потенциала за творчество и иновации в регионалните екосистеми и стимулира нови подходи за сътрудничество за преодоляване на предизвикателствата със снабдяването, например в областта на медицинските изделия и лекарствата; счита, че ЕС би трябвало да стимулира укрепването на местната икономика за определени промишлени сектори и да насърчава развитието на иновативни европейски вериги за създаване на стойност въз основа на взаимното допълване между екосистемите, по-специално чрез мерки в подкрепа на сътрудничеството между участниците; счита, че политиките за създаване на клъстери и сътрудничеството между клъстерите представляват полезни инструменти за създаване на критична маса и задоволяване на потребностите на МСП; счита, че създаването на критична маса на търсене за определени стратегически продукти и видимостта ѝ на вътрешния пазар може да допринесе за връщането на някои производствени сектори и за развитието на конкурентоспособно производство на територията на ЕС, по-специално чрез ускоряване на въвеждането на иновативни решения на пазара;

25.

припомня необходимостта от разработване на конкретни планове за действие за всяка от стратегическите вериги за създаване на стойност, определени в рамките на Европейския съюз, за прилагането на важни проекти от общоевропейски интерес (ВПОИ), тъй като те са важен инструмент за осъществяване на екологичния и цифровия преход и за укрепване на водещата позиция на Съюза в областта на технологиите, особено в сектори като акумулаторните батерии, микроелектрониката и водорода;

Само устойчив бизнес модел ще може да допринесе за благосъстоянието и просперитета на всички, както в рамките на ЕС, така и извън него

26.

отбелязва факта, че съобщението препраща към прегледа на плана за действие на ЕС от 15 точки за ефективното прилагане и контрола на спазването на главите за търговията и устойчивото развитие на търговските споразумения; приветства факта, че е предвидено тази процедура да се отнася за всички важни аспекти на прилагането и контрола на спазването на тези глави, по-специално обхвата на ангажиментите, механизмите за наблюдение, възможността за санкции за неспазване, клаузата за основните елементи, както и институционалната структура и необходимите ресурси; изразява съжаление, че тази процедура и съобщението не са координирани, но приветства факта, че финализирането на процедурата все пак е било изтеглено напред във времето за края на 2021 г.; изразява желание тя да бъде възможно най-прозрачна и приобщаваща;

27.

във връзка с това счита, че европейските екологични, климатични и социални стандарти, като определените в Европейския зелен пакт и Европейския стълб на социалните права, би трябвало да бъдат включени във всяко търговско споразумение, договорено от ЕС, и да представляват минималните изисквания, с които страните се ангажират; счита, че това ще помогне на европейските МСП и промишлеността, които спазват тези стандарти, да процъфтяват, и същевременно ще окаже верижен ефект върху техните търговски партньори;

28.

счита, че ЕС трябва да бъде по-настоятелен по отношение на зачитането и насърчаването на правата на човека, от една страна, и социалните, екологичните и климатичните стандарти в своите търговски споразумения, от друга; приветства създаването от Комисията на механизъм за подаване на жалби, който дава възможност за уведомяване за нарушения на ангажиментите в областта на търговията и устойчивото развитие; застъпва се за това всяка договаряща страна по дадено споразумение да зачита, насърчава и прилага ефективно в своето законодателство и практики, на цялата си територия, международно признатите стандарти в областта на труда, както са определени в основните конвенции на МОТ;

29.

подкрепя предложението на Комисията Парижкото споразумение за климатa да присъства като основен елемент във всички бъдещи споразумения за търговия и инвестиции и в тези споразумения да се даде приоритет на ефективното изпълнение на Конвенцията за биологичното разнообразие;

30.

насърчава ефективното прилагане на търговските споразумения, като се възнаграждават държавите партньори, които изпълняват ангажиментите си в областта на търговията и устойчивото развитие. Страните би трябвало да въведат, когато е целесъобразно, постепенно прилагане на намаляването на тарифите, свързано с ефективното прилагане на разпоредбите на главата за търговия и устойчиво развитие, и да уточнят условията, които държавите се очаква да изпълнят за такива намаления, включително възможността да оттеглят тези специфични тарифни линии в случай на нарушение на разпоредбите;

31.

счита, че гарантирането на справедливост и устойчивост за всички е единственият начин да се допринесе за глобалните промени, за които настояват голям брой граждани;

32.

във връзка с това очаква с нетърпение да се запознае със съдържанието на предложението на Комисията, предвидено за 2021 г., относно разработването на ефективен механизъм за корекция на въглеродните емисии на външните граници, който да е в съответствие с правилата на СТО и да може да гарантира лоялна конкуренция на предприятията, извършващи дейност на единния пазар, и да повиши конкурентоспособността на европейската промишленост. Този механизъм следва първо да допълни, а след това да замести в по-дългосрочен план безвъзмездното предоставяне на квотите за въглеродни емисии и компенсацията на цената на електроенергията за първичните промишлени сектори;

33.

счита, че трябва да се обърне специално внимание и на насърчаването на отговорно предприемачество, както и на прозрачността във веригите на доставки; във връзка с това подкрепя текущите инициативи на европейско равнище за укрепване на механизмите за надлежна проверка; счита, че това е необходимо и за да се създадат еднакви условия на конкуренция на вътрешния пазар на ЕС;

34.

приветства назначаването от Европейската комисия на главен служител по правоприлагането в областта на търговията, чиято задача, наред с другото, е да наблюдава по-конкретно правилното изпълнение на ангажиментите за устойчиво развитие, по-специално по отношение на програмата в областта на климата и трудовите права; изразява надежда, че служителят по правоприлагането ще създаде всеобхватни и непрекъснати канали за комуникация с местните и регионалните власти и гражданското общество; ще обърне внимание на това на служителя да бъдат разпределени достатъчно ресурси, за да се гарантира, че ще може да постигне целите си;

Гарантиране на еднакви условия на конкуренция за предприятията в ЕС

35.

счита, че е необходимо в рамките на работата по ратифициране на всеобхватното споразумение за инвестиции ЕС-Китай да бъдат дадени допълнителни гаранции по отношение на спазването на правата на човека и на социалните стандарти;

36.

подчертава значението на запазването на еднакви условия на конкуренция, за да могат дружествата да бъдат конкурентоспособни на вътрешния пазар и на международно равнище в световните вериги за създаване на стойност; счита, че е необходимо да се постави акцент върху прилагането на съществуващите правила и да се мобилизират по-решително инструментите за търговска защита за борба с нарушаващите пазарните принципи практики на трети страни;

37.

приветства споразумението между Европейския парламент и Съвета относно законодателното предложение за регламент за засилване на прилагането на търговските правила — предложение, което дава отговор на настоящия застой във функционирането на Апелативния орган на СТО и което ще се прилага и в контекста на търговски споразумения — двустранни или регионални, при които даден партньор едностранно налага санкции на ЕС и блокира процедурата за уреждане на спорове, предвидена в споразуменията. Подчертава, че този регламент би разширил възможността на ЕС да налага ответни мерки като тарифи, количествени ограничения и в областта на обществените поръчки на услугите и интелектуалната собственост. Освен това подкрепя Европейската комисия, която въведе „обслужване на едно гише“, за да третира всички нарушения на трудовите права, изменението на климата или правата на човека на същото равнище като жалбите, свързани с достъпа до пазарите на нашите търговски партньори;

38.

счита, че правилата в областта на конкуренцията трябва да бъдат преразгледани с оглед на предизвикателствата пред външната конкурентоспособност, практиките в трети държави и новите реалности на екосистемите за иновации; конкуренцията на вътрешния пазар и достъпът на МСП до европейските и световните вериги за създаване на стойност трябва да останат основни елементи на балансираните, ефективни и независими европейски правила в областта на конкуренцията;

39.

споделя виждането, че ЕС трябва да заеме офанзивна позиция, за да гарантира реципрочност и да води борба с протекционизма по отношение на достъпа до пазарите на обществени поръчки в трети държави;

40.

подчертава, че преките чуждестранни инвестиции са основен източник за създаване на растеж, работни места и иновации, но въпреки това могат да доведат до рискове за националната сигурност и обществения ред в ЕС за чувствителните сектори. Затова е необходимо да се въведат системи за скрининг на инвестициите на национално равнище;

По-добро предвиждане и отчитане на отрицателните външни ефекти от участието в международната търговия

41.

отбелязва със загриженост, че ползите от споразуменията за свободна търговия понастоящем не достигат до всички региони, че за някои икономически сектори често има отрицателни последици и че МСП не използват напълно потенциала на споразуменията за свободна търговия и са засегнати в по-голяма степен от нелоялната конкуренция, породена от предприетите от някои трети държави мерки; изразява съжаление, че в съобщението на Комисията не се предлагат варианти за смекчаване на отрицателните последици, до които могат да доведат търговските споразумения; подкрепя обаче намерението на Комисията за създаване на редица специални цифрови инструменти и онлайн портали, предназначени за МСП, за да бъде улеснено в по-голяма степен тяхното включване в тези споразумения и да се открият нови възможности по отношение на достъпа до обществените поръчки, и да се премахне нелоялната конкуренция;

42.

подкрепя намерението на Комисията да представи конкретен законодателен акт, необходим за прилагане, наред с другото, на свързаните с търговията разпоредби на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство;

43.

подкрепя изготвянето от Комисията на инструмент за борба с принудителните действия;

44.

подчертава важната роля на МСП в международните търговски отношения на ЕС, които създават над 58 % от целия износ от ЕС и над 46 % от целия внос в ЕС (2). във връзка с това подчертава необходимостта от ефективна търговска политика на ЕС, която да защитава МСП, които са много по-уязвими и по-изложени на нестабилността на международните търговски отношения, отколкото големите дружества; във връзка с това приветства факта, че в съобщението на Комисията се поставя акцент върху МСП;

45.

изразява твърдо убеждение, че е необходимо да се преразгледа моделът за оценка на въздействието и да се извършат цялостни и задълбочени оценки на въздействието (по сектори и подсектори, по географска зона — държава/регион — в рамките на ЕС, по отношение на въздействието върху МСП и в областта на социалните въпроси, околната среда, климата и зачитането на правата на човека) на всяко съществуващо споразумение, както и обобщени оценки на въздействието (въз основа на същите критерии) на всички съществуващи споразумения, за да се гарантира, че търговската политика на ЕС се провежда в полза на всички, граждани и предприятия; изразява съжаление във връзка с недостатъците на съобщението на Комисията в това отношение; отбелязва, че в съобщението на Комисията се предвижда единствено извършване на последваща оценка на въздействието на споразуменията на ЕС върху ключови екологични аспекти, включително климата, както и работа за по-добро разбиране на свързаните с равенството между половете последици от различните части на търговската политика и по-нататъшна аналитична работа — без повече уточнения — относно въздействието на търговските политики върху заетостта и различните аспекти на социалното развитие;

46.

счита, че трябва да се обърне специално внимание на трудностите, пред които са изправени МСП; подкрепя усилията на Комисията за укрепване на инструментите за декриптиране на търговските споразумения, по-специално по отношение на правилата за произход; счита, че е необходимо да може да се удовлетворят нуждите на МСП от експертен по отношение на достъпа до трети пазари чрез използване на съществуващите услуги за консултации и съдействие на равнището на държавите членки и регионите, както и в търговските камари, и чрез улесняване на достъпа до външен експертен опит;

47.

счита, че мрежата „Enterprise Europe Network“ (EEN) с присъствие в 60 държави, както и мрежата от национални и регионални органи за насърчаване на търговията, които са част от Европейската асоциация на организациите за насърчаване на търговията (ETPO), която присъства в общо 180 държави, могат да бъдат мобилизирани в по-голяма степен като част от техните задачи за подпомагане на навлизането на МСП на чуждестранни пазари. Също така ЕС би трябвало да създаде „звена за контакт по ССТ“, възможно най-близо до МСП и като отчита принципа „Мисли за малките, действай на регионално равнище“, съгласно който регионалните органи за насърчаване на търговията трябва да имат основна роля;

48.

счита, че един специфичен подход към иновативните МСП, които желаят да се позиционират в международен план, би бил целесъобразен в рамките на проекта InvestEU, така че да могат да бъдат обхванати адекватно рисковете, пред които са изправени този вид предприятия, и да се насърчава растежът им в международен план;

49.

счита, че в контекста на Европейския зелен пакт съществуващата рамка за държавната помощ от рода на IPEEC би трябвало да бъде преразгледана, с цел улесняване на инвестициите и амортизиране на оперативните разходи на съвместните/транснационалните проекти, изпълнявани от този вид предприятие. Във връзка с това приветства факта, че на 23 февруари т.г. Комисията стартира обществена консултация, която ще продължи до 20 април 2021 г., като покани всички заинтересовани страни да представят мнения относно предложение за целево преразглеждане на съобщението относно държавната помощ за важни проекти от общоевропейски интерес („съобщение за ВПОИ“) (3).

Брюксел, 19 март 2021 година.

Председател на Европейския комитет на регионите

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158764.pdf

(2)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size#Share_of_SMEs_in_total_trade_.28intra_.2B_extra-EU.29

(3)  https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_ipcei/draft_communication_bg.pdf — Линк към обществената консултация: http://bit.ly/3dEFgeM