29.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 185/7


Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение от неговото заседание на 17 януари 2019 година относно проект на решение по дело AT.40049 — Mastercard II

Докладчик: Малта

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 185/05)

1.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че антиконкурентното поведение, описано в проекта на решение, представлява решение на сдружение на предприятия по смисъла на член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП.

2.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че решението на сдружението на предприятия е в нарушение на член 101 от ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП.

3.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че предметът на решението на сдружението на предприятия е било ограничаването на конкуренцията по смисъла на член 101 от ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП.

4.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че решението на сдружението на предприятия е било в състояние да ограничи осезаемо конкуренцията.

5.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че решението на сдружението на предприятия не е било обективно необходимо.

6.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че решението на сдружението на предприятия е било в състояние да засегне осезаемо търговията между държавите — членки на ЕС, и държавите от ЕИП.

7.   

Консултативният комитет е съгласен, че решението на сдружението на предприятия не отговаря на условията за освобождаване по член 101, параграф 3 от ДФЕС.

8.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно продължителността на нарушението.

9.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно адресатите на решението.

10.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че на адресатите на проекта на решение следва да бъде наложена глоба.

11.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно основния размер на глобата.

12.   

Консултативният комитет е съгласен с определената продължителност на нарушението за целите на изчисляването на глобата.

13.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията, че в този случай има утежняващи обстоятелства (т.е. повторно извършване на нарушението).

14.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно намаляването на глобата поради оказано сътрудничество въз основа на точка 37 от Насоките за глобите от 2006 г.

15.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно окончателния размер на глобата.

16.   

Консултативният комитет е съгласен с Комисията относно позоваването на член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

17.   

Консултативният комитет препоръчва становището му да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.