7.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 192/23


Известие на вниманието на определени лица и образувания, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

(2019/C 192/07)

На вниманието на г-н Alexander Mihailovich NOSATOV (№ 27), г-н Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (№ 47), г-н Igor Sergeievich SHEVCHENKO (№ 61), г-н Igor PLOTNITSKY (№ 70), г-н Vladimir Petrovich KONONOV (№ 97), г-н Andrey Yurevich PINCHUK (№ 100), г-н Oleg Vladimirovich BEREZA (№ 101), г-н Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (№ 130), г-н Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (№ 132), г-н Eduard Aleksandrovich BASURIN (№ 137), г-н Alexandr Vasilievich SHUBIN (№ 138), г-н Sergey Yurevich IGNATOV (№ 140), г-н Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (№ 142), г-жа Olga Igorevna BESEDINA (№ 145), г-н Aleksandr Yurevich PETUKHOV (№ 164), г-жа Olga Valerievna POZDNYAKOVA (№ 167) и г-н Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (№ 173), и на Държавно единно предприятие на „Република Крим“„Промишлено-аграрно обединение „Масандра“ (№ 18), батальон „Спарта“ (№ 30), батальон „Оплот“ (№ 34) и батальон „Калмиус“ (№ 35) – лица и образувания, включени в списъка в приложението към Решение 2014/145/ОВППС на Съвета (1) и в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета (2) относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, се предоставя следната информация.

Съветът обмисля да продължи да прилага ограничителните мерки спрямо посочените по-горе лица и образувания с ново изложение на мотивите. Тези лица и образувания се уведомяват, че преди 14 юни 2019 г. могат да отправят до Съвета искане да получат предвиденото изложение на мотивите за посочването им в списъка на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ел. поща: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  OВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.

(2)  OВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.