22.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 358/1


Съобщение в приложение на член 34, параграф 7, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно решения, отнасящи се до обвързваща информация, взети от данъчните органи на държавите членки, относно класирането на стоките в митническата номенклатура

(2019/C 358/01)

Митническите органи отменят решенията, отнасящи се до обвързваща информация, считано от този ден, ако те вече не са съвместими с тълкуването на митническата номенклатура в резултат на следните международни тарифни мерки:

решения относно класирането, становища за класиране или обяснителни бележки към Номенклатурата на Хармонизираната система (ХС) за описание и кодиране на стоките, приети от Съвета по митническо сътрудничество (документ СМС № CN2570 — доклад от 62-а сесия на Комитета по ХС и документ СМС № C2626 — доклад от 63-а сесия на Комитета по ХС):

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛЕН 8 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА И СТАНОВИЩАТА И РЕШЕНИЯТА ЗА КЛАСИРАНЕ, ИЗГОТВЕНИ ОТ КОМИТЕТА ПО ХС НА СВЕТОВНАТА МИТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

(62-А СЕСИЯ НА КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА — СЕПТЕМВРИ 2018 г.)

ДОК. CN2570

Мнения за класиране, приети от Комитета по Хармонизираната система

6306.22/1

M/8

(63-А СЕСИЯ НА КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА — МАРТ 2019 г.)

ДОК. CN2626

Изменения в Обяснителните бележки към Номенклатурата, приложена към Конвенцията по ХС

Глава 3

O/11

03.07

O/11

Глава 16

O/11

16.05

O/11

26.21

O/16

28.11

O/16

Глава 29

O/8

Глава 29 Приложение

O/9

29.38

O/4

30.01

O/2

30.02

O/7

Глава 37

O/10

37.01

O/10

38.24

O/16 и O/21

90.18

O/36

Мнения за класиране, приети от Комитета по Хармонизираната система

1202.42/1

O/12

1704.90/11

O/13

2523.90/1

O/14

3004.90/8

O/17

3208.20/1

O/18

3814.00/3

O/19

3824.99/23-24

O/20

3921.90/3

O/22

4411.12/1

O/23

8477.80/1

O/24

8479.60/3

O/25

8483.50/1

O/26

8517.70/6-7

O/27

8525.80/4

O/28

8538.10/1-3

O/29

8543.70/7

O/30

8708.29/4

O/31

8708.50/1-4

O/32

9029.90/1

O/33

9405.10/1

O/34

9405.40/2-3

O/34

Решения за класиране, одобрени от Комитета по ХС

2938.90 (INN: Списък 116)

O/3

2939.71 (INN: Списък 83)

E/2

2939.79 (INN: Списъци 1, 14 и 62)

E/2

3002.90 (INN: Списъци 116 и 117)

O/1

INN: Списък 118

O/5

INN: Списък 119

O/6

Информация за съдържанието на тези мерки може да бъде получена от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium) или да бъде изтеглена от нейната интернет страница:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en