29.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 119/1


ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(2019/C 119/01)

Публикация, осъществена в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1)

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 9

А.

Общи правила за тълкуване на комбинираната номенклатура 11

В.

Общи правила за номенклатурата и митата 11

Раздел I

Живи животни и продукти от животински произход

1

Живи животни 13

2

Меса и карантии, годни за консумация 16

3

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни 30

4

Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде 38

5

Други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде 42

Раздел II

Продукти от растителен произход

6

Живи растения и цветарски продукти 44

7

Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация 46

8

Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори 54

9

Кафе, чай, мате и подправки 60

10

Житни растения 64

11

Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; инулин; пшеничен глутен 65

12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи 68

13

Естествени лакове, клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти 72

14

Материали за сплитане и други продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде 73

Раздел III

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

15

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход 74

Раздел IV

Продукти на хранителната промишленост; безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет; тютюни и обработени заместители на тютюна

16

Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни 79

17

Захари и захарни изделия 83

18

Какао и продукти от какао 86

19

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия 88

20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения 91

21

Разни видове хранителни продукти 95

22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет 98

23

Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни 105

24

Тютюн и обработени заместители на тютюна 110

Раздел V

Минерални продукти

25

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент 118

26

Руди, шлаки и пепели 122

27

Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци 124

Раздел VI

Продукти на химическата промишленост и на други свързани с нея промишлености

28

Неорганични химични продукти; неорганични или органични съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи 152

29

Органични химични продукти 157

30

Фармацевтични продукти 165

31

Торове 170

32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила 172

33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати 177

34

Сапуни, повърхностноактивни органични продукти, препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, „зъболекарски восъци“ и състави за зъболекарството на базата на гипс 179

35

Белтъчни вещества; продукти на базата на модифицирани скорбяла или нишесте; лепила; ензими 182

36

Барути и експлозиви; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; възпламенителни материали 184

37

Фотографски или кинематографски продукти 185

38

Различни видове продукти на химическата промишленост 188

Раздел VII

Пластмаси и пластмасови изделия; каучук и каучукови изделия

39

Пластмаси и пластмасови изделия 196

40

Каучук и каучукови изделия 203

Раздел VIII

Кожи, кожухарски кожи и изделия от тези материали; сарашки или седларски артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва

41

Кожи (различни от кожухарските) 205

42

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва 210

43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи 213

Раздел IХ

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; корк и изделия от корк; тръстикови и кошничарски изделия

44

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища 215

45

Корк и коркови изделия 222

46

Тръстикови или кошничарски изделия 224

Раздел Х

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци); хартия картон и изделия от тях

47

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци) 225

48

Хартии и картони; изделия от целулозна маса, от хартия или от картон 227

49

Печатни книги, вестници, картини и други печатни произведения на издателства, на пресата или на останалата графическа промишленост; ръкописни или машинописни текстове и чертежи 232

Раздел ХI

Текстилни материали и изделия от тях

50

Естествена коприна 233

51

Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от конски косми 236

52

Памук 238

53

Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда 239

54

Синтетични или изкуствени нишки; ленти и подобни форми от синтетични или изкуствени текстилни материали 240

55

Щапелни синтетични или изкуствени влакна 243

56

Вати, филцове и нетъкани текстилни материали; специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета; въжарски артикули 244

57

Килими и други подови настилки от текстилни материали 245

58

Специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии 246

59

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани тъкани; технически артикули от текстилни материали 248

60

Трикотажни платове 251

61

Облекла и допълнения за облекла, трикотажни или плетени 252

62

Облекла и допълнения за облеклата, различни от трикотажните или плетените 262

63

Други конфекционирани текстилни артикули; асортименти; парцали и употребявани облекла и текстилни артикули 270

Раздел ХII

Обувки, шапки, чадъри за дъжд и слънце, бастуни, камшици, бичове и техните части; апретирани пера и артикули от пера; изкуствени цветя; изделия от коси

64

Обувки, гети и подобни артикули; части за тях 272

65

Шапки и части за шапки 278

66

Чадъри, слънчобрани, бастуни, бастуни-столове, камшици, бичове, и техните части 279

67

Апретирани пера и пух и артикули от пера и пух; изкуствени цветя; изделия от човешки коси 280

Раздел ХIII

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали; керамични продукти; стъкло и изделия от стъкло

68

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали 281

69

Керамични продукти 285

70

Стъкло и изделия от стъкло 289

Раздел ХIV

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети

71

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети 295

Раздел ХV

Неблагородни метали и изделия от тези метали

72

Чугун, желязо и стомана 299

73

Изделия от чугун, желязо или стомана 308

74

Мед и изделия от мед 317

75

Никел и изделия от никел 318

76

Алуминий и изделия от алуминий 319

78

Олово и изделия от олово 320

81

Други неблагородни метали; металокерамики; изделия от тези материали 321

82

Инструменти и сечива, ножарски артикули и прибори за хранене от неблагородни метали; части за тези артикули от неблагородни метали 322

83

Различни изделия от неблагородни метали 324

Раздел ХVI

Машини и апарати, електрооборудване и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати

84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати 326

85

Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати 346

Раздел ХVII

Транспортни съоръжения

86

Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; механични сигнализационни устройства (включително електромеханичните) за комуникационни пътища 372

87

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности 374

88

Въздухоплаване и космонавтика 384

89

Морско или речно корабоплаване 385

Раздел ХVIII

Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; часовникарски изделия; музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти или апарати

90

Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; части и принадлежности за тези инструменти или апарати 386

91

Часовникарски изделия 394

92

Музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти 395

Раздел ХIХ

Оръжия, муниции и техните части и принадлежности

93

Оръжия, муниции и техните части и принадлежности 396

Раздел ХХ

Разни стоки и изделия

94

Мебели; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни; осветителни тела, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули; сглобяеми конструкции 397

95

Играчки, игри, артикули за забавление или за спорт; техните части и принадлежности 411

96

Разни видове изделия 418

УВОД

Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (2) установява номенклатура, наричана „Комбинирана номенклатура“ (КН), която се основава на Международната конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (3), наричана „Хармонизирана система“ (ХС).

Хармонизираната система има свои Обяснителни бележки (ОБХС). Те се публикуват на английски и френски език и се актуализират от:

СВЕТОВНАТА МИТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Съвет за митническо сътрудничество (СМС),

30, rue du Marché,

B-1210 Bruxelles.

В съответствие с разпоредбите на член 9, параграф 1, буква а), първо тире от Регламент (ЕИО) № 2658/87, Комисията приема Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура (ОБКН) след разглеждането им от секцията „Тарифна и статистическа номенклатура“ на Комитета по Митнически кодекс. Въпреки че Обяснителните бележки към КН могат да препращат към Обяснителните бележки към ХС, те не заместват последните, а трябва да се считат като допълнителни и да бъдат консултирани заедно.

Настоящото издание на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура обхваща и когато е необходимо, замества тези, публикувани до 4 януари 2019 (4) в серия С на Официален вестник на Европейския съюз. Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, публикувани в серия С на Официален вестник след тази дата, остават в сила и ще бъдат добавени към тези бележки при последващо изменение.

Освен това кодовете на позициите и подпозициите по Комбинираната номенклатура, на които се прави позоваване, са тези от Комбинираната номенклатура за 2019 г. (Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1602 на Комисията (5)).

Освен това информация относно „Насоки за класирането в Комбинираната номенклатура на стоки, представени в комплекти, пригодени за продажба на дребно“, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, серия С (6).

А.   Общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура

Общо правило 5 б)

Опаковките, когато са от обичайно използваните за търговията с напитки, конфитюри, горчица, подправки или други, се класират заедно със стоките, за които са предназначени, дори когато опаковките могат да се използват многократно.

 

В.   Общи правила, прилагани относно номенклатурата и ставките на митата

Общо правило 3

„Работни дни“ по смисъла на член 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 (7), на Комисията* са всички дни, с изключение на съботите, неделите и официалните празнични дни, публикувани от Европейската централна банка.

РАЗДЕЛ I

ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

ГЛАВА 1

ЖИВИ ЖИВОТНИ

0101

Живи коне, магарета, мулета и катъри

0101 29 10 и 0101 29 90

Коне

Дивите коне, такива като кон на Пржевалски или тарпан (Монголия), остават включени в настоящите подпозиции. Напротив, зебрите (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga и т.н.) се включват в подпозиция 0106 19 00 , макар че принадлежат към семейството на еднокопитните.

Хибридите между кобила и зебра се включват в подпозиция 0106 19 00 .

0101 30 00

Магарета

В тази подпозиция се включват както домашните магарета, така и недомашните. Между последните могат да се цитират монголски джижетай, тибетски кианг, онагра, както и хемион или полу-магаре (Equus hemionus).

Хибридите между магаре и зебра се включват в попозиция 0106 19 00 .

0101 90 00

Други

В тази подпозиция влизат животните, описани в Обяснителните бележки към ХС, № 0101 , последен параграф.

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

0102 21 10 до 0102 29 99

Домашни животни от рода на едрия рогат добитък

В тези подпозиции се включват по-специално животните, описани в Обяснителните бележки към ХС, № 0102 , първи параграф, точка 1.

Яковете имат 14 чифта ребра, докато всички други животни от рода на едрия рогат добитък (с изключение на зубъра и бизона) имат само 13 чифта ребра.

0102 31 00 до 0102 39 90

Биволи

В тези подпозиции се включват по-специално животните, описани в Обяснителните бележки към ХС, № 0102 , първи параграф, точка 2.

Зубърът (Bison bonasus) и бизонът (Bison bison) имат 14 чифта ребра, докато всички други животни от рода на едрия рогат добитък (с изключение на яковете) имат само 13 чифта ребра.

0102 39 10

Домашни видове

Тази подпозиция обхваща всички животни от домашните видове едър рогат добитък от рода Bubalus, независимо от тяхното предназначение (отглеждане, угояване, разплод, клане и т.н.), но с изключение на расови животни за разплод (подпозиция 0102 31 00 ).

0102 39 90

Други

Тази подпозиция обхваща животни от видове едър рогат добитък от родовете Syncerus и Bison, но с изключение на расови животни за разплод (подпозиция 0102 31 00 ).

0102 90 20 до 0102 90 99

Други

В тези подпозиции се включват по-специално животните, описани в Обяснителните бележки към ХС, № 0102 , първи параграф, точка 3.

0102 90 91

Домашни видове

Тази подпозиция обхваща всички животни от домашните видове едър рогат добитък, които не са включени по-горе, независимо от тяхното предназначение (отглеждане, угояване, разплод, клане и т.н.), но с изключение на расови животни за разплод (подпозиция 0102 90 20 ).

0103

Живи животни от рода на свинете

0103 91 90

Други

Между живите свине от видовете, различни от домашните, могат да се посочат:

1.

Глиганите (Sus scrofa);

2.

Брадавичестата свиня (Phacochoerus aethiopicus), четкоухата горска свиня (Potamochoerus porcus) и горска свиня;

3.

Бабируса (Babyrousa babyrussa);

4.

Пекарите (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

Други

Виж Обяснителните бележки за подпозиция 0103 91 90 .

0104

Живи животни от рода на овцете или козите

0104 10 10 до 0104 10 80

От рода на овцете

Тези подпозиции обхващат, например, домашните животни от рода на овцете (Ovis aries), различните видове муфлони, като европейският муфлон (Ovis musimon), канадският муфлон (Ovis canadensis), азиатският муфлон или ша (Ovis orientalis), памирският муфлон архар (Ovis ammon), както и арабският аруи (Ammotragus lervia), наречен „муфлон с маншети“, макар че е по-близък до козите.

0104 20 10 и 0104 20 90

От рода на козите

Тези подпозиции обхващат, например, домашните животни от рода на козите, алпийския козирог (Capra ibex) и безоаровия козел или персийска коза (Capra aegagrus или Capra hircus).

Напротив, изключени са от настоящите подпозиции и са класирани в подпозиция 0106 19 00 мускусната коза (Moschus moshiferus), африканските кози (Hyemoschus) и азиатските кози (Tragulus), които, въпреки тяхното наименование, не принадлежат към рода на козите. Същото се отнася за животните, наречени антилопи-кози, например дивите кози (Rupricapra) и хималайските тарове (Hemitragus).

0105

Живи домашни петли, кокошки, патици, гъски, пуйки и токачки

Тази позиция се отнася само за живите домашни птици, посочени в текста на тази позиция (птиците от видовете Gallus domesticus, включват пилетата и скопените петли), независимо от това дали са отгледани за снасяне на яйца, за месото им, за перушината им или за всяка друга цел (например за украса в клетки, паркове или водни басейни).

Дивите птици (например дивите пуйки и пуяци — Meleagris gallopavo), макар че биха могли да бъдат отглеждани и убивани по начин, подобен на този, практикуван за птици, отглеждани в птичарници, са класирани в подпозиция 0106 39 80 .

Гълъбите от домашните породи са класирани в подпозиция 0106 39 10 .

0106

Други живи животни

0106 13 00

Камили и други животни от семейство камилови ( Camelidae )

Тази подпозция обхваща едногърбите и двугърбите камили и другите подобни животни (лами, алпака, южноамерикански лами, вигони).

0106 14 10

Домашни зайци

Тази подпозция обхваща само зайците от домашните породи, независимо от това дали са отгледани за тяхното месо, тяхната козина (например ангорски заек) или за всяка друга цел.

0106 14 90

Други

Диви зайци, включително зайци от вида (Oryctolagus cuniculus).

0106 19 00

Други

Настоящата подпозиция включва всички живи бозайници, с изключение на домашните животни и животните, различни от домашните от вида на конете, магаретата и мулетата и катърите (№ 0101 ), едрия рогат добитък (№ 0102 ), свинете (№ 0103 ), овцете или козите (№ 0104 ), приматите (подпозиция 0106 11 00 ), китовете, делфините, морските свине, ламантините, дюгоните, тюлени, морски лъвове и моржове (подпозиция 0106 12 00 ) и домашните и дивите зайци (подпозиции 0106 14 10 и 0106 14 90 ).

От бозайниците, включени в настоящата подпозиция, могат да се посочат:

1.

елените-рогачи, елените-лопатари, сръндаците, дивите кози (Rupicapra rupicapra), обикновения или американски лос (Alces alces), антилопите-кози (брадат козирог, горал (Naemorhedus), хималайски горал или вилорога антилопа) и същинските антилопи;

2.

лъвовете, тигрите, мечките носорозите, хипопотамите, слоновете, жирафите, окапитата, кенгурата, и т.н.;

3.

катериците, лисиците, норките (Американска норка), мармотите (алпийски съсели), бобрите, ондатрите или мускусни плъхове, нутриите, морските свинчета или индийски свинчета;

4.

северните елени;

5.

кучетата и котките;

0106 20 00

Влечуги (включително змиите и морските костенурки)

Настоящата подпозиция включва всички влечуги, гущери и костенурки (земни, морски или сладководни).

0106 39 10

Гълъби

Настоящата подпозиция обхваща всички птици от разреда на гълъбите, както диви гълъби, така също и гълъби от домашните породи, каквото и да е предназначението на последните (гълъби, отглеждани в птичарник, декоративни гълъби, пощенски гълъби).

Между недомашните гълъби, включени тук, могат да се посочат дивият гълъб или горски гълъб или паломб (Columba palumbus), голдуп или гълъб хралупар (Columba oenas), гълъб бисе (Columba livia), австралийският гълъб или фап, гургулиците, гугутките (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Напротив, изключени са от настоящата подпозиция и са класирани в подпозиция 0106 39 80 някои видове, по-близки до породата на кокошките, такива като никобарския гълъб (Caloenas nicobarica), коломбара, венценосния гълъб, шилоопашатата пустинарка (Pterocles alchata) и пухопръстата пустинарка (Syrrhaptes paradoxus).

0106 39 80

Други

Настоящата подпозиция включва всички живи птици, различни от домашните петли, кокошки, патици, гъски, пуйки и токачки (№ 0105 ), с изключение на: грабливите птици (подпозиция 0106 31 00 ), птиците от разред Папагалоподобни (Psittaciformes) (подпозиция 0106 32 00 ), щрауси и ему (подпозиция 0106 33 00 ), и домашните или недомашни гълъби (подпозиция 0106 39 10 ).

От птиците, включени в настоящата подпозиция, могат да се посочат:

1.

сивата гъска (Anser anser), черната казарка (Branta bernicla), белият ангъч (Tadorna tadorna), зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos), сивата патица или мак (Anas strepera), свиреца (Anas penelope), шилоопашатата патица (Anas acuta), клопачът (Anas clypeata), лятното бърне (Anas querquedula) и зимното бърне (Anas crecca), черната морска патица, обикновената гага;

2.

лебеди и пауни;

3.

яребиците, фазаните, пъдпъдъците, бекасите, бекасините, дивите петли или глухарите, дивите кокошки, дивите патици, дивите гъски, градинската овесарка, дроздовете, косовете, чучулигите;

4.

сипките, синигерите, канарчетата, колибрите т.н.

0106 49 00

Други

Настоящата подпозиция включва копринените буби, пеперудите, бръмбарите и другите насекоми.

0106 90 00

Други

Настоящата подпозиция включва:

1.

всички други видове живи животни, с изключение на рибите и ракообразните, мекотелите и другите водни безгръбначни (глава 3), както и на културите от микроорганизми (№ 3002 );

2.

жабите.

ГЛАВА 2

МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

Общи разпоредби

1.

Месата и карантиите, годни за консумация от човека, остават класирани в тази глава, дори ако са представени като предназначени за храна на животни.

2.

За целите на тази глава обхватът на термините „меса“ и „карантии“ е този, определен в Общите разпоредби на глава 2 от Обяснителните бележки към ХС.

3.

Относно различните състояния, в които могат да се представят месата и карантиите в тази глава (пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени), трябва да се имат предвид Общите разпоредби на глава 2 от Обяснителните бележки към ХС; освен това трябва да се отбележи, че дълбоко замразеното месо следва режима на замразеното; същото се отнася и за частично или напълно размразеното месо. Впрочем, терминът „замразен“ обхваща не само месото, замразено в прясно състояние, но също и месото, което първоначално е леко изсушено и след това замразено, при условие, че неговата действителна и трайна консервация е била осигурена главно чрез това замразяване.

4.

Относно разликата, която трябва да се прави между месата и карантиите от тази глава и продуктите от глава 16, трябва да се имат предвид Общите разпоредби на глава 2 от Обяснителните бележки към ХС. Все пак, в глава 2 остават класирани месата и карантиите в сурово състояние, смлени, но не приготвени по друг начин, които просто са опаковани в пластмасово фолио (дори под формата на салам) с единствената цел да се улеснят манипулирането и транспортът им.

5.

За целите на различаването на обезкостени и необезкостени разфасовки, хрущялите и сухожилията не се считат за кости.

6.

Месата и карантиите, съдържащи консерванти, стабилизатори или антиоксиданти, добавени с цел спиране влошаването на качеството на тези продукти, остават класирани в тази глава.

Допълнителна забележка 1 (А) г) и допълнителна забележка 1 (А) д)

За целите на допълнителни забележки 1 (А) г) и 1 (А) д) към настоящата глава (във връзка с допълнителна забележка 1 (В) към настоящата глава) когато се установява дали са изпълнени условията относно минималното и максималното количество ребра, се броят само целите или срязаните ребра, свързани непосредствено с гръбначния стълб.

Съгласно това обяснение схемата по-долу показва пример за предна четвъртинка от животни от рода на едрия рогат добитък, която съответства на допълнителни забележки 1 (А) г) и 1 (А) д) във връзка с допълнителна забележка 1 (В) към настоящата глава.

 

ПРЕДНА ЧЕТВЪРТИНКА ЗАДНА ЧЕТВЪРТИНКА

Image 1

Допълнителна забележка 2 (В)

За целите на допълнителна забележка 2 (В) на настоящата глава, трябва да се вземат предвид двете техники на разрязване и термините „частта от гушата, принадлежаща на плешката“, „частта от гушата, наречена долни бузи“ и „частта, включваща както долните бузи, така и частта от гушата, принадлежаща на плешката“, показани на схемите по-долу.

 

Image 2

 

Image 3

Допълнителна забележка 6 а)

Солта не се счита като подправка по смисъла на тази допълнителна забележка.

Виж също допълнителна забележка 7 на настоящата глава.

 

0201

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

В тази позиция се включва само прясното или охладено месо от животните, обхванати от № 0102 .

За прилагането на дефинициите относно предни четвъртинки и задни четвъртинки се считат:

а)

като шия — мускулната част, която обхваща врата и началото на плешките със седем шийни полу-прешлени;

б)

като плешка — предният крайник, обхващащ раменната кост,костта от рамото до лакътя, лъчевата кост и лакътната кост, както и мускулите, които ги обгръщат;

в)

като рибица — филето, контрафилето и рамстека, съдържащ или не l'aiguiette baronne (фр.),съответно the gooseskirt (англ.)

0201 10 00

Цели или половин трупове

Термините „цели трупове“ и „половин трупове“ са дефинирани в допълнителна забележка 1 (А), а) и б) на настоящата глава. Допуска се върху десния половин труп или левия половин труп да бъдат оставени апофизите на първите осем или девет гръбначни прешлени.

0201 20 20

Компенсирани четвъртинки

Терминът „компенсирани четвъртинки“ е дефиниран в допълнителна забележка 1 (А), в) на настоящата глава.

0201 20 30

Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

Термините „неразфасовани предни четвъртинки“ и „разфасовани предни четвъртинки“ са дефинирани в допълнителна забележка 1 (А), г) и д) на настоящата глава. Оттам следва, че от настоящата позиция са изключени и се класират в подпозиция 0201 20 90 , например, предните части на половината труп, които с всички прилежащи кости съдържат по-малко от четири ребра или в които липсва шията или плешката, или пък същите тези предни части, от които е отделена една кост, например първия шиен прешлен.

0201 20 50

Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

Термините „неразфасовани задни четвъртинки“ и „разфасовани задни четвъртинки“ са дефинирани в допълнителна забележка 1 (А), е) и ж) на настоящата глава. Както следва от тези допълнителни забележки, от настоящата подпозиция са изключени и се класират в подпозиция 0201 20 90 , например, задните части на половината труп, които с всички прилежащи кости съдържат по-малко от три ребра или в които липсва бута или рибицата. Въпреки това, задните четвъртинки, представени без бъбреците и без бъбречната лой, с или без месото от хълбоците, остават класирани като задни четвъртинки.

0201 20 90

Други

Тази подпозиция включва по-специално плешката, бута и контра-филето, необезкостени. Тук са включени също предната и задната част на половината труп (необезкостен), които не отговарят на дефиницията за компенсирани четвъртинки, нито на тази за предни или задни четвъртинки.

0201 30 00

Обезкостени

Тази подпозиция обхваща всякакви разфасовки месо от едър рогат добитък, пресни или охладени, на които всички кости са били отделени, например филето и месото от хълбоците без кости.

0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

В тази позиция е обхванато само замразеното месо от животните, включени в № 0102 .

0202 10 00

Цели или половин трупове

Термините „цели трупове“ и „половин трупове“ са дефинирани в допълнителна забележка 1 (А), а) и б) на настоящата глава.

0202 20 10

Компенсирани четвъртинки

Терминът „компенсирани четвъртинки“ е дефиниран в допълнителна забележка 1 (А), в) на настоящата глава.

0202 20 30

Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

Термините „неразфасовани предни четвъртинки“ и „разфасовани предни четвъртинки“ са дефинирани в допълнителна забележка 1 (А), г) и д) на настоящата глава.

0202 20 50

Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани

Термините „неразфасовани задни четвъртинки“ и „разфасовани задни четвъртинки“ са дефинирани в допълнителна забележка 1 (А), е) и ж) на настоящата глава.

0202 20 90

Други

Обяснителната бележка за подпозиция 0201 20 90 е приложима, с необходимите промени.

0202 30 50

Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени „австралийски“

Термините „разфасовки от предни четвъртинки, наречени австралийски“ и „разфасовки от гърди, наречени австралийски“ са дефинирани в Допълнителна забележка 1 (А), з) на настоящата глава.

0202 30 90

Други

Тази подпозиция обхваща всички замразени разфасовки месо от едър рогат добитък, които са изцяло обезкостени, с изключение на замразените блокове, посочени в подпозиция 0202 30 10 и разфасовките от подпозиция 0202 30 50 .

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

Тази позиция обхваща само месото от животните, включени в № 0103 .

Месото от животни от рода на свинете, сертифицирано от компетентните власти на Австралия като месо от свине, живеещи в диво състояние в Австралия, не се счита за месо от домашни свине.

0203 11 10 до 0203 19 90

Пресни или охладени

Тази подпозиция обхваща само прясното или охладеното месо от животните, включени в № 0103 .

0203 11 10

От домашни свине

Терминът „цели или половин трупове“ е дефиниран в допълнителна забележка 2 (А), а) на настоящата глава.

0203 12 11

Бутове и разфасовки от тях

Терминът „бут“ е дефиниран в допълнителна забележка 2 (А), б) на настоящата глава.

В настоящата подпозиция се включват необезкостените задни джолани.

0203 12 19

Плешки и разфасовки от тях

Терминът „плешка“ е дефиниран в допълнителна забележка 2 (А), г) на настоящата глава.

В тази подпозиция се включват разфасовките, без горната гръдно-ребрена част, наречени „côtis“ (фр.), съответно „riblets“ (англ.) и необезкостените предни джолани.

0203 19 11

Предни части и разфасовки от тях

Терминът „предна част“ е дефиниран в допълнителна забележка 2 (А), в) на настоящата глава.

Не се включват в тази подпозиция необезкостените предни джолани, нито разфасовките без горната гръдно-ребрена част, наречени „côtis“ (фр.), съответно „riblets“ (англ.) (подпозиция 0203 12 19 ).

0203 19 13

Котлети и разфасовки от тях

Терминът „котлет“ е дефиниран в допълнителна забележка 2 (А), д) на настоящата глава.

В тази подпозиция се включват и пържолите от гръдните прешлени, наречени „côtes du carré“ (фр.), съответно „loin ribs“ (англ.).

0203 19 15

Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

Термините „гърди“ и „разфасовки“ са дефинирани в допълнителн забележк 2 (А) е) и 2 (Б) на настоящата глава.

Разфасовките от гърди се класират тук, само ако съдържат кожата и сланината.

Не се включват в тази подпозиция ребрата с прилежащото месо, наречени „le plat de côtes или pain de côtes“ (фр.), съответно „spare ribs“ (англ.), без кожа и сланина (подпозиция 0203 19 59 ).

0203 19 59

Други

В тази подпозиция се включват ребрата с прилежащото месо, без кожа и без сланина [„le plat de côtes (ou pain de côtes), depourvu de couenne et de lard“ (фр.), съответно „spare ribs without rind or subcutaneous fat“(англ.)].

0203 19 90

Други

В тази подпозиция се включва само месото от животни от подпозиции 0103 91 90 и 0103 92 90 , по-специално месото от глиган, различно от трупове или половин трупове и различно от бутове, плешки и техните разфасовки.

0203 21 10 до 0203 29 90

Замразени

Обяснителните бележки за подпозиции 0203 11 10 до 0203 19 90 и техните подразделения са приложими, с необходмите промени, и за настоящите подпозиции, които съдържат идентични подразделения.

0204

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

Тази позиция обхваща само прясното, охладено или замразено месо от животните, включени в № 0104 , независимо дали са домашни или диви, и преди всичко месото от рода на овцете (от домашни овце или от муфлони), както и месото от дивия планински козел от вида Capra ibex.

0204 10 00

Цели или половин трупове от агнета, пресни или охладени

Термините „цели трупове“ и „половин трупове“ са дефинирани в допълнителна забележка 3 (А), а) и б) на настоящата глава.

Относно дефиницията на агнешко месо е уместно да се види Обяснителната бележка към ХС за подпозиция 0204 10 и подпозиция 0204 30 .

0204 21 00

Цели или половин трупове

Термините „цели трупове“ и „половин трупове“ са дефинирани в допълнителна забележка 3 (А), а) и б) на настоящата глава.

0204 22 10

Предна част или половин предна част

Термините „предна част“ и „половин предна част“ са дефинирани в допълнителна забележка 3 (А), в) и г) на настоящата глава.

0204 22 30

Каре и/или седло или половин каре и/или половин седло

Термините „каре и седло“, „седло“, „каре“, „половин каре и половин седло“, „половин седло“ и „половин каре“ са дефинирани в допълнителна забележка 3 (А), д) и е) на настоящата глава.

0204 22 50

Задна част и половин задна част

Термините „задна част“ и „половин задна част“ са дефинирани в допълнителна забележка 3 (А), ж) и з) на настоящата глава.

0204 30 00

Цели или половин трупове от агнета, замразени

Обяснителната бележка за подпозиция 0204 10 00 е приложима, с необходимите промени.

0204 41 00 до 0204 43 90

Други меса от животни от рода на оцете, замразени

Обяснителните бележки за подпозиции 0204 21 00 , 0204 22 10 , 0204 22 30 и 0204 22 50 са приложими, с необходимите промени, и за подпозиции 0204 41 00 , 0204 42 10 , 0204 42 30 и 0204 42 50 .

0204 50 11 до 0204 50 79

Меса от животни от рода на козите

Термините „цели трупове“ и „половин трупове“ (подпозиции 0204 50 11 и 0204 50 51 ), „предна част“ или „половин предна част“ (подпозиции 0204 50 13 и 0204 50 53 ), „каре и седло“, „седло“, „каре“, „половин каре и половин седло“, „половин седло“ и „половин каре“ (подпозиции 0204 50 15 и 0204 50 55 ), и „половин“ (подпозиции 0204 50 19 и 0204 50 59 ) са дефинирани в допълнителна забележка 3 (А), съответно а) и б), в) и г), д) и е), ж) и з) на настоящата глава.

0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

Тази позиция обхваща карантиите от животните, включени в № 0101 до 0104 . Карантиите, предназначени за производство на фармацевтични продукти влизат във въпросните подпозиции само при условие, че отговарят на условията, определени от компетентните власти.

За повече информация е уместно да се види Обяснителната бележка към ХС за № 0206 .

0206 10 10 до 0206 10 98

От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

Тези подпозиции обхващат само пресните или охладени карантии от животните, включени в № 0102 .

0206 10 95

Месести части от диафрагмата

Тези месести части представляват тънката и дебелата мускулни части на диафрагмата.

0206 21 00 до 0206 29 99

От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

Тези подпозиции обхващат само замразените карантии от животните, включени в № 0102 .

0206 30 00

От животни от рода на свинете, пресни или охладени

Тази подпозиция обхваща само пресните или охладени карантии от животните, включени в № 0103 .

Обяснителната бележка за подпозиция 0206 49 00 е приложима с необходимите промени.

Подпозицията включва, между другото, също краката или опашките, черния дроб, бъбреците, сърцата, езиците, белите дробове, кожата, годна за консумация, мозъка и булото.

0206 41 00 и 0206 49 00

От животни от рода на свинете, замразени

Тези подпозиции обхващат само замразените карантии от животните, включени в № 0103 .

0206 49 00

Други

Тази подпозиция обхваща, например, главите и половинките от глави, със или без мозъка, бузите или езика, включително разфасовки от тях (допълнителна забележка 2 (В) на настоящата глава); разфасовките от глави са дефинирани в третия параграф на същата тази допълнителна забележка.

Подпозицията включва, между другото, също краката или опашките, бъбреците, сърцата, езиците, белите дробове, кожата, годна за консумация, мозъка и булото.

Тази подпозиция включва, например, карантиите от глиган.

0206 80 91

От рода на конете, магаретата, мулетата и катърите

Тази подпозиция обхваща само пресните или охладени карантии от животните, включени в № 0101 .

0206 80 99

От рода на овцете или козите

Тази подпозиция обхваща само пресните или охладени карантии от животните, включени в № 0104 .

0206 90 91

От рода на конете, магаретата, мулетата и катърите

Тази подпозиция обхваща само замразените карантии от животните, включени в № 0101 .

0206 90 99

От рода на овцете или козите

Тази подпозиция обхваща само замразените карантии от животните, включени в № 0104 .

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105 , пресни, охладени или замразени

0207 11 10

Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени „пилета 83 %“

Настоящата подпозиция обхваща главно петлите, кокошките и пилетата, оскубани, с глави и крака, на които червата са били извадени, а другите вътрешности (по-специално белия дроб, черния дроб, воденичката, сърцето, яйчниците) са били оставени.

0207 11 30

Оскубани, изкормени, без глави и крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“

Настоящата позиция обхваща по-специално пилетата за печене, които са оскубани, без глава и крака, но с шия, напълно изкормени, на които сърцето, черният дроб и воденичката са били извадени и след това са били поставени отново във вътрешността на тялото.

0207 11 90

Оскубани, изкормени, без глави и крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин

Настоящата позиция обхваща по-специално пилетата за печене, които са оскубани, без глави и крака и напълно изкормени. Тя обхваща също петлите, кокошките и пилетата, които са представени във вид, несъответстващ на никой от начините, посочени в подпозиции 0207 11 10 и 0207 11 30 , например неоскубани пилета, с главите, краката и червата.

0207 12 10 и 0207 12 90

Неразфасовани, замразени

Обяснителните бележки за подпозиции 0207 11 30 и 0207 11 90 са приложими, с необходимите промени.

0207 13 10

Обезкостени

Настоящата подпозиция включва месото от петли, кокошки и пилета, без кости, независимо от коя част на тялото то произхожда.

0207 13 20

Половинки или четвъртинки

Терминът „половинки“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и б) на настоящата глава.

Терминът „четвъртинки“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и в) на настоящата глава. Настоящата подпозиция включва задните четвъртинки, съставени от кълката (тибия и фибула), бутчето (бедрена кост), задната част на гърба и трътката, както и предните четвъртинки, съставени най-вече от половината на гърдите с прилежащото крило.

0207 13 30

Цели крилца, дори без връхчетата

Терминът „цели крилца, дори без връхчетата“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и г) на настоящата глава.

0207 13 40

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки,трътки, връхчета на крилца

Виж допълнителна забележка 4 а) на настоящата глава.

В настоящата подпозиция влизат, между другото, гръбчета с шийки, състоящи се от: част от шийката, гърба и евентуално трътката; гръбчета; шийки; трътки; връхчета на крилца.

0207 13 50

Гърди и разфасовки от тях

Терминът „гърди“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и д) на настоящата глава.

0207 13 60

Бутчета и разфасовки от тях

Терминът „бутчета“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и е) на настоящата глава.

Срезът, разделящ бутчето от гърба, трябва да бъде направен между двете линии ограничаващи ставите, в съответствие със следната скица:

 

Image 4

0207 13 91

Черен дроб

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0207 , последния параграф.

0207 13 99

Други

Настоящата подпозиция включва карантиите, годни за консумация и по-специално сърцата, гребените и мингушите, с изключение на черния дроб.

В тази подпозиция се включват също краката от петли, кокошки и пилета.

0207 14 10 до 0207 14 99

Разфасовки и карантии, замразени

Обяснителните бележки за подпозиции 0207 13 10 до 0207 13 99 са приложими, с необходимите промени.

0207 24 10

Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“

Настоящата подпозиция включва по-специално пуяци и пуйки, оскубани, без глави и без крака, но с шийки, напълно изкормени, но на които сърцето, черният дроб и воденичката са били извадени, а след това са били поставени отново във вътрешността на тялото.

0207 24 90

Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“

Настоящата подпозиция включва по-специално пуяци и пуйки, оскубани, готови за печене, без глави и шийки, без крака и напълно изкормени. Тя включва също пуяците и пуйките, които са представени във вид, несъответстващ на никой от специфичните начини на представяне, посочени в подпозиции 0207 24 10 и 0207 24 90 .

0207 25 10 и 0207 25 90

Неразфасовани, замразени

Обяснителните бележки за подпозиции 0207 24 10 и 0207 24 90 са приложими, с необходимите промени.

0207 26 10

Обезкостени

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 10 е приложима, с необходимите промени.

0207 26 20

Половинки или четвъртинки

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 20 е приложима, с необходимите промени.

0207 26 30

Цели крилца, дори без връхчета

Терминът „цели крилца, дори без връхчета“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и г) на настоящата глава.

0207 26 40

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 40 е приложима, с необходимите промени.

0207 26 50

Гърди и разфасовки от тях

Терминът „гърди“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и д) на настоящата глава.

0207 26 60

Кълки и разфасовки от тях

Терминът „кълки“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и ж) на настоящата глава.

Срезът, разделящ кълката (която в търговията често се нарича „drumstick“) от бедрената кост, трябва да бъде направен между двете линии, ограничаващи ставите, в съответствие със следната скица:

 

Image 5

0207 26 70

Други

Настоящата подпозиция включва разфасовките, описани в допълнителна забележка 4 а) и з) на настоящата глава.

Срезът, разделящ бедрената кост (която в търговиятя често се нарича „thigh“) или разделящ цялото бутче (което в търговията често се нарича „whole leg“) от гръбчето, трябва да бъде направен между двете линии, ограничаващи ставите, в съответствие със скицата към обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 60 .

Срезът, разделящ бедрената кост от кълката, трябва да бъде направен между двете линии, ограничаващи ставите, в съответствие със скицата към обяснителната бележка за подпозиция 0207 26 60 .

0207 26 91

Черен дроб

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0207 , последния параграф.

0207 26 99

Други

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 99 е приложима, с необходимите промени.

0207 27 10 до 0207 27 99

Разфасовки и карантии, замразени

Обяснителните бележки за подпозиции 0207 26 10 до 0207 26 99 са приложими, с необходимите промени.

0207 41 30

Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“

Настоящата подпозиция обхваща по-специално патиците, оскубани, без глава и крака, но с шия, напълно изкормени, на които сърцето, черният дроб и воденичката са били извадени, а след това са били поставени отново във вътрешността на тялото.

0207 41 80

Оскубани, изкормени, без глави и без крака, и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин

Настоящата позиция обхваща по-специално патиците, оскубани, готови за печене, без глава, без шия и без крака, напълно изкормени. Тя включва също патиците, които са представени във вид, несъответстващ на никой от специфичните начини на представяне, посочени в подпозиции 0207 41 20 , 0207 41 30 и 0207 41 80 .

0207 42 30

Оскубани, изкормени глави и крака, наречени „патици 70 %“

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 41 30 се прилага, с необходимите промени.

0207 42 80

Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 41 80 се прилага, с необходимите промени.

0207 43 00

Тлъст черен дроб, пресен или охладен

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0207 , последния параграф.

0207 44 10

Обезкостени

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 10 е приложима, с необходимите промени.

0207 44 21

Половинки или четвъртинки

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 20 е приложима, с необходимите промени.

0207 44 31

Цели крилца, дори без връхчетата

Терминът „цели крилца, дори без връхчетата“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и г) на настоящата глава.

0207 44 41

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 40 е приложима, с необходимите промени.

0207 44 51

Гърди и разфасовки от тях

Терминът „гърди“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и д) на настоящата глава.

0207 44 61

Бутчета и разфасовки от тях

Терминът „бутчета“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и е) на настоящата глава.

0207 44 71

Разфасовки, наречени „палта от патици“

Терминът „палта от гъски или патици“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 ий) на настоящата глава.

0207 44 91

Черен дроб, различен от тлъстия

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0207 , последния параграф.

0207 44 99

Други

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 99 е приложима, с необходимите промени.

0207 45 10

Обезкостени.

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 10 е приложима, с необходимите промени.

0207 45 21 до 0207 45 81

Необезкостени

Обяснителните бележки за подпозиции 0207 13 20 до 0207 13 60 и 0207 44 71 са приложими, с необходимите промени.

0207 45 93 и 0207 45 95

Черен дроб

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0207 , последния параграф.

0207 45 99

Други

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 99 е приложима, с необходимите промени.

0207 51 90

Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“ или представени по друг начин

Настоящата позиция обхваща по-специално гъските, оскубани, без глава и без крака, напълно изкормени, но на които сърцето и воденичката са били извадени, а след това са били поставени отново във вътрешността на тялото, както и гъските, оскубани готови за печене, без глави и без крака, напълно изкормени. Тя включва също гъските, които са представени във вид, несъответстващ на никой от специфичните начини на представяне, посочени в подпозиции 0207 51 10 и 0207 51 90 , например гъските, заклани, обезкръвени, оскубани, неизкормени, без глави и без крака.

0207 52 90

Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“, или представени по друг начин

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 51 90 се прилага, с необходимите промени.

0207 53 00

Тлъст черен дроб, пресен или охладен

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0207 , последния параграф.

0207 54 10

Обезкостени

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 10 е приложима, с необходимите промени.

0207 54 21

Половинки или четвъртинки

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 20 е приложима, с необходимите промени.

0207 54 31

Цели крилца, дори без връхчетата

Терминът „цели крилца, дори без връхчетата“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и г) на настоящата глава.

0207 54 41

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 40 е приложима, с необходимите промени.

0207 54 51

Гърди и разфасовки от тях

Терминът „гърди“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и д) на настоящата глава.

0207 54 61

Бутчета и разфасовки от тях

Терминът „бутчета“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и е) на настоящата глава.

0207 54 71

Разфасовки, наречени „палта от гъски“

Терминът „палта от патици или гъски“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 ий) на настоящата глава.

0207 54 91

Черен дроб, различен от тлъстия

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0207 , последния параграф.

0207 54 99

Други

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 99 е приложима, с необходимите промени.

0207 55 10

Обезкостени

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 10 е приложима, с необходимите промени.

0207 55 21 до 0207 55 81

Необезкостени

Обяснителните бележки за подпозиции 0207 13 20 до 0207 13 60 и 0207 44 71 са приложими, с необходимите промени.

0207 55 93 и 0207 55 95

Черен дроб

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0207 , последния параграф.

0207 55 99

Други

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 99 е приложима, с необходимите промени.

0207 60 10

Обезкостени

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 10 е приложима, с необходимите промени.

0207 60 21

Половинки или четвъртинки

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 20 е приложима, с необходимите промени.

0207 60 31

Цели крилца, дори без връхчетата

Терминът „цели крилца, дори без връхчетата“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и г) на настоящата глава.

0207 60 41

Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 40 е приложима, с необходимите промени.

0207 60 51

Гърди и разфасовки от тях

Терминът „гърди“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и д) на настоящата глава.

0207 60 61

Бутчета и разфасовки от тях

Терминът „бутчета“ е дефиниран в допълнителна забележка 4 а) и е) на настоящата глава.

0207 60 99

Други

Обяснителната бележка за подпозиция 0207 13 99 е приложима, с необходимите промени.

0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени

Тази позиция обхваща изключително месата и карантиите, годни за консумация, пресни, охладени или замразени, от животните, включени в № 0106 .

0208 10 10

От домашни зайци

Тази подпозиция обхваща месата и карантиите, годни за консумация, от животните, включени в подпозиция 0106 14 10 .

0208 90 10

От домашни гълъби

Тази подпозиция обхваща месата и карантиите, годни за консумация, от домашни гълъби (гълъби, отглеждани в птичарник, декоративни гълъби, пощенски гълъби). Месата и карантиите, годни за консумация от гълъбите, които са изброени като недомашни в обяснителната бележка за подпозиция 0106 39 10 , са изключени от настоящата подпозиция и се класират в подпозиция 0208 90 30 .

0208 90 30

От дивеч, различен от зайците

Като включени в тази подпозиция могат да се посочат по-специално:

1.

От дивеча с косъм: елените-рогачи, елените-лопатари, сръндаците, дивите кози (Rupicarpa rupicarpa), лосовете, антилопите-кози, антилопите, газелите, мечките и кенгурата;

2.

От пернатия дивеч: дивите гълъби, дивите гъски, дивите патици, яребиците, фазаните, бекасите, бекасините, дивите петли или глухарите, градинските овсянки и щраусите.

Месата и карантиите, годни за консумация, от животните, които обикновено са обект за лов (фазани, щрауси, елени-лопатари и др.), остават класирани като меса и карантии от дивеч, дори когато тези животни са били отгледани в плен.

Месата и карантиите, годни за консумация, от северни елени са изключени от тази подпозиция (подпозиция 0208 90 60 ). Остават класирани тук обаче, месата и карантиите, годни за консумация, от някои видове северни елени (например карибу — канадски северен елен), ако е доказано, че тези меса и карантии, годни за консумация, произхождат от животни, които са живели в диво състояние и са били обект на лов.

Настоящата подпозиция не обхваща месата и карантиите, годни за консумация, от диви зайци, включително зайци от вида (Oryctolagus cuniculus), които се включват в подпозиция 0208 10 90 .

0208 90 60

От северни елени

Виж обяснителната бележка за подпозиция 0208 90 30 , трети параграф.

0209

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

0209 10 11 и 0209 10 19

Сланина

Терминът „сланина“ е дефиниран в допълнителна забележка 2 (Г) на настоящата глава.

0209 10 90

Свинско сало

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0209 , втори параграф.

0209 90 00

Други

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0209 , трети параграф.

0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

Тази позиция обхваща, с изключение на сланината и мазнините, посочени в № 0209 , месата и карантиите, осолени или в саламура, или пък сушени или пушени, от всички животни, включени в № 0101 до 0106 .

Относно термините „сушени или пушени“ и „осолени или в саламура“, виж допълнителни забележки 2 (Д) и 7 на настоящата глава.

0210 11 11 до 0210 11 90

Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

За дефиницията на термина „необезкостени“, виж Обяснителните бележки към ХС за подпозиция към глава 2.

0210 11 11 до 0210 11 39

От домашни свине

Термините „бутове“ и „плешки“ са дефинирани в допълнителна забележка 2 (А), б) и г) на настоящата глава.

0210 11 11 и 0210 11 19

Осолени или в саламура

Настоящите подпозиции включват само необезкостените бутове, плешки и разфасовки от тях, от домашни свине, чийто начин на консервиране се ограничава до осоляване в дълбочина или поставяне в саламура. Все пак, тези меса могат да са леко сушени или леко пушени, при условие да не са сушени или пушени по смисъла на подпозиции 0210 11 31 и 0210 11 39 (допълнителна забележка 2 (Д) на настоящата глава).

0210 11 31 и 0210 11 39

Сушени или пушени

Настоящите подпозиции включват необезкостените бутове, плешки и разфасовки от тях, от домашни свине, консервирани чрез сушене или опушване, дори ако тези начини на консервиране са комбинирани с предварително осоляване или поставяне в саламура. Така е по-специално при бутовете, които са били осолени, преди да бъдат подложени на частично обезводняване, извършено или на чист въздух (бутове от видовете Parme или Bayonne), или чрез опушване (видовете бутове от Ардените).

Месата от вида на частично обезводнените, чието действително консервиране е осигурено чрез замразяване или дълбоко замразяване, се включват, напротив, в подпозиции 0203 22 11 или 0203 22 19 .

0210 12 11 и 0210 12 19

От домашни свине

Термините „гърди“ и „разфасовки“ са дефинирани в допълнителн забележк 2 (А), е) и 2 (Б) на настоящата глава.

0210 12 11

Осолени или в саламура

Обяснителната бележка за подпозиции 0210 11 11 и 0210 11 19 е приложима, с необходимите промени.

0210 12 19

Сушени или пушени

Обяснителната бележка за подпозиции 0210 11 31 и 0210 11 39 е приложима, с необходимите промени.

0210 19 10

Половинки бекон и три-четвърти предна част

Термините „половинки бекон“ и „три-четвърти предна част“ по смисъла на настоящата подпозиция са дефинирани в допълнителна забележка 2 (А), ж) и з) на настоящата глава.

0210 19 20

Три-четвърти задна част или средна част

Термините „три-четвърти задна част“ и „средна част“ са дефинирани в допълнителна забележка 2 (А) й) и к) на настоящата глава.

0210 19 30

Предни части и разфасовки от тях

Терминът „предни части“ е дефиниран в допълнителна забележка 2 (А), в) на настоящата глава.

0210 19 40

Котлети и разфасовки от тях

Терминът „котлети“ е дефиниран в допълнителна забележка 2 (А), д) на настоящата глава.

0210 19 60

Предни части и разфасовки от тях

Терминът „предни части“ е дефиниран в допълнителна забележка 2 (А), в) на настоящата глава.

0210 20 10 и 0210 20 90

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък

Тези подпозиции обхващат изключително месото от животните, включени в № 0102 , осолени или в саламура, сушени или пушени; карантиите от същите животни се включват в подпозиции 0210 99 51 или 0210 99 59 .

0210 99 10

От коне, осолени или в саламура, или пък изсушени

Тази подпозиция обхваща изключително месото от животните, включени в подпозиции 0101 21 00 до 0101 29 90 , осолени или в саламура, или пък сушени. Пушеното конско месо се включва в подпозиция 0210 99 39 . Що се отнася до карантиите от коне, те са включени в подпозиции 0210 99 85 .

0210 99 21 и 0210 99 29

От рода на овцете и козите

Тези подпозиции обхващат месото от животни, включени в № 0104 , осолени или в саламура, сушени или пушени. Карантиите от същите тези видове се включват в подпозиция 0210 99 85 .

0210 99 31

От северни елени

Виж обяснителната бележка за подпозиция 0208 90 30 , трети параграф.

0210 99 49

Други

Настоящата подпозиция обхваща по-специално главите или половинките от глави от домашни свине, с или без мозъка, бузите или езика, включително разфасовките от тях (виж допълнителна забележка 2 (В) на настоящата глава). Разфасовките от глави са дефинирани в същата тази допълнителна забележка, трети параграф.

Относно термина „карантии“, виж Обяснителните бележки към ХС за № 0206 .

0210 99 90

Брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

Настоящата подпозиция включва също и гранулите, получени от тези брашна и прахове.

ГЛАВА 3

РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ

Общи разпоредби

1.

Дълбокозамразените риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни следват режима на замразените риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни.

2.

Простото бланширане, което се състои в лека топлинна обработка, недостатъчно да доведе до истинска топлинна обработка на продуктите от тази глава, не променя класирането. То се практикува често, преди замразяване, по-специално за рибата тон, за месото на ракообразните и на мекотелите.

3.

Изключени са от глава 3:

а)

плавателните мехури, сурови, сушени или осолени, негодни за консумация от човека (№ 0511);

б)

рибите, леко осолени, сушени или пушени, и потопени в растително масло с цел да се осигури временно консервиране, продукти, наречени „полу-консерви“ (№ 1604);

в)

рибите, само мариновани в масло или в оцет, дори без друга обработка (№ 1604);

г)

мекотелите, които са били подложени на топлинна обработка, достатъчна да доведе до коагулация на техните протеини (№ 1605).

0301

Живи риби

0301 11 00 и 0301 19 00

Декоративни риби

Виж Обяснителната бележка за подпозициите към ХС за подпозиции 0301 11 и0301 19 .

0301 11 00

Сладководни

Като принадлежащи към тази подпозиция, между другите, могат да се посочат:

1.

Hemigrammus ocellifer;

2.

Златна рибка или златен сиприн (Carassium auratus);

3.

Молите и тяхната черна разновидност (Mollienisia latipinna и velifena), зелен меченосец и неговите разновидности – червен и албинос (Xiphophorus helleri), червен, златен черен и бял Platypoecilus maculatus и хибридите между Xiphophorus и Okattoiecukys, а именно черен меченосец и берлински мечносец;

4.

Боецът (Betta spledens), макроподите (Macropodus opercularis или viridi-auratus), трихогастерите или гурамите (Trichogaster trichopterus) и колизите (Colisa lalia и fasciata);

5.

Скаларите (Pterophyllum scalare и eimckei).

0301 19 00

Други

Към тази подпозиция принадлежат по-специално:

1.

Хетодонтите;

2.

Лабридите;

3.

Рибите-папагали (scares, pseudoscares, scarichthys).

0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

0302 11 10 до 0302 11 80

Пъстърви ( Salmo trutta , Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki , Oncorhynchus aguabonita , Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster )

Настоящите подпозиции включват:

1.

Морската пъстърва (Salmo trutta trutta);

2.

Речната или обикновена пъстърва (Salmo trutta fario);

3.

Езерната пъстърва (Salmo trutta lacustris);

4.

Дъговата или американска пъстърва (Oncorhynchus mykiss);

5.

Пъстървата от вида Oncorhynchus clarki;

6.

Златната пъстърва (Oncorhynchus aguabonita);

7.

Пъстървата от вида Oncorhynchus gilae;

8.

Пъстървата от вида Oncorhynchus apache;

9.

Пъстървата от вида Oncorhynchus chrysogaster.

0302 13 00

Тихоокеански сьомги ( Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus )

Настоящата подпозиция включва следните видове тихоокеански сьомги:

1.

Червена сьомга или сьомга нерка (Oncorhynchus nerka);

2.

Розова сьомга или сьомга гърбуша (Oncorhynchus gorbucha);

3.

Сьомга кета или сьомга куче (Oncorhynchus keta);

4.

Царска сьомга или чавича (Oncorhynchus tschawytscha);

5.

Сребриста сьомга или сьомга кижуч (Oncorhynchus kisutch);

6.

Японска сьомга или сьомга сима (Oncorhynchus masou);

7.

Сьомга от вида Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

Други

Между другите сладководни риби от семейстото на сьомгите, включени тук, могат да се посочат:

1.

Европейската ряпушка (Coregonus albula) и корегонусовите риби от видовете Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus lavaretus;

2.

Coregonus oxyrhynchus

3.

Сивенът Salvelinus alpinus, обикновеният сивен, наречен „изворна сьомга“ (Salvelinus fontinalis), сивенът Salvelinus namaycush или Christivomer namaycush).

0302 21 10 до 0302 29 80

Плоски риби ( Pleuronectidae , Bothidae , Cynoglossidae , Soleidae , Scophthalmidae и Citharidae ), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99

Касае се за риби, странично сплеснати (не в гръбначно-коремна посока като калканите), живеещи легнали върху едната страна и с две очи върху горната страна.

0302 29 80

Други

Към настоящата подпозиция принадлежат по-специално: обикновеният калкан (Scophthalmus rhombus), писията от вида Pleuronectes limanda или Limanda limanda, писията от вида Pleuronectes microcephalus или Microstomus kitt, речната писия (Platichthys flesus или Flesus flesus).

0302 31 10 и 0302 31 90

Бял тон ( Thunnus alalunga )

Рибите бял тон се разпознават по техните големи гръдни перки, които надминават отзад нивото на ануса, по техния тъмносин гръб и по техния сивосинкав корем.

0302 32 10 и 0302 32 90

Тон с жълти перки — албакор ( Thunnus albacares )

Тонът с жълти перки или албакор е лесно разпознаваем по аналната перка и по втората гръбна перка, които имат формата на сърп.

0302 33 10 и 0302 33 90

Скокливи риби или риби с набразден корем

Скокливите риби или риби с набразден корем [Euthynnus (Katsuwonus)pelamis] се характеризират с присъствието на четири до седем тъмни ленти, които набраздяват надлъжно корема. Тъмносиният гръб е подчертан от зелена зона, изпъкваща добре над гръбната перка, която се смекчава към средата на тялото. Хълбоците и корема са сребърни, перките – къси.

Настоящите подпозиции не включват скокливите риби с гръб, набразден на полегати ленти (Sarda sarda), които, в прясно или охладено състояние, се включват в подпозиция 0302 89 90 .

0302 41 00

Херинги ( Clupea harengus , Clupea pallasii )

По смисъла на настоящата подпозиция, под херинги се разбират изключително рибите от вида Clupea harengus (северна херинга) и Clupea pallasii (тихоокеанска херинга). Рибата, наречена „индийска херинга“ (Chirocentrus dorab) следователно се включва в подпозиция 0302 89 90 , когато е представена в прясно или охладено състояние.

0302 43 10

Сардини от вида Sardina pilchardus

Остават класирани тук сардините в зряла възраст, едри (до 25 сантиметра), познати под името „пилшард“.

0302 43 90

Шпрот, трицона или цаца ( Sprattus sprattus )

По смисъла на настоящата подпозиция, под шпрот или „цаца“ се разбират изключително рибите от вида Sprattus sprattus; тези риби, твърде близки до херингите, но с много о-малки размери, често са наричани неправилно „норвежка аншоа“.

0302 51 10 и 0302 51 90

Треска от видовете Gadus morhua , Gadus ogac или Gadus macrocephalus

Това са риби, чиято дължина може да достигне 1,5 метра. Гърбът е с маслиненозелен цвят с тъмни петна, а коремът е светъл с бяла странична линия. Те имат три гръбни перки и една къса коремна перка, и мустаци.

0302 53 00

Американска треска ( Pollachius virens )

Тези риби са познати също под името „черен колин“.

0302 74 00

Змиорки ( Anguilla spp.)

По смисъла на настоящата подпозиция, термнът „змиорки“ означава изключително змиорки в точния смисъл на думата (Anguilla spp.) и по-специално: европейска змиорка (Anguilla аnguilla), в двете си форми (змиорка с широка глава и змиорка с остра муцуна или „дълга муцуна“) и американските змиорки (Anguilla rostrata), японска змиорка (Anguilla japonica), австралийска змиорка (Anguilla australis).

Следователно, от тук са изключени рибите, неправилно наречени змиорки, такива като конгера, наричан „морска змиорка“ (Conger conger), мурената или „боядисана змиорка“ (Muraena helena), ланцетниците или пясъчниците (Ammodytes spp.), често наричани с името „пясъчни змиорки“, като тези три последни вида морски риби се включват в подпозиция 0302 89 90 .

0302 81 15

Черноморска бодлива акула ( Squalus acanthias ) и котешка акула ( Scyliorhinus spp.)

Това са черноморски бодливи акули със странични хрилни отвори, поставени над гръбните; тялото е закръглено и гладко; гърбът е сив, а коремът бял; размер до 1 метър.

0302 81 80

Други

Към настоящата подпозиция принадлежат по-специално акулите от вида (Galeorhinus galeus или Galeus canis).

0302 89 10

Сладководни риби

Между другите сладководни риби, включени в тази подпозиция, могат да се посочат:

1.

Лин (Tinca tinca);

2.

Мрени (Barbus spp.);

3.

Костури: обикновен (речен) костур (Perca fluviatilis), черен костур (Micropterus spp.), костур от вида Lepomis gibbosus и обикновен бибан или ропец (Gymnocephalus cernuus илиAcerina cernua);

4.

Обикновена платика (Abramis brama) и платиката от вида Blicca bjoerkna;

5.

Щуки (Esox spp.) и панцерноподобни риби (Lepisosteus spp.);

6.

Уклейки (Alburnus alburnus), обикновени кротуши (Gobio gobio), дунавските кротуши (Gobio uranoscopus), главуша или паничарка (Cottus gobio), налим или михалца (Lota lota);

7.

Речна минога или ручейна минога (Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri);

8.

Сладководни риби от вида Leuciscus spp., Rutilus spp. и Idus spp.: например бабушка, мъздруга, златна бабушка, кефал, карагьоз;

9.

Липан (Thymallus spp.);

10.

Бяла риба или сулка (Stizostedion lucioperca).

0302 89 90

Други

Между морските риби, включени в настоящата подпозиция, могат да се посочат:

1.

Рибите Trisopterus luscus и Trisopterus esmarki;

2.

Серенови риби (Serranus spp.) и рибите от рода Epinephelus spp.;

3.

Барбуня (Mullus barbatus) и скална барбуня (Mullus surmuletus);

4.

Морски лястовици (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla и Trigloporus spp.);

5.

Морски скорпиони (Scorpaena spp.)

6.

Морска минога или голяма минога (Petromyzon marinus);

7.

Заргани (Belone belone) и морски дракони (Trachinus spp.);

8.

Корюшки (Osmerus spp.);

9.

Риби Mallotus villosus;

10.

Риби от вида Kathetostoma giganteum.

0302 91 00

Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко

При условие, че черният дроб, хайверът, семенната течност и мляко, пресни или охладени, поради естеството и начина си на представяне, са годни за консумация от човека, те остават включени в настоящата подпозиция, дори ако в действителност са предназначени за промишлени цели.

0303

Замразени риби, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304

Разпоредбите по-горе за подпозициите на № 0302 се прилагат, с необходимите промени, за подпозициите на настоящата позиция.

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

0304 31 00 до 0304 49 90

Пресни или охладени филета

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0304 , първия параграф, 1.

Към тези подпозиции принадлежат също филетата, нарязани на парчета, при условие, че тези парчета биха могли да бъдат идентифицирани като получени от филета. Най-използваните видове за тази цел са пъстървата, сьомгата, треската Пикша, тресковите риби с черни петна по гърба и други трескови риби, мерлузата, златната риба, морският език, писията, калканът, тонът, скумрията, херингата и аншуата.

0304 49 90

Други

Към тази подпозиция принадлежат по-специално филетата от херинги.

0304 61 00 до 0304 89 90

Замразени филета

Виж обяснителните бележки за подпозиции от 0304 31 00 до 0304 49 90 .

Настоящите подпозиции включват също дълбоко замразените блокове, състоящи се от филета или части от филета (обикновено от треска), дори смесени с малки количества (непревишаващи тегловно 20 %) отделни парчета от риби от същия вид, които служат да запълнят празните пространства във вътрешността на блоковете. Блоковете са предназначени да бъдат разрязани на по-малки парчета (порции, малки парченца колкото пръст и т.н.) при подготовката им за продажба на дребно.

0304 93 10

Сурими

Сурими е междинен продукт, който се търгува в замразено състояние, състоящ се от белезникава каша, без миризма и без вкус, получена от фино смляно месо от риба, измито и изцедено. Последователните измивания елиминират по-голямата част от мазнината и водоразтворимите протеини. Преди замразяването на този продукт, към него се прибавят малки количества добавки [например захар, сол, D-глюцитол (сорбитол), дифосфат или трифосфат] за подобряване на консистенцията и за стабилизация на продукта по време на замразяването.

Продуктите на базата на сурими не се включват в тази подпозиция (подпозиция 1604 20 05 ).

0304 94 10

Сурими

Виж Обяснителната бележка към подпозиция 0304 93 10 .

0304 95 10

Сурими

Виж Обяснителната бележка към подпозиция 0304 93 10 .

0304 99 10

Сурими

Виж Обяснителната бележка към подпозиция 0304 93 10 .

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека

0305 10 00

Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от риби, годни за консумация от човека

Брашната и грисовете от риби се правят годни за консумация обикновено чрез обезмасляване и премахване на миризмата и в търговията често са познати неправилно с името „концентрати“.

Тази подпозиция включва също продукта, познат под името лесноразтворим прах от риба, получен от месо от пресни риби, замразено, нарязано на малки парчета, много фино смляно и изсушено.

0305 31 00 до 0305 39 90

Филета от риби, сушени, осолени или в саламура, но непушени

Обяснителните бележки за подпозиции от 0304 31 00 до 0304 49 90 са приложими, с необходимите промени. Пушените филета от риби се включват в подпозиции от 0305 41 00 до 0305 49 80 .

0305 41 00 до 0305 49 80

Риби пушени, включително филетата, различни от годни за консумация карантии от риби

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0305 , пети параграф.

0305 63 00

Аншоа ( Engraulis spp.)

Аншоата в саламура, включена в тази подпозиция, е тази, която не е получила никаква друга преработка. Тя се представя в качета, буркани и често дори в херметически затворени метални кутии, непретърпели никаква топлинна обработка след затварянето.

0306

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

Към № 1605 принадлежат ракообразните, без черупки с топлинна обработка (например опашките от скариди, „обелени“, топлинно обработени, обикновено замразени).

Към № 1605 принадлежат също частите от раци (например щипки), с частично обелени черупки, варени във вода или на пара, които могат да се консумират директно без допълнително очистване на черупките.

0306 11 10 и 0306 11 90

Лангусти ( Palinurus spp. , Panulirus spp. , Jasus spp.)

Лангустите, обратно на омарите, са с червеникав цвят и имат само малки щипки, но притежават извънредно развити пипала. От друга страна, тяхната раковина е покрита с брадавици и игли.

0306 11 10

Опашки от лангусти

Към настоящата подпозиция принадлежат опашките от лангусти с черупки, дори разделени на две части, както и опашките без черупки.

0306 11 90

Други

Към тази подпозиция принадлежат лангустите в тяхната раковина, цели или разделени надлъжно, както и месото от лангусти.

0306 12 10 и 0306 12 90

Омари ( Homarus spp.)

Омарите са ракообразни, снабдени с големи щипки. Цветът им е тъмносин, с бели или жълтеникави имитации на мрамор в сурово състояние; тяхното червено оцветяване се появява само при топлинна обработка.

Различните начини на търговско представяне на омарите са идентични с тези на лангустите.

0306 14 10 до 0306 14 90

Раци

За „раци“ се считат едно много голямо разнообразие от ракообразни с щипки, с различен размер, които се различават от лангустите, омарите, скаридите и речните раци по отсъствието на месеста членеста опашка, характеризираща последните.

0306 14 90

Други

Настоящата подпозиция съдържа, освен европейските морски раци, такива като раците Portunus puber и морския паяк (Maia squinado), голям брой други видове (по-специално Сancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), както и сладководния рак, наречен „китайски рак“ (Eriocheir sinensis).

0306 15 00

Норвежки омар ( Nephrops norvegicus )

Лангустините или норвежките омари са вид ракообразни със среден размер, разпознаваеми по техните дълги щипки, тесни и призматични.

0306 16 91 до 0306 17 99

Студеноводни скариди ( Pandalus spp., Crangon crangon ); други скариди

Към тези подпозиции принадлежат по-специално:

1.

Скаридите от семейството Pandalidae, наречени „розови“ – понякога наричани неправилно „скариди букет“ – (макар че някои разновидности стават в действителност розови или червени само при топлинна обработка);

2.

Сивите скариди от вида Crangon;

3.

Скаридите, които принадлежат към групите Palaemonidae и Penaeidae. Между тези скариди могат да се разпознаят често истинската скарида букет (Palaemon serratus) и царската скарида (Pennaeus caramota или Pennaeus kerathurus).

0306 19 10

Речни раци

Речните раци са сладководни ракообразни, чиито най-важни видове са Astacus, Cambarus, Orconectes и Pacifastacus.

Към тази подпозиция принадлежат също опашките от речни раци.

0306 31 00

Лангусти ( Palinurus spp. , Panulirus spp. , Jasus spp.)

Виж oбяснителните бележки за подпозиции 0306 11 10 и 0306 11 90 .

0306 32 10 до 0306 32 99

Омари ( Homarus spp.)

Виж обяснителните бележки за подпозиции от 0306 12 10 и 0306 12 90 .

0306 33 10 и 0306 33 90

Раци

Виж обяснителните бележки за подпозиции от 0306 14 10 до 0306 14 90 .

0306 33 90

Други

Настоящата подпозиция съдържа, освен европейските морски раци, такива като раците Portunus puber и морския паяк (Maia squinado), голям брой други видове (по-специално Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp., Сancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), както и сладководния рак, наречен „китайски рак“ (Eriocheir sinensis).

0306 34 00

Норвежки омар ( Nephrops norvegicus )

Виж обяснителните бележки за подпозиции 0306 15 00 .

0306 35 10 до 0306 36 90

Студеноводни скариди ( Pandalus spp., Crangon crangon ); други скариди

Виж обяснителните бележки за подпозиции от 0306 16 91 до 0306 17 99 .

0306 39 10

Речни раци

Виж oбяснителните бележки за подпозиции 0306 19 10 .

0306 91 00

Лангусти ( Palinurus spp. , Panulirus spp. , Jasus spp.)

Обяснителните бележки за подпозиции 0306 11 10 и 0306 11 90 са приложими, с необходимите промени.

0306 92 10 и 0306 92 90

Омари ( Homarus spp.)

Обяснителните бележки за подпозиции 0306 12 10 и 0306 12 90 са приложими, с необходимите промени.

0306 93 10 и 0306 93 90

Раци

Обяснителните бележки за подпозиции 0306 14 10 до 0306 14 90 са приложими, с необходимите промени.

0306 93 90

Други

Обяснителната бележка за подпозиция 0306 33 90 е приложима, с необходимите промени.

0306 94 00

Норвежки омар ( Nephrops norvegicus )

Обяснителната бележка за подпозиция 0306 15 00 е приложима, с необходимите промени.

0306 95 11 до 0306 95 90

Скариди

Обяснителните бележки за подпозиции 0306 16 91 до 0306 17 99 са приложими, с необходимите промени.

0306 99 10

Речни раци

Виж oбяснителните бележки за подпозиции 0306 19 10 .

0307

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от мекотели, годни за консумация от човека

0307 11 10 до 0307 19 00

Стриди

Тези подпозиции включват изключително мекотелите с две черупки от видовете Ostrea, Crassostrea (наричани често Gryphaea) и Pycnodonta.

Плоските стриди (Ostrea spp.) обикновено се отличават от тези с неправилни черупки, такива като стридите, наречени „португалски“ (Crassostrea angulata) и виржинските стриди (Crassostrea virginica).

0307 11 10

Плоски стриди ( Ostrea spp.), живи, с единично тегло, включително черупката, не по-голямо от 40 грама

Към тази подпозиция принадлежат изключително младите стриди от вида Ostrea, с единично тегло не по-голямо от 40 грама (включително черупката). Плоските стриди, събирани в Европа, са общо взето от вида Ostrea edulis. Съществуват други видове, такива като Ostrea lurida по тихоокеанския бряг на Северна Америка и Ostrea chilensis в Чили.

0307 11 90 до 0307 19 00

Други

Тук се класират стридите от вида Ostrea, с единично тегло повече от 40 грама, както и всички стриди, млади или в зряла възраст, от вида Crassostrea (наречени също Gryphaea) и от вида Pycnodonta.

Към вида Crassostrea принадлежат португалската стрида (Crassostrea angulata), японската стрида (Crassostrea gigas), стридата, наречена „американска“ (Crassostrea virginica).

0307 42 90

Други

Настоящата подпозиция съдържа сепия от вида Sepia pharaonis, хумболтов калмар (Dosidicus gigas) и тихоокеански калмар (Todarodes pacificus)

0307 43 99

Други

Виж oбяснителните бележки за подпозиции 0307 42 90 .

0307 49 80

Други

Виж oбяснителните бележки за подпозиции 0307 42 90 .

0307 71 00 до 0307 79 00

Миди и сърцевидки (семейства Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae)

Към тези подпозиции принадлежат:

1.

Средиземноморските стриди от вида (Scrobicularia plana), миди-вършачи или фалшиви средиземноморски стриди (Mactra spp.) и сърцевидните миди Cardium spp.

2.

Морските охлюви (Solen spp.) и по-специално Solen marginatus, Solen siliqua и Solen ensis, както и Venus mercenaria и Venus verrucosa.

0307 91 00 до 0307 99 00

Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, годни за консумация от човека

Към тези подпозиции принадлежат по-специално:

1.

Морските охлюви, такива като Buccinum undatum;

2.

Мидите Littoria и Lunatia spp.;

ГЛАВА 4

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

Общи разпоредби

Казеинатите, получени от млечен казеин, се използват например като емулгатори (натриев казеинат) или като източник на протеин (калциев казеинат). Продукти, съдържащи повече от 3 % казеинати спрямо теглото на сухото вещество, са изключени от № 0401 до 0404, тъй като тези казеинати не се срещат естествено в такова количество в млякото (вж. по-специално № 1901).

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители

При условие че не други добавки, освен тези, предвидени в Обяснителните бележки към ХС, Общи разпоредби, втори параграф, настоящата позиция включва по-специално:

1.

Пълномасленото необработено мляко, както и частично или напълно обезмасленото мляко;

2.

Пастьоризираното мляко, т.е. млякото, чието съхраняване е било подобрено чрез частично елминиране на микробната флора посредством топлинна обработка;

3.

Стерилизираното мляко, с по-дълъг период на съхранение, чиято микробна флора е била практически унищожена чрез по-напреднала топлинна обработка, включително млякото тип UHT (УВТ- ултрависока температура; мляко, загрято до 140—150°С и незабавно охладено във вакуум);

4.

Хомогенизираното мляко, в което, чрез механично действие под много високо налягане, съпроводено с топлинна обработка, мастните глобули в естествената дисперсия са били раздробени в по-малки частици с много по-малък диаметър, като по този начин частично е избегнато образуването на сметана;

5.

Пептонизираното мляко, т.е. млякото, чиято смилаемост е била подобрена чрез видоизменяне на протеините в резултат на добавяне на пепсини;

6.

Сметаната, която е мастния слой, естествено образуващ се върху повърхността на млякото в състояние на покой, чрез бавно съединяване на мастните глобули в емулсията. Ръчно отделена или извлечена чрез центрофугиране на млякото (млекарски центрофуги), тя съдържа, освен другите съставки на млякото, доста високо количество мазнини (обикновено надвишаващо 10 % тегловно). Някои модерни процеси на центрофугиране позволяват да се получи сметана със съдържание на мазнини, което може да надвиши 50 % тегловно.

„Неконцентрираната“ сметана, посочена в настоящата позиция, се счита като такава, каквото и да е процентното й съдържание на мазнини, при условие, че е била получена изключително:

а)

чрез обиране на сметаната от повърхността на млякото, или

б)

чрез центрофугиране.

В замяна на това, в № 0402 се включва сметаната, концентрирана чрез други процеси, такива като изпаряване на водата под действието на топлинна обработка.

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители

Настоящата позиция включва мляко на прах, към което е прибавен центрофугата от стерилизацията, при условие че не се нарушава съотношението на естествените съставки на млякото (в противен случай, продуктът се класира в № 0404 ).

Продукти, съдържащи повече от 3 % соев лецитин (емулгатор) спрямо теглото на сухото вещество, са изключени от тази позиция.

Виж също Обяснителните бележки към ХС за № 0404 , изключение г).

0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове, ядки или какао

Продуктите, представени в пастообразно състояние, които обикновено се ядат с лъжица, не се считат като продукти „на прах, на гранули или под други твърди форми“.

По смисъла на настоящата позиция, терминът „мътеница“ се отнася не само са сладката (т.е. некисела), но и за киселата мътеница.

0403 10 11 до 0403 10 99

Кисело мляко

В тези подпозиции се включват само продуктите, получени чрез млечна ферментация под изключителното въздействие на Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

В тези подпозиции не се включват продуктите, които след ферментацията са претърпели топлинна обработка, довела до загуба на активността на ферментите (подпозиция 0403 90 ).

0403 90 11 до 0403 90 99

Други

Виж обяснителната бележка за подпозиции 0403 10 11 до 0403 10 99 .

В тези подпозиции не се включват продуктите от типа „cagliata“, описани в третия параграф на Обяснителните бележки за подпозиции 0406 10 30 до 0406 10 80 .

0404

Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде

Виж обяснителната бележка за № 0402 , първия параграф.

0404 90 21 до 0404 90 89

Други

Обяснителната бележка за № 0402 се прилага, с необходимите промени.

В тези подпозиции се включват по-специално концентратите на млечни протеини, получени от обезмаслено мляко чрез частично елиминиране на лактозата и нейните минерални соли, които имат съдържание на протеини, изчислени в сухо вещество, 85 % или по-малко. Съдържанието на протеини се изчислява като се умножи съдържанието на азот с коефициент на превръщане 6,38.

Концентратите на млечни протеини със съдържание на протеини, изчислени в сухо вещество, повече от 85 % тегловно, се включват в № 3504 (виж опълнителна забележка 1 на глава 35).

0405

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване

0405 10 11 до 0405 10 90

Масло

Терминът „масло“ е дефиниран в абележка 2 а) и в абележка 2 към подпозициите на настоящата глава.

Виж също Обяснителните бележки към ХС за № 0405 , А.

Маслото е водна емулсия в млечната мазнина, като водата представлява дисперсната фаза, а мазнината – дисперсната среда.

Обратно, сметаната (№ 0401 и 0402 ), чието съдържание на мазнини може в някои случаи да е равно с това на маслото, е емулсия на мастните глобули във водата, като последната е дисперсната среда, а мазнината е дисперсната фаза.

От тази структурна разлика следва, че чрез простото добавяне на съответно количество вода към сметаната може приблизително да се възстанови първоначалното мляко, а това не е възможно с маслото.

0405 20 10 до 0405 20 90

Млечни пасти за намазване

Изразът „млечни пасти за намазване“ е дефиниран в забележка 2 б) към настоящата глава.

Виж също Обяснителните бележки към ХС за № 0405 , Б.

0405 90 10 и 0405 90 90

Други

Виж забележка 2 към подпозиците на настоящата глава и Обяснителните бележки към ХС за № 0405 , В.

0406

Сирена и извара

Не се считат като сирена по смисъла на тази позиция продуктите, в които мазнината на маслото е била заместена, напълно или частично, с други видове мазнини, например растителни (главно № 2106 ).

0406 10 30 до 0406 10 80

Пресни сирена (с незавършено зреене), включително сирене от суроватка и извара

Относно сиренето от суроватка, виж Обяснителните бележки към ХС за № 0406 , втори параграф.

Изварата е продукта, получен от пресечено мляко, в което е отделена по-голямата част от серума (например чрез отцеждане или пресоване). Изварата, различна от тази на прах, с добавка на захар или плодове, запазва характера си на извара от настоящата подпозиция, при условие, че общото съдържание на захар и плодове не превишава 30 % тегловно.

Тези подпозиции включват продукти от типа „cagliata“, получени чрез подсирване с ензими или киселина на необезмаслено, частично или напълно обезмаслено мляко, от което е отделена по-голямата част от серума. Тези продукти са представени под формата на паста, която не е гладка и лесно може да се раздроби, със силна характерна миризма, с тегловно съдържание на натриев хлорид 0,3 % или по-малко. Става въпрос за „междинен“ продукт, преди да претърпи допълнителна трансформация, главно за получаването на сирене.

0406 20 00

Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид

Към настоящата подпозиция принадлежат:

1.

стърганите сирена, използвани обикновено като подправка или за други цели в хранителната промишленост. Те са получени най-често от твърди сирена (grana, parmigiano reggiano, emmental, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino и др.). Тези сирена може да са били частично дехидратирани, с цел да се осигури възможно най-дълго съхранение.

Остават класирани тук сирената, които след настъргването са агломерирани;

2.

сирената на прах, използани обикновено в хранителната промишленост. Те са получени от сирена от всякакъв вид, които са били или втечнени и след това пулверизирани, или пък превърнати в каша, изсушени и смлени.

0406 30 10 до 0406 30 90

Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0406 , първи параграф, 3.

0406 40 10 до 0406 40 90

Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roqueforti

Виж Обяснителната бележка към подпозициите на ХС, подпозиция 0406 40 .

Тези сирена се характеризират с нееднакво оцветяване на масата, дължащо се на развитие на вътрешно плесенясване.

0406 40 90

Други

Настоящата подпозиция включва сирената с вътрешно нееднакво бяло/сиво оцветяване, което се получава от използване на безцветни микроорганизми Penicillium roqueforti.

0407

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени

Тази позиция обхваща също повредените яйца с черупки, както и яйцата, при които процесът на мътене е започнал.

Консервирането може да бъде постигнато чрез обработка на повърхността на яйцата с мазнина, с восък или с парафин, чрез потапяне във варов разтвор или в разтвор на силикат (натриев или калиев) или чрез други методи.

Считат се за „домашни птици“, птици от № 0105 .

0407 11 00 до 0407 19 90

Оплодени яйца за инкубиране

В тези подпозиции се допускат само яйцата от домашни птици, които отговарят на условията, определени от компетентните власти.

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители

0408 11 80

Други

Настоящата подпозиция обхваща яйчните жълтъци, годни за хранителна употреба, както и яйчните жълтъци, негодни за тази употреба, различни от включените в подпозиция 0408 11 20 .

Тази подпозиция обхваща също сушените яйчни жълтъци, консервирани чрез добавка на малки количества химични продукти и предназначени за производството на сладкарски изделия, тестени храни и подобни продукти.

0408 19 81 и 0408 19 89

Други

Първото изречение от обяснителната бележка за подпозиция 0408 11 80 се прилага, с необходимите промени.

0408 91 80

Други

Обяснителната бележка за подпозиция 0408 11 80 се прилага, с необходимите промени.

0408 99 80

Други

Обяснителната бележка за подпозиция 0408 11 80 се прилага, с необходимите промени.

Освен целите яйца без черупки, които биха били представени евентуално в прясно състояние, тази подпозиция обхваща течните цели яйца, консервирани по-специално чрез добавка на сол или химични консервиращи агенти и замразените цели яйца. Тя включва също яйцата, варени във вода или на пара, както и оформените, например в цилиндрична форма, получени от жълтъци и белтъци.

Тази подпозиция включва продукти, състоящи се от пастьоризирани, течни, цели птичи яйца (най-малко 99 % тегловно), които съдържат малки количества добавени вода и лимонена киселина, която пречи на обезцветяване. Тези продукти имат органолептични свойства, еднакви с тези на прясно птиче яйце.

ГЛАВА 5

ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера или части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени с цел; прах и отпадъци от пера или части от пера

0505 10 10 и 0505 10 90

Пера от видовете, използвани за пълнене; пух

Продуктите от тези подпозиции са дефинирани в Обяснителните бележки към подпозициите на ХС за подпозиция 0505 10 .

0505 10 10

Необработени

В тази подпозиция се включват перата от видовете, използвани за пълнене и пуха, в състоянието, в което се намират след изскубването им от тялото на животното, дори ако тази операция е била извършена в мокро състояние. В настоящата подпозиция се класират също пера и пух, които след изскубването са били подложени на обезпрашаване, дезинфекция или обработка, предназначена да осигури тяхното запазване.

Освен това, в настоящата подпозиция се включват перата, събрани повторно (за повторна употреба), които в това състояние не могат да бъдат използвани за пълнене. Продуктите, които са включени в тази подпозиция се представят обикновено под формата на пресовани бали.

0505 10 90

Други

В тази подпозиция влизат по-специално пера от видовете, използвани за пълнене и пух, които са били подложени на почистване в по-висока степен от предвиденото в обяснителната бележка за подпозиция 0505 10 10 , например измиване с вода или с пара, сушене с горещ въздух.

0505 90 00

Други

В настоящата подпозиция се включват по-специално:

1.

Кожите и другите части от птици (глави, крила, предната част на шиите и т.н.), покрити с техните пера или с техния пух, предназначени, например за производство на гарнитури за шапки;

2.

Кожи от опитомени птици с покривни пера и по-специално части от кожи на гъски, наречени „лебедови кожи“, използвани главно за производство на топчета от пух.

3.

Големите пера от крилата или опашката или от другите части на оперението, неизползваеми за пълнене, най-вече по причина на размера им или на твърдостта на тяхното стъбло;

4.

Перата за украшение, предназначени основно, след обработка, за производство на части за шапки, изкуствени цветя, и т.н. Това са по-специално, перата от щраус, от бял рибар, от чапла, от фазан, от марабу, от ибис, от паун, от райска птица, от фламинго, от сойка, от колибри, от сврака, от лешояд, от чайка, от щъркел;

5.

Перата, обикновено с определена дължина, използвани за производството на метлички от пера;

6.

Някои определени части от пера, такива като кухата част и останалата част на стъблото, дори надлъжно сцепени (за производство на клечки за зъби, риболовни артикули и т.н.), разклоненията (полуперата), подрязани или не, отделени от стъблото, дори когато остават свързани помежду си в основата чрез вид кожа, произхождаща от стъблото (изтеглени пера). Разбира се, обаче, че ако тези разклонения представляват, поради естеството си и въпреки извършената обработка, пера за пълнене, естествено те се включват в подпозиции 0505 10 10 или 0505 10 90 .

В тази подпозиция се класират също продуктите, наречени „gerissene Hahnenhalse“, които са стъбла на пера с изскубнати разклонения (полупера), освен най-фината горна част, където има малка китка от разклоненията, които не биха могли да бъдат отделени чрез изскубване;

7.

Праховете (или брашната) и отпадъците от пера или частите от пера.

0506

Кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези материали

0506 10 00

Осеин и кости, обработени с киселини

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0506 , втори параграф, 3.

0506 90 00

Други

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0506 , втори параграф, 1, 2, 4 и 5.

0510 00 00

Сив амбрa, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други субстанции от животински произход, използвани за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или временно запазени по друг начин

Освен продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 0510 , настоящата позиция включва тъканите на плацентата, представени в охладено или замразено състояние, дори в стерилни съдове.

0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека

0511 91 10

Отпадъци от риби

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0511 , 6, параграфи i) до iv).

0511 91 90

Други

Тази подпозиция включва:

1.

Рибни яйца, хайвер от риби, семенна течност и мляко, негодни за консумация от човека (виж по този повод Обяснителните бележки към ХС за № 0511 , 5, параграфи i) и ii));

2.

Отпадъци от ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, например черупките от скариди, дори прахообразни;

3.

Мъртви животни от видовете, посочени в глава 3, негодни за консумация от човека, например дафнии, наречени водни бълхи, и други изсушени остракоди и филоподи за хранене на аквариумни риби.

0511 99 31 и 0511 99 39

Естествени сюнгери от животински произход

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0511 , 14.

0511 99 31

Необработени

Настоящата подпозиция обхваща, освен тези, които са представени в същото състояние, в което са били уловени, естествените сюнгери, които са почистени от външната обвивка, от меките вискозни материали и от част от онечистванията (варовик, пясък, и т.н.) чрез очукване или тепане и измиване в морска вода.

Тази подпозиция включва също естествените сюнгери, почистени, по-специално чрез изрязване, от неизползваемите им части (загнили части, например) и, по принцип, всички сюнгери, които още не са претърпели никаква химическа обработка.

0511 99 39

Други

В настоящата подпозиция се включват сюнгерите, които са получили по-напреднала обработка, предназначена напълно да премахне от тях варовиковите вещества, да ги направи по-светли (третиране с бром или с натриев тиосулфат), да ги обезмасли (измиване с амонячен разтвор), да ги избели (измиване с 2 %-на оксалова киселина) или да ги направи годни за употреба чрез други химически обработки.

0511 99 85

Други

Към тази подпозиция принадлежат по-специално продуктите, упоменати в Обяснителните бележки към ХС за № 0511 , 2, 3, 4, 7, 8 и 13, както и мъртвите животни от видовете, посочени в глава 1, негодни за консумация или признати като негодни за консумация от човека.

Изключена е от тук плазмата от животинска кръв (№ 3002 , например).

РАЗДЕЛ II

ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

ГЛАВА 6

ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ

0601

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, различни от корените от № 1212

0601 20 30

Орхидеи, зюмбюли, нарциси и лалета

Тази подпозиция обхваща също орхидеите, растящи върху други растения (например орхидеите от видовете Cattleya и Dendrobium).

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

0602 10 10 и 0602 10 90

Издънки, невкоренени и калеми

В настоящите подпозиции се включват:

1.

Живите невкоренени части от растения, които са били отделени от растението-майка, за да станат самостоятелни растения (издънки);

2.

Живите части от растения, притежаващи пъпки (очи), които са предназначени за присаждане на растения (калеми).

0602 40 00

Рози, присадени или неприсадени

Към тези подпозиции принадлежат не само култивираните рози, а също и шипките.

0602 90 10

Гъбен мицел

Понятието гъбен мицел означава сплъстено тяло от тънки влакна (Thallus или Mycelium), често подпочвено, живеещо и разрастващо се върху гниещи животински или растителни материали или развиващо се в самите тъкани и зараждащо гъбите.

Селекционираният гъбен мицел в търговията се доставя под формата на плочи, съдържащи частици от полуизгнила слама, върху които е образувана покривка от размножителните нишки.

Към тази подпозиция принадлежи също продуктът, който се състои от не напълно развит мицел, представен под форма на микроскопични частици, образувани върху носител от зърна на житни растения и поставени в компост от обеззаразен конски тор (смес от слама и конски тор).

0602 90 41

Горски

Към тази подпозиция принадлежат младите растения, произхождащи от семена на иглолистни или на широколистни растения, използвани обикновено за залесяване. Те се доставят най-често без пръстта.

0602 90 45

Вкоренени издънки и млади растения

Към тази подпозиция принадлежат растенията, неупоменати, нито включени другаде, които са в ранен стадий, т. е. които трябва още да бъдат отглеждани в разсадник, преди да бъдат засадени на окончателно място. Касае се за кълнове на една до две години, вкоренени издънки, вкоренени пънове, отводи (отведени в почвата клонове) и растения, които обикновено не са на повече от две до три години.

0602 90 48

Други

Към тази подпозиция принадлежат дърветата, храстите и младите дръвчета, от видове, както европейски, така и екзотични, неупоменати, нито включени другаде, при условие, че не се използват обикновено за залесяване. Те се доставят най-често в буца пръст.

0602 90 50

Други полски растения

Към тази подпозиция принадлежат растенията, устойчиви на студ, предназначени да бъдат отглеждани много години и чието надземно и недървесинно стебло умира през есента и пониква отново през пролетта.

Към тази подпозиция принадлежат също градинските папрати, както и блатните и водни растения (с изключение на тези от № 0601 и от подпозиция 0602 90 99 ).

Към тази подпозиция принадлежат също чимове на рола и на плочи, използвани за подреждане на зелени площи.

0603

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин

0603 11 00 до 0603 19 70

Свежи

Тук са включени също цветята и цветните пъпки, чийто естествен цвят е бил променен или съживен, по-специално чрез абсорбиране на цветни разтвори преди или след отрязването или пък чрез просто потапяне, при условие, че тези продукти са представени в свежо състояние.

0603 19 70

Други

Към тази подпозиция принадлежат, например, слънчогледът и резедата. В замяна на това, техните стебла и листа (без цветовете) се включват в подпозиция 1404 90 00 .

Към тази подпозиция принадлежат също клонки от върби с пъпки или цветове. В замяна на това, клонките от върби без пъпки или цветове се включват в подпозиция 1401 90 00 .

0604

Шума, листа, клони и други части от растения, без цветове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин

0604 20 11

Еленови лишеи

Касае се за растение от семейството на еленовите лишеи (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica и Cladonia alpestris).

0604 20 90

Други

От тази подпозиция са изключени пресните кочани от сладка царевица (Zea mays var. saccharata) (глава 7) или класове от житни растения (глава 10).

0604 90 11

Еленови лишеи

Виж Обяснителната бележка към подпозиция 0604 20 11 .

0604 90 91

Само сушени

Настоящата подпозиция не включва сушените клони, които са били сплетени или спираловидно навити, независимо дали сплитането или навиването са били извършени преди или след сушенето (подпозиция 0604 90 99 ).

От тази подпозиция са изключени кочани от сладка царевица (Zea mays var. saccharata) (глава 7) или класове от житни растения (глава 10), само изсушени.

0604 90 99

Други

Към тази подпозиция принадлежат също изсушените класове (кочани) от житни растения (например от царевица), които са били избелени, боядисани, импрегнирани или обработени по друг начин, с цел употребата им за украса. Настоящата подпозиция включва и сушените клони, които са били сплетени или спираловидно навити.

ГЛАВА 7

ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

Общи разпоредби

1.

В рамките на настоящата глава не се разрешава бланширане, с изключение на:

зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени, от позиция 0710;

бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени, от позиция 0713.

2.

Кълнове (зеленчукови кълнове и други кълнове) са покълнали семена, използвани за консумация от хората, които се консумират както сурови, така и топлинно обработени. Покълването е процесът, при който семената прорастват, след като бъдат намокрени (това повишава водното съдържание в семената и ги изважда от латентното състояние), докато не започне растежът на новото растение и не започнат да никнат листа.

Най-общо, кълновете, които са готови за консумация от хората, могат да бъдат представени по три начина:

а)

като покълващо растение със семенни листа (котиледони, зародишни първи листа), остатъци от листата и корените;

б)

като растение, което се състои от покълващо зърно от житни растения, напр. покълнал ечемик, т.нар. зелен малц (вж. също Обяснителни бележки на подпозиции 1107 10 11 до 1107 10 99), които могат да бъдат използвани сурови в салати или, след съответната допълнителна обработка — за производството предимно на бира или уиски;

в)

като „растение зародиш“, състоящо се само от зародишни листа без остатъци от семената и корените и без „зрели“ листа (същинските листа, оформяни в следзародишното развитие). Тези видове кълнове обикновено са представени в малки кутии в подходяща за растеж среда.

При класирането на зародишите се спазват следните принципи:

кълновете на растенията, посочени в глава 7, се класират като пресни зеленчуци в глава 7 в съответните подпозиции, тъй като пресните зеленчуци попадат в тази глава независимо от това дали са предназначени за храна, за посяване или за засаждане, с изключение на разсада за зеленчуци, годен за засаждане от № 0602 (вж. Обяснителните бележки към ХС за глава 7, Общи разпоредби, десети параграф),

фасулът, използван за производството на бобови кълнове се класира в № 0713 като сушени бобови зеленчуци (вж. Обяснителните бележки към ХС за подпозиция 0713 31). Бобовите кълнове, прораснали от такива кълнове или от кълнове от други сушени бобови зеленчуци обаче се класират като пресни бобови зеленчуци в № 0708,

макар и под формата на семена, някои растения се класират в други глави на Комбинираната номенклатура, като например глави 9 и 12; след като поникнат, те стават подходящи за консумация като зеленчуци и следва да бъдат класирани съответно в глава 7, тъй като са изгубили обективните характеристики на глави 9 и 12. Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0709, първи параграф, (14), що се отнася до бамбуковите филизи и кълновете от семена от соя,

кълновете на семена от житни растения от глава 10 (№ 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 и 1008), например покълнал ечемик, се класират в подпозиция 1107 10 (покълналият ечемик се изключва от глава 10, вж. Обяснителните бележки към ХС за № 1003, изключение а)), която е най-подходящата позиция за покълнали житни растения, тъй като позицията не се ограничава до сушени покълнали житни растения (малц). „Зеленият малц“ се класира в подпозиции от 1107 10 11 до 1107 10 99 (вж. Обяснителни бележки за тези подпозиции от 1107 10 11 до 1107 10 99, първи параграф) и се определя като зърно, което е започнало да прораства, но все още не е изсъхнало,

кълновете от вида Zea mays var. saccharata (сладка царевица), класирани в глава 7 при прилагането на забележка 2 към глава 7 и забележка 2 към глава 10, следва да се класират в № 0709 (подпозиция 0709 99 60).

Неизчерпателен списък на кълновете, заедно с техните кодове по КН:

код по КН

Описание на стоката (Latin name)

0703 10 19

кълнове от лук (Allium cepa)

0703 20 00

кълнове от чесън (Allium sativum)

0703 90 00

кълнове от праз (Allium porrum)

0704 90 90

кълнове от броколи (Brassica oleracea var. italica)

0704 90 90

кълнове от рукола (Eruca sativa; syn. Eruca vesicaria ssp. sativa (Miller) Thell., Brassica eruca L.)

0706 90 90

кълнове от червено цвекло (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

0706 90 90

кълнове от репички (Raphanus sativus)

0708 10 00

кълнове от грах (Pisum sativum)

0708 20 00

кълнове от ситен червен фасул от вида „Adzuki“ (Phaseolus angularis)

0708 20 00

кълнове от фасул от вида Vigna radiata (Vigna radiata)

0708 20 00

кълнове от фасул от вида Phaseolus pubescens (Phaseolus pubescens)

0708 90 00

кълнове от нахут (Cicer arietinum)

0708 90 00

кълнове от тетрагонолобус (Lotus maritimus)

0708 90 00

кълнове от леща (Lens culinaris)

0708 90 00

кълнове от жълт нахут (Cajanus cajan)

0709 99 50

кълнове от резене (Foeniculum vulgare var. azoricum)

0709 99 60

кълнове от сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

0709 99 90

кълнове от босилек (Ocimum spp.)

0709 99 90

кълнове от черен синап (Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.)

0709 99 90

кълнове от анасонов исоп (Agastache foeniculum)

0709 99 90

кълнове от пореч (Borago officinalis)

0709 99 90

кълнове от китайска цедрела (Toona sinensis)

0709 99 90

кълнове от европейска солянка (Salicornia europaea)

0709 99 90

кълнове от кориандър (Coriandrum sativum)

0709 99 90

кълнове от кресон (Lepidium sativum)

0709 99 90

кълнове от сминдух (Trigonella foenum-graecum)

0709 99 90

кълнове от перила (Perilla frutescens)

0709 99 90

кълнове от слънчоглед (Helianthus annuus)

0709 99 90

кълнове от бял синап (Sinapis alba)

1107 10 19

зелен малц от пшеница (Triticum aestivum)

1107 10 99

зелен малц от ечемик (Hordeum vulgare)

1107 10 99

зелен малц от просо (Panicum miliaceum)

1107 10 99

зелен малц от овес (Avena sativa)

1107 10 99

зелен малц от ориз (Oryza sativa)

1107 10 99

зелен малц от ръж (Secale cereale)

1214 90 90

кълнове от люцерна (Medicago sativa)

 

0701

Картофи, пресни или охладени

0701 90 50

Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни

Ранните картофи се характеризират с техния светъл цвят (най-често бял или розов), тяхната тънка или едва образувана обвивка, която е малко прилепнала и се отделя лесно чрез остъргване. Освен това, те нямат никакъв признак за кълнене.

0703

Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

0703 10 11 до 0703 10 90

Лук и шалот

Настоящите подпозиции включват всички зеленчукови разновидности на лука (Allium cepa) и на шалота (Allium ascalonicum).

0703 10 11

За посев

Към тази подпозиция принадлежи едногодишният лук, произхождащ от семена и предназначен да бъде посаден. Диаметърът му е около 1 до 2 сантиметра.

0703 20 00

Чесън

Настоящата подпозиция включва всички зеленчукови разновидности на чесъна (Allium sativum), годни за консумация от човека.

Чесън, който се състои от единична луковица без отделни скилидки, с приблизителен диаметър между 25 mm и 50 mm и описван в търговската мрежа като „соло чесън“, „перла чесън“, „чесън с една луковица“, „чесън с една скилидка“ или „еднолуковичен чесън“ (или всякакво подобно търговско наименование), се обхваща също от настоящата подпозиция. Настоящата подпозиция не обхваща така наречения „голям кръглоглав чесън“ или „слонски чесън“ (Allium ampeloprasum, който попада в подпозиция 0703 90 00 ), който се състои от единична луковица с приблизителен диаметър 60 mm или повече (т.е., значително по-голям и по-тежък от луковицата на чесън с много скилидки). Видовете Allium sativum и Allium ampeloprasum се различават и по отношение на съответните си генетични фондове.

0703 90 00

Праз и други лукови зеленчуци

Настоящата подпозиция обхваща по-специално обикновения праз (Allium porrum) и луковите зеленчуци от видовете Allium fistulosum и Allium schoenoprasum.

0704

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация, зеленчуци от вида Brassica, пресни или охладени

0704 10 00

Карфиол и броколи

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0704 , първи параграф, точка 1.

0704 90 10

Бяло главесто зеле и червено главесто зеле

Тази подпозиция включва бялото главесто зеле (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D.c.), включително островърхото зеле (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D.C. subvar. conica subvar. piramidalis) и червеното зеле (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell).

0704 90 90

Други

Тази подпозиция обхваща по-специално савойското зеле (Brassica oleracea L. var. bullata D.C. и var. sabauda L.), китайското зеле (например Brassica sinensis и Brassica pekinensis), алабаша (Brassica oleracea var. gongylodes), както и зелето с филизи или издънки (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck).

В замяна на това, тя не включва:

а)

годните за консумация корени от вида Brassica (репите от № 0706 , жълтите репи (Brassica napus var. napobrassica) от № 1214 );

б)

фуражното зеле от видовете Brassica oleracea var. medullosa и Brassica oleracea var. viridis, което принадлежи към № 1214 .

0706

Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени

0706 10 00

Моркови и репи

Настоящата подпозиция включва само зеленчуковите разновидности на репите и на морковите (червени или розови). В замяна на това, в подпозиция 1214 90 10 се включват фуражните моркови, обикновено с бял или светложълт цвят, фуражните репи (Brassica campestris var. rapa), както и жълтите репи (Brassica napus var. napobrassica).

0706 90 90

Други

Между другите подобни корени, годни за консумация, включени в тази подпозиция, могат да се упоменат:

1.

червеното салатно цвекло (Beta vulgaris var. conditiva);

2.

козята брада (Tragopogon porrifolius) и черната (испанска) козя брада (Scorzonera hispanica);

3.

репичките от всички видове: бели, черни, розови и т.н. (Raphanus sativus var. sativus и преди всичко niger);

4.

магданозът на грудки (Petroselinum crispum var. tuberosum) и луковичния сушан (Chaerophyllum bulbosum);

5.

пащърнакът (Pastinaca sativa);

6.

японските кросни (Stachys affinis или Stachys sieboldii), които се състоят от удължени ризоми с жълтеникаво бял цвят, с големина достигаща обикновено тази на малкия пръст и носещи поредица от стеснения.

Обаче, корените и грудките, годни за консумация, с високо съдържание на нишесте или на инулин, такива като земните ябълки, сладките патати, тарото (колокозията) или игнамите (ямс или индийски картофи), се включват в № 0714 .

0707 00

Краставици и корнишони, пресни или охладени

0707 00 90

Корнишони

Корнишоните, включени в тази подпозиция са разновидност на малките краставици (85 броя или повече в килограм).

0708

Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени

0708 10 00

Грах ( Pisum sativum )

Тази подпозиция включва всички разновидности грах от вида Pisum sativum, следователно включително и фуражния грах (Pisum sativum var. arvense).

В замяна на това, тя не включва „кравешкия грах“ (включително разновидността „с черно око“), който в действителност е фасул от подпозиция 0708 20 00 , нито нахута от рода Cicer, който се включва в подпозиция 0708 90 00 .

0708 90 00

Други бобови зеленчуци

Към тази подпозиция се включват по-специално продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 0708 , първи параграф, 3, 4, 5 и 6.

0709

Други зеленчуци, пресни или охладени

0709 20 00

Аспержи

Настоящата подпозиция обхваща само младите филизи на аспержите (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Целина, различна от целината с едри глави

Тази подпозиция обхваща целината от разновидностите Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. и Apium graveolens var. secalinum Alef.

0709 59 10

Пачи крак

Настоящата подпозиция обхваща само гъбите пачи крак (или козяч), обикновено с цвят на яйчен жълтък, от видовете Cantharellus cibarius Fries и Cantharellus friesii Quelet. Подобните видове, годни за консумация, такива като Clitfcybe aurantiaca и Craterellus cornucopioides, използвани понякога в колбасарството като заместители на трюфелите, се включват в подпозиция 0709 59 90 .

0709 59 30

Манатарки

Настоящата подпозиция обхваща само манатарките, принадлежащи към вида Boletus. Това се отнася по-специално за обикновените манатарки (Boletus edulis).

0709 60 10 до 0709 60 99

Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0709 , първи параграф, 5.

0709 92 10 и 0709 92 90

Маслини

В тези подпозиции остават класирани маслините, които са били подложени на обработка за извличане на маслото, но чието съдържание на мазнини остава по-високо от 8 % тегловно.

0709 99 10

Салати, различни от марулите ( Lactuca sativa ) и цикориите ( Cichorium spp.)

Настоящата подпозиция включва, с изключение на марулите (Lactuca sativa) и цикориите (Cichorium spp.), всички видове салати, между които могат да се упоменат:

1.

градинската салата;

2.

глухарчетата (Taraxacum officinale).

0709 99 20

Листно цвекло (или бяло цвекло) и артишок ( Cynara cardunculus )

Тази подпозиция обхваща, от една страна, листното цвекло, наречено също бяло цвекло или цвекло за салата (Beta vulgaris subvar. cicla) и, от друга страна, артишок (Cynara cardunculus).

0709 99 40

Каперси

Каперсите са цветните пъпки на каперсовото дръвче (Capparis spinosa).

0709 99 90

Други

Между зеленчуците, включени в тази подпозиция, могат да се упоменат:

1.

гомбото (тропическо зеленчуково растение) (Hibiscus esculentus);

2.

ревенът;

3.

киселецът (Rumex acetosa);

4.

оксалисът (Oxalis crenata);

5.

зеленчукът от вида Sium sisarum;

6.

различните кресони от видовете: Lepidium sativum, Nasturtium officinale, Barbarea verna, Tropaeolum majus и др.;

7.

обикновеното калдаръмче (Portulaca oleracea);

8.

магданозът и сушанът, различни от магданоза на грудки и луковичния сушан, които принадлежат към подпозиция 0706 90 90 ;

9.

градинският пелин (Artemisia dracunculus), чубрицата (Satureja hortensis и Satureja montana);

10.

култивираният риган (Origanum majorana);

11.

луковиците от семейството на кремовите растения от вида Muscari comosum, (наричани „lampasciolo“, „диви лукове“, „feather hyacinth“).

Да се обърне внимание, че:

а)

корените и грудките с високо съдържание на нишесте и инулин се включват в № 0714 ;

б)

известен брой растения са изключени от настоящата глава, макар че са с хранителна употреба; това се отнася по-специално за следните видове:

1.

мащерка (подпозиции 0910 99 31 до 0910 99 39 );

2.

дафинови листа (подпозиция 0910 99 50 );

3.

обикновен риган (Origanum vulgare), градински чай (Salvia officinalis), босилек (Ocimum basilicum), мента (всички разновидности), върбинка (Verbena spp.), седефче (Ruta graveolens), исоп (Hyssopus officinalis), пореч (Borago officinalis), които се включват в № 1211 .

0710

Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени

Изразът „замразени“, дефиниран в Обяснителните бележки към ХС за настоящата глава, трети параграф, също така се разглежда според критериите, посочени в решението на Съда на Европейския съюз по дело 120/75. По аналогия, следвайки тълкуването на тези критерии от съда в решението му по дело С-423/09, процесът на замразяване трябва да доведе до съществени и необратими изменения, в резултат на които продуктът вече не е в естественото си състояние.

Следователно продуктите се считат за „замразени“, при положение че когато са подложени на процеси на замразяване, те претърпяват някои необратими изменения, засягащи най-вече тяхната клетъчна структура, така че тези продукти вече не са в естественото си състояние, дори и след като са започнали да се размразяват или са размразени.

0711

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние

0711 20 10 и 0711 20 90

Маслини

Настоящите подпозиции обхващат маслините, обикновено представени в саламура, които не са били подложени на обработка за отстраняване на горчивия им вкус. Маслините, направени годни за консумация — дори чрез просто продължително киснене в солена вода — са изключени от тази подпозиция и се класират в подпозиции 2005 70 00

0711 40 00

Краставици и корнишони

Към настоящата подпозиция принадлежат краставиците и корнишоните, които са били просто поставени в големи съдове в саламура, която, с евентуална добавка на оцет или оцетна киселина, осигурява временно тяхното запазване по време на транспортирането или складирането, при условие че в това състояние те са негодни за консумация. Тези продукти обикновено имат тегловно съдържание на сол най-малко 10 %.

Преди окончателното използване, тези продукти обикновено претърпяват следните обработки, които ги правят принадлежащи към глава 20:

частично обезсоляване, последвано от добавяне на подправки (най-често ароматизирана течност за заливане, на базата на оцет),

пастьоризация, предназначена да допълни стабилизиращото действие на солта и оцета, след като продуктите са били поставени в малки опаковки (кутии, буркани и др.).

Трябва обаче да се отбележи, че краставиците и корнишоните, дори представени в саламура, които са претърпели пълна млечна ферментация, се включват в глава 20. Краставиците и корнишоните, които са претърпели пълна млечна ферментация, се характеризират с факта, че при срязване цялата повърхност на пулпа изглежда стъкловидна (т.е. прозрачна в известна степен).

0711 51 00

Гьби от вида „ Agaricus

Гъбите от настоящата подпозиция могат да бъдат временно консервирани в силна саламура, с прибавка на оцет или оцетна киселина.

0711 90 70

Каперси

Каперсите, включени в тази подпозиция, обикновено са поставени в бурета в саламура.

0712

Сушени зеленчуци, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин

В настоящата позиция не са класирани продуктите, които в сухо състояние не се използват като зеленчуци, а се използват главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекоми, паразити или други подобни (№ 1211 ).

0712 90 30

Домати

Що се касае до прах от домати, подходящо е да се види Обяснителната бележка към подпозиции 2002 90 11 до 2002 90 99 .

0712 90 90

Други

В настоящата подпозиция не са класирани сушените листа и корени от обикновеното глухарче (Taraxacum officinale), обикновения киселец (Rumex acetosa) и индийския кресон (Tropaeolum majus), които се използват за медицински цели (подпозиция 1211 90 86 ).

0713

Бобови зеленчуци, сушени без шушулките, дори с обелени люспи или начупени

Продуктите от настоящата позиция, предназначени за посев, са селекционирани продукти, които обикновено се различават чрез тяхното представяне (например в торби с поставени етикети, уточняващи предназначението им) и по тяхната по-висока цена.

0713 10 10 и 0713 10 90

Грах ( Pisum sativum )

Обяснителната бележка за подпозиция 0708 10 00 е приложима, с необходимите промени.

0713 20 00

Нахут

Към тази подпозиция принадлежи нахутът от вида Cicer (главно Cicer arietinum), независимо дали е предназначен за посев или пък за храна на човека или храна на животните.

0713 31 00

Фасул от видовете Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek

Виж Обяснителната бележка към подпозициите на ХС за подпозиция 0713 31 .

0713 32 00

Ситен червен фасул от вида „ Adzuki“ (Phaseolus или Vigna angularis )

Този фасул в търговията винаги се представя в сухо състояние. Когато растението Adzuki не е достигнало още зрелостта си, фасулът е със зелен цвят и съдържа много вода. Когато растението достигне своята зрелост, фасулът става червен и сух.

0713 35 00

Папуда ( Vigna unguiculata )

Между продуктите, включени тук, могат да се упоменат бобовите растения (остар. Dolichos sinensis ssp. sesquipedalis), считани като фасул от вида Vigna. Наименованията „Dolichos unguiculata“ или „Dolichos sinensis“ са синоними и вече не се използват за фасула от вида Vigna. Следователно тези бобови растения са коректно наречени „Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis“.

0713 40 00

Леща

Настоящата подпозиция включва изключително лещата от видовете Ervum или Lens, например различните разновидности на обикновената леща (Ervum lens или Lens esculenta) и канадската леща (Ervum ervilia).

0713 90 00

Други

Между продуктите включени тук, могат да се упоменат (с изключение на бобовите растения от подпозиция 0713 35 00 и Cajanus cajan от подпозиция 0713 60 00 ) бобовите растения от горещите региони от вида Dolichos, такива като Dolichos lablab, Canavalia ensiformis, Mucuna utilis и зърната от „guaree“ (Cyamopsis tetragonoloba).

От настоящата подпозиция са изключени зърната от фий, от видовете, различни от Vicia faba (подпозиция 1209 29 45 ) и зърната от лупина (lupinos) (подпозиции 1209 29 50 ).

0714

Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки картофи и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво

Изразът „агломерирани под формата на гранули“ е дефиниран в забележка 1 на Раздел II.

0714 10 00

Корени от маниока

Настоящите подпозиции обхващат:

1.

грудковите корени на маниоката, от която съществуват две основни разновидности (Manihot utilissima и Manihot aipi); тези корени са групирани като спици на колело; тяхното тегло в момента на събирането варира от 500 грама до 3 килограма или повече;

2.

агломерати под формата на гранули, получени или от части от корените, посочени в точка 1, или от брашна или грис от тези корени (виж Обяснителните бележки към ХС за № 0714 , втори параграф).

0714 20 10 и 0714 20 90

Сладки картофи

Това са грудки с бяла, жълта или червена месеста част, според вида, произхождащи от пълзящо тревисто растение (Ipomea batatas).

0714 90 20

Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте

Настоящите подпозиции обхващат:

1.

корените от арарут, който принадлежи към различни растителни видове, според произхода: арарут от Бразилия (Maranta arundinacea), от Индия (Maranta indica), от Таити (Tacca pinnatifida), от Антилите или целогодишен арарут или от Толоман (Canna edulis);

2.

корените от салеп, извлечени от различни разновидности на растения от вида Orchis;

3.

мъртвите корени от далии и другите подобни мъртви грудкови корени от цветя;

4.

клубените на чуфата (Cyperus esculentus), известна още като „земен бадем“.

0714 90 90

Други

Тази подпозиция обхваща по-специално различните разновидности на земни ябълки (например Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus и Helianthus decapetalus) и нишестените сърцевини, наречени от „sago“, извлечени от стъблото на някои палмови дървета (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga и т.н.).

ГЛАВА 8

ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ ПЪПЕШОВИ КОРИ

Общи разпоредби

1.

В настоящата глава остават класирани плодовете, предназначени за дестилиране, представени под формата на грубо пюре, дори когато са в процес на естествена ферментация.

2.

Пастьоризацията не е допустима в рамките на настоящата глава, освен когато се отнася до:

сушени плодове и черупкови плодове от настоящата глава;

временно консервирани плодове и черупкови плодове от позиция 0812;

замразени плодове и черупкови плодове от позиция 0811.

Стерилизираните плодове и черупкови плодове са изключени от настоящата глава (по принцип позиция 2008).

0801

Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени

0801 21 00 и 0801 22 00

Бразилски орехи

Това са орехи с твърда черупка, напомнящи по форма и размер четвъртинки на мандарина; те съдържат едри триъгълни семена с влакнеста обвивка с тъмен сивкавокафяв цвят.

0802

Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени

0802 21 00 и 0802 22 00

Лешници ( Corylus spp.)

Настоящите подпозиции включват обикновените лешници (плодовете на Corylus avellana), турските лешници (плодовете на Corylus colurna) и вида едър лешник (плодовете на Corylus maxima).

0802 41 00 и 0802 42 00

Кестени ( Castanea spp.)

Настоящите подпозиции включват само кестените, годни за консумация, принадлежащи към вида Castanea; тя не обхваща водните кестени (плодовете на Trapa natans), които принадлежат към подпозиция 0802 90 85 , нито дивите кестени или индийски кестени (Aesculus hippocastanum) от № 2308 .

0802 51 00 и 0802 52 00

Шам фъстък

Шам фъстъците са плодовете на дървото Pistacia vera, отглеждано главно в Сицилия, в Гърция и в Средния изток.

Шам фъстъкът има големина на малка маслина и се състои от мека външна обвивка, не много дебела, обикновено влажна, червеникава, доста грапава и леко ароматна, от бяла дървесинна черупка, разделена на две половинки и от ръбеста, покрита от червеникава ципа, ядка с бледо зелен цвят във вътрешността и с приятен вкус.

0802 90 50

Семена от пиния ( Pinus spp.)

Тази подпозиция обхваща семената от шишарки (плодовете на рода Pinus, като Pinus pinea, Pinus cembra и Pinus koraiensis), дори представени в шишарката.

0803

Банани, включително хлебните, пресни или сушени.

0803 10 10

Пресни

Хлебните банани могат да достигнат 50 cm дължина, по-големи са и имат по-остри ръбове, отколкото бананите от подпозиция 0803 90 10 . Скорбялата, съдържаща се в хлебните банани, се различава по това, че обратно на скорбялата, съдържаща се в десертните банани, тя не се превръща в захар по време на зреенето. Хлебните банани нямат добре подчертан аромат. Те не стават за консумация в прясно състояние. Те се берат обикновено зелени и се консумират сготвени.

0804

Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани, пресни или сушени

0804 40 00

Авокадо

Авокадото е плода от авокадовото дърво (Persea americana Mill.), представляващ костилков плод, често едър, кълбовиден, крушовиден или с форма на гарафа с удължено гърло, в зависимост от разновидностите, съдържащ костилка, често с голям размер. Кората е с тъмнозелен цвят, но понякога може да бъде виолетова, тъмночервена или жълта. Пулпът е твърд, със зеленикавобял цвят под кората при узряване и белезникав около костилката.

0804 50 00

Гуаяви, манго и мангустани

Гуаявите са плодовете на гуаявовото дърво (Psidium guayava L.); това са месести плодове без костилки, които имат месеста част с различен цвят (белезникав, розов, кремав, жълточервен или зеленикав), съдържаща много семки.

Мангото е плодът на манговото дърво (Mangifera indica); това са костилкови плодове, които съдържат голяма сплесната костилка, от която започват нишки. Съществуват много разновидности на мангото, с повече или по-малко тежки плодове (от 150 грама до 1 килограм), повече или по-малко сладки и ароматни (някои имат лек вкус на терпентинова есенция).

Мангустаните са плодовете на мангустановото дърво (Garcinia mаngostana). Тези плодове са месести, без костилка, виолетови при узряване, притежаващи дебела ципеста обвивка, съдържаща няколко семки, обвити в месеста люспа, бяла, сладка, с особено нежен вкус.

0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени

0805 10 22 дo 0805 10 28

Сладки портокали, пресни

Тези подпозиции обхващат само портокалите от вида Citrus sinensis.

0805 10 22

Пъпови портокали (Navel oranges)

Пъповите портокали се характеризират с това, че на върха им израства втори плод, който леко изпъква и напомня човешки пъп. Те са сладки, едри, безсеменни портокали с богат и сочен вкус.

Тази подпозиция обхваща сортове като „Navel“, „Navels sanguinas“, „Lane late“, „Navelate“, „Navelina“, „Thomson“, „Washington“.

0805 10 24

Персийски (обикновени) портокали (White oranges)

Персийските портокали, наричани също „обикновени портокали“, се използват често в производството на сокове.

Тази подпозиция обхваща сортове като „Salustiana“, „Valencia“, „Valencia late“, „Delta seedless“, „Midknight“, „Shamouti“.

0805 10 28

Други

Тази подпозиция обхваща червените или пигментираните портокали.

Месестата част и сокът (а понякога и кората) на червените портокали имат пигментация, която се дължи на наличието на антоцианини.

Към червените портокали спадат „Maltaise“, „Moro“, „Sanguinelli“ / „Sanguinello“, „Tarocco“, „Blood ovals“, „Sanguinas redondas“, „Doubles fines“, „Washington sanguines“ („Improved doubles fines“, „Large sanguines“) и „Portuguese“.

0805 10 80

Други

Между портокалите, принадлежащи към тази подпозиция, могат да се упоменат горчивите портокали, които са плодове от вида Citrus aurantium. Те се използват главно в сладкарството.

0805 21 10

Cатсумаси

Сатсумаси (Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)) са разновидност на ранните мандарини. Плодът е едър, с жълтооранжев цвят, много сочен, некисел, без семки.

0805 21 90

Други

Тази подпозиция обхваща:

1.

мандарините (Citrus nobilis Lour. или Citrus reticulatа Blanco). Те се различават от обикновените портокали по това, че са по-малки и по-плоски, белят се по-лесно, резените им са отделени по-отчетливо и са по-сладки и по-ароматни;

2.

тангерините (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 22 00

Клементинки

Тази подпозиция включва монреалски.

0805 29 00

Други

Настоящата подпозиция обхваща по-специално:

1.

тангело, хибриди между тангерин и грейпфрут, включително „pomelos“;

2.

ортаники, хибриди между портокал и тангерина;

3.

малакини, хибриди между портокал и мандарина;

4.

tangors;

5.

wilkings, хибриди между сорт (култивар) на мандарина Willow leaf и мандарина Temple (King) (който от своя страна е хибрид между мандарина и горчив портокал). Те приличат на мандарини, но са по-големи и заострени в единия край.

0805 40 00

Грейпфрути, включително „ pomelos

Настоящата подпозиция включва плодовете от видовете Citrus grandis и Citrus paradisi. Това са плодове с жълтеникава кора, обикновено по-едри от портокала, със сферична и леко сплесната форма, с жълта или леко розова месеста част и с кисел вкус.

0805 50 90

Сладки лимони ( Citrus aurantifolia , Citrus latifolia )

Тази подпозиция обхваща всички разновидности на вида Citrus aurantifolia и Citrus latifolia.

Сладките лимони (limes) са плодове с малък размер, с обла или овална форма, с много фина, прилепнала обвивка, със зелен или жълтозелен цвят. Сочният пулп, доста кисел, се отличава със зеленикавото си оцветяване.

0805 90 00

Други

Най-важните цитрусови плодове, които остават включени в тази подпозиция, са следните:

1.

китрите (Citrus medica), вид едри лимони, с много дебела кора, с повърхност на грудки, с много ароматна и кисела месеста част, и чиято кора, сварена със захар, е твърде използвана в сладкарството;

2.

кумкуатът (Fortunella japonica, F. hindsii и F. margarita), плодове с много малък размер, колкото голяма маслина, кръгли или продълговати, несплескани в полюсите, с гладка кора, с пулп, доста ограничен и с леко кисел вкус. Тези плодове се търсят най-вече за тяхната кора, която е сладка и се консумира сурова или в компот; използват се също малко и в сладкарството;

3.

шинотите (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4.

бергамотите (Citrus aurantium var. bergamia), вид крушовидни портокали с бледожълт цвят, с леко кисел вкус, използвани главно за производство на етерично масло;

5.

Оробланко (oroblanco) или суити (sweetie) (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), кръстоска между некисел плод помело и бял грейпфрут, с дебела кора с яркозелен или златистожълт цвят; по размери малко по-голям от грейпфрут, но с по-малък брой семки и по-сладък вкус.

0806

Грозде, прясно или сушено

0806 10 10

Трапезно

Трапезното грозде се различава от виненото, както по външния вид, така и по начина на опаковането. Докато трапезното грозде се експедира най-често в кутии, касетки, табли, кафезчета или малки затворени кошници, виненото грозде се транспортира в кошници или отворени каси, или в бурета, в които гроздовете често са притиснати или смачкани.

0806 20 10

Коринтски стафиди

Коринтските стафиди са изсушен продукт, получен от грозде от разновидностите (сортовете) черен коринт (Korinthiaki N.) (Vitis vinifera L.). Те са малки, кръгли, без дръжки и почти без семки, тъмнопурпурни до черни на цвят и много сладки.

0806 20 30

Султански стафиди

Султанските стафиди са изсушен продукт, получен от грозде от разновидностите (сортовете) султанина (Soultanina B.) (или Thompson seedless) (Vitis vinifera L.). Те са без семки, средноголеми, златисти, до кафяви на цвят и сладки.

0806 20 90

Друго

Тази подпозиция включва всяко друго сушено грозде, различно от коринтски стафиди и султански стафиди.

Мускатовите стафиди са изсушен продукт, получен от грозде от разновидностите (сортовете) на александрийски мускат (Moschato Alexandreias B.) (или Muscatel, или Malaga) (Vitis vinifera L.). Съдържат семки.

0807

Пъпеши (в това число и дините) и папаи, пресни

0807 11 00

Дини

Дините са плодове от вида Citrullus vulgaris Schrad. Тези плодове могат да достигнат 20 килограма. Пулпът е малко захарен, много воден, най-често оцветен в ярко червено и съдържащ черни семки.

0807 19 00

Други

Към тази подпозиция принадлежат плодовете от вида Cucumis melo, от които съществуват много разновидности, по-специално пъпешът с мрежеста кора от вида var. reticulatus Naud., видът сладък пъпеш също с мрежеста кора var. saccharus Naud., видът едър пъпеш с очертани резени (var. cantalupensis Naud.), зимният пъпеш (var. inordorus Naud.) и пъпешът с гладка кора. Плодът обикновено е едър, кълбовиден или яйцеобразен, гладък или грапав; пулпът е твърд и сочен, жълтооранжев или бял, със сладък вкус. В средата на плода, която е по-влакнеста и с празни пространства, се намират много голям брой семки, овални, сплеснати, лъскави, бяложълтеникави.

0807 20 00

Папаи

Папаите (Carica papaya) са продълговати или кълбовидни плодове, леко оребрени или гладки, жълтеникавозелени до оранжеви при узряване, чието тегло може да варира от няколкостотин грама до няколко килограма. Пулпът на плода, с консистенция като тази на пъпеша, с жълтооранжев цвят, повече или по-малко сладък и ароматен, обгръща кухина, съдържаща многобройни черни, кръгли семки, покрити с лепкава течност.

0808

Ябълки, круши и дюли, пресни

0808 10 10

Ябълки, предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 16 септември до 15 декември

Към тази подпозиция принадлежат ябълките, които, според вида и характеристиките си (некалибрирани, нито сортирани плодове, обикновено с по-малка едрина, отколкото десертните ябълки, с кисел или не много приятен вкус, ниска стойност и т.н.), могат да служат само за производство на напитки, ферментирали или не. Те трябва да бъдат представени в насипно състояние, без разделителни слоеве, в транспортните средства (например железопътни вагони, контейнери с големи размери, камиони или шлепове).

0808 30 10

Круши, предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 1 август до 31 декември

Обяснителната бележка за подпозиция 0808 10 10 е приложима, с необходимите промени.

0809

Кайсии, череши, праскови (включително брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни

0809 21 00 и 0809 29 00

Череши

Настоящите подпозиции включват черешите от всички разновидности, включително дивите видове, и по-специално обикновените череши (плодовете от Prunus cerasus), вишните (плодовете от Prunus cerasus var. austera), сладките череши с дълги дръжки (плодовете от Prunus avium var. juliana), твърдите месести череши (плодовете от Prunus avium var. duracina) и дивите череши (плодовете от Prunus avium или Cerasus avium).

0809 30 10 и 0809 30 90

Праскови, включително брюнони и нектарини

За разлика от прасковите, брюноните и нектарините са плодове с гладка ципа.

0809 40 90

Трънки

Касае се за плодовете на дивата трънка от вида Prunus spinosa.

0810

Други пресни плодове

0810 20 10

Малини

Касае се по-специално за плодовете от видовете Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis и Rubus strigosus. Съществуват разновидности с червени плодове и други с бели плодове.

0810 30 10

Черно френско грозде (касис)

Към тази подпозиция принадлежи плодът на касиса (Ribes nigrum L.), който е объл месест плод без костилка.

0810 30 30

Червено френско грозде

Към тази подпозиция принадлежи френското грозде от вида Ribes rubrum L.

0810 40 10

Боровинки от вида Vaccinium vitis-idaea

Тези плодове са с червен или розов цвят.

0810 40 30

Боровинки от вида Vaccinium myrtillus

Тези плодове са със синьочерен цвят.

0810 50 00

Киви

Настоящата подпозиция включва киви от видовете Actinidia chinensis Planch. или Actinidia deliciosa.

Тези плодове, с големина на яйце, са месести, със сладко-кисел вкус и с мъхеста кафявозелена обвивка.

0810 90 20

Тамарини, ябълки от бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво, саподила, маракуя, карамбол и питайя

Трябва да се отбележи, че тамарините (плодовете от Tamarindus indica и от Tamarindus officinalis), такива каквито се представят обикновено в международната търговия (под формата на шушулки или на пулп, без добавка на захар или други вещества и непреработен по друг начин), се включват в подпозиция 0813 40 65 .

Плодът от хлебно дърво е плод от Artocarpus heterophylla и от Artocarpus integrifolia. Личи е плодът от Litchi chinensis. Саподила или американско нефле е плода на Achras sapota.

Към настоящата подпозиция принадлежат по-специално пасион фрут или барбадини (например „маракуята“), особено следните видове: Passiflora edulis, Passiflora quadrangularis и Passiflora ligularis.

0810 90 75

Други

Освен продуктите, упоменати в Обяснителните бележки към ХС, № 0810 , вторият параграф, точка 8 (с изключение на личи и саподила), тази подпозиция включва:

1.

плодовете от капина (плодовете от Arbutus unedo);

2.

киселият трън (плодовете от Berberis vulgaris);

3.

плодовете от Hippophae rhamnoides;

4.

оскрушата или плодовете от дървото оскруша (например плодовете от Sorbus domestica и Sorbus aria);

5.

плодовете от Annona cherimola и Annona reticulata;

6.

различните видове плодове от Physalis alkekengi или от Physalis pubescens;

7.

плодовете, наречени мадагаскарски сливи или портокали-череши (Flacourtia cataphracta и Idesia polycarpa);

8.

мушмула (плодовете от Mespilus germanica), японско нефле (плодовете от Eriobotrya japonica);

9.

плодовете от различните видове Sapotaceae, например сапо (плодовете от Lucuma mammosa), с изключение на саподила от подпозиция 0810 90 20 ;

10.

видовете, годни за консумация актиниди, различни от кивитата (Actinidia chinensis Planch), които се включват в подпозиция 0810 50 00 ;

11.

плодовете от различните видове Sapindaceae например плодовете от Nephelium lappaceum, от Nephelium mutabile, с изключение на личи (плодове от Litchi chinensis), които принадлежат към подпозиция 0810 90 20 .

0811

Плодове, неварени или варени във вода или с пара, замразени, дори с прибавка на захар или други подсладители

Изразът „замразени“, дефиниран в Обяснителните бележки към ХС за настоящата глава, втори параграф, също така се разглежда според критериите, посочени в решението на Съда на Европейския съюз по дело 120/75. По аналогия, следвайки тълкуването на тези критерии от Съда в решението му по дело C-423/09, процесът на замразяване трябва да доведе до съществени и необратими изменения, в резултат на които продуктът вече не е в естественото си състояние.

Следователно продуктите се считат за „замразени“, при положение че когато са подложени на процеси на замразяване, те претърпяват някои необратими изменения, засягащи най-вече тяхната клетъчна структура, така че тези продукти вече не са в естественото си състояние, дори и след като са започнали да се размразяват или са размразени.

При прилагането на подпозициите, които касаят съдържанието на захар, да се види допълнителна забележка 1 на настоящата глава.

0811 20 31

Малини

Виж Обяснителната бележка за подпозиция 0810 20 10 .

0811 20 39

Черно френско грозде (касис)

Виж Обяснителната бележка за подпозиция 0810 30 10 .

0811 20 51

Червено френско грозде

Виж Обяснителната бележка за подпозиция 0810 30 30 .

ГЛАВА 9

КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ

Общи разпоредби

Класирането на подправките, смесени помежду си или с добавка на други вещества, е определено със забележка 1 на настоящата глава.

В съответствие с тази забележка, смесите на подправки с други вещества, които са загубили основния характер на подправки, са изключени от настоящата глава. Те принадлежат към № 2103, ако представляват комбинирани подправки. Що се отнася до смесите, използвани директно за ароматизиране на напитки или за приготвяне на екстракти, предназначени за производство на напитки и съставени от подправки и растения, части от растения, зърна или плодове (цели, нарязани, счукани или стрити на прах) от видовете, принадлежащи към други глави (7, 11, 12 и др.) виж Обяснителните бележки към ХС, Общи разпоредби за глава 9, шести и седми параграф.

Трябва да се отбележи, че натрошените частици и отпадъците, получаващи се нормално при брането на подправките, при следващите го операции (например сортиране, сушене), при складирането или транспортирането, трябва да се считат като „нестрити, нито смлени“, освен когато тези продукти са разпознаваеми (например поради тяхната хомогенност) като получени при умишлено стриване.

Изразът „смлени или стрити на прах“, използван в различните позиции на настоящата глава, не включва продуктите, нарязани на парчета.

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

0901 11 00 и 0901 12 00

Кафе сурово

Настоящите подпозиции обхващат суровото кафе във всички негови форми, декофеинизирано или не (включително зърната и натрошените части от тях, отделени при сортирането, при пресяването и т.н.), дори предназначени за друго, освен за консумация (например извличане на кофеина).

0901 11 00

Недекофеинизирано

Настоящата подпозиция съдържа суровото кафе, при условие, че то не е претърпяло никаква операция за извличане на кофеина.

0901 12 00

Декофеинизирано

Настоящите подпозиции съдържат суровото кафе, което е претърпяло обработка за извличане на кофеина. Така третираните кафета обикновено имат съдържание на кофеин, което не превишава 0,2 % тегловно, изчислено в сухо вещество.

0901 21 00 и 0901 22 00

Кафе печено

Настоящите подпозиции съдържат кафето, посочено в Обяснителната бележка за подпозиции 0901 11 00 и 0901 12 00 , печено, дори глазирано, смляно или пресовано.

0901 21 00

Недекофеинизирано

Обяснителната бележка за подпозиция 0901 11 00 е приложима, с необходимите промени.

0901 22 00

Декофеинизирано

Обяснителната бележка за подпозиция 0901 12 00 е приложима, с необходимите промени.

0901 90 10

Черупки и люспи от кафе

Под черупки се разбират тънките обвивки, които във вътрешността на плода обгръщат зърната, обикновено две на брой.

Люспите са съставени от обвивката, която огражда всяко зърно и която се отделя по време на печенето.

0901 90 90

Заместители на кафе, съдържащи кафе

Настоящата подпозиция съдържа продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС, за № 0901 , първи параграф, 5. Тези смеси могат да бъдат представени в смляно или несмляно състояние или дори пресовани.

0904

Пипер (от рода Piper ); чушки от рода Capsicum или от рода Pimenta , сушени, или смляни, или пулверизиани

0904 11 00

Несмлян, нито пулверизиран

Настоящата подпозиция съдържа продуктите, посочени в Обяснителнитге бележки към ХС за № 0904 , 1. Трябва да се отбележи, че счупените и натрошените зърна от пипер остават класирани в тази подпозиция, когато те очевидно не произхождат от умишлено натрошаване или смилане. Същото се отнася и за праха или отпадъка от подправки, състоящ се от пипер с примеси.

Към тази подпозиция принадлежи зеленият пипер, консервиран в разтвор на оцет или в солена вода (при необходимост с добавка на малки количества лимонена киселина).

0904 21 10 до 0904 22 00

Плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta

Настоящите подпозиции съдържат продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 0904 , 2, когато те са или сушени, или смлени, или пулверизирани.

0904 21 10

Сладки пиперки ( Capsicum annuum )

Пиперките от настоящата подпозиция (Capsicum annuum) са относително едри и със сладък вкус (без да лютят). Могат да бъдат в различни цветове. Настоящата подпозиция включва само сушените пиперки, цели или на парчета, но не смлени, нито пулверизирани.

0906

Канела и канелени цветове

0906 11 00 и 0906 19 00

Несмляни, нито пулверизирани

Към тези подпозиции принадлежат, например:

1.

Пръчките, съставени от снопчета кора от канела, навити или поставени една в друга, които могат да достигнат дължина от 110 сантиметра;

2.

Парчетата, получени при нарязването на пръчките от канела на определена дължина (например от 5 до 10 сантиметра);

3.

Парчетата от кора с различни дължини и дебелини, такива като парчетата и отпадъците, получени при рязането на канелата на пръчки с определена дължина и отпадъците от канела, наречени „чипс“ (малки частици от канела, произлизащи при обелването на кората, използвани най-вече за производство на канелена есенция).

0906 11 00

Канела ( Cinnamomum zeylanicum Blume )

Виж Обяснителните бележки към ХС за подпозиция 0906 11 .

0907

Карамфил (цвят, пъпки и корени)

Настоящата позиция включва също смлените или пулверизирани продукти.

0908

Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми и кардамоми

0908 11 00

Несмляни, нито пулверизирани

Виж Обяснителните бележки към ХС, № 0908 , параграф а).

Към тази подпозиция принадлежи индийското (мускатово) орехче, което е семе на мускатовото дърво (Myristica fragrans).

Към настоящата подпозиция принадлежат целите индийски орехчета, предназначени за промишлено производство на етерични масла или резиноиди, обработени често във варно мляко за запазване от насекоми, както и индийските орехчета с по-ниско качество, такива като дребни или начупени по време на брането орехчета, които се търгуват под наименованията „отпадъци“, „BWP“ (broken, wormy, punky) или „defective“.

0908 21 00 и 0908 22 00

Обвивки на индийски орехчета

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0908 , б).

0908 31 00 и 0908 32 00

Амоми и кардамоми

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0908 , в), 1 до 4.

0909

Семена от анасон, звезден анасон, копър от вида Foeniculum vulgare , кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна

0909 21 00 и 0909 22 00

Семена от кориандър

Виж Обяснителните бележки към ХС, № 0909 , първи и трети параграф.

Това са семена с кълбовидна форма, със светложълто-кафяв цвят и със сладък и леко лютив вкус.

0909 31 00 и 0909 32 00

Семена от кимион

Виж Обяснителните бележки към ХС, № 0909 , първи и трети параграф.

Тези семена са яйцевидни и набраздени.

0909 61 00 и 0909 62 00

Семена от анасон, звезден анасон, ким или резене; плодове от хвойна

Виж Обяснителните бележки към ХС, № 0909 , първи и трети параграф.

Те са яйцевидни, продълговати и набраздени.

0910

Джинджифил, шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки

0910 11 00 и 0910 12 00

Джинджифил

Виж Обяснителните бележки към ХС, № 0910 , а).

Към тези подпозиции принадлежат ризомите на джинджифила (Amomum zingiber L.), пресни, сушени или смляни. Тези подпозиции включват например сив джинджифил (най-често употребявано наименование „черен джинджифил“), все още покрит с обвивката си или като бял (обелен) джинджифил.

0910 20 10 и 0910 20 90

Шафран

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0910 , б).

0910 30 00

Куркума

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0910 , в).

Кръглата куркума е съставена от основната грудка, едра и закръглена, а дългата куркума – от страничните, яйцеобразни или продълговати, разклонения на тази грудка.

0910 91 05 до 0910 91 90

Смеси, посочени в забележка 1 б) на настоящата глава

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 0910 , д) и ж).

0910 91 05

Къри

Праховете от къри са описани в Обяснителните бележки към ХС за № 0910 , д); прибавянето на други продукти (например, сол, горчица, зеленчуково брашно) не променя класирането на тези смеси.

0910 99 31 до 0910 99 39

Мащерка

Настоящите подпозиции съдържат мащерката, от която съществуват няколко вида (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum L.), дори сушена.

0910 99 31

Мащерка от вида Thymus serpyllum L.

В тази подпозиция влиза само мащерката от вида Thymus serpyllum L.

0910 99 33

Друга

Настоящата подпозиция съдържа, например, набраните и изсушени листа и цветове от Thymus vulgaris или от Thymus zygis.

0910 99 50

Дафинови листа

Настоящата подпозиция съдържа дафиновите листа (Laurus nobilis), дори сушени.

0910 99 91 и 0910 99 99

Други подправки

Тези подпозиции включват семена от копър (Anethum graveolens) и подправката, произхождаща от плодовете на Xylopia acthiopica.

Въпреки факта, че обикновено се употребяват като подправки, от настоящите подпозиции са изключени следните продукти:

а)

семената от синап (№ 1207 );

б)

ризомите от галанга от всички видове (№ 1211 );

в)

продуктът, наречен „фалшив шафран“, с по-червено оцветяване от истинския шафран и състоящ се от цветове на картам, Carthamus tinctorius или Carthamus oxyacantha или Carthamus palaestinus (№ 1404 ).

Голям брой растения, които служат за подправки, но не представляват подправки в точния смисъл на думата, също са изключени от настоящата глава и са класирани, по-специално в глави 7 и 12 (виж Обяснителните бележки за тези глави).

ГЛАВА 10

ЖИТНИ РАСТЕНИЯ

Общи разпоредби

Изсушените класове от житни растения (например кочани от царевица), които са били избелени, боядисани, импрегнирани или обработени по друг начин, с цел употребата им за украса, се класират в подпозиция 0604 90 99.

Житните растения остават класирани в тази глава, дори ако са претърпели топлинна обработка с цел по-доброто им съхранение, при която може да настъпи частично желатиниране на скорбялата и понякога разпукване на зърната. Частичното желатиниране (прежелатиниране) протича по време на изсушаването и засяга само малка част от зърната. Това преобразуване на скорбялата не е цел на топлинната обработка, а е само страничен ефект. Тази обработка не следва да се счита за „обработени по друг начин“ по смисъла на забележка 1 (Б) към глава 10.

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

1001 11 00 и 1001 19 00

Твърда пшеница

Виж забележка 1 към подпозициите на настоящата глава и Обяснителните бележки към ХС, № 1001 , първи параграф, 2.

1001 91 20

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж

Семената за посев са селекционирани и обикновено се различават по тяхното представяне (например в торби с етикети, уточняващи предназначението им) и по тяхната по-висока цена.

Тези семена могат да бъдат третирани с цел защита против паразитите или птиците след засяването.

1003

Ечемик

1003 10 00

За посев

Виж Обяснителната бележка за подпозиция 1001 91 20 .

1006

Ориз

Виж допълнителна забележка 1 на настоящата глава.

1008

Елда, просо и канарско просо; други житни растения

1008 60 00

Тритикале

Тритикалето е хибридно житно растение, произхождащо от кръстоската на пшеница с ръж. Обикновено зърната са по-големи и по-продълговати от тези на ръжта, а често — по-големи и по-продълговати от тези на пшеницата; външният слой на зърната е набръчкан.

ГЛАВА 11

МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН

Допълнителна забележка 2

Що се отнася до кокосовия орех, допълнителна забележка 2 към настоящата глава се прилага само за брашна, грис и прах от кокосов орех. Изсушените кокосови стърготини се класират в подпозиция 0801 11 00 и не попадат в обхвата на № 1106 дори когато отговарят на критериите, посочени в буква б) на допълнителна забележка 2 към настоящата глава.

Изсушените кокосови стърготини се представят на резени, малки парченца или тънки ленти. Кокосовите брашна, грис и прах се състоят от фини частици.

 

1101 00

Пшенично брашно или брашно от смес от пшеница и ръж

Виж забележка 2 на настоящата глава.

Брашната от настоящата позиция могат да съдържат малки количества сол (обикновено непревишаващи 0,5 %), както и малки количества амилаза, смлени кълнове и печен малц.

1102

Брашна от житни растения, различни от пшеничното брашно или от брашното от смес от пшеница и ръж

Виж забележка 2 на настоящата глава.

Брашната от настоящата позиция могат да съдържат малки количества сол (обикновено непревишаващи 0,5 %), както и малки количества амилаза, смлени кълнове и печен малц.

1102 20 10 и 1102 20 90

Царевично брашно

За определяне на съдържанието на мазнини, се прилага, аналитичният метод, включен в приложение III, част З, от Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (OB L 54, 26.2.2009 г., стр. 1), който е в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1748/85 на Комисията (OB L 167, 27.6.1985 г., стр. 26).

Тези подпозиции включват и царевично брашно, описано като „брашно „masa““, получено чрез метода, наречен „никстамализация“, който се характеризира с варене и накисване на царевичните зърна в разтвор на калциев хидроксид и с последващо изсушаване и смилане.

Всяка допълнителна преработка, като например печене, води до изключване на такъв продукт от № 1102 (обикновено, глава 19).

1103

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на греанули, от житни растения

1103 11 10 до 1103 19 90

Едрозърнест и дребнозърнест грис

1.

Виж забележки 2 и 3 на настоящата глава.

2.

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1103 , първите шест параграфи.

3.

Продуктите, неотговарящи на критериите за пресяване от забележка 3 на тази глава, се класират в № 1104 .

Продуктите, отговарящи на критериите за пресяване от забележка 3 на тази глава, но които след като са претърпели обработка за закръгляне, са представени като отломки от зърна със закръглена форма, принадлежат към едната или другата от подпозиците на № 1104 , обхващащи закръглени зърна.

1103 13 10 и 1103 13 90

От царевица

За определяне на съдържанието на мазнини, виж Обяснителната бележка за подпозиции 1102 20 10 и 1102 20 90 .

Тези подпозиции включват и едрозърнест и дребнозърнест грис от царевица, описан като „брашно „masa““, получен чрез метода, наречен „никстамализация“, който се характеризира с варене и накисване на царевичните зърна в разтвор на калциев хидроксид и с последващо изсушаване и смилане.

Всяка допълнителна преработка, като например печене, води до изключване на такъв продукт от № 1103 (обикновено, глава 19).

1103 20 25 до 1103 20 90

Агломерати под формата на гранули

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1103 , последния параграф.

1104

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от № 1006 ; кълнове от житни растения, цели, сплескани, на люспи или смляни

Люспите, включени в подпозиции 1104 12 90 , 1104 19 69 и 1104 19 91 са зърна, лишени от обвивките си и сплескани.

1104 22 40 до 1104 29 89

Други обработени зърна (например олющени, закръглени, нарязане или натрошени)

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1104 , втори параграф, 2 до 5.

1104 22 50

Закръглени

Освен закръглените зърна, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 1104 , втори параграф, 4, към настоящата подпозиция принадлежат отломките от зърна, които след като са претърпели обработка за закръгляне, представляват зрънца със закръглена форма.

1104 22 95

Други

Към настоящата подпозиция принадлежат продуктите, получени чрез раздробяване на зърна от житни растения, неолющени и неотговарящи на критериите за пресяване от забележка 3 на тази глава.

1104 23 40

Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени; закръглени

За дефиницията на термина „закръглени“, виж Обяснителната бележка за подпозиция 1104 22 50 .

1104 23 98

Други

Виж обяснителната бележка за подпозиция 1104 22 95 .

Натрошените зърна от царевица, събрани по време на пресяването на неолющени и очистени царевични зърна и отговарящи на критериите, определени в забележка 2 (А) на настоящата глава, се класират в тази подпозиция като „само натрошени зърна“.

1104 29 05

Закръглени

Виж Обяснителната бележка за подпозиция 1104 22 50 .

1104 29 08

Други

Виж обяснителната бележка за подпозиция 1104 22 95 .

1104 29 30

Закръглени

Виж Обяснителната бележка за подпозиция 1104 22 50 .

1104 29 51 до 1104 29 59

Само натрошени

Виж обяснителната бележка за подпозиция 1104 22 95 .

1104 30 10 и 1104 30 90

Зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смляни

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1104 , втори параграф, 6.

1106

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от № 0713 , от сагу или от корените или грудките от № 0714 и от продуктите от глава 8

Термините „брашна“, „грис“ и „прах“ са дефинирани в допълнителна забележка 2 на настоящата глава.

От тази позиция са изключени продуктите, които се представят в пастообразно състояние.

1107

Малц, дори печен

1107 10 11 до 1107 10 99

Непечен

Към тези подпозиции принадлежи всеки малц, който има диастазната активност, необходима за превръщане в захар (захарификация) на нишестето на зърната. Между тези малцове могат да се упоменат зелените малцове, рохкавите малцове и печените малцове, като последните често се подразделят търговски на светли малцове (тип Пилзен) и тъмни малцове (тип Мюнхен).

Тези подпозиции включват също така зеления малц, използван за консумация от хората и консумиран по същия начин, по който се консумират зеленчукови кълнове, тъй като става въпрос за зърно от житни растения, което тъкмо е започнало да прониква, но все още не е изсъхнало.

Всичкият малц от тези подпозиции се характеризира с брашнена, бяла и ронлива ядка. При тъмни малцове (тип Мюнхен), обаче, се случва за около 10 % от зърната, цветът на ядката да варира от жълт до кафяв. Ядките имат суха и ронлива консистенция. При смилане от тях се получават малки меки зрънца.

1107 20 00

Печен

Към тази подпозиция принадлежи всеки малц, чиято диастазна активност се е намалила или изчезнала напълно след печенето и който, следователно, се намесва в пивоварството само като добавка към непечения малц с цел да придаде на бирата особен цвят и вкус.

Цветът на ядката в тези малцове варира от мръснобял до черен, според вида.

Могат да се посочат по-специално:

1.

печеният малц, който е подложен на печене без предварителна захарификация или след частична захарификация, съобразно степента на влажност на вложения светъл малц. Този малц е лъскав външно и неговата ендосперма (зародишна обвивка) е черна, без да бъде стъклообразна;

2.

карамелизираният малц, в който захарта, образувана от предварителната захарификация, е била карамелизирана. Този малц има матовожълт до бледокафяв цвят: ендоспермата на най-малко 90 % от зърната е стъклообразна, с мръснобял до тъмнокафяв оттенък. В случай на много светли карамелизирани малцове, диастазната активност частично продължава да съществува. Възможна е наличие на 10 % некарамелизирани зърна.

ГЛАВА 12

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ

1201

Семена от соя, дори натрошени

Семената от соя (семена от Glycine max) са подобни на малки бобчета, с цвят вариращ от кафяв до зеленикав или черен. Те практически не съдържат скорбяла, но имат повишено съдържание на протеини и на мазнини.

Трябва особено много да се внимава при класирането на някои семена, търгувани под наименвания „green soja beans“ или „green beans“. Касае се често не за семена от соя, а за фасул, класиран в № 0713 .

1202

Фъстъци, непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени

Семената от фъстъци (Arachis hypogaea) имат повишено съдържание на мазнини.

1205

Семена от репица или рапица, дори натрошени

1205 10 10 и 1205 10 90

Семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина

Виж забележка 1 към подпозициите на настоящата глава, както и Обяснителните бележки към ХС, № 1205 .

1206 00

Семена от слънчоглед, дори натрошени

1206 00 91

Обелен; необелен шарен слънчоглед

Семената от слънчоглед, които са включени в тази подпозиция, обикновено са предназначени за сладкарството, за хранене на птици или за директна консумация. Общо взето, тяхната дължина съответства само на половината от дължината на люспата, която може да надвишава 2 cm. Тези семена нормално имат маслено съдържание около 30—35 % тегловно.

1206 00 99

Други

Към тази подпозиция принадлежат, например, слънчогледовите семена, предназначени за производство на масло за консумация от човека. Те обикновено се доставят с люспите, които са с еднакво черен цвят. Най-общо, дължината на семката и тази на люспата са почти равни. Тези семена нормално имат маслено съдържание около 40—45 % тегловно.

1207

Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени

1207 40 10 и 1207 40 90

Семена от сусам

Към настоящите подпозиции принадлежат семената, получавани от различни разновидности на сусама (Sesamum indicum).

1207 50 10 и 1207 50 90

Семена от синап

Към настоящите подпозиции принадлежат семената, получени от различни видове синап, например бял синап (Sinapis alba и Brassica hirta), черен синап (Brassica nigra) или кафяв (индийски) синап (Brassica juncea).

1207 99 96

Други

При условие, че не са включени в предходните подпозиции на настоящата позиция, към тази подпозиция принадлежат по-специално плодовете и семената, упоменати в Обяснителните бележки към ХС за № 1207 , втори параграф.

Тук са включени също семената от тиква, с мек епикарп и зелен цвят, на които външния коркоподобен слой на обвивката на семката генетически липсва (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb.var. styriaca и Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Тиквите от тези разновидности се отглеждат най-вече за производство на масло и не за употреба като зеленчуци, семената от тези тикви попадат в подпозиция 1209 91 80 .

Не принадлежат към тази подпозиция печените семена от тикви (подпозиция 2008 19 или 2008 97 ).

1208

Брашна от маслодайни семена или плодове, различни от синапеното

Виж забележка 2 на настоящата глава.

1209

Семена, плодове и спори, за посев

1209 10 00

Семена от цвекло

Настоящите подпозиции включват само семената от захарно цвекло (Beta vulgaris var. altissima).

Остават включени тук семената за посев, наречени еднокълнови семена, получени, или генетически, или чрез разделяне на цветните кичури, семена, наречени сегментирани или предварително разделени, дори ако те са покрити с обвивка, най-често на основата на глина.

1209 29 60

Семена от фуражно цвекло ( Beta vulgaris var. alba )

Тази подпозиция включва също семената, наречени еднокълнови семена, получени, или генетически, или чрез разделяне на цветните кичури, семена, наречени сегментирани или предврително разделени, дори ако те са покрити с обвивка, най-често на основата на глина.

1209 30 00

Семена от тревни растения, използвани главно за техните цветове

Тази подпозиция обхваща семената от растения, отглеждани изключително или главно за техните цветове (за рязан цвят, декоративни цветя и т.н.). Семената от този вид могат да бъдат представени, например, върху носител, от целулозна вата или от торф. Между семената, включени в тази подпозиция, могат да се посочат семената от грахулец (Lathyrus odoratus).

1209 91 80

Други

Настоящата позиция включва семената от тикви, които се използват за посев.

Виж също Обяснителните бележки към подпозиция 1207 99 96 и подпозиция1212 99 95 .

1209 99 10

Горски семена

Настоящата подпозиция включва семената и другите посевни материали от горски дървета, дори ако те са предназначени за производство на декоративни дървета или храсти в страната на вноса.

Тук под „дървета“ се разбират всички дървета, храсти или дръвчета, чиито дънери, стъбла и клони са с дървесинна консистенция.

Настоящата подпозиция включва следните, семена и плодове за посев:

1.

От дървета от видове, както европейски, така и екзотични, предназначени за залесяване на терени с цел производство на дървен материал, а също за укрепване на почвите или за защитата им от ерозия;

2.

От дървета, използвани за украса или за панорамно подреждане на паркове, обществени и частни градини или като дървета, наречени „за подреждане в права линия“ на обществени места, по дължината на градските булеварди, на пътищата, каналите и т.н.

Между дърветата от втората група — които в голяма част принадлежат към същите видове като тези от първата група — са включени тези, които се използват не само заради формата им или цвета на листата им (някои разновидности на тополите, на кленовете, на иглолистните и т.н.), а също за техните цветове (мимози, тамарикс, магнолии, люляк, зановец, японски череши, диви рожкови, рози и др.) или пък за яркия цвят на плодовете им (лавро-черешовото дръвче, Cotoneaster, Pyracantha или „огнен храст“, и т.н.)

От тази подпозиция са изключени, семената и плодовете, дори предназначени за посев, когато самите те представляват:

а)

или плодове от глава 8 (в случая се касае главно за плодове с черупки, такива като кестени, орехи, лешници, пеканови орехи, бадеми и т.н.);

б)

или семена или плодове от глава 9 (например семена от хвойна);

в)

или маслодайни семена и плодове от № 1201 до 1207 (например букови жълъди, палмистови ядки).

Изключени са също от настоящата подпозиция:

а)

семената от тамарин (подпозиция 1209 99 99 ); и

б)

дъбови жълъди и индийски кестени (конски кестени) (подпозиция 2308 00 40 ).

1210

Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел

1210 20 10

Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули, обогатени с прах от хмел; прах от хмел

Освен прахът от хмел, към тази подпозиция принадлежат продуктите, обогатени с прах от хмел, които са получени чрез смилане на шишарките от хмел след механично отстраняване на листата, стъблата, листенцата и дръжките.

1211

Растения, части от растения, семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах

1211 20 00

Корени от жен-шен

Към настоящата подпозиция принадлежат корените от Panax quinquefolium и Panax ginseng. Тяхното тяло е цилиндрично до вретеновидно, има няколко годишни разширения в най-горната си третина и е най-често разделено на няколко разклонения. Външната повърхност е жълтеникавобяла, сечението е бяло, брашнено (или роговидно, ако е било обработено с вряла вода). Настоящата подпозиция включва също корените от жен-шен, надробени или смлени.

1211 90 30

Бакла от вида tonka

Към настоящата подпозиция принадлежат семената от Dipteryx odorata, наричани също бакла от тонго, орехи от гаяк, орехи от кумару. Те са суровина за кумарин и се използват в парфюмерията и за производство на есенции за диетични напитки.

1211 90 86

Други

При условие, че не са включени в предходните подпозиции на настоящата позиция, към тази подпозиция принадлежат по-специално растенията, частите от растения, семената и плодовете, упоменати в Обяснителните бележки към ХС за № 1211 , единадесети параграф, както и:

1.

Частите от растението Cannabis, дори смесени с неорганични или органични вещества, използвани като разредители;

2.

Малките зелени портокали, които са плодове, негодни за консумация, паднали преждевременно от дървото след цъфтежа и събрани в сухо състояние именно с цел извличане на етеричното масло, което те съдържат;

3.

Изсушените листа от обикновено глухарче (Taraxacum officinale);

4.

Изсушен обикновен киселец (Rumex acetosa);

5.

Едрата латинка (или индийски кресон), изсушена (Tropaeolum majus);

6.

Семенни обвивки от индийски живовляк (Plantago ovata) под формата на разнородни части, получени чрез очукване;

7.

Прах от гъба Рейши (Ganoderma lucidum).

Към настоящата подпозиция не се включват водораслите (№ 1212 ), нито семената от тиква (№ 1207 или № 1209 ).

1212

Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори превърнати на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида Cichorium intybus sativum ), служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другади

1212 21 00 и 1212 29 00

Водорасли

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1212 , (А).

1212 91 20 и 1212 91 80

Захарно цвекло

Тези подпозиции включват само захарните цвекла, от конто захарта не е извлечена и са със съдържание на захароза, изчислено в сухо вещество, обикновено по-високо от 60 % тегловно. Когато захарта е частично или изцяло извлечена, те се включват в подпозиции 2303 20 10 до 2303 20 90 .

1212 92 00

Рожкови

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1212 , (В), първи и втори параграф.

1212 99 41 и 1212 99 49

Семена от рожкови

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1212 , (В), трети параграф.

1212 99 95

Други

Освен продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 1212 , (Г), трети, четвърти и пети параграфи, към настоящата подпозиция принадлежат по-специално:

1.

Грудките от кониаку, цели, смлени или стрити;

2.

Цветният прашец, съставен от полена, събран от пчелите и слепен под формата на топчета, с помощта на нектар, мед или отделения сок;

3.

Смлени семена от гуарана (Paullinia cupana), непечени, нито обработени по друг начин.

Семената от тиква (позиции 1207 или 1209 ) не са включени в настоящата позиция, с изключение на обелените семена от тиква, които следва да бъдат класирани в позиция 1212 в съответствие с разпоредбите на решението на Съда на Европейския съюз по дело C-229/06.

1214

Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна, еспарзета, детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни фуражни култури, дори агломерирани под формата на гранули

1214 90 10

Фуражни цвекла, репи и други фуражни корени

Към настоящата подпозиция принадлежат:

1.

Фуражното цвекло (Beta vulgaris var. alba);

2.

Репите от вида (Brassica napus var. napobrassica);

3.

Другите фуражни корени (например, фуражни репи и фуражни моркови).

Различните видове и разновидности на гулията (например Helianthus tuberosus) са включени в № 0714 , а пащърнакът (Pastinaca sativa) се счита като зеленчук от глава 7 (№ 0706 в прясно или охладено състояние).

ГЛАВА 13

ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ

1301

Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами)

1301 20 00

Гума арабик

Гума арабик се представя под формата на овални зрънца или на парченца, жълтеникави или червеникави, полупрозрачни, разтворими във вода, неразтворими в спирт.

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани

Растителните екстракти по № 1302 са необработени сурови растителни материали, получени например чрез екстракция с разтворител, които не са допълнително химически променени или обработени. Въпреки това, инертни добавки (напр. антислепващи агенти) и обработка, свързана със стандартизация, или физическо третиране, като сушене или филтриране, са разрешени.

1302 11 00

Опиум

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1302 , (А), 1.

1302 12 00

От сладник (liquorice)

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1302 , (А), 2.

1302 19 70

Други

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1302 , (А), 4 до 20.

1302 20 10 и 1302 20 90

Пектинови материали, пектинати и пектати

Към настоящите подпозиции принадлежат продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 1302 , (Б).

1302 31 00 до 1302 39 00

Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани

Ако даден продукт набъбва в студена вода или се разтваря в топла вода, упоменатите критерии на Обяснителните бележки към ХС за № 1302 , (В), първи параграф са изпълнени.

1302 31 00

Агар-агар

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1302 , (В), 1.

1302 32 10 и 1302 32 90

Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови, от семена от рожкови или от семена от гуар, дори модифицирани

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1302 , (В), 2.

От настоящите подпозиции са изключени зародишните обвивки на зърната от гуарея („guar splits“), които се представят под формата на малки неправилни люспи със светложълт цвят (№ 1404 ).

1302 39 00

Други

Освен продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 1302 , (В), 3 до 5, към настоящите подпозиции принадлежат:

1.

екстрактът, приготвен от водораслото Furcellaria fastiguiata, събирано по датските брегове, който се получава при същите условия както агар-агара и се представя в същите форми като него;

2.

лепкавите материали от семената на дюлите;

3.

лепкавите материали от исландски мъх;

4.

карагенинът и калциевите, натриевите и калиевите карагенати, дори когато те са били стандартизирани чрез добавка на захар (например захароза, глюкоза), с цел да се осигури постоянна активност по време на използването. Съдържанието на добавената захар обикновено не превишава 25 %;

5.

xидроколоиди, извлечени от семенни обвивки на индийски живовляк (Plantago ovata).

ГЛАВА 14

МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

1401

Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия (например бамбук, ротанг, тръстика, ракита, рафия, слами от почистени житни растения, избелени или боядисани, кори от липа)

1401 10 00

Бамбук

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1401 , втори параграф, 1.

1401 20 00

Ротанг

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1401 , втори параграф, 2.

1401 90 00

Други

Към настоящата подпозиция принадлежат продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 1401 , втори параграф, точки 3 до 7. Листата от различните видове на Typha (например Typha latifolia) влизат също в настоящата подпозиция.

1404

Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде

1404 20 00

Памучен линтер

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1404 , втори параграф, (А).

1404 90 00

Други

Продуктите, принадлежащи към тази подпозиция са упоменати като примери в Обяснителните бележки към ХС за № 1404 , втори параграф, (Б) до (Е).

Главите от лугачка за кардиране, посочени в Обяснителнитге бележки към ХС за № 1404 , втори параграф, (Е), 7, са от вида Dipsacus sativus.

Към настоящата подпозиция принадлежат също зародишните обвивки на зърната от гуарея („guar splits“), представяни под формата на малки неправилни люспи със светложълт цвят.

РАЗДЕЛ III

МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

ГЛАВА 15

МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

Общи разпоредби

За „промишлени цели“, по смисъла на подпозициите от глава 15, съдържащи този израз, се считат само целите, включващи преработката на суровини.

В замяна на това, „техническите цели“, за които някои подпозиции се отнасят, не включват такава преработка.

Обработките, такива като пречистване, рафиниране или хидрогениране, не се считат нито за „промишлени цели“, нито за „технически цели“.

Трябва да се подчертае, че дори продукти, годни за консумация от човека, могат да бъдат предназначени за технически или промишлени цели.

Подпозициите от настоящата глава, които са запазени за продуктите, предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на продукти за консумация от човека, съдържат мазнините и маслата, предназначени за производство на продукти за хранене на животни.

Допълнителна забележка 1 а)

Течната фракция на растителните масла, получена чрез отделяне на твърдите съставки, например, чрез охлаждане, посредством органични разтворители, повърхностноактивни вещества и т.н., не се счита за сурово масло.

 

1502

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1502 .

Тази позиция включва топена лой, като например:

1.

лойта, наречена „с пръжки“;

2.

лойта, наречена „киселинна“, получена при кипене на сурова лой от най-ниско качество във воден разтвор на сярна киселина, която хидролизира албуминоидните вещества от тъканите, освобождавайки по този начин мазнината.

Освен топената лой, настоящата позиция съдържа, суровата лой, т.е. лойта затворена в клетъчните си мембрани.

1503 00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

1503 00 11 и 1503 00 19

Стеарин от свинска мас и олеостеарин

Към тези подпозиции принадлежат продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 1503 , втория и предпоследния параграфи.

1503 00 30

Масло от лой, предназначено за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

Към тази подпозиция принадлежи продуктът, описан в Обяснителните бележки към ХС за № 1503 , пети параграф, при условие, че е предназначен за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти (виж Общите разпоредби на глава 15).

1503 00 90

Други

Освен продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 1503 , трети и четвърти параграфи, към тази подпозиция принадлежи маслото от лой, неотговарящо на условията, определени в подпозиция 1503 00 30 , например маслото от лой, предназначено за технически цели.

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или от морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

Относно фракциите от мазнините или от маслата, виж Обяснителните бележки към ХС, Общи разпоредби за настоящата глава, (А), шести и седми параграфи.

1504 10 10 до 1504 10 99

Масла от черен дроб от риби и техните фракции

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1504 , втори параграф.

1504 10 10

Със съдържание на витамин А, равно или по-малко от 2 500  международни единици на грам

Съдържанието на витамин А в маслата от черен дроб на рибите от семейство gadides (различни видове треска, мерлуза и други) обикновено не превишава 2 500  международни единици на грам.

1504 10 91 и 1504 10 99

Други

Съдържанието на витамин А в маслата от черен дроб например от тон, от писии или от голяма част от акулите, обикновено превишава 2 500  международни единици на грам.

В тези подпозиции остават класирани обогатените с витамини масла, при условие, че не са загубили характера си на масла от черен дроб от риби. Такъв е случаят, например, с маслата от черен дроб от риби със съдържание на витамин А, непревишаващо 100 000  международни единици на грам.

1504 20 10 и 1504 20 90

Мазнини и масла от риби и техните фракции, различни от маслата от черен дроб от риби

Към настоящите подпозиции принадлежат мазнините и маслата от всички видове риби и от техните фракции, освен маслата, извлечени изключително от техния черен дроб. Могат да се упоменат по-специално:

1.

маслата от херинга и от menhaden (риба, доста аналогична на херингата, която се лови изключително за извличане на масло);

2.

маслата от отпадъци от консервната промишленост, с по-незначителна стойност от предходните. В търговски порядък между тях се различават маслата от отпадъци на рибите от вида на херинги, сардини, шпрот и други подобни, маслата от отпадъци от тон и от паламуд и маслата от отпадъци от пъстървовите риби;

3.

маслата от отпадъци от търговията на едро с прясна риба, с твърде разнообразен състав, обаче с по-незначително качество;

4.

рибният стеарин, описан в Обяснителните бележки към ХС за № 1504 , трети параграф.

Мазнините и маслата от настоящите подпозиции се използват почти изключително за технически и промишлени цели, такива като дъбене на кожи, приготвяне на бои и на смазочно-охлаждащи масла.

1504 30 10 и 1504 30 90

Мазнини и масла от морски бозайници и техните фракции

Настоящите подпозиции съдържат, между другите и:

1.

маслото или мазнината от кит и маслото или мазнината от кашалот (виж Обяснителните бележки към ХС за № 1504 , първи параграф);

2.

маста от морски бозайници;

3.

маслата от перконогите (тюлени, моржове и морски лъвове).

Настоящите подпозиции съдържат всички масла от морски бозайници и техните фракции, включително извлечените от техния черен дроб, такива като маслото от черен дроб на кашалот, което, като твърде богато на витамин А, притежава качества, аналогични на тези на маслата от черен дроб от риби от подпозиции 1504 10 10 , 1504 10 91 и 1504 10 99 .

1505 00

Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, включително ланолина

1505 00 10

Мазнина от вълна (серей), необработена

Този продукт е описан в Обяснителните бележки към ХС за № 1505 , първи параграф.

1505 00 90

Други

Към настоящата подпозиция принадлежат:

1.

ланолинът, описан в Обяснителните бележки към ХС за № 1505 , втори, трети и четвърти параграфи;

2.

мастните вещества, произведени от серей, а именно олеинът от серей и стеаринът от серей, съответно течната и твърдата части, получени при дестилация на серей, последвана от пресоване.

1506 00 00

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Настоящата позиция не включва негодните за консумация от човека смеси или препарати от животински мазнини или масла (например мазнините от разфасоването на животни), както и смеси или препарати от животински и растителни мазнини или масла (например отпадъчните пържилни мазнини) (№ 1518 ).

1507

Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1507 10 10 и 1507 10 90

Сурово масло, дори дегумирано

За тълкуването на термина „сурово“ по смисъла на настоящите подпозиции, виж допълнителна забележка 1 на настоящата глава, а), б) и в).

1507 90 10 и 1507 90 90

Други

Тези подпозиции включват по-специално рафинираното соево масло.

1508

Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1508 10 10 и 1508 10 90

Сурово масло

Виж допълнителна забележка 1 на настоящата глава, а) и б).

1508 90 10 и 1508 90 90

Други

Тези подпозиции включват по-специално рафинираното фъстъчено масло.

1509

Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Маслиновото масло от настоящата позиция трябва да отговаря на три съществени условия:

1.

то трябва да произхожда изключително от обработката на маслини, а именно на плодовете на маслиновото дърво (Olea europaea L.);

2.

то трябва да бъде извлечено единствено чрез механични методи или други физични методи (например пресоване), следователно с изключение на всякаква намеса на разтворител (виж Забележка 2 на настоящата глава);

3.

то не трябва да е било нито преестерифицирано, нито смесено с други масла, нито дори с маслата от джибри от изцедени маслини от № 1510 00 .

1509 10 10

Необработено (Virgin) маслиново масло, за осветление

Виж допълнителна забележка 2 (Б) 1 на настоящата глава.

1509 10 20

Необработено маслиново масло „Extra virgin“

Виж допълнителна забележка 2 (Б) 2 на настоящата глава.

1509 10 80

Други

Виж допълнителна забележка 2 (Б) 3 на настоящата глава.

1509 90 00

Други

Виж допълнителна забележка 2 (В) на настоящата глава.

Настоящата подпозиция обхваща не само рафинираното маслиново масло, а също и смес от това масло с необработено маслиново масло.

1510 00

Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори рафинирани, но не химически променени и смеси от тези масла или фракции с масла или фракции от № 1509

Маслата от настоящата позиция трябва да отговарят на условието по точка 1 в Обяснителната бележка за № 1509 . Също така, както и маслата от № 1509 , маслата от № 1510 00 не могат да бъдат преестерифицирани, нито смесени с масла от друг вид, т.е. с масла, различни от маслинови масла, но:

тяхното извличане не изключва употребата на разтворители или на физически средства,

те могат да бъдат смесени с масла или фракции от № 1509 ; най-често употребяваната смес представлява смес на рафинирано масло от джибри от маслини и необработено маслиново масло.

1510 00 10

Сурови масла

Виж допълнителна забележка 2 (Г) на настоящата глава.

1510 00 90

Други

Тази подпозиция включва по-специално рафинираното масло от джибри от маслини, както и сместа от рафинираното масло от джибри от маслини с необработено маслиново масло.

1511

Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1511 10 10 и 1511 10 90

Сурови масла

Виж допълнителна забележка 1 на настоящата глава, а) и б).

Суровото палмово масло се разгражда по-бързо от другите масла и следователно има повишено съдържание на свободни мастни киселини.

1511 90 11 и 1511 90 19

Твърди фракции

Тези подпозиции включват палмовия стеарин.

1511 90 91 и 1511 90 99

Други

Към настоящите подпозиции принадлежат по-специално:

1.

рафинираното палмово масло;

2.

течната фракция на палмовото масло, получена чрез отделяне на твърдите съставки или чрез охлаждане, или чрез органични разтворители или повърхностноактивни вещества. Тази течна фракция (палмов олеин) се различава от нефракционираното палмово масло повече по съдържанието си на триглицериди, отколкото по това на мастни киселини. В действителност триглицеридите на мастните киселини с по-голям брой на въглеродни атоми (С52 и С54) се намират в по-висока концентрация в течната фракция, отколкото в нефракционираното масло. В замяна на това, триглицеридите, с относително по-малък брой въглеродни атоми (С50 и С48), преобладават в твърдата фракция.

1512

Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1512 11 91

От слънчоглед

Виж допълнителна забележка 1, а) и б) на настоящата глава, във връзка с Обяснителните бележки към ХС за № 1512 , (А).

1512 11 99

От шафранка (safflower)

Виж допълнителна забележка 1, а) и б) на настоящата глава, във връзка с Обяснителните бележки към ХС за № 1512 , (Б).

1512 19 90

Други

Към тази подпозиция принадлежи по-специално рафинираното слънчогледово и рафинираното шафраново масло.

1512 21 10 до 1512 29 90

Памучно масло и неговите фракции

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1512 , (В).

1514

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

1514 11 10 до 1514 19 90

Масла от рапица или репица с ниско съдържание на ерукова киселина и техните фракции

Виж забележка 1 към подпозициите на настоящата глава, както и Обяснителните бележки към ХС за № 1514 , (А), вторият параграф, второто изречение.

1515

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени

1515 30 10 и 1515 30 90

Рициново масло и неговите фракции

Рициновото масло е познато също под името „касторово масло“.

Към тези подпозиции не принадлежи маслото от пулгер (или пургер), извлечно от семената на дървото Jatropha curcas, семейство Euphorbiaceae, наричано често „масло от американски рицин“ или масло от див рицин (подпозиции 1515 90 40 до 1515 90 99 ).

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини или масла и техните фракции от № 1516

За дефиницията на термина „маргарин“, виж Обяснителните бележки към ХС за подпозиции 1517 10 и 1517 90 .

1517 10 10 и 1517 10 90

Маргарин, с изключение на течния маргарин

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1517 , пети параграф, (А).

Трябва да се отбележи, че съдържанието на вода не е определящ фактор за класирането на продуктите в настоящите подпозиции.

1517 90 91

Нелетливи растителни масла, течни, смесени

Тази подпозиция включва също така смеси от химически модифицирани растителни масла.

1521

Растителни восъци (различни от триглицеридите), восъци от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени

1521 10 00

Растителни восъци

Освен восъците, описани в Обяснителните бележки към ХС за № 1521 , част I, към тези подпозиции принадлежи кафения восък, намиращ се във всички части на кафените храсти или дръвчета (шушулки, обвивки, листа и т.н.) и който в действителност е страничен продукт при производството на декофеинизираното кафе. Той е с черен цвят, има миризма на кафе и служи при производството на някои препарати за лъскане или почистване.

1521 90 91

Сурови

Към настоящата подпозиция принадлежат по-специално восъците, представени под формата на восъчни пити.

1521 90 99

Други

Тази подпозиция включва восъците, пресовани или рафинирани, дори избелени или оцветени.

1522 00

Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход

1522 00 31 и 1522 00 39

Съдържащи масло, имащо характеристиките на маслиново масло

Виж допълнителна забележка 3 на настоящата глава, която уточнява кои са отпадъците, които са изключени от тези подпозиции.

РАЗДЕЛ IV

ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА

ГЛАВА 16

ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ

Общи разпоредби

За класирането на смесените хранителни продукти (включително сготвените ястия), съдържащи по-специално колбаси, месо, карантии, риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, или комбинация от тези продукти, смесени със зеленчуци, спагети, сос и т.н., уместно е да се види забележка 2 на настоящата глава и Обяснителните бележки към ХС, Общи разпоредби за глава 16, последния параграф, преди изключенията.

Разпоредбите на забележка 2, първи параграф, второ изречение (класиране в позиция, съответстваща на съставката, която преобладава тегловно) се прилагат също и за определяне на подпозицията. Това не се прилага за продуктите, съдържащи черен дроб, от № 1601 00 и 1602 (виж параграф 2 на забележката).

Допълнителна забележка 2

Като общо правило, частта от която произхожда дадена разфасовка може да бъде идентифицирана само когато размерите на разфасовката достигат около 100 × 80 × 2 mm или повече.

Изразът „разфасовки от тях“ се прилага единствено за разфасовките, за които частта, от която произхождат (например, бутове), може да бъде идентифицирана с положителност, а не чрез отхвърляне на другите възможности.

 

1601 00

Колбаси и подобни продукти, от месо, карантии или кръв; приготвени храни на базата на тези продукти

За класирането на продуктите в тази позиция не е определящо, че търговското потребление ги счита за „колбаси и подобни продукти“.

Продуктите, съставени от мляно или фино хомогенизирано месо, които са били поставени в кутии или други твърди съдове, дори с цилиндрична форма, не трябва да се считат като „колбаси“ по смисъла на настоящата позиция.

1601 00 10

От черен дроб

Настоящата подпозиция обхваща колбасите и подобните продукти, съдържащи черен дроб, дори с добавка на меса, карантии, сланина, мазнини и т.н., при условие, че черният дроб придава на продуктите техния основен характер. Тези продукти, обикновено топлинно обработени и понякога пушени, са разпознаваеми най-вече по характерния вкус на черен дроб.

1601 00 91

Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка

Настоящата подпозиция обхваща колбасите без топлинна обработка при двойното условие, че са претърпели зреене (например, сушене на чист въздух) и че са готови за директна консумация.

Тези продукти могат, освен това, да бъдат пушени, при условие, че нямат пълна коагулация на албумините, предизвикана от каквато и да е термична обработка, такава като опушване при повишена температура.

Към тази подпозиция принадлежат следователно колбасите, консумирани обикновено на резенчета (такива като сухи салами, салам от Арл, Plockwurst), както и колбасите за намазване (например Teewurst).

1601 00 99

Други

Между продуктите, принадлежащи към тази подпозиция, могат да се упоменат:

1.

Колбасите и някои специалитети, пресни, непретърпели процес на зреене;

2.

Колбасите с топлинна обработка, например: франкфуртските колбаси, страсбургските колбаси, виенските колбаси, мортаделите, бялата кървавица, черната кървавица, надениците, наденичките и други аналогични специалитети.

1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв

Виж допълнителна забележка 6, буква а) към глава 2, в която се предвижда топлинно необработените домашни птици с подправки да бъдат класирани в глава 16. За да се определи дали към топлинно необработеното месо от домашни птици са добавени подправки, или не, се прилагат методите за органолептично изследване на месо от топлинно необработени домашни птици с подправки, предвидени в Регламент (ЕС) № 1362/2013 (8).

1602 10 00

Приготвени храни, хомогенизирани

Виж забележка 1 към подпозициите на настоящата глава.

1602 20 10 и 1602 20 90

От черен дроб от всякакви животни

Тези подпозиции обхващат продуктите и консервите, съдържащи черен дроб, дори смесени с месо или карантии, при условие, че черният дроб придава на продуктите техния основен характер. Най-важните продукти от този вид са получени от черен дроб от гъски или от патици (подпозиция 1602 20 10 ).

1602 31 11 до 1602 39 85

От домашните птици от № 0105

Настоящите подпозиции обхващат по-специално домашните птици и частите от домашни птици, консервирани след топлинна обработка.

Между тези продукти могат да се упоменат:

1.

Желираните пилета;

2.

Пилешките половинки или четвъртинки в сос и целите бутчета от пуйка, гъска или пиле, дори представени в замразено състояние;

3.

Пастетът от домашни птици (съставен основно от месо на домашни птици, към което са добавени по-специално говеждо месо, свинска мазнина, трюфели и подправки), дори представен в замразено състояние;

4.

Сготвените ястия на базата на месо от домашни птици, съдържащи, освен месото от домашни птици, гарнитура от зеленчуци, ориз, тестени храни, и т.н., представляваща допълнително ястие към месното ястие, в точния смисъл на думата. В тази категория могат да се упоменат по-специално готовите храни, наречени „пиле с ориз“, „пиле с гъби“, както и замразени ястия на базата на месо от домашни птици, представени върху поднос, съдържащ поотделно месното ястие, в точния смисъл на думата, и различните допълнителни ястия.

За определяне на процентното съдържание на месо или карантии от домашни птици, теглото на костите не се взема предвид.

1602 31 11

Съдържащи изключително месо от пуйки без топлинна обработка

Виж допълнителна забележка 1 на настоящата глава.

1602 32 11

Без топлинна обработка

Виж допълнителна забележка 1 на настоящата глава.

1602 39 21

Без топлинна обработка

Виж допълнителна забележка 1 на настоящата глава.

1602 41 10 и 1602 41 90

Бутове и разфасовки от тях

Относно обхвата на израза „разфасовки от тях“, виж допълнителна забележка 2 на настоящата глава и Обяснителната бележка към нея.

От тези подпозиции са изключени продуктите, представени смлени или фино хомогенизирани, дори ако са били произведени от бутове или от разфасовки от тях.

1602 42 10 и 1602 42 90

Плешки и разфасовки от тях

Относно обхвата на израза „разфасовки от тях“, виж допълнителна забележка 2 на настоящата глава и Обяснителната бележка към нея.

От тези подпозиции са изключени продуктите, представени смлени или фино хомогенизирани, дори ако са били произведени от плешки или от разфасовки от тях.

1602 49 11 до 1602 49 50

От домашни свине

За определяне на процентните съдържания на месото или карантиите от всякакъв вид, включително сланината и мазнините от всякакъв вид, виж Регламент (ЕИО) № 226/89 на Комисията (OB L 29, 31.1.1989 г., стр. 11).

При определяне на тези процентни съдържания, желатинът и сосовете не се вземат пред вид.

1602 49 15

Други смеси, съдържащи бутове, плешки, котлети или вратове и разфасовки от тях

Относно обхвата на израза „разфасовки от тях“, виж допълнителна забележка 2 на настоящата глава и Обяснителната бележка към нея.

Смесите, принадлежащи към тази подпозиция, трябва да съдържат най-малко една от частите (и/или разфасовки от нея), упоменати в текста на подпозицията, без да е необходимо тя да придава основния характер на сместа. Тези смеси могат да съдържат също месо или карантии от други животни.

1602 50 10

Необработени топлинно; смеси от топлинно обработени месо или карантии и топлинно необработени месо или карантии

Виж допълнителна забележка 1 на настоящата глава.

1602 50 31

„Corned beef“, в херметически затворени опаковки

По смисъла на подпозиции 1602 50 31 , изразът „в херметически затворени опаковки“ означава, че продуктите са поставени в затворени опаковки, дори вакуумирани за да се предотврати проникването или изпускането на въздух или друг газ. При отваряне на херметически затворената опаковка, се повреждат и самата опаковка и системата на херметическо затваряне.

Тези подпозиции обхващат и продуктите, които са поставени между другите в херметически затворени, дори вакуумирани пластмасови пликчета

1602 90 61

Без топлинна обработка; смеси от месо или карантии, с топлинна обработка, и месо или карантии, без топлинна обработка

Виж допълнителна забележка 1 на настоящата глава.

1604

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

Виж забележка 2 към подпозициите на настоящата глава.

1604 12 91

В херметически затворени опаковки

Виж Обяснителните бележки към подпозиции 1602 50 31 .

1604 14 26

Филета, наречени „карета“

В тази подпозиция се включват само филетата от риби по смисъла на Обяснителните бележки към ХС за № 0304 , 1, които имат следните три характеристики:

топлинно обработени;

опаковани, без добавка на покривна течност, в плик или фолио от пластмаса за хранителни цели, във вакуум или не, с термозалепване или не; и

замразени.

1604 14 36

Филета, наречени „карета“

Виж Обяснителните бележки към подпозиции 1604 14 26 .

1604 14 46

Филета, наречени „карета“

Виж Обяснителните бележки към подпозиции 1604 14 26 .

1604 19 31

Филета, наречени „карета“

Виж Обяснителните бележки към подпозиции 1604 14 26 .

1604 20 05

Приготвени храни от сурими

Виж Обяснителните бележки към подпозиции 0304 93 10 .

Приготвените храни, принадлежащи към настоящата подпозиция, са получени от сурими, смесено с други продукти (например, брашно, нишесте, протеини, месо от раци, подправки и други подобрители на вкуса, оцветители), като сместа е претърпяла термична обработка. Те са представени обикновено в замразено състояние.

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

Виж забележка 2 към подпозициите на настоящата глава.

1605 29 00

Други

Настоящата подпозиция обхваща скариди в херметически затворени опаковки (виж Обяснителните бележки към подпозиции 1602 50 31 ).

1605 53 10

В херметически затворени опаковки

Виж Обяснителните бележки към подпозиции 1602 50 31 .

ГЛАВА 17

ЗАХАРИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

1701 12 10 до 1701 14 90

Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки

Виж забележка 1 към подпозициите на настоящата глава.

В тези подпозиции се включват по-специално:

1.

някои видове нерафинирана захар с бял цвят;

2.

„кафява захар“, с нисък градус на поляризация получена при производство на захар при второто или третото изварявяне, притежаваща светложълт до тъмнокафяв цвят, който се дължи главно на меласата, съдържаща се в нея и в която съдържанието на захароза обикновено е между 85 и 98 % тегловно;

3.

захар с по-ниска чистота, получена в процеса на рафиниране или на производството на захар „candy“, например четвъртинки, парченца и кафяви захари.

1701 12 10 и 1701 12 90

От захарно цвекло

Виж Обяснителната бележка към подпозициите на ХС за подпозиции 1701 12 , 1701 13 и 1701 14 .

1701 13 10 и 1701 13 90

От захарна тръстика, упомената в забележка 2 към подпозициите към настоящата глава

Виж Обяснителната бележка към подпозициите на ХС за подпозиции 1701 12 , 1701 13 и 1701 14 .

1701 14 10 и 1701 14 90

Друга захар от захарна тръстика

Виж Обяснителната бележка към подпозициите на ХС за подпозиции 1701 12 , 1701 13 и 1701 14 .

1701 91 00

С ароматизиращи или оцветяващи добавки

Захарите с ароматизиращи или оцветяващи добавки остават класирани в настоящата подпозиция, дори ако тяхното съдържание на захароза е по-ниско от 99,5 % тегловно.

1701 99 10

Бяла захар

Терминът „бяла захар“ е дефиниран в допълнителна забележка 3 към настоящата глава.

Бялата захар е захар, рафинирана или не, чийто цвят обикновено е бял поради високото й съдържание на захароза (99,5 % тегловно или повече).

За определяне съдържанието на захароза в бялата захар, по смисъла на допълнителна забележка 3 на глава 17, се прилага поляриметричния метод, дефиниран в Директива 79/796/ЕИО, приложение II, метод 10 (OB L 239, 22.9.1979 г., стр. 24).

1702

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи

1702 11 00 и 1702 19 00

Лактоза и сироп от лактоза

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1702 , (А), 1 и (Б), първи параграф.

1702 30 10

Изоглюкоза

Виж допълнителна забележка 5 към настоящата глава.

1702 30 50 и 1702 30 90

Други

За целите на изчисляването на тегловното процентно съдържание на глюкозата, изразът „в сухо състояние“ трябва да се счита като изключващ както свободната вода, така и кристализационната вода.

1702 40 10

Изоглюкоза

Виж допълнителна забележка 5 към настоящата глава.

1702 60 10

Изоглюкоза

Виж допълнителна забележка 5 към настоящата глава.

1702 60 80

Сироп от инулин

Виж допълнителна забележка 6 а) към настоящата глава.

1702 90 30

Изоглюкоза

Виж допълнителна забележка 5 към настоящата глава.

1702 90 80

Сироп от инулин

Виж допълнителна забележка 6 б) към настоящата глава.

1702 90 95

Други

В настоящата подпозиция се включват по-специално:

1.

малтозата, различна от химически чиста;

2.

инвертната захар;

3.

сиропите от захароза, различни от кленовия сироп, неоцветени, нито ароматизирани;

4.

продуктите, наричани неточно „меласи“„High test“, получени чрез хидролиза и концентриране на суров сироп от захарна тръстика и използвани главно като хранителна среда за микро-организми при производството на антибиотици и за производство на етилов алкохол;

5.

лактозата, различна от химически чиста.

1703

Меласи, получени в резултат на извличането или рафинирането на захарта

1703 10 00

Меласа от захарна тръстика

Виж Обяснителната бележка към подпозициите на ХС за подпозиция 1703 10 .

1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)

1704 10 10 и 1704 10 90

Дъвки ( chewing-gum ), дори със захарно покритие

Настоящите подпозиции обхващат подсладените дъвки, характеризиращи се със съдържание на гумата чикл или на други подобни негодни за консумация продукти, както и да са представени (таблети, дражета, топчета и т.н.), включително разтегливите дъвки, наричани „bubble gum“.

1704 90 10

Екстракт от сладник (liquorice), съдържащ тегловно повече от 10 % захароза, но несъдържащ други добавки

Настоящата подпозиция включва само екстрактите от сладник (liquorice), съдържащи тегловно повече от 10 % захароза, без никаква добавка на други видове захар, ароматизиращи вещества или други материали, дори представени под формата на калъпи, блокове, пръчки, дражета и т.н.

Екстрактите от сладник (liquorice), приготвени като захарни изделия чрез добавка на други материали, се включват в подпозиция 1704 90 99 , каквото и да е тяхното съдържание на захароза.

1704 90 30

Бял шоколад

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1704 , втори параграф, 6º.

1704 90 51 до 1704 90 99

Други

Настоящите подпозиции включват по-голямата част от сладките хранителни продукти, обикновено означавани с името „захарни изделия“ или „сладкарски изделия“. Фактът, че тези продукти съдържат алкохолен ликьор или друга спиртна напитка, не променя класирането им в настоящите подпозиции.

В тези подпозиции се включват също пастите за производство на фондан, марципан, нуга и т.н., които са сладкарски полупродукти, представени главно под формата на каша, на блокове или калъпи. Полупродуктите от този вид остават класирани тук, дори ако по време на преработката им в крайни продукти, тяхното съдържание на захар би трябвало да се увеличи още, при условие, че по състав те са специфично и напълно предназначени за производството на определени категории захарни изделия.

От тези подпозиции са изключени, например:

а)

сладоледи за консумация, дори представени на пръчки около носител, подобно на близалки (№ 2105 00 );

б)

сладкарски изделия, съдържащи какао, смесени в различни пропорции със сладкарски изделия без какао, представени заедно с цел продажбата им в смесено състояние (№ 1806 ).

1704 90 51

Пасти, включително марципан, в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или повече

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1704 , втори параграф, 4º и 9º.

В тези подпозиции се включват също пастите за захарни и/или маслени глазури.

1704 90 55

Пастили за гърло и бонбони против кашлица

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1704 , втори параграф, 5º.

1704 90 61

Дражета и подобни захарни изделия

В тази подпозиция се включват захарните изделия под форма на дражета, покрити с твърда захар, например дражета от бадеми със захарно покритие. Произвеждат се чрез потапяне на сърцевината в съд със захарен сироп; при въртенето на съда, върху сърцевината се натрупва захар, която след охлаждане образува покритие.

1704 90 65

Гумени бонбони, желирани захарни изделия, включително захарни изделия от плодова маса

Гумените бонбони и другите желирани захарни изделия са продукти, съставени от желиращо вещество (като гума арабик, желатин, пектин или някои вещества, подобни на скорбялата), от захар и от ароматизиращи вещества. Те се представят под различни форми, например като фигурки.

1704 90 71

Бонбони от стопена захар, дори пълнени

Бонбоните от тази подпозиция са твърди продукти, понякога лесно трошливи, прозрачни или непрозрачни. Касае се главно за стопена захар, към която са добавени малки количества други вещества (с изключение на мазнини), предназначени да й придадат голямо разнообразие на вкусове, структури и цветове. В някои случаи тези продукти са и с пълнеж.

1704 90 75

Карамели

Карамелите са продукти, които са били получени, както бонбоните от стопена захар, чрез разтопяване на захарта, обаче, с добавка на мазнини.

1704 90 81

Получени чрез пресоване

В тази подпозиция се включват захарните изделия, представени в различни форми, получени чрез пресоване, със или без свързващо вещество.

1704 90 99

Други

При условие, че не са обхванати по-специфично от предходните подпозиции, в тази подпозиция се включват:

1.

фонданите;

2.

марципанът в директни опаковки с нетно съдържание по-малко от 1 кг (в другите опаковки той се включва в подпозиция 1704 90 51 );

3.

нугата;

4.

екстрактите от сладка папрат, представени (т.е. приготвени) под формата на захарни изделия.

ГЛАВА 18

КАКАО И ПРОДУКТИ ОТ КАКАО

1801 00 00

Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени

Какаовите ядки съдържат 49 до 54 % тегловно мазнина, наречена какаово масло, 8 до 10 % тегловно нишесте, 8 до 10 % тегловно протеиди, 1 до 2 % тегловно теобромин, 5 до 10 % тегловно танини (катехин или какаово червено), 4 до 6 % тегловно целулоза, 2 до 3 % тегловно минерални вещества, стероли (витамин D) и различни ферменти.

1803

Какаова маса, дори обезмаслена

В тази позиция се включва какаовата маса, дори на парчета, обработена чрез алкални вещества с цел увеличаване на разтворимостта й. Настоящата позиция не включва, обаче, така обработената какаова маса, когато е представена под формата на прах (№ 1805 00 00 ).

1805 00 00

Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители

Остава класирано тук по-специално какаото на прах, към което са добавени малки количества (около 5 % тегловно) лецитин, като тази добавка има като ефект само да увеличи способността на какаото да образува дисперсии в течностите и по този начин да се улесни приготвянето на напитки на базата на какао (разтворимо какао).

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

Само продуктите, съдържащи какао на зърна, какаова маса или какао на прах, се считат за продукти, съдържащи какао, по смисъла на № 1806 .

1806 20 10

С тегловно съдържание на какаово масло 31 % или повече или с общо тегловно съдържание общо на какаово масло и млечни мазнини 31 % или повече

В тази подпозиция се включват по-специално продуктите, наречени обикновено „шоколадово покритие (chocolate couverture)“ или „покритие от млечен шоколад (milk chocolate couverture)“.

1806 20 30

С общо тегловно съдържание на какаово масло и млечни мазнини 25 % или повече, но по-малко от 31 %

В тази подпозиция се включват по-специално продуктите, наречени обикновено „млечен шоколад“.

1806 20 50

С тегловно съдържание на какаово масло 18 % или повече

В тази подпозиция се включват по-специално продуктите, наречени обикновено „черен шоколад“ или „горчив шоколад“ или „шоколад фондан“.

1806 20 70

Продукти, наречени „chocolate milk crumb“

Продуктите, наречени „chocolate milk crumb“ са получени чрез сушене във вакуум на много добре разбита водна смес на захар, мляко и какао. Те се използват обикновено за производство на млечен шоколад. Тези продукти могат да се представят под формата на неправилни и трошливи парчета или под формата на прах. Най-често тегловното съдържание на захар е между 35 и 70 %, това на твърдите млечни продукти е между 15 и 50 % и това на какаото – между 5 и 30 %.

Специалният начин на производство предизвиква кристализация на захарта.

1806 20 95

Други

В тази подпозиция се включват другите продукти, съдържащи какао, такива като пралиновата маса и пастите за намазване, съдържащи какао (течния шоколад).

1806 31 00

С пълнеж

Виж Обяснителната бележка към ХС за подпозиция 1806 31 .

1806 32 10

С добавка на зърнени храни, плодове или ядки

В тази подпозиция се включва по-специално шоколадът, представен под формата на блокчета, пръчки или пръчици, съдържащ житни растения, плодове или ядки, цели или на парчета, разпределени в масата му.

1806 90 11 и 1806 90 19

Шоколадови бонбони, дори пълнени

Що се отнася до понятието „пълнени“ виж обяснителната бележка към ХС за подпозиция 1806 31 , с необходимите промени.

В тези подпозиции се включват продуктите с размер на една хапка, съставени:

или от шоколад с пълнеж;

или от отделни слоеве шоколад и части от други хранителни вещества;

или от смес от шоколад и други хранителни вещества.

1806 90 11

Съдържащи алкохол

Асортиментите от шоколадови бонбони (пралини), съдържащи алкохол или не, се класират като се прилага правило 3 б) от общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура.

1806 90 19

Други

Виж Обяснителната бележка към подпозиция 1806 90 11 .

1806 90 31

С пълнеж

Що се отнася до понятието „пълнеж“ виж Обяснителната бележка към ХС за подпозиция 1806 31 , с необходимите промени.

В тази подпозиция се включват например шоколадовите яйца с пълнеж и коледните артикули с пълнеж.

1806 90 39

Без пълнеж

В тази подпозиция се включват например шоколадовите пръчици, шоколадовите люспи, стъргания шоколад, както и плътните или кухи шоколадови фигурки.

1806 90 50

Захарни изделия и техните заместители, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао

В тази подпозиция се включват захарните изделия от № 1704 , по-специално карамели или дражета, които съдържат какао.

1806 90 60

Пасти за намазване, съдържащи какао (течен шоколад)

В тази подпозиция се включват пастите за намазване, съдържащи какао в директни опаковки с нетно съдържание, по-малко или равно на 2 килограма.

1806 90 90

Други

В тази подпозиция се включват по-специално някои прахове, съдържащи какао, за производство на кремове, сладоледи, десерти и аналогични продукти (с изключение на тези, посочени в Обяснителните бележки към ХС, в Общи разпоредби за настоящата глава).

ГЛАВА 19

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРИГОТВЕНИ НА БАЗАТА НА ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, БРАШНА, СКОРБЯЛА, НИШЕСТЕ ИЛИ МЛЯКО; ТЕСТЕНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Общи разпоредби

Съдържанието на какао на прах в продуктите от настоящата глава обикновено се изчислява, като се умножи сборът от тегловните съдържания на теобромина и на кофеина с коефициента 31.

Съдържанията на теобромин и на кофеин се определят с HPLC (high performance liquid chromatography).

При продуктите, съдържащи кофеин или теобромин от източници, различни от какао, тези допълнителни количества кофеин или теобромин следва да не се отчитат при изчисляването на съдържанието на какао.

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; храни, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404 , несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено за напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде

Само продуктите, съдържащи какао на зърна, какаова маса или какао на прах, се считат за продукти, съдържащи какао, по смисъла на № 1901 .

1901 20 00

Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски и бисквитни продукти от № 1905

Към настоящата подпозиция принадлежат приготвените теста, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 1901 , II, осми параграф, 7 и 8.

От тази подпозиция са изключени тънките листа от печено и сушено тесто от брашно или нишесте, дори предназначени за покриване на някои тестени сладкарски изделия (№ 1905 ).

1901 90 11 и 1901 90 19

Екстракти от малц

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1901 , I.

Екстрактите от малц съдържат декстрини, малтоза, протеини, витамини, ензими, както и ароматни вещества.

От тези подпозиции са изключени продуктите за хранене на деца, пригодени за продажба на дребно, които съдържат екстракти от малц, дори ако екстрактите от малц са основната им съставка (подпозиция 1901 10 00 ).

1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен

1902 20 91

Варени

Към настоящата подпозиция принадлежат също предварително варени макаронени изделия.

1902 30 10

Сухи

За целите на настоящата подпозиция терминът „сухи“ се отнася за сухи и трошливи продукти с ниско съдържание на влага (до около 12 %), които са били изсушени под пряка слънчева светлина или в промишлени условия (например в тунелна сушилня, при печене или пържене)

1902 40 90

Други

Тази подпозиция включва приготвения кус-кус, т.е. кус-кусът с месо, зеленчуци и други съставки, при условие, обаче, че месото в приготвения продукт не е повече от 20 % тегловно.

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например corn flakes ); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или на други преработени зърна (с изключение на брашното и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде

Виж забележки 3 и 4 на настоящата глава.

Само продуктите, съдържащи какао на зърна, какаова маса или какао на прах, се считат за продукти, съдържащи какао, по смисъла на № 1904 .

1904 10 10 до 1904 10 90

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения

Продуктите, получени чрез процеса, посочен в Обяснителните бележки към ХС за № 1904 , (А), четвърти параграф, включително продуктите, получени от други житни растения, остават класирани тук, когато след набъбването са преработени в брашна, грис или гранули.

Към настоящите подпозиции принадлежат също материалите с неправилни форми за пълнеж при опаковането, дори направени негодни за консумация от човека, получени чрез екструдиране например на едрозърнест царевичен грис.

1904 20 10 до 1904 20 99

Продукти, приготвени от непечени люспи от житни растения или от смеси от непечени люспи от житни растения с печени такива или с набъбнали зърна

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1904 , (Б).

1904 30 00

Пшеничен булгур

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1904 , (В).

1904 90 10 и 1904 90 80

Други

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1904 , (Г).

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

Тази позиция включва готови за консумация закуски за коктейл (снакс), под формата например на сушен грах или фъстъци, обвити изцяло в тесто, когато поради дебелината и вкуса си тестената обвивка определя основния характер на продукта.

Само продуктите, съдържащи какао на зърна, какаова маса или какао на прах, се считат за продукти, съдържащи какао, по смисъла на № 1905 .

От настоящата позиция са изключени непечените теста, дори поставени или отлети във форма, за производството на хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао (подпозиция 1901 20 00 ).

1905 10 00

Хрупкав хляб (кнекброт)

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1905 , (А), 4.

Тази подпозиция включва също продуктите от вида, получени чрез екструдиране.

1905 20 10 до 1905 20 90

Меденки

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1905 , (А), 6.

В тези подпозиции не са включени хрупкавите бисквити от вида „speculoos“ (произвеждани в Белгия) и Russisch Brot (произвеждани в Германия).

1905 31 11 до 1905 31 99

Сладки бисквити

Виж допълнителни забележки 1 и 2 на настоящата глава, както и Обяснителните бележки към ХС за № 1905 , (А), 8 б).

Тези подпозиции включват също продуктите от вида, получени чрез екструдиране.

1905 31 30

С тегловно съдържание на млечни мазнини 8 % или повече

Към тази подпозиция принадлежат по-специално маслените бисквити.

1905 31 91

Двойни бисквити с пълнеж

Към тази подпозиция принадлежат продуктите, съставени от слой пълнеж, поставен между две бисквити. Пълнежът може да бъде, например от шоколад, от конфитюр, от захарна маса „фондан“, от сметана или от орехова маса.

1905 32 05 до 1905 32 99

Гофрети и вафли

Виж допълнителна забележка 1 на настоящата глава, както и Обяснителните бележки към ХС за № 1905 , (А), 9.

1905 32 91

Солени, със или без пълнеж

Към настоящата подпозиция принадлежат по-специално гофретите и вафлите със сирене.

1905 40 10 и 1905 40 90

Сухари и подобни препечени продукти

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1905 , (А), 5.

1905 90 20

Нафора, празни капсули от тесто от видовете, използвани за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1905 , (Б).

1905 90 30

Хляб без прибавка на мед, яйца, сирене, или плодове и с тегловно съдържание на захар и мазнини в сухото вещество, всяко от тях, непревишаващо 5 %

Изразът „хляб“ обхваща продуктите с различен размер.

Тази подпозиция включва не само обикновеният хляб и пълнозърнестия хляб, а също и различните специалитети, като например, глутенов хляб за диабетици и морските сухари.

1905 90 45

Бисквити

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1905 , (А), 8 а) и в).

1905 90 55

Екструдирани или експандирани продукти, солени или ароматизирани

Виж Обяснителните бележки към ХС за № 1905 , (А), 7 и 15.

1905 90 70

С тегловно съдържание от 5 % или повече на захароза, инвертна захар или изоглюкоза

Към тази подпозиция принадлежат фините хлебарски продукти, невключени в предходните подпозиции, като например тортите, козуначните сладкиши със стафиди, целувките, кифлите и кроасаните.

1905 90 80

Други

Към тази подпозиция принадлежат по-специално „кишът“, пиците и видовете хляб, невключени в подпозиции 1905 90 30 и 1905 90 70 .

Към настоящата подпозиция принадлежат също материалите с неправилни форми за пълнеж при опаковането, дори направени негодни за консумация от човека, получени чрез екструдиране на скорбяла.

ГЛАВА 20

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ ИЛИ ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ

Общи разпоредби

Тази глава включва готови за консумация продукти за закуска (снакс), под формата например на сушен грах или фъстъци, обвити само отчасти в тесто и при които основният характер на продукта следователно се определя от зеленчуците, плодовете, ядките или другите части от растения.

Настоящата глава включва също краставиците и корнишоните, които са претърпели пълна млечна ферментация.

Обаче краставиците и корнишоните, които не са претърпели пълна млечна ферментация и са временно консервирани в саламура, трябва да се класират в подпозиция 0711 40 00, ако са негодни за директна консумация в това състояние. По принцип такива продукти имат тегловно съдържание на сол най-малко 10 %.

Забележка 4

За определяне на съдържанието на сухо вещество в доматения сок се прилага аналитичния метод, включен в приложението към Регламент (ЕИО) № 1979/82 на Комисията (OB L 214, 22.7.1982 г., стр. 12).

Допълнителна забележка 1

За да се определи съдържанието на киселина, съответните части от течността и от твърдите съставки на продукта се хомогенизират.

 

2001

Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина

Виж забележка 3 на настоящата глава.

2001 90 10

Mango chutney

Като Mango chutney, по смисъла на тази подпозиция и по смисъла на подпозиция 2103 90 10 , се разбира продукт, получен от мариновани плодове манго, към които са добавени различни продукти, като джинджифил, стафиди, черен пипер и захар.

Докато Mango chutney от тази подпозиция съдържа парчета от плодове, Mango chutney от подпозиция 2103 90 10 се представя под формата на сос, повече или по-малко течен, напълно хомогенизиран.

2001 90 50

Гъби

В настоящата подпозиция не се класират гъбите, които са само временно консервирани чрез процесите, изброени в № 0711 , например посредством силна саламура с прибавка на оцет или оцетна киселина.

2002

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

2002 10 10 и 2002 10 90

Домати, цели или на парчета

Настоящата подпозиция съдържа по-специално доматите, цели или на парчета, дори белени, консервирани чрез стерилизация.

2002 90 11 и 2002 90 99

Други

Тези подпозиции съдържат по-специално пюретата от домати, дори представени под формата на калъпи, концентратите от домати, както и соковете от домати, чието тегловно съдържание на сухо вещество е 7 % или повече. Тя съдържа също прах от домати, произведен чрез обезводняване на сок от домати; напротив, прахът, произведен при стриване на люспи, получени чрез изсушаване на предварително нарязани на резенчета домати, се включва в подпозиция 0712 90 30 .

2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006

Виж забележка 3 на настоящата глава.

Настоящата позиция не включва приготвените продукти от № 0714 , които не се считат като зеленчуци (подпозиции 2001 90 40 , 2006 00 38 , 2006 00 99 или 2008 99 91 ).

2004 10 10

Само термично обработени

Към настоящата подпозиция принадлежат продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 2004 , втори параграф, 1.

2004 10 91 и 2004 10 99

Други

Към тези подпозиции принадлежат продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 2004 , втори параграф, 3.

2004 90 50

Грах ( Pisum sativum ) и зелен фасул

По смисъла на настоящата подпозиция, като зелен фасул се счита изключително фасулът от видовете (Phaseolus или Vigna), обран преди узряването и чиято шушулка е годна изцяло за консумация. Шушулката може да бъде с различни цветове: еднакво зелен, зелен на сиви или сини черти, жълт (мазен фасул).

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006

Обяснителната бележка за № 2004 е приложима и за настоящата подпозиция.

Към тази позиция принадлежи продуктът, наречен „papad“, състоящ се от сушено тесто на листа, приготвено от брашно от зеленчуци със сухи бобови чушки, сол, подправки, масло, набухватели и понякога малки количества брашно от житни растения или от ориз.

2005 10 00

Хомогенизирани зеленчуци

Виж забележка 1 към подпозициите на настоящата глава.

2005 20 80

Други

Към тази подпозиция принадлежат по-специално картофите на резенчета или на пръчки, предварително изпържени в мазнина или масло, охладени и представени във вакуумирани опаковки.

2005 70 00

Маслини

Настоящите подпозиции съдържат маслините, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 2005 , четвърти параграф, 1, дори пълнени със зеленчуци (например с пиперки), с плодове (например с бадеми) или със смес от зеленчуци и плодове.

2006 00

Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп (изцедени, захаросани или кристализирани)

2006 00 31 до 2006 00 38

С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %

Относно определянето на съдържанието на захар, виж допълнителна забележка 2 а) на настоящата глава.

2007

Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и каши от плодове, приготвени чрез варене със или без прибавка на захар или други подсладители

Относно значението на израза „приготвени чрез варене“, виж забележка 5 към настоящата глава.

Относно определянето на съдържанието на захар, виж допълнителна забележка 2 а) на настоящата глава.

2007 10 10 до 2007 10 99

Хомогенизирани продукти

Виж забележка 2 към подпозиците на настоящата глава.

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде

Относно определянето на съдържанието на захар, виж допълнителна забележка 2 а) на настоящата глава.

Относно израза „с прибавка на захар“, виж допълнителна забележка 3 на настоящата глава.

Относно израза „действително алкохолно съдържание“, виж допълнителна забележка 4 на настоящата глава.

2008 11 10 до 2008 19 99

Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, дори смесени помежду си

Настоящите подпозиции съдържат по-специално продуктите, посочени в Обяснителните бележки към ХС за № 2008 , втори параграф, 1 и 2, включително техните смеси.

Към тези подпозиции принадлежат също продуктите от видовете:

1.

превърнати в люспи или ситни парченца; те се използват в сладкарството;

2.

смлени или стрити по друг начин под формата на каша, дори с прибавка на други вещества.

Напротив, от настоящите подпозиции са изключени кашите за производство на марципан, на нуга и други, от № 1704 .

2008 19 12 до 2008 19 99

Други, включително смесите

Тези подпозиции включват черупковите плодове и семената, различни от фъстъците. Те съдържат също смесите от различни черупкови плодове и от другите семена, включително тези, в които преобладават фъстъците.

2008 30 51

Резенки от грейпфрути, включително от помело

Като резенчета, по смисъла на тази подпозиция, се считат естествените парченца на плода, представени цели.

Присъствието на малко количество раздробени резенчета, които не са резултат от специфична обработка, не влияе върху класирането на въпросния продукт.

2008 30 71

Резенки от грейпфрути, включително от помело

Виж Обяснителната бележка за подпозиция 2008 30 51 .

2009

Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители

Виж забележка 6 към настоящата глава по отношение на „неферментирал сок без прибавка на алкохол“.

Виж забележка към подпозициите 3 на настоящата глава по отношение на „стойност Брикс“.

Виж допълнителна забележка 5, буква а) към настоящата глава по отношение на прибавената захар.

За целите на допълнителна забележка 5, буква б) към настоящата глава, за продукти, към които е била прибавена захар в такова количество, че те съдържат тегловно по-малко от 50 % плодов сок, се счита, че са изгубили първоначалния си характер на плодови сокове от № 2009 .

При определяне на това, дали продуктите са изгубили или не първоначалния си характер при прибавянето на захар, следва да се прилагат единствено допълнителни забележки 2 и 5 към настоящата глава. Съдържанието на различните захари, изразено като захароза, се определя в съответствие с горепосочената допълнителна забележка 2. Ако съдържанието на прибавена захар, изчислено в съответствие с допълнителна забележка 5, буква а) към настоящата глава, превишава тегловно 50 %, то изчисленото съдържание на плодов сок е по-малко от 50 % и продуктът не може да бъде класиран в № 2009 .

Допълнителна забележка 5, буква б) към настоящата глава не се прилага към концентрираните натурални плодови сокове.

Следователно, концентрираните натурални плодови сокове не се изключват от № 2009 .

Що се отнася до прибавянето на други вещества към продуктите от № 2009 , виж Обяснителните бележки към ХС за № 2009 .

ПРИМЕР

Анализът на проба от портокалов сок дава следните резултати:

стойност, отчетена с рефрактометър при температура 20 °C: 65,3,

изчислено съдържание на различните захари, изразено като захароза (допълнителна забележка 2 към настоящата глава): 62,0 (65,3 × 0,95),

изчислено съдържание на прибавена захар (допълнителна забележка 5 към настоящата глава): 49 % (тегловни) (62,0 – 13),

изчислено съдържание на плодов сок: 51 % (тегловни) (100 – 49).

Заключение: Пробата се счита, по смисъла на допълнителна забележка 5, буква б) към настоящата глава, за неизгубила първоначалния си характер, защото изчисленото съдържание на плодов сок не e по-малко от 50 % (тегловни).

2009 11 11 до 2009 11 99

Замразени

Виж Обяснителните бележки към ХС за подпозиция 2009 11 .

2009 50 10 и 2009 50 90

Доматен сок

Виж забележка 4 на настоящата глава и Обяснителните бележки за нея.

2009 69 51

Концентрирани

Виж допълнителна забележка 6 на настоящата глава.

2009 69 71

Концентрирани

Виж допълнителна забележка 6 на настоящата глава.

ГЛАВА 21

РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Общи разпоредби

Класирането на „хранителни добавки“ (по смисъла на точка (16) от обяснителната бележка към ХС за № 2106), по-специално други хранителни продукти, представени под формата на дози, като капсули, таблетки, пастили и хапчета, и които са предназначени за използване като хранителни добавки, трябва също да се разглеждат в светлината на критериите, определени в решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела С-410/08 до С-412/08 („Swiss Caps“).

 

Допълнителна забележка 1

Тази допълнителна забележка има предвид по-специално малтодекстрините.

 

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати

2101 11 00

Екстракти, есенции и концентрати

Към тази подпозиция принадлежат екстрактите, есенциите и концентратите от кафе под формата на прах, гранули, люспи, пръчици или в друга форма.