5.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 46/4


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 46/04)

Решения за издаване на разрешение

Справочна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

C(2019) 569

29 януари, 2019 г.

1,2-дихлороетан

EО № 203-458-1,

CAS № 107-06-2

Microbeads AS, Vestvollvn 30A, N-2019, Skedsmokorset, Norway

REACH/19/12/0

Промишлена употреба на 1,2-дихлороетан като средство за набъбване по време на реакцията на сулфониране на гранули от омрежен полистирол, предназначена за производството на йонообменни смоли за пречистване на радиоактивни отпадъци

29 януари, 2031 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека, произтичащ от употребата на веществото, а освен това не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии от гледна точка на техническата и икономическата осъществимост.


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебстраницата на Европейската комисия на следния адрес: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm