Брюксел, 14.11.2019

COM(2019) 589 final

2019/0262(NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно подписването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокола за изменение на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, относно прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписано на 16 и 21 юни 2011 г., за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване, Хърватия се задължава да се присъедини към споразуменията, сключени или подписани от Съюза и държавите членки с трети държави. Сред тези споразумения е Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, Исландия и Норвегия („Допълнителното споразумение“) относно прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, Съюза и неговите държави членки, Исландия и Норвегия („четиристранното споразумение“), с което се уреждат отношенията между трите европейски страни по това споразумение, а четиристранното споразумение от своя страна разширява обхвата на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави членки („СВТ между ЕС и САЩ“), за да включи Исландия и Норвегия.

В член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване освен това се предвижда, че присъединяването на Хърватия към тези споразумения се договаря чрез сключване на протокол към споразумението между Съвета, действащ с единодушие от името на държавите членки, и съответните трети държави. Освен това Комисията договаря тези протоколи от името на държавите членки.

Комисията съответно договори Протокол за изменение на Допълнителното споразумение, за да се осигури присъединяването на Хърватия към него.

Целта на настоящото предложение е Съветът да вземе решение въз основа на член 218, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване, с което се разрешава подписването на Протокола от името на Съюза и на държавите членки и неговото временно прилагане съгласно член 4 от него, при условие че бъде сключен на по-късна дата.

Общ контекст

Задължението на Хърватия съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване се отнася също така до СВТ между ЕС и САЩ и четиристранното споразумение; Комисията съответно договори протоколи също и за тези споразумения, за да се осигури присъединяването на Хърватия към тях. Предложенията за решения на Съвета относно подписването и временното прилагане, както и за сключването на тези протоколи, са представени едновременно с настоящото предложение, а също и предложение за решение на Съвета относно сключването на Протокола за изменение на Допълнителното споразумение.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

СВП между ЕС и САЩ беше първото всеобхватно споразумение за въздушен транспорт с ключов партньор на Съюза. То е най-важното споразумение за въздушен транспорт в света, осигуряващо над 80 милиона места годишно, и съответно представлява крайъгълен камък на външната политика на ЕС в областта на въздухоплаването. Значението му нарасна с разширяването му към Исландия и Норвегия чрез четиристранното споразумение. Протоколът ще даде възможност на Хърватия да се възползва от това споразумение.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в областта на предложението

Протоколът дава възможност на Хърватия да изпълни задължението си по член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване да се присъедини към Допълнителното споразумение.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 5 от ДФЕС и член 6, параграф 2, втора алинея от Акта за присъединяване.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Протоколът дава възможност на Хърватия да се възползва от четиристранното споразумение, създава равноправни и еднакви условия за достъп до пазара и служи като основа за нови договорености за регулаторно сътрудничество и сближаване в области от съществено значение за безопасното, сигурно и ефективно осъществяване на въздухоплавателни услуги. Тези договорености могат да бъдат постигнати само на равнището на Съюза.

Пропорционалност

Протоколът е ограничен до разглеждания въпрос, а именно присъединяване на Хърватия към Допълнителното споразумение, и не засяга други въпроси.

Избор на инструмент

Международно споразумение.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Не се прилага.

Консултации със заинтересованите страни

Не се прилага.

Събиране и използване на експертни становища

Не се прилага.

Оценка на въздействието

Не се прилага.

Пригодност и опростяване на законодателството

Не се прилага.

Основни права

Не се прилага.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета на Съюза.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Обобщение на предложеното споразумение

Протоколът се състои от разпоредба относно присъединяването на Хърватия към Допълнителното споразумение и разпоредби за влизането в сила и временното прилагане на Протокола.

2019/0262 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно подписването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокола за изменение на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, относно прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписано на 16 и 21 юни 2011 г., за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)Комисията договори Протокол за изменение на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, относно прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписано на 16 и 21 юни 2011 г., за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия („Протоколът“) съгласно Решение 13351/12 на Съвета от 14 септември 2012 г., с което се разрешава на Комисията да започне преговори.

(2)Преговорите приключиха успешно с парафирането на Протокола на 8 март 2019 г.

(3)Протоколът следва да бъде подписан и временно прилаган от Съюза и неговите държави членки в съответствие с член 4 от него, при условие че бъде сключен на по-късна дата.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Протокола за изменение на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, относно прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписан на 16 и 21 юни 2011 г., за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия („Протоколът“) се разрешава от името на Съюза и неговите държави членки, при условие че Протоколът бъде сключен.

Текстът на Протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето или лицата, упълномощени да подпишат Протокола от името на Съюза и неговите държави членки.

Член 3

До влизането му в сила Протоколът се прилага временно от Съюза и от неговите държави членки съгласно член 4 от него.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   Председател


Брюксел, 14.11.2019

COM(2019) 589 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

предложение за Решение на Съвета

относно подписването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокола за изменение на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, относно прилагането на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписано на 16 и 21 юни 2011 г., за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия


ПРОТОКОЛ

за изменение на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписано на 16 и 21 юни 2011 г., за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

УНГАРИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

като страни по Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз и като държави — членки на Европейския съюз (наричани по-долу „държавите членки“), и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

от една страна,

ИСЛАНДИЯ,

от друга страна, и

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

от трета страна,

като взеха предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз на 1 юли 2013 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Република Хърватия е страна по Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписано на 16 и 21 юни 2011 г. (наричано по-долу „Допълнителното споразумение“).

Член 2

Текстът на Допълнителното споразумение на хърватски език, приложен към настоящия протокол, е автентичен при същите условия, както текстът на другите езици.

Член 3

Настоящият протокол влиза в сила на по-късната от следните дати:

1. датата на влизане в сила на Допълнителното споразумение, и

2. един месец след датата на последната нота при размяната на дипломатически ноти между страните, потвърждаващи приключването на всички необходими процедури за влизане в сила на настоящия протокол.

Член 4

Страните се споразумяват, че от датата на подписване на настоящия протокол до момента на влизането му в сила той ще се прилага временно и доколкото позволява приложимото национално право.

Съставено в..., в три еднообразни екземпляра, на… 2019 г. на английски, български, гръцки, датски, естонски, исландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, норвежки, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

За държавите членки                    

За Европейския съюз

За Исландия

За Кралство Норвегия