Брюксел, 4.4.2019

COM(2019) 167 final

2019/0089(NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.Предмет на предложението

Настоящото предложение се отнася до решението за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Съюза в рамките на Международния съвет по зърното във връзка с предвиденото удължаване на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. до 30 юни 2021 г.

2.Контекст на предложението

2.1.Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

С Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. (наричана по-долу „Конвенцията“) се цели да се задълбочи международното сътрудничество във всички аспекти на търговията със зърно, да се насърчи разширяването на международната търговия със зърно и да се осигури възможно най-свободно протичане на тази търговия. Освен това с Конвенцията се цели да се допринесе възможно най-пълно за стабилността на международните пазари на зърно в интерес на всички членове, да се засили продоволствената сигурност в световен мащаб и да се предостави форум за обмен на информация и обсъждане на въпросите и опасенията на членовете във връзка с търговията със зърно.

Конвенцията влезе в сила на 1 юли 1995 г.

Съюзът е страна по Конвенцията 1 .

2.2.Международен съвет по зърното

Международният съвет по зърното („МСЗ“) е междуправителствена организация, която работи за постигането на целите по член 1 на Конвенцията. По-специално, МСЗ има за цел:

да развива международното сътрудничество във всички аспекти на търговията със зърно;

да насърчава разширяването, откритостта и справедливостта на международната търговия в сектора на зърнените храни;

да съдейства за стабилността на международния пазар на зърнени храни, да повишава продоволствената сигурност в световен мащаб и да допринася за развитието на държавите, чиито икономики са силно зависими от търговските продажби на зърно.

За постигането на тези цели се работи посредством подобряване на прозрачността на пазара чрез обмен на информация, анализ и консултации относно развитието на пазара на зърнени храни и на политиката в тази област.

Международният съвет по зърното има 28 членове, сред които са много от най-едрите производители и вносители на зърнени култури в света. Освен ЕС, негови членове са Аржентина, Австралия, Канада, Египет, Индия, Япония, Русия, Украйна и САЩ, наред с други държави. Китай и Бразилия, обаче, не са членове.

28-те членове на МСЗ имат общо 2000 гласа.

За бюджетните процедури (член 12 от Конвенцията), т.е. за определянето на годишните вноски от членовете, през 2018/19 ЕС разполага с 367 гласа 2 .

За целите на вземането на решения, т.е. когато се провежда гласуване (вж. член 11 от Конвенцията), 1000 гласа са разпределени за 10-те членове износители (в това число 243-те гласа на Съюза) и 1000 гласа — за 18-те членове вносители. Трябва да се подчертае, че по принцип МСЗ работи с консенсус и много рядко се случва в действителност да бъде проведено гласуване.

На заседанията на Международния съвет по зърното Съюзът се представлява от Комисията. Държавите членки могат да присъстват на срещите на МСЗ, и по-специално на заседанията на Съвета.

2.3.Предвиден акт на Международния съвет по зърното

На 10 юни 2019 г., по време на четиридесет и деветото си заседание, Международният съвет по зърното трябва да приеме решение за удължаване на срока на действие на Конвенцията с две години („предвидения акт“).

Целта на предвидения акт, който се основава на член 33 от Конвенцията, е да се даде възможност на Международния съвет по зърното да продължи своята работа.

Срокът на действие на Конвенцията ще бъде удължен за периода от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2021 г.

3.Позиция, която да се заеме от името на Съюза

Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. бе сключена от Съюза с Решение 96/88/EO на Съвета 3 за срок до 30 юни 1998 г. и оттогава срокът на нейното действие редовно се удължава. При всяко от тези удължавания срокът на действие на Конвенцията се удължава с най-много две години, в съответствие с член 33 от Конвенцията. За последно срокът на действие на Конвенцията бе удължен с решение на Международния съвет по зърното през юни 2017 г. и тя продължава да е в сила до 30 юни 2019 г.

Съюзът винаги е бил активен член на МСЗ и удължаването на срока на действие на Конвенцията с допълнителни две години е в негов интерес. Съюзът е основен производител на зърнени култури и водещ износител на пшеница и ечемик, като същевременно е най-голям вносител на царевица.    

Целта на настоящото предложение е Съветът да упълномощи Комисията да гласува от името на Съюза в рамките на Международния съвет по зърното за удължаване на действието на Конвенцията до 30 юни 2021 г. Очаква се официалното решение за удължаване на срока на действие на Конвенцията да бъде взето на 49-ото заседание на Международния съвет по зърното, насрочено за 10 юни 2019 г., в Лондон, Обединеното кралство.

4.Правно основание

4.1.Процесуалноправно основание

4.1.1.Принципи

В член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда приемането на решения за установяване на „позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден със споразумение, когато този орган има за задача да приема актове с правно действие, с изключение на актовете за допълнение или изменение на институционалната рамка на споразумението“.

Понятието „актове с правно действие“ включва актове с правно действие по силата на нормите на международното право, които уреждат съответния орган. То включва и инструменти, които нямат обвързващ характер съгласно международното право, но са „годни да окажат съществено въздействие върху съдържанието на приеманата от законодателя на Съюза нормативна уредба 4 .

4.1.2.Приложение в конкретния случай

Предвиденият акт на Международния съвет по зърното удължава срока на действие на Конвенцията, която представлява международно споразумение с обвързваща сила за Съюза. Поради това предвиденият акт поражда правни последици.

Предвиденият акт не допълва, нито изменя институционалната рамка на Споразумението.

Поради това процесуалноправното основание за предложеното решение е член 218, параграф 9 от ДФЕС.

4.2.Материалноправно основание

4.2.1.Принципи

Материалноправното основание за дадено решение съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС зависи преди всичко от целта и съдържанието на предвидения акт, във връзка с който се заема позиция от името на Съюза. Ако предвиденият акт преследва две цели или се състои от две части и ако едната от целите или частите може да се определи като основна, докато другата е само акцесорна, решението съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС трябва да се основава на едно-единствено материалноправно основание, а именно на изискваното от основната или преобладаващата цел или част.

4.2.2.Приложение в конкретния случай

Основната цел и съдържание на предвидения акт са свързани с търговията със селскостопански продукти.

Поради това материалноправното основание за предложеното решение е член 207 от ДФЕС.

4.3.Заключение

Правното основание за предложеното решение следва да бъде член 207 от ДФЕС във връзка с член 218, параграф 9 от ДФЕС.

5.Публикуване на предвидения акт

Тъй като актът на Международния съвет по зърното ще удължи срока на действие на Конвенцията, е целесъобразно след приемането му той да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.

2019/0089 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. (наричана по-долу „Конвенцията“) бе сключена от Съюза с Решение № 96/88/ЕО на Съвета 5 и влезе в сила на 1 юли 1995 г. Конвенцията бе сключена за срок от три години и оттогава срокът на нейното действие редовно се удължава с допълнителен период от две години. За последно срокът на действие на Конвенцията бе удължен с решение на Международния съвет по зърното през юни 2017 г. 6 и тя продължава да е в сила до 30 юни 2019 г.

(2)В съответствие с член 33 от Конвенцията Международният съвет по зърното може да удължава срока на действие на Конвенцията с последователни периоди, всеки от които не превишава две години.

(3)По време на 49-ото си заседание, което ще се проведе на 10 юни 2019 г., Международният съвет по зърното трябва да вземе решение за удължаване на срока на действие на Конвенцията до 30 юни 2021 г.

(4)Целесъобразно е да се установи позицията, която да се заеме от името на Съюза в рамките на 49-ото заседание на Международния съвет по зърното, тъй като удължаването на срока на действие на Конвенцията е в интерес на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която Комисията трябва да заеме от името на Съюза в рамките на 49-ото заседание на Международния съвет по зърното, е за гласуване в подкрепа на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. с допълнителен период с продължителност до две години, приключващ най-късно на 30 юни 2021 г.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Комисията.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   Председател

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

FinancSt/10/
PS/pl/1100670

6.221.2019.1

ДАТА: 14.2.2019 г.

1.

БЮДЖЕТЕН РЕД:

Глава 05 06 — МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

05 06 01 - Международни споразумения в сферата на селското стопанство

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ:

B2019 6 300 000 EUR

2.

ЗАГЛАВИЕ:

Предложение за Решение на Съвета за установяване на позицията, която да бъде заета от Европейският съюз в рамките на Международния съвет по зърното, по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

3.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Член 207 във връзка с член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз

4.

ЦЕЛИ:

Удължаване с допълнителни две години на срока на действащата Конвенция за търговията със зърно (1.7.2019 г. — 30.6.2021 г.).

5.

ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ

ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА


(в млн. евро)

ТЕКУЩА ФИНАНСОВА ГОДИНА

2019 г.

(в млн. евро)

СЛЕДВАЩА ФИНАНСОВА ГОДИНА

2020 г.

(в млн. евро)

5.0

РАЗХОДИ

-    ЗА СМЕТКА НА БЮДЖЕТА НА ЕС
(ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ/ИНТЕРВЕНЦИИ)

-    НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ

-    ДРУГИ

0,41

0,35

5.1

ПРИХОДИ

-    СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА ЕС
(НАЛОЗИ/МИТА)

-    НАЦИОНАЛНИ

2021

5.0.1

ОЧАКВАНИ РАЗХОДИ

-

5.1.1

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

5.2

МЕТОД НА ИЗЧИСЛЕНИЕ: Въз основа на предположения за приблизителния брой гласове на ЕС (варира всяка година) и на прогнозната сума в GBP за всеки един глас.

6.0

МОЖЕ ЛИ ПРОЕКТЪТ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАН ОТ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, ВПИСАНИ В СЪОТВЕТНАТА ГЛАВА НА ТЕКУЩИЯ БЮДЖЕТ?

ДА

6.1

МОЖЕ ЛИ ПРОЕКТЪТ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ МЕЖДУ ГЛАВИ ОТ ТЕКУЩИЯ БЮДЖЕТ?

-

6.2

ЩЕ БЪДЕ ЛИ НЕОБХОДИМ ДОПЪЛНИТЕЛЕН БЮДЖЕТ?

-

6.3

ЩЕ БЪДЕ ЛИ НЕОБХОДИМО ВПИСВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В БЪДЕЩИ БЮДЖЕТИ?

ДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Размерът на ефективно изплатените средства може да варира в зависимост от крайния брой на получените от ЕС гласове, от сумата в GBP за всеки един глас, както и от обменния курс EUR/GBP.

(1)    ОВ L 21, 27.1.1996 г., стр. 47.
(2)    Работата на Международния съвет по зърното е организирана въз основа на финансова година, която продължава от 1 юли до 30 юни.
(3)    ОВ L 21, 27.1.1996 г., стр. 47.
(4)    Решение на Съда на Европейския съюз от 7 октомври 2014 г., Германия/Съвет, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, т. 61—64.
(5)    Решение 96/88/ЕО на Съвета от 19 декември 1995 г. относно одобряването от Европейската общност на Конвенцията за търговия със зърно и Конвенцията за продоволствената помощ, които съставляват Международното споразумение за зърното от 1995 г. (ОВ L 21, 27.1.1996 г., стp. 47).
(6)    Информация относно удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. (ОВ L 12, 17.1.2018 г., стр. 1).