11.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/7


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 307/06)

1.   

На 2 септември 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

предприятие Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re“, Германия),

предприятие DIF Infrastructure V Cooperatief U.A („DIF“), под контрола на предприятие DIF Management Holding BV (Нидерландия),

предприятие Green Investment Group Limited („GIG“, Обединено кралство), под контрола на Macquarie Group (Австралия),

предприятие Covanta Holding Corporation („Covanta“, САЩ),

предприятие Covanta Europe Assets Limited („Dublin Waste-to-Energy facility“, Ирландия).

Предприятия Munich Re, DIF, GIG и Covanta придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията онтрол над предприятие Dublin Waste-to-Energy facility. Понастоящем предприятие Dublin Waste-to-energy facility е съвместно контролирано от DIF, GIG и Covanta.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие Munich Re: извършва дейност основно в презастрахователния и застрахователния сектор,

—   за предприятие DIF: фонд за инфраструктурни инвестиции,

—   за предприятие GIG: специализирано в пряко инвестиране в „зелена“ инфраструктура, изпълнение на проекти и управление на портфейли, и свързани услуги,

—   за предприятие Covanta: дейности главно в секторите на депонирането на отпадъци и енергийния сектор,

—   за предприятие Dublin Waste-to-Energy facility: дейност в областта на депонирането на отпадъци и производството на електроенергия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy Facility

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.