23.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 285/3


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9483 — Engie/Powerlines)

(текст от значение за ЕИП)

(2019/C 285/04)

1.   

На 16 август 2019 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Engie S.A. (Франция, Engie),

Powerlines Group (Австрия, Powerlines).

Engie придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над цялото предприятие Powerlines.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Engie е промишлено предприятие с дейности в сектора на газа, електричеството и енергийните услуги. То извършва дейности по цялата верига на енергийната стойност;

Powerlines развива дейност в железопътната електрификация и решенията за въздушни линии предимно в Обединеното кралство, Германия и Австрия, както и в инсталирането на енергийни преносни и разпределителни линии в Германия и Австрия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9483 — Engie/Powerlines

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).