Брюксел, 7.6.2019

COM(2019) 274 final

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и консултацията относно възможностите за риболов за 2020 г.

{SWD(2019) 205 final}


СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и консултацията относно възможностите за риболов за 2020 г.

1.Въведение

В настоящото съобщение се прави преглед на състоянието на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и са включени основните насоки за изготвянето на предложения на Комисията относно възможностите за риболов за 2020 г.

Основната цел на управлението на рибарството в рамките на ОПОР е да се осигурят високи нива на улова в дългосрочен план (Fmsy) за всички запаси най-късно до 2020 г. Постигането на тази цел ще допринесе и за постигане на добро състояние на околната среда в европейските морета до 2020 г. 1 , както и за минимизиране на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морските екосистеми.

2.Напредък в изпълнението на ОПОР

2.1.Напредък в постигането на Fmsy

В Северния Атлантически океан и зоните в съседство с него натискът върху риболовните запаси (F/Fmsy) показва като цяло низходяща тенденция през периода 2003—2017 г., като средната смъртност от риболов се стабилизира на равнище около 1,0. Показателят F/Fmsy за Средиземно и Черно море остана на стойност около 2,2, т.е. експлоатацията се запазва доста над целта Fmsy.

Стойностите за ОДУ са сред основните инструменти за управление на рибарството. В Северния Атлантически океан и зоните в съседство с него Комисията предложи ОДУ в съответствие със или под Fmsy за 2019 г. за всички 76 ОДУ, за които бе налично становище за Fmsy. Това не беше възможно за 5 ОДУ, за които Международният съвет за изследване на морето (ICES) предостави становище за нулев ОДУ, тъй като това би довело до случаи на блокиране със сериозни социално-икономически последствия, и където беше решено да се запазят ОДУ за прилов на ниски равнища. Съветът установи 59 ОДУ въз основа на Fmsy, което отговаря на 3 допълнителни ОДУ спрямо 2018 г.

От очакваните разтоварвания в Балтийско море 95 % идват от ОДУ, определени в съответствие с Fmsy, а 4 % от ОДУ, определени въз основа на подхода на предпазливост. От очакваните разтоварвания (за запасите с оценка за Fmsy, управлявани само от ЕС) в Северно море, Скагерак и Категат, 99,7 % идват от ОДУ, определени въз основа на Fmsy; в северозападните и югозападните води този дял е съответно 94 % и 90 %.

За дълбоководните запаси възможностите за риболов за 2019 г. и 2020 г. бяха определени през ноември 2018 г. Те представляват по-малко от 1 % от всички разтоварвания в ЕС. Оценките за всички дълбоководни запаси са ограничени. Съответните решения на Съвета относно възможностите за дълбоководен риболов сега са повече основани на научните становища, отколкото през предходните години.

За запасите, които подлежат на консултации с крайбрежните държави 2 , само ОДУ на син меджид за 2019 г. съответстваше на дългосрочната стратегия за управление на този запас и отговаряше на становището на ІСЕS за Fmsy. Преговорите между ЕС и Норвегия доведоха до по-малко амбициозни резултати за опазването, тъй като само 9 от 17 ОДУ бяха определени въз основа на Fmsy — по-малко в сравнение с 2018 г.

В Средиземно море 35 от 40-те оценени запаса са експлоатирани над устойчивите равнища през 2017 г., като риболовното усилие е било средно около 2,2 пъти по-голямо от съответната стойност за Fmsy. Последните данни показват, че от 2011 г. насам има тенденция за намаляване на средната стойност на F/Fmsy. Това може да е признак за известно подобрение на положението с експлоатацията 3 . В Черно море 6 от 8 оценени поделени запаси остават подложени на прекомерен улов с изключение на цаца и рапан.

2.2.Тенденции при биомасата

В Северния Атлантически океан и зоните в съседство с него броят на запасите в рамките на безопасните биологични граници се е увеличил от 15 през 2003 г. на 29 през 2017 г. (ръст от 2 % спрямо 2016 г.), като най-голямото увеличение е в Бискайския залив и водите около Иберийския полуостров — от 2 на 8 рибни запаса в рамките на безопасните биологични граници. Общият обем на биомасата продължи да се развива положително, като нарасна с около 36 %.

В Средиземно и Черно море биомасата на репродуктивния запас за 2016 г. не отбелязва съществен ръст в сравнение с 2003 г. Запасът от калкан в Черно море показва тенденция на нарастване на биомасата и намаляване на прекомерния риболов.

2.3.Състояние на флота на ЕС

Капацитетът на флота на ЕС продължи да намалява. През декември 2018 г. регистърът на флота на ЕС (заедно с най-отдалечените региони) включваше 81 644 кораба с общ капацитет от 1 533 180 бруто тонаж (GT) и 6 075 634 киловата (kW). Това е намаление с 1,32 % спрямо предходната година на броя на корабите, 2,46 % на GT и 2,61 % на kW. Въпреки това значителен брой сегменти на флота (190 от 255 оценени) не са балансирани с възможностите си за риболов.

Въпреки това флотът на ЕС продължи да регистрира рекордно високи нетни печалби в размер на 1,3 милиарда евро през 2017 г. Продължаващото подобряване се дължи главно на високите средни цени на рибата (повече стойност за по-малко разтоварена риба) и запазващите се ниски цени на горивата. Подобряването на някои важни запаси в съчетание с технологичния напредък също допринесе за подобряване на показателите. Макар все още да няма данни за 2018 г. и 2019 г., се очакват сходни резултати въпреки лекия ръст на цените на горивата.

Наблюдава се положителна икономическа тенденция в редица флотове, чиито целеви запаси се експлоатират устойчиво (като пикша, мегрим и писия в Ирландско море; херинга, северна мерлуза и морски език в източната и западната част на Ламанша; морски дявол в Бискайския залив), като те имат тенденция да подобряват рентабилността си и възнагражденията. Обратно, флотите, чиито целеви запаси се експлоатират прекомерно, имат по принцип по-слаби икономически резултати.

От 2008 г. насам общата заетост във флота на ЕС, изразена в еквиваленти на пълно работно време (FTE), намалява средно с 1,3 % годишно, отчасти поради намаляването на капацитета на флота. Средната заплата на FTE 4 обаче нараства средно с 2,7 % годишно. Средната годишна заплата на FTE възлиза на 24 800 EUR. Увеличаването на заетостта в някои флотове в Северно море и Атлантическия океан, за разлика от други региони, изглежда понастоящем е в процес на консолидиране.

Важна стъпка за подобряване на условията на работа във флота на ЕС бе направена с прилагането на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова (Конвенция № 188) на Международната организация на труда (МОТ) в правото на ЕС 5 , както беше договорено от социалните партньори в ЕС. Държавите членки трябва да изпълнят новите правила до 15 ноември 2019 г. Неотдавна Комисията призова отново държавите членки да ратифицират Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби (ратифицирана досега само от 10 държави членки) 6 .

2.4.Напредък при децентрализираното управление на рибарството

2.4.1.Многогодишни планове

Многогодишните планове (МНП) са актове по процедурата за съвместно вземане на решение, които предоставят, наред с други аспекти, срока за изпълнение на целта за МУУ и някои инструменти за гъвкавост за управление на рибарството.

Неотдавнашното приемане на МНП за дънните запаси в западните води е ключов момент в процеса на изпълнението на ОПОР като основен инструмент за управление на рибарството. Това ще спомогне за осигуряване на устойчиво рибарство в дългосрочен план и така се завършва серията от МНП за Северно и Балтийско море. Тази година Комисията ще докладва за изпълнението на МНП за Балтийско море.

Друго постижение е приемането през 2019 г. на първия МНП за Средиземно море. Той се прилага за риболовни дейности, експлоатиращи дънните запаси в западната част на Средиземно море и с него се определя задължително намаляване от 10 % на риболовното усилие, което ще се прилага от 1 януари 2020 г., и се предвижда, че Fmsy следва да бъде постигнат в зоната най-късно до 2025 г. За сметка на това няма напредък относно МНП за малки пелагични видове в Адриатическо море.

2.4.2.Делегирани актове, приети в контекста на регионализацията

Регионалните групи изиграха важна роля при постепенното въвеждане на задължението за разтоварване чрез представяне на съвместни препоръки до Комисията. Въз основа на тези препоръки Комисията прие 4 (нови) плана за премахване на изхвърлянето на улов преди края на 2018 г.

Създаването на делегирани актове за транспониране на съвместните препоръки във връзка с мерките за опазване за защитените по „Натура 2000“ зони и други защитени територии съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 отне повече време и те обхващат само определени зони в Северно и Балтийско море. Тази година се очакват допълнителни съвместни препоръки, но е необходим по-нататъшен напредък.

2.4.3.Участие на заинтересованите страни

Консултативните съвети (КС), като основни организации на заинтересованите страни, създадени съгласно ОПОР, засилват своята роля в процеса на регионализацията. През 2018 г. 10-те съществуващи КС представиха 73 препоръки на Комисията спрямо 64 през 2017 г. Примери за приноса на техните препоръки са предоставени в работния документ на службите на Комисията, придружаващ настоящото съобщение.

2.5.Задължението за разтоварване

На 1 януари 2019 г. влезе изцяло в сила задължението за разтоварване. Комисията получи доклади от 18 държави членки и Европейската агенция за контрол на рибарството, както и писма от 5 КС относно прилагането на задължението за разтоварване през 2018 г. Изглежда, че заинтересованите страни признават, че е важно да се гарантира, че всички следват правилата, така че задължението за разтоварване се прилага правилно. При все това, докладването относно изхвърлянията на улов е недостатъчно, което води до несъответствие между оценките на изхвърлянията. Комисията остава изцяло ангажирана да отстранява тези недостатъци с държавите членки и КС.

През 2018 г. всички регионални групи разгледаха начини за справяне с потенциалните случаи на блокиране. Държавите членки, Комисията и други заинтересовани страни работиха заедно, за да представят евентуални решения, които ще бъдат проверени през 2019 г. Например ангажименти от някои държави членки за замяна на определени квоти или споразумения за ОДУ само за прилова, придружени от мерки за намаляване на прилова. Комисията ще отправи искане към НТИКР да направи оценка на мерките, предложени от държавите членки, за допълнително намаляване на изхвърлянията на улов и ще следи тези случаи от гледна точка на контрола.

Като цяло, броят на проектите, финансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), се е увеличил. Държавите членки са изразходвали 40 млн. евро от подкрепата на ЕФМДР (от определената обща сума от 89 млн. евро — увеличение спрямо планирания потенциален ангажимент от 49 млн. евро 7 ) за прилагането на задължението за разтоварване 8 . Въпреки това общата сума на подкрепата остава малка в размер на 89 млн. евро в сравнение с 1,5 млрд. евро, достъпни по приоритет на Съюза 1 9 .

Що се отнася до възможностите за пазарна реализация на нежелан улов, операторите докладваха, че промишленото (т.е. за нехранителни продукти) използване не е подходяща възможност за пазарна реализация на маломерна риба. Малките разтоварени количества и тяхната непредвидимост не са подходящи за бизнес модела на нехранителната промишленост, без да забравяме и непропорционално големите логистични разходи за събирането. Развиването на алтернативни възможности за пазарна реализация за хранителни цели е допустимо да се предвиди само ако така не се създават пазарни стимули или ползи за операторите във веригата на доставка. Продължават да се разглеждат различни алтернативни възможности за пазарна реализация, като например дарения за хранителни банки.

Що се отнася до контрола и правоприлагането, спазването на задължението за разтоварване е все още недостатъчно. Отговорност на държавите членки е да осигурят контрол, правоприлагане и инспекции на всички дейности, свързани с ОПОР, включително задължението за разтоварване. Одитите, извършени от Комисията, както и други инициативи на ЕFCA, показват общо недостатъчно спазване на правилата, допълвано от трудности за ефективен контрол на задължението с конвенционални средства. Иновативните инструменти за контрол на базата на електронни системи за дистанционно наблюдение ще помогнат, както се посочва в предложението на Комисията за нова система за контрол на рибарството 10 . Освен това през януари 2019 г. влязоха в сила нови специални програми за контрол и инспекции 11 , обхващащи всички риболовни дейности, подлежащи на задължението за разтоварване. Комисията ще продължи да следи отблизо правилното изпълнение и правоприлагане от страна на държавите членки на задължението за разтоварване и да насърчава използването на електронни системи за дистанционно наблюдение 12 .

2.6.Специфични усилия за справяне с положението в Средиземно море и Черно море

ЕС — сам и със своите международни партньори, направи много за подобряване на състоянието на запасите в Средиземно и Черно море.

На равнището на ЕС значителен напредък се очаква през 2019 г. с изпълнението на МНП за дънните запаси в западната част на Средиземно море и прегледа от НТИКР на съществуващите национални планове за управление с цел да се осигури съответствие с целите на ОПОР.

На международно равнище, като взе предвид споделения характер на повечето рибни запаси, ЕС направи много за насърчаване на многостранното сътрудничество в компетентните регионални организации за управление на рибарството (РОУР), Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) и Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ІССАТ). С приемането на Декларацията от Малта „MedFish4Ever“ (март 2017 г.) 13 и Декларацията от София (юни 2018 г.) има подробен работен план за възстановяване на рибните запаси в Средиземно море, в тясно сътрудничество с Конвенцията от Барселона, и запасите в Черно море, запазване на екологичното и икономическото богатство на региона и засилване на устойчивото развитие на аквакултурата за следващите 10 години. Това се допълва от регионалния план за действие за устойчивия дребномащабен риболов (септември 2018 г.) 14 .

През 2018 г. GFCM прие 11 препоръки 15 , предложени от ЕС. През 2019 г. е необходимо работата за укрепване на тези действия да продължи. Конференцията на високо равнище в Мароко през юни, на която ще се оцени напредъкът в изпълнението на декларацията MedFish4Ever, ще даде тласък на тези усилия.

ICCAT одобри ръководения от ЕС план за управление на червения тон сега, след като запасът се е възстановил, благодарение на мерките за възстановяване в продължение на 10 години. Планът улеснява достъпа на крайбрежните кораби (изключени повече от едно десетилетие от риболовните дейности) и засилва контролните мерки за по-нататъшно укрепване на проследяването, по-специално на отглеждания във ферми жив червен тон. Като се има предвид тревожното състояние на запаса, по инициатива на ЕС ICCAT прие план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море, който ще се прилага до 2031 г. 

2.7.Международно управление на океаните

След приемането му през 2016 г. 16 се изпълняват 50 действия, включени в програмата за управление на океаните 17 , като някои от тях вече са приключили.

Основните постижения при подобряване на рамката за международно управление на океаните включват одобрението на Доброволните насоки на ФАО относно маркировката на риболовните уреди (юли 2018 г.) 18 и подписването на Споразумението за възпрепятстване на нерегулирания риболов в централната част на Северния ледовит океан (октомври 2018 г) 19 . ЕС пое водещата роля във всички тези процеси.

ЕС насърчава принципите на ОПОР в работата си партньорските държави и РОУР. Той подписа/постигна споразумение относно океанско партньорство с Китай (юни 2018 г.) 20 и Канада 21 . Съгласно споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство флотовете на ЕС имат достъп до външни риболовни зони в 11 партньорски държави при контролирани и устойчиви условия. Структурната подкрепа, предоставена съгласно тези споразумения, укрепва управлението на рибарството в тези държави, в това число чрез подпомагане на научния и контролния капацитет, както и сектора на непромишления риболов. ЕС продължава да играе важна роля в РОУР 22 , инструменти за управление с решаващо значение за насърчаване на устойчивостта на запасите и екосистемния подход, подкрепяне на сериозни научни становища, поддържане на приемането на подходящи мерки за наблюдение, контрол и надзор, подкрепа за редовни прегледи на ефективността и борба срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов. В този контекст Комисията ще предложи и ще отстоява позиции на ЕС, за да гарантира, че управлението на съответните запаси отговаря на целта за Fmsy.

Комисията отмени своя „жълт картон за ННН“ за Тайланд през януари 2019 г, тъй като тази държава актуализира управлението си на рибарството в съответствие с . Информационната система (CATCH) стартира през май 2019 г. с цел да се подпомогне ефективното изпълнение на схемата на ЕС за сертифициране на улова, създадена с Регламента за ННН риболов.

За справяне с отпадъците в моретата ЕС прие Директивата за пластмасовите изделия за еднократна употреба, както и новата Директива за пристанищните приемни съоръжения. В този контекст, предложението на Комисията за нова система за контрол на рибарството предвижда създаването на задължителна за целия ЕС система за докладване, която да помогне за откриването на изгубени риболовни съоръжения.

3.Предложения за възможности за риболов за 2020 г.

2020 г. ще бъде първата година, когато всички запаси трябва да се управляват в съответствие с целевия показател за максимален устойчив улов, определен в основния регламент 23 . Тогава за първи път и повечето запаси, обхванати от Регламента относно възможностите за риболов, ще бъдат включени в МНП. Ако Обединеното кралство напусне ЕС без споразумение на 31 октомври 2019 г. или преди това, както е одобрено от Европейския съвет 24 , ЕС и Обединеното кралство ще трябва да проведат консултации относно съвместното управление на споделените си запаси.

3.1.Общи цели на предложенията за възможностите за риболов за 2020 г.

Основната цел на предложенията на Комисията ще бъде постигане на Fmsy за всички запаси с оценка за Fmsy до 2020 г. Предложенията също така ще продължава да разглеждат начини за улесняване на ефективното прилагане на задължението за разтоварване.

Лошото състояние на някои рибни запаси е в резултат и на екологични фактори (като замърсяване и влошаване на качеството на водата), които следва да се разглеждат отделно, но остава необходимостта от ограничаване на риболовния натиск и върху тези запаси.

3.2.Ключови стъпки към определяне на следващите възможности за риболов

Основа за предложенията на Комисията за възможности за риболов ще бъде научното становище на ICES, издавано в няколко части. В първоначалните си предложения Комисията възнамерява да обхване възможно най-голям брой запаси. Тъй като ICES обаче издава своето становище късно през годината, от октомври до декември, предложението за Северно море и Атлантическия океан ще продължи да съдържа възможности за риболов като символичен запис pro memoria (pm) за запасите, проучени в тези късни становища.

Комисията приканва държавите членки и заинтересованите страни да започват да работят отрано въз основа на публично достъпните научни становища, вместо да чакат предложенията на Комисията. Заинтересованите страни ще имат също възможността да направят препоръки относно възможностите за риболов посредством съответните си КС и държави членки.

Като вземе предвид горните консултации, Комисията ще изготви три предложения: едно за Балтийско море (август), едно за Средиземно и Черно море (септември) и едно за Атлантическия океан и Северно море (октомври). Те ще бъдат обсъдени на отделни заседания на Съвета — на заседанието на Съвета през октомври за Балтийско море и на заседанието на Съвета през декември за другите две предложения.

Последиците от оттеглянето на Обединеното кралство за определянето на възможностите за риболов ще бъдат разгледани в светлината на последните развития.

3.3. Определяне на възможностите за риболов за различните морски басейни

Възможностите за риболов за запасите в Балтийско и Северно море, както и в западните води, ще бъдат определени въз основа на съответните МНП, в които се определят диапазоните на смъртността от риболов за Fmsy и следователно се предлага известна степен на гъвкавост при специфични условия. ІСЕS трябва да представи становище, даващо възможност за оценка на необходимостта и възможността да се използва тази гъвкавост. Горната част от диапазона на стойностите за Fmsy може да се използва за предлагане на ОДУ само ако, въз основа на научно становище, определянето на възможностите за риболов в съответствие с диапазоните за Fmsy ще бъде необходимо или за постигането на целите, установени в съответния МНП при ситуации на смесен риболов, или за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове, или за да се ограничат силните колебания между годините.

В контекста на пълното прилагане на задължението за разтоварване Комисията възнамерява да предлага възможности за риболов за Балтийско море, западните води и Северно море в съответствие със становището за улова на ІСЕS, като при целесъобразност приспада минималните разрешени количества или количествата за високо оцеляване.

За да се улесни и занапред пълното прилагане на задължението за разтоварване, е важно да се използват всички налични инструменти за смекчаване на отрицателни последици, включително евентуални становища на ICES относно подхода при смесения риболов, когато това е уместно. В този контекст ще бъде оценен напредъкът, постигнат от държавите членки във връзка с мерките за намаляване на прилова (задължение, поето от съответните държави членки в контекста на решенията за 2019 г. за петте рибни запаса, за които ІСЕS даде становище за нулев ОДУ).

За запасите с оценка за Fmsy, които подлежат на консултации с държави извън ЕС, Комисията ще се стреми към споразумение в съответствие с дългосрочните стратегии за управление и становищата за Fmsy.

За запасите, управлявани чрез РОУР, Комисията ще определи възможности за риболов въз основа на решенията на тези РОУР. 

Съгласно приетия неотдавна МНП за западната част на Средиземно море за 2020 г. Съветът трябва да определи максимално допустимо риболовно усилие, съответстващо на намаление с 10 % спрямо базовата стойност, основавана на данните, които да се предоставят от държавите членки. Въз основа на разполагаемото научно становище възможностите за риболов за Средиземно море ще включват и мерки на GFCM, които вече са в сила (дребни пелагични видове и змиорка), както и други мерки, които трябва да бъдат приети на годишните сесии през 2019 г.

Резултатът от преговорите за създаване на регионална (GFCM) постоянна схема за разпределение на квоти за черноморски калкан ще бъде транспониран във възможностите за риболов. По отношение на цацата Комисията отново ще предложи автономни квоти.

4.Заключение

Напредъкът в изпълнението на ОПОР продължава, като риболовният натиск в Северния Атлантически океан и зоните в съседство с него продължава да намалява, а броят на количествата ОДУ, определени въз основа на Fmsy, нараства. Здравите запаси помагат за подобряване на икономическите резултати на флота на ЕС, като през 2017 г. бе регистрирана рекордна печалба.

Много запаси все още са обект на прекомерен улов и/или са извън безопасните биологични граници и е ясно, че ще е необходимо увеличаване на усилия от всички участници, за да се изпълнят целите на ОПОР, като се има предвид по-специално, че 2020 г. е първата година, когато всички запаси с оценка за Fmsy, следва да бъдат управлявани по Fmsy.

Положението в Средиземно и Черно море продължава да бъде обезпокоително. Необходими са допълнителни съгласувани усилия за постигането на целта за Fmsy през 2020 г. в контекста на стратегията на GFCM и Декларация на министрите от София от 2018 г. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни за бързо изпълнение на МНП за западната част на Средиземно море.

Ефективният контрол и правоприлагане на задължението за разтоварване са от решаващо значение. В допълнение на усилията на държавите членки Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съзаконодателите, за да се постигне възможно най-бързо споразумение относно предложението за нова система за контрол на рибарството.Планиран работен график 25  

Кога

Какво

Май/юни/октомври

Становища за запасите от ІСЕS

Юни — септември

Обществена консултация относно съобщението

Краят на август

Приемане от Комисията на предложенията за възможностите за риболов за Балтийско море

Средата на септември

Приемане от Комисията на предложението за възможностите за риболов за Средиземно и Черно море

Октомври

Заседание на Съвета относно възможностите за риболов за Балтийско море

Краят на октомври

Приемане от Комисията на предложението за възможностите за риболов за Атлантическия океан/Северно море

Декември

Заседание на Съвета относно възможностите за риболов за Атлантическия океан/Северно море

Заседание на Съвета относно предложението за възможностите за риболов за Средиземно и Черно море

   

(1) Директива 2008/56/EО, OВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19—40.
(2) Норвегия, Исландия и Фарьорските острови.
(3) Този резултат е предварителен и подлежи на допълнително научно наблюдение през следващите години (източник: STECF-Adhoc-19-01).
(4) Брутна заплата (т.е. общото възнаграждение преди приспадане на данъци и други удръжки).
(5)  Директива (ЕС) 2017/159 от 19 декември на Съвета от 2016 г. за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на Международната организация на труда.
(6) COM/2019/157 final.
(7) „Landing Obligation Final Report (Окончателен доклад за задължението за разтоварване) на FAME Support Unit, AT01.2 ad-hoc consultancy (AT1.2 5/5)“, Версия 1.0, февруари 2018 г.
(8) Базата данни Infosys на ЕФМДР. Референтен период 1.1.2015 г. — 31.12.2018 г.
(9) Приоритет на Съюза 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.
(10) COM/2018/368 final.
(11) Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1986 на Комисията, OВ L 317, 14.12.2018 г., стр. 29.
(12) Technical guidelines and specifications for the implementation of REM in EU fisheries, EFCA, 2019 („Технически насоки и указания за прилагането на електронни системи за дистанционно наблюдение в рибарството в ЕС“, EFCA, 2019 г.), https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/Technical%20guidelines%20and%20specifications%20for%20the%20implementation%20of%20Remote%20Electronic%20Monitoring%20%28REM%29%20in%20EU%20fisheries.pdf .
(13) https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28756-declaration-malte-surpeche-mediterranee.pdf  
(14)   www.fao.org/gfcm/meetings/ssf2018/rpoassf/en/  
(15) Те се отнасят до допълнителни извънредни мерки за дребни пелагични видове в Адриатическо море, многогодишен план за змиорки, два многогодишни плана за дълбоководни скариди в Йонийско и Левантийско море, както и други планове за съвместен контрол и инспекции, обхващайки изцяло Средиземно море и Черно море.
(16) Съвместно съобщение Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните, SWD(2016) 352 final.
(17) Съвместен доклад Две години напредък по изпълнението на Съвместното съобщение относно международното управление на океаните, JOIN/2019/4 final.
(18)   www.fao.org/3/MX136EN/mx136en.pdf  
(19) https://ec.europa.eu/fisheries/eu-and-arctic-partners-enter-historic-agreement-prevent-unregulated-fishing-high-seas-–-frequently_en  
(20) Също обхваща сътрудничеството относно незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.
(21) Очаква се да бъде подписано през 2019 г.
(22) ЕС, представен от Комисията, изпълнява активна роля в 6 организации за улов на риба тон и 11 организации за улов на видове, различни от риба тон, във всички океани.
(23) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(24) За запасите, управлявани от РОУР във водите на ЕС и в определени води извън ЕС, възможностите за риболов се приемат след годишното заседание на РОУР чрез периодични преразглеждания на Регламента на Съвета за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС.