31.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 116/221


P8_TA(2019)0354

Минимално ниво на обучение на морските лица ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО (COM(2018)0315 — C8-0205/2018 — 2018/0162(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

(2021/C 116/26)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0315),

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0205/2018),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г. (1),

след консултация с Комитета на регионите,

като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0007/2019),

1.

приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.

възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)  ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 125.


P8_TC1-COD(2018)0162

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите членки

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1159.)