21.1.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 23/573


P8_TA(2019)0193

Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (COM(2018)0085 — C8-0097/2018 — 2018/0040(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

(2021/C 23/77)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0085),

като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0097/2018),

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0342/2018),

1.

приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.

приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

4.

приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.

възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

P8_TC1-COD(2018)0040

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/632.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

Европейският парламент и Съветът приветстват Специален доклад № 26/2018 на Европейската сметна палата, озаглавен „Закъснения при внедряването на информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“, както и други актуални доклади в областта на митниците, които дадоха на съзаконодателите по-добър поглед върху причините за закъсненията при внедряването на информационните системи, необходими за подобряване на митническите операции в ЕС.

Европейският парламент и Съветът считат, че всеки бъдещ одит от страна на Европейската сметна палата, в който се оценяват докладите, изготвени от Комисията въз основа на член 278а от Митническия кодекс на Съюза, би могъл да допринесе положително за избягването на допълнителни забавяния.

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията и държавите членки да вземат изцяло предвид тези одити.

Изявление на Комисията

Комисията приветства споразумението между Европейския парламент и Съвета относно предложението за удължаване на крайния срок за преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза.

Комисията отчита съвместното изявление на Европейския парламент и на Съвета, в което се отбелязва, че евентуална бъдеща работа на Европейската сметна палата по оценка на докладите, изготвени от Комисията на основание член 278а от Митническия кодекс на Съюза, би могла да допринесе за избягването на по-нататъшни забавяния.

Ако Европейската сметна палата реши да подложи на оценка докладите на Комисията, Комисията — както се изисква от член 287, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз — ще ѝ съдейства в пълна степен и ще вземе изцяло предвид съответните констатации.