12.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 94/2


СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 6 март 2019 година

относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

(CON/2019/11)

(2019/C 94/02)

Въведение и правно основание

На 20 февруари 2019 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от председателя на Европейския съвет за становище относно препоръка на Съвета от 12 февруари 2019 г. (1) относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Управителният съвет на ЕЦБ е компетентен да даде становище на основание член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общи забележки

1.

С препоръката на Съвета, която е изпратена на Европейския съвет, и по която се провеждат консултации с Европейския парламент и с Управителния съвет на ЕЦБ, се препоръчва назначаването на Philip R. LANE за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ за мандат от осем години, който започва от 1 юни 2019 г.

2.

Управителният съвет на ЕЦБ счита, че предложеният кандидат е лице с призната компетентност и професионален опит в областта на паричните и банковите въпроси, както се изисква съгласно член 283, параграф 2 от Договора.

3.

Управителният съвет на ЕЦБ няма възражения спрямо препоръката на Съвета да бъде назначен Philip R. LANE за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 6 март 2019 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ C 60, 15.2.2019 г., стр. 1.