25.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 386/1


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА OLAF ЗА 2016 Г.

(2018/C 386/01)

Членове на Надзорния съвет на OLAF

Tuomas PÖYSTI, член на Надзорния съвет и председател до 12 юли 2016 г.

 

Главен одитор на Финландия до 1 октомври 2015 г., тогавашен заместник държавен секретар, Финландия

Johan DENOLF, член на Надзорния съвет до 22 януари 2016 г., временно изпълняващ длъжността председател за периода 13 юли 2016 г. — 6 септември 2016 г.

 

Главен комисар на федералната полиция,

 

член на звеното за финансово разузнаване (ЗФР), Белгия

Colette DRINAN, член на Надзорния съвет от 13 юли 2016 г., председател от 7 септември 2016 г.

 

Директор по одит, Служба „Ревизор и главен одитор“, Ирландия

Herbert BÖSCH, член на Надзорния съвет до 12 юли 2016 г.

 

Бивш член на Европейския парламент,

 

бивш председател на Комисията по бюджетен контрол към Европейския парламент, Ревизор на град Брегенц, Австрия

Catherine PIGNON, член на Надзорния съвет до 22 януари 2017 г.

 

Главен прокурор в Апелативния съд в Анже, а след това в Бордо, председател на колегията на главните прокурори, Франция

Dimitrios ZIMIANITIS, член на Надзорния съвет до 22 януари 2017 г.

 

Прокурор в Апелативния съд в Атина, Гърция,

 

заместник-началник на прокуратурата в Първоинстанционния съд в Атина

Grażyna STRONIKOWSKA, член на Надзорния съвет от 13 юли 2016 г.

 

Прокурор в Националната прокуратура, Варшава, Полша

ПРЕДГОВОР ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В качеството си на председател на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) имам удоволствието да представя годишния доклад на Надзорния ни съвет в съответствие с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Поех ръководството от г-н Pöysti, който заедно с г-н Bösch беше заменен от г-жа Stronikowska и мен, за да се изпълни планираното подновяване на състава, предвидено в Регламента.

Надзорният съвет, като независим надзорен орган на високо равнище, допринася за върховенството на закона и ефективността и ефикасността на борбата на Европейския съюз срещу измамите, сериозните нередности и други незаконни дейности. Въз основа на анализа на информацията, която получава от генералния директор на OLAF, Надзорният съвет публикува становища и доклади. Становищата може да съдържат препоръки, адресирани до генералния директор на OLAF. Надзорният съвет осъществява редовен мониторинг на изпълнението от OLAF на нейните разследващи функции с цел да се засили независимостта на OLAF при правилното упражняване на нейните компетентности.

Това е петият и последен доклад за дейността на Надзорния съвет в настоящия му състав. Той обхваща дейностите на Надзорния съвет до 22 януари 2017 г. и предоставя общ преглед на дейностите по мониторинг, някои от които доведоха до публикуването на становища или доклади през 2016 г. Като се има предвид, че това е окончателният доклад на Надзорния съвет, който беше назначен през януари 2012 г., той включва разширени глави относно разглеждането от Съвета на продължителността на разследванията и относно разглеждането от негова страна на прилагането на процесуални гаранции в разследванията на OLAF.

През 2016 г. работата на Надзорния съвет беше съсредоточена върху оценката на независимостта на разследванията и имунитета на генералния директор на OLAF, показателите за изпълнение на OLAF, представени от OLAF в неговия доклад за дейността за 2015 г., качествения и количествения контрол върху продължителността на разследванията, последващите действия във връзка с дисциплинарните препоръки, последващите действия във връзка с препоръките на OLAF и изпълнението на препоръките на Надзорния съвет от генералния директор на OLAF.

Надзорният съвет беше подкрепен от европейските институции, които измениха Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, гарантирайки бюджетната независимост на Надзорния съвет и функционалната независимост на неговия секретариат. Те предоставиха и съвместното становище на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно три аспекта на отношенията между OLAF и нейния Надзорен съвет. Това внесе по-голяма яснота в правната рамка и укрепи независимостта на Надзорния съвет.

Надзорният съвет се ангажира да подобри отчетността и прозрачността на Европейската служба за борба с измамите. Надзорният съвет високо оценява работата, извършена от служителите на OLAF при изпълнението на тяхната важна мисия.

Брюксел, 20 януари 2017 г.

Colette DRINAN

Председател, Надзорен съвет на OLAF

СЪДЪРЖАНИЕ

МИСИЯ 4
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИ ФУНЦКИИ 5
ОЦЕНКА НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР 6
ПРОЦЕСУАЛНИ ГАРАНЦИИ И ОСНОВНИ ПРАВА ПРИ РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА OLAF 7
Проверка и преглед на законността 7
Жалби относно разследванията на olaf 7
Агенция за основните права 7
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА OLAF 8
Разследвания с продължителност повече от 12 месеца 8
Продължителност на обработването на информацията преди започване на разследване 9
Качествен анализ на 477 доклада за разследвания, продължили повече от 12 месеца 9
ПРИОРИТЕТИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА 2017 г. 10
ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕПОРЪКИТЕ НА OLAF 10
Дисциплинарни препоръки 10
Препоръки за съдебни действия 11
Финансови препоръки 13
Административни препоръки 13
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮЖЕТ ЗА 2017 г. 13
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА OLAF ЗА 2015 г. 14
ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ НА OLAF ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ 15
УПРАВЛЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ 15
Срещи с институции, органи и други агенции на ЕС 15
Работни методи и прозрачност 15
Изменение на регламент (ес, евратом) № 883/2013 относно секретариата на надзорния съвет 16
Бюджетни въпроси 16
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 16
Оценка на регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 16
Предложение за създаването на европейска прокуратура 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 18

МИСИЯ

Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Надзорният съвет осъществява редовно наблюдение на изпълнението на разследващите функции на Службата с цел да се укрепи независимостта на Службата при правилното упражняване на компетентностите, които са ѝ дадени с настоящия регламент.

Надзорният съвет по-специално наблюдава свързаните с прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията елементи в контекста на информацията, предоставена от генералния директор съгласно член 7, параграф 8.“

Мисията на Надзорния съвет (НС) на OLAF, посочена в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 (1), е да се укрепи независимостта на OLAF при правилното упражняване на компетентностите, които са ѝ дадени (2). За да изпълни тази мисия, законодателят на ЕС е възложил на НС роля, която има три аспекта:

НС е надзорният орган на OLAF и е гарант за нейната независимост; той осъществява редовен мониторинг на изпълнението на разследващите функции на OLAF, и по- специално на елементите, свързани с прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията.

НС има консултативна роля по отношение на генералния директор на OLAF, на когото съдейства при изпълнението на неговите задължения:

като му съобщава резултатите от извършвания от НС мониторинг на изпълнението на разследващите функции на OLAF, спазването на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията, както и чрез изготвянето на подходящи препоръки при необходимост;

като му изпраща становища, включително препоръки по целесъобразност, относно, наред с другото, ресурсите, необходими за осъществяване на разследващите функции на OLAF, приоритетите, свързани с разследванията, и продължителността на разследванията;

като представя своите забележки (включително препоръки, когато е целесъобразно) относно насоките за процедурите на разследване (както и техните изменения), приети от генералния директор в съответствие с член 17, параграф 8 от Регламента.

НС е партньор за диалог на институциите на ЕС, на които той докладва за дейността си, по чието искане той може да дава становища и с които той обменя мнения на политическо равнище, като по този начин предоставя на институциите на ЕС единствен по рода си експертен опит, основан на опита му от мониторинга.

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИ ФУНЦКИИ

Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Надзорният съвет осъществява редовно наблюдение на изпълнението на разследващите функции на Службата […].“

Член 4 от Решение на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF):

„[…] Този [Надзорен] комитет отговаря за редовен надзор върху изпълнението на функцията по разследване от страна на Службата.“

1.

В доклада за дейността на Надзорния съвет за 2015 г. ограниченият достъп до информация от OLAF беше подчертан като неотложен въпрос. Този проблем продължи през 2016 г., като по този начин се подкопа ефективността на надзорната роля на Надзорния съвет.

2.

Основната причина за безпокойството е наличието на съществено различие между Надзорния съвет и генералния директор на OLAF във възприемането на ролята на Надзорния съвет. Генералният директор изглежда счита, че основната роля на Надзорния съвет е да подкрепя неговата независимост и да извършва мониторинг на статистическите данни на общо равнище. Надзорният съвет подчертава своята надзорна роля като единственият субект, който може да гарантира отчетността на разследващата функция на OLAF. Гледната точка на генералния директор на OLAF означава Надзорният съвет да действа само въз основа на информацията, която генералният директор реши да му предостави. Според гледната точка на Надзорния съвет е необходимо той да има независим достъп до информация, за да се гарантира обективен мониторинг.

3.

През 2016 г. Надзорният съвет нямаше достъп до искани отделни досиета по случаи. Вместо това му беше предоставена извадка от досиета, избрани от OLAF. Освен това имаше и трудности при достъпа до информация в други области. Това включваше жалби, искания за достъп до документи от външни лица и подробни данни за действията, предприети от OLAF в отговор на препоръките на Надзорния съвет. Надзорният съвет също така отбеляза, че представените от OLAF доклади по случаи, продължили повече от 12 месеца, не са достатъчно подробни, за да позволяват ефективен контрол.

4.

Предвид тези трудности както Надзорният съвет, така и генералният директор на OLAF поискаха от заместник-председателя на Комисията да прикани правните служби на Комисията, Парламента и Съвета да издадат съвместно становище относно три аспекта на отношенията между OLAF и Надзорния съвет. Това становище беше издадено на 5 септември 2016 г.

5.

Надзорният съвет отбелязва, че трите правни служби постигнаха съгласие с позицията на Надзорния съвет относно задълженията за докладване на генералния директор на OLAF и относно достъпа на Надзорния съвет до досиетата по случаи, разглеждани от OLAF, включително прекратени и текущи случаи.

6.

В резултат на това чрез изясняване и потвърждаване на задълженията за докладване на OLAF към Надзорния съвет, съвместното становище следва да улесни изпълнението от страна на Надзорния съвет на неговата функция за мониторинг. Следователно то ще служи и като насоки за приемането на новия вътрешен процедурен правилник на Надзорния съвет и на решението относно необходимостта от работни договорености между Надзорния съвет и OLAF.

ОЦЕНКА НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР

Член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Надзорният съвет осъществява редовно наблюдение на изпълнението на разследващите функции на Службата с цел да се укрепи независимостта на Службата при правилното упражняване на компетентностите, които са ѝ дадени с настоящия регламент.“

Член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Надзорният съвет приема годишно поне един доклад за дейността си, който обхваща по- специално оценката за независимостта на Службата, прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията. Тези доклади се изпращат на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата.“

Член 17, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„При изпълнението на своите задължения генералният директор не търси и не приема указания нито от правителства, нито от институции, органи, служби или агенции във връзка със започването и провеждането на външни и вътрешни разследвания или на изготвянето на докладите след разследванията. Ако генералният директор прецени, че дадена мярка, предприета от Комисията, поставя под съмнение неговата независимост, той незабавно уведомява Надзорния съвет и взема решение дали да подаде жалба срещу Комисията пред Съда на Европейския съюз.“

Член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Преди налагане на дисциплинарно наказание на генералния директор, Комисията се консултира с Надзорния съвет.“

7.

На 2 март 2016 г. Комисията (3) частично отмени имунитета срещу съдебни производства на генералния директор на OLAF в отговор на искане от страна на белгийските съдебни органи. На 14 март 2016 г. генералният директор на OLAF уведоми (4) Надзорния съвет, въз основа на член 17, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, че счита решението на Комисията от 2 март за мярка, която поставя под съмнение неговата независимост.

8.

Въпреки исканията, отправени и към Комисията, и към генералния директор на OLAF, на Надзорния съвет не беше предоставено копие от решението на Комисията. Освен това Надзорният съвет не е видял подробните изявления на нито една от страните до Общия съд на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС), когато генералният директор е подал жалба за отмяна на решението на Комисията.

9.

Надзорният съвет отбеляза Определението на председателя на Общия съд от 20 юли 2016 г. относно прилагането на временни мерки в този случай (5), което е публично достъпно. В Определението беше отхвърлено второ искане, подадено от генералния директор на OLAF, с което председателят на Съда преустанови действието на решението на Комисията въз основа на основания за неотложност, за да се избегне сериозна и непоправима вреда на собствената му независимост и независимостта и правилното функциониране на OLAF.

10.

Основната жалба, подадена от генералния директор до Съда, в която се иска отмяна на решението на Комисията, продължава да бъде висяща. Поради това в този момент Надзорният съвет не е в състояние да формулира убедително становище относно потенциалното въздействие, което премахването на имунитета на генералния директор може да има върху независимостта на OLAF. Надзорният съвет ще следи отблизо по- нататъшните развития, като се има предвид, че принципите на презумпцията за невинност, безпристрастност, независимост и добро управление и въпросите за безнаказаността и отчетността са въпроси от ключово значение в тази безпрецедентна ситуация.

11.

Надзорният съвет отбеляза, че съгласно член 17, параграф 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 Комисията се консултира с Надзорния съвет преди налагане на дисциплинарно наказание на генералния директор. Такова изискване не е установено за ситуация, в която Комисията решава да снеме имунитета на генералния директор.

12.

Надзорният съвет посъветва генералния директор на OLAF да обмисли предприемането на оперативни мерки за смекчаване на възможните конфликти на интереси или усещането за конфликти на интереси, които могат да възникнат при взаимодействия с белгийските съдебни органи (6). В член 17, параграф 6 от Регламент № 883/20103 по-специално се дава възможност за такива мерки. Надзорният съвет не беше информиран за подобни мерки.

ПРОЦЕСУАЛНИ ГАРАНЦИИ И ОСНОВНИ ПРАВА ПРИ РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА OLAF

Член 15, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Надзорният съвет по-специално наблюдава свързаните с прилагането на процесуалните гаранции елементи (…).“

Член 17, параграф 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Генералният директор въвежда вътрешна процедура за консултиране и контрол, включително проверка на законосъобразността, по отношение inter alia на зачитането на процесуалните гаранции и основните права на засегнатите лица (…).“

13.

Съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 Надзорният съвет има изричен мандат по-специално да наблюдава прилагането на процесуалните гаранции в контекста на информацията, предоставена от генералния директор на OLAF. Надзорният съвет разглежда въпроса няколко пъти в становища, специални доклади и доклади за дейността. Неизчерпателно обобщение на тази работа, извършена от Надзорния съвет, който беше в края на своя мандат, в периода 2012—2016 г., беше изготвено и представено в сборник (7). То се отнася по-специално до три ключови области, описани по-долу.

Проверка и преглед на законността

14.

В своето Становище № 2/2015 Надзорният съвет анализира проверката и прегледа на законността, извършени в хода на разследващите дейности на OLAF, като се съсредоточи върху зачитането на процесуалните гаранции и основните права.

15.

Надзорният съвет препоръча по-специално на OLAF да разработи най-добри практики за лицата, извършващи прегледа, по отношение на проверката на зачитането на процесуалните гаранции и пропорционалната продължителност на разследванията.

16.

Надзорният съвет също така препоръча генералният директор на OLAF да приеме план с конкретни действия с оглед на ефективното укрепване на механизма за вътрешен контрол и консултации, предвиден в Регламента. Приемането на такъв план все още предстои.

Жалби относно разследванията на OLAF

17.

В своето Становище № 2/2013 Надзорният съвет разгледа средствата за правна защита, достъпни за лицата, засегнати от разследванията на OLAF, във връзка с потенциалните нарушения на техните права и процесуалните гаранции. Надзорният съвет установи, че тези лица не разполагат с достатъчно и незабавни средства за защита, за да се компенсират потенциалните нарушения чрез външен или вътрешен механизъм.

18.

Поради това Надзорният съвет препоръча на генералния директор на OLAF да установи и публикува такава вътрешна процедура, след като се консултира с Надзорния съвет относно подробностите, и след това редовно да докладва на Надзорния съвет за жалбите, получени от OLAF, и последващите действия, които се предприемат във връзка с тях.

19.

Надзорният съвет обаче не е получил подробен доклад относно жалбите, които са подадени срещу дейностите на OLAF и са свързани с основните права и процесуалните гаранции на засегнатите от разследванията лица, включително жалби, за които OLAF е информирана и които са подадени пред други инстанции или органи.

Агенция за основните права

20.

През 2016 г. Надзорният съвет започна обмена на мнения с установената във Виена Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA), която е оправомощена да предоставя експертни знания и съвети на държавите членки, институциите и органите на ЕС.

21.

Надзорният съвет определи редица области, като например законодателното предложение относно Европейската прокуратура, където евентуални консултации между OLAF и FRA биха могли да доведат до повишаване на степента на защита на основните права на засегнатите от разследванията лица (независимо дали те са заинтересовани лица или не).

22.

Следователно Надзорният съвет би счел за полезно OLAF да установи контакт с FRA с цел да участва във формално сътрудничество, по-специално по отношение на подлагането на процедурите на OLAF на извършвана от FRA проверка на зачитането на основните права.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАЗСЛЕДВАНИЯТА НА OLAF

Член 7, параграф 8 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Ако дадено разследване не може да бъде приключено в рамките на 12 месеца, генералният директор докладва при изтичането на посочените 12 месеца и на всеки шест месеца след това на Надзорния съвет, като посочва причините и корективните мерки, предвидени за ускоряване на разследването.“a

Разследвания с продължителност повече от 12 месеца

23.

През 2016 г. Надзорният съвет анализира 477 доклада относно 377 разследвания с продължителност повече от 12 месеца, докладвани от генералния директор на OLAF. От тях 274 случая са приключени, а 103 все още не са. През юли 2016 г. генералният директор на OLAF, по искане на Надзорния съвет, предостави допълнителни статистически данни относно тези доклади, за да даде възможност на Надзорния съвет да определи по-добре общите тенденции и модели.

Продължителност на разследванията след приемането на решението за откриване: извадка от 377 случая — юли 2016 г.

Image

24.

Генералният директор на OLAF установи в своя годишен план за управление 20-месечен референтен показател за продължителността на разследванията (в Регламента е установен 12-месечен референтен показател). В извадката имаше 42 случая (11 %) с продължителност по-малко от 20 месеца и 335 случая (89 %) с продължителност повече от 20 месеца, 157 от които (47 %) са продължили повече от 30 месеца.

25.

Анализът на данните, предоставени през юли 2016 г., показа, че значителна подгрупа — 28 случая — произтича от обща операция на 2 февруари 2012 г., като 423 случая са били открити в един и същи ден (8). Надзорният съвет счита, че тези 28 случая следва да бъдат особено наблюдавани от OLAF, за да се избегне възпрепятстването на изпълнението, като непрекъснато се решават заварените проблеми от предишните системи.

Продължителност на обработването на информацията преди започване на разследване

26.

Продължителността на разследванията се измерва от OLAF от решението за започване на разследване. Тъй като тези решения се предхождат от период на оценка на докладваната информация, Надзорният съвет счете за важно също така да разгледа и продължителността на обработването на информацията от датата на нейното получаване от OLAF до откриването или прекратяването на случая.

27.

Генералният директор на OLAF определи индикативен краен срок от два месеца за извършване на оценката. На Надзорния съвет не му е ясно дали този период от време се смята от получаването на информацията от OLAF, от даването на входящ номер на случая, от приписването на входящата информация на определено лице, отговарящо за подбора, или от първото действие по случая на лицата, отговарящи за подбора. OLAF информира Надзорния съвет, че са въведени инструменти за мониторинг, за да се избегнат „мъртвите точки“ при обработването на информацията.

28.

Надзорният съвет ще обмисли възможността за по-внимателно разглеждане на тези инструменти за мониторинг и на данните за продължителността на обработването на входящата информация.

Качествен анализ на 477 доклада за разследвания, продължили повече от 12 месеца

29.

Надзорният съвет извърши задълбочен анализ на 477 доклада за разследвания, продължили повече от 12 месеца (9), с цел да оцени по-специално:

броя на случаите, в които докладът на OLAF включва фактически обосновани причини за неприключване на разследването и корективни мерки за ускоряване на разследването;

броя на случаите, в които е имало някакво развитие в сравнение с положението, описано в Становище № 4/2014 на Надзорния съвет (10);

броя на случаите, в които корективната мярка е подходяща, като се има предвид изложената причина за неприключване на разследването, и/или е в съответствие с посоченото становище.

30.

В малко повече от половината доклади липсват причини за неприключване на разследванията или посочените причини бяха счетени за недостатъчни. Липсата на съпътстващи подробни данни, включени в доклада, не позволи по-нататъшна проверка на тази информация.

31.

В голям брой доклади Надзорният съвет установи, че не са посочени никакви корективни мерки или че има причина за безпокойство относно адекватността на тези мерки.

32.

В голям брой доклади Надзорният съвет установи или текстът показа, че корективните мерки, приети от генералния директор на OLAF за ускоряване на разследванията, не са били в съответствие с препоръките, отправени в Становище № 4/2014 на НС.

33.

В заключение Надзорният съвет установи, че практиките на OLAF не са се променили значително. Въпреки че Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 засили ролята на Надзорният съвет по отношение на мониторинга на продължителността на разследванията на OLAF, той не може да даде гаранции, че разследванията се провеждат без прекъсване и без неоснователно забавяне, като се вземат предвид обстоятелствата и сложността на случаите. Това е въпрос, пораждащ безпокойство, по-специално за най-дълго продължилите разследвания.

ПРИОРИТЕТИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА 2017 г.

Член 17, параграф 5, първа алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Всяка година, в контекста на годишния план за управлението, генералният директор определя приоритетите на политиката на Службата относно разследванията и преди публикуването на плана ги изпраща на Надзорния съвет.“

Член 5, параграф 1: „При вземане на решението дали да се започне разследване или не генералният директор взема под внимание приоритетите на политиката за разследване и годишния план за управление.“

34.

На 22 декември 2016 г. Надзорният съвет получи проекта на OLAF на приоритетите на политиката за разследване за 2017 г. Надзорният съвет беше поканен да представи своето мнение до 13 януари 2017 г. Приоритетите за политиката на разследване за 2017 г. не се различават значително от тези за 2014, 2015 и 2016 г.

35.

Надзорният съвет очаква подробни данни относно изготвената от OLAF оценка на въздействието на приоритетите на политиката за разследване за 2016 г.

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕПОРЪКИТЕ НА OLAF

Член 17, параграф 5, трета алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

Генералният директор периодично информира Надзорния съвет за:

а)

случаи, в които препоръките на генералния директор не са били спазени;

б)

случаи, в които е изпратена информация на съдебни органи на държавите членки;

36.

След приключването на дадено разследване на OLAF окончателният доклад, в които се установяват фактите (с подкрепящи доказателствени елементи и пълен списък на вписаните в досието по случая елементи), и всички препоръки, издадени от генералния директор на OLAF, следва да бъдат изпратени на компетентните органи в държавите членки или в институциите и органите на ЕС, които отговарят за последващите действия.

37.

Съществуват четири вида препоръки, издавани от генералния директор на OLAF: административни (повишаване на неподатливостта към измами на договори, споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, законодателни актове и административни практики), финансови (възстановяване на неправомерно изразходвани суми), свързани със съдебни действия (откриване на наказателна процедура от националните органи) и дисциплинарни (откриване на дисциплинарна процедура от институциите, агенциите и органите на ЕС).

38.

Съгласно член 17, параграф 5 генералният директор периодично информира Надзорния съвет за случаи, в които неговите препоръки не са били спазени.

39.

През май и юни 2016 г. генералният директор на OLAF изпрати до Надзорния съвет актуализирана информация (11). Тя съдържаше обобщените отговори, получени от съответните органи до 29 февруари 2016 г. по отношение на препоръките, издадени от OLAF от 1 октомври 2013 г., които не са били спазени.

Дисциплинарни препоръки

40.

В докладите на OLAF (12) са издадени 55 дисциплинарни препоръки от 1 януари 2013 г. насам (24 препоръки през 2013 г.; 15 препоръки през 2014 г. и 16 препоръки през 2015 г.).

41.

От 1 октомври 2013 г. OLAF докладва на Надзорния съвет, че във връзка с осем дисциплинарни препоръки не са били предприети последващи действия от получаващите органи, на които са предоставени дисциплинарни правомощия. Надзорният съвет не е получил повече подробности в доклада, така че следните съображения се основават на обобщената информация, предоставена от генералния директор на OLAF.

42.

В два от случаите органите са констатирали, че фактите не са били достатъчно потвърдени в хода на извършените разследващи дейности. В един от случаите органите не са счели установените от OLAF факти за достатъчно сериозни, за да започнат дисциплинарни процедури. В два от случаите установените от OLAF факти са били оценени отново и органите са решили да не предприемат дисциплинарни действия. Един от органите заяви, че установените факти не са били от естество, което да включва дисциплинарна отговорност.

43.

Надзорният съвет започна анализ на последващите действия, предприети във връзка с дисциплинарните препоръки. През отчетния период докладчикът, отговарящ за анализа на финансовите, административните и дисциплинарните препоръки на OLAF, извърши проучвателна работа за определяне на обхвата на евентуално становище или доклад. Първоначалният анализ на препоръките беше извършен въз основа на извадка, предоставена от OLAF. Посоченият анализ беше допълнен с двустранни контакти с Комитета по вътрешна дисциплина на Комисията и с изпращането на въпросник до заинтересованите от OLAF страни. Няколко регулаторни агенции, институции и органи на ЕС отговориха, като предоставиха много ценна информация. Генералният секретар (13) на Европейската комисия обаче отказа да отговори на въпросника на Надзорния съвет и да разкрие каквато и да било информация, като на два пъти прикани Надзорния съвет да работи само с информацията, предоставена от генералния директор на OLAF.

44.

Поради това Надзорният съвет не разполага с достатъчно качествена информация, за да проследи ползата от дисциплинарните препоръки на OLAF. Освен това Надзорният съвет не разполага с достатъчно количествена информация, за да оцени съотношението на последваните препоръки в сравнение с общия брой на издадените дисциплинарни препоръки, като се има предвид, че наличната информация не се отнася за същия период от време.

Препоръки за съдебни действия

45.

Надзорният съвет предприе по-нататъшна работа по отношение на последващите действия във връзка с препоръките за съдебни действия и с мониторинга, осъществяван от OLAF в тази област. За тази цел бяха проведени няколко работни срещи и OLAF предостави документация относно приетите мерки за подобряване на мониторинга, както и на качеството на препоръките за съдебни действия.

46.

През 2012 г. OLAF създаде система за събиране на информация от държавите членки, както и насоки за мониторинг, което позволи да се проследяват решенията за уволнения или наказателни преследвания, взети от националните съдебни органи, след като са им били предадени препоръките на OLAF. Надзорният съвет желае да признае значителните усилия, необходими за събирането на тази информация от OLAF.

47.

В докладите на OLAF (14) са издадени 284 препоръки, изпратени до съдебните органи от 1 януари 2013 г. насам (85 препоръки през 2013 г.; 101 препоръки през 2014 г. и 98 препоръки през 2015 г.).

48.

Според информацията, предоставена от генералния директор на OLAF, 18 препоръки, изпратени до националните съдебни органи, не са били изпълнени в периода октомври 2013 г. — февруари 2016 г. (15).

49.

Причините за неизпълнението на препоръките, получени от съдебните органи, са следните:

а)

13 препоръки не са могли да бъдат взети предвид или изпълнени поради липса на доказателства или, в един от случаите, поради недостатъчни доказателства;

б)

3 препоръки не са могли да бъдат взети под внимание или да бъдат изпълнени поради изтичане на срока им на давност;

в)

2 препоръки не са могли да бъдат взети предвид или изпълнени, тъй като предполагаемите факти не са били счетени за престъпление.

50.

Надзорният съвет обаче отбелязва, че OLAF съобщава, че от 317 препоръки, изпратени до съдебните органи от 2008 г. насам, 168 са довели до отхвърляне на информацията или до непредприемане на действия.

51.

Надзорният съвет не може да прави заключения без наличието на данни, съответстващи на отчетните периоди, посочени от OLAF.

52.

Надзорният съвет не разполага с достатъчно съществена информация, за да проследи съотношението на препоръките, във връзка с които са предприети последващи действия, в сравнение с общия брой на издадените препоръки за съдебни действия, което би помогнало да се оцени ефективността на разследванията на OLAF. Като минимум Надзорният съвет би трябвало да получи:

а)

окончателния доклад по случая, предаден на националния съдебен орган;

б)

отговора, даден на OLAF от националния съдебен орган.

53.

Поради това Надзорният съвет счита, че предоставената от OLAF информация не е достатъчна за изпълнение на задълженията на генералния директор на OLAF, установени в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

54.

Разглеждането на причините за решенията за отхвърляне, взети от държавите членки (16) и съобщени от OLAF, показва, че двете основни причини за отхвърлянията са били:

а)

липсата на доказателства или наличието на недостатъчни доказателства — 50 % от отхвърлянията;

б)

липсата на извършени престъпления — 33 % от отхвърлянията.

55.

OLAF изрази загрижеността си, че е наблюдавала „тенденция сред някои национални прокурори да не дават една и съща степен на приоритет на случаите, когато засягат интересите на държавата, на ЕС или националните интереси“ (17). OLAF извърши анализ, в който се посочва, че доказателствата, събрани при административните му разследвания, не се признават пряко от държавите членки, и по-специално при провеждането или възобновяването на широкомащабни разследвания с транснационално измерение.

56.

Надзорният съвет не беше информиран в края на настоящия отчетен период за анализа на OLAF в подкрепа на неговите констатации и по-специално съдържанието на извършената от него работа в работните групи с държавите членки по този въпрос. Надзорният съвет отбелязва, че реформата на Регламента от 2013 г. засили и изясни правомощията на OLAF за разследване при събирането на физически доказателства.

57.

След провеждането на работни срещи и значителни обсъждания с OLAF Надзорният съвет определи редица въпроси, които изискват задълбочен анализ:

повишаването на експертните знания на OLAF относно процесуалните права в отделните държави членки (18);

повишаване на предоставяното от OLAF съдействие на държавите членки след предаването на неговите разследвания;

по-ранно и по-тясно сътрудничество на OLAF с правоприлагащите агенции на държавите членки, например чрез съвместни екипи за разследване;

преглед на прилагането от страна на OLAF на разпоредби, с които се разрешава предаването на информация на съдебните органи, когато при събирането на доказателства се изисква бързото използване на съдебни правомощия.

58.

В отговора си на искането на Надзорния съвет за информация относно последващите действия във връзка с препоръките за съдебни действия на OLAF генералният директор на OLAF заяви следното: „създал съм работна група, която да отговори на вашето искане, и очаквам, констатациите да бъдат на разположение през май [2016 г.]. Служителите на OLAF също трябва да се свържат със секретариата на НС за разяснения, свързани с някои от тези искания“ (19). В края на текущия отчетен период Надзорният съвет не получи резултатите от работата, извършена от OLAF.

Финансови препоръки

59.

В докладите на OLAF (20) са издадени 706 финансови препоръки от 1 януари 2013 г. насам (233 препоръки през 2013 г.; 253 препоръки през 2014 г. и 220 препоръки през 2015 г.).

60.

Според информацията, предоставена от генералния директор през май и юни 2016 г., пет финансови препоръки, издадени в периода октомври 2013 г. — февруари 2016 г., не са били изпълнени от съответните органи, отговарящи за управлението на средствата от ЕС. Нямаше ясен модел защо препоръките не са били спазени. Причините варираха от недостатъчни основания до липсата на законово право на възстановяване и до нередности, които не са доказани или не засягат средства на ЕС.

61.

Важен показател по отношение на финансовите препоръки е колко от сумата, препоръчана за възстановяване, действително е била възстановена Преди 2012 г. възстановените суми бяха обвързани от OLAF с конкретната година, през която е била дадена препоръката, което позволяваше процентът на възстановяване да се използва като показател за резултатите. След 2012 г. вече не е възможно да се изчисли процентът на възстановяване. Това би било особено полезно, когато оценката на съответните органи за сумата, която трябва да бъде възстановена, се различава от оценката на OLAF. След обсъжданията с Надзорния съвет OLAF се ангажира да извърши вътрешна оценка, за да доусъвършенства изготвянето на своите финансови препоръки. В резултат на това на 7 октомври 2016 г. Генералният директор на OLAF издаде Указания за изготвяне на финансови препоръки и свързаните с тях части от окончателния доклад на OLAF.

62.

Надзорният съвет освен това признава, че OLAF понастоящем извършва вътрешна оценка по отношение на процеса на финансов мониторинг и че тази оценка включва алтернативни подходи за измерване на ефективността на финансовите препоръки на Службата. По същество генералният директор на OLAF възнамерява да поиска от лицата, към които са били отправени неговите финансови препоръки, да съобщят сумите, приети за възстановяване.

Административни препоръки

63.

От 1 януари 2013 г. OLAF докладва (21), че е издала 69 административни препоръки (11 през 2013 г., 28 през 2014 г. и 30 през 2015 г.).

64.

Генералният директор на OLAF обаче не е докладвал за издадените от него административни препоръки, които не са били спазени от получателите, тъй като няма изискване за това. Независимо от това, Надзорният съвет счита, че тази информация би била полезна.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮЖЕТ ЗА 2017 г.

Член 6, параграф 2 от Решение 1999/352/ЕО на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF), изменено с Решение 2013/478/ЕС на Комисията от 27 септември 2013 г.:

„2.   След провеждане на консултации с надзорния комитет генералният директор изпраща на генералния директор на ГД „Бюджет“ предварителен проектобюджет, който се вписва в приложението относно Службата към раздела за Комисията от общия бюджет на Европейския съюз.“

Член 15, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Надзорният съвет изпраща на генералния директор становища, включително препоръки по целесъобразност, относно inter alia ресурсите, необходими за осъществяване на разследващите функции на Службата, […].“

65.

Надзорният съвет подкрепи предварителния проектобюджет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за 2017 г., при условие че нейните препоръки и констатации и оценки се вземат изцяло предвид за бюджета на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за 2018 г., който Надзорният съвет ще преразгледа в годишното си становище.

66.

Надзорният съвет счита, че ресурсите на OLAF следва да бъдат съсредоточени върху основната ѝ дейност, т.е. разследване на незаконни дейности, сериозни нередности, измами, нарушаване на професионалните задължения и други елементи, които вредят на интересите на ЕС. Въз основа на мненията на OLAF Надзорният съвет обаче изразява съгласие, че с цел запазване на независимостта на OLAF се поддържа наличието на някои ограничени и обосновани средства за подкрепа в рамките на OLAF.

67.

Що се отнася до служителите, работещи по разследванията, Надзорният съвет признава обясненията, предоставени за 171 служители, работещи в областта на разследванията: „В допълнение към служителите с длъжностна характеристика „следовател“, тази цифра включва и други служители, работещи по разследванията, като например „лицата, отговарящи за подбора и обработването на случаи“ или „анализаторите на разузнавателна информация“. Ръководителите на отдела и заместник-ръководителите на звената за разследване също са служители, работещи по разследванията, въпреки че имат различни длъжностни позиции“.

68.

Вътрешните правни експерти допринасят за засилване на капацитета на OLAF за правилното прилагане на националното право и за развитието на общоевропейски капацитет в борбата с измамите. Поради това OLAF следва да продължи да назначава служители на ЕС със сертифицирана юридическа квалификация на съответния език. Надзорният съвет счита, че не е възможно да се компенсира липсата на вътрешни национални правни експерти чрез вътрешно обучение за неюристи или ограничена подкрепяща документация, като например „минипрофилите на държавите“, достъпни на интранета на OLAF и разгледани от Надзорния съвет. Във връзка с това Надзорният съвет приветства текущите специализирани конкурси.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА OLAF ЗА 2015 г.

Член 15, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Надзорният съвет осъществява редовно наблюдение на изпълнението на разследващите функции на Службата с цел да се укрепи независимостта на Службата при правилното упражняване на компетентностите, които са ѝ дадени с настоящия регламент.“

69.

Надзорният съвет признава, че OLAF е подобрила представянето на своя доклад и на годишния си доклад за дейността по отношение на четливостта, яснотата на докладване и представените графики и цифри, в които са взети под внимание препоръките на Надзорния съвет. По-специално, Надзорният съвет приветства посочването в доклада на OLAF за 2015 г. на „средната продължителност само на приключените разследвания“, потвърждавайки подхода, приет в доклада на OLAF за 2014 г.

70.

Надзорният съвет посочи начини за подобряване на докладването относно продължителността на разследванията. Липсата на данни относно прегледа и контрола върху продължителността на разследванията е причина за безпокойство. Също така, Надзорният съвет би приветствал предоставянето на мотивирана обосновка за използването на 20-месечния референтен показател.

71.

Докладването от страна на OLAF относно жалби, свързани със защитата на основните права, не е изчерпателно. OLAF докладва на Надзорния съвет само за жалбите, подадени съгласно процедурата, публикувана на уебсайта. Надзорният съвет установи наличието на други жалби, които имат евентуална връзка със защитата на основните права и процесуалните гаранции. Надзорният съвет счита, че е важно докладването на жалбите да бъде всеобхватно, като се има предвид ролята на Службата в тази област.

72.

Докладваната информация от генералния директор на OLAF относно изпълнението на препоръките на Надзорния съвет, не съответства на оценката на Надзорния съвет. Надзорният съвет изразява загриженост относно липсата на достатъчно информация, споделена от генералния директор на OLAF в тази връзка.

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ НА OLAF ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Член 15, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„Надзорният съвет изпраща на генералния директор становища, включително препоръки по целесъобразност, относно inter alia ресурсите, необходими за осъществяване на разследващите функции на Службата, приоритетите на Службата относно разследванията и продължителността на разследванията. Тези становища могат да се изготвят също и по собствена инициатива, при поискване от генералния директор или при поискване от дадена институция, орган, служба или агенция, без обаче това да влияе върху провеждането на текущите разследвания.“

73.

През периода, обхванат от настоящия доклад, Надзорният съвет наблюдаваше напредъка, постигнат от OLAF по отношение на 26 от неговите препоръки. Приложението съдържа подробна информация относно конкретните препоръки и актуализирани данни за състоянието на изпълнение на всяка от тях.

74.

Надзорният съвет категоризира като препоръки с „висок приоритет“ препоръките, свързани с основните права на гражданите на ЕС, регулаторните задължения на OLAF и гаранциите за независимостта на OLAF.

75.

Генералният директор на OLAF изрази съгласие относно списъка с препоръки, във връзка с които трябва да се предприемат последващи действия, и формално не изрази несъгласие със съдържанието на която и да е от 26-те издадени препоръки. Той обаче извърши самооценка само на 15 от тях (22). Въз основа на наличната информация Надзорният съвет оцени степента на изпълнение на препоръките, както следва: 3 изпълнени, 1 частично изпълнена, 11 неизпълнени, 7 с неизвестно състояние на изпълнение (23) и 4 неактуални.

76.

Що се отнася до бъдещите становища, Надзорният съвет ще поиска формален ангажимент от генералния директор на OLAF да предприеме действие(я) в отговор на препоръките. Надзорният съвет няма да проследява препоръки, за които не е поет подобен ангажимент на основание, че не е изразено съгласие с препоръката.

77.

Докладваната информация от Генералния директор на OLAF не отразява текущото състояние на препоръките на Надзорния съвет. Надзорният съвет изразява загриженост относно неизпълнението на петте му препоръки с „висок приоритет“ и липсата на достатъчна информация, предоставена от генералния директор на OLAF.

УПРАВЛЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Срещи с институции, органи и други агенции на ЕС

78.

Надзорният съвет участва активно в обмена на мнения с институциите, предвиден в член 16 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, и редовно провеждаше срещи и предоставяше експертна помощ на заместник-председателя на Комисията, отговарящ за OLAF, Европейския парламент (комисията по бюджетен контрол) и Групата „Борба с измамите“ на Съвета.

79.

Надзорният съвет продължава да си взаимодейства с други заинтересовани страни като Европейската сметна палата, Европейския омбудсман и Европейската агенция за основните права.

Работни методи и прозрачност

80.

През 2016 г. Надзорният съвет проведе 11 пленарни заседания. Председателят, докладчиците и служителите на Секретариата на Съвета също редовно провеждаха работни срещи по конкретни въпроси. По всеки разгледан основен въпрос Надзорният съвет беше назначил докладчик. Докладчиците работеха със Секретариата по изготвянето на проектодоклади, проектостановища или други документи, които да бъдат разисквани по време на пленарните заседания. Те провеждаха срещи и с ръководството и служителите на OLAF в рамките на изготвянето на становищата и докладите на Надзорния съвет.

81.

Становищата на Надзорния съвет винаги бяха обсъждани подробно с OLAF преди тяхното окончателно завършване. През 2016 г. Надзорният съвет се консултира с OLAF и разработи своя процедура за приемане на становища и доклади. За да осигури максимална прозрачност на работата си, Надзорният съвет реши да публикува неповерителните документи от обществен интерес на своя собствен уебсайт (http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/).

Изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно Секретариата на Надзорния съвет

82.

Секретариатът на Надзорния съвет се състои от адвокати и асистенти, които осигуряват ежедневния мониторинг на дейностите на OLAF по разследване и подпомагат членовете на Надзорния съвет при изпълнението на техните задачи. Секретариатът получава информация, предназначена за Надзорния съвет, въз основа на която извършва първоначален преглед. Секретариатът също така отговаря за предоставянето на правни съвети на членовете на Надзорния съвет. През 2016 г. Секретариатът разполагаше с осем длъжностни позиции.

83.

Секретариатът на Надзорния съвет играе решаваща роля, като подпомага Надзорния съвет при изпълнението на функциите му за мониторинг по лоялен и ефикасен начин. През отчетния период служителите на Секретариата обаче продължиха да бъдат административно подчинени на генералния директор на OLAF (особено по отношение на обучението, оценката, кариерното развитие и повишението).

84.

След изменението на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 (24), считано от 1 януари 2017 г., Секретариатът на Надзорния съвет се предоставя пряко от Комисията, независимо от OLAF и в тясно сътрудничество с Надзорния съвет.

Бюджетни въпроси

85.

През 2016 г. бюджетът на Надзорния съвет от 200 000 EUR беше прехвърлен от OLAF на Европейската комисия, за да се гарантира независимостта на Надзорния съвет от OLAF.

86.

По искане на Надзорния съвет Службата за вътрешен одит на Европейската комисия изготви доклад относно управлението, планирането, мониторинга и изпълнението на бюджетния ред на Надзорния съвет на OLAF. Надзорният съвет приветства доклада от одита и счита, че той е ценен инструмент за по-добро управление на неговия бюджет и в по-голяма степен съответства на практиките на службите на Комисията. Няколко от препоръките, издадени от Службата за вътрешен одит, вече са изпълнени и включени в ежедневното управление на бюджета на Надзорния съвет.

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА

Оценка на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013

Член 19 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013:

„До 2 октомври 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка относно прилагането на настоящия регламент. Докладът се придружава от становище на Надзорния съвет и включва становище относно необходимостта за изменение на регламента.“

87.

Съгласно пътната карта на Европейската комисия за оценка на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 (25) бяха определени ключовите въпроси, свързани с ефективността, ефикасността, уместността и съгласуваността, които трябва да бъдат решени. Аспектите на оценката, свързани с управлението, ще включват задачите по мониторинг на Надзорния съвет. Оценката ще обхваща периода от 1 октомври 2013 г., когато Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 влезе в сила.

88.

Надзорният съвет започна своя собствен процес за оценка на прилагането на Регламента. Той ще се основава на резултатите от анализа, мониторинга и последващите действия на Надзорния съвет във връзка с разследващите дейности на OLAF.

89.

През отчетния период с някои от членовете на Надзорния съвет се свързаха консултанти на Комисията, за да проведат индивидуални интервюта, които да допринесат за оценката на Регламента. Те се съгласиха да участват едва след като техният мандат в Надзорния съвет приключи, за да се избегне ситуация на потенциален конфликт на роли.

Предложение за създаването на Европейска прокуратура

90.

Приемането на Регламента за Европейската прокуратура (EPPO) беше посочено в работната програма на Европейската комисия за 2017 г. като приоритет за съзаконодателите.

91.

Вероятно е създаването на Европейската прокуратура да окаже въздействие върху работата и ресурсите на OLAF и съответно върху мониторинговата роля на Надзорния съвет. Може да е необходимо по-нататъшно преразглеждане на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. От началото на проекта Надзорният съвет редовно следи съответните развития и ще продължи да го прави.

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(2)  Член 15.

(3)  Решение на Комисията C(2016) 1449 final.

(4)  Ares(2016)1280862)

(5)  Определение на председателя на Общия съд от 20 юли 2016 г. — Генерален директор на OLAF/Комисия по дело T-251/16R.

(6)  Ares(2016)6451016 от 16 ноември 2016 г.

(7)  Вж. Сборника на уебсайта на Надзорния съвет на OLAF.

(8)  Вж Надзорен доклад № 3/2014 относно Започване на разследвания на OLAF през 2012 г.

(9)  OLAF предостави на Надзорния съвет също и достъп до извадка от 62 случая, продължили повече от 12 месеца. Надзорният съвет прие матрица за анализ и анализ на тези случаи, които все още са в ход.

(10)  В своето Становище № 4/2014 „Контрол върху продължителността на разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите“ Надзорният съвет препоръча, наред с другото, OLAF: 1) да обогати съдържанието на 12-месечните доклади с повтаряща се фактическа информация, свързана с конкретните случаи, за да даде възможност на НС да разбере историята и напредъка на разследванията; 2) по-добре да обоснове фактическата информация относно причините за разследванията, продължили повече от 12 месеца; и 3) по-добре да обоснове информацията относно корективните мерки за ускоряване на разследванията.

(11)  Ares(2016)2867755 от 20 юни 2016 г. и Ares(2016)2336179 от 19 май 2016 г.

(12)  Оперативен доклад на OLAF за 2015 г., вж. фигура 12 „Издадени препоръки“, стр. 20 и фигура 24 „Действия, предприети от органите по назначаването след дисциплинарните препоръки на OLAF, издадени в периода 1 януари 2013 г. — 31 декември 2015 г.“, стр. 30

(13)  Вж. бележки Ares(2016)2996187 от 28 юни 2016 г. и Ares(2016)6032504 от 20 октомври 2016 г., подписани от генералния секретар на Европейската комисия.

(14)  Оперативен доклад на OLAF за 2015 г., вж. фигура 12 „Издадени препоръки“, стр. 20 и фигура 24 „Действия, предприети от органите по назначаването след дисциплинарните препоръки на OLAF, издадени в периода 1 януари 2013 г. — 31 декември 2015 г.“, стр. 30.

(15)  Сред докладваните случаи са 14 случая с неуспешни препоръки за съдебни действия, 9 от които поради недостатъчни доказателства.

(16)  Този конкретен анализ беше извършен през 2012 и 2013 г.

(17)  Годишен доклад за 2015 г.

(18)  В Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 изрично беше подчертано значението на това OLAF напълно да познава националните закони на държавите членки, на които предава своите доклади от разследванията. Член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013: „При изготвяне на тези доклади и препоръки се взема под внимание и националното законодателство на засегнатата държава членка“.

(19)  Ares(2016)980350 — 25 февруари 2016 г.

(20)  Оперативен доклад на OLAF за 2015 г., вж. фигура 12 „Издадени препоръки“, стр. 20 и фигура 24 „Действия, предприети от органите по назначаването след дисциплинарните препоръки на OLAF, издадени в периода 1 януари 2013 г. — 31 декември 2015 г.“, стр. 30.

(21)  Оперативен доклад на OLAF за 2015 г., вж. фигура 12 „Издадени препоръки“, стр. 20.

(22)  Бележка ARES(2016)222388 от 15 януари 2016 г., в която генералният директор на OLAF установява, че „OLAF счита 11 от 15-те препоръки за изпълнени и една за неприложима. Изпълнението на три препоръки, свързани с обсъждането на работните договорености между OLAF и НС, понастоящем продължава“.

(23)  Генералният директор на OLAF не предостави на Надзорния съвет никаква информация за 11 от 26-те препоръки, издадени в Становище № 2/2015 относно проверката и прегледа на законността в OLAF, и в Становище № 3/2015 относно проекта на приоритетите на политиката за разследване за 2016 г.

(24)  Регламент (ЕС, Евратом) 2016/2030 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Регламентът е приложим от 1 януари 2017 г.

(25)  Вж. http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_olaf_001_evaluation_of_regulation_883_2013_en.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА OLAF ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

ПРИОРИТЕТ

ПРЕПОРЪКИ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

САМООЦЕН КА НА OLAF

ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА НС

 

Становище № 3/2014 — Предварителен проектобюджет на OLAF за 2015 г.:

(I)

OLAF следва да представи по-подробна информация относно разпределението на ресурсите между приоритетните области.

Изпълнена

НЕИЗПЪЛНЕНА

 

(II)

OLAF следва да продължи работата си за разработването на примерна стратегия за човешките ресурси и да информира редовно Надзорния съвет (НС) за напредъка.

Изпълнена

ИЗПЪЛНЕНА

 

(III)

Генералният директор на OLAF следва да делегира на ръководителя на Секретариата, доколкото е възможно, правомощията на назначаващите служители и разпоредителя с бюджетни кредити по отношение на персонала и бюджета на Секретариата на НС.

Изпълнена

НЕАКТУАЛНА

 

(IV)

Промените в персонала и бюджета на Секретариата на Надзорния съвет подлежат на съгласие от страна на Надзорния съвет.

Изпълнена

НЕАКТУАЛНА

 

(V)

В съответствие с член 7, параграф 2 от Решението на Комисията от 28 април 1999 г. това становище следва да бъде предоставено от OLAF на бюджетния орган.

Неприложи ма

НЕИЗПЪЛНЕНА

ВИСОК

Становище № 4/2014 — Контрол върху продължителността на разследванията, провеждани от OLAF:

OLAF следва да подобри информацията, предавана на НС за целите на мониторинга на продължителността на разследванията, за да даде възможност на НС ефективно и ефикасно да изпълнява мониторинговата си роля и по този начин да изпълнява задължението си да докладва на институциите на ЕС. OLAF следва също така да оптимизира използването на инструментите, които е въвела, за управление на продължителността на разследванията. При тези си действия OLAF следва:

(1)

да обогати съдържанието на 12-месечните доклади с повтаряща се фактическа информация, свързана с конкретните случаи, за да даде възможност на НС да разбере историята и напредъка на разследванията;

За да изпълни тази препоръка, НС предлага докладите да съдържат информация, като например правното основание за започване на разследванията, кратко описание на разследването (твърдения, категория на източника на информация, вид измама или нередност, съответната област, институцията, органа, службата или агенцията на ЕС, или засегнатата държава членка, законодателството, за което се твърди, че е нарушено, оценката на финансовото отражение, ако е възможно), извършените или предстоящите основни дейности по разследване и тяхната хронология, въпроси, свързани с изтичането на срока на давност.

В процес на изпълнение

НЕИЗПЪЛНЕНА

 

(2)

По-добре да се обоснове фактическата информация относно причините за разследванията, продължили повече от 12 месеца.

За да изпълни тази препоръка, НС предлага OLAF да включи в 12- месечните доклади категории и подкатегории на неизчерпателни предварително определени причини, обясняващи незавършването на разследванията в рамките на 12 месеца, допълнени от конкретна информация, свързана с дадените случаи. OLAF би могла да предоставя също и насоки и/или обучение на разследващите органи.

В процес на изпълнение

ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНА

 

(3)

По-добре да се обоснове информацията за корективните мерки за ускоряване на разследванията.

В процес на изпълнение

НЕИЗПЪЛНЕНА

 

(4)

Допълнително да се разгледат корективните мерки за ускоряване на разследванията, продължили повече от 12 месеца, и по-специално да се разработят инструменти, които да позволят да се следи разпределението на ресурсите за разследванията въз основа на очакваното работно натоварване.

Изпълнена

НЕ Е СЪОБЩЕНО

ВИСОК

(5)

Да се преразгледа и укрепи процесът на проверка на непрекъснатостта на разследванията, провеждани от Отдела за подбор и оценка на разследванията (ОПОР — ISRU).

Изпълнена

НЕ Е СЪОБЩЕНО

 

Становище № 5/2014 — Външно докладване на OLAF относно продължителността на разследванията:

(1)

С цел прозрачност и съпоставимост на информацията в статистическите данни относно средната продължителност на разследванията, OLAF следва да докладва за средната продължителност на разследванията, приключени през отчетния период.

Изпълнена

ИЗПЪЛНЕНА

 

(2)

Всякакви еднократни административни дейности, които имат отражение върху изчисляването на средната продължителност на разследванията, следва да бъдат подчертани, с оглед на прозрачността, в докладите на OLAF.

Изпълнена

НЕИЗПЪЛНЕНА

ВИСОК

(3)

С оглед на основните права и принципите на добра администрация, OLAF следва да докладва в годишния си доклад по по- прозрачен начин за продължителността на най-дълго продължилите разследвания.

Изпълнена

НЕИЗПЪЛНЕНА

 

Становище № 1/2015 — Предварителен проектобюджет на OLAF за 2016 г.

(I)

Генералният директор на OLAF продължава да делегира на ръководителя на Секретариата, доколкото е възможно, правомощията на назначаващия служител и разпоредителя с бюджетни кредити по отношение на персонала и бюджета на Секретариата на НС.

Изпълнена

НЕАКТУАЛНА

 

(II)

Промените в персонала и бюджета на Секретариата на Надзорния съвет подлежат на съгласие от страна на Надзорния съвет.

Изпълнена

НЕАКТУАЛНА

ВИСОК

Становище № 2/2015 — Проверка и преглед на законността в OLAF

(1)

Да се гарантира, че Отделът на OLAF за подбор и оценка на разследванията (ОПОР — ISRU) разполага с достатъчно човешки ресурси, за да предоставя ефикасно юридически експертни знания във връзка с националните законодателства на всички държави членки;

Не е

съобщено

НЕ Е СЪОБЩЕНО

 

(2)

Да се обмисли изменението на редица въпроси в работните формуляри, използвани от ОПОР, за да подтикват те към даването на изчерпателни и обосновани отговори, включително относно обстоятелствата и правните доводи, свързани с конкретни случаи, където това е необходимо;

Не е

съобщено

НЕ Е СЪОБЩЕНО

 

(3)

Подходящо да се записват в досиетата по случаите предложенията и мненията на лицата, извършващи прегледа, които водят до евентуални промени в докладите на OLAF;

Не е

съобщено

НЕ Е СЪОБЩЕНО

 

(4)

Да се гарантира предприемането на систематични последващи действия във връзка с мненията на лицата, извършващи прегледа, и да им се предоставя подходяща обратна връзка относно тяхното изпълнение;

Не е

съобщено

НЕ Е СЪОБЩЕНО

ВИСОК

(5)

Да се разработят най-добри практики за лицата, извършващи прегледа, по-специално по отношение на проверката на зачитането на процесуалните гаранции и пропорционалната продължителност на разследванията:

да се гарантира, че лицата, извършващи прегледа, систематично проверяват дали приложимите изисквания и процесуални гаранции са били действително спазени и дали те достатъчно подкрепят техните становища;

да се разгледа необходимостта от установяване на крайни срокове за ОПОР да предостави своите становища въз основа на задълбочен анализ на средното необходимо време;

да се осигури съществена проверка на съответствието и по-голяма съгласуваност на становищата на ОПОР с разгледаните досиета по случаите, за да се гарантира, че ОПОР открива във възможно най- голяма степен всички случаи на евентуално неспазване на законовите изисквания, в т.ч. на процесуалните гаранции;

да се направи анализ на областите, определени от ОПОР като нуждаещи се от подобрение, и мерките, предприети въз основа на констатациите от прегледа;

да се продължи развитието и поддържането на конструктивни взаимоотношения между разследващите отдели и ОПОР.

Не е

съобщено

НЕ Е СЪОБЩЕНО

 

(6)

НС приканва генералния директор (ГД) на OLAF да обмисли своевременното приемане на план за действие относно препоръките, които трябва да бъдат изпълнени в бъдеще, с оглед на ефективното укрепване на механизма за вътрешен контрол и консултации, предвиден в Регламента.

Неприета

НЕИЗПЪЛНЕНА

 

Становище № 3/2015 — Проект на приоритетите на OLAF за политиката за разследване (ППР) за 2016 г.:

(I)

OLAF следва да определи ППР въз основа на оценка на въздействието, оценката на изпълнението на предишните ППР, определянето на специфични показатели за изпълнението и систематична връзка с приоритетите на ЕС в областта на разходването на средства и приоритетите на политиката на ЕС в борбата срещу финансовите престъпления.

Не е

съобщено

НЕИЗПЪЛНЕНА

 

(II)

OLAF следва да преразгледа своите указания и насоки за длъжностните лица, отговарящи за подбора на случаи, за да отразяват напълно значението на ППР в процеса на подбор на случаите. Тези преразгледани насоки следва да бъдат предоставени на НС преди тяхното приемане в съответствие с член 17, параграф 8 от Регламента.

Не е

съобщено

НЕИЗПЪЛНЕНА

 

(III)

С цел установяване на ППР за 2017 г. OLAF следва да извърши пълна оценка на въздействието на ППР за предходните години, като проведе консултации с всички заинтересовани страни в Комисията, други институции, съответните органи на държавите членки и засегнатите външни страни.

Не е

съобщено

НЕИЗПЪЛНЕНА

 

(IV)

OLAF следва да организира междуведомствена консултация, в съответствие с процедурите на Комисията, когато приема приоритетите на политиката за разследване.

Не е

съобщено

НЕИЗПЪЛНЕНА

 

(V)

OLAF следва да поясни приоритетите на политиката за разследване за 2016 г., когато се позовава на незаконното производство „на тютюн“ с оглед на приноса, получен от ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“.

Не е

съобщено

ИЗПЪЛНЕНА