23.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 176/8


Резолюция на Европейския комитет на регионите относно предложението на Комисията за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша

(2018/C 176/03)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ (КР),

като взе предвид предложението на Комисията от 20 декември 2017 г. за решение на Съвета съгласно член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз;

като взе предвид резолюцията си от 23 март 2017 г. относно принципите на правовата държава в ЕС от местна и регионална гледна точка;

като взе предвид становището си от 12 февруари 2015 г. относно „Местните и регионалните власти в многостепенната защита на принципите на правовата държава и основните права в ЕС“;

като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 15 ноември 2017 г. относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша;

като взе предвид становището на Венецианската комисия, прието на 8– 9 декември 2017 г. на 113-ата ѝ пленарна сесия, относно проектозакона за изменение на Закона за Националния съдебен съвет и относно проектозакона за изменение на Закона за Върховния съд, предложени от президента на Полша, както и относно Закона за организацията на общите съдилища;

1.

потвърждава отново своя ангажимент към общия набор от основни ценности, върху които се основава Европейският съюз и които включват зачитане на демокрацията и принципите на правовата държава, както е посочено в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), Хартата на основните права на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ);

2.

счита, че тези ценности изграждат основата за взаимно доверие между държавите членки, между държавите членки и институциите на ЕС и между всички равнища на управление;

3.

подчертава, че повечето от принципите на правовата държава — законност, зачитане на основните права, равенство пред закона, свобода на изразяване и свобода на събранията, прозрачност, отчетност, разделение на властите, демократичен и плуралистичен процес на приемане на закони, правна сигурност, забрана на произволни действия от страна на изпълнителната власт, независими и безпристрастни съдилища и ефективен съдебен контрол — са от пряко и непосредствено значение за работата на местните и регионалните власти и предпоставка за тяхното активно участие в процесите на европейската интеграция;

4.

подкрепя в тази връзка предложението на Комисията от 20 декември 2017 г. за решение на Съвета съгласно член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз въз основа на оценката, че е налице очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша;

5.

очаква полското правителство и Комисията да започнат конструктивен диалог за справяне с положението преди 20 март 2018 г., по-специално с цел да се избегнат вредни странични ефекти върху процеса на вземане на решения в ЕС, включително по отношение на предложения, които ще бъдат представени от Комисията за програмния период след 2020 г.;

6.

отхвърля всяка последваща обвързаност с политически условия, което би означавало, че местните и регионалните власти биха могли да се окажат заложници на политики, следвани от националните правителства, които биха могли да доведат до спиране на финансирането за градовете и регионите от страна на ЕС. Политиката на сближаване не бива да бъде обвързвана с условия на европейско равнище, върху които местните и регионалните власти и други бенефициери не могат да влияят. КР обаче обръща внимание на вече съществуващите разпоредби в споразуменията за партньорство, които позволяват финансирането да бъде спирано в случай на нарушение на принципите на правовата държава от страна на местните и регионалните власти. Изразява безпокойство дали евентуалното обвързване с политически условия на достъпа на градовете и регионите до финансиране от ЕС ще отговаря на принципа на пропорционалност;

7.

подчертава също така, че производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка пред Съда на Европейския съюз може да доведе до съдебно решение глобите да бъдат платени за сметка на централното правителство;

8.

възлага на председателя си да изпрати настоящата резолюция на Европейската комисия, Европейския парламент, българското председателство на Съвета и председателя на Европейския съвет.

Брюксел, 1 февруари 2018 г.

Председател на Европейския комитет на регионите

Karl-Heinz LAMBERTZ