13.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 284/9


Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на смеси от карбамид и амониев нитрат с произход от Русия, Тринидад и Тобаго и Съединените американски щати

(2018/C 284/08)

Европейската комисия („Комисията“) получи жалба в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), в която се твърди, че вносът на смеси от карбамид и амониев нитрат с произход от Русия, Тринидад и Тобаго и Съединените американски щати е дъмпингов и поради това причинява вреда (2) на промишлеността на Съюза.

1.   Жалба

Жалбата е подадена на 29 юни 2018 г. от Fertilizers Europe („жалбоподателя“) от името на производители, които представляват над 50 % от общото производство на смеси от карбамид и амониев нитрат в Съюза.

Досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, съдържа публична версия на жалбата и анализ на степента на подкрепа за жалбата от страна на производителите от Съюза. В точка 5.6 от настоящото известие се дава информация за достъпа до досието за заинтересованите страни.

2.   Продукт, предмет на разследването

Продуктът, предмет на настоящото разследване, са смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор.

Всички заинтересовани страни, които желаят да предоставят информация относно обхвата на продукта, трябва да направят това в срок от 10 дни от датата на публикуване на настоящото известие (3).

3.   Твърдение за дъмпинг

Продуктът, за който се твърди, че е предмет на дъмпинг, е продуктът, предмет на разследването, с произход от Русия, Тринидад и Тобаго и Съединените американски щати („засегнатите държави“), понастоящем класиран в код по КН 3102 80 00. Кодът по КН е посочен само за информация.

Твърдението за дъмпинг от Съединените американски щати се основава на сравнение между цената на вътрешния пазар и експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият се продава за износ за Съюза.

При липсата на надеждни данни за цените на вътрешния пазар за Тринидад и Тобаго твърдението за дъмпинг се основава на сравнение между формирана нормална стойност (производствени разходи, разходи за продажба и общи и административни разходи (ПОАР) и печалба) и експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият се продава за износ за Съюза.

Твърдението за дъмпинг от Русия се основава както на сравнение между цената на вътрешния пазар и експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият се продава за износ за Съюза, така и на сравнение между формирана нормална стойност (производствени разходи, разходи за продажба и общи и ПОАР и печалба, като за целта разходите за газ, ПОАР и печалбата бяха коригирани) и експортната цена (франко завода) на продукта, предмет на разследването, когато същият се продава за износ за Съюза. И при двете сравнения бе установено наличието на дъмпинг.

На тази основа изчислените дъмпингови маржове са значителни за всички разглеждани държави.

4.   Твърдения за вреда/причинно-следствена връзка и ценови изкривявания при суровините

4.1.    Твърдение за вреда и причинно-следствена връзка

Жалбоподателят представи доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на разследването, от засегнатите държави е нараснал като цяло както в абсолютно изражение, така и като пазарен дял.

От представените от жалбоподателя доказателства е видно, че обемът и цените на продукта, предмет на разследването, наред с други последствия са имали неблагоприятно въздействие върху начисляваните цени и пазарния дял на промишлеността на Съюза, което е довело до значително неблагоприятно въздействие върху цялостното функциониране и финансовото състояние на промишлеността на Съюза.

4.2.    Твърдение за ценови изкривявания при суровините

Жалбоподателят представи достатъчно доказателства за това, че в Русия са налице ценови изкривявания при суровините във връзка с продукта, предмет на разследването. Съгласно доказателствата на жалбоподателя в Русия по отношение на газта, която съставлява значително повече от 17 % от производствените разходи за продукта, предмет на разследването, се прилага двойно ценообразуване.

Ето защо, в съответствие с член 7, параграф 2а от основния регламент при разследването ще бъдат разгледани твърденията за изкривявания с цел да се прецени дали — в случай, че е необходимо — налагането на мито, по-ниско от дъмпинговия марж, би било достатъчно за отстраняване на вредата. Ако в хода на разследването в Русия бъдат открити други изкривявания, обхванати от член 7, параграф 2 от основния регламент, те могат да бъдат включени в предмета на разследването.

5.   Процедура

След като установи след информиране на държавите членки, че жалбата е подадена от промишлеността на Съюза или от нейно име и че са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на процедура, Комисията започва разследване в съответствие с член 5 от основния регламент.

При разследването ще се установи дали продуктът, предмет на разследването, с произход от засегнатите държави е предмет на дъмпинг и дали дъмпинговият му внос е нанесъл вреда на промишлеността на Съюза.

В случай че се стигне до заключение, че това е така, при разследването ще се провери дали налагането на мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза съгласно член 21 от основния регламент. В случай на прилагане на член 7, параграф 2а от основния регламент по отношение на Русия, при разследването ще бъде разгледана проверката за наличие на интерес на Съюза съгласно член 7, параграф 2б от същия регламент.

Както вече бе обявено (4), с пакета от документи за модернизиране на ИТЗ (Регламент (ЕС) 2018/825 на Европейския парламент и на Съвета, който влезе в сила на 8 юни 2018 г. (5) наред с другото бяха въведени значителни промени в графиците и сроковете, които по-рано бяха приложими при антидъмпинговите процедури. По-специално разследванията ще се провеждат по-експедитивно, а евентуалните временни мерки ще бъдат налагани два месеца по-рано спрямо предишните срокове. Сроковете за представяне на заинтересованите страни, особено в началния етап на разследванията, са съкратени. Предвид тези промени Комисията счита за целесъобразно да определи по-структурирана времева рамка за провеждането на антидъмпингови разследвания с цел да се гарантира, че процедурите могат да бъдат приключени в задължителните срокове при пълно зачитане на правото на защита на заинтересованите страни. Графикът за това разследване, посочен в настоящото известие, включва конкретни указания във връзка с подаването на информация на различни етапи от разследването и с организацията на изслушванията. По отношение на исканията за удължаване на сроковете също ще се подхожда по-строго.

5.1.    Разследван период и разглеждан период

Разследването на дъмпинга и вредата ще обхване периода от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г. („разследвания период“). Тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, ще бъдат разгледани за периода от 1 януари 2015 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

5.2.    Коментари във връзка с жалбата и със започването на разследването

Всички заинтересовани страни, които желаят да представят своите коментари във връзка с жалбата (в т.ч. въпроси относно вредата и причинно-следствената връзка) или по всякакви аспекти, свързани със започването на разследването (включително степента на подкрепа за жалбата) трябва да го направят в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие.

Всички искания за изслушване във връзка със започването на разследването трябва да бъдат представени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие.

5.3.    Процедура за установяване на дъмпинг

Производителите износители (6) на продукта, предмет на разследването, от засегнатите държави се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

5.3.1.   Разследване на производителите износители

5.3.1.1.   Процедура за подбор на производители износители, които да бъдат разследвани в засегнатите държави

а)   Изготвяне на извадка

Предвид потенциално големия брой участващи в настоящата процедура производители износители в засегнатите държави и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, се приканват да предоставят на Комисията поисканата в приложение I към настоящото известие информация за своите дружества в срок от 7 дни от датата на публикуване на настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комисията се свърза също така с органите на засегнатите държави, като може да се свърже и с всички известни сдружения на производители износители.

Ако е необходима извадка, производителите износители може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Всички известни производители износители, органите на засегнатите държави и сдруженията на производителите износители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите на засегнатите държави, ако е целесъобразно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.

След като Комисията получи необходимата информация за подбор на извадка от производители износители, тя ще информира съответните страни за своето решение дали те ще бъдат включени в извадката. Включените в извадката производители износители ще трябва да представят попълнен въпросник в срок от 30 дни от датата на уведомяване за решението за тяхното включване в извадката, освен ако е посочено друго.

Комисията ще добави бележка към досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, представяща подбора на извадката. Всякакви становища по подбора на извадката трябва да бъдат получена в срок от 3 дни от датата на уведомяване за решението за извадката.

Копие от въпросника за производителите износители е предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

Въпросникът ще бъде предоставен и на всяко известно сдружение на производители износители, както и на органите на посочените държави.

Без да се засяга евентуалното прилагане на член 18 от основния регламент, производителите износители, които са попълнили приложение I в определения срок и са дали съгласие за евентуално включване в извадката, но не са били избрани да бъдат част от нея, ще се считат за оказали съдействие („невключени в извадката оказали съдействие производители износители“). Без да се засяга раздел 5.3.1, буква б) по-долу, антидъмпинговото мито, което може да бъде наложено върху вноса от невключените в извадката оказали съдействие производители износители, няма да превишава среднопретегления дъмпингов марж, определен за включените в извадката производители износители (7).

б)   Индивидуален дъмпингов марж за невключените в извадката производители износители

В съответствие с член 17, параграф 3 от основния регламент невключените в извадката оказали съдействие производители износители могат да поискат от Комисията да им бъдат определени индивидуални дъмпингови маржове. Производителите износители, които желаят да им бъде определен индивидуален дъмпингов марж, трябва да поискат въпросник и да го върнат надлежно попълнен в срок от 30 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго. Копие от въпросника за производителите износители е предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

Комисията ще провери дали на невключените в извадката оказали съдействие производители износители може да бъде определено индивидуално мито в съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент.

Невключените в извадката оказали съдействие производители износители, поискали да им бъде определен индивидуален дъмпингов марж, следва обаче да имат предвид, че Комисията може да реши да не определя индивидуален дъмпингов марж за тях, ако например броят на невключените в извадката оказали съдействие производители износители е толкова голям, че определянето на такъв марж би представлявало прекомерна тежест и би възпрепятствало навременното приключване на разследването.

5.3.2.   Разследване на несвързаните вносители (8) (9)

Несвързаните вносители на продукта, предмет на разследването, които го внасят от засегнатите държави в Съюза, се приканват да вземат участие в настоящото разследване.

Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящата процедура, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния регламент.

За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, се приканват да предоставят на Комисията поисканата в приложение II към настоящото известие информация за своите дружества в срок от 7 дни, считано от датата на публикуване на настоящото известие.

За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията може да се свърже също така и с всички известни сдружения на вносители.

Ако е необходима извадка, вносителите може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на продажбите в Съюза на продукта, предмет на разследването, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време.

След като Комисията получи необходимата информация за подбор на извадка, тя ще информира съответните страни за своето решение относно извадката от вносители. Комисията също така ще добави бележка към досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, представяща подбора на извадката. Всякакви становища по подбора на извадката трябва да бъдат получена в срок от 3 дни от датата на уведомяване за решението за извадката.

За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на включените в извадката несвързани вносители. Тези страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 30 дни от датата на уведомяване за решението относно извадката, освен ако е посочено друго.

Копие от въпросника за вносителите е предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

5.4.    Процедура за установяване на вреда и разследване на производителите от Съюза

Установяването на вредата се основава на наличието на доказателства за това и включва обективен анализ на обема на дъмпинговия внос, на въздействието му върху цените на пазара на Съюза и на отражението на този внос върху промишлеността на Съюза. За да се установи дали е нанесена вреда на промишлеността на Съюза, производителите от Съюза (10) на продукта, предмет на разследването, се приканват да вземат участие в провежданото от Комисията разследване.

Предвид големия брой засегнати производители от Съюза и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комисията реши да ограничи броя на разследваните производители от Съюза до приемлив брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката се извършва в съответствие с член 17 от основния регламент.

Комисията направи временен подбор на извадка от производители от Съюза. По-подробна информация за това се съдържа в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка. Заинтересованите страни се приканват да изразят становището си по отношение на временната извадка. Освен това други производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, които считат, че са налице причини, поради които следва да бъдат включени в извадката, трябва да се свържат с Комисията в срок от 7 дни от датата на публикуване на настоящото известие. Всички становища относно временната извадка трябва да бъдат получени в срок от 7 дни от датата на публикуване на настоящото известие, освен ако е посочено друго.

Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комисията за дружествата, окончателно избрани да бъдат включени в извадката.

Включените в извадката производители от Съюза ще трябва да представят попълнен въпросник в срок от 30 дни от датата на уведомяване за решението за тяхното включване в извадката, освен ако е посочено друго.

Копие от въпросника за производителите от Съюза е предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361.

5.5.    Процедура за оценка на интереса на Съюза

а)   Русия

В случай на ценови изкривявания при суровините по смисъла на член 7, параграф 2а от основния регламент Комисията ще извърши проверка за наличие на интерес на Съюза в съответствие с член 7, параграф 2б от същия регламент. Ако при определянето на размера на митата съгласно член 7 от посочения регламент Комисията реши да приложи разпоредбите на член 7, параграф 2, тя ще извърши проверка за наличие на интерес на Съюза в съответствие с член 21.

Заинтересованите страни се приканват да предоставят цялата имаща отношение информация, която би позволила да Комисията да определи дали определянето на равнището на мерките в съответствие с член 7, параграф 2а от основния регламент е в интерес на Съюза. По-специално заинтересованите страни се приканват да предоставят всякаква информация относно свободния капацитет в засегнатата държава, конкуренцията за суровини и ефекта върху веригите за доставки за европейските дружества. При липса на съдействие Комисията може да заключи, че е в съответствие с интереса на Съюза да се прилага член 7, параграф 2а от основния регламент.

В случай че Комисията реши да приложи член 7, параграф 2 от основния регламент, в съответствие с член 21 ще се вземе решение дали приемането на антидъмпингови мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, синдикалните организации и представителните организации на потребителите се приканват да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на разследването.

Информацията относно оценката на интереса на Съюза трябва да бъде предоставена в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие, освен ако е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. Представената информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

б)   Тринидад и Тобаго и Съединените американски щати

В случай че бъде установено наличие на дъмпинг и произтичаща от него вреда, в съответствие с член 21 от основния регламент ще се вземе решение дали приемането на антидъмпингови мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения, ползвателите и техните представителни сдружения, както и синдикалните организации и представителните организации на потребителите се приканват да предоставят на Комисията информация относно интереса на Съюза. За да могат да участват в разследването, представителните организации на потребителите трябва да докажат, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на разследването.

Информацията относно оценката на интереса на Съюза трябва да бъде предоставена в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие, освен ако е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 21 информация ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.

5.6.    Заинтересовани страни

За да могат да участват в разследването, заинтересованите страни, като например производители износители, производители от Съюза, вносители и техните представителни сдружения, ползватели и техните представителни сдружения, както и синдикални организации и представителни организации на потребителите, първо трябва да докажат, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на разследването.

Производителите износители, производителите от Съюза, вносителите и представителните сдружения, които са предоставили информация в съответствие с процедурите, описани в раздели 5.3, 5.4 и 5.5 по-горе, ще бъдат считани за заинтересовани страни, ако съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на разследването.

Други страни ще могат да участват в разследването като заинтересовани страни само след като заявят своя интерес и при условие че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет на разследването. Признаването на дадена страна за заинтересована страна не засяга прилагането на член 18 от основния регламент.

Достъпът до досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, е осигурен чрез електронната платформа TRON.tdi на следния адрес: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Моля, следвайте инструкциите на тази страница, за да получите достъп.

5.7.    Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено разследването.

Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано, както и да съдържа обобщение на това, което заинтересованата страна желае да обсъди по време на изслушването. Изслушването ще бъде ограничено до въпросите, които заинтересованите страни са изложили предварително в писмен вид.

Сроковете за изслушвания са следните:

За всички изслушвания, които трябва да се проведат преди налагане на временните мерки, следва да бъде отправено искане в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие, а изслушването обикновено ще бъде проведено в срок от 60 дни от датата на публикуване на настоящото известие.

След налагането на временните мерки искането следва да бъде отправено в срок от 5 дни от датата на разгласяване на временните заключения или на оповестяване на информационния документ, а изслушването обикновено ще бъде проведено в срок от 15 дни от датата на уведомяване за разгласяването или от датата на информационния документ.

На окончателния етап искането следва да бъде отправено в срок от 3 дни от датата на разгласяване на окончателните заключения, а изслушването обикновено ще бъде проведено в определения срок за коментари във връзка с разгласяването на окончателните заключения. При допълнително разгласяване на окончателните заключения искането следва да бъде отправено незабавно след получаване на това допълнително разгласяване на окончателните заключения, а изслушването обикновено ще бъде проведено в срока за коментари във връзка с това разгласяване.

Изложените срокове не засягат правото на Комисията да приема в надлежно обосновани случаи искания за изслушване извън сроковете, нито правото на Комисията да откаже искания за изслушване в надлежно обосновани случаи. Когато службите на Комисията отказват искане за изслушване, засегнатата страна ще бъде уведомена за причините за този отказ.

По принцип изслушванията няма да бъдат използвани за представяне на фактологична информация, която все още не е в досието. Независимо от това, в интерес на доброто администриране и за да се даде възможност на службите на Комисията да отбележат напредък в разследването, от заинтересованите страни може да бъде поискано да предоставят нова фактологична информация след изслушване.

5.8.    Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде обект на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са обект на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с Limited (11). Страните, които предоставят информация в хода на настоящото разследване, се приканват да обосноват искането си за поверително разглеждане.

В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от страните, предоставящи обозначена с Limited информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с For inspection by interested parties. Тези резюмета следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация.

Ако страна, която предоставя поверителна информация, не посочи основателна причина за искането за поверително разглеждане или не представи неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, Комисията може да не вземе предвид тази информация, освен ако точността ѝ може да бъде убедително доказана с помощта на подходящи източници.

Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използване на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152563.pdf. Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, телефонен номер и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни следва да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   График на разследването

В съответствие с член 6, параграф 9 от основния регламент обикновено разследването ще бъде приключено в срок от 13, но не повече от 14 месеца от датата на публикуване на настоящото известие. В съответствие с член 7, параграф 1 от основния регламент обикновено временни мерки може да бъдат наложени не по-късно от 7 месеца и при всички случаи не по-късно от 8 месеца от публикуването на настоящото известие.

В съответствие с член 19а от основния регламент Комисията ще предостави информация относно планираното налагане на временни мита 3 седмици преди налагането им. На заинтересованите страни ще бъде предоставен срок от 3 работни дни, за да изразят становище относно точността на изчисленията.

Когато Комисията възнамерява да не налага временни мита, а да продължи разследването, заинтересованите страни ще бъдат информирани чрез информационния документ за намерението да не бъдат налагани мита 3 седмици преди изтичането на срока по член 7, параграф 1 от основния регламент.

По принцип на заинтересованите страни ще бъде предоставен срок от 15 дни, за да изразят писмено становището си относно предварителните заключения или информационния документ и 10 дни, за да изразят писмено становището си относно окончателните заключения, освен ако е посочено друго. Когато е приложимо, в допълнителните окончателни разгласявания ще бъде определен срокът, в който заинтересованите страни могат да изразят писмено становищата си.

7.   Предоставяне на информация

По правило заинтересованите страни могат да представят информация единствено в сроковете, уточнени в раздели 5 и 6 от настоящото известие. Всякаква друга информация, която не е предвидена в посочените раздели, следва да бъде представяна в следните срокове:

Всякаква информация за етапа на предварителните заключения следва да бъде представена преди 70-ия ден от датата на публикуване на настоящото известие, освен ако е посочено друго.

Освен ако е посочено друго, заинтересованите страни следва да не представят нова фактологична информация след срока за изразяване на становища относно разгласяването на временните заключения или на оповестяване на информационния документ при налагането на временните мерки. След изтичането на този срок заинтересованите страни могат да представят нова фактологична информация само при условие че те могат да докажат, че тази нова фактологична информация е необходима за оборването на фактически твърдения на други заинтересовани страни и при условие че тази нова фактологична информация може да бъде проверена в рамките на наличното време, така че разследването да приключи в срок.

С цел да приключи разследването в рамките на задължителните срокове, Комисията няма да приема становища от заинтересованите страни след срока за изразяване на становища по окончателното разгласяване или, ако е приложимо, след срока за изразяване на становища по допълнителното окончателно разгласяване.

8.   Възможност да изразяване на становище по изявления на други страни

С цел да се гарантират правата на защита, заинтересованите страни следва да имат възможност да изразят становището си относно информацията, предоставена от други заинтересовани страни. При това заинтересованите страни могат да разглеждат само въпроси, повдигнати в становищата на другите заинтересовани страни, и не могат да повдигат нови въпроси.

Тези становища следва да бъдат изразени в следните срокове:

Всички становища относно информацията, представена от други заинтересовани страни преди налагане на временните мерки, следва да бъдат изразени преди 75-ия ден от датата на публикуване на настоящото известие, освен ако е посочено друго.

Становищата относно информацията, представена от други заинтересовани страни в отговор на разгласяването на предварителните заключения или на информационния документ, следва да бъдат изразени в срок от 7 дни от срока за изразяване на становища по предварителните заключения или по информационния документ, освен ако е посочено друго.

Становищата относно информацията, представена от други заинтересовани страни в отговор на разгласяването на окончателните заключения, следва да бъдат изразени в срок от 3 дни от срока за изразяване на становища по окончателните заключения, освен ако е посочено друго. Ако е извършено допълнително окончателно разгласяване, становищата по информацията, представена от други заинтересовани страни в отговор на това допълнително разгласяване следва да бъдат изразени в рамките на 1 ден от срока за изразяване на становища по това допълнително разгласяване, освен ако е посочено друго.

Изложените срокове не засягат правото на Комисията да изисква допълнителна информация от заинтересованите страни в надлежно обосновани случаи.

9.   Удължаване на определените в настоящото известие срокове

Искане за каквото и да било удължаване на предвидените в настоящото известие срокове може да бъде отправено само при изключителни обстоятелства и ще бъде уважено само ако е надлежно обосновано.

Удължавания на срока за отговор на въпросника може да бъдат предоставени, ако са надлежно обосновани, и обикновено се ограничават до 3 допълнителни дни. По правило тези удължавания на срока не трябва да надвишават 7 дни. По отношение на сроковете за предоставяне на друга информация, определена в настоящото известие, удължаванията на срока ще бъдат ограничени до 3 дни, освен ако е доказано наличието на изключителни обстоятелства.

10.   Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, предварителните или окончателните заключения, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

Ако отговорът не бъде предоставен на електронен носител, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би представлявало неоправдана допълнителна тежест или неоправдани допълнителни разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

11.   Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и всякакви други искания относно правата на защита на заинтересованите страни и трети страни, които могат да възникнат по време на процедурата.

Служителят по изслушванията може да организира изслушвания и да действа като медиатор между заинтересованите страни и службите на Комисията, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита. Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще разгледа основанията за исканията. Тези изслушвания следва да се провеждат само ако въпросите не са своевременно уредени със службите на Комисията.

Всяко искане трябва да се представи навреме и експедитивно, за да не се застраши правилното протичане на процедурите. За тази цел заинтересованите страни следва да поискат намесата на служителя по изслушванията във възможно най-кратък срок след настъпването на събитието, което оправдава тази намеса. По принцип посочените в раздел 5.7 срокове за искане на изслушване от службите на Комисията се прилагат mutatis mutandis за исканията на изслушване от служителя по изслушванията. При подаване на искания за изслушване извън определените срокове служителят по изслушванията ще разгледа също така причините за закъснението, естеството на повдигнатите въпроси, както и въздействието на тези въпроси върху правото на защита, като надлежно вземе предвид интересите за добро администриране и за своевременно приключване на разследването.

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (12).


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 2.

(2)  Общото понятие „вреда“ означава съществена вреда, както и опасност от причиняване на съществена вреда или съществено забавяне на процеса на създаване на дадена промишленост, както е определена в член 3, параграф 1 от основния регламент.

(3)  При позоваванията на публикуването на настоящото известие се има предвид публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(4)  Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process („Кратък преглед на сроковете и графиците при разследванията“), публикувано на уебсайта на ГД „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(5)  Регламент (ЕС) 2018/825 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 143, 7.6.2018 г., стр. 1).

(6)  Производител износител е всяко дружество в засегнатите държави, което произвежда и изнася продукта, предмет на разследването, за пазара на Съюза, независимо дали директно, или посредством трета страна, в това число всяко едно от свързаните с него дружества, които участват в производството, в продажбите на вътрешния пазар или в износа на продукта, предмет на разследването. Определението обхваща както интегрираните производители на карбамид и амониев нитрат, така и неинтегрираните.

(7)  В съответствие с член 9, параграф 6 от основния регламент не се взема предвид дъмпингов марж, който е равен на нула или е de minimis, както и дъмпингов марж, определен при обстоятелствата, посочени в член 18 от основния регламент.

(8)  Този раздел обхваща само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение I към настоящото известие. В съответствие с член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза се счита, че две лица са свързани, ако: a) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558). Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племенници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). В съответствие с член 5, точка 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза „лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно правото на Съюза или националното право (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(9)  Данните, предоставени от несвързани вносители, може да бъдат използвани и за други аспекти на настоящото разследване, различни от установяването на дъмпинга.

(10)  Понятието „производители от Съюза“ обхваща както интегрираните производители на карбамид и амониев нитрат, така и неинтегрираните.

(11)  Документ, който е обозначен с Limited, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от основния регламент и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(12)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението