29.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 183/18


Поправка на Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи от ковък чугун с произход от Китайската народна република и Тайланд

( Официален вестник на Европейския съюз C 162 от 8 май 2018 г. )

(2018/C 183/09)

На стр. 16:

вместо:

„Адреси на електронна поща:

По въпроси във връзка с дъмпинга:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

По въпроси във връзка с вредата:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“,

да се чете:

„Адреси на електронна поща:

По въпроси във връзка с дъмпинга:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

По въпроси във връзка с вредата:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“.