27.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 113/3


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива на Съвета 89/686/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно личните предпазни средства

(публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 113/03)

Съгласно преходната разпоредба на член 47 от Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (1) държавите членки не възпрепятстват предоставянето на пазара на продукти, обхванати от Директива 89/686/ЕИО на Съвета (2), които са в съответствие с тази директива и които са пуснати на пазара преди 21 април 2019 г. Съответно хармонизираните стандарти, чиито данни са публикувани съгласно Директива 89/686/ЕИО, както са посочени в колона 2 от това съобщение на Комисията, продължават да осигуряват презумпция за съответствие само с тази директива и единствено до 20 април 2019 г. Тази презумпция за съответствие съгласно Директива 89/686/ЕИО ще престане да съществува от 21 април 2019 г. нататък.

ЕОС (3)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуванев ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Средства за защита на дихателните органи. Определения на термините и пиктограми

4.6.1999

EN 132:1990

Забележка 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Средства за защита на дихателните органи. Класификация

10.8.2002

EN 133:1990

Забележка 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Средства за защита на дихателните органи. Номенклатура на съставните части

13.6.1998

EN 134:1990

Забележка 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Средства за защита на дихателните органи. Списък на еквивалентни термини

4.6.1999

EN 135:1990

Забележка 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Средства за защита на дихателните органи. Цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Забележка 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998.AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни с отворена система със сгъстен въздух, с цели маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

23.11.2007

EN 137:1993

Забележка 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи с подаване на свеж въздух за употреба с цяла маска, полумаска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.11.1998

EN 140:1989

Забележка 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998.AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Средства за защита на дихателните органи. Наустници. Изисквания, изпитвания, маркировка

10.4.2003

EN 142:1989

Забележка 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Средства за защита на дихателните органи. Филтри за частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

24.1.2001

EN 143:1990

Забележка 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000.A1:2006

21.12.2006

Забележка 3

21.12.2006

 

EN 143:2000.AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 1: Резби на съединителната втулка

24.1.2001

EN 144-1:1991

Забележка 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000.A1:2003

21.2.2004

Забележка 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000.A2:2005

6.10.2005

Забележка 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 2: Резби на изходящите накрайници

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Средства за защита на дихателните органи. Вентили за газови бутилки. Част 3: Резби на изходящите накрайници в апарати за работа под вода, в които се използва азот и кислород

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003.AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, със затворена система със сгъстен кислород или сгъстен кислород и азот. Изисквания, изпитвания, маркировка

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Забележка 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997.A1:2000

24.1.2001

Забележка 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 1: Връзка със стандартна резба

4.6.1999

EN 148-1:1987

Забележка 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 2: Връзка с централно разположение на резбата

4.6.1999

EN 148-2:1987

Забележка 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Средства за защита на дихателните органи. Съединителни резби за лицеви части. Част 3: Връзка с резба М 45 х 3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Забележка 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.5.2010

EN 149:2001

Забележка 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Индивидуална защита на очите. Изисквания

10.8.2002

EN 166:1995

Забележка 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Индивидуална защита на очите. Оптични методи за изпитване

10.8.2002

EN 167:1995

Забележка 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Индивидуална защита на очите. Неоптични методи за изпитване

10.8.2002

EN 168:1995

Забележка 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Индивидуална защита на очите. Филтри за заваряване и свързаната с него техника. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба

28.8.2003

EN 169:1992

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Индивидуална защита на очите. Ултравиолетови филтри. Изисквания за пропускливост и препоръки за употреба

28.8.2003

EN 170:1992

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Индивидуална защита на очите. Филтри за защита от инфрачервено лъчение. Изисквания за пропускане и препоръки за използване

10.4.2003

EN 171:1992

Забележка 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Индивидуална защита на очите. Филтри за защита на очите от слънчево заслепяване за използване в промишлени условия

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994.A2:2001

10.8.2002

Забележка 3

10.8.2002

 

EN 172:1994.A1:2000

4.7.2000

Забележка 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Индивидуална защита на очите. Очила „закрит тип“ за ски алпийски дисциплини

21.12.2001

EN 174:1996

Забележка 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Лични предпазни средства.Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Лични предпазни средства за очите. Филтри и средства за защита на очите от лазерно лъчение (очила за защита от лазер)

13.10.2017

EN 207:2009

Забележка 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Лични предпазни средства за очи. Средства за защита на очите при настройка на лазери и лазерни системи (очила за лазерна настройка)

6.5.2010

EN 208:1998

Забележка 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Дихателна екипировка. Апарат автономен, с отворена система със сгъстен въздух за работа под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка

12.12.2014

EN 250:2000

Забележка 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Средства за защита на дихателните органи Апарати за защита на дихателните органи, с подаване на свеж въздух чрез вентилатор с двигател, включващи качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2017

Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ

Настоящата е първата публикация

EN 342:2004

Забележка 2.1

31.5.2018

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Защитно облекло. Защита срещу дъжд

8.3.2008

EN 343:2003

Забележка 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007.AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Защитно облекло. Методи за изпитване. Определяне на поведението на материалите при контакт с малки пръски разтопен метал

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992.AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите

28.8.2003

EN 352-1:1993

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на ушите

28.8.2003

EN 352-2:1993

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за промишлеността

28.8.2003

EN 352-3:1996

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 4: Антифони, покриващи ушите, чувствителни към нивото на шума

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001.A1:2005

19.4.2006

Забележка 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 5: Антифони, покриващи ушите, с активно намаляване на шума

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002.A1:2005

6.5.2010

Забележка 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 6: Антифони, покриващи ушите, с устройства за комуникация

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 7: Антифони, поставяни в ушите, чувствителни към нивото на шума

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Антифони. Изисквания и изпитване за безопасност. Част 8: Антифони, покриващи ушите за аудио развлечение

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане с водач включително осигурителна линия. Част 1: Спирачни устройства срещу падане с водач включително твърда осигурителна линия

Настоящата е първата публикация

EN 353-1:2014

Забележка 2.1

30.6.2018

CEN

EN 353-2:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Част 2: Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия

28.8.2003

EN 353-2:1992

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни въжета

9.7.2011

EN 354:2002

Забележка 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Поглъщатели на енергия

28.8.2003

EN 355:1992

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани за поддържане и ограничаване при работа и предпазни въжета

21.12.2001

EN 358:1992

Забележка 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип

28.8.2003

EN 360:1992

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за цялото тяло

28.8.2003

EN 361:1992

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Съединители

6.10.2005

EN 362:1992

Забележка 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Лични предпазни средства срещу падане. Системи лични предпазни средства срещу падане

20.6.2008

EN 363:2002

Забележка 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Методи за изпитване

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992.AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Общи изисквания към инструкциите за употреба, поддържане, периодична проверка, ремонт, маркировка и опаковка

6.10.2005

EN 365:1992

Забележка 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004.AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките за химични опасности (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Забележка 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 2: Определяне устойчивостта на преминаване

6.10.2005

EN 374-2:1994

Забележка 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 3: Определяне устойчивостта на проникване на химични продукти

6.10.2005

EN 374-3:1994

Забележка 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003.AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 4: Определяне устойчивостта на разлагане от химични продукти

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 5: Терминология и изисквания към характеристиките за опасностите от микроорганизми (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване

6.5.2010

EN 379:2003

Забележка 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 1: Стенд за изпитване съпротивлението на срязване с верижен трион

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Защитно облекло за работа с ръчно държани верижни триони. Част 2: Методи за изпитване на протектори за крака

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 3: Методи за изпитване на обувки

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 4: Методи за изпитване на защитни ръкавици за работа с верижни триони

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Защитно облекло за работа с ръчно държани верижни триони. Част 5: Изиквания към протектори за крака

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 7: Изисквания за защитни ръкавици за работа с верижни триони

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 8: Методи за изпитване на защитни гети за работа с верижен трион

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 9: Изисквания за защитни гети за работа с верижен трион

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 10: Метод за изпитване на защитни куртки

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Защитно облекло за работещи с ръчно държани верижни триони. Част 11: Изисквания за защитни куртки

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Ръкавици за защита от механични рискове

12.4.2017

EN 388:2003

Забележка 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Защитни каски за индустрията

20.12.2012

EN 397:2012

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове за евакуация, с отворена система със сгъстен въздух, с цяла маска или наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.2.2004

EN 402:1993

Забележка 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Средства за защита на дихателните органи за самоспасяване. Филтриращи средства с качулка за самоспасяване при пожар. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.10.2005

EN 403:1993

Забележка 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Средства за защита на дихателните органи при евакуация. Самоспасител с филтър за защита от въглероден моноксид с наустник. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.10.2005

EN 404:1993

Забележка 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски с клапани - газозащитни или комбинирани. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.5.2010

EN 405:2001

Забележка 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Защитни ръкавици срещу термични опасности (топлина и.или огън)

6.10.2005

EN 407:1994

Забележка 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване

6.5.2010

EN 420:2003

Забележка 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Защитни ръкавици срещу йонизиращо лъчение и радиоактивно замърсяване

9.7.2011

EN 421:1994

Забележка 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Каски за пожарогасене в сгради и други постройки

20.6.2008

EN 443:1997

Забележка 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Антифони. Препоръки за избор, използване, обслужване и поддържане. Ръководен документ

6.10.2005

EN 458:1993

Забележка 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Защитно облекло за защита срещу течни и газообразни химикали, включително аерозоли и твърди частици. Метод за изпитване: Определяне на непропускливост на течности в газонепропускливи костюми (определяне на вътрешно налягане)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за изпълнение на защитно облекло за пожарогасене

19.4.2006

EN 469:1995

Забележка 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005.AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005.A1:2006

23.11.2007

Забележка 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Изисквания за защитни облекла срещу риска от захващането им от движещи се части на машини

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Защитни ръкавици срещу студ

21.12.2006

EN 511:1994

Забележка 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Устойчивост на претриване на материали за защитно облекло. Методи за изпитване

9.7.2011

EN 530:1994

Забележка 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Екипировка за алпинизъм. Спомагателни шнурове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

11.12.2015

EN 564:2006

Забележка 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Екипировка за алпинизъм. Ленти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

15.12.2017

EN 565:2006

Забележка 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Екипировка за алпинизъм. Клупове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

13.10.2017

EN 566:2006

Забележка 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Екипировка за алпинизъм. Скоби за въже. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

28.6.2013

EN 567:1997

Забележка 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Съоръжения за алпинизъм. Средства за закрепване в лед. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

9.9.2016

EN 568:2007

Забележка 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Съоръжения за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

8.3.2008

EN 569:1997

Забележка 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Защитни ръкавици за пожарникари

20.6.2008

EN 659:2003

Забележка 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008.AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Осигурителни устройства

11.12.2015

EN 795:1996

Забележка 2.1

9.9.2016

Предупреждение: Настоящото публикуване не се отнася за устройствата, описани в:

тип А (осигурителни устройства с една или повече стационарни точки за закрепване и с необходимост от анкерни връзки или фиксиращи елементи за закрепване към конструкцията), посочени в точки 3.2.1, 4.4.1 и 5.3;

тип С (осигурителни устройства, при които се използват една или повече хоризонтални еластични осигурителни линии), посочени в точки 3.2.3, 4.4.3 и 5.5;

тип D (осигурителни устройства, при които се използват хоризонтални твърди осигурителни линии), посочени в точки 3.2.4, 4.4.4 и 5.6;

всяка комбинация от горните.

По отношение на типове A, C и D, настоящото публикуване не се отнася към която и да е от следните точки: 4.5, 5.2.2, 6, 7; приложение A и приложение ZA.

Следователно, по отношение на посочените по-горе устройства няма презумпция за съответствие с разпоредбите в Директива 89/686/ЕИО, защото тези устройства не се считат за лични предпазни средства.

CEN

EN 812:2012

Противоударни шапки за индустрията

20.12.2012

EN 812:1997

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Лични предпазни средства срещу падане. Предпазни колани за седнало положение

28.1.2009

EN 813:1997

Забележка 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Защитно облекло. Механични свойства. Метод за изпитване: Устойчивост на пробиване

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Екипировка за алпинизъм. Динамични въжета за алпинизъм. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

12.4.2017

EN 892:2012

Забележка 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Съоръжения за алпинизъм. Котки. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

9.7.2011

EN 893:1999

Забележка 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Защитно облекло срещу твърди, течни и газообразни химични продукти, включително течни и твърди аерозоли. Част 1: Изисквания за изпълнение на проветряеми и непроветряеми „газонепропускливи“ (тип 1) костюми

9.9.2016

EN 943-1:2002

Забележка 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Защитно облекло срещу течни и газообразни химични вещества, включващи течни аерозоли и твърди частици. Част 2: Изисквания за изпълнение на „газонепропускливи“ (тип 1) костюми за химична защита за аварийни екипи (АЕ)

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Екипировка за алпинизъм. Системи за поглъщане на енергията (via ferrata), използвани при катерене. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Забележка 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Макети за глава за използване при изпитване на защитни каски

21.12.2006

EN 960:1994

Забележка 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Каски за въздушни спортове

20.12.2012

EN 966:2012

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на проветряемо защитно облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на непроветряемо защитно облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Каски за скиори в алпийски дисциплини и за сноубордисти

8.3.2008

EN 1077:1996

Забележка 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки

20.12.2012

EN 1078:2012

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Защитни каски срещу удар за малки деца

28.6.2013

EN 1080:1997

Забележка 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката за защита срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 1: Ръкавици с мрежа от метални пръстени и защитни средства за ръката

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 2: Ръкавици и защитни средства за ръката, различни от мрежа от метални пръстени

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу порязвания и пробождания с ръчно държани ножове. Част 3: Изпитване на срязване при удар от падане от височина за текстил, кожа и други материали

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена система със сгъстен въздух, включващи качулка за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

19.4.2006

EN 1146:1997

Забележка 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 1: Метод за изпитване за измерване на специфично повърхностно съпротивление

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Забележка 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 2: Метод за измерване на електрическото съпротивление на материала (обемно съпротивление)

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 3: Методи за изпитване за измерване спадането на заряда

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Защитно облекло. Облекло с видимост за непрофесионална употреба. Методи за изпитване и изисквания

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Каски за кану и спортове в планински реки

20.12.2012

EN 1385:1997

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Защитно облекло за пожарникари. Методи за изпитване и изисквания за отражателно облекло за специално пожарогасене

8.3.2008

EN 1486:1996

Забележка 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Лични предпазни средства срещу падане. Спасителни колани за цялото тяло

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Защитни облекла за мотоциклетисти срещу механичен удар. Част 1: Протектори за защита от удар на ставите на крайниците на мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Забележка 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Защитни облекла за мотоциклетисти срещу механичен удар. Част 2: Защитни средства за гърба на мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Забележка 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Идивидуална защита на очите. Средства от мрежест тип за защита на очите и лицето

23.11.2007

EN 1731:1997

Забележка 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Съоръжения за гмуркане. Шамандури компенсатори. Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

9.9.2016

EN 1809:2014

Забележка 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски без клапани за вдишване и със заменящи се филтри - газозащитни или комбинирани, или за защита само от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

6.5.2010

EN 1827:1999

Забележка 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Списък на еквивалентните термини

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Лични предпазни средства за предотвратяване на падане от височина. Въжета със сърцевина и обвивка с малко удължение

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Индивидуална защита на очите. Очила за мотоциклетисти и мотопедисти

9.7.2011

EN 1938:1998

Забележка 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Акустика. Антифони. Част 2: Оценка на ефективните А-претеглени нива на звуково налягане при използването на антифони (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995.AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Акустика. Антифони. Част 3: Измерване на намаляването на звука на антифони покриващи ушите с използване на акустичен метод (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Забележка 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Защитно облекло. Защита срещу химични продукти. Определяне на устойчивостта на материалите за защитни облекла на проникване на течности и газове (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Забележка 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Защитно облекло. Защита срещу течни химични продукти. Метод за изпитване на устойчивостта на материалите за защитни облекла на преминаване на течности (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Забележка 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Защитно облекло. Защита срещу топлина и огън. Метод за изпитване: Оценяване на материали и комбинация от материали, изложени на въздействие на източник на лъчиста топлина (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Защитно облекло срещу топлина и пламък. Определяне преминаването на топлина при въздействие с пламък (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-3)

12.4.2017

EN 367:1992

Забележка 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Защитно облекло. Оценка на устойчивостта на материалите към пръски разтопен метал (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Забележка 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Протектори за глава и лице за играчи на хокей на лед (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Забележка 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Вибрация и удар. Вибрация ръка-рамо. Измерване и оценяване на предаването на вибрация през ръкавици върху дланта на ръката (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Забележка 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Малки плавателни съдове. Системи за бързо освобождаване на трапецовидни колани (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Защитно облекло за употреба при заваряване и сродни процеси (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Забележка 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък. Минимални изисквания към характеристиките (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Забележка 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Дихателна екипировка. Сгъстен въздух за дихателни апарати

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Средства за защита на дихателните органи. Филтри с дихателни шлангове (Филтри, незакрепени към маска). Филтри за частици, газозащитни филтри и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998.AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Облекло за защита от топлина и пламък. Определяне на топлопредаването през защитното облекло или съставните материали при контакт. Част 1: Топлина, получена при контакт с нагревателен цилиндър (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Забележка 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Облекло за защита от топлина и пламък. Определяне на топлопредаването през защитно облекло или съставните му материали чрез контакт. Част 2: Метод за изпитване с използване на топлопредавне чрез контакт с малък падащ цилиндър (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Екипировка за алпинизъм. Клинове. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

11.4.2014

EN 12270:1998

Забележка 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Екипировка за алпинизъм. Съединители. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

13.12.2013

EN 12275:1998

Забележка 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Екипировка за алпинизъм. Фрикционни котви. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

11.4.2014

EN 12276:1998

Забележка 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Екипировка за алпинизъм. Хамут. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

12.4.2017

EN 12277:2007

Забележка 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Екипировка за алпинизъм. Макари. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

23.11.2007

EN 12278:1998

Забележка 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Лични предпазни средства. Методи за изпитване на слънчеви очила и сродни предпазни очила (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-8-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни очила. Част 1: Слънчеви очила за обща употреба (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Забележка 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013.A1:2015

15.12.2017

Забележка 3

15.12.2017

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Защита на очите и лицето. Слънчеви очила и сродни предпазни очила. Част 2: Филтри за директно наблюдаване на слънцето (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Малки плавателни съдове. Обезопасяващи колани и обезопасяващи линии на палубата за употреба в плавателни съдове за развлечение. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Забележка 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 2: Спасителни жилетки, ниво на изпълнение 275. Изисквания за безопасност (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Забележка 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006.A1:2010

9.7.2011

Забележка 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 3: Спасителни жилетки, ниво на изпълнение 150. Изисквания за безопасност (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Забележка 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006.A1:2010

9.7.2011

Забележка 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 4: Спасителни жилетки, ниво на изпълнение 100. Изисквания за безопасност (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Забележка 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006.A1:2010

9.7.2011

Забележка 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 5: Средства за плаваемост (ниво 50). Изисквания за безопасност (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Забележка 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006.AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006.A1:2010

9.7.2011

Забележка 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 6: Спасителни жилетки и средства за плаваемост за специални цели. Изисквания за безопасност и допълнителни методи за изпитване (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006.A1:2010

9.7.2011

Забележка 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 8: Принадлежности. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Забележка 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006.A1:2011

11.11.2011

Забележка 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 9: Методи за изпитване (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006.A1:2011

11.11.2011

Забележка 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Лични предпазни средства за плаване. Част 10: Избор и приложение на лични предпазни средства за плаване и други приложими средства (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Защитни ръкавици за заварчици

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001.A1:2005

6.10.2005

Забележка 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Екипировка за алпинизъм. Каски за алпинисти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

20.12.2012

EN 12492:2000

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Принадлежности за гмуркане. Комбинирани средства за плаваемост и спасителни средства. Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999.AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Лични предпазни средства при падане. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

4.6.1999

EN 146:1991

Забележка 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998.A1:2003

6.10.2005

Забележка 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998.A2:2008

5.6.2009

Забележка 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

4.6.1999

EN 147:1991

Забележка 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998.A1:2002

28.8.2003

Забележка 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998.A2:2008

5.6.2009

Забележка 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти (екипировка тип 6 и тип РВ[6])

6.5.2010

EN 13034:2005

Забележка 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Защитно облекло. Средства за защита на пищялните кости на футболисти. Изисквания и методи за изпитване

6.5.2010

EN 13061:2001

Забележка 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 1: Условия и кондициониране

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000.A1:2001

10.8.2002

Забележка 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 2: Поглъщане на удар

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 3: Устойчивост на пробождане

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000.A1:2001

10.8.2002

Забележка 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 4: Ефикасност на системата за задържане

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 5: Якост на системата за задържане

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 6: Зрително поле

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 7: Устойчивост на пламък

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000.A1:2001

10.8.2002

Забележка 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 8: Електрически свойства

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000.A1:2005

6.10.2005

Забележка 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 10: Устойчивост на лъчиста топлина

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Съоръжения за алпинизъм. Пикел за лед. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Средства за плаваемост за обучение по плуване. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за плаваемост, облечени на тялото

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Забележка 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Защитно облекло. Защитни жилетки, протектори за тялото и раменете използвани при конен спорт: за ездачи на коне, персонал, работещ с коне и за водачи на впряг. Изисквания и методи за изпитване

6.5.2010

EN 13158:2000

Забележка 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Индивидуална защита на очите. Протектори за очи за зимни спортове

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 1: Определяне на подсмукване и общо подсмукване

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 2: Експлоатационно изпитване на свойствата

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на съпротивление при дишане

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 4: Изпитвания с пламък

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 5: Климатични условия

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 6: Определяне на съдържание на въглероден диоксид във вдишвания въздух

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 7: Определяне на проникването през филтъра за частици.

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Забележка 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 8: Определяне акумулирането на доломитов прах

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 2: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за стъпалото в областта на камарата, защитни средства за пищяла и защитни средства за ръката до лакътя

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 3: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за торса

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Забележка 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 4: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за глава

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001.A1:2007

23.11.2007

Забележка 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 5: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за половите органи и защитни средства за корема

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 6: Допълнителни изисквания и методи за изпитване на защитни средства за бюста на жени

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 7: Допълнителни изисквания и методи за изпитване за протектори за ръката от китката надолу и за стъпалата

6.5.2010

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 8: Допълнителни изисквания и методи за изпитване за протектори за лице за карате

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Лични предпазни средства. Обувки. Метод за изпитване на устойчивост на плъзгане (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Приспособления за видимост за непрофесионална употреба. Методи за изпитване и изисквания

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Каски за ползвателите на едноместни шейни

20.12.2012

EN 13484:2001

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Защитно облекло срещу топлина и пламък. Част 1: Метод за изпитване на пълен комплект облекла. Измерване на преминалата енергия чрез инструментален манекен (ISO 13506-1:2017)

15.12.2017

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите, корема, краката, стъпалата и гениталиите на хокеисти и хокейни вратари и защитни средства за пищялните кости на хокеисти. Изисквания и методи за изпитване

23.11.2007

EN 13546:2002

Забележка 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за ръцете, дланите, гърдите, корема, краката, гениталиите и лицето на фехтовачи. Изисквания и методи за изпитване

23.11.2007

EN 13567:2002

Забележка 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Защитни ръкавици за професионални мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

11.12.2015

EN 13594:2002

Забележка 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета, панталони и костюми от една или две части. Част 1: Общи изисквания

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти. Якета, панталони и костюми от една или две части. Част 2: Метод за изпитване за определяне устойчивостта на претриване при удар

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти - якета, панталони и костюми от една или две части. Част 3: Метод за определяне здравината на пропукване

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Защитно облекло за професионални мотоциклетисти - якета, панталони и костюми от една или две части. Част 4: Метод за определяне устойчивостта на срязване при удар

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2017

Защитни обувки за мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

Настоящата е първата публикация

EN 13634:2010

Забележка 2.1

30.6.2018

CEN

EN ISO 13688:2013

Защитно облекло. Общи изисквания (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Забележка 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Защитни каски за водачи и пътуващи в моторни шейни и бобслей

20.12.2012

EN 13781:2001

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати със затворена система за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Антифони. Изпитване. Част 1: Физични методи за изпитване

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Антифони. Изпитване. Част 2: Акустични методи за изпитване

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Защитни обувки срещу химични продукти. Част 1: Терминология и методи за изпитване

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Защитни обувки срещу химични продукти. Част 2: Изисквания за обувки, устойчиви на химични продукти в лабораторни условия

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Защитни обувки срещу химични продукти. Част 3: Изисквания за обувки с висока устойчивост на химични продукти в лабораторни условия

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Защитно облекло за пожарникари. Изисквания и методи за изпитване на качулки за пожарникари

15.12.2017

EN 13911:2004

Забележка 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Лични предпазни средства. Ергономични принципи

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Дихателна екипировка. Автономен дихателен апарат с отворена система за употреба със сгъстен газ Nitrox и кислород за работа под вода. Изисквания, изпитвания, маркировка

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 1: Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, осигуряващи защита на цялото тяло от твърди частици във въздуха (облекло тип 5) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004.A1:2010

9.7.2011

Забележка 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Защитно облекло за употреба срещу твърди частици. Част 2: Метод за изпитване за определяне пропускането в костюма на аерозоли от фини частици (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Защитно облекло. Механични свойства. Метод за изпитване за определяне устойчивостта на пробиване и динамично раздиране на материали (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Защитно облекло. Механични свойства. Определяне устойчивостта на прорязване с остри предмети (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999.AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Защитно облекло. Престилки, панталони и елеци за защита срещу срязвания и пробождания от ръчно държани ножове (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Защитни средства за мотоциклетизъм при всякакви терени, предназначени за защита на мотоциклетиста от камъни и отломки. Изисквания и методи за изпитване

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Каски с високи характеристики за индустрията

20.12.2012

EN 14052:2012

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2017

Защитно облекло. Облекла за защита срещу студени условия на заобикалящата среда

Настоящата е първата публикация

EN 14058:2004

Забележка 2.1

31.5.2018

CEN

EN ISO 14116:2015

Защитно облекло. Защита срещу пламък. Материали, комбинации от материали и облекло с ограничена скорост на разпространение на пламъка (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Забележка 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Защитно облекло. Защитни средства за китки, длани, колене и лакти за използващите ролкови спортни уреди. Изисквания и методи за изпитване

23.11.2007

EN 14120:2003

Забележка 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за изпитване на защитни облекла срещу причинители на инфекции

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003.AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Дихателна екипировка. Автономни дихателни апарати със затворен цикъл за работа под вода

13.12.2013

EN 14143:2003

Забележка 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2017

Костюми за гмуркане. Част 1: Термоизолационни костюми. Изисквания и методи за изпитване

Настоящата е първата публикация

EN 14225-1:2005

Забележка 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-2:2017

Костюми за гмуркане. Част 2: Водонепропускливи костюми. Изисквания и методи за изпитване

Настоящата е първата публикация

EN 14225-2:2005

Забележка 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-3:2017

Костюми за гмуркане. Част 3: Костюми и съставни части със системи за активно затопляне или охлаждане. Изисквания и методи за изпитване

Настоящата е първата публикация

EN 14225-3:2005

Забележка 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-4:2005

Костюми за гмуркане. Част 4: Костюми за атмосферно налягане. Изисквания относно човешките фактори и методи за изпитване

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Защитно облекло срещу химични продукти. Методи за изпитване и класификация за изпълнението на материалите, шевовете, съединяването и сглобяването

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу срязване с електрически задвижвани ножове. Изисквания и методи за изпитване

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Защитно облекло срещу дъжд. Метод за изпитване на готови облекла. Удар от височина с капки с висока енергия

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

20.6.2008

EN 14387:2004

Забележка 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Лични предпазни средства. Протектори за коляно за работно положение на колене

6.5.2010

EN 14404:2004

Забележка 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати с командване от белите дробове с отворена система със сгъстен въздух, с полу маска, предвидени само за положително налягане. Изисквания, изпитвания, маркировка+E968

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Индивидуална защита на очите. Лицеви екрани и лицеви козирки за употреба с каски за пожарникари и с каски с високи характеристики за индустриална безопасност, използвани от пожарникарски, санитарни и аварийни служби

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Защитно облекло за автомобилни състезатели. Защита срещу топлина и пламък. Експлоатационни изисквания и методи за изпитване (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999.AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999.A1:2002

10.8.2002

Забележка 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарти с командване от белите дробове, с отворена система със сгъстен въздух, с полумаска, предвидени да включват положително налягане, само за евакуиране

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан командван от белите дробове. Част 1: Апарат с цяла маска. Изисквания, изпитване и маркировка

6.10.2005

EN 139:1994

Забележка 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия, с клапан командван от белите дробове. Част 2: Апарат с полумаска при положително налягане. Изисквания, изпитване и маркировка

6.10.2005

EN 139:1994

Забележка 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005.AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на сгъстен въздух от линия с непрекъснат поток. Изисквания, изпитване и маркировка

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Забележка 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005.AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Защитни облекла срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Забележка 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Защитно облекло. Определяне устойчивостта на преминаване на пулверизирани течни химични продукти, емулсии и дисперсии. Изпитване с пулверизатор

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Защитно облекло за абразивно-струйни операции с използване на гранулирани абразиви (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Защитно облекло. Защита срещу топлина и пламък. Метод за изпитване на ограничено разпространение на пламък (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Забележка 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Защитни костюми за потапяне. Част 1: Костюми за постоянно носене. Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Забележка 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Защитни костюми за потапяне. Част 2: Костюми за евакуация. Изисквания, включително безопасност (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Забележка 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Защитни костюми за потапяне. Част 3: Методи за изпитване (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Забележка 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Обувки за пожарникари

20.12.2012

EN 15090:2006

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Екипировка за алпинизъм. Устройства за спиране. Част 1: Спирачки, снабдени с ръчно заключващ се механизъм, изисквания за безопасност и методи за изпитване

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена система, с централно захранване със сгъстен въздух. Част 1: Апарати с командване от белите дробове

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008.AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Дихателни устройства. Апарати за работа под вода с отворена система, с централно захранване със сгъстен въздух. Част 1: Апарати със свободно изтичане

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Протектори за колене и лакти при спортове на закрито. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Защитно облекло за пожарникари. Лабораторни методи за изпитване и изисквания за изпълнение на облекло за пожарогасене в открита местност

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Облекло. Физиологични ефекти. Измерване на топлинната изолация с помощта на топлинен манекен (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Защитно облекло. Защитни ръкавици за футболни вратари

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Защитни ръкавици. Електростатични свойства

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Каски за пожарникари. Каски за спасителни операции

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Защитно облекло за пожарникари. Технически изисквания към защитно облекло за спасителни операции

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Екипировка за алпинизъм. Системи от въздушни възглавници за лавини. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Обезопасяващи обувки, устойчиви на срязване с верижен трион (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Забележка 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013.AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Защитно облекло. Методи за изпитване на облекло, осигуряващо защита срещу химични продукти. Част 3: Определяне устойчивостта на преминаване на струя течност (изпитване със струя) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Забележка 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Защитно облекло. Методи за изпитване на облекло, осигуряващо защита срещу химични продукти. Част 4: Определяне устойчивостта на преминаване на пръски течност (изпитване с пулверизиране) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Забележка 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 19918:2017

Защитно облекло. Защита срещу химикали. Измерване на общата проницаемост за химикали с ниско парово налягане през материали (ISO 19918:2017)

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN ISO 20344:2011

Лични предпазни средства. Методи за изпитване на обувки (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Забележка 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Забележка 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Лични предпазни средства. Защитни обувки (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Забележка 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Лични предпазни средства. Работни обувки (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Забележка 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Лични предпазни средства. Защитни обувки срещу рискове в леярни и при заваряване. Част 1: Изисквания и методи за изпитване за защита срещу рискове в леярни (ISO 20349-1:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Забележка 2.1

20.4.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Лични предпазни средства. Защитни обувки срещу рискове в леярни и при заваряване. Част 2: Изисквания и методи за изпитване за защита срещу рискове при заваряване и сродни процеси (ISO 20349-2:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Забележка 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-6-1)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Забележка 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013.A1:2016

12.4.2017

Забележка 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Акустика. Антифони. Част 1: Субективен метод за измерване на затихването на звука (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Защитно облекло. Изисквания към характеристиките на защитно облекло, носено от оператори, използващи течни пестициди и от работници, изложени на тяхното въздействие (ISO 27065:2017)

Настоящата е първата публикация

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Защитно облекло, електрически изолиращо при работа с уредби ниско напрежение

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Обувки електрически изолиращи при работа с уредби ниско напрежение

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Електрически изолиращи каски за работа по електрически уредби ниско напрежение

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Работа под напрежение. Терминология за инструменти, съоръжения и устройства

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Забележка 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001.A1:2008

IEC 60743:2001.A1:2008

9.7.2011

Забележка 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Работа под напрежение. Токопроводимо облекло за използване при номинални променливи напрежения до 800 кV и номинални постоянни напрежения до 600 кV

IEC

IEC 60895:2002 (с промени)

6.10.2005

EN 60895:1996

Забележка 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Работа под напрежение. Електрически изолиращи ръкавици

IEC

IEC 60903:2002 (с промени)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Забележка 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Ръкави от изолационен материал за работа под напрежение

IEC 60984:1990 (с промени)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992.A11:1997

4.6.1999

Забележка 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992.A1:2002

IEC 60984:1990.A1:2002

10.4.2003

Забележка 3

6.10.2005

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ОВ L 81, 31.3.2016 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18.

(3)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Brussels, BELGIUM. Тел. +32 25500811; Факс +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science/Wetenschapsstraat 23, 1040 Brussels, BELGIUM. Тел. +32 25500811; Факс +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE. Tел. +33 492944200; факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(4)  ОВ C 338, 27.9.2014 г., стр. 31.