Брюксел, 7.9.2018

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г.


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Данните показват, че годишното предварително финансиране, изплащано на държавите членки за дадена счетоводна година и уравнявано с приемането на отчетите, води до годишни нареждания за събиране на вземания в значителни размери (например 6,6 млрд. EUR през 2017 г.). На практика това означава, че държавите членки заявяват средства от бюджетните кредити за плащания в бюджета на Съюза, за да им бъде изплатено годишно предварително финансиране, което година по-късно те трябва в значителна степен да възстановят.

Поради това и с оглед на една по-голяма прозрачност, по-предсказуемо бюджетно планиране и по-стабилен и предвидим профил на плащанията, се предлага за последните три години от текущия период на изпълнение 2021—2023 г., които се припокриват със следващия период на изпълнение, започващ през 2021 г., годишното предварително финансиране да бъде сведено до необходимия минимум. Този подход отчита също така нуждите от плащания, произтичащи от споразуменията за предварително финансиране, предложени за програмите за периода 2021—2027 г., по които ще бъде изплатено само първоначалното предварително финансиране на шест годишни транша 1 . Комисията вече обяви това свое намерение 2 .

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Предложението е съгласувано с разпоредбите относно бюджетното управление на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в Регламент (ЕС) № 1303/2013 3 . Изменението не въвежда структурна промяна в тези разпоредби.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Предложението е съгласувано с други предложения и инициативи, приети от Европейската комисия. То отговаря също така на изискванията за добро бюджетно управление.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1303/2013 установява общите правила, приложими за ЕСИФ. Като се основава на принципа на споделено управление между Европейската комисия и държавите членки, настоящият регламент включва разпоредби по отношение на процеса на планиране, както и правила за управление (включително финансово) на програмите, мониторинг, финансов контрол и оценка на проектите.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Предложението се отнася до намаляване на годишното предварително финансиране, което Комисията предоставя от бюджета на Съюза на държавите членки. Ставките на годишното предварително финансиране са определени на равнище Съюз с Регламент (ЕС) № 1303/2013. Следователно всяка промяна в разпоредбите на посочения регламент изисква неговото изменение. В случая не са подходящи национални или регионални мерки. Следователно предложението е в съответствие с принципа на субсидиарност.

Пропорционалност

Предложението отговаря на принципа на пропорционалност, тъй като се вмества в минимално необходимото за постигането на заявената цел на съюзно равнище. Ставката на годишното предварително финансиране се намалява, за да съответства на необходимите парични потоци, отчитайки тяхното нарастване на базата на заявленията за междинни плащания, което произтича от по-бързото усвояване на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. При определянето на предлаганата ставка Комисията отчете, че за разглежданите години в базата, за която се отнасят процентите, вече е включен резервът за изпълнение и следователно един по-малък дял може да гарантира същия размер на предварително финансиране.

Избор на инструмент

Предлаган инструмент: изменение на действащия регламент. Комисията разгледа всички възможности за действие съгласно нормативната уредба и счита, че е необходимо да бъдат предложени изменения на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Не беше правена последваща оценка или проверки за пригодност на действащото законодателство.

Консултации със заинтересованите страни

Не бяха проведени консултации с външни заинтересовани страни.

Събиране и използване на експертен опит

Не беше необходимо използването на външни експертни становища.

Оценка на въздействието

Не се очаква предложението да има значително икономическо и социално въздействие или да се отрази съществено върху околната среда. То ще доведе до намаляване на годишното предварително финансиране — от 3 % от размера на подпомагането от фондовете и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за оперативната програма през целия програмен период на 1 % за периода 2021—2023 г., което подхожда повече на необходимите парични потоци, произтичащи от изпълнението на програмите. Това по-ниско предварително финансиране отчита очакваното засилено подаване на заявления за междинни плащания; факта, че през тези години базата за изчисление на размера на годишното предварително финансиране е увеличена с размера на резерва за изпълнение, който дотогава ще бъде окончателно предоставен; както и предварителното финансиране за държавите членки от програмния период 2021—2027 г.

Като се има предвид, че годишното предварително финансиране се предоставя за счетоводна година, която обхваща две календарни бюджетни години, надплатената сума през година N, изплатена като годишно предварително финансиране, ще бъде уравнена през година N+1, което води до ненужни и недопринасящи с нищо платежни потоци. Намаляването на ставката на годишното предварително финансиране за предлаганите години ще допринесе за по-предсказуемо бюджетно планиране и по-стабилен и предвидим профил на плащанията, за намаляване на риска от забавяне на плащанията, за по-голяма прозрачност по отношение на нуждите от плащания и следователно за по-добро управление на бюджета.

Пригодност и опростяване на законодателството

Това не е инициатива по линия на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT).

Основни права

Предложението няма последствия за защитата на основните права.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Няма отражение върху бюджетните кредити за поети задължения, тъй като не се предлага промяна в максималните суми на финансирането по линия на ЕСИФ, предвидени в оперативните програми за програмния период 2014—2020 г.

Цялостното въздействие върху бюджетните кредити за плащания се неутрализира. Както е описано подробно във финансовата обосновка, приложена към предложението, предлаганата промяна ще допринесе за намаляване на бюджетните кредити за плащания за 2021 г., което се дължи изцяло на намалението на годишните суми за предварително финансиране, което ще бъде компенсирано с по-големи нужди от плащания за 2024 г. За 2022 г. и 2023 г. по-ниското годишно предварително финансиране ще бъде компенсирано в рамките на разглеждането и приемането на отчетите, следователно ефектът е неутрален.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване

Не се прилага. Съществуващите системи за изпълнение на ЕСИФ могат да се използват за наблюдение на изпълнението на настоящото предложение.

Обяснителни документи (за директиви)

Не се прилага.

Подробни разяснения на отделните разпоредби на предложението

Член 134, параграф 2 ще бъде изменен — годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. ще бъде намалено на 1 % от прилаганите понастоящем 3 % от размера на подпомагането от фондовете и ЕФМДР за оперативната програма през целия програмен период. Размерът на годишното предварително финансиране за 2020 г. ще се запази на 3 % от размера на подпомагането от фондовете и ЕФМДР за оперативната програма през целия програмен период.

2018/0322 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 4 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 5 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)С Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 6 се определят общоприложимите и общите разпоредби, приложими за европейските структурни и инвестиционни фондове.

(2)Данните сочат, че годишното предварително финансиране е особено високо в сравнение с изискванията за финансовото управление, произтичащи от изпълнението на оперативните програми. Такъв е по-специално случаят с бюджетните години 2021—2023.

(3)За да се намали натискът върху бюджетните кредити за плащания в бюджета на Съюза за бюджетните години 2021—2023 и за повече предсказуемост за необходимите плащания и съответно — повече прозрачност в бюджетното планиране и по-организиран профил на плащанията, ставката на годишното предварително финансиране за посочените години следва да бъде намалена.

(4)Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 134, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се изменя както следва:

а)    Петото тире се заменя със следното:

„— 2020 г.: 3 %“;

б)    Добавя се следното тире:

„— 2021—2023 г.: 1 %.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цел(и)

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.6.Продължителност и финансово отражение

1.7.Планиран(и) метод(и) на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите 

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Финансов принос от трети страни

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г.

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД 7  

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ, РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

1.3.Естество на предложението/инициативата

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 8  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност 

1.4.Цели

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Не е приложимо

1.4.2.Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Конкретна цел №

Не е приложимо

Съответни дейности във връзка с УД/БД

Не е приложимо

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието на предложението/инициативата върху бенефициерите/ целевите групи.

Не е приложимо

1.4.4.Показатели за резултатите и за въздействието

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Не е приложимо

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Не е приложимо

1.5.2.Добавена стойност от намесата на ЕС

Не е приложимо

1.5.3.Поуки от подобен опит в миналото

Не е приложимо

1.5.4.Съгласуваност и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Не е приложимо

1.6.Продължителност и финансово отражение

⌧Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

   Предложение/инициатива в сила от 2021 г. до 2024 г.

   Финансово отражение от 2021 г. до 2024 г.

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Изпълнение с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Планиран(и) метод(и) на управление 9  

 Пряко управление от Комисията

от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

трети държави или на органите, определени от тях;

международни организации и техните агенции (да се уточни);

ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

публичноправни органи;

частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Не е приложимо

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Не е приложимо

2.2.Система за управление и контрол

2.2.1.Установени рискове

Не е приложимо

2.2.2.Информация за изградената система за вътрешен контрол

Не е приложимо

2.2.3.Оценка на разходите и ползите от проверките и на очакваната степен на риск от грешка

Не е приложимо

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита

Не е приложимо

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

·Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Финансов принос

Номер

Многогод./Едногод. 10

от държави от ЕАСТ 11

от държави кандидатки 12

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

1Б —
Икономическо, социално и териториално сближаване

04 02 60 — Европейски социален фонд — По-слабо развити региони

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

04 02 61 — Европейски социален фонд — Региони в преход

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

04 02 62 — Европейски социален фонд — По-силно развити региони

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

04 02 64 — Инициатива за младежка заетост (ИМЗ)

Инициатива

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

13 03 60 — Европейски фонд

за регионално развитие (ЕФРР) — По-слабо

развити региони

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

13 03 61 — Европейски фонд

за регионално развитие (ЕФРР) — Региони

в преход

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

13 03 62 — Европейски фонд

за регионално развитие (ЕФРР) — По-силно

развити региони

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

13 03 63 — Европейски фонд

за регионално развитие (ЕФРР) — Допълнителни

средства за най-отдалечените

и слабо населените региони

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

13 03 64 01 — Европейски фонд за регионално развитие — Европейско териториално сътрудничество

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

13 04 60 — Кохезионен фонд

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

2 — Устойчив растеж: Природни ресурси

11 06 60 — Насърчаване на устойчиво и конкурентоспособно рибарство

и аквакултури, балансирано и

приобщаващо териториално развитие

на рибарските райони и поощряване на прилагането на Общата

политика в областта на рибарството

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

·Поискани нови бюджетни редове: Не е приложимо

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

Икономическо, социално и териториално сближаване

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Година
2021

Година
2022

Година
2023

Година
2024

ОБЩО

•Бюджетни кредити за оперативни разходи

04 02 60

Плащания

1)

-1 013,958

0,000

0,000

1 013,958

0,000

04 02 61

Плащания

2)

-249,832

0,000

0,000

249,832

0,000

04 02 62

Плащания

3)

-504,477

0,000

0,000

504,477

0,000

04 02 64

Плащания

4)

-88,224

0,000

0,000

88,224

0,000

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за конкретни програми 13  

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Плащания

-1 856,491

0,000

0,000

1 856,491

0,000ГД „Регионална и селищна политика“

Година
2021

Година
2022

Година
2023

Година
2024

ОБЩО

•Бюджетни кредити за оперативни разходи

13 03 60

Плащания

1)

-2 608,675

0,000

0,000

2 608,675

0,000

13 03 61

Плащания

2)

-509,195

0,000

0,000

509,195

0,000

13 03 62

Плащания

3)

-647,801

0,000

0,000

647,801

0,000

13 03 63

Плащания

4)

-31,108

0,000

0,000

31,108

0,000

13 03 64 01

Плащания

5)

-186,707

0,000

0,000

186,707

0,000

13 04 60

Плащания

6)

-1 265,652

0,000

0,000

1 265,652

0,000

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за конкретни програми 14  

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Регионална и селищна политика“

Плащания

-5 249,139

0,000

0,000

5 249,139

0,000ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Плащания

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

•ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за конкретни програми

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 1Б
от многогодишната финансова рамка

Плащания

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

Функция от многогодишната финансова
рамка

2

Устойчив растеж: Природни ресурси

ГД „Морско дело и рибарство“

Година
2021

Година
2022

Година
2023

Година
2024

ОБЩО

•Бюджетни кредити за оперативни разходи

11 06 60

Плащания

1)

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за конкретни програми 15  

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Морско дело и рибарство“

Плащания

-114,987

0,000

0,000

114,987

0,000

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

•ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Плащания

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000

•ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за конкретни програми

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка

(Референтна стойност)

Плащания

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000
Функция от многогодишната финансова
рамка

5

„Административни разходи“млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ГД: <…….>

•Човешки ресурси

•Други административни разходи

ОБЩО ГД <…>

Бюджетни кредити

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
N 16

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

Плащания

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид 17

Среден разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Брой

Разход

Общо брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1 18

— Резултат

— Резултат

— Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 1

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2 …

— Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 2

ОБЩО РАЗХОДИ

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1.Обобщение

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
N 19

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други административни разходи

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

извън ФУНКЦИЯ 5 20
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходи
с административен характер

Междинен сбор
Извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.    

3.2.3.2.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Разчетните данни се посочват в еквиваленти на пълно работно време

Година
N

Година
N+1

Година N+2

Година N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

•Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) 21

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 yy  22

— в централата

— в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА – преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

XX е съответната област на политиката или съответният бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на възложените задачи:

Длъжностни лица и срочно наети служители

Външен персонал

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

   Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

   Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

3.2.5.Финансов принос от трети страни

Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити3.3. Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 23

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия …

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

(1)    Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите, COM(2018) 375 final, 29.05.2018 г. В член 84 са определени разпоредбите за предварителното финансиране. Като се има предвид, че за периода 2021—2027 г. се предлага само един вид предварително финансиране, в използваната терминология не се прави разлика между „първоначално“ и „годишно“ предварително финансиране. Предложените разпоредби за предварителното финансиране обаче са сходни с тези за „първоначалното предварително финансиране“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
(2)    Приложение към Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава (COM/2018/321 final, 02.05.2018 г.), както и в раздел 5 от обяснителния меморандум, придружаващ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (, 29.05.2018 г.).
(3)    Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320), последно изменен с Регламент (ЕС) 2017/2305 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 335, 15.12.2017 г., стр. 1).
(4)    ОВ C , г., стр. .
(5)    ОВ C , г., стр. .
(6)    Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(7)    УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.
(8)    Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(9)    Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_bg.html
(10)    Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(11)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(12)    Държави кандидатки и, ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(13)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(14)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(15)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(16)    Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(17)    Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр.: брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(18)    Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“.
(19)    Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(20)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(21)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(22)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(23)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.