Брюксел, 31.5.2018

COM(2018) 391 final

2018/0213(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаването на Програмата за подкрепа на реформите

{SEC(2018) 280 final}
{SWD(2018) 310 final}
{SWD(2018) 311 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

В настоящото предложение се предвижда дата на прилагане от 1 януари 2021 г., като същото се представя с оглед на Съюз с 27 държави членки в съответствие с нотификацията от страна на Обединеното кралство за намерението на държавата да се оттегли от Европейския съюз и от Евратом на основание член 50 от Договора за Европейския съюз, получено от Европейския съвет на 29 март 2017 г.

Основания и цели на предложението

Структурните реформи са промени, които оказват въздействие по дълготраен начин върху структурата на икономиката и институционалната и регулаторната рамка, в която предприятията и хората извършват дейност. Те често са насочени към преодоляването на препятствията пред действието на двигателите на растежа, например, чрез реорганизация на пазарите на труда, продуктовите пазари, пазарите за услуги и финансовите пазари, като по този начин се насърчават създаването на работни места, инвестициите и производителността. Те могат също така да бъдат насочени към подобряването на ефикасността и качеството на публичната администрация и на услугите и ползите, които държавата предлага на своите граждани.

Ако са добре подбрани и изпълнени, структурните реформи могат да ускорят процеса на възходящо социално и икономическо сближаване между държавите членки, както в еврозоната, така и извън нея, и да засилят устойчивостта на техните икономики. Последиците от такова сближаване и засилване на устойчивостта се очаква да доведат до по-голям просперитет и да осигурят безпрепятствено и стабилно функциониране на икономическия и паричен съюз (ИПС) като цяло. Ефективното изпълнение на структурните реформи е необходимо, за да се подобри сближаването, да се увеличи производителността, да се създадат работни места, да се насърчат инвестициите и да се гарантира устойчив растеж.

В европейската икономика се наблюдават най-бързите темпове на растеж за последните десет години, като този растеж е подкрепен от рекордно високи равнища на заетостта, възстановяване на инвестициите и подобряване на публичните финанси. Настоящото икономическо положение в Съюза е относително положително, което предоставя възможност за въвеждане на така необходимите реформи. Изпълнението на реформите обаче напредва бавно и неравномерно в държавите членки и не е задоволително във всички области на политиката, което води до неблагоприятни въздействия върху сближаването и върху устойчивостта на икономиките на държавите — членки на Европейския съюз и следователно на Съюза като цяло. В този контекст постигането на напредък относно изпълнението на реформи в държавите членки извън еврозоната, които са на път да се присъединят към еврозоната, би могло да има положителни въздействия върху еврозоната като цяло. Следователно изпълнението на реформи от държавите членки извън еврозоната, които предприемат стъпки за приемане на еврото, заслужава особено внимание.

Една от причините за бавното изпълнение на реформи е малкият административен капацитет. Друга причина е, че ползите от структурните реформи често се реализират само в дългосрочен план, докато тяхната икономическа, социална и политическа цена често се плаща в краткосрочен план. Националните правителства следователно могат да се въздържат от извършване на някои планирани реформи, например, поради недостатъчен административен капацитет за извършване на реформи, висока политическа цена в краткосрочен план или неблагоприятни въздействия върху някои групи от населението. Правителствата, които предприемат реформи, понякога срещат трудности да продължат с изпълнението на реформите до края, тъй като продължителността на изборен цикъл често е по-кратка от времето, необходимо за изпълнението на съществени реформи. Вследствие на това необходимите усилия за реформи могат да се забавят, изоставят или дори да се отменят.

Комисията „Юнкер“, която се основава на визията, определена в доклада на петимата председатели, насочи приоритетите на Комисията в процеса на европейския семестър към „образцовия триъгълник“ за насърчаване на инвестициите, изпълнение на структурни реформи и гарантиране на отговорни фискални политики.

За да се насърчат структурните реформи, в обръщението на председателя Юнкер за състоянието на Съюза за 2017 г., заедно с Документа за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз и Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на Съюза, беше предложено създаването на Програмата на Комисията за подкрепа на структурните реформи (ППСР) и беше предложен специален инструмент — инструмент за осъществяване на реформи, за да се предоставят финансови стимули на държавите членки за извършването на реформи.

Постигането на по-голямо сближаване в посока на по-устойчиви икономически структури беше също така подчертано като еднакво важно за тези държави членки, които се подготвят да се присъединят към еврозоната.

Тези политически насоки се реализираха в Съобщение на Комисията относно новите бюджетни инструменти за стабилна еврозона в правната уредба на Съюза (6 декември 2017 г.) В него беше предложено създаването в рамките на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г. 1 на нов инструмент за осъществяване на реформи, за да се подкрепи изпълнението на реформи, определени в контекста на европейския семестър, както и програма за последващи действия на ППСР, която също така би включвала специален механизъм за сближаване, за да се подкрепи подготовката за членство в еврозоната. В Съобщение на Комисията относно нова, модерна МФР след 2020 г. 2 , изготвено преди неофициалната среща на лидерите на 23 февруари 2018 г., беше потвърдено това намерение като беше обявено, че инструментът за осъществяване на реформи и механизмът за сближаване би трябвало да предоставят силна подкрепа и мощни стимули за широк кръг от реформи в държавите членки. В него също така беше посочен бюджетен ред за всички инструменти от порядъка на поне 25 милиарда евро за седем години.

Накрая, в Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава — Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“ 3 от 2 май 2018 г. този избор беше потвърден. В него беше обявена нова, силна Програма за подкрепа на реформите, която би предлагала техническа и финансова подкрепа за реформи на национално равнище с общ бюджет в размер на 25 милиарда евро. Новата програма ще бъде отделна, но ще допълва бъдещите фондове на Съюза, както е определено в Регламент (ЕС) XXX/xxx (правоприемник на РОР) 4 .

В този контекст Комисията предлага нова Програма за подкрепа на реформите (програмата), която включва три отделни допълнителни инструмента: i) инструмент за осъществяване на реформи под формата на инструмент за финансова подкрепа; ii) програма за последващи действия на ППСР под формата на инструмент за техническа подкрепа; и iii) механизъм за сближаване, за да се предостави специфична и целева подкрепа на държавите членки извън еврозоната (наричан също така „механизъм за сближаване“). Следователно програмата цели да се подкрепят правителствата и публичните органи на държавите членки, при искане от тяхна страна на техническа подкрепа или при представяне от тяхна страна на предложения за ангажименти за реформи, в усилията им за разработване и изпълнение на поддържащи растежа структурни реформи. Програмата е предназначена да допринесе за общата цел за увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, растежа и заетостта. Тя също така би могла да има положително въздействие върху реализирането на европейския стълб на социалните права. За тези цели тя следва да предоставя финансови стимули за извършването на реформи от структурно естество и техническа подкрепа за укрепване на административния капацитет на държавите членки във връзка с предизвикателствата, пред които са изправени институциите, управленските структури, публичната администрация и икономическите и социалните сектори.

В контекста на тази цел целевата техническа подкрепа и финансовите стимули ще се предоставят на всички държави членки, включително, в контекста на механизма за сближаване, на държавите членки, чиято валута не е евро и които са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Програмата ще бъде съгласувана със съществуващите политики, които се провеждат в рамките на фондовете на Съюза и други програми на Съюза. Освен това програмата доразвива актуалния опит на ППСР.

В рамките на действащата МФР и действащото секторно законодателство са налични няколко инструмента на равнището на Съюза за подкрепа на изпълнението на структурни реформи. От политическа гледна точка политическите препоръки, предоставени от Съюза в рамките на европейския семестър, помагат да се определят приоритетите на реформите и да се постигне политическо споразумение по тях с държавите членки. В допълнение ППСР предоставя техническа подкрепа на държавите членки за изготвянето, разработването и изпълнението на структурни реформи, докато програмите на фондовете на Съюза финансират елементи, свързани с инвестиционни проекти, в области на политиката, разглеждани от фондовете на Съюза. Правната рамка на фондовете на Съюза изисква тематична концентрация на средствата и определя редица подходящи условия преди отпускането на средства. Въпреки че се предвижда връзката между фондовете на Съюза и европейския семестър да бъде засилена допълнително в новата МФР и въпреки че тези действия в рамките на фондовете на Съюза да са от основно значение за постигането на целите на политиката на сближаване и за гарантирането на ефективността на тези фондове, те не са непременно достатъчни за преодоляването на препятствията пред по-бързото изпълнение на структурни реформи в държавите членки.

Инструмент за осъществяване на реформи

Програмата, като инструмент за предоставянето на финансови вноски за държавите членки, ще предоставя финансови стимули за изпълнението на реформи в държавите членки като същевременно гарантира съгласуваност с действията, финансирани в рамките на други съществуващи програми на Съюза. Към момента средствата за подкрепа на изпълнението на действия във връзка с инвестиции, свързани със структурни реформи в държавите членки, основно са налични посредством фондовете на Съюза. Докато фондовете на Съюза обаче могат да предоставят подкрепа за компонентите на инвестиции за някои структурни предизвикателства, от значение за политиката на сближаване, те не са предназначени за насърчаването на разработването и изпълнението на структурни реформи във всички области на политиката, определени в европейския семестър, в тяхната цялост. В допълнение фондовете на Съюза не могат да финансират реформи, които са изцяло регулаторни и за тях няма разходи за изпълнение или за инвестиции.

Много от структурните предизвикателства, пред които са изправени държавите членки, не могат да бъдат разглеждани само посредством инвестициите или стриктното техническо изпълнение на програма; те могат да се нуждаят от сложна комбинация от политически действия и законодателство, инвестиции и подобрения при управлението на институции и системи. Структурните реформи могат също така да включват висока политическа цена в краткосрочен план, която може да предотврати или забави тяхното изпълнение. В това отношение финансовите стимули от бюджета на Съюза могат да помогнат за преодоляването на тези препятствия и, съчетани с техническа подкрепа или самостоятелно, могат да помогнат да се гарантира политическа ангажираност във връзка с реформите. По-задълбочен диалог между Комисията и компетентните национални органи може да насърчи държавите членки да разработят и изпълнят всеобхватен набор от реформи.

Програмата за подкрепа на реформите, в качеството си на инструмент за предоставяне на финансова подкрепа, ще позволи предоставянето на такива финансови стимули и следователно тя е съгласувана с мерките в рамките на други програми за финансиране от Съюза.

Инструмент за техническа подкрепа

Програмата, в качеството си на инструмент за предоставяне на техническа подкрепа, позволява на Комисията да подкрепи органите на държавите членки в усилията им за разработване на реформи в съответствие с техните приоритети и за укрепване на техния капацитет за разработване и изпълнение на политики и стратегии за реформи, както и възползване от добри практики и примери за партньори. Инструментът за техническа подкрепа се основава на успеха на ППСР, която отбеляза извънредно голямо търсене като достигна съответно четири (през 2017 г.) и пет (през 2018 г.) пъти своя годишен наличен бюджет в двата кръга на подбор по време на нейното изпълнение досега. Той е насочен към предоставянето на съобразена с конкретния случай подкрепа и експертен опит на място, за да се гарантира, че държавите членки имат необходимия институционален и административен капацитет за изпълнението на реформи. В този смисъл той има за цел да съдейства на националните органи на отправилите такова искане държави членки в целия процес на реформи или на определен етап/етапи на този процес. Инструментът за техническа подкрепа по програмата, разработен като продължение на съществуващата ППСР, е съгласуван, последователен и допълва съществуващите ресурси за изграждане на капацитет и техническа подкрепа, осигурявани от други програми за финансиране от Съюза. Техническата подкрепа добавя стойност към съществуващата подкрепа, предоставяна по различните секторни програми на Съюза, и към дейностите, провеждани в рамките на фондовете на Съюза, тъй като тя отваря перспектива, специфична за отделните държави, и същевременно подкрепя най-важните действия, предприети в държавите членки в съответствие с ключовите цели на политиката на Съюза.

Механизъм за сближаване

Програмата, в качеството си на механизъм за сближаване за подготовката за членство в еврозоната, ще позволи на Комисията да отговори на специфичните нужди на държавите членки извън еврозоната, които предприемат структурни реформи, като предоставя допълнителни инструменти, които да направят икономиките и социалните структури по-устойчиви на сътресения и да ги подготвят за членство в еврозоната. Механизмът за сближаване ще се добави към инструмента за осъществяване на реформи, който е на разположение на всички държави членки. Понастоящем няма инструменти, които да предоставят преки финансови стимули за изпълнението на структурни реформи във всички държави членки, още по-малко в държавите членки извън еврозоната. Въпреки че държавите членки, които не са в еврозоната, се възползват от фондовете на Съюза, последните не са предназначени за разглеждането на съществени структурни реформи, които биха подкрепили икономическата устойчивост и биха помогнали на тези държави членки да се подготвят цялостно за бъдещото членство в еврозоната. Чрез предоставяне на целева подкрепа за държавите членки извън еврозоната, които са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок, Програмата за подкрепа на реформите се очаква да ускори процеса на сближаване в тези държави членки, като по този начин допринесе за изпълнението на критериите за сближаване и за устойчивостта на еврозоната като цяло.

По отношение на съгласуваността с други разпоредби и политики, Програмата за подкрепа на реформите предвижда взаимно допълване, взаимодействие, последователност и съгласуваност с други програми и политики на Съюза на регионално равнище, на национално равнище, на равнището на Съюза и на международно равнище, а именно чрез допълване на политическите насоки, предоставени в рамките на европейския семестър и чрез подпомагане на насърчаването на използването на фондовете на Съюза. 

Комисията ще гарантира, че действията, предложени за изпълнението по програмата, допълват и не припокриват други програми и фондове (по-специално фондовете на Съюза) на Съюза въз основа на ясни гранични линии. В допълнение координацията за трите инструмента по отношение на други програми на Съюза и фондове на Съюза ще продължи да се гарантира чрез управлението на различните инструменти в рамките на вътрешните работни споразумения на Комисията. По-специално това ще се постигне чрез вече съществуващия механизъм за координация, който включва представители на засегнатите служби на Комисията. Решенията за предоставяне на подкрепа на държава членка, inter alia, ще вземат предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондовете и програмите на Съюза. Механизмът за координация ще бъде засилен, за да отрази все по-голямата нужда от взаимно допълване, взаимодействие, последователност и съгласуваност между няколко програми в рамките на МФР, по-специално с оглед на това, от една страна, да се извърши процесът на планиране на фондовете на Съюза при споделено управление и, от друга страна, да се изберат реформи по програмата, така че да се увеличи в най-голяма степен ефикасността и ефективността на действията и ресурсите на Съюза.

По отношение на финансовите стимули, фактът, че реформите, които се възползват от финансови вноски от програмата, ще бъдат определени в контекста на съществуващия процес на европейския семестър, ще бъде от основно значение за гарантирането на допълняемостта и за избягването на предоставяне на подкрепа за реформи, които във всички случаи биха се случили. В допълнение мониторингът на изпълнението на тези реформи в рамките на европейския семестър ще предостави допълнителни гаранции за тази цел.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Предложението е съгласувано и предвижда взаимно допълване и взаимодействие с други политики на Съюза като провежданите чрез европейския семестър, който е насочен към „образцовия триъгълник“ за насърчаване на инвестициите, изпълнение на структурни реформи и гарантиране на отговорни фискални политики. Освен това програмата се основава на предложенията, направени в Документа за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз 5 , и е в съответствие с обръщението за състоянието на Съюза за 2017 г. (и приложеното писмо за намерение), направено от председателя Юнкер пред Европейския парламент на 13 септември 2017 г., в което беше представено описание на предложенията за задълбочаване на икономическия и паричен съюз. Предложението може също така да допринесе за реализирането на европейския стълб на социалните права.

Инструментът за осъществяване на реформи и механизмът за сближаване бяха предложени от Комисията в нейно Съобщение от 6 декември 2017 г. 6 като нови бюджетни инструменти и част от пакет с инициативи за задълбочаване на икономическия и паричен съюз.

Програмата представлява ефективен начин за предоставянето на подкрепа както чрез финансови, така и чрез технически средства на държавите членки за изпълнението на структурни реформи, които могат на свой ред да подкрепят изпълнението на други политики на Съюза. Процесът на реформи е сложен и често с висока политическа цена. За него са необходими експертни познания едновременно в различни области и той може да окаже трансгранично въздействие. Подкрепата от Съюза по програмата следва да допринася за укрепването на способността да бъдат предприемани задълбочени реформи за стимулиране на растежа в държавите членки с положителни въздействия в Съюза.

Последователността и съгласуваността с други политики на Съюза ще се преследват, от една страна, чрез подходящи регулаторни разпоредби относно допълнителното финансиране, съдържащо се в различните законодателни актове за създаване на различните програми и фондове на Съюза, и, от друга страна, чрез засилена вътрешна координация между службите, участващи в политиките на Съюза, които имат допълнителни аспекти, с оглед на това да се извлекат ползи от взаимодействието и да се засилят взаимно. Освен това програмата се основава на актуалния опит на ППСР.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правно основание на предложението са член 175, трета алинея и член 197, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В член 175, трета алинея от ДФЕС се предвижда, че ако се окажат необходими специфични действия извън рамките на тези фондове, и без да се накърняват мерките, за които е взето решение в рамките на друга политика на Съюза, тези действия могат да бъдат одобрени от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите.

В член 197, параграф 2 от ДФЕС се предвижда, че Съюзът може да подкрепи усилията на държавите членки за подобряване на техния административен капацитет за прилагане на правото на Съюза, inter alia, чрез улесняване на обмена на информация и подкрепа за програми за обучение. Никоя държава членка няма задължение да използва тази подкрепа. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез обикновената законодателна процедура, установяват необходимите за тази цел мерки, като се изключва всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки.

С оглед на членове 175 и 197 от ДФЕС, програмата има за цел да допринесе за увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, растежа и заетостта и в този контекст може да окаже съществен принос за: i) извършването на реформи от структурно естество, насочени към подобряването на ефективността на националните икономики, и към насърчаването на устойчиви икономически и социални структури в държавите членки; ii) укрепване на административния капацитет на държавите членки във връзка с предизвикателствата, пред които са изправени институциите, управленските структури, публичната администрация и икономическите и социалните сектори; и iii) изпълнението на реформи от структурен характер, които насърчават устойчиви икономически и социални структури, и укрепването на административния капацитет в държавите членки, чиято парична единица не е еврото, и които са изразили ясно ангажиментите си и са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок, с цел да се подпомогне подготовката им за участие в еврозоната.

Субсидиарност (извън областите на изключителна компетентност)

Финансирането на предложените дейности чрез предвидената Програма спазва принципите на европейска добавена стойност и субсидиарност. Финансирането от бюджета на Съюза се съсредоточава върху дейности, чиито цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки („критерий за необходимост“), когато намесата на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелните действия на държавите членки.

Общите цели на програмата са засилване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, растежа и създаването на работни места. За тази цел тя следва да предостави финансови стимули за преодоляването на предизвикателства от структурно естество, както и следва да помогне да се укрепи административният капацитет на държавите членки досега, тъй като техните институции и икономически и социални сектори са засегнати.

Логиката, залегнала в програмата, е такава, че тя се предоставя на доброволна основа. В резултат на това самата държава членка решава дали са необходими действия на равнището на ЕС в светлината на възможностите, които съществуват на национално, регионално или местно равнище. Изпълнението на реформи остава от национална компетентност и държавите членки участват в целия процес във връзка с инструмента за осъществяване на реформи.

Изпълнението на структурни реформи е въпрос от общ интерес за Съюза и еврозоната, тъй като реформите помагат да се засили устойчивостта не само на засегнатите икономики, но също така на Съюза и еврозоната като цяло.

По отношение на инструмента за осъществяване на реформи, програмата е пряк отзвук вследствие на слабото и неравномерно изпълнение на структурните реформи в държавите членки, по-специално във връзка с предизвикателствата, определени в европейския семестър. В това отношение Комисията е в най-добра позиция да поеме инициатива на равнището на Съюза, тъй като тя се възползва от цялостни познания, специфични за отделните държави, за изпълнението на реформи в държавите членки и има експертния опит, за да определи, заедно със съответните държави членки, важните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Споразумението относно пакетите от реформи между Комисията и държавата членка (както е прието в подходящ акт за изпълнение) ще засили националната ангажираност, тъй като първоначалното предложение ще е инициирано от съответната държава членка и ще бъде „вътрешен“, управляван от държавата продукт. Това също така предполага продължителен политически диалог между Комисията и съответната държава членка. Продължителността на този инструмент през целия период на следващата МФР гарантира продължителността на усилията за реформи, така че държавите членки да могат да вземат решения относно подходящото време за прилагане на финансовата подкрепа.

По отношение на инструмента за техническа подкрепа (продължението на ППСР), единствено Комисията е в позиция да предприема действия на равнището на Съюза. След началото на ППСР беше създадена база данни за експертен опит на целия Съюз (следователно от която вече има ползи); тя е в най-добра позиция да позволи споделянето на най-добри практики; и тя може да създаде взаимодействие за разглеждането на усилията за реформи в различните държави членки и за преодоляването на предизвикателствата, специфични за отделните държави. Същевременно координацията на подкрепата, която се предоставя от Комисията, гарантира цялостно предоставяне на експертен опит, споделяне на най-добри практики и подкрепа на различни етапи от процеса на реформи. В допълнение, чрез развитие на взаимодействие в държавите членки, действията на равнището на Съюза предвиждат принос за преодоляването на трансграничните предизвикателства или предизвикателствата за целия Съюз.

По отношение на механизма за сближаване, последният има да цел да се повиши устойчивостта на икономиките извън еврозоната чрез насърчаване на реално сближаване. Той е от решаващо значение не само за тези държави членки, но и за просперитета на Съюза като цяло, и по-специално за плавния преход към еврозоната и за нейното функциониране. В допълнение инструментът предоставя целева техническа подкрепа за административния капацитет по отношение на подготовката за членство в еврозоната. По този начин действията на равнището на Съюза са необходими за постигането на тази цел.

Тези цели, а именно за преодоляването на структурните предизвикателства, свързани с реформите, които ще помогнат да се повиши устойчивостта на съответните икономики, на Съюза и еврозоната, както и укрепването на административния капацитет на държавите членки, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен чрез самостоятелни действия на държавите членки, докато намесата на Съюза може да придаде допълнителна стойност чрез създаване на Програма, която може да стимулира финансово и да подкрепи технически разработването и изпълнението на структурни реформи в Съюза.

Пропорционалност

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност, тъй като не излиза извън минимума, необходим за постигането на заявената цел на европейско равнище, и на необходимото за тази цел. Подкрепата, която трябва да бъде предоставена в рамките на трите инструмента, които представляват програмата за периода 2021—2027 г., трябва да се основава на доброволно искане, произтичащо от самата държава членка. Доброволният характер на програмата и консенсусният характер на сътрудничеството през целия процес представляват допълнителна гаранция за спазване на принципа на пропорционалност и за развитието на взаимно доверие и сътрудничество между държавите членки и Комисията.

Избор на инструмент

Целите, описани в предходните раздели, не могат да бъдат постигнати чрез хармонизация на законодателствата или чрез доброволни действия на държавите членки. Единствено регламент би позволил те да бъдат постигнати.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Инструментът за осъществяване на реформи и механизмът за сближаване са нови предложения, които поради това все още не са били подложени на последващи оценки/проверки за пригодност.

Инструментът за техническа подкрепа е продължение на съществуващата Програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. въз основа на Регламент (ЕС) 2017/825, 7 който влезе в сила на 20 май 2017 г. Изпълнението на ППСР започна с приемането на годишната работна програма за 2017 г. 8 през септември 2017 г. и продължи с приемането на годишната работна програма 9 през март 2018 г. В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2017/825 Комисията ще предостави на Европейския парламент и Съвета годишен мониторингов доклад относно изпълнението на програмата и независим доклад за оценка.

Дори ако от регулаторна гледна точка да е твърде рано да има официална оценка, някои доказателства съществуват от предишното предоставяне на техническа подкрепа за структурните реформи, особено за Гърция, в рамките на работната група за Гърция (TFGR).

Работна група за Гърция (TFGR)

Техническата подкрепа за структурните реформи, предоставена на Гърция от службите на Комисията и координирана от TFGR, беше предмет както на вътрешни, така и на външни оценки, които предоставиха полезни поуки за разработването на програмата. Комисията понастоящем също така извършва последваща външна оценка на техническата подкрепа, предоставена на Гърция.

Техническата подкрепа, предоставена в рамките на TFGR, беше предмет на оценка, извършена от независими консултанти през юли 2014 г. 10 . Като цяло в тази оценка се стига до заключението, че техническата помощ е допринесла за изпълнението на програмата за реформи в Гърция в областта на данъчната и централната администрация през периода 2011—2013 г. Това заключение се основава на оценката на ефективността, ефикасността, целесъобразността и устойчивостта на предоставената помощ и до голяма степен беше потвърдено от отговорите на повечето заинтересовани страни, които посочиха, че без техническата помощ, предоставена от TFGR, предприетите реформи нямаше да бъдат реализирани.

В допълнение Европейската сметна палата извърши одит на изпълнението през 2015 г., за да се оцени по какъв начин TFGR е управлявала помощта за Гърция и дали тя е допринесла положително за процеса на изпълнение на реформите в Гърция (само програмата за икономически корекции). Сметната палата стигна до заключението, че като цяло TFGR е постигнала успех във връзка с изпълнението на своя мандат, като е предоставила техническа помощ в области, които обхващат почти целия спектър на публичната политика, която до голяма степен беше в съответствие с условията на програмата за икономически корекции.

Сметната палата установи някои недостатъци, по-специално липсата на специален бюджет, липсата на цялостна стратегия и липсата на систематичен мониторинг на резултатите. Тези недостатъци впоследствие бяха разгледани в рамките на Службата за подкрепа на структурните реформи и при разработването на ППСР за периода 2017—2020 г.

Предварителна оценка и първоначален опит на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР)

Преди предложението за ППСР през ноември 2015 г., което се превърна в Регламент (ЕС) 2017/825, Комисията извърши предварителна оценка, за да се оценят предизвикателствата и проблемите във връзка с разработването и изпълнението на реформи в Съюза, евентуалните решения във връзка с тях, и следователно на свой ред, целите на ППСР и евентуалните механизми за изпълнение. В предварителната оценка се стига до заключението, че липсата на изпълнение на реформи в държавите членки е ограничила капацитета на Съюза да реагира на сътресения, и по-специално е ограничила устойчивостта на ИПС, която е необходима, за да се гарантира сближаването между държавите членки и в рамките на техните общества. Според предварителната оценка, основните причини за такива предизвикателства са ограниченият административен и институционален капацитет и неподходящото прилагане и изпълнение на законодателството на Съюза.

Консултации със заинтересованите страни

За целите на откритата обществена консултация съгласно изискванията за по-добро регулиране, ППСР беше включена в „клъстера за сближаване“, която включваше въпроси в следните области: регионална политика, заетост и социални въпроси, социално приобщаване, професионално образование и обучение, научни изследвания и иновации, бизнес и промишленост, енергетика, правосъдие и основни права, миграция и убежище, транспорт, развитие на селските райони, цифрова икономика и общество, действия в областта на климата, морски въпроси и рибарство, структурни реформи и младежта.

В съответния въпросник текущата ППСР не беше изрично посочена като една от програмите за финансиране в рамките на „клъстера за сближаване“; поради това въпросите имаха само ограничено значение за разработването на програмата. Някои от резултатите обаче от обществената консултация все пак могат да бъдат от значение (т.е. отговорите на въпросите, в които специално се посочва изпълнението на (структурни) реформи в държавите членки).

В контекста на „пакета относно ИПС“ от 6 декември 2017 г. относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз, Комисията обяви намерението си да създаде нов инструмент за осъществяване на реформи за периода след 2020 г., за да се подкрепи изпълнението на националните реформи, определени в рамките на процеса на европейския семестър, за координация на икономическите политики, и внедряването на пилотен проект (посредством изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби 11 ), за да се изпита тази идея вече през текущия програмен период. В този контекст Комисията реши да организира технически семинари във всяка държава членка. Целта на семинарите беше в две посоки: да се съберат становищата и интересите на държавите членки във връзка с пилотния проект на инструмента за осъществяване на реформи; и да се съберат идеи относно разработването на бъдещия инструмент за осъществяване на реформи и евентуалния вид на реформите, които биха могли да се възползват от този инструмент.

Обратната информация, получена от държавите членки относно инструмента за осъществяване на реформи, беше включена в оценката на въздействието в качеството си на консултация със заинтересованите страни.

Събиране и използване на експертни становища

Не е приложимо

Оценка на въздействието

Предложението е подкрепено от оценка на въздействието. В оценката на въздействието беше разгледана възможността текущите програми на Съюза да продължат през периода след 2020 г. в настоящата си форма. В контекст на непроменен процес на европейския семестър, ППСР би продължила да предоставя техническа подкрепа на държавите членки в рамките на текущите ограничени финансови ресурси и фондовете на Съюза биха останали единствените инструменти за финансиране от Съюза, които предоставят финансиране за изпълнението на някои структурни реформи и стимули за някои реформи посредством съществуващите връзки между фондовете на Съюза и европейския семестър.

Съществуващите инструменти на равнището на ЕС не успяха да предоставят достатъчно стимули, за да се ускори съществено предприемането и темпът на изпълнение на структурни реформи. В резултат на това те не успяха да намалят уязвимостта към сътресения; нито предоставят целева подкрепа за изпълнението на реформи в държавите членки извън еврозоната. Поради това Комисията предлага нов инструмент на равнището на Съюза, който предвижда продължението на ППСР и добавя финансови стимули за насърчаване на изпълнението на структурни реформи посредством предвидения инструмент за осъществяване на реформи. В допълнение специален инструмент, насочен към реформите в държавите членки извън еврозоната, които са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута, трябва да бъде създаден, за да се предлага допълнителна подкрепа за изпълнението на реформи в държавите членки с перспектива за влизане в еврозоната и да се мултиплицират положителните въздействия за държавите членки извън еврозоната и за еврозоната като цяло. За тази цел доказуеми стъпки ще се състои от официално писмо от правителството на съответната държава членка до Комисията, в което държавата членка посочва ясната си ангажираност да се присъедини към еврозоната в разумен и определен срок и представя надеждна пътна карта, след консултация с Комисията, за прилагането на конкретни мерки за подготовка за успешно участие в еврозоната, включително мерки, за да осигури пълното привеждане на националното си законодателство в съответствие с изискванията на правото на Съюза (включително банковия съюз).

Въздействията на програмата ще зависят основно от реформите, които държавите ще предложат в контекста на инструмента за осъществяване на реформи или относно вида на подкрепата, която те ще поискат и ще използват в рамките на инструмента за техническа подкрепа.

Като цяло от програмата се очаква да донесе ползи за икономиките на държавите членки, да засили устойчивостта на сътресения и също така да има положителни въздействия върху други държави членки. Ето защо се очаква тя да генерира в дългосрочен план положителни въздействия за икономическия растеж в Съюза и да подобри националните фискални позиции и съотношенията на дълга към БВП. От програмата също така се очаква да има положително въздействие върху заетостта чрез стимулиране на създаването на работни места в Съюза. Този ефект може да се генерира например посредством реформи на пазара на труда, по-специално тези за увеличаване на уменията и квалификациите на работната сила и адаптирането на уменията към потребностите на пазара. Програмата може също така да има положителни въздействия върху разпределението на приходите, активните политики за пазара на труда, социалното приобщаване и социалната закрила чрез насърчаване на реализирането на европейския стълб на социалните права. Тя може също така да подкрепя реформи в публичната администрация като цяло и борбата срещу укриването на данъци и корупцията, които сериозно засягат гражданите и предприятията и възпрепятстват доброто управление и икономическото развитие.

От програмата се очаква да доведе до ползи под формата на малка административна тежест. Финансовите вноски от инструмента за осъществяване на реформи ще бъдат отпускани под формата на финансиране, което не е свързано с разходите, като по този начин се свеждат до минимум административните разходи и разходите по транзакции както за Комисията, така и за държавите членки. За да се сведе до минимум административната тежест във връзка с инструмента за осъществяване на реформи и да се предвиди опростяване, мониторингът на изпълнението на етапните цели и целите ще се извършва в рамките на процеса на европейския семестър.

Административните процедури, свързани с трите инструмента за техническа подкрепа, ще останат много леки — напр. във връзка с инструмента за техническа подкрепа, представянето на искания ще остане опростено и изискваната информация ще бъде ограничена до минимум.

Комитетът за регулаторен контрол прегледа проекта за оценка на въздействието и на 22 май 2018 г. даде положително становище с резерви 12 . Въпросите, повдигнати от Комитета за регулаторен контрол, бяха разгледани в изменената версия на работния документ на службите на Комисията относно оценката на въздействието. Бяха обяснени обосновката и адекватността на коефиециента на разпределение на инструмента за осъществяване на реформи (също с пример). Допълнително бе изяснено приложното поле на инструмента за осъществяване на реформи. Оценката на въздействието също беше допълнително развита, за да се оценят съфинансирането и частичното ускоряване на прилагането като алтернативен механизъм за осъществяване на реформи. Освен това бяха предоставени разяснения по отношение на потенциалните рискове, свързани с този механизъм (от гледна точка на моралния риск, обема, спирането, отмяната и процедурите за възстановяване). В специално приложение на работния документ на службите на Комисията относно оценката на въздействието се съдържат допълнителни подробности за промените, направени след становището на Комитета за регулаторен контрол.

Пригодност и опростяване на законодателството

Предложението не е свързано с регулаторната пригодност и опростяването на законодателството и не поражда разходи за привеждане в съответствие за малките и средните предприятия или други заинтересовани страни. Програмата ще започне да се прилага чрез електронна платформа, която ще бъде достъпна за службите на Комисията и държавите членки.

Основни права

Предложението ще има положителен ефект за запазването и развитието на политиката на Съюза в областта на основните права, като се предполага, че държавите членки искат и получават помощ в съответните области. Например, помощта в области като миграцията, пазара на труда и социалното осигуряване, здравеопазването, образованието, околната среда, собствеността, публичната администрация и съдебната система може да е от полза за основните права в Съюза, като например правото на достойнство, свобода, равенство, солидарност, граждански права и правосъдие.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. възлиза на 25 милиарда евро (по текущи цени).

Индикативното разпределение на горепосоченото е: i) до 22 милиарда евро за инструмента за осъществяване на реформи; ii) до 840 милиона евро за инструмента за техническа подкрепа; и iii) до 2,16 милиарда евро за инструмента за сближаване, от които 2 милиарда евро за компонента за финансова подкрепа и до 160 милиона евро за компонента за техническа подкрепа. Когато до края на 2023 г. отговаряща на условията за финансиране държава членка в рамките на механизма за сближаване не е предприела доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок, сумата, която е на разположение за тази държава членка в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване, ще бъде прехвърлена на инструмента за осъществяване на реформи. Комисията ще приеме решение за тази цел, след като изслуша позицията на съответната държава членка.

Законодателната финансова обосновка дава необходимите разяснения относно финансовия пакет.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

За да се осъществява мониторинг на изпълнението на програмата при изпълнението на специфичните цели, определени в член 6 от регламента, бяха определени и ще бъдат събирани периодично някои ключови показатели за изпълнение. Наборът от показатели беше определен на равнището на действия за индивидуална подкрепа, за да се генерират подходящите микроданни, които трябва да бъдат обединени на равнището на програмата, и данните ще бъдат събирани от Комисията въз основа на специален инструмент за мониторинг — разпределени по държави членки и по области на политиката.

По отношение на финансовите вноски (разпределени в рамките на инструмента за осъществяване на реформи и в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване) ще бъдат определени специфични показатели за крайния продукт, резултатите и въздействията във всеки план за ангажименти за реформи, съгласуван с държавите членки, така че изпълнението на етапните цели и целите ще бъде поставено като условие за получаване на финансовата вноска. За тази цел държавите членки ще включат в своето ежегодно докладване относно напредъка доказателства относно постигнатия напредък по отношение на етапните цели и целите и ще предоставят на Комисията достъп до изходните данни, включително до административните данни, когато е приложимо.

По отношение на инструмента за техническа подкрепа, специфичните показатели за резултатите и въздействията ще бъдат определени във връзка с конкретните проекти, с основните параметри и целите, за да се осъществи мониторинг на напредъка, постигнат по отношение на крайните цели, и да се оцени въздействието на изпълнените реформи. Тези показатели също така ще бъдат разработени в рамките на компонента за техническа подкрепа на механизма за сближаване.

Междинна оценка и последваща оценка ще се извършват за всеки инструмент с оглед на това да се оцени ефективността, ефикасността, значението за постигане на целите, съгласуваността и добавената стойност за Съюза на трите инструмента като се обединят резултатите в широкообхватна оценка на цялата Програма. Оценките ще се извършват в съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. 13 , в което трите институции потвърдиха, че оценките на действащото законодателство и политика следва да служат като база за оценки на въздействието на вариантите за по-нататъшни действия. Оценките ще включват извлечени поуки, за да се установят недостатъците и/или проблемите или потенциала за допълнително подобряване на действията или резултатите от тях, както и да се подпомогне да се увеличат в най-голяма степен тяхното използване и въздействие.

Ще се извършват навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

Междинната оценка на програмата ще се извършва, след като за нейното изпълнение се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.

В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода на прилагане на регламента, Комисията ще извърши окончателна оценка на програмата.

Комисията ще представя заключенията от оценките, придружени от нейните съображения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Обяснителни документи (за директиви)

Не е приложимо

Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението

Програмата за подкрепа на реформите се състои от три отделни, допълващи се инструмента: а) инструмент за осъществяване на реформи, който ще предоставя финансови стимули на държавите членки за целите на изпълнението на структурните реформи, определени в процеса на европейския семестър (глава II); б) инструмент за техническа подкрепа, който ще подкрепя с технически мерки държавите членки, за да извършват институционални, административни и поддържащи растежа структурни реформи (глава III); и в) механизъм за сближаване за подкрепа за членство в еврозоната, който ще предоставя допълнителна подкрепа, както техническа, така и финансова, на държавите членки, чиято валута не е евро и които са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок (глава IV) (член 3).

Общата цел на програмата е засилване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, растежа и заетостта. За тази цел тя следва да предостави финансови стимули за преодоляването на предизвикателства от структурно естество, както и следва да помогне за укрепване на административният капацитет на държавите членки досега, тъй като техните институции и икономически и социални сектори са засегнати (член 4).

Специфичните цели на програмата са определени за всеки инструмент на програмата (член 5). По отношение на инструмента за осъществяване на реформи, те следва да се състоят от изпълнението на конкретни етапни цели и цели, определени във връзка с изпълнението на ангажименти за реформи, които биха задвижили отпускането на финансови стимули. По отношение на инструмента за техническа подкрепа, те следва да се състоят от предоставянето на подкрепа за усилията на националните органи във връзка с подобряването на техния административен капацитет за разработването, развитието и изпълнението на реформи, включително чрез обмен на добри практики, подходящи процеси и методологии и по-ефективно и по-ефикасно управление на човешките ресурси. Тези цели следва да се изпълняват във всички държави членки, включително — в контекста на механизма за сближаване — тези, чиято валута не е еврото и които са са изразили ясно ангажиментите си и са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок.

За трите инструмента обхватът на прилагане е широк кръг от области на политиката, които включват области, свързани с управлението на публичните финанси и активи, институционалните и административните реформи, бизнес средата, пазарите на стоки, услуги и труд, образованието и обучението, устойчивото развитие, общественото здраве, образованието и сектора на финансите (член 6).

Целият финансов пакет за изпълнение на програмата за периода 2021—2027 г. ще възлиза на 25 милиарда евро; тази сума ще бъде разпределена индикативно между трите инструмента, както следва: 22 милиарда евро за инструмента за осъществяване на реформи, 840 милиона евро за инструмента за техническа подкрепа и 2,16 милиарда евро за механизма за сближаване. В съответствие с разпоредбите, съдържащи се в Регламент (ЕС) [правоприемника на РОР 14 ], държавите членки могат да поискат прехвърляне на до 5 % от отпуснатите финансови средства по програмите на ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд или ЕФМДР 15 към тази програма. Прехвърлените средства ще се изпълняват съгласно правилата на тази програма и в полза на съответната държава членка (член 7).

Предложенията на Комисията за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. определиха по-амбициозна цел за интегриране на действията по климата във всички програми на ЕС, с обща цел от 25 % от разходите на ЕС, допринасящи за целите, свързани с изменението на климата. Приносът на настоящата програма за постигането на тази обща цел ще бъде следен чрез системата на ЕС за маркиране на действията, свързани с климата, на съответното равнище на дезагрегация на данните, включително използването на по-точни методологии, когато такива са на разположение. Комисията ще продължи да представя информацията за всяка година по отношение на бюджетните кредити за поети задължения в контекста на годишния проектобюджет.

За да се подкрепи цялостното използване на потенциала на програмата да допринася за целите, свързани с изменението на климата, Комисията ще се стреми да идентифицира съответните действия по време на подготовката, изпълнението, прегледа и оценяването на програмата.

Инструмент за осъществяване на реформи

Видът на структурните реформи, които имат право да получават финансиране в рамките на инструмента за осъществяване на реформи, ще обхваща реформи, насочени към преодоляването на предизвикателствата, определени в контекста на европейския семестър за координация на икономическите политики, включително предизвикателствата, определени в специфичните за всяка държава препоръки (член 8).

Държавите членки ще определят максимални суми. Тези суми следва да се изчисляват въз основа на населението на всяка държава членка (член 9). Разпределението на средства в рамките на инструмента за осъществяване на реформи на държавите членки ще се извършва поетапно. През първия етап, който продължава двадесет месеца, половината (11 милиарда евро) от целия финансов пакет на инструмента за осъществяване на реформи ще бъде предоставена на държавите членки, през който те биха могли да получат тяхното максимално разпределение като представят предложения за ангажименти за реформи. В последващия етап, който продължава до края на програмата (втори етап), Комисията ще определи система от периодични покани, за да се разпредели оставащата половина (11 милиарда евро) от целия финансов пакет на инструмента, плюс неизползваните суми от предишния етап. В рамките на всяка покана от втория етап, всички държави членки ще бъдат приканени да представят предложения за реформи едновременно и биха могли да получат тяхната максимална финансова вноска въз основа на техните предложения за реформи.

Важно е да се подчертае в началото, че първата покана, организирана от Комисията по време на втория етап, ще бъде за сума, която съответства на оставащата половина от целия финансов пакет на инструмента (т.е. 11 милиарда евро), плюс всички неизползвани суми от първия етап на разпределението. Комисията би организирала последващи покани, само когато целият финансов пакет не е бил използван изцяло. В това отношение Комисията би приела и публикувала препоръчителен график на последващите покани, които трябва да се организират, и при всяка покана следва да посочва оставащата сума от целия пакет, който би бил на разположение в рамките на поканата (член 10). Този подход е в отговор на необходимостта да се предостави прозрачност на външния свят за сумата и графика на тези покани.

Предложението за ангажименти за реформи ще се представя от държавата членка заедно с нейната национална програма за реформи под формата на отделно приложение. Това отделно приложение би могло да се представи заедно с националната програма за реформи или в различен момент.

Самите държави членки следва да определят реформите сред предизвикателствата, породени в контекста на европейския семестър, и да предложат подробен набор от мерки за тяхното изпълнение, който следва да съдържа подходящи етапни цели, цели и график за изпълнението за период, който не надвишава три години (член 11). Предложението за ангажименти за реформи може да се изменя само веднъж в рамките на програмата с такива изменения, които са позволени, ако те са обосновани от обективни обстоятелства (член 13). Комисията ще оцени естеството и значението на ангажиментите за реформи, предложени от държавите членки, и ще определи сумата, която трябва да се разпредели въз основа на прозрачни критерии. Комисията следва да вземе предвид съществените елементи, предоставени от държавите членки, както и да оцени: i) дали се очаква ангажиментите за реформи, предложени от държавите членки, да решат ефективно предизвикателствата, установени в рамките на европейския семестър, ii) дали те представляват цялостен пакет за реформи, iii) дали се очаква те да засилят функционирането и устойчивостта на националната икономика, iv) и дали се очаква тяхното изпълнение да окаже трайно въздействие в държавата членка. В допълнение Комисията следва също така да оцени: v) дали вътрешните споразумения, предложени от държавите членки, включително предложените етапни цели и цели, както и свързаните показатели, се очаква да гарантират ефективно изпълнение на ангажиментите за реформи за максимален срок от три години (член 11).

Комитетът за икономическа политика на Съвета, занимаващ се с европейския семестър, може да предостави становище относно предложенията за ангажименти за реформи, както са представени от държавите членки (член 11). Ангажиментите за реформи, които трябва да се изпълнят от държавата членка, ще се определят чрез акт за изпълнение (решение на Комисията) (член 12). В приложение към регламента се определят съответни насоки, за да послужат като основа за Комисията да оцени по прозрачен и справедлив начин предложенията за ангажименти за реформи, представени от държавите членки, и да определи финансовата вноска в съответствие с целите и всички други съответни изисквания, определени в настоящия регламент. За тази цел е създадена рейтингова система за оценка на предложенията за ангажименти за реформи (член 11, във връзка с приложение II).

Съответната държава членка редовно ще докладва в рамките на процеса на европейския семестър относно постигнатия напредък в изпълнението на ангажиментите за реформи. Националните програми за реформи следва да се използват като инструмент за докладване относно напредъка по отношение на извършването на реформи (член 14).

Също така са определени разпоредбите относно продължителността на реформите (най-малко пет години след плащането на финансовата вноска), относно бюджетните задължения и плащанията, както и относно спирането, отмяната и възстановяването на средства, недължимо платени (членове 15 и 16).

Инструмент за техническа подкрепа

Инструментът за техническа подкрепа в рамките на Програмата следва да продължи да подкрепя изпълнението на реформи, предприети по инициатива на държавите членки, реформи в контекста на процесите на икономическо управление или действията, свързани с изпълнението на правото на Съюза и политическите приоритети на Съюза, както и реформи във връзка с изпълнението на програмите за икономически корекции. Инструментът следва също така да предоставя техническа подкрепа за подготовката и изпълнението на реформи, които трябва да се предприемат в рамките на други инструменти на програмата. Комисията ще анализира исканията за подкрепа въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на съответните области на политиката, анализа на социално-икономически показатели и общия административен капацитет на държавата членка.

Въз основа на този анализ и като вземе предвид съществуващите мерки и действия, финансирани от други фондове на Съюза или по програми на Съюза, Комисията ще постигне споразумение с държавата членка относно приоритетните области за подкрепа, целите, препоръчителния график, обхвата на мерките за подкрепа, които трябва да се предоставят, и прогнозната обща финансова вноска, които трябва да бъдат определени в план за сътрудничество и подкрепа (член 19).

Видът на действията, които имат право да получават финансиране в рамките на инструмента за техническа подкрепа, ще включва, наред с другото, предоставяне на експертни познания, свързани с насоки за политиките и/или промяна на политиките, формулиране на стратегии и пътни карти за реформи, както и със законодателни, институционални, структурни и административни реформи; предоставяне на експерти, включително експерти на място; изграждане на капацитет, както и осъществяване на свързани с него поддържащи действия на всички равнища на управление, които също така по целесъобразност допринасят за овластяването на гражданското общество (член 18).

Държавите членки следва да имат възможността да допринасят на доброволна основа за бюджета на инструмента за техническа подкрепа по програмата като прехвърлят средства към него. Допълнителните доброволни прехвърляния могат да представляват вноски от планираните средства в рамките на фондовете на Съюза, прехвърлени съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) [правоприемник на РОР] (член 21).

Комисията приема работни програми за изпълнението на инструмента за техническа подкрепа по програмата посредством актове за изпълнение, в които се определят мерките за предоставяне на техническа подкрепа и всички елементи, изисквани съгласно Финансовия регламент 16 (член 23).

Механизъм за сближаване

Отговаряща на условията за финансиране държава членка в рамките на механизма за сближаване следва да бъде държава членка, която е предприела доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок. За тази цел доказуеми стъпки ще се състои от официално писмо от правителството на съответната държава членка до Комисията, в което държавата членка посочва ясната си ангажираност да се присъедини към еврозоната в разумен и определен срок и представя надеждна пътна карта, след консултация с Комисията, за прилагането на конкретни мерки за подготовка за успешно участие в еврозоната, включително мерки, за да осигури пълното привеждане на националното си законодателство в съответствие с изискванията на правото на Съюза (включително банковия съюз).

Видът на действията, финансирани в рамките на механизма за сближаване за подкрепа за членство в еврозоната, ще включва действия както за техническа, така и за финансова подкрепа ( в допълнение на тези, които вече са налични в рамките на другите два инструмента на програмата), които са от значение за подготовката за членство в еврозоната (членове 25 и 30). При компонентите за финансова и за техническа подкрепа, които се извършват в рамките на механизма за сближаване, следва да се спазват същите правила и процес на изпълнение, както при останалите инструменти по програмата.

Добавят се няколко допълнителни правила по отношение на допустимостта на реформите и действията по отношение на другите два инструмента. Тези допълнителни правила се отнасят до определянето на максималното индикативно разпределение и до предложенията за ангажименти за реформи, исканията за техническа подкрепа и свързания процес на оценяване. В допълнение Комисията също така ще оценява значението на предложените ангажименти за реформи и поисканата техническа подкрепа по отношение на подготовката за членство в еврозоната (членове 27 и 31).

Други разпоредби

За различните инструменти се определят разпоредби относно дейностите по комуникация по отношение на Европейския парламент и Съвета, както и по отношение на широката общественост (членове 17 и 20), както и разпоредби относно взаимното допълване (член 33), мониторинга (член 34), годишните доклади (член 35) и оценката (член 36).

2018/0213 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаването на Програмата за подкрепа на реформите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея и член 197, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 17 ,

като взе предвид становището на Комитета на регионите 18 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)В съответствие с членове 120 и 121 от Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“) държавите членки трябва да провеждат техните икономически политики с оглед допринасяне за постигането на целите на Съюз и в контекста на общите насоки, които Съветът формулира. Следователно координацията на икономическите политики на държавите членки представлява въпрос от общ интерес.

(2)Член 175 от Договора предвижда, inter alia, че държавите членки следва да координират своята икономическа политика по такъв начин, че да постигнат целите за икономическо, социално и териториално сближаване, предвидени в член 174.

(3)На равнището на Съюза рамката за определяне на националните приоритети за реформа и наблюдение на изпълнението им е европейският семестър за координация на икономическите политики. Държавите членки разработват собствени национални многогодишни инвестиционни стратегии в подкрепа на тези приоритети за реформа. Тези стратегии следва да бъдат представени заедно с годишните национални програми за реформи като начин за определяне и координиране на приоритетните инвестиционни проекти, които трябва да бъдат подпомогнати с финансиране от държавите членки и/или Съюза. Те следва също така да осигурят съгласуваното използване на финансирането от Съюза и да увеличат максимално добавената стойност на финансовото подпомагане, което получават по-специално от програмите, подкрепяни от Съюза в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейската функция за стабилизиране на инвестициите и InvestEU, когато е целесъобразно.

(4)Икономическата и финансова криза показа, че развитието на силни и устойчиви икономики и финансови системи, изградени върху силни икономически и социални структури, помага на държавите членки да реагират по-ефикасно на сътресения и да се възстановяват по-бързо от тях. Изпълнението на структурни реформи е сред политическите приоритети на Съюза, тъй като такива реформи се стремят да насочат възстановяването към устойчиво развитие, разгръщане на потенциала за растеж, укрепване на капацитета за приспособяване и подкрепа на процеса на сближаването във възходяща посока. Изпълнението на структурни реформи може също така да допринесе за икономическото и социално сближаване, насърчаването на производителността и инвестициите, както и създаването на добри условия за устойчив растеж и заетост в Съюза.

(5)Структурните реформи могат да допринесат за постигането на висока степен на устойчивост на националните икономики и на устойчиво сближаване между държавите членки, което е от решаващо значение за успешно и безпроблемно участие в икономическия и паричен съюз. Тази висока степен на устойчиво сближаване е от особено значение за държавите членки, чиято валута не е евро, в подготовката им за присъединяване към еврозоната.

(6)Степента на изпълнение на структурни реформи в държавите членки все още не е достатъчна в Съюза. Опитът с изпълнението на механизма за координация на икономическите политики в рамките на европейския семестър показва, че като цяло изпълнението на реформи е бавно и неравномерно и че националните усилия за реформи следва да се засилят и стимулират.

(7)С Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета 19 бе създадена Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) за периода 2017—2020 г., с бюджет в размер на 142 800 000 EUR. ППСР беше създадена с цел укрепване на капацитета на държавите членки за изготвяне и изпълнение на поддържащите растежа административни и структурни реформи, включително чрез помощ за ефикасното и ефективно използване на фондовете на Съюза. Техническата подкрепа по тази Програма се предоставя от Комисията по искане на държава членка и може да обхваща широк кръг области. Първоначалният опит с ППСР показа търсене на техническа подкрепа от порядъка на четири пъти (през 2017 г.) и пет пъти (през 2018 г.) своя годишен наличен бюджет.

(8)Други инструменти и програми на Съюза предоставят също така значителен принос за подобряването на условията, подкрепящи някои инвестиции, които могат да доведат до или да бъдат част от такива реформи. По-специално, фондовете на Съюза, обхванати от Регламент (ЕС) № YYY/XX на Европейския парламент и на Съвета [РОР], свързват инвестициите с подходящите условия (известни по-рано като „предварителни условия“), предвиждат механизъм за макроикономическо управление и могат да финансират разходи за структурни реформи, свързани с инвестициите в области на политиката, от значение за политиката на сближаване. Понастоящем обаче няма инструмент, който да предвижда директна финансова подкрепа, която да предоставя стимули за държавите членки да изпълняват реформи във всички области на политиката, в отговор на предизвикателствата, определени в европейския семестър. Освен това понастоящем няма инструмент, който да предоставя специфична и целева финансова и техническа подкрепа на държавите членки, чиято валута не е еврото, при техните усилия за изпълнение на реформи, които са от значение за присъединяване към еврозоната.

(9)Със съобщението на Комисията от 6 декември 2017 г. 20 , като част от пакет от инициативи за задълбочаване на икономическия и паричен съюз, бе предложено да се създадат инструмент за осъществяване на реформи и механизъм за сближаване като нови бюджетни инструменти. Целта на такива инструменти беше да се засили устойчивостта на националните икономики и да се разгърнат положителните ефекти в държавите членки като се предоставят стимули за изпълнението на структурни реформи, които допринасят за тези цели и са от съществено значение за стабилността на икономическия и паричен съюз.

(10)В този контекст е необходимо да се засили настоящата рамка за предоставянето на подкрепа на държавите членки чрез предоставяне на директна финансова подкрепа, наред с техническа подкрепа. За тази цел следва да се създаде нова Програма за подкрепа на реформите („програмата“), за да се предоставят ефективни стимули за засилване на изпълнението на структурни реформи в държавите членки. Програмата следва да бъде всеобхватна и следва също така да се възползва от опита, натрупан от Съюза и държавите членки от използването на други инструменти и програми. Програмата следва също така да продължи действията и начина на работа на ППСР, тъй като е доказано, че те са много полезни и са оценени високо от държавите членки за укрепване на административния капацитет на националните органи в различни области на политиката. Програмата следва също така да включва целева подкрепа за реформи в държави членки, чиято валута не е евро и които са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок.

(11)За да се позволи предоставянето на различни видове необходима подкрепа и за да се отговори на специфичността на всеки компонент, следва да се определят три различни, но допълващи се инструменти в рамките на програмата, а именно инструмент за осъществяване на реформи, инструмент за техническа подкрепа и специален механизъм за сближаване за подкрепа на подготовката за членство в еврозоната.

(12)Видовете финансиране и методите на изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за контрола, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(13) Общата цел на програмата е засилване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, растежа и заетостта. За тази цел тя следва да предостави финансови стимули за преодоляването на предизвикателства от структурно естество, както и следва да помогне да се укрепи административният капацитет на държавите членки досега, тъй като техните институции и икономически и социални сектори са засегнати.

(14)Специфичните цели следва да се определят за всеки инструмент на програмата. По отношение на инструмента за осъществяване на реформи, те следва да се състоят от изпълнението на конкретни етапни цели и цели, определени във връзка с изпълнението на ангажименти за реформи, които биха задвижили отпускането на финансови стимули. По отношение на инструмента за техническа подкрепа, те следва да подпомагат националните органи в техните усилия да разработват и изпълняват реформи, като се вземат предвид добри практики и поуки от партньори. Тези цели следва да се преследват във всички държави членки в рамките на тези два инструмента и в контекста на механизма за сближаване от тези държави членки, чиято валута не е евро и които са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок.

(15)За да се гарантира, че реформите, които получават подкрепа по програмата, разглеждат всички ключови икономически и социални области, Комисията следва да предостави както финансова подкрепа, така и техническа подкрепа в рамките на програмата по искане на държава членка в широк кръг от области на политиката, които включват области, свързани с управлението на публичните финанси и активи, институционалните и административните реформи, бизнес средата, сектора на финансите, пазарите на стоки, услуги и труд, образованието и обучението, устойчивото развитие, общественото здраве и социалното подпомагане.

(16)С настоящия регламент се определя финансов пакет за програмата, който представлява основната референтна сума по смисъла на Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление 21 за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. За всеки от трите инструмента на програмата следва да се определи подходящо индикативно разпределение на цялата сума на бюджета и следва да се създаде на нива, които са съизмерими с техните общи и специфични цели и съответните потребности.

(17)За да се отговори на допълнителните потребности по програмата, държавите членки следва да имат възможността да прехвърлят към бюджета на програмата планирани средства при споделено управление в рамките на фондовете на Съюза, съгласно процедурата за това. Прехвърлените средства следва да се изпълняват съгласно правилата на тази Програма и следва да се използват в полза на съответната държава членка.

(18)Като се има предвид значението на действията за справяне с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще допринася за интегрирането на действията в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел 25 % от бюджетните разходи на ЕС да са в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и ще бъдат преразгледани в контекста на съответните оценки и процеси на преразглеждане.

(19)По отношение на инструмента за осъществяване на реформи е необходимо да се определят видовете на реформите, които следва да имат право да получават финансова подкрепа. За да се гарантира техният принос за целите на програмата, допустимите реформи следва да са тези, с които се преодоляват предизвикателствата, определени в контекста на европейския семестър за координация на икономическите политики, включително тези, които се предлагат за разглеждането на специфичните за всяка държава препоръки.

(20)За да се гарантира реален стимул за държавите членки да извършват структурни реформи, е целесъобразно да се създаде максимална финансова вноска, която да е на тяхно разположение в рамките на инструмента за всеки етап на разпределението и в рамките на всяка покана. Максималната вноска следва да се изчислява въз основа на населението на държавите членки. За да се гарантира, че финансовите стимули са разпределени през целия период на прилагане на Програмата, разпределението на средства за държавите членки следва да се извършва на етапи. През първия етап, който продължава двадесет месеца, половината (11 000 000 000 EUR) от целия финансов пакет на инструмента за осъществяване на реформи следва да бъде предоставена на държавите членки, през който те биха могли да получат тяхното максимално разпределение като представят предложения за ангажименти за реформи.

(21)В интерес на прозрачността и ефикасността, в последващия етап, който продължава до края на програмата, Комисията следва да определи система от периодични покани, за да се разпредели оставащата половина (11 000 000 000 EUR) от целия финансов пакет на инструмента, плюс неизползваните суми от предишния етап. За тази цел следва да се организират опростени процедури. В рамките на всяка покана, всички държави членки следва да бъдат приканени да представят предложения за реформи едновременно и биха могли да получат тяхната максимална финансова вноска въз основа на техните предложения за реформи. В интерес на прозрачността, първата покана, организирана от Комисията по време на втория етап, следва да бъде за сума, която съответства на оставащата част (11 000 000 000 EUR) от целия финансов пакет на инструмента. Последващите покани следва да се организират от Комисията, само когато целият финансов пакет не е използван изцяло. Комисията следва да приема и публикува препоръчителен график на последващите покани, които трябва да се организират, и при всяка покана следва да посочва оставащата сума от целия пакет, който е на разположение в рамките на тази покана.

(22)Необходимо е да се установи процес за представянето на предложения за ангажименти за реформи от държавите членки, както и за тяхното съдържание. С оглед на това да се гарантира целесъобразността на процедурите, държава членка следва да представи предложението за ангажименти за реформи заедно със своята национална програма за реформи, но под формата на отделно приложение, което също така може да се представи в различен момент. Въпреки че участието в програмата е доброволно, държавите членки, които изпитват прекомерни дисбаланси, следва да се насърчават по-специално да представят предложения за реформи в рамките на инструмента за осъществяване на реформи, които разглеждат проблемите, довели до тези прекомерни дисбаланси.

(23)За да се гарантира ангажираността на и акцентът на съответните реформи, държавите членки следва да определят ангажиментите за реформи в отговор на предизвикателствата, определени в контекста на европейския семестър (включително предизвикателствата, определени в препоръките за отделните държави), и да предложат подробен набор от мерки за тяхното изпълнение, който следва да съдържа подходящи етапни цели, цели и график за изпълнението за максимален период от три години. Тясно сътрудничество между Комисията и държавите членки следва да се търси и постига в хода на целия процес.

(24)Комисията следва да оцени естеството и значението на ангажиментите за реформи, предложени от държавите членки, и следва да определи сумата, която трябва да се разпредели въз основа на прозрачни критерии. За тази цел тя следва да вземе предвид съществените елементи, предоставени от държавите членки, и да оцени дали се очаква ангажиментите за реформи, предложени от държавите членки, да решат ефективно предизвикателствата, установени в рамките на европейския семестър, дали те представляват цялостен пакет за реформи, дали се очаква те да засилят функционирането и устойчивостта на националната икономика и дали се очаква тяхното изпълнение да окаже трайно въздействие в държавата членка, когато е уместно чрез укрепването на институционалния и административния капацитет на съответната държава членка. В допълнение Комисията следва да оцени дали вътрешните споразумения, предложени от държавите членки, включително предложените етапни цели и цели, както и свързаните показатели, се очаква да гарантират ефективно изпълнение на ангажиментите за реформи за максимален срок от три години.

(25)Подходящите насоки следва да се определят в приложение към настоящия регламент, за да послужат като основание за Комисията да оцени по прозрачен и справедлив начин предложенията за ангажименти за реформи, представени от държавите членки, както и да определят финансовата вноска в съответствие с целите и всички други съответни изисквания, определени в настоящия регламент. В интерес на прозрачността и ефикасността за тази цел следва да се създаде рейтингова система за оценката на предложенията за ангажименти за реформи.

(26)За да се допринесе за изготвянето на висококачествени предложения и да се подпомогне Комисията при оценяването на предложенията за ангажименти за реформи, представени от държавите членки, както и при оценяването на степента на тяхното постигане, следва да се изготвят разпоредби за използването на партньорски консултации и експертна помощ. Освен това Комитетът за икономическа политика на Съвета, когато разглежда европейския семестър, в консултация по целесъобразност, със съответните комитети, предвидени в Договора, следва да може да предостави становище относно предложенията за ангажименти за реформи, представени от държавите членки. В интерес на опростяването, докладването от държавите членки относно постигнатия напредък в изпълнението на ангажиментите за реформи следва да се извършва в рамките на европейския семестър.

(27)За целите на опростяването, при определянето на финансовата вноска следва да се спазват опростени критерии. Финансовата вноска следва да бъде общата максимална индикативна сума, ако ангажиментите за реформи, предложени от държавите членки, напълно отговарят на критериите за оценка, и следва да бъде половината от максималната индикативна сума, ако ангажиментите за реформи, предложени от държавите членки, отговарят на тези критерии само по задоволителен начин. Държавата членка не следва да получи финансова вноска, ако предложението за ангажименти за реформи не отговаря задоволително на критериите за оценка.

(28)За да насърчи стабилността на ангажиментите за реформи, държава членка следва да има възможността за изменение на ангажиментите за реформи само веднъж през периода на изпълнение, когато обективни обстоятелства обосновават такъв курс на действия.

(29)За целите на прозрачността, ангажиментите за реформи, приети от Комисията, следва да се представят на Европейския парламент и Съвета, а дейностите по комуникация следва да се извършват по целесъобразност от Комисията.

(30)От съображения за ефективност и опростяване на финансовото управление на инструмента, финансовата подкрепа на Съюза за ангажиментите за реформи следва да бъде под формата на финансов принос, който не е свързан с разходите, както е посочено в член 121, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС, Евратом) YYY/ХХ на Европейския парламент и на Съвета 22 („Финансовия регламент“) при пряко управление.

(31)За целите на доброто финансово управление следва да се определят специфични правила за бюджетните задължения, плащанията, спирането, отмяната и възстановяването на средства. Плащанията следва да се основават на положителна оценка от Комисията за изпълнението на ангажименти за реформи от държавата членка. Спирането и отмяната на финансовата вноска следва да бъдат възможни, когато ангажиментите за реформи не са били изпълнени по задоволителен начин от държавата членка. За да се гарантира устойчиво въздействие на реформите, след като те са изпълнени, следва да се установи разумен срок за определяне на продължителността на реформите след плащането на финансовата вноска. Период от пет години следва да се счита за разумен минимум, който трябва да се прилага. Следва да се създадат подходящи процедури по оспорване, за да се гарантира, че решението на Комисията във връзка със спирането, отмяната и възстановяването на платени суми, спазва правото на държавите членки да предоставят коментари.

(32)По отношение на инструмента за техническа подкрепа, държавите членки търсят все по-често техническа подкрепа по ППСР, отвъд първоначалните очаквания. Почти всички държави членки са поискали подкрепа по ППСР, а исканията са разпределени между всички области на политиката, обхванати от тази програма. По тази причина основните характеристики на ППСР следва да се поддържат, включително действията, които имат право да получават финансиране в рамките на инструмента за техническа подкрепа.

(33)Инструментът за техническа подкрепа в рамките на програмата следва да продължи да подкрепя изпълнението на реформи, предприети по инициатива на държавите членки, реформи в контекста на процесите на икономическо управление или действията, свързани с изпълнението на правото на Съюза, както и реформи във връзка с изпълнението на програмите за икономически корекции. Той следва също така да предоставя техническа подкрепа за подготовката и изпълнението на реформи, които трябва да се предприемат в рамките на други инструменти на програмата.

(34)В съответствие с правилата и практиките, които вече съществуват по ППСР, следва да се установи лек процес за представянето на искания за техническа подкрепа. Като се спазва основополагащият принцип на равно третиране, добро финансово управление и прозрачност следва да се определят подходящите критерии за анализа на исканията, представени от държавите членки. Тези критерии следва да се основават на неотложността, сериозността и обхвата на проблемите, както и на нуждите от подкрепа, определени по отношение на областите на политиката, където се предвижда техническата подкрепа.

(35)Следва да се посочи съдържанието на плановете за сътрудничество и подкрепа, в които подробно са описани мерките за предоставянето на техническа подкрепа на държавите членки. За тази цел в предвидените мерки за техническа подкрепа и свързаната прогнозна обща финансова вноска следва да се вземат предвид действията и дейностите, финансирани от фондовете на Съюза или програмите на Съюза.

(36)За целите на отчетността, прозрачността и за да се гарантира видимостта на действията на Съюза, при определени условия, които защитават чувствителната информация, плановете за сътрудничество и подкрепа следва да се предоставят на Европейския парламент и Съвета, а дейностите по комуникация следва да се извършват по целесъобразност от Комисията.

(37)Следва да се определят разпоредбите относно изпълнението на инструмента за техническа подкрепа, по-специално методите на управление, формите на финансиране за мерките за техническа подкрепа и съдържанието на работните програми, които следва да се приемат посредством актове за изпълнение. С оглед на важността да се продължат усилията на държавите членки за планиране и изпълнение на реформи, е необходимо да се разреши съфинансиране на безвъзмездни средства в размер до 100 % от допустимите разходи. За да се позволи бързо мобилизиране на техническа подкрепа в случай на неотложност, следва да се изготвят разпоредби за приемането на специални мерки за ограничен период от време. За тази цел ограничена сума от бюджета в рамките на работната програма на инструмента за техническа подкрепа следва да се отдели за специални мерки.

(38)Механизмът за сближаване следва да бъде насочен към предоставянето както на финансова подкрепа, така и на техническа подкрепа на държавите членки (в допълнение към вече наличната подкрепа по другите два инструмента по програмата), чиято валута не е еврото и които са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок, с оглед на това да им се помогне да се подготвят за членство в еврозоната. За тази цел „доказуеми стъпки“ следва да се състои от официално писмо от правителството на съответната държава членка до Комисията, в което държавата членка посочва ясната си ангажираност да се присъедини към еврозоната в разумен и определен срок и представя надеждна пътна карта, след консултация с Комисията, за прилагането на конкретни мерки за подготовка за успешно участие в еврозоната, включително мерки, за да осигури пълното привеждане на националното си законодателство в съответствие с изискванията на правото на Съюза (включително банковия съюз).

(39)Инструментът следва да се състои от два различни компонента, които следва да бъдат насочени към предоставянето на по-големи финансови стимули за държавите членки, които предприемат и извършват съответни структурни реформи за присъединяване към еврозоната, и следва също така да бъдат насочени към предлагането на допълнителна целева техническа подкрепа за разработването и изпълнението на такива реформи.

(40)В интерес на съгласуваността и опростяването, при компонентите за финансова и за техническа подкрепа, които се извършват в рамките на механизма за сближаване, следва да се спазват същите правила и процес на изпълнение, както при останалите инструменти по програмата. Следователно съответните разпоредби във връзка с инструмента за осъществяване на реформи и инструмента за техническа подкрепа по програмата следва също така да се прилагат за съответните компоненти на механизма за сближаване като се допълват от някои специфични правила.

(41)По отношение на допустимостта на реформите и действията следва да има някои допълнителни правила за определяне на максималното индикативно разпределение, както и за предложенията за ангажименти за реформи, исканията за техническа подкрепа и свързания процес на оценяване. По-специално в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване следва да има на разположение допълнителна финансова вноска за разпределение на отговарящите на условията за финансиране държави членки на средства, които надхвърлят финансовата вноска, която следва да се отпусне по инструмента за осъществяване на реформи, която вноска следва да бъде отпускана срещу допълнителни реформи, предприети от съответните държави членки.

(42)За да се гарантира ефикасно и съгласувано разпределение на средства от бюджета на Съюза и спазване на принципа на добро финансово управление, действията по програмата следва да бъдат съгласувани с и да допълват текущите програми на Съюза, като същевременно се избягва двойно финансиране за едни и същи разходи. По-специално Комисията и държавите членки следва да осигурят във всички етапи от процеса ефективна координация, така че да се гарантира последователност, съгласуваност, взаимно допълване и полезно взаимодействие между източниците на финансиране, включително техническа помощ в тази връзка.

(43)Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество съществува необходимост да се оцени тази Програма въз основа на събраната информация чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално в държавите членки. Тези изисквания, когато е целесъобразно, следва да включват измерими показатели като основание за оценка на ефектите на програмата на място.

(44)Следва да се извърши независима междинна оценка на изпълнението на целите на програмата, на ефикасността на използването на нейните ресурси и нейната добавена стойност. В допълнение, в независимата последваща оценка следва да се разгледа дългосрочното въздействие на програмата.

(45)Следва да се определят ангажиментите за реформи, които трябва да се изпълнят от държавите членки, определянето на финансовата вноска от бюджета на програмата, която е разпределена за тях, както и работните програми за изпълнението на техническа подкрепа. За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.

(46)Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално реда и условията за изготвяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди, непряко управление, а също и контрола върху отговорността на финансовите оператори. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, засягат също защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на тези принципи е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

(47)В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета 23 , Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета 24 , Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета 25 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 26 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета 27 . В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права на Комисията, OLAF, Европейската прокуратура и Европейската сметна палата.

(48)Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен самостоятелно от държавите членки и могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(49)Настоящият регламент обаче не следва да засяга продължението и изменението на мерките за подкрепа, одобрени от Комисията въз основа на Регламент (ЕС) 2017/825 или друг акт на Съюза за прилагане на тази помощ до 31 декември 2020 г. Ето защо мерките, одобрени съгласно Регламент (ЕС) 2017/825, следва да останат валидни. За тази цел следва също така да се определят преходни разпоредби.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І
Общи разпоредби

Член 1
Предмет

С настоящия регламент се създава Програмата за подкрепа на реформите („програмата“).

С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.„техническа подкрепа“ означава мерки, които помагат на държавите членки да извършват институционални, административни и поддържащи растежа структурни реформи, включително мерки, които помагат на държавите членки, чиято валута не е еврото, да се подготвят за участие в еврозоната;

2.„финансова подкрепа“ означава финансова вноска за държава членка за целите на изпълнението на структурните реформи, набелязани в рамките на европейския семестър в съответствие с член 2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета 28 , и за целите на осъществяването на реформите, които са от значение за подготовката за участие в еврозоната;

3.„национален орган“ означава един или повече публични органи на равнището на правителството, включително тези на регионално и местно равнище, както и организации на държавата членка съгласно [член 2, параграф 42] от Финансовия регламент, които сътрудничат в дух на партньорство съгласно институционалната и правната рамка на държавите членки;

4.„средства на Съюза“ означава средствата, обхванати от Регламент (ЕС) № YYY/XX на Европейския парламент и на Съвета [правоприемник на РОР] 29 ;

5.„международна организация“ означава организация по смисъла на член 156 от Финансовия регламент и организации, приравнени към такава международна организация съгласно този член; както и

6.„отговаряща на условията за финансиране държава членка“, в рамките на механизма за сближаване, означава държава членка, чиято валута не е еврото и която е предприела доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок при подготовката си за присъединяване към еврозоната. Доказуеми стъпки се състои от официално писмо от правителството на съответната държава членка до Комисията, в което държавата членка посочва ясната си ангажираност да се присъедини към еврозоната в разумен и определен срок и представя надеждна пътна карта, след консултация с Комисията, за прилагането на конкретни мерки за подготовка за успешно участие в еврозоната, включително мерки, за да осигури пълното привеждане на националното си законодателство в съответствие с изискванията на правото на Съюза (включително банковия съюз).

Член 3
Структура на програмата

Програмата се състои от следните инструменти:

а)инструмент за осъществяване на реформи;

б)инструмент за техническа подкрепа; както и

в)механизъм за сближаване за подготовката за членство в еврозоната.

Член 4
Общи цели

Чрез програмата се подкрепят следните общи цели във всички държави членки:

а)да се допринесе за преодоляване на националните предизвикателства за реформите от структурно естество, насочени към подобряването на ефективността на националните икономики и към насърчаването на устойчиви икономически и социални структури в държавите членки, като по този начин се допринася за сближаването, конкурентоспособността, производителността, растежа и заетостта; както и

б)да се допринесе за укрепване на административния капацитет на държавите членки във връзка с предизвикателствата, пред които са изправени институциите, управленските структури, публичната администрация и икономическите и социалните сектори.

Член 5
Специфични цели

1.За да се постигнат общите цели, определени в член 4, в програмата са заложени специфични цели, които се следват в тясно сътрудничество със съответните държави членки.

2.Програмата има следните специфични цели:

а)по отношение на инструмента за осъществяване на реформи програмата предоставя на държавите членки финансови стимули с оглед на това да се постигнат етапните цели и целите на структурните реформи, както са определени в ангажиментите за реформи, представени на Комисията от държавите членки.

б)по отношение на инструмента за техническа подкрепа програмата подкрепя усилията на националните органи във връзка с подобряването на техния административен капацитет за разработването, развитието и изпълнението на реформи, включително чрез обмен на добри практики, подходящи процеси и методики и по-ефективно и по-ефикасно управление на човешките ресурси;

в)по отношение на механизма за сближаване за подготовка за членство в еврозоната програмата:

i) предоставя финансови стимули на отговарящите на условията за финансиране държави членки, за да им помогне да постигнат етапните цели и целите на реформите, които са от значение за подготовката за членство в еврозоната, както са определени в ангажиментите за реформи, представени на Комисията от държавите членки; както и

ii) подкрепя усилията на националните органи на отговарящите на условията за финансиране държави членки във връзка с подобряването на техния административен капацитет за разработването, развитието и изпълнението на реформи, които са от значение за подготовката за членство в еврозоната, включително чрез обмен на добри практики, подходящи процеси и методики и по-ефективно и по-ефикасно управление на човешките ресурси.

Член 6
Приложно поле

Общите и специфичните цели, определени в членове 4 и 5, се отнасят до области на политиката, свързани със сближаването, конкурентоспособността, производителността, научните изследвания и иновациите, интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, работните места и инвестициите, и по-специално към едно или повече от следните:

а)управлението на публичните финанси и активи, бюджетния процес, управлението на дълга и управлението на приходите, както и политиките за борба с отклонението от данъчно облагане;

б)институционалната реформа и ефективната и ориентирана към услугите публична администрация и електронното управление, включително по целесъобразност чрез опростяване на правилата, ефективно прилагане на принципите на правовата държава, реформа на съдебната система и засилване на борбата срещу измамите, корупцията и изпирането на пари;

в)бизнес средата, включително за малки и средни предприятия, реиндустриализацията, развитието на частния сектор, пазарите на стоки и услуги, инвестициите, публичното участие в предприятия, процесите на приватизация, търговията и преките чуждестранни инвестиции, конкуренцията и обществените поръчки, устойчивото секторно развитие и подкрепата за научните изследвания и иновациите и цифровизацията;

г)образованието и обучението, политиките за пазара на труда, включително социалния диалог за създаването на работни места, борбата срещу бедността, насърчаванетото на социално приобщаване, системите за социална сигурност и социално подпомагане, системите за общественото здраве и здравеопазването, както и политиките за сближаването, убежището, миграцията и границите;

д)политиките за извършване на действия в областта на климата, мобилността, насърчаването на енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите, енергията от възобновяеми източници, постигането на енергийна диверсификация и гарантирането на енергийната сигурност, както и за селскостопанския сектор, рибарството и устойчивото развитие на селските райони; както и

е)политиките за финансовия сектор, включително: насърчаването на финансова грамотност, финансовата стабилност, достъпа до финансиране и кредитиране за реалната икономика; и изготвянето, предоставянето и мониторинга и докладването на качеството на данните и статистическата информация.

Член 7
Бюджет

1.Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021–2027 г. възлиза на 25 000 000 000 EUR по текущи цени.

2.Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:

а)до 22 000 000 000 EUR за инструмента за осъществяване на реформи;

б)до 840 000 000 EUR за инструмента за техническа подкрепа;

в)до 2 160 000 000 EUR за механизма за сближаване, от които:

i) до 2 000 000 000 EUR за компонента за финансова подкрепа; както и

ii) до 160 000 000 EUR за компонента за техническа подкрепа.

Когато до 31 декември 2023 г. в рамките на механизма за сближаване държава членка извън еврозоната не предприеме доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок, максималната сума, която е на разположение за държавата членка в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване съгласно член 26, се разпределя за инструмента за осъществяване на реформи, посочен в първа алинея, буква а) от настоящия параграф. Комисията приема решение за тази цел, след като предостави на съответната държава членка възможността да представи своите съображения в срок от два месеца след представянето на нейните заключения.

3.Финансовият пакет за програмата може също така да покрива разходи, свързани с дейности за подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на програмата и постигането на нейните цели, по-специално проучвания, срещи на експерти, дейности по комуникация и предоставяне на информация, включително институционална комуникация за политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на настоящия регламент, разходи, свързани с ИТ мрежи, насочени към обработката и обмена на информация, включително институционални инструменти в областта на информационните технологии, и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на програмата. Разходите могат също така да покриват в рамките на всеки от трите инструмента, посочени в член 3, разходите за други дейности за подпомагане, като контрол на качеството и мониторинг на проектите за техническа подкрепа на място и разходите за партньорски консултации и експерти за оценката и изпълнението на структурни реформи.

4.Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат да бъдат прехвърляни към програмата по искане от тяхна страна. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с буква в) от посочения член и параграф. Когато е възможно, тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.

ГЛАВА II
Инструмент за осъществяване на реформи

Член 8
Допустими реформи
 

В съответствие с целите, определени в член 4, буква а) и член 5, параграф 2, буква а), структурните реформи, които са допустими за финансиране по програмата, са реформите, които са насочени към преодоляването на предизвикателствата, определени в контекста на европейския семестър за координация на икономическите политики.

Член 9
Максимална финансова вноска

В приложение I се определя максимална финансова вноска , която е на разположение на всяка държава членка от целия пакет на инструмента за осъществяване на реформи, посочен в член 7, параграф 2, буква а). Тази максимална финансова вноска се изчислява за всяка държава членка, като се използват критериите и методиката, определени в това приложение, въз основа на населението на всяка държава членка. Тази максимална финансова вноска е налична за разпределение за всяка държава членка, частично или изцяло, на всеки етап и за всяка покана за представяне на предложения от процеса на разпределение, определен в член 10.

Член 10
Процес на разпределение и покани за представяне на предложения

1.Процесът на разпределение на максималната финансова вноска, която е на разположение за всяка държава членка, посочена в член 9, се извършва на етапи и чрез покани за представяне на предложения. За всеки етап и при всяка покана за представяне на предложения държавите членки могат да предложат да получат цялата сума на максималната финансова вноска, посочена в член 9, за да изпълнят предложените съгласно член 11 ангажименти за реформи.

2.За период от двадесет месеца от датата на прилагане на настоящия регламент Комисията предоставя за разпределение 11 000 000 000 EUR, които представляват 50 % от целия пакет, посочен в член 7, параграф 2, буква а). Държавата членка може да предложи да получи цялата сума на максималната финансова вноска, посочена в член 9, за да изпълни предложените съгласно член 11 ангажименти за реформи.

3.За периода, който започва след края на периода, посочен в параграф 2, Комисията предоставя за разпределение 11 000 000 000 EUR, които представляват оставащите 50 % от целия пакет на инструмента за осъществяване на реформи, посочен в член 7, параграф 2, буква а), плюс сумата, която не е била разпределена съгласно параграф 2, въз основа на поканите за представяне на предложения, организирани и публикувани в рамките на инструмента за осъществяване на реформи. Първата покана за представяне на предложения е за разпределението на 11 000 000 000 EUR.

4.Когато след първата покана за представяне на предложения, посочена в параграф 3, целият наличен пакет, посочен в член 7, параграф 2, буква а), не е бил разпределен изцяло съгласно параграфи 2 и 3, Комисията организира последващи покани за представяне на предложения. За тази цел тя приема и публикува препоръчителен график на последващите покани за представяне на предложения, които трябва да се организират в този период, и при всяка покана посочва оставащата сума от целия пакет, посочен в член 7, параграф 2, буква а).

5.В случай че оставащата сума, посочена в параграф 4, не е достатъчна, за да покрие финансовите вноски на държавите членки, които са представили предложения в рамките на покана за представяне на предложения, както е определено в съответствие с член 12, разпределените средства за съответната държава членка се коригират пропорционално в съответствие с метода, определен в приложение I.

Член 11
Предложение за ангажименти за реформи

1.Държава членка, която желае да получи подкрепа в рамките на инструмента за осъществяване на реформи, представя на Комисията предложение за ангажименти за реформи. В предложението се определя подробен набор от мерки за изпълнението на структурни реформи в отговор на предизвикателствата, определени в процеса на европейския семестър, и се съдържат някои етапни цели, цели и график за изпълнението на реформите за максимален срок от три години.

2.Предложението за ангажименти за реформи се представя от съответната държава членка заедно с нейната национална програма за реформи под формата на отделно приложение. Това отделно приложение може да се представя заедно с националната програма за реформи или в различен момент.

3.Предложението за ангажименти за реформи е надлежно обосновано и подкрепено с доказателства. В него по-специално се определят следните елементи:

а) естеството и значението на структурната реформа, предложена в контекста на предизвикателствата, определени в европейския семестър;

б) очакваните икономически и социални въздействия на реформата в съответната държава членка и, когато е възможно, ефектите в други държави членки.

в) придружаващите мерки, които могат да бъдат необходими;

г) евентуалните разходи за инвестиции, свързани с реформите, включително информация относно съществуващото или планираното финансиране на тези разходи от Съюза;

д) вътрешните споразумения за ефективното изпълнение на ангажиментите за реформи от съответната държава членка, включително предложените етапни цели и цели, както и свързаните с тях показатели; както и

е) всяка друга информация от значение.

4.При подготовката на висококачествени предложения за ангажименти за реформи Комисията може да организира партньорски консултации, за да се позволи на отправилите такова искане държави членки да се възползват от опита на други държави членки.

5.При оценката на предложението за ангажименти за реформи Комисията действа в тясно сътрудничество със съответната държава членка. Комисията може да направи коментари или да поиска допълнителна информация. Съответната държава членка предоставя поисканата допълнителна информация и може да преразгледа предложението, ако е необходимо, преди неговото официално представяне.

6.При оценката на предложението за ангажименти за реформи и при определянето на сумата, която трябва да се разпредели на съответната държава членка, Комисията взема предвид обосновката и елементите, предоставени от съответната държава членка, както е посочено в параграф 3, както и всяка друга информация от значение.

7.Комисията оценява естеството и значението на предложението за ангажименти за реформи и за тази цел тя взема предвид следните критерии:

а) дали ангажиментите за реформи:

i)    се очаква ефективно да преодолеят предизвикателствата, установени в контекста на европейския семестър, а именно:

-        в специфичните за всяка държава препоръки и в други свързани с това документи на европейския семестър, официално приети от Комисията; или

-        когато е приложимо, в процедурата при макроикономически дисбаланси, установена с Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета 30 ;

ii)    представляват цялостен пакет за реформи,

iii)    се очаква да засилят функционирането и устойчивостта на икономиката на съответната държава членка;

iv)    се очаква, посредством тяхното изпълнение, да имат дълготрайно отражение, когато е приложимо, чрез укрепване на институционалния и административния капацитет на съответната държава членка; както и

б) дали вътрешните споразумения, предложени от съответните държави членки, се очаква да гарантират ефективно изпълнение на ангажиментите за реформи за максимален срок от три години, включително предложените етапни цели и цели, както и свързаните показатели.

Критериите за оценка, посочени в настоящия параграф, се прилагат в съответствие с насоките, установени в приложение II.

8.За целите на оценката на предложенията за ангажименти за реформи, представени от държавите членки, Комисията може да се подпомага от експерти.

9.Комитетът за икономическа политика, създаден с Решение № 2000/604/ЕО на Съвета относно състава и Устава на Комитета за икономическа политика 31 , може да предостави становището си по предложенията за ангажименти за реформи, представени от държавите членки.

Член 12
Решение на Комисията

1.Комисията приема решение в рамките на четири месеца от официалното представяне на предложението от държавата членка посредством акт за изпълнение. В случай че Комисията даде положителна оценка на предложение за ангажименти за реформи, представено от държавата членка, в това решение се определят ангажиментите за реформи, които трябва да се изпълнят от държавата членка, включително етапните цели и целите, както и финансовата вноска, разпределена съгласно член 10.

Съгласно член 33 с финансовата вноска се допълват други мерки или операции, които се подкрепят от фондовете на Съюза.

2.Финансовата вноска, посочена в параграф 1, се определя като се вземат предвид естеството и значението на реформите, предложени от съответната държава членка, както са оценени въз основа на критериите, определени в член 11, параграф 7, въз основа на насоките, установени в приложение II, и в съответствие със следните критерии:

а)когато предложението за ангажименти за реформи, представено от съответната държава членка, отговаря изцяло на критериите, определени в член 11, параграф 7, ангажиментите за реформи се считат за „съществени“ и общата сума на максималната финансова вноска, посочена в член 9, се разпределя на съответната държава членка;

б)когато предложението за ангажименти за реформи от съответната държава членка отговаря задоволително на критериите, определени в член 11, параграф 7, ангажиментите за реформи се считат за „значителни“ и половината от максималната финансова вноска, посочена в член 9, се разпределя на съответната държава членка; както и

в)когато предложението за ангажименти за реформи от съответната държава членка не отговаря задоволително на критериите, определени в член 11, параграф 7, финансова вноска няма да бъде разпределена на съответната държава членка.

3.В решението, посочено в параграф 1, се определя финансовата вноска, която трябва да се плати на един транш, след като държавата членка изпълни задоволително всички етапни цели и цели, определени във връзка с изпълнението на ангажимента за реформи.

В решението се определя срокът за изпълнение на ангажиментите за реформи, който не надвишава три години след приемането на решението. В него също така се установяват: подробните ангажименти и графикът за изпълнение и докладване на ангажиментите за реформи от съответната държава членка в рамките на процеса на европейския семестър; съответните показатели във връзка с изпълнението на етапните цели и целите; както и начинът за предоставяне на достъп от Комисията до изходните съответни данни.

4.Когато Комисията дава отрицателна оценка на предложение за ангажименти за реформи, представено от държава членка, тя следва да съобщи тази оценка в рамките на четири месеца от официалното представяне на предложението за ангажименти за реформи от държавата членка.

Член 13
Изменение на ангажиментите за реформи

1.Когато ангажиментите за реформи, включително съответните етапни цели и цели, вече не могат да бъдат постигнати частично или изцяло от съответната държава членка поради обективни обстоятелства, съответната държава членка може да отправи обосновано искане до Комисията, за да измени или замени решението, посочено в член 12, параграф 1. За тази цел държавата членка може да предложи изменен набор или нов набор от ангажименти за реформи.

2.Когато Комисията счете, че причините, представени от съответната държава членка, обосновават изменение на ангажиментите за реформи, Комисията оценява новото предложение съгласно разпоредбите на член 11 и взема ново решение съгласно член 12 в срок от четири месеца от официалното представяне на искането.

3.Когато Комисията счете, че причините, представени от съответната държава, членка не обосновават изменение на ангажиментите за реформи, тя отхвърля искането в срок от четири месеца от неговото официално представяне, след като предостави на съответната държава членка възможността да представи своите съображения в срок от един месец след съобщаването на заключенията на Комисията.

4.Изменение на ангажиментите за реформи може да се направи само веднъж през срока на изпълнение, определен в решението, посочено в член 12, параграф 1.

Член 14
Докладване на държавата членка в рамките на европейския семестър

Без да се засягат разпоредбите на член 12, параграф 3, втора алинея, съответната държава членка редовно докладва в рамките на процеса на европейския семестър относно постигнатия напредък в изпълнението на ангажиментите за реформи. За тази цел държавите членки са приканени да използват съдържанието на националните програми за реформи като инструмент за докладване относно напредъка по отношение на извършването на реформи. Подробните ангажименти и графикът за докладване, включително начинът за предоставяне на достъп от Комисията до изходните съответни данни, са определени в решението, посочено в член 12, параграф 1.

Член 15
Правила относно плащанията, спирането и отмяната на финансови вноски

1.Финансова вноска, предоставена на държава членка в рамките на инструмента за осъществяване на реформи, се предоставя под формата на финансиране, което не е свързано с разходите, посочени в член 125, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент; тя се управлява в съответствие с правилата за пряко управление, определени в този регламент, и не изисква национално съфинансиране.

2.Решението, посочено в член 12, параграф 1, представлява индивидуално правно задължение по смисъла на Финансовия регламент, което може да се основава на глобални задължения. Бюджетните задължения могат да бъдат разпределени в годишни вноски, разпределени в продължение на няколко години. 

3.Плащането на финансови вноски на съответната държава членка по настоящия член се извършва в съответствие с бюджетните кредити и при условие че са налични средства.

4.След приключване на ангажиментите за реформи съответната държава членка представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовата вноска. Комисията оценява в срок от два месеца от представянето на искането дали съответните етапни цели и цели, определени в решението, посочено в член 12, параграф 1, са изпълнени задоволително. За тази цел тя може да се подпомага от съответни експерти, както е посочено в член 11, параграф 8.

Когато оценката е с положителен резултат, изплащането на финансовата вноска се извършва съгласно Финансовия регламент.

5.Когато в резултат на оценката, посочена в параграф 4, Комисията установи, че етапните цели и целите, определени в решението, посочено в член 12, параграф 1, не са изпълнени задоволително, плащането на цялата или част от финансовата вноска се спира. Съответната държава членка има възможността да представи своите коментари в срок от един месец от представянето на оценката на Комисията.

Спирането се отменя, когато държавата членка предприеме необходимите мерки, за да гарантира задоволително изпълнение на етапните цели и целите, посочени в член 12, параграф 1.

6.Чрез дерогация от член 116, параграф 2 от Финансовия регламент, срокът за плащане започва от датата на съобщаването на положителния резултат на държавата членка съгласно параграф 4, втора алинея или от датата на съобщаването на отмяната на спиране съгласно параграф 5, втора алинея.

7.Когато съответната държава членка не предприеме необходимите мерки в срок от шест месеца от спирането, Комисията отменя сумата на финансовата вноска съгласно член 14, параграф 1 от Финансовия регламент, след като предостави на съответната държава членка възможността да представи своите коментари в срок от два месеца от представянето на нейните заключения.

8.Когато в рамките на осемнадесет месеца от датата на приемане на ангажиментите за реформи, установени в решението, посочено в член 12, параграф 1, съответната държава членка не постигне осезаем напредък по отношение на всички съответни етапни цели и цели, сумата на финансовата вноска се отменя съгласно член 14, параграф 1 от Финансовия регламент. Непостигането на осезаем напредък означава, че държавата членка не е спазила графика, посочен в член 12, параграф 3.

Комисията взема решение относно отмяната, след като предостави на съответната държава членка възможността да представи своите коментари в срок от два месеца след съобщаването 

Член 16
Устойчивост на реформите

1.Държава членка възстановява на Комисията всяка финансова вноска, платена съгласно член 15 по отношение на ангажимент за реформи, когато в срок от пет години от плащането условията, които са позволили тези плащания, са се променили значително в съответната държава членка.

2.Следните случаи представляват значителна промяна в условията, които са позволили плащането:

а)елементите, които са довели до постигането на ангажиментите за реформи, са се променили; или

б)елементите, които са довели до постигането на ангажиментите за реформи, са се променили значително от други мерки.

3.Комисията взема решение относно възстановяването, след като предостави на съответната държава членка възможността да представи своите коментари в срок от два месеца след съобщаването на нейните заключения. 

Член 17
Информация до Европейския парламент и Съвета и съобщаване на ангажиментите за реформи
 

1.Комисията предава без ненужно забавяне ангажиментите за реформи, посочени в член 12, на Европейския парламент и Съвета.

2.Когато съответната държава членка даде съгласието си, Комисията може да участва в дейностите по комуникация, за да се гарантира видимостта на финансирането от Съюза за финансовата подкрепа, предвидена в пакета с ангажименти за реформи.

ГЛАВА III
Инструмент за техническа подкрепа

Член 18
Допустими действия за техническа подкрепа

В съответствие с целите, определени в член 4, буква б) и член 5, параграф 2, буква б), чрез инструмента за техническа подкрепа се финансират по-специално следните видове действия:

а)предоставяне на експертни познания, свързани с насоки за политиките, промяна на политиките, формулиране на стратегии и пътни карти за реформи, както и със законодателни, институционални, структурни и административни реформи;

б)осигуряване на експерти за по-дълъг или по-кратък период, включително експерти на място, за изпълнение на задачи в специфични области или за извършване на оперативни дейности, при необходимост с помощ за устен превод, писмен превод и сътрудничество, с административна помощ и инфраструктурни съоръжения и оборудване;

в)изграждане на институционален, административен или секторен капацитет, както и осъществяване на свързани с него поддържащи действия на всички равнища на управление, които също така по целесъобразност допринасят за овластяването на гражданското общество, по-специално:

i)семинари, конференции и работни срещи;

ii)работни посещения до съответни държави членки или трети държави, за да се даде възможност на служителите да придобият или увеличат своя експертен опит или знания по отношение на съответни въпроси; както и

iii)действия за обучение и разработване на онлайн или други модули за обучение с цел да се подпомогне развитието на необходимите професионални умения и знания във връзка със съответните реформи;

г)събиране на данни и статистическа информация; разработване на общи методики и по целесъобразност — на показатели или целеви показатели;

д)организиране на местна оперативна подкрепа в области, като убежище, миграция и граничен контрол;

е)изграждане на ИТ капацитет, включително експертни познания свързани с разработка, поддръжка, експлоатация и контрол на качеството на ИТ инфраструктурата и приложенията, необходими за изпълнение на съответните реформи, както и експертни познания, свързани с програмите, насочени към цифровизацията на публичните услуги;

ж)проучвания, изследвания, анализи и допитвания, оценки и оценки на въздействието; изготвяне и публикуване на наръчници, доклади и образователни материали;

з)комуникационни проекти за обучение, сътрудничество, повишаване на осведомеността, дейности за разпространение и обмен на добри практики; организиране на кампании за повишаване на осведомеността и информиране, медийни кампании и мероприятия, включително институционална комуникация, както и по целесъобразност, комуникация чрез социални мрежи; както и

и)изготвяне и публикуване на материали с цел разпространяване на информация, както и на резултатите от програмата, включително чрез разработката, експлоатацията и поддръжката на системи и средства, които използват информационни и комуникационни технологии.

Член 19
Искане за техническа подкрепа

1.Държава членка, която желае да получи техническа подкрепа в рамките на този инструмент, подава искане за техническа подкрепа до Комисията, в което се посочват областите на политиката и приоритетите за подкрепа в обхвата на програмата, както е определено в член 6. Комисията организира покани за представяне на предложения в рамките на инструмента за техническа подкрепа, в която ще се определят подходящите срокове за представянето на искания. Комисията изготвя насоки относно основните елементи, които трябва да бъдат включени в искането за подкрепа.

2.Държавите членки могат да представят искане за техническа подкрепа при следните обстоятелства, свързани със:

а)изпълнението на реформи, предприети от държавите членки по тяхна собствена инициатива, по-специално за постигане на устойчив икономически растеж и създаване на работни места;

б)изпълнението на програми за икономически корекции в държавите членки, които получават финансова помощ от Съюза съгласно съществуващи инструменти, по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета 32 по отношение на държавите членки, чиято валута е еврото, и Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета 33 по отношение на държавите членки, чиято валута не е еврото;

в)изпълнението на поддържащи растежа реформи в контекста на процесите за икономическо управление, по-специално на специфичните за всяка държава препоръки, отправени в рамките на европейския семестър, или на действия, свързани с прилагането на правото на Съюза;

г)изготвянето на предложение за ангажименти за реформи и изпълнението на ангажиментите за реформи, предприети от държавите членки;

д)изпълнението на реформи, които са от значение за подготовката за членство в еврозоната на държавите членки, чиято валута не е еврото и които са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок.

3.Като взема предвид принципите на прозрачност, равно третиране и добро финансово управление и след провеждане на диалог с държавата членка, включително в контекста на европейския семестър, Комисията анализира искането за подкрепа, посочено в параграф 1 от настоящия член, въз основа на неотложността, обхвата и дълбочината на установените проблеми, нуждите от подкрепа по отношение на въпросните области на политиката, анализа на социално-икономическите показатели и общия административен капацитет на държавата членка.

Въз основа на посочения анализ и като взема предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондове на Съюза или други програми на Съюза, Комисията постига споразумение със съответната държава членка относно приоритетните области на подкрепа, целите, препоръчителния график, обхвата на мерките за подкрепа, които ще се предоставят, както и прогнозната обща финансова вноска за тази техническа подкрепа, която се определя в план за сътрудничество и подкрепа.

4.В плана за сътрудничество и подкрепа, посочен в параграф 3, отделно от друга техническа подкрепа, се определят мерките, свързани с подготовката за членство в еврозоната съгласно член 32. В плана също така се определят отделно мерките, свързани с ангажиментите за реформи, предприети от държавите членки съгласно членове 13 и 29.

Член 20
Информация до Европейския парламент и Съвета и съобщаване на плановете за сътрудничество и подкрепа
 

1.Комисията, със съгласието на съответната държава членка, предава без ненужно забавяне плана за сътрудничество и подкрепа на Европейския парламент и Съвета. Съответната държава членка може да откаже да предостави такова съгласие в случай на чувствителна или поверителна информация, чието оповестяване би могло да застраши публичните интереси на държавата членка.

2.Независимо от разпоредбите на параграф 1, Комисията предава плана за сътрудничество и подкрепа на Европейския парламент и Съвета при следните обстоятелства:

а)непосредствено след като съответната държава членка е редактирала цялата чувствителна или поверителна информация, чието оповестяване би могло да застраши публичните интереси на държавата членка;

б)след разумен срок от време, през който оповестяването на съответната информация няма да засегне отрицателно прилагането на мерките за подкрепа в съответствие с настоящата програма и във всички случаи, не по-късно от два месеца след предоставянето на посочените мерки в съответствие с плана за сътрудничество и подкрепа.

3.Комисията може да участва в дейностите по комуникация, за да се гарантира видимостта на финансирането от Съюза за мерките за подкрепа, предвидени в плановете за сътрудничество и подкрепа.

Член 21
Други финансови вноски за инструмента за техническа подкрепа

1.В допълнение на финансовия пакет, посочен в член 7, параграф 2, буква б) и член 7, параграф 2, буква в), подточка ii), бюджетът за техническа подкрепа по програмата може да се финансира чрез допълнителни доброволни вноски от държавите членки.

2.Допълнителните доброволни вноски, посочени в параграф 1, могат да се състоят от направените вноски съгласно член 100 от Регламент [правоприемник на РОР] и съгласно процедурата, определена в този член, както е посочено в член 7, параграф 4.

Член 22
Допълнително финансиране

Действията, финансирани в рамките на инструмента за техническа подкрепа, могат да получат подкрепа от други програми, инструменти или фондове на Съюза, финансирани от бюджета на Съюза, при условие че такава подкрепа не покрива едни и същи разходи.

Член 23
Изпълнение на инструмента за техническа подкрепа

1.Комисията изпълнява инструмента за техническа подкрепа по програмата в съответствие с Финансовия регламент.

2.Мерките от инструмента за техническа подкрепа по програмата могат да се изпълняват от Комисията пряко или непряко — посредством субекти и лица, различни от държавите членки, в съответствие с член XX от Финансовия регламент. По-специално, подкрепата от Съюза за действията съгласно член 19 се предоставя под формата на:

а)безвъзмездни средства;

б)договори за обществени поръчки;

в)възстановяване на разходи, направени от външни експерти, включително експерти от националните, регионалните или местните органи на предоставящите или получаващите подкрепа държави членки;

г)вноски в доверителни фондове, създадени от международни организации; както и

д)действия, извършвани чрез непряко управление.

3.Безвъзмездни средства могат да се отпускат на национални органи на държавите членки, групата на Европейската инвестиционна банка, международни организации, публични или частни органи и субекти, които са законно установени във:

а)държави членки;

б)държави от Европейската асоциация за свободна търговия, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в съответствие с условията, предвидени в него.

Процентът на съфинансиране за безвъзмездните средства е до 100 % от допустимите разходи.

4.Техническата подкрепа може също така да се предоставя от отделни експерти, които могат да бъдат поканени да дадат принос към избрани дейности, организирани по програмата, когато това е необходимо за постигането на специфичните цели, посочени в член 5, параграф 2, буква б) и член 5, параграф 2, буква в), подточка ii).

5.За целите на изпълнението на инструмента за техническа подкрепа по програмата Комисията приема работни програми чрез актове за изпълнение и информира за това Европейския парламент и Съвета.

В работните програми се посочват разпределените средства за инструмента за техническа подкрепа. В тях също така се определят мерките, необходими за неговото изпълнение в съответствие с общите и специфичните цели, посочени в член 4, буква б), член 5, параграф 2, буква б) и член 5, параграф 2, буква в), подточка ii), както и критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства, и елементите, изисквани съгласно Финансовия регламент.

6.За да се гарантира своевременната наличност на средства, ограничена част от работната програма се определя за специални мерки в случай на непредвидени и надлежно обосновани причини за спешност, изискващи незабавна реакция, включително сериозни затруднения в икономиката или важни обстоятелства, засягащи сериозно икономическите или социалните условия в дадена държава членка и излизащи извън нейния контрол.

Комисията може, по искане на държава членка, която желае да получи техническа подкрепа, да приеме специални мерки в съответствие с целите и действията, определени в този инструмент, за да предостави техническа подкрепа на националните органи при посрещането на спешните нужди. Такива специални мерки са временни по своето естество и не подлежат на условията, определени в член 19, параграф 2. Специалните мерки приключват в срок до шест месеца и могат да бъдат заменени с мерки за техническа подкрепа в съответствие с условията, определени в член 19.

ГЛАВА IV
Механизъм за сближаване

Член 24
Общи разпоредби

1.Механизмът за сближаване за членство в еврозоната е на разположение на всяка отговаряща на условията за финансиране държава членка, както е посочено в член 2, параграф 6. Подкрепата се състои от следните два компонента:

а)компонент за финансова подкрепа; както и

б)компонент за техническа подкрепа.

2.Разпоредбите на глава II се прилагат за компонента за финансова подкрепа, като се допълват от разпоредбите, посочени в членове 25—29.

3.Разпоредбите на глава III се прилагат за компонента за техническа подкрепа, като се допълват от разпоредбите, посочени в членове 30—32.

Раздел 1
Финансова подкрепа

Член 25
Допустими реформи

Структурните реформи, които са допустими за финансиране в рамките на механизма за сближаване, са реформи, които помагат на отговарящите на условията за финансиране държави членки при тяхната подготовка за членство в еврозоната. Тези реформи са насочени към преодоляването на предизвикателствата, определени в контекста на европейския семестър за координация на икономическите политики. 

Член 26
Максимална финансова вноска, която е на разположение на държавите членки

В приложение X се определя максимална финансова вноска, която е на разположение за всяка държава членка от целия финансов пакет, посочен в член 7, параграф 2, буква в), подточка i). Тази максимална финансова вноска се изчислява за всяка отговаряща на условията за финансиране държава членка, като се използват критериите и методиката, определени в това приложение, въз основа на населението на всяка държава членка, и се прилага за всеки от етапите на разпределение на средствата и поканите за представяне на предложения, посочени в член 10.

Без да се засягат разпоредбите на член 7, параграф 2, втора алинея, тази максимална финансова вноска е налична за разпределение за всяка отговаряща на условията за финансиране държава членка, частично или изцяло, на всеки етап от процеса на разпределение в съответствие с процедурата, определена в член 10, и представлява допълнителна вноска, с която се надвишава финансовата вноска, посочена в член 9, която се отпуска срещу допълнителни реформи, предприети от съответната държава членка в съответствие с член 25.

Член 27
Предложение за ангажименти за реформи

1.Отговаряща на условията за финансиране държава членка представя предложение за ангажименти за реформи в рамките на компонента за финансова подкрепа на този механизъм за сближаване съгласно член 11.

2.С предложението за ангажименти за реформи, посочено в параграф 1, се определят реформите, считани за важни за подготовка на отговарящите на условията за финансиране държави членки за участие в еврозоната, и в него се посочва официалното писмо от правителството на съответната държава членка до Комисията, в което държавата членка посочва ясната си ангажираност да се присъедини към еврозоната в разумен и определен срок и представя надеждна пътна карта, след консултация с Комисията, за прилагането на конкретни мерки за подготовка за успешно участие в еврозоната, включително мерки, за да осигури пълното привеждане на националното си законодателство в съответствие с изискванията на правото на Съюза (включително банковия съюз).

Това предложение не се отнася до реформи, които вече са предложени или вече са финансирани в рамките на инструмента за осъществяване на реформи, посочен в глава II.

3.Комисията оценява всяко предложение за ангажименти за реформи, представено в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване, съгласно член 11. В допълнение Комисията също така оценява значението на предложените ангажименти за реформи за подготовката за членство в еврозоната.

Член 28
Решение на Комисията

1.Комисията приема решение съгласно член 12, параграф 1, в което се определят същите елементи, посочени в този член, във връзка с ангажиментите за реформи, които трябва да се изпълнят от отговарящата на условията за финансиране държава членка, които са важни за подготовката за членство в еврозоната. В това решение също се прави позоваване на официалното писмо от правителството на съответната държава членка до Комисията, в което държавата членка посочва ясната си ангажираност да се присъедини към еврозоната в разумен и определен срок и представя надеждна пътна карта, след консултация с Комисията, за прилагането на конкретни мерки за подготовка за успешно участие в еврозоната, включително мерки, за да осигури пълното привеждане на националното си законодателство в съответствие с изискванията на правото на Съюза (включително банковия съюз).

2.Финансовата вноска, определена в решението, посочено в член 12, параграф 1, се определя в съответствие със същите критерии, посочени в този член, и в съответствие с допълнителния критерий, определен в член 27, параграф 3. Тя представлява отделна вноска в сравнение с финансовата вноска, която се отпуска в рамките на инструмента за осъществяване на реформи, и се разпределя срещу реформи, които са важни за подготовката на съответната държава членка за членство в еврозоната и са предприети от нея..

Член 29
Допълнително финансиране

Реформите, които се финансират в рамките на инструмента за осъществяване на реформи съгласно глава II, не се финансират в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване.

Раздел 2
Техническа подкрепа

Член 30
Допустими действия

В съответствие с целите, посочени в член 4, буква б) и член 5, параграф 2, буква в), подточка ii), механизмът за сближаване може да финансира действия и дейности съгласно член 18, които подкрепят реформи, които помагат на отговарящите на условията за финансиране държави членки при тяхната подготовка за членство в еврозоната.

Член 31
Искане за техническа подкрепа

1.Отговаряща на условията за финансиране държава членка представя искане за техническа подкрепа в рамките на механизма за сближаване съгласно член 19. В това искане също се прави позоваване на официалното писмо от правителството на съответната държава членка до Комисията, в което държавата членка посочва ясната си ангажираност да се присъедини към еврозоната в разумен и определен срок и представя надеждна пътна карта, след консултация с Комисията, за прилагането на конкретни мерки за подготовка за успешно участие в еврозоната, включително мерки, за да осигури пълното привеждане на националното си законодателство в съответствие с изискванията на правото на Съюза (включително банковия съюз).

2.В исканията за техническа подкрепа се посочва дали те са от значение за подготовката за членство в еврозоната съгласно член 30, като се предоставя подходяща обосновка за това.

3.Комисията анализира исканията за техническа подкрепа в рамките на механизма за сближаване отделно от други искания за техническа подкрепа. При извършването на своя анализ съгласно член 19 Комисията разглежда също така значението на искането за подготовката за членство в еврозоната.

4.В плана за сътрудничество и подкрепа, посочен в член 19, параграф 3, отделно от друга техническа подкрепа, се определят мерките, свързани с подготовката за членство в еврозоната.

Член 32
Изпълнение на техническа подкрепа

В работните програми, посочени в член 23, параграф 5, се определя също така разпределението на техническата подкрепа за отговарящите на условията за финансиране държави членки във връзка с реформите, които помагат при тяхната подготовка за членство в еврозоната. В годишните работни програми се определят и мерките, необходими за тяхното изпълнение в съответствие с общите и специфичните цели, посочени в член 4, буква б) и член 5, параграф 2, буква в), подточка ii), критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства, и всички елементи, изисквани съгласно Финансовия регламент.

ГЛАВА V
Взаимно допълване, мониторинг и оценка

Член 33
Координация и взаимно допълване

1.Комисията и съответните държави членки, в степен, която е съизмерима със съответните им отговорности, насърчават взаимодействията и гарантират ефективната координация между програмата и другите програми и инструменти на Съюза, и по-специално с мерките, финансирани със средства на Съюза. За целта те:

а)осигуряват взаимно допълване, полезно взаимодействие, последователност и съгласуваност между различните инструменти на равнището на Съюза, на национално и по целесъобразност, на регионално равнище, по-специално във връзка с мерките, финансирани със средства на Съюза, както във фазата на планиране, така и по време на изпълнението;

б)оптимизират механизмите за координация с цел избягване на дублирането на усилия; както и

в)осигуряват тясно сътрудничество между отговарящите за изпълнението лица на равнището на Съюза, на национално и по целесъобразност, на регионално равнище с цел осъществяване на съгласувани и рационализирани действия за подкрепа в рамките на всеки инструмент, създаден съгласно настоящия регламент.

2.Комисията полага всички усилия, за да гарантира взаимно допълване и взаимодействие с подкрепата, предоставяна от други съответни международни организации.

Член 34
Мониторинг на изпълнението

1.Комисията извършва мониторинг върху изпълнението на програмата и измерва постигането на общите цели, определени в член 4, и на специфичните цели, посочени в член 5. Показатели, които ще се използват за докладване на напредъка и за целите на наблюдението и оценката на програмата за постигането на общите и конкретните цели, се определят в приложение III за всеки инструмент по програмата. Мониторингът на изпълнението е целенасочен и пропорционален на дейностите, които се извършват в рамките на различните инструменти на програмата.

2.Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Член 35
Годишен доклад

1.Комисията предоставя годишен доклад на Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на програмата.

2.Във връзка с дейностите за финансова подкрепа годишният доклад включва информация относно постигнатия напредък по отношение на ангажиментите за реформи от съответната държава членка в рамките на инструмента за осъществяване на реформи. Годишният доклад включва също така еквивалентна информация относно изпълнението на компонента за финансова подкрепа в рамките на механизма за сближаване.

За целите на докладването относно дейностите за финансова подкрепа, посочени в параграф 1, Комисията може по целесъобразност да използва съдържанието на съответните документи, официално приети от Комисията в рамките на европейския семестър.

3.Във връзка с дейностите за техническа подкрепа годишният доклад включва информация относно:

а)искания за подкрепа, подадени от държавите членки съгласно член 19, параграф 1;

б)анализа на прилагането на посочените в член 19, параграф 2 критерии, използвани за анализ на подадените от държавите членки искания за подкрепа;

в)планове за сътрудничество и подкрепа, посочени в член 19, параграф 3; както и

г)специални мерки, приети съгласно член 23, параграф 6.

4.Във връзка с дейностите за техническа подкрепа, годишният доклад също така включва същите елементи, посочени в параграф 3, по отношение на изпълнението на компонента за техническа подкрепа в рамките на механизма за сближаване.

Член 36
Оценка на програмата

1.Комисията предоставя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите независим доклад за междинна оценка относно програмата не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата, както и независим доклад за последваща оценка относно програмата не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1.

2.Оценката обхваща инструмента за осъществяване на реформи, инструмента за техническа подкрепа и механизма за сближаване.

3.В доклада за междинна оценка се включва информация относно постигането на целите на програмата, ефикасността на използването на средствата и европейската добавена стойност на програмата. В него също така се разглежда актуалността на всички цели и действия.

4.Докладът за последваща оценка се състои от обща оценка на програмата и включва информация относно нейното въздействие в дългосрочен план.

ГЛАВА VІ
Преходни и заключителни разпоредби

Член 37
Информация, комуникация и публичност

1.Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

2.Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата, нейните действия и нейните резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в членове 4 и 5.

Член 38

Преходни разпоредби

1.Действията и дейностите за техническа подкрепа, започнали на или преди 31 декември 2020 г. съгласно Регламент (ЕС) 2017/825, продължават да се управляват от този регламент до тяхното приключване.

2.Финансовият пакет на програмата, посочен в член 7, параграф 2, буква б) и член 7, параграф 2, буква в), подточка ii), може също така да покрива разходи за техническа и административна помощ, включително мониторинг, комуникация и оценка, които се изискват съгласно Регламент (ЕС) 2017/825 и които не са приключили до 31 декември 2020 г.

3.При необходимост в бюджета могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения след 2020 г. за покриване на разходите, предвидени в член 7, параграф 3, във връзка с управлението на действията, които не са приключили до 31 декември 2020 г.

Член 39

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката (програмен клъстер)

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.Срок на действие и финансово отражение

1.6.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите 

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.Финансов принос от трети страни

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на програмата за подкрепа на реформите за периода 2021—2027 г.

1.2.Съответни области на политиката (програмен клъстер)

Икономически и финансови въпроси

1.3.Предложението/инициативата е във връзка с:

 ново действие 

 ново действие след пилотен проект/подготвително действие 34  

 продължаване на съществуващо действие 

 сливане или пренасочване на едно или няколко действия към друго/ново действие 

1.4.Мотиви за предложението/инициативата

1.4.1.Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

Структурните реформи са промени, които оказват въздействие по дълготраен начин върху структурата на икономиката или институционалната и регулаторната рамка, в която предприятията и хората извършват дейност. Ако са добре подбрани и изпълнени, структурните реформи могат да ускорят процеса на социално и икономическо сближаване между държавите членки, както в еврозоната, така и извън нея, и да засилят устойчивостта на икономиките на държавите членки. Това се очаква да доведе до по-голям просперитет и да осигури безпрепятствено и стабилно функциониране на икономическия и паричен съюз (ИПС) като цяло.

Въпреки че структурните реформи са предназначени да насърчават конкурентоспособността, потенциалния растеж и икономическата и социална устойчивост, ползите от тях често се реализират само в дългосрочен план, докато тяхната икономическа, социална и политическа цена често се плаща в краткосрочен план. Националните правителства следователно могат да се въздържат от предприемане на изпълнението на някои реформи. Опитът с изпълнението на механизма за координация на икономическите политики в рамките на европейския семестър показва, че изпълнението на реформи остава бавно и неравномерно в държавите членки, което води до отрицателни въздействия върху сближаването и устойчивостта на икономиките на държавите — членки на ЕС и следователно на Съюза като цяло.

В този контекст Комисията предлага нова Програма за подкрепа на реформите (програмата), която включва три отделни допълнителни инструмента: i) инструмент за осъществяване на реформи; ii) програма за последващи действия на ППСР под формата на инструмент за техническа подкрепа; и iii) механизъм за сближаване, за да се предостави специфична и целева подкрепа за държавите членки извън еврозоната, които са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок. Следователно програмата цели да се подкрепят правителствата и органите на държавите членки, при искане от тяхна страна или при предложения за реформи, в усилията им за разработване и изпълнение на поддържащи растежа структурни реформи. Програмата е предназначена да допринесе за общата цел за увеличаване на сближаването, конкурентоспособността, производителността, растежа и заетостта. За тази цел тя следва да предоставя финансови стимули за извършването на реформи от структурно естество и техническа подкрепа за укрепване на административния капацитет на държавите членки за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени институциите, управленските структури, публичната администрация и икономическите и социалните сектори.

1.4.2.Добавена стойност от участието на Съюза (може да е в резултат от различни фактори, например ползи по отношение на координацията, правна сигурност, по-добра ефективност или взаимно допълване). За целите на тази точка „добавена стойност от участието на Съюза“ е стойността, която е резултат от намесата на ЕС и е допълнителна спрямо стойността, която би била създадена само от отделните държави членки.

Основания за действие на европейско равнище (ex-ante)

Новата Програма за подкрепа на реформите ще предложи уникална комбинация от инструменти за всички държави — членки на ЕС, като по този начин ще се увеличи в най-голяма степен въздействието на равнището на ЕС. Нейната основна добавена стойност се състои в нейния доброволен характер и насърчаване на ангажираността за реформи от страна на държавите членки.

Инструментът за осъществяване на реформи е непосредствен отговор на слабото изпълнение на структурните реформи на национално равнище и на разминаване, установено в сегашната система на ЕС за икономическо управление. Въпреки че изпълнението на структурни реформи в държавите членки остава от национална компетентност, действията на равнището на ЕС ще предоставят стимул, за да се помогне за преодоляване на политическото колебание за предприемане на реформи (което отчасти би могло да бъде свързано с финансовата или политическата цена в краткосрочен план). Програмата е насочена също така към предоставянето на конкретна финансова подкрепа за изпълнението на реформи, определени в процеса на европейския семестър, като същевременно е спазен принципът на субсидиарност.

Инструментът за техническа подкрепа (и компонентът за техническа подкрепа на механизма за сближаване) ще продължат да укрепват административния капацитет на държавите членки чрез експертна мрежа, обща за целия Съюз, в полза на всички държави членки, които искат подкрепа, и ще насърчава взаимно доверие и последващо сътрудничество между държавите членки и Комисията.

Компонентът за финансова подкрепа на механизма за сближаване, насочен към държавите членки, които са предприели доказуеми стъпки за приемане на единната валута в определен срок, ще бъде насочен към засилването на устойчивостта на тези държави членки по техния път на присъединяване към еврозоната и устойчивостта на еврозоната като цяло, като предоставя възможност за положителни трансгранични последици и/или положителни ефекти за еврозоната и Съюза като цяло.

Очаквана генерирана добавена стойност от ЕС (ex-post)

Въпреки че изпълнението на структурни реформи в държавите членки остава от национална компетентност, годините на криза показаха, че поради силните връзки между икономиките на държавите членки усилията за реформи не могат да бъдат само национален въпрос. Координацията на икономическите политики беше засилена в контекста на европейския семестър, но изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки досега е неравномерно в държавите членки. По програмата ще бъде предоставяна допълнителна подкрепа за изпълнението на реформи в рамките на европейския семестър. По този начин тя ще допринесе за макроикономическата стабилност и икономическата и социална устойчивост на държавите членки. Ето защо тя ще окаже въздействие не само на национално равнище, но и положителен ефект върху Съюза като цяло.

1.4.3.Изводи от подобен опит в миналото

Инструментът за техническа подкрепа е продължение на съществуващата Програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г., която влезе в сила на 20 май 2017 г. Изпълнението на ППСР започна през септември 2017 г. с приемането на годишната работна програма за 2017 г. и продължи с приемането на годишната работна програма през март 2018 г. Дори ако от регулаторна гледна точка да е твърде рано да има официална оценка на ППСР, някои поуки могат да се извлекат от техническата подкрепа, предоставена на Гърция (чрез работната група за Гърция — TFGR) и Кипър (чрез групата за подкрепа за Кипър — SGCY), в контекста на програмите за корекции и от подготвителните действия за структурни реформи, извършени през 2016 г. (3 000 000 EUR). По-специално, в случая на TFGR, извършената през 2014 г. оценка потвърди, че подкрепата, предоставена като техническа помощ, е допринесла значително за изпълнението на програмата за реформи. По същия начин в специалния доклад на ЕСП също така се стигна до заключението, че като цяло TFGR е постигнала успех във връзка с изпълнението на своя мандат — като е предоставила техническа помощ в области, които обхващат почти целия спектър от публичната политика, която до голяма степен беше в съответствие с условията на програмата за икономически корекции.

Както вече беше споменато по-горе, макар скорошното изпълнение на подготвителните действия (работата на място неотдавна приключи) и скорошното приемане на ППСР затрудни предоставянето на анализ на нейното изпълнение и въздействие, някои предварителни заключения могат да се извлекат:

   Програмата запълва празнота в изпълнението на структурни реформи като подкрепя държавите членки на различни етапи от процеса на реформи;

   Участието в програмата води по-скоро до малка административна тежест в сравнение с други програми на Съюза и подкрепата може да се предостави относително бързо;

   ППСР допринася значително за последователното изпълнение на стратегическите приоритети на Съюза;

   Действията по ППСР често допринасят за разработването и изпълнението на решения, които разглеждат трансграничните въпроси и предизвикателствата за целия Съюз;

   В някои случаи подкрепата също така позволява финансирането да бъде подкрепено от други програми на Съюза, напр. като се помогне по-добре да се изготвят или интегрират проектите в рамките на фондовете на Съюза;

   Изглежда че държавите членки ценят особено споделянето на експертен опит д други държави членки или експерти; както и

   Доброволният характер на участието в програмата и консенсусният характер на сътрудничеството през целия процес помагат за развитието на взаимно доверие и за насърчаването на сътрудничество....]

1.4.4.Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Програмата ще бъде съгласувана с и ще засилва координацията на политиките, която се извършва в рамките на европейския семестър. Същевременно тя е съгласувана с инструмента за инвестиционни проекти на Европейските структурни и инвестиционни фондове (фондове на Съюза) и други програми на Съюза, както и ще насърчи използването на фондовете на Съюза. Освен това програмата доразвива актуалния опит на ППСР.

Комисията ще продължи да гарантира, че действията, предложени за изпълнението по програмата, допълват и не припокриват други програми и фондове на Съюза (включително фондовете на Съюза). Координацията ще продължи да се гарантира в рамките на вътрешните работни споразумения (чрез механизъм за координация, подобен на вече съществуващия механизъм за координация за техническа подкрепа по ППСР, включващ представители на най-засегнатите служби) и с държавите членки (в решенията за предоставяне на подкрепа на държава членка, inter alia, се вземат предвид съществуващите действия и мерки, финансирани от фондовете и програмите на Съюза).

Характеристиката, че реформите, които подлежат на финансови вноски от програмата, трябва да се определят в контекста на съществуващия процес на европейския семестър, ще бъде от основно значение за гарантирането на допълняемостта и за избягването програмата за подкрепа на реформите да подкрепя реформи, които във всички случаи биха се случили. В допълнение мониторингът на изпълнението на тези реформи в рамките на европейския семестър ще предостави допълнителни гаранции за тази цел.

1.5.Срок на действие и финансово отражение

 ограничен срок на действие

   в сила от 2021—2027 г.

   Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ за бюджетни кредити за поети задължения и от ГГГГ до ГГГГ за бюджетни кредити за плащания.

 неограничен срок на действие

Изпълнение с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.6.Планирани методи на управление 35  

 Пряко управление от Комисията

от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

трети държави или на органите, определени от тях;

международни организации и техните агенции (да се уточни);

ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;

публичноправни органи;

частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Предложението включва задължения за наблюдение и оценка. Постигането на специфичните цели ще се проследява въз основа на показателите, посочени в предложението. Комисията ще докладва ежегодно на Европейския парламент и Съвета за прилагането на програмата.

Комисията ще предоставя на Европейския парламент и Съвета доклад за междинна оценка и доклад за последваща оценка.

Докладът за междинна оценка ще включва информация относно постигането на целите на програмата, ефективността, ефикасността, значението, последователността и добавена стойност за ЕС на програмата. В него ще се разглежда също така дали всички цели и действия продължават да бъдат от значение. Докладът за последваща оценка ще се състои от обща оценка на програмата и ще включва информация относно нейното въздействие в дългосрочен план.

2.2.Системи за управление и контрол

2.2.1.Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол

Програмата може да се изпълнява от Комисията пряко или непряко — посредством субекти и лица, различни от държавите членки, в съответствие с член 58, буква в) от Финансовия регламент (бъдещ член 62, параграф 1, буква в)).

По отношение на предоставянето на техническа подкрепа, програмата се основава на опита на ППСР, която се управлява при пряко и непряко управление, привлекателна характеристика, която доказа нейната административна простота. За да се гарантира продължителността и да се запази последователността на една рамка за трите инструмента, прякото управление е най-подходящият вариант. Когато е целесъобразно, в светлината на целите на политиката и като се вземат предвид също така целите на контрола, непрякото управление с международни организации също така ще бъде използвано.

Прякото управление също така е подходящо средство за предоставяне на финансовата вноска в рамките на инструмента за осъществяване на реформи (включително в рамките на механизма за сближаване), който е замислен като „насърчителен механизъм“, състоящ се от прехвърлянето на средства към бюджетите на държавите членки без връзка с разходите. Прякото управление ще предостави също така необходимото активно взаимодействие между Комисията и държавите членки при подготовката и изпълнението на ангажиментите за реформи. Прякото управление ще предостави също така по-прозрачни, по-опростени и по-безопасни процедури. Фактът, че финансовата вноска няма да бъде свързана с разходите ще доведе също така до повишена ефикасност и опростяване на финансовото управление.

Стратегията за контрол (подробности са предоставени в точка 2.2.2) се счита за подходяща и балансирана, от една страна, за разглеждане на традиционния риск, свързан с прякото или непрякото управление на проектите за действия от Комисията (обществени поръчки и безвъзмездни средства, както подробно е описано в точка 2.2.2), и, от друга страна, на финансовата вноска, която не е свързана с разходите (за финансовия инструмент), където рисковете, свързани с транзакциите, са по-малки.

2.2.2.Информация относно установените рискове и системите за вътрешен контрол, създадени с цел намаляването им

Основните установени рискове са следните:

1) за инструмента за осъществяване на реформи (включително в рамките на механизма за сближаване):

риск, свързан с вероятността ангажиментите за реформи да не се въведат по задоволителен начин;

рискове, свързани с неясното формулиране на етапните цели и показателите в акта за изпълнение;

рискове, свързани с неправилната оценка или закъсненията във връзка с оценката на това дали реформите са извършени задоволително; както и

рискове, свързани с потенциалната отмяна на сумата на финансовите вноски.

Мерките, които ще бъдат въведени за намаляване на рисковете, са следните:

системата за контрол ще се основава на задълбочена оценка на степента на изпълнение на ангажиментите за реформи. По същество, тъй като финансирането ще се основава на финансови вноски, които не са свързани разходите, рискът, свързан с транзакциите, се очаква да бъде много малък.

2) за инструмента за техническа подкрепа (включително в рамките на механизма за сближаване):

рисковете, свързани с избора на партньори (напр. международни финансови институции (МФИ) и крайни бенефициери, фазата на договаряне (транспониране на изискванията на Комисията в договорната документация), мониторинга и финансовите транзакции (неспазване на установените от Комисията процеси) и измерването на постигнатите резултати (непостигане на предварително определените целеви резултати/цели).

Мерките, които ще бъдат въведени за намаляване на тези рискове, са следните:

след установения процес на оценяване преди решението за възлагане;

предварителна проверка от звеното за управление на програмата и финансова проверка от финансовото звено;

йерархично валидиране на операциите чрез подходящи вериги;

предварителна оценка на оправомощения субект (оценка на стълбовете); както и

последващ контрол за преодоляване на системните слабости на предварителния контрол и допринасяне за корекциите на недължимо платените суми.

2.2.3.Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Въз основа на информацията, която е на разположение в Плана за управление на ППСР за 2017 г. и годишния доклад за дейността, оценката на разходната ефективност на проверките е под 5 %.

Разходите за персонал се определят с използване на приблизителни стойности въз основа на анализа на организационната структура и длъжностните характеристики, докато външните разходи за контрол се основават на стойностите на съответните договори и свързаните плащания.

Предвид предложения метод на управление, оценката на риска и предложеното намаляване на рисковете, очакваният процент на грешките е малък.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита, например от стратегията за борба с измамите.

Различни мерки ще бъдат въведени за програмата, за да се предотвратят измами и нередности.

В съответствие със стратегията на Комисията за борба с измамите, която обхваща целия цикъл на разходите, по ППСР ще бъде предприет специфичен план за действие за борба с измамите като се вземе предвид пропорционалността и съотношението разходи/ползи от мерките, които трябва да се изпълнят. Това в най-общ смисъл ще се основава на придобития опит при прилагането на настоящата стратегия за борба с измамите по ППСР.

Ще се прилагат подходящи вътрешни процедури за контрол на всички равнища на управление и ще бъдат разработени, за да предоставят основателна увереност във връзка с постигането на следните цели: ефективност, ефикасност и икономичност на операциите; надеждност на докладването; опазване на имуществото и информацията; подходящо управление на рисковете, свързани със законосъобразността и редовността на извършените операции, и предотвратяване, разкриване, коригиране и последващи действия във връзка с измами и нередности.

В плана за действие за борба с измамите ще се описва системата от предварителни и последващи проверки, основана на система на „червени флагове“, и ще се посочват процедурите, които служителите трябва да следват, ако са установени измами или нередности. В него се предоставя също така информация за работните договорености с OLAF.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Функция от многогодишната финансова рамка и предложени нови разходни бюджетни редове

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Финансов принос

Функция 2: Сближаване и ценности

Многогод./едногод 36 .

от държави от ЕАСТ 37

от държави кандидатки 38

от трети държави

по смисъла на член [21, параграф 2, буква б)] от Финансовия регламент

2

06.01 04 01 (Разходи за подкрепа за Програмата за подкрепа на реформите — ППР)

Едногод.

НЯМА

НЯМА

НЯМА

НЯМА

2

06.02.01 (ППР — Инструмент за осъществяване на реформи)

Многогод.

НЯМА

НЯМА

НЯМА

НЯМА

2

06.02.02 (ППР — Оперативна техническа подкрепа)

Многогод.

НЯМА

НЯМА

НЯМА

НЯМА

2

06.02.03.01 (ППР — Механизъм за сближаване — Компонент за финансова подкрепа

Многогод.

НЯМА

НЯМА

НЯМА

НЯМА

2

06.02.03.02 (ППР — Механизъм за сближаване — Компонент за оперативна техническа подкрепа)

Многогод.

НЯМА

НЯМА

НЯМА

НЯМА

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая, когато десетичният знак представлява запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

2

Сближаване и ценности

ГД: Служба за подкрепа на структурните реформи

Година
2021 г.

Година
2022 г.

Година
2023 г.

Година
2024 г.

Година 
2025

Година 
2026

Година 
2027

След 2027 година

ОБЩО

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

06.02.01 (ППР — Инструмент за осъществяване на реформи)

Поети задължения

(1)

1 100,000

3 208,450

4 400,16

4 125,15

3 666,040

4 583,500

916;700

22 000,000

Плащания

(2)

3 208,450

5 958,550

2 749,530

2 750,100

5 041,85

2 291,520

22 000,000

06.02.02 (ППР — Оперативна техническа подкрепа)

Поети задължения

(1a)

109,039

111,221

113,445

115,714

118,029

120,390

122,162

810,000

Плащания

(2a)

57,173

84,200

96,335

100,860

103,812

106,413

102,037

159,170

810,000

06.02.03.01 (ППР — Механизъм за сближаване — Компонент за финансова подкрепа

Поети задължения

(1б)

100,000

291,550

399,840

374,850

333,960

416,500

83,300

2 000,000

Плащания

(2б)

291,550

541,450

250,470

249,150

458,150

208,480

2 000,000

06.02.03.02 (ППР — Механизъм за сближаване — Компонент за оперативна техническа подкрепа)

Поети задължения

(1в)

18,847

19,224

19,608

20,000

20,400

20,807

21,114

140,000

Плащания

(2в)

10,890

16,039

18,350

19,211

19,773

20,268

19,436

16,033

140,000Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за конкретни програми 39  

06.01 04 01 (Разходи за подкрепа за Програмата за подкрепа на реформите — ППР)

(3)

6,731

6,865

7,003

7,143

7,285

7,432

7,541

50,000

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Служба за подкрепа на структурните реформи“

Поети задължения

=1+1a +3

1 334,617

3 637,310

4 940,056

4 642,857

4 145,714

5 148,629

1 150,817

25 000,000

Плащания

=2+2а

+3

74,794

107,104

3 621,688

6 627,214

3 130,870

3 134,113

5 629,014

2 675,203

25 000,000ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

1 327,886

3 630, 445

4 933,053

4 635, 714

4 138,429

5 141,197

1 143,276

24 950,000

Плащания

(5)

68,063

100,239

3 614,685

6 620,071

3 123,585

3 126,681

5 621,473

2 675,203

24 950,000

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

6,731

6,865

7,003

7,1430

7,285

7,432

7,541

50,000

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 2
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+ 6

1 334,617

3 637,310

4 940,056

4 642,857

4 145,714

5 148,629

1 150,817

25 000,000

Плащания

=5+ 6

74,063

107,104

3 621,688

6 627,214

3 130,870

3 134,113

5 629,014

2 675,203

25 000,000

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1 — 6
от многогодишната финансова рамка

(Референтна стойност)

Поети задължения

=4+ 6

1 334,617

3 637,310

4 940,056

4 642,857

4 145,714

5 148,629

1 150,817

25 000,000

Плащания

=5+ 6

74,794

107,104

3 621,688

6 627,214

3 130,870

3 134,113

5 629,014

2 675,203

25 000,000Функция от многогодишната финансова
рамка

7

„Административни разходи“

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая, когато десетичният знак представлява запетая)

Година
2021 г.

Година
2022 г.

Година
2023 г.

Година
2024 г.

Година

2025 г.

Година

2026 г.

Година

2027 г.

ОБЩО

ГД: Служба за подкрепа на структурните реформи

• Човешки ресурси

31,750

34,710

37,723

37,723

37,723

37,723

37,723

255,075

• Други административни разходи

2,500

2,700

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

20,200

ОБЩО ГД „Служба за подкрепа на структурните реформи“

Бюджетни кредити

34,250

37,410

40,723

40,723

40,723

40,723

40,723

275,275

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 7
от многогодишната финансова рамка
 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

34,250

37,410

40,723

40,723

40,723

40,723

40,723

275,275млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая, когато десетичният знак представлява запетая)

Година
2021 г.

Година
2022 г.

Година
2023 г.

Година
2024 г.

Година 2025

Година 2026

Година 2027

След 2027 година

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1 — 7
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

1 368,867

3 674,720

4 980,779

4 683,580

4 186,437

5 189,352

1 191,540

25 275,275

Плащания

109,044

144,514

3 662,411

6 667,937

3 171,593

3 174,836

5 669,737

2 675,203

25 275,275

3.2.2.Резюме на очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. (до 3-тия знак след десетичната запетая, когато десетичният знак представлява запетая)

Година
2021 г.

Година
2022 г.

Година
2023 г.

Година
2024 г.

Година
2025 г.

Година
2026 г.

Година
2027 г.

След 2027 година

ОБЩО

ФУНКЦИЯ 7
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

31,750

34,710

37,723

37,723

37,723

37,723

37,723

255,075

Други административни разходи

2,500

2,700

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

20,200

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 7
от многогодишната финансова рамка

34,250

37,410

40,723

40,723

40,723

40,723

40,723

275,275

Извън ФУНКЦИЯ 7 40
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходи
с административен характер

6,731

6,865

7,003

7,143

7,285

7,432

7,510

50,000

Междинен сбор
извън ФУНКЦИЯ 7
от многогодишната финансова рамка

6,731

6,865

7,003

7,143

7,285

7,430

7,541

50,000

ОБЩО

40,981

44,275

47,726

47,866

48,008

48,155

48,264

325,275

Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер, ще бъдат покрити от бюджетни кредити на ГД, които вече са определени за управлението на действието и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.2.1.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

Година
2021 г.

Година
2022 г.

Година
2023 г.

Година
2024 г.

Година
2025 г.

Година
2026 г.

Година
2027 г.

Общо

• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

196

214

233

233

233

233

233

233

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) 41

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

49

54

58

58

58

58

58

58

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 гг  42

- в централата

- в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

245

268

291

291

291

291

291

291

XX е съответната област на политика или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители

Задачата, която следва да се изпълни, включва всички задачи, необходими за а) обработването на ангажиментите за реформи, б) анализа на изпълнението на ангажиментите за реформи; в) обработването на искането на държавите членки и последващото управление на проекти и г) финансовото и договорното управление на програмата, а именно:

·Оценяване на представянето на държавите членки и изготвяне на свързаните правни актове, включително координация с/принос на други служби или външни експерти

·Оценяване на изпълнението на ангажиментите за реформи и изготвяне на свързаните правни актове

·Отношения, докладване и преговори с ЕП, Съвета и други институции на ЕС относно цялата програма

·Отношения с държавите членки и други заинтересовани страни (inter alia относно актуалното състояние на ангажиментите за реформи); Взаимодействия в рамките на европейския семестър

·Организиране на процедурите и изготвяне на свързаните правни актове относно спирането, отмяната на плащания и възстановяването на средства, организацията на покани за държавите членки и т.н.

·Изготвяне на работните програми/решенията за финансиране, определяне на приоритетите

·Управление на договорните процедури

·Осъществяване на контакти със заинтересованите лица относно договорни и финансови въпроси.

·Подготовка и организация на заседанията на групата на високо равнище със съответните генерални дирекции, държавите членки и други заинтересовани страни.

·Управление на проекти: разработване, изпълнение и последващи действия във връзка с проекти и управление на договорната и финансовата страна: поето задължение, плащане, нареждане за събиране и т.н.

·Извършване на контрол

·Управление на ИТ инструменти

·Принос и проследяване на годишната процедура по декларацията за достоверност. Наблюдение и докладване на постигането на целите, включително в бюджетната процедура, плана за управление, междинния преглед, ГОД и докладите на вторично оправомощените разпоредители

Външен персонал

Подкрепа за финансовите и административните задачи.

3.2.3.Финансов принос от трети страни

Предложението/инициативата:

   не предвижда съфинансиране от трети страни

   предвижда следното съфинансиране от трети страни, като оценките са дадени по-долу:

Бюджетни кредити в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
2021 г.

Година
2022 г.

Година
2023 г.

Година
2024 г.

Година
2025 г.

Година
2026 г.

Година
2027 г.

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

3.3.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

Моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове.

   

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Отражение на предложението/инициативата 43

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Статия …………

За целевите приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Други забележки (например метод/формула за изчисляване на отражението върху приходите или друга информация).

(1)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета и Европейската централна банка, Нови бюджетни инструменти за стабилна еврозона в правната уредба на Съюза (COM(2017) 822) final.
(2)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета, Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г., COM(2018) 98 final.
(3)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава, SWD(2018) 171 final.
(4)    ОВ C ,  г., стр. .
(5)    Документ за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз, COM(2017) 291, 31 май 2017 г.
(6)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета и Европейската централна банка, Нови бюджетни инструменти за стабилна еврозона в правната уредба на Съюза (COM(2017) 822) final.
(7)    Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (ОВ L 129, 19.05.2017 г., стр. 1).
(8)    Приложение към Решение за изпълнение на Комисията относно приемането на работната програма за 2017 г. и относно финансирането на Програмата за подкрепа на структурните реформи и за отмяна на Решение C(2017)3093, 2017 г., C(2017)5780 final.
(9)    Приложение към Решение за изпълнение на Комисията относно приемането на работната програма за 2017 г. и относно финансирането на Програмата за подкрепа на структурните реформи, 2018 г., C(2018)1358 final.
(10)    Alvarez & Marsal Taxand“, „Adam Smith International“, „VC/2014/0002 „Предварителна оценка на техническата помощ за Гърция през периода 2011—2013 г. в областта на реформите на данъчната и централната администрация“, 2014 г.
(11)    Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки, COM/2017/0826 final — 2017/0336 (COD).
(12)

    http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=bg

(13)    Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1—14).
(14)    ОВ C ,  г., стр. .
(15)    ОВ C ,  г., стр. .
(16)    ОВ C ,  г., стр. .
(17)    ОВ C ,  г., стр. .
(18)    ОВ C ,  г., стр. .
(19)    Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (ОВ L 129, 19.05.2017 г., стр. 1).
(20)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета и Европейската централна банка, Нови бюджетни инструменти за стабилна еврозона в правната уредба на Съюза (COM(2017) 822) final.
(21)    Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1—14).
(22)    ОВ C ,  г., стр. .
(23)    Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(24)    Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
(25)    Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(26)    Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(27)    Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(28)    Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1).
(29)    ОВ C ,  г., стр. .
(30)    Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25).
(31)    Решение на Съвета 2000/604/ЕО от 29 септември 2000 г. относно състава и Устава на Комитета за икономическа политика (ОВ L 257, 11.10.2000 г., стр. 28—31).
(32)    Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност (ОВ 140, 27.05.2013 г., стр. 1).
(33)    Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите членки (ОВ L 53, 23.02.2002 г., стр. 1).
(34)    Съгласно член 58, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(35)    Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(36)    Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = едногодишни бюджетни кредити.
(37)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(38)    Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(39)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания. Разходите могат също така да покриват в рамките на всеки от трите инструмента, посочени в член 3, разходите за други подкрепящи дейности като контрол на качеството и мониторинг на проектите за техническа подкрепа на място и разходите за партньорски консултации, експерти и експертни групи за оценката и изпълнението на структурни реформи (член 7, параграф 3); Тези разходи възлизат на 50 милиона евро, т.е. 0,2 % от ППР (20 милиона евро по бюджетен ред 06 02 02 и 30 милиона евро по бюджетен ред 06 02 03 02).
(40)    Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(41)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(42)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(43)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 20 % за разходи по събирането.

Брюксел,31.5.2018

COM(2018) 391 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета

за създаването на Програмата за подкрепа на реформите

{SEC(2018) 280 final}
{SWD(2018) 310 final}
{SWD(2018) 311 final}


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изчисляване на максималната финансова вноска по държави членки

В настоящото приложение се разглежда методологията за изчисляване на максималната финансова вноска, която е на разположение на всяка държава членка в рамките на инструмента за финансова подкрепа, както е посочено в член 9, както и на максималната финансова вноска, която е на разположение на всяка държава членка в рамките на компонента за финансова подкрепа на инструмента за подкрепа за сближаване, както е посочено в член 26.

Инструмент за осъществяване на реформи

Максималната финансова вноска за държава членка в рамките на инструмента за осъществяване на реформи се определя, както следва:

където:

FS (финансова подкрепа) е наличният финансов пакет в рамките на инструмента за осъществяване на реформи, както е посочено в член 7, параграф 2, буква а); както и

коефициентът на разпределение на държава членка i, αi се определя като:

е общото население в държава i,

е общото население във всички 27 държави — членки на ЕС.

Прилагането на тази формула води до следния дял и сума за максималната финансова вноска в рамките на инструмента за осъществяване на реформи, която ще бъде на разположение на всяка държава членка на всеки етап и покана за представяне на предложения от процеса на разпределение, описан с член 10:

Компонент за финансова подкрепа в рамките на механизма за сближаване

Максималната финансова вноска в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване, както е посочено в член 26, се определя от съотношението на коефициента на разпределение на всяка потенциална държава — на еврозоната, в рамките на инструмента за осъществяване на реформи към общия размер на коефициентите на разпределение на всички потенциални държави — членки на еврозоната, в рамките на инструмента за осъществяване на реформи, а именно:

максималната финансова вноска в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване за държава членка i е :

където CF (компонент за финансова подкрепа на механизма за сближаване) е наличният финансов пакет в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване, посочен в член 7, параграф 2, буква в), подточка i);

както и

това води до следните дялове и суми за максималната финансова вноска в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване:Допълнение: пропорционални корекции на финансовата вноска (член 10, параграф 5)

В това допълнение се разглежда методът за определяне на финансовата вноска, разпределена за държавите членки, в случай че оставащата сума на целия пакет, която е на разположение в рамките на покана за представяне на предложения, организирана след края на първите двадесет месеца, не е достатъчна, за да покрие финансовите вноски за държавите членки, които са представили предложение в рамките на покана за представяне на предложение (или в рамките на инструмента за осъществяване на реформи или в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване).

В този случай финансовата вноска, разпределена за държава членка i, се изчислява, както следва:

където FCi е разпределението на финансовите средства за държава членка i, определено въз основа на критериите, посочени в член 12, параграф 2, и се определя като:

и γ е корекционният фактор, определен като:

където i се отнася до всяка държава членка, която е представила предложение за поканата за представяне на предложения.

Финансовата вноска FCi ще съответства на:

·когато предложението за реформи на държавата членка в рамките на инструмента за осъществяване на реформи е оценено като отговарящо изцяло на критериите, определени в член 11, параграф 7, като по този начин се възползва от максималната финансова вноска;

·когато предложението за реформи на държавата членка в рамките на инструмента за осъществяване на реформи е оценено като отговарящо задоволително на критериите, определени в член 11, параграф 7, като по този начин се възползва от половината от максималната финансова вноска;

·когато предложението за реформи на държавата членка в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване е оценено като отговарящо изцяло на критериите, определени в член 11, параграф 7 и член 27, параграф 3, като по този начин се възползва от максималната финансова вноска; или

·когато предложението за реформи на държавата членка в рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване е оценено като отговарящо задоволително на критериите, определени в член 11, параграф 7 и член 27, параграф 3, като по този начин се възползва от половината от максималната финансова вноска.ПРИЛОЖЕНИЕ II

Насоки за оценка

1. Приложно поле

Целта на тези насоки за оценка е да послужат, заедно с настоящия регламент, като основание за Комисията да оцени по прозрачен и справедлив начин предложенията за ангажименти за реформи, представени от държавите членки, както и да определи финансовата вноска в съответствие с целите и всички други съответни изисквания, определени в настоящия регламент, при изпълнението на инструмента за осъществяване на реформи и компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване. Тези насоки по-специално представляват основанието за прилагането на критериите за оценка и определянето на финансовата вноска, както съответно е посочено в член 11, параграф 7, член 12, параграф 2 и член 28.

Насоките следователно не са приложими за инструмента за техническа подкрепа, нито за компонента за техническа подкрепа на механизма за сближаване. Следователно те не се прилагат за оценката на исканията за техническа подкрепа, посочени в членове 19 и 31.

Насоките за оценка са предназначени да:

а) предоставят допълнителни насоки относно процеса на оценяване на предложенията за ангажименти за реформи, представени от държавите членки;

б) предоставят повече подробности относно критериите за оценка и предвиждат рейтингова система, която трябва да бъде създадена с оглед на това да се гарантира справедлив и прозрачен процес; както и

в) определят връзката между оценката, която трябва да се извърши от Комисията в съответствие с критериите за оценка, и определянето на финансовата вноска, която трябва да се определи в решението на Комисията, във връзка с избраните ангажименти за реформи.

Насоките са инструмент за улесняване на оценката на Комисията на предложенията за ангажименти за реформи, както са представени от държавите членки, както и за гарантиране на това, че инструментът за осъществяване на реформи и компонентът за финансова подкрепа на механизма за сближаване предоставят финансови стимули за изпълнението на реформи, които са от значение и съдържат значителна добавена стойност, като същевременно се гарантира равно третиране сред държавите членки.

2. Процес

Съгласно член 11 държава членка, която желае да получи подкрепа в рамките на инструмента за осъществяване на реформи, представя на Комисията предложение за ангажименти за реформи.. Предложението е надлежно обосновано и подкрепено с доказателства и съдържа всички елементи, посочени в член 11, параграф 3. За целите на подготовката на висококачествени предложения за ангажименти за реформи могат Комисията може да организира партньорски консултации, за да се позволи на съответната държава членка да се възползва от опита на други държави членки преди представянето на предложението.

Процесът на оценяване се извършва от Комисията в тясно сътрудничество със съответната държава членка. Комисията може да направи коментари или да поиска допълнителна информация. Съответната държава членка предоставя поисканата допълнителна информация и може да преразгледа предложението, ако е необходимо, преди неговото официално представяне. Комисията взема предвид обосновката и елементите, предоставени от съответната държава членка, както и всяка друга съответна информация.

Съгласно член 12, параграф 1 Комисията извършва оценката и приема решение посредством акт за изпълнение в срок от четири месеца от официалното представяне на предложението за ангажименти за реформи от съответната държава членка.

За целите на оценката на предложенията за ангажименти за реформи, представени от държавите членки, Комисията може да се подпомага от експерти.

Независимо от оценката, която трябва да се извърши от Комисията, Комитетът за икономическа политика, създаден с Решение на Съвета 2000/604/ЕО 1 , може също така да предостави своето становище относно предложенията за ангажименти за реформи, представени от държавите членки.

В решението на Комисията се определят ангажиментите за реформи, които трябва да се изпълнят от държавата членка, включително етапните цели и целите. В него се определя периодът за изпълнение на ангажиментите за реформи, който не трябва да е по-дълъг от три години, считано от приемането на това решение. В него също така се установяват подробните ангажименти и графикът за докладване от съответната държава членка в рамките на процеса на европейския семестър, съответните показатели във връзка с изпълнението на етапните цели и целите, както и начинът за предоставяне на достъп от Комисията до изходните съответни данни. В заключение, съгласно член 12, параграф 2, в решението на Комисията се определя финансовата вноска, която трябва да бъде разпределена за ангажиментите за реформи, които са избрани.

3. Критерии за оценка

Съгласно член 11, параграф 7 Комисията оценява характера и значението на предложението за ангажименти за реформи и за тази цел тя взема предвид следните критерии:

а)дали ангажиментите за реформи:

(1)се очаква ефективно да преодолеят предизвикателствата, установени в контекста на европейския семестър, а именно:

в специфичните за всяка държава препоръки и в други съответни документи на европейския семестър, официално приети от Комисията; или

когато е приложимо, при процедурата при макроикономически дисбаланси;

(2)представляват цялостен пакет за реформи,

(3)се очаква да засилят функционирането и устойчивостта на икономиката на съответната държава членка;

(4)се очаква, посредством тяхното изпълнение, да имат дълготрайно въздействие, когато е приложимо, чрез укрепване на институционалния и административния капацитет на съответната държава членка;

   както и

б)дали вътрешните договорености, предложени от съответните държави членки, се очаква да гарантират ефективно изпълнение на ангажиментите за реформи за максимален срок от три години, включително предложените етапни цели и цели, както и свързаните показатели.

В резултат на процеса на оценяване Комисията предоставя рейтинги на предложенията за ангажименти за реформи, представени от държавите членки, в съответствие с всеки от критериите за оценка, посочени в член 11, член 7, за да се оцени характерът и значението на предложенията в рамките на инструмента за финансова подкрепа, и с оглед на това да се установи разпределението на финансовите средства съгласно член 12, параграф 2.

От съображения за опростяване и ефикасност, в съответствие с всеки критерий, рейтинговата система варира от „A“ до „C“, както е определено по следния начин:

3.1. С ангажиментите за реформи се очаква ефективно да се преодолеят предизвикателствата, установени в контекста на европейския семестър

Комисията взема предвид следните елементи за оценката в съответствие с този критерий:

Приложно поле

- предложението за ангажименти за реформи е насочено към преодоляване на предизвикателствата, установени в специфичните за всяка държава препоръки;

или

- предложението за ангажименти за реформи е насочено към преодоляване на предизвикателствата, установени в други съответни документи на европейския семестър, официално приети от Комисията;

или

- предложението за ангажименти за реформи е насочено към преодоляване на предизвикателствата, установени в процедурата при макроикономически дисбаланси;

както и

- с реформите, предвидени в предложението за ангажименти за реформи, се очаква ефективно да се преодолеят посочените предизвикателства, така че след извършването на предложената(ите) реформа(и), тези предизвикателства ще бъдат считани за преодолени в контекста на процеса на европейския семестър.

Рейтинг

„A“ — в голяма степен и много ефективно;

„B“ — в средна степен и средно ефективно;

„C“ — в малка степен и слабо ефективно.

3.2 Ангажиментите за реформи представляват цялостен пакет за реформи

Комисията взема предвид следните елементи за оценката в съответствие с този критерий:

Приложно поле

- предложението за ангажименти за реформи е насочено към преодоляването на набор от свързани помежду си предизвикателства за държавата членка (обхват);

и

- предложението за ангажименти за реформи е насочено към преодоляването предизвикателства, които са от решаващо значение за функционирането на икономиката на държавата членка (значение).

Рейтинг

„А“ - Обхватът и значението са значителни: ангажиментите за реформи са насочени към преодоляване на няколко предизвикателства, установени в специфичните за всяка държава препоръки или в процедурата при макроикономически дисбаланси;

„B“ - обхватът и значението са средни: предложението за ангажименти за реформи е насочено към преодоляване на няколко предизвикателства, установени в други съответни документи на европейския семестър, официално приети от Комисията;

„C“ - обхватът и значението са слаби: нито едно от горепосочените

3.3 Ангажиментите за реформи се очаква да засилят функционирането и устойчивостта на икономиката на съответната държава членка

Комисията взема предвид следните елементи за оценката в съответствие с този критерий:

Приложно поле

- предложението за ангажименти за реформи е насочено към структурното подобряване на функционирането на икономиката на държавата членка;

и

- предложението за ангажименти за реформи е насочено към намаляването на уязвимостта на икономиката на държавата членка на сътресения;

или

- предложението за ангажименти за реформи е насочено към повишаването на капацитета на икономическите и/или социалните структури на държавата членка за адаптирането към сътресения и издържането на сътресения.

Рейтинг

„A“ — голямо очаквано въздействие върху функционирането и устойчивостта;

„B“ — средно очаквано въздействие върху функционирането и устойчивостта;

„C“ — слабо очаквано въздействие върху функционирането и устойчивостта

3.4 Изпълнението на реформи се очаква да окаже дълготрайно въздействие, в съответните случаи чрез укрепване на институционалния и административния капацитет

Комисията взема предвид следните елементи за оценката в съответствие с този критерий:

Приложно поле

- изпълнението на предложените реформи се очаква да доведе до структурна промяна в администрацията или в съответните институции;

или

- изпълнението на предложените реформи се очаква да доведе до структурна промяна в съответните политики;

както и

- укрепването на административния капацитет може да гарантира дълготрайно въздействие.

Рейтинг

„A“ — в голяма степен;

„B“ — в умерена степен;

„C“ — в малка степен.

3.5 Вътрешните договорености, предложени от съответните държави членки, се очаква да гарантират ефективно изпълнение на ангажиментите за реформи за максимален срок от три години, включително предложените етапни цели и цели, както и свързаните показатели

Комисията взема предвид следните елементи за оценката в съответствие с този критерий:

Приложно поле

- на структура е възложено в рамките на държавата членка: i) изпълнението на ангажиментите за реформи; ii) наблюдението на напредъка относно етапните цели и целите; и iii) докладването;

както и

- предложените етапни цели и цели са ясни и реалистични; и предложените показатели са съответстващи на целта, приемливи и надеждни;

както и

- целите вътрешни договорености, предложени от държавите членки по отношение на организацията (включително разпоредба, за да се гарантира достатъчно разпределение на персонала) за изпълнението на ангажиментите за реформи, са надеждни.

Рейтинг

„A“ — подходящи вътрешни договорености за ефективно изпълнение;

„B“ — минимални вътрешни договорености за ефективно изпълнение;

„C“ — недостатъчни вътрешни договорености за ефективно изпълнение;

4. Определяне на финансовата вноска в рамките на инструмента за осъществяване на реформи

Съгласно член 12, параграф 2 Комисията определя финансовата вноска, като взема предвид характера и значението на реформите, предложени от съответната държава членка, както са оценени въз основа на критериите, определени в член 11, параграф 7. За тази цел тя прилага следните критерии:

а)когато предложението за ангажименти за реформи, представено от съответната държава членка, изцяло отговаря на критериите, определени в член 11, параграф 7, ангажиментите за реформи се считат за „съществени“ и общата сума на максималната финансова вноска, посочена в член 9, се разпределя на съответната държава членка;

б)когато предложението за ангажименти за реформи от съответната държава членка задоволително отговаря на критериите, определени в член 11, параграф 7, ангажиментите за реформи се считат за „значителни“ и половината от максималната финансова вноска, посочена в член 9, се разпределя на съответната държава членка.

в)когато предложението за ангажименти за реформи от съответната държава членка не отговаря задоволително на критериите, определени в член 11, параграф 7, финансовата вноска няма да бъде разпределена на съответната държава членка.

В резултат на процеса на оценяване и отчитането на рейтингите Комисията разпределя финансовата вноска на държавите членки по следния начин:

Ангажименти за съществени реформи (предложението отговаря изцяло на критериите за оценка)

Ако окончателният рейтинг включва резултати с:

- всички отговори „A“, или

- повече отговори „A“ от отговори „B“ и без отговори „C“,

максималната финансова вноска ще бъде разпределена за предложението за реформи.

Ангажименти за значителни реформи (предложението отговаря задоволително на критериите за оценка)

Ако окончателният рейтинг включва резултати с:

- повече отговори „B“ от отговори „A“ и без отговори „C“, или

- всички отговори „B“,

половината от максималната финансова вноска ще бъде разпределена за предложението за реформи.

Недостатъчни ангажименти за реформи (предложението не отговаря задоволително на критериите за оценка)

Ако окончателният рейтинг включва резултати с:

- най-малко един отговор „C“,

финансова вноска няма да бъде разпределена за предложението за реформи.

5. Допълнителен критерий в рамките на механизма за сближаване

Съгласно член 27, параграф 3, в контекста на механизма за сближаване, в допълнение на критериите, определени в член 11, параграф 7, сред които оценката на очакваното въздействие върху устойчивостта е от голямо значение за подготовката за членство в еврозоната, Комисията оценява значението на предложените ангажименти за реформи за подготовката на съответната държава членка за членство в еврозоната.

5.1 Значение на ангажиментите за реформи за членство в еврозоната

Комисията взема предвид следните елементи за оценката в съответствие с този критерий:

Приложно поле

- предложението за ангажименти за реформи е в съответствие с пътната карта на държавата членка за подготовката за членство в еврозоната;

както и

- предложението за ангажименти за реформи се очаква да допринесе за успешното изпълнение на пътната карта на държавата членка за подготовката за членство в еврозоната;

Рейтинг

„A“ — голямо значение и съществена очаквана вноска;

„B“ — средно значение и умерена очаквана вноска;

„C“ — слабо значение и ограничена очаквана вноска.

5.2 Определяне на финансовата вноска в рамките на механизма за сближаване

В рамките на компонента за финансова подкрепа на механизма за сближаване, в съответствие с членове 26 и 28, финансовата вноска се определя в съответствие със същите критерии, както е посочено в член 12, параграф 2, и представлява отделна и допълнителна вноска, която се разпределя на свой ред за допълнителни реформи, които са от значение за подготовката за членство в еврозоната и се предприема от съответната държава членка.

В резултат на процеса на оценяване и отчитането на рейтингите Комисията разпределя финансовата вноска на държавите членки по следния начин:

Голямо значение за участието в еврозоната

Ако окончателният рейтинг включва резултати в съответствие с всички критерии с:

- всички отговори „A“, или

- повече отговори „A“ от отговори „B“ и без отговори „C“,

както и

резултатите в съответствие с критерия за функционирането и устойчивостта съгласно точка 3.3 и с критерия за значение за участието в еврозоната съгласно точка 5.1 са с отговори „A“,

максималната финансова вноска ще бъде разпределена за предложението за реформи.

Средно значение за участието в еврозоната

Ако окончателният рейтинг включва резултати в съответствие с всички критерии с:

- повече отговори „B“ от отговори „A“ и без отговори „C“,

както и

резултатът за критерия за функционирането и устойчивостта съгласно точка 3.3 е с отговор „A“, а критерият за значение за участието в еврозоната съгласно точка 5.1 е с отговор „B“,

половината от максималната финансова вноска ще бъде разпределена за предложението за реформи.

Слабо значение за участието в еврозоната

Независимо от другите резултати, ако критериите за функционирането и устойчивостта съгласно точка 3.3 са получили отговори „B“ или „C“,

финансова вноска няма да бъде разпределена за предложението за реформи.ПРИЛОЖЕНИЕ III

Показатели

Постигането на целите, посочени в членове 4 и 5, се измерва въз основа на следните показатели, разпределени по държави членки и по област на намеса.

Показателите се използват в съответствие с наличните данни и информация (включително количествени и/или качествени данни).

Инструмент за осъществяване на реформи

·Показатели за постигнатите резултати:

а)брой на поетите ангажименти за реформи;

б)обща финансова вноска, разпределена за ангажиментите за реформи;

·Показатели за резултатите:

в)брой на приключените ангажименти за реформи;

   

Инструмент за техническа подкрепа

·Показатели за постигнатите резултати:

г)брой на приключените планове за сътрудничество и подкрепа;

д)брой на извършените дейности за техническа подкрепа;

е)очаквани резултати, предоставени от дейностите за техническа подкрепа, като планове за действие, пътни карти, насоки, наръчници и препоръки;

·Показатели за резултатите:

ж)резултати от предоставените дейности за техническа подкрепа като приемане на стратегия, приемане на нов закон/акт или изменение на съществуващ такъв, приемане на (нови) процедури и действия, за да се засили изпълнението на реформите;

Механизъм за сближаване

·за компонента за финансова подкрепа същите показатели като посочените в букви а)—в);

·за компонента за техническа подкрепа същите показатели като посочените в букви г)—ж);

Показатели за въздействието на програмата

·Целите, определени в ангажиментите за реформи, които са постигнати, inter alia, в резултат на финансовата подкрепа, получена в рамките на инструментите на програмата;

·Целите, определени в плановете за сътрудничество и подкрепа, които са постигнати, inter alia, в резултат на техническата подкрепа, получена в рамките на инструментите на програмата.

Комисията извършва последващата оценка, посочена в член 36, също така с цел установяване на връзките между (финансовата и техническата) подкрепа от програмата и изпълнението на структурните реформи в съответната държава членка с оглед на това да се засилят конкурентоспособността, производителността, растежът, заетостта и сближаването.

(1)    Решение на Съвета 2000/604/ЕО от 29 септември 2000 г. относно състава и Устава на Комитета за икономическа политика (ОВ L 257, 11.10.2000 г., стр. 28—31)