Брюксел, 30.5.2018

COM(2018) 368 final

2018/0193(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

{SEC(2018) 267 final}
{SWD(2018) 279 final}
{SWD(2018) 280 final}


Обяснителен меморандум

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Целите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) 1 са гарантиране на дългосрочната екосъобразност на дейностите, свързани с рибарството и аквакултурите, и управлението им по последователен начин с оглед постигане на ползи за икономиката, обществото и заетостта. До голяма степен успехът ѝ зависи от въвеждането на ефективна система за контрол и правоприлагане. Мерките за създаване на система на Съюза за контрол на рибарството (СКР) с цел гарантиране на спазването на правилата на ОПОР са предвидени в четири различни правни акта: 1) Регламента относно контрола на рибарството 2 ; 2) Регламента за създаване на Европейска агенция за контрол на рибарството (ЕАКР) 3 ; 3) Регламента за създаване на система за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (Регламента за ННН риболов) 4 ; и 4) Регламента относно устойчивото управление на външните риболовни флотове (УУВФ) 5 . Целта на предложението е да се преработи СКР с изключение на Регламента относно УУФВ, който бе преработен наскоро.

С изключение на преработения наскоро Регламент относно УУВФ настоящата система на Съюза за контрол на рибарството (СКР) е разработена преди реформирането на общата политика в областта на рибарството 6 (ОПОР) и затова не е изцяло съгласувана с нея. Освен това системата отразява стратегиите за контрол, методиките и предизвикателствата от преди над 10 години и в нея не са предвидени механизми за ефективно справяне с настоящите и бъдещите нужди по отношение на данните за рибарството и контрола на флотовете, така че да се отговори на постоянното развитие на техниките и практиките за риболов, както и да се оползотворят модерните и по-рентабилни технологии за контрол и системи за обмен на данни. Освен това настоящата система не отразява наскоро приетите нови и модерни политики на Съюза, като например стратегията за пластмасите, стратегията за цифров единен пазар и международното управление на океаните.

Скорошна оценка по REFIT 7 8 на Комисията, специален доклад на Европейската сметна палата 9 и резолюция на Европейския парламент 10 показват, че СКР има недостатъци и като цяло не е подходяща за целта си.

От публикуването на всички тези документи досега бяха проведени няколко дискусии и размяна на становища в Съвета 11 , Парламента, административния съвет на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) 12 , с държави членки и заинтересовани страни. Тези дискусии потвърдиха, че сред европейските институции и преките заинтересовани страни има единодушно съгласие, че системата за контрол на рибарството не е ефективна и ефикасна и че поради това тя не е напълно подходяща за целта да подкрепи постигането на целите на ОПОР. Наред с това недостатъци на настоящата регулаторна рамка се посочват и в становището на платформата REFIT от юни 2017 г. по предоставеното от финландското правителство проучване сред заинтересованите страни относно контрола на рибарството в ЕС 13 .

Конкретните цели на предложението са: 1) отстраняване на различията спрямо ОПОР и други политики на ЕС; 2) опростяване на законодателната рамка и намаляване на ненужната административна тежест; 3) подобряване на достъпа, надеждността и пълнотата на данните и информацията за рибарството, и по-специално данни за улова, както и създаване на възможности за обмен и споделяне на информация; и 4) премахване на пречките, затрудняващи развитието на културата на спазване на правилата и равноправното третиране на операторите в рамките на държавите членки и между тях.

Предложението е сред законодателните инициативи по REFIT, предвидени за приемане през 2018 г.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Предложението е съвместимо с общата рамка, установена с реформираната ОПОР, и има за цел отстраняване на сегашните несъответствия на системата спрямо нея, свързани главно с ефективния контрол на задължението за разтоварване и контрола на риболовния капацитет. Освен това предложението е съвместимо с общата организация на пазара, често наричана „ООП“ 14 , дотолкова, доколкото в него се предвиждат поредица разпоредби за контролни механизми по веригата на доставките, включително разпоредби за проследяемост, които са от съществено значение за изпълнението на изискванията за информиране на потребителите. И накрая, предложението има за цел изпълнение на наскоро поетите от Комисията ангажименти, засягащи най-вече борбата с незаконния риболов, посочени в съвместното съобщение относно управлението на океаните 15 .

Съгласуваност с други политики на Съюза

Предложението не само е в съответствие с други политики на Съюза, но и подобрява полезното взаимодействие с тях, като подпомага: 1) изпълнението на Европейската стратегия за пластмасите в кръгова икономика 16 , що се отнася до риболовните уреди; 2) изпълнението на стратегията за цифров единен пазар 17 чрез насърчаването на цифрови решения и оперативно съвместими системи; и 3) реализирането на по-силното и подновено стратегическо партньорство с най-отдалечените райони на ЕС 18 чрез засилване на мерките за контрол. Наред с това предложението има за цел подобряване на полезното взаимодействие със законодателството в областта на храните и фуражите чрез по-добро уеднаквяване на определенията, както и със законодателството в областта на околната среда (Директивата за местообитанията), доколкото то оправомощава държавите членки за ефективен контрол на риболовните дейности в зоните с ограничения за риболов.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Предложението се основава на член 43, параграф 2 от ДФЕС за установяването на разпоредби, необходими за изпълнението на целите на ОПОР, което е сфера от изключителната компетентност на ЕС съгласно член 3, буква г) от Договора.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Не се прилага

Пропорционалност

В предложението се предвиждат целеви промени, които не надхвърлят необходимото за постигане на заложените цели. В раздел 7.4.2 от оценката на въздействието към предложението се разглежда пропорционалността на политическите варианти в него.

Избор на инструмент

Предлаган инструмент: изменение на настоящи регламенти.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Като част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка бе извършена цялостна оценка на изпълнението на Регламента относно контрола и отраженията му върху ОПОР за периода 2010—2016 г., като резултатите от нея бяха публикувани в Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета 19 и придружаващия работен документ на службите на Комисията „Оценка по REFIT на въздействието на Регламента относно рибарството“ 20 .

Оценката потвърждава, че Регламентът относно контрола е особено значим за гарантирането на спазването на ОПОР. Чрез приетия през 2009 г. текст са отстранени основните пропуски в предишната система, което води до засилване на общото ниво на съответствие с ОПОР, подобряване на комуникацията, обмена и споделянето на данни сред различните заинтересовани страни, общо подобряване на качеството и количеството данни за рибарството, както и благоприятстване на еднаквите условия на конкуренция сред операторите. От оценката обаче става също ясно, че е необходимо да се направи повече, както и че настоящата законодателна рамка не е напълно подходяща за целта си, което налага преразглеждането ѝ поради:

·недостатъчно възпиращия ефект на правилата за правоприлагане;

·неадекватността на разпоредбите за данните за риболова;

·сложността на законодателната рамка и неяснотата на правните разпоредби;

·липсата на мерки за контрол на новите разпоредби на реформираната ОПОР и липсата на синергия с други политики.

Консултации със заинтересованите страни

В рамките на оценката по REFIT през 2016 г. се проведе широка обществена консултация. Резултатите са публикувани на уебсайта Europa на Европейската комисия 21 .По-късно се проведоха допълнителни целеви консултации със следните цели: i) постигане на съгласие по проблемите, установени от Европейската комисия в оценката по REFIT; ii) постигане на съгласие по необходимостта от действия; както и iii) събиране на входни данни и получаване на обратна връзка от възможно най-голям брой заинтересовани страни по свързаните с бъдещето елементи в оценката на въздействието от етапа на създаване и предложените от Комисията специални действия за справяне с набелязаните проблеми.

В консултациите участваха компетентни органи от държавите членки, консултативни съвети, организации и асоциации на ЕС и на национално равнище, НПО в областта на околната среда, Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) и административния ѝ съвет, Европейската агенция по морска безопасност (ЕАМБ) и FRONTEX (контрол на морските граници). Проведоха се дискусии в рамките на няколко различни форума с цел обезпечаване на широко и цялостно включване на всички важни заинтересовани страни, включително работната група на Съвета по вътрешна и външна политика на рибарството и Комисията по рибно стопанство (PECH) на Европейския парламент.

Сред заинтересованите страни бе постигнато общо съгласие относно необходимостта от преразглеждане на системата на ЕС за контрол на рибарството. В получените отзиви се открояват пропуски при изпълнението на Регламента относно контрола на рибарството, както и в някои от разпоредбите му. Заинтересованите страни като цяло поддържат Комисията при работата по следните основни проблеми: хармонизиране с ОПОР, несъответствия в приложението на привилата в държавите членки, сложност на законодателната рамка и липса на яснота на някои разпоредби относно системата за санкции, достъп, качество и споделяне на данни, контрол на малките кораби и задължението за разтоварване, както и нужда от подобряване на синергията с други законодателни актове, най-вече Регламента за ННН риболов, екологичното право и законодателството в областта на храните.

В отзивите се открояват и проблеми като опростяването, регионализацията, еднаквите условия на конкуренция и необходимостта от рентабилни решения. Заинтересованите страни призоваваха силно за опростяване и правно поясняване на настоящите правила за контрол, въпреки че някои изключения от основните правила се смятат за необходими в определени случаи. Според някои заинтересовани страни регионализацията е важен подход, докато според други той не е в духа и в съответствие с целите на политиката за контрол на Съюза. Всички заинтересовани страни посочват като изключително важна нуждата от създаване на еднакви условия на конкуренция сред риболовните оператори и държавите членки в целия ЕС. И накрая, заинтересованите страни посочват, че при възможност намаляването на административната тежест, както и рентабилността следва да бъдат водещи принципи в процеса на преразглеждане.

Що се отнася до предложените политически варианти, преобладаващата част от заинтересованите страни силно подкрепят или са изразили предпочитание към целево изменение на системата за контрол на рибарството, включително Регламента относно контрола на рибарството, Регламента за ННН риболов и Регламента за създаване на Европейската агенция за контрол на рибарството.

В приложение 2 към оценката на въздействието се съдържа обобщение на заключенията от всички тези консултации, а в приложение 10 — списък на писмените отзиви, получени от заинтересованите страни. Първоначалните писмени отзиви, изпратени от заинтересованите страни, и протоколите от гореспоменатите семинари са публикувани на уебсайта на Европейската комисия 22 .

Събиране и използване на експертни становища

Законодателното предложение и оценката на въздействието се основават на множество материали и проучвания, които са посочени в приложение 1 към оценката на въздействието 23 .

Външен експертен опит бе използван и при оценяването на въздействието на предложените политически варианти и сравнението им в рамките на оценката на въздействието. Външното проучване бе проведено през есента на 2017 г. 24 с цел оценка на екологичното, икономическото и социалното въздействие на политическите варианти, на промените в административната тежест и ползите от опростяването, както и с цел сравнение на отделните варианти с препоръките на съответните институции по отношение на ефикасността, ефективността и съгласуваността.

Оценка на въздействието

В рамките на оценката на въздействието бяха анализирани три политически варианта: 1) Базов сценарий, т.е. без политическа промяна, но пълно правоприлагане на настоящите правила; 2) Вариант 1: целеви изменения на Регламента относно контрола на рибарството; 3) Вариант 2: целеви изменения на системата за контрол на рибарството (и по-специално следните регламенти: Регламента относно контрола на рибарството, Регламента относно незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и Регламента за Европейската агенция за контрол на рибарството). Вариант 2 като цяло демонстрира подчертано по-добра ефективност в сравнение с другите варианти и е избран като предпочитан.

Положителното екологично въздействие на предпочитания вариант би се изразявало в следното: намаляване на прекомерния улов, прекратяване на изхвърлянето на улов в морето, по-здрави рибни запаси и адекватен контрол на морските защитени зони. Основните социално-икономически ползи включват: повишаване на заплатите и конкурентоспособността в риболовния сектор, най-вече що се отнася до малките флотове; стимулиране на създаването на работни места (най-вече такива в областта на ИКТ); подобряване на съответствието с ОПОР и равноправното третиране на рибарите.

Разходите биха били „пропорционални“ на постигнатите ползи (особено предвид икономиите) и икономически ефективни, като значителните ползи надхвърлят сравнително скромните промени в разходите. Органите в държавите членки също така биха реализирали икономии (157 милиона евро за период от пет години в сравнение с базовия сценарий) чрез опростяване и оперативна съвместимост.

Не се очаква негативно социално или екологично въздействие в резултат на предпочитания вариант.

На 8 януари 2018 г. оценката на въздействието бе изпратена до Комитета за регулаторен контрол за преглед на качеството. Комитетът анализира проектодоклада и на 9 февруари 2018 г. даде положително становище заедно с препоръки за подобрение 25 .

В приложение 1 към оценката на въздействието е предоставен общ преглед на препоръките на комитета и направените промени спрямо по-ранния проект.

Пригодност и опростяване на законодателството

Предвижданите в предпочитания вариант дейности и изменения биха допринесли силно за намаляването на ненужната административна тежест за обществените органи и, предвид това, че повечето нови разходи са свързани с развитието на ИКТ и еднократни инвестиции — в дългосрочен план и за целия ЕС. Очаква се предпочитаният вариант да доведе до опростяване и значително намаляване на административната тежест на сегашната система при реализиране на прогнозни икономии в размер на 157 милиона евро за период от 5 години в сравнение с базовия сценарий. Трябва да се отбележи, че макар че беше възможно някои от икономиите да се остойностят, други са само установени, но не беше възможно да бъдат количествено определени.

С въвеждането на удобни и рентабилни системи за отчитане на данните за рибарството, с което ще се оползотворяват възможностите на достъпните и широко разпространени мобилни технологии, ще се избегне допълнителна тежест за малките оператори (дребномащабни рибари). Наред с това въвеждането на нови информационни и комуникационни технологии ще стимулира иновациите и ще осигури нови пътища за създаване на работни места в малките, средните и стартиращите предприятия.

Основни права

Предложението не оказва въздействие върху защитата на основните права. В предложението са изяснени достъпът до данни и целите на обработването на лични данни. Обработването на лични данни ще се извършва при спазване на задълженията за защита на личните данни, определени в Регламент (ЕС) 2016/679 и регламента за замяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейски парламент и на Съвета.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Няма отражение върху бюджетните кредити за поети задължения, тъй като не се предлага промяна в максималните суми на финансирането по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове, предвидени в оперативните програми за програмния период 2014—2020 г.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване

В настоящия Регламент относно контрола на рибарството вече предвижда, че Комисията оценява изпълнението му на всеки 5 години въз основа на доклади от държавите членки. Това правило ще бъде запазено. Подробно обяснение на начините за мониторинг и оценка на реалното въздействие се съдържа в раздел 9 на оценката на въздействието.

Обяснителни документи (за директивите)

Не се прилага.

Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

Предложението е структурирано по следния начин:

Член 1: Изменения на Регламент (ЕО) № 1224/2009

Член 2: Изменения на Регламент (ЕО) № 768/2005

Член 3: Изменения на Регламент (ЕО) № 1967/2006

Член 4: Изменения на Регламент (ЕО) № 1005/2008

Член 5: Изменения на Регламент (ЕС) 2016/1139

Измененията могат да се обобщят по следния начин по основни теми, подтеми, засегнати членове и конкретни разпоредби на предложението:

Изменения на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система на Съюза за контрол за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството

ТЕМА 1: ПРАВОПРИЛАГАНЕ

Подтема

Членове

Конкретни разпоредби на предложението

Инспекции и надзор

Изменени: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

Поясняване на процеса на инспекциите, задълженията на инспекторите, капитаните и операторите по време на инспекциите.

Цифровизация на докладите от инспекциите чрез задължително използване на електронна система за отчитането им, което ще даде възможност за по-добро използване и обмен на данни между съответните органи и държавите членки.

Поясняване на ролята и задълженията на контролиращите наблюдатели.

Санкции

Нови:

89a, 91a, 91b, 92a, 92b, приложения III и IV

Изменени:

82, 85, 90, 91, 92

Нови определения с цел изясняване и подобряване на „главата за правоприлагането“.

Нов списък на нарушенията на правилата на ОПОР, които следва да се определят като тежки по своя характер (без да се прилагат каквито и да било критерии).

Нов подробен и изчерпателен списък на критериите за определяне като тежки на определени други нарушения на правилата на ОПОР. Това ще благоприятства еднаквите условия на конкуренция и ще осигури пропорционалност.

Въвеждането на задължителни административни санкции и минимални нива на глобите за тежки нарушения на правилата на ОПОР, така че системата за санкциониране да има по-възпиращ ефект и по-висока ефективност във всички държави членки и да се гарантират еднакви условия на конкуренция.

Изясняване на незабавните мерки за правоприлагане (или превантивни мерки), които държавите членки да предприемат при тежки на нарушения.

Изясняване на това, че следва да се присъждат точки както на притежателя на лиценза за риболов, така и на капитана, в случай че става дума за различни юридически лица.

Изясняване на това, че съдебните производства и присъждането на точки в случай на тежки нарушения могат да се извършват от крайбрежната държава членка, но следва да се прилагат систематично от държавата членка на знамето.

Поясняване на това, че точките се присъждат систематично в допълнение към основната(ите) санкция(и) в случай на тежки нарушения (с няколко дерогации, когато нарушението не е извършено от притежателя на лиценза за риболов или капитана, напр. при любителския риболов);

Осигуряване на възможност на държавите членки по-добре да използват и обменят данни за нарушенията и санкциите.

ТЕМА 2: НАЛИЧИЕ, КАЧЕСТВО И ОБМЕН НА ДАННИ

Подтема

Членове

Конкретни разпоредби на предложението

Проследяване на корабите

Изменени: 4, 9, 10, 12

Нов: 9а

Въвежда се гъвкавост по отношение на спецификациите на системата за проследяване на корабите (не е задължително да е спътниково проследяване).

Пояснение относно центровете за наблюдение на корабите.

Всички кораби, включително тези с дължина под 12 метра, трябва да разполагат със система за проследяване.

Съответните данни се предоставят на агенциите, които участват в операции по надзора.

Риболовен дневник

Изменен: 14

Премахва се освобождаването от задължението за вписване в дневници на извършен улов под 50 кг. за всички категории кораби.

Правилата за т.нар. „допустимо отклонение“ и се изясняват и приспособяват към конкретни ситуации/видове риболов.

Съдържанието на дневника се привежда в съответствие с новата разпоредба за проследяемостта (използването на уникалния идентификатор за риболовния рейс) и се изменя с цел по-високо качество на вписваните данни.

Кораби с дължина под 12 метра

Изменени: 9, 14, 15

Нов: 15a

Премахват се сегашните дерогации и се посочват само две категории кораби: с дължина под 12 м и с дължина над 12 м.

Всички кораби с дължина под 12 метра трябва да докладват за улова си по електронен път.

Декларация за трансбордиране и декларации за разтоварване

Изменени:

20, 21, 22

23, 24

Заличени:

16, 25, 28

Всички данни се записват в цифров вид и се подават по електронен път. Съдържанието на документите се привежда в съответствие с новата разпоредба за проследяемостта (използването на уникалния идентификатор за риболовния рейс) и се изменя с цел по-високо качество на вписваните данни.

Премахват се настоящите дерогации във връзка с декларацията за разтоварване.

За трансбордиране извън водите на ЕС или в пристанище на трета държава се изисква разрешение от държавата членка на знамето.

Предварително уведомление

Изменени: 17, 19

Заличен: 18

Нов: 19a

Предварителните уведомления вече важат за всички кораби с дължина над 12 м и не се ограничават до запаси, които са обект на многогодишни планове.

Предварително уведомление се изисква и за риболовни кораби, които разтоварват в пристанище на трета държава.

Контрол на любителския риболов

Изменени: 4, 55

Държавите членки се задължават да разполагат със система за контрол на участниците в любителски риболов (регистрация или лицензиране) и да събират информация за улова.

За видове, които подлежат на мерки на Съюза за опазване, приложими за любителския риболов, трябва да се изпращат декларации за улова до компетентните органи и трябва да се създаде система за регистрация или лицензиране на корабите.

Забраната за продажба на улов се запазва и се премахват настоящите дерогации за Средиземно море (вж. изменения на Регламент (ЕО) № 1967/2006).

Установяват се условията за определяне на специални разпоредби за контрол и маркиране на риболовните уреди, приложими за любителския риболов, за проследяването на корабите, системите за регистрация или лицензиране и вписването на улова. Включват се дейностите по любителски риболов, организирани от търговски предприятия.

Проследяемост

Изменени: 4, 56, 57, 58

Нов: 56a

Изясняват се разпоредбите за проследяемостта и се добавя нов член относно партидите.

Изяснява се информацията за проследяване, така че да може конкретна партида продукти от риболов да се свърже с конкретно разтоварване от риболовен кораб на Съюза.

Информацията се вписва в електронен вид с цел по-ефективен и ефикасен контрол по веригата на доставки на вътрешния пазар.

Премахва се дерогацията за вносните продукти.

Приложното поле на разпоредбата за проследяемостта се ограничава до определени продукти от риболов и аквакултури.

Дерогацията за продуктите, които се продават на потребители, се привежда в съответствие с други разпоредби на регламента (максимум 5 кг продукти от риболов на ден вместо 50 EUR). 

Процедури и данни за претегляне, транспортиране и продажби

Изменени: 59, 60, 62, 64, 65, 66, 68

Нови: 59а,

60а

Заличени: 61, 63, 67

Рационализират се сегашните изключения, които възпрепятстват точното претегляне и регистрация на разтоварената риба.

Създава се опростена и ефективна система с цел гарантиране на точното претегляне при разтоварване, като претеглянето се извършва от регистриран оператор.

Създават се целеви процедури за разтоварванията на несортиран улов.

Настоящите дерогации за количествата, продавани или разпределяни за собствена консумация на нерегистрирани купувачи се изменят и се привеждат в съответствие с разпоредбите за контрол по веригата на доставки.

Поясняват се отговорностите и отчетността за операторите по веригата на доставки.

Въвеждат се изисквания за вписване в цифров вид и изпращането по електронен път на документите за продажба, декларациите за приемане и транспортните документи. Опростява се отчитането от страна на операторите пред компетентните органи (държавата на знамето, държавата на разтоварването, държавата на продажбата).

Наличие и обмен на данни

Изменени:

33, 34, 109, 110, 111, 112, 114 и 115

Нови: 111а; 112а

Заличен: 116

Завършва се цифровизацията на системата за данни и цялостно се подобряват наличието, надеждността и обменът на данни.

Разпоредбите относно записването на данни от държавите членки и изпращането им до Комисията се рационализират и се хармонизират с останалите изменения.

В измененията се пояснява какви данни събират държавите членки, стъпките за валидиране и достъпът на Комисията до събраните данни и целта за събирането им.

Наред с това се изясняват мерките за защита на личните данни и сигурността на обработката.

Членът относно зоната с ограничен достъп на уебсайта се заличава.

ТЕМА 3: ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА С ОПОР

Подтема

Членове

Конкретни разпоредби на предложението

Определение на „правилата на общата политика в областта на рибарството“

Изменен: 4

Определението за „правилата на общата политика в областта на рибарството“ се доуточнява и се привежда в съответствие с ОПОР.

Лиценз и разрешение за риболов

Изменени:

6, 7

Разпоредбите се привеждат в съответствие с ОПОР.

Задължение за разтоварване

Нов: 25a

С измененията става задължително използването на електронни инструменти за дистанционно наблюдение, и по-специално вътрешна система за видеонаблюдение, с цел контрол на задължението за разтоварване. Новите разпоредби ще засягат отделни кораби и сегменти от флота въз основа на оценката на риска и следва да се прилагат от държавите членки на регионално равнище.

Риболовен капацитет

Нов: 39а

Изменени: 38, 41

Въвежда се нов член, съгласно който определени кораби с активни риболовни уреди трябва да бъдат снабдени с устройство за наблюдение и записване на мощността на двигателя.

Опростяват се настоящите разпоредби относно проверката на мощността на двигателя. Въвеждат се разпоредби относно физическата проверка на тонажа на риболовните кораби.

Национални програми за контрол и годишни доклади

Заличени: 46, приложение 1

Изменен: 55

Нов: 93а

Националните програми за контрол се разширяват така, че да обхванат и контрола на правилата на ОПОР, а не само този на многогодишните програми. В резултат се заличава приложение 1 относно референтните показатели инспекция за многогодишните планове. Националните програми за контрол следва също така да включват контрола на любителския риболов.

Изискват се годишни доклади за националните инспекции и мерки за контрол.

ТЕМА 4: ПОЛЕЗНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ПОЛИТИКИ

Риболовни уреди

Изменени: 14, 43, 55

Докладването за загубени риболовни уреди се улеснява и подобрява чрез използването на (електронни) риболовни дневници за всички категории кораби.

Премахва се настоящата дерогация за кораби с дължина под 12 м от задължението на борда да се носи необходимото оборудване за намиране на загубени уреди.

Установяват се условия за определяне на разпоредби на Съюза относно маркирането и контрола на риболовните уреди при любителския риболов.

Зони с ограничения за риболов

Изменени: 4, 50

Изменя се определението за „зони с ограничения за риболов“ и разпоредбите на член 50, така че да се включат зоните с ограничения за риболов под суверенитета или в юрисдикцията на държава членка, както и извън водите на ЕС.

ТЕМА 5: ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН

Привеждане в съответствие с договора от Лисабон

Изменении или въвеждане на няколко члена

Правомощията, предоставени на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, се привеждат в съответствие с член 290 и член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Наред с това разпоредбите, предоставящи на Съвета правомощия самостоятелно да взема решения, се адаптират, за да се приведат в съответствие с новите процедури, приложими към общата политика в областта на рибарството.

Изменения на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Европейска агенция за контрол на рибарството

Тема

Членове

Конкретни разпоредби на предложението

Привеждане в съответствие с ОПОР

Изменени: 2 и 3

Изменен: 17

Целта и мисията на Агенцията се привеждат в пълно съответствие с новата ОПОР.

Географският обхват на правомощията на агенцията за извършване на инспекции повече не се ограничава до международни води.

Обмен на данни

Изменен: 16

Измененията съдържат пояснения на правилата за обмен и обработка на информация и мерките за защита на личните данни.

Привеждане в съответствие с общия подход за децентрализираните агенции на ЕС

Изменени: 26, 29, 39

Въвеждат се редица изменения с цел по-добро хармонизиране на регламента за създаването на EFCA с общия подход.

Бюджет

Изменен: 35

Възможностите за постъпления се разширяват, така че да се позволят споразумения за делегиране и ad-hoc безвъзмездни средства в съответствие с подобни разпоредби, които важат за други агенции (напр. Frontex).

Изменения на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

Тема

Членове

Конкретни разпоредби на предложението

Цифровизиране на сертификата за ННН улов (схема CATCH)

Нови: 12а—12д

Схемата за сертифициране на улова, определена в глава III от Регламент (ЕО) № 1005/2008, се поддържа в хартиен вид и в резултат на това не е ефикасна. С измененията на схемата на Съюза за сертифициране на улова се предвижда създаване на база от данни за управление на сертификатите за улова (CATCH) въз основа на системата за управление на информацията относно официалния контрол, с което се създава възможност за основани на риска проверки, се намаляват възможностите за внос, свързан с имами, и се облекчава административната тежест за държавите членки.

Оперативните функции на схемата CATCH ще бъдат разработени на различни етапи. На Комисията се предоставят изпълнителни и делегирани правомощия във връзка с функционирането и по-нататъшното разработване на схемата CATCH.

Инспекции

Изменен: 10

Привеждане в съответствие с новите разпоредби на Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Риболовни кораби, извършващи ННН риболов

Изменени: 2, 3, 11

Привеждане в съответствие с новите разпоредби на Регламент (ЕО) № 1224/2009 и съответните препратки.

Производства и мерки за правоприлагане (включително при тежки нарушения)

Нов: 42а, Изменени: 27, 42, 43

Заличени: 44—47

Въвеждат се препратки за гарантиране на съответствие с новите разпоредби относно производствата и мерките за правоприлагане, включително санкциите, от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Заличават се членовете, които вече не са актуални.

Изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море

Изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси

Тема

Членове

Конкретни разпоредби на предложението

Регламент (ЕО) № 1967/2006

Изменен: 17

Заличени: 21, 23

За да се осигури съвместимост с Регламент 1224/2009, се заличават някои разпоредби относно любителския риболова и трансбордирането.

Регламент (ЕС) 2016/1139

Заличени: 12, 13

За да се осигури съвместимост с Регламент 1224/2009, се заличават разпоредбите относно риболовните дневници и допустимото отклонение.

2018/0193 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 26 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 27 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)общата политика в областта на рибарството беше реформирана с Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета 28 . Целите на общата политика в областта на рибарството и изискванията относно контрола на рибарството и правоприлагането са определени в членове 2 и 36 от посочения регламент. Успешното му изпълнение зависи от ефективната и актуална система за контрол и правоприлагане.

(2)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета 29 за създаване на система на Съюза за контрол на рибарството, с който наред с другото се предвиждат центрове за наблюдение, проследяване на риболовните кораби, задължения за отчитане на улова, предварителни уведомления, разрешителни за трансбордиране в трети държави, публикуване на информация за забрани на риболовни дейности, контрол на риболовните дейности, национални програми за контрол, контрол на любителския риболов, контрол по веригата на доставки на продуктите от риболов и аквакултури, претегляне на продуктите от риболов, транспортни документи, декларации за разтоварване, документи за продажба и декларации за приемане, инспекции и одит, санкциониране при нарушения и достъп до данни.

(3)Регламент (ЕО) № 1224/2009 обаче бе изготвен преди приемането на новата обща политика в областта на рибарството. Затова той следва да бъде изменен, за да отговаря по-добре на изискванията за контрол и правоприлагане на общата политика в областта на рибарството съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013 и да се оползотворяват модерните и по-рентабилни технологии за контрол.

(4)В Регламент (ЕО) № 1224/2009 следва да се направи препратка към определенията от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета 30 . С оглед на яснотата и последователността някои определения от Регламент (ЕО) № 1224/2009 следва да се заличат или изменят, както и да се добавят нови.

(5)Определението за „правилата на общата политика в областта на рибарството“ следва да се измени, така че да се поясни, че обхватът ѝ включва цялото законодателство на Съюза, приложимо в сектора на рибарството, включително правилата относно техническите средства и мерките за опазване на морските биологични ресурси, за управление и контрола на флота на Съюза, който експлоатира тези ресурси, за обработката и продажбата на продукти от риболов и аквакултури, системата на Съюза за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН), както и международните споразумения, сключвани със Съюза.

(6)Терминът „данни от система за наблюдение на корабите“ следва да се замени с по-ясния израз „данни за местоположението на корабите“. Определението за „данни за местоположението на корабите“ повече не следва да включва излъчване от устройства за спътниково проследяване, тъй като вече има налични различни технологии за проследяване и предаване на данни за местоположението на корабите.

(7)Определението за „партида“ следва да се приведе в съответствие с определението за същия термин от законодателството в областта на храните.

(8)Определенията за „многогодишни планове“ следва да се актуализират, така че да се вземат предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно многогодишните планове.

(9)В определението за „лиценз за риболов“ „риболовни зони с ограничен достъп“ и „любителски риболов“ терминът „живи морски водни ресурси“ следва да се замени с „морски биологични ресурси“, така че да се приведе в съответствие с определението от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(10)В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се посочва определението за „риболовен кораб“, което включва кораби, оборудвани за търговска експлоатация на морски биологични ресурси, като например кораби за улов, помощни кораби, кораби за преработка на риба, кораби за трансбордиране и товарни кораби, оборудвани за транспорт на продукти от риболов, с изключение на контейнеровози. Поради това определението за „риболовен кораб“ от Регламент (ЕО) № 1224/2009 следва да бъде заличено.

(11)С цел подобряване на правоприлагането на правилата на общата политика в областта на рибарството следва да се добавят нови определения за „кораби за улов“ и „изпускане“.

(12)Дребномащабният риболов играе важна роля в Съюза — от биологична, икономическа и социална гледна точка. Предвид евентуалното му въздействие върху запасите е важно да се контролира дали риболовните дейности и усилия на по-малките кораби спазват правилата на общата политика в областта на рибарството. За целта е необходимо да се получават данни за местоположението им. Затова държавите членки трябва да са в състояние да проследяват всички риболовни кораби, включително тези с дължина под 12 метра. Що се отнася категорията от 12 метра, вече е възможно да се използват мобилни устройства, които са по-евтини и лесни за употреба.

(13)За да се поясни ролята на центровете за наблюдение на рибарството, разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1224/2009 относно тези центрове следва да се разпишат в отделен член.

(14)Регламент (ЕО) № 1224/2009 се изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на Европейския парламент и на Съвета 31 с цел някои от разпоредбите му да се приведат в съответствие със задължението за разтоварване, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. С цел адекватен контрол на задължението за разтоварване е необходимо определен процент от риболовните кораби да бъдат снабдени, въз основа на оценка на риска, с електронни устройства за наблюдение за непрекъснат запис, включително вътрешни системи за видеонаблюдение. Данните от вътрешните системи за видеонаблюдение могат да се допълват с такива от други електронни устройства за наблюдение. Данните от тях, включително от вътрешните системи за видеонаблюдение, ще осигуряват на длъжностните лица на държавите членки средства за контрол на съответствието със задължението за разтоварване в открито море. Материалите от вътрешната система за видеонаблюдение следва да се отнасят само за уредите и частите от корабите, където на борда се натоварват, обработват и съхраняват продукти от риболов. Тези материали следва да се записват на локален носител и да се предоставят изключително на длъжностните лица в държавите членки или инспекторите на Съюза при поисквания най-вече в контекст инспекция, разследване или одит.

(15)За да се постигнат целите на общата политика в областта на рибарството, надеждността и цялостното събиране на данни относно улова са от изключително значение.

(16)Изпращането на регистрационни данни за улова на хартиен носител доведе до непълно и ненадеждно отчитане и в крайна сметка — до неадекватно отчитане на улова от страна на операторите пред държавите членки и от държавите членки пред Комисията и затрудни обмена на информация между държавите членки. Затова се смята, че е необходимо капитаните да записват данни за улова в цифров вид и да ги изпращам по електронен път, най-вече що се касае до риболовните дневници, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване.

(17)Липсата на задължения за докладване за улова от страна на капитаните на корабите с дължина под 10 м доведе до непълнота и ненадеждност на данните за тази категория кораби, тъй като събирането на данни за тях се основаваше на планове за вземане на проби. Затова е важно всички риболовни кораби без оглед на размера си да бъдат задължени да докладват за улова. Така правилата ще се опростят и ще се подобрят съответствието и мерките за контрол.

(18)За корабите с дължина над 12 м е важно информацията в дневниците да стане по-точна и да включва данни за улова за всяко замятане или операция, тъй като това ще подобри ефективността на механизмите за контрол. При кораби с дължина под 12 м следва да се опростят задълженията, свързани с попълването и подаването на дневника, като капитаните следва да са задължени да подават информацията от дневника само веднъж преди пристигане на пристанището.

(19)Разпоредбите относно допустимото отклонение от вписаните в дневника оценки за количества риба, които са задържани на борда, следва да се изменят, така че да се съобразят с новите правила, свързани с отчитането в дневника на улов под 50 кг. Наред с това следва да се изменят разпоредбите относно допустимото отклонение с цел справяне с проблема с улова, който се разтоварва в несортиран вид.

(20)Когато риболовен кораб отпътува, той следва незабавно да започне да води електронен риболовен дневник, като за съответния риболовен рейс се задава уникален идентификационен номер. Този уникален идентификационен номер на риболовния рейс следва да фигурира в риболовния дневник, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване с цел подобряване на контрола и проверката на данните от страна на държавите членки, както и проследяемостта на продуктите от рибарство по веригата на доставки. С цел подобряване и опростяване на предаването на информация относно загубите на риболовни уреди към компетентните органи в държавите членки, във формата на риболовния дневник следва да се включи информация относно загубите на уреди.

(21)Уведомлението преди разтоварване дава възможност за по-добър контрол от страна на длъжностните лица на спазването на правилата за регистрирането на улов и риболовни дейности. За да се подобри спазването на правилата относно регистрирането на улова, разпоредбите за предварителното уведомяване следва да се прилагат за всички кораби с дължина над 12 метра, а не само за риболовните кораби, извършващи целеви улов на запаси, които са в рамките на многогодишни планове. Държавите членки следва да имат право да определят по-кратък период за предварително уведомление за кораби, плаващи под знамето им, които оперират изключително в териториални води, стига това да не пречи на способността им да извършват инспекции на корабите при пристигане.

(22)Риболовните кораби на Съюза, които разтоварват продукти от риболов в трети държави, или трансбордират такива продукти във води на трети държави или в открито море, следва да изпращат предварително уведомление или да получават разрешително от държавата членка на знамето. Такива предварителни уведомления и разрешителни се изискват предвид отговорностите на държавите членки на знамето, свързани с предотвратяване на навлизането на продукти от ННН риболов на международните пазари.

(23)Разпоредбите относно вписването на данни за улова и риболовното усилие от държавите членки следва да се изменят, така че да включват данните, които фигурират в записите от претеглянето, декларациите за приемане и транспортните документи.

(24)Следва да се опростят правилата относно изпращането до Комисията на обобщени данни за улова и риболовните усилия чрез определяне на една дата за изпращане за всички.

(25)Следва да се опростят разпоредбите относно задължението на Комисията да публикува информация за забрани за риболовни дейности след изчерпване на риболовните квоти или максимално допустимите риболовни усилия с цел навременно публикуване на такава информация. Освен това тези разпоредби следва да бъдат приведени в съответствие със задължението за разтоварване, определено в Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(26)Следва да се актуализират разпоредбите относно риболовния капацитет, така че да се позовават на Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(27)Следва да се опростят разпоредбите относно проверката на тонажа на риболовните кораби за целите на контрола на риболовния капацитет, а разпоредбите относно проверката на мощността на двигателя — да се изяснят. Ако риболовни кораби, оборудвани с активни риболовни уреди, работят с двигатели с мощност над посочената в регистрацията им, не може да се гарантира съответствие с границите за капацитета, определени с Регламент (ЕС) № 1380/2013. Затова е важно да се контролира ефективно мощността на двигателя на риболовните кораби, оборудвани с активни риболовни уреди, чрез устройства за непрекъснато следене на мощността на двигателя.

(28)За да се гарантира спазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, всяка държава членка следва да бъде задължена да определя и периодично да актуализира годишна и многогодишна национална програма за контрол, обхващаща всички правила на общата политика в областта на рибарството. Държавите членки следва да гарантират, че се извършват официални проверки въз основа на рисковете. Следва да се изискват годишни доклади относно националните инспекции и мерки за контрол.

(29)Риболовните зони с ограничен достъп се създават съгласно законодателството на Съюза, националното законодателство и международни споразумения. Затова разпоредбите за контрола на тези зони от страна на държавите членки следва да важат за този тип зони, независимо от местоположението им. Наред с това по възможност следва да се извършва контрол на кораби за любителски риболов, които извършват дейност в риболовни зони с ограничен достъп.

(30)Любителският риболов играе важна роля в Съюза — от биологична, икономическа и социална гледна точка. Предвид значително му влияние върху някои запаси, е необходимо да се предвидят специални инструменти, позволяващи на държавите членки ефективен контрол на този тип дейности. Следва да се използва система за регистрация или лицензиране, позволяваща точно преброяване на физическите и юридическите лица, участващи в любителски риболов, както и събирането на надеждни данни за улова и практиките. Необходимо е да се събират достатъчно и надеждни данни относно любителския риболов с цел извършване на оценка на въздействието на такива риболовни дейности върху запасите, както и за това държавите членки и Комисията да получават информация, необходима за ефективното управление и контрол на морските биологични ресурси.

(31)Съгласно общата политика в областта на рибарството вече бяха установени редица специални мерки за опазване, приложими за любителския риболов. Системите за регистриране или лицензиране и за регистрация на улова следва да позволяват ефективен контрол на тези специални мерки за опазване.

(32)Следва да се изяснят разпоредбите за контрол по веригата на доставки, така че държавите членки да могат да извършват контрол и инспекции на всички етапи от предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури — от първоначалната продажба до продажбата на дребно, включително транспортирането.

(33)Правилата, които важат за разпределянето на продуктите от риболов и аквакултури в партиди, следва да се пояснят. Следва да се поясни, че партидите трябва да съдържат продукти от риболов и аквакултури само от един вид, с изключение на случаите, в които съдържат много малки количества.

(34)Съгласно изискванията за проследяемост, определени в член 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета 32 , в Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията 33 се дефинират определени правила за проследяемост за конкретния сектор храни от животински произход, а именно — операторите трябва да съхраняват конкретна информация, да я предоставят на компетентните органи при поискване и да я предават на операторите, на които се доставят продуктите от риболов. В сектор рибарство проследяемостта е важна не само с оглед безопасност на храните, но и с цел контрол и гарантиране на защитата на интересите на потребителите.

(35)Затова е удачно да се надградят съществуващите правила, определени в член 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията. Операторите следва да съхраняват конкретна информация относно продуктите от риболов и аквакултури, която да се предоставя на компетентните органи при поискване, и да се предава на операторите, на които се доставят продукти от риболов. Що се отнася до продуктите от риболов, които не са внесени, тази информация за проследяемост следва да включва уникалния идентификационен номер на риболовния рейс, тъй като това ще даде възможност за установяване на връзка между конкретната партида продукти от риболов и конкретно разтоварване от един или няколко риболовни кораба на Съюза в една и съща географска област.

(36)Съгласно Регламент (ЕС) № 931/2011 информацията за проследяемостта, която засяга контрола на продуктите от риболов и аквакултури, следва да се предоставя от първоначалната продажба до етапа на продажба на дребно. Това по-специално ще даде възможност на потребителите да се предоставя точна информация относно вида и произхода на продукта от риболов или аквакултури.

(37)Същите правила следва да важат за продукти от риболов и аквакултури, внесени от трети държави. Що се отнася до внесени продукти, задължителната информация за проследяемост следва да включва данни от сертификата за улов, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1005/2008 34 .

(38)За да се гарантира ефективно и навременно предаване на информация за проследяемостта относно продукти от риболов и аквакултури, тя следва да се вписва в цифров вид и да се предава по електронен път по веригата на доставки и да се изпраща на компетентните органи при поискване.

(39)Що се отнася до продуктите от риболов, които се продават на потребителите направо от риболовните кораби, правилата относно проследяемостта, регистрираните купувачи и документите за продажба не важат за количества под определени прагове. Тези прагове следва да се хармонизират и намалят с цел свеждане до минимум на навлизането на пазара на продукти от риболов, които не могат да бъдат проследени и съответно контролирани.

(40)За да се постигнат целите на общата политика в областта на рибарството, надеждността и цялостното събиране на данни относно улова са от изключително значение. И по-конкретно вписването на улова в момента на разтоварване следва да се извършва по възможно най-надежден начин. За целта е необходимо да се укрепят процедурите относно претеглянето на продуктите от риболов при разтоварването.

(41)Претеглянето следва да се извършва чрез системи, одобрени от компетентните органи и операторите, регистрирани да извършват тази задача от държавите членки. Всички продукти следва да се претеглят по видове при разтоварване, тъй като така ще се гарантира по-точно отчитане на улова. Наред с това записите от претеглянето следва да се вписват в електронен вид и да се съхраняват за период от три години.

(42)Разтоварването на несортирани видове следва да се допуска само ако са изпълнени строги условия, включително претеглянето чрез системи, които се управляват и контролират от органи на държавите членки.

(43)С цел подобряване на контрола и създаване на възможност за бърза проверка на данните от регистрацията на улова и бързия обмен на информация между държавите членки е необходимо всички оператори да вписват данните си в цифров вид и да ги изпращат на държавите членки по електронен път в рамките на 24 часа. Това засяга най-вече декларациите за разтоварване, документите за продажба и декларациите за приемане.

(44)Благодарение на наличието на подходящи технически инструменти изискването за вписване на данните в цифров вид и изпращането им до държавите членки по електронен път до 24 часа следва да се прилага по отношение на всички купувачи на продукти от риболов.

(45)Предаването на транспортни документи до съответните държави членки следва да се опрости и да се извършва преди отпътуване, така че компетентните органи да имат възможност да извършват контрол.

(46)В декларациите за разтоварване, документите за продажба, декларациите за предаване и транспортните документи следва да фигурира уникалният идентификационен номер на риболовния рейс с цел подобряване на контрола и проверката на данни от страна на държавите членки и на проследяемостта на продуктите от риболов по веригата на доставки.

(47)Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1224/2009 относно мониторинга на организациите на производители и наблюдение на споразуменията за цени и намеса вече не са актуални и следва да се заличат, тъй като в Регламент (ЕС) № 1379/2013 вече има клаузи за такова наблюдение.

(48)С цел подобряване на ефективността на инспекциите и извършването на оценка на риска от страна на националните органи при планирането на контролни дейности следва да се подобрят изискванията относно националния регистър на нарушенията.

(49)За да се гарантират еднакви условия на конкуренция в държавите членки по отношение на съдебното третиране на всички нарушители на правилата на общата политика в областта на рибарството, следва да се изяснят и подсилят разпоредбите за определяне на действията, представляващи тежки нарушения на тези правила.

(50)За да се гарантира ефективен възпиращ ефект спрямо най-тежките действия, съгласно международните задължения на Съюза е необходимо да се изготви пълен списък на нарушенията, които следва да се смятат за тежки независимо от обстоятелствата. Наред с това, с оглед пропорционалност, е необходимо да се изготви пълен списък на критериите, които компетентните органи следва да използват при определянето на тежестта на определени други нарушения.

(51)С цел по-бърз, ефективен и възпиращ отговор на тежките нарушения държавите членки следва да въведат административни производства срещу такива нарушения, без това да засяга съществуващи наказателни производства. Определянето на стандартизирани минимални глоби и подобряването на точковата система, което може да доведе до временно или окончателно отнемане на лиценза за риболов или на правото за управление на кораб, също така ще увеличи възпиращия ефект на системите за санкциониране на всички държави членки и ще предотврати повторното извършване.

(52)Националните органи, отговорни за контрола на риболовните дейности, както и всички компетентни съдебни органи, следва да имат достъп до националния регистър на нарушенията. Напълно прозрачният обмен между държавите членки на информацията от националните регистри ще подобри и ефективността и ще гарантира еднаквите условия за конкуренция при извършването на дейности по контрол.

(53)Проверката е важен етап, за да се гарантира надеждността и пълнотата на данните, събирани от държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009. Следва да се изясни кои данни трябва да се проверяват, както и задълженията на държавите членки в случай на разминавания.

(54)С цел изпълнение на задълженията съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството Комисията трябва да има достъп до различните данни, които се събират от държавите членки. Необходимо е да се изясни до кои данни Комисията следва да има достъп, както и кои задачи трябва да изпълнява чрез тях.

(55)Данните, които се събират от държавите членки, са много важни и от научна гледна точка. Следва да се поясни, че научните организации на държавите членки на Съюза могат да получават достъп до данните, събрани съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, най-вече тези относно местоположението на корабите и риболовните дейности. На последно място, данните за риболовните дейности, които държавите членки събират, също са много ценни за Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат), която може да ги използва с цел предоставяне на статистика за рибарството.

(56)Тъй като обменът на данни между държавите членки е от съществено значение за контрола и налагането на задълженията съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството, следва да се уточнят разпоредбите относно този обмен. И по-специално държавите членки следва да предоставят една на друга достъп до своите регистри на нарушенията, тъй като това ще им даде възможност да подобрят правоприлагането на правилата по отношение на риболовни кораби на Съюза, плаващи под знамето на други държава членки в техни води, както и по отношение на риболовни кораби под тяхното знаме, които са извършили нарушения във водите на друга държава членка.

(57)Възможно е данните, събирани от държавите членки, до които Комисията следва да има достъп, като например данни за риболовните дейности, данните от контрола, други електронни бази от данни за рибарството и националните регистри на нарушенията. да включват лични данни. Тъй като чрез идентификационния номер на риболовния рейс или името на риболовния кораб е възможно да се установи самоличността на физически лица, като например собственика или капитана на риболовния кораб, информацията, съдържаща такива данни, може, при определени обстоятелства, да представлява лични данни.

(58)С цел контрол и правоприлагане на правилата по отношение на риболовните дейности е необходимо обработване на лични данни. И по-специално, за целите на наблюдение на възможностите за риболов, включително използването на квотите, Комисията следва да може да обработва данни от риболовните дневници, декларациите за разтоварване, документите за продажба и за други риболовни дейности, така че да извършва проверка на обобщените данни, които държавите членки изпращат. С цел извършване на проверки, одити и мониторинг на дейностите по контрол на държавите членки, Комисията следва да има достъп до информация, като например доклади на наблюдателите на инспекции и контрол, и до базата от данни за нарушенията, както и да я обработва. В контекст изготвяне и изпълнение на международните споразумения и мерки за опазване Комисията следва да може при необходимост да обработва данни относно риболовните дейности на риболовни кораби на Съюза извън води на Съюза, включително техните идентификационни номера, името на собственика и на капитана.

(59)Личните данни, които се обработват с цел контрол и правоприлагане на правилата по отношение на рибарството, следва по принцип да се съхраняват за период от 5 години, тъй като за целите на мониторинг на риболовни възможности Комисията извършва проверка на изпращаните от държавите членки обобщени данни в рамките на 5 години след предаването им. В случай на последващи нарушения, инспекции, проверки, жалби или одити или в случай на текущи съдебни или административни производства, е необходим специален по-дълъг период на съхранение от 10 години поради продължителността на такива производства и нуждата тези данни да се използват през целия период на провеждането им.

(60)Следва да се гарантира, че по всяко време и на всички нива се спазват задълженията за защита на личните данни, определени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 35 , Регламент (ЕС) 2018/XX 36 и, където е приложимо, националните разпоредби за транспониране на Директива (ЕС) 2016/680 37 .

(61)С Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Комисията се предоставят правомощия за изпълнение на някои от разпоредбите на посочения регламент.

(62)С влизането в сила на Договора от Лисабон е необходимо правомощията, предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(63)Правомощието за приемане на актове съгласно член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията, за да се допълни Регламент (ЕО) № 1224/2009 със специални правила за режимите на контрол, що се отнася до:

освобождаването на някои риболовни кораби от задължението за разрешение за риболов;

разпоредбите, приложими в случай на неизправност на системите за електронно записване и отчитане, засягащи системите за проследяване, риболовните дневници, предварителните уведомления, декларациите трансбордиране и разтоварване;

освобождаването на някои категории риболовни кораби от задължението да попълват и предават предварително уведомление и декларация за трансбордиране;

подробните правила относно функционирането на системите за проследяване;

критериите и процедурата за регистрация на извършителите на претегляне и съдържанието на записите от претегляне;

правилата за процедурите за претегляне и специалните правила за малките пелагични видове;

правилата относно контролиращите наблюдатели;

правилата относно инспекциите за компетентните органи и операторите в държавите членки;

определението за фактор, водещ до временното или окончателно отнемане на лицензи за риболов, последващите мерки след временно или окончателно отнемане, заличаването на точки;

минималните изисквания за националните програми за контролна дейност, годишни доклади и определянето на референтни показатели;

определянето на краен срок, до който държавите членки следва да демонстрират, че запасите могат да се експлоатират безопасно.

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година (1). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получат всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти разполагат систематично с достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(64)На Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия с цел гарантиране на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1224/2009, що се отнася до:

лицензите и разрешенията за риболов;

маркирането и идентификацията на риболовните кораби и на техните уреди и съдове;

техническите изисквания и характеристики на устройствата за проследяване;

допустимото отклонение;

коефициентите на преобразуване, за да се преобразува съхранената или преработена риба в живо тегло;

съдържанието на данните за местоположението на корабите, както и съдържанието, формата, правилата относно попълването и цифровото вписване и предаване на риболовните дневници, предварителните уведомления, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване;

техническите изисквания и характеристики на системите от устройства за електронно наблюдение, включително вътрешни системи за видеонаблюдение;

формата за изпращане до Комисията на данните от регистрацията на улова и риболовните усилия;

средството на защита в случай на щети, причинени на държава членка;

проверката на мощността на двигателите, тонажа на риболовните кораби, проверката на типа, броя и характеристиките на риболовните уреди;

техническите изисквания и характеристиките на уредите за непрекъснато наблюдение на мощността на двигателите;

сертифицирането на мощността на двигателя;

системата за регистрация или лицензиране, проследяването на корабите и контрола на риболовните уреди за определени видове любителски риболов;

плановете за вземане на проби за разтоварванията на несортиран улов;

регистрираните купувачи;

докладите от надзора и инспекциите;

управлението на базата от данни на докладите от инспекциите и дейностите по надзор;

определянето на количеството въз основа на квотите в случай на корективни мерки;

управлението на точковата система за притежателите на лицензи и капитаните;

конкретните програми за контрол и проверка;

приспадането на квоти;

достъпа до данни и обмена им;

докладването от страна на държавите членки;

взаимопомощта.

Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 38 .

(65)С влизането в сила на Договора от Лисабон някои разпоредби, предоставящи на Съвета правомощия самостоятелно да взема решения, трябва да се адаптират, за да се приведат в съответствие с новите процедури, приложими към общата политика в областта на рибарството. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1224/2009 относно следните елементи следва да бъдат съответно преработени:

приемането за всеки многогодишен план на праг на улова, над който трябва да се използват определено за целта пристанище или място в близост до брега, и интервалите на съобщаване на данни;

създаването на програмата за наблюдение с цел контрол.

(66) Поради това Регламент (ЕО) № 1224/2009 следва да бъде съответно изменен.

(67)С цел съответствие с обхвата на Регламент (ЕО) № 1224/2009 следва да се разширят целите на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета 39 . Мисията на Европейската агенция за контрол на рибарството следва да обхваща хармонизирането на приложението на общата политиката в областта на рибарството като цяло. Тя следва да включва научноизследователска дейност в областта на техниките за контрол инспекции, както и предоставяне на подкрепата на Комисията в определени области.

(68)Следва да се гарантира, че при обработването и обмена на данни агенцията спазва задълженията относно защитата на личните данни, определени в Регламент (ЕС) 2018/XX.

Следва да има възможност представители на институциите на Съюза да участват в заседанията на административния съвет на агенцията.

(69)Следва да се уточни, че проектите както за годишните, така и за многогодишните работни програми на Агенцията, изготвени от изпълнителния ѝ директор, следва да се изпращат на административния съвет на агенцията.

(70)Следва да се поясни, че агенцията може да получава и средства под формата на споразумения за делегиране или ad-hoc безвъзмездни средства, без да се засягат други видове приходи.

(71)И накрая, следва да се доуточнят разпоредбите за оценяването на агенцията от страна на Комисията.

(72)Поради това Регламент (ЕО) № 768/2005 следва да бъде съответно изменен.

(73)За да се гарантира съответствие между разпоредбите за контрол, Регламент (ЕО) № 1967/2006 40 на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета 41 следва да бъдат изменени. И по-специално следва да се заличат разпоредбите относно контрола на любителския риболов, записването и отчитането на трансбордиране и регистрациите на улов, определени с Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета, и разпоредбите относно риболовните дневници и допустимото отклонение при вписаните в риболовните дневници изчисления, както е определено в Регламент (ЕС) 2016/1139, и вместо тях да се приложат съответните разпоредби на Регламент (EC) № 1224/2009.

(74)Схемата за сертифициране на улова, както е определено в Глава III от Регламент (ЕО) № 1005/2008, се поддържа в хартиен вид и в резултат на това не е ефективна и не е приведена в съответствие с цифровата система за проследяване на продуктите от риболов. В съответствие с поетите международни ангажименти и с цел гарантиране на ефективно изпълнение на схемата следва да се измени Регламент (ЕО) № 1005/2008 и да се създаде база от данни за управление на сертификатите за улова (CATCH) въз основа на системата за управление на информацията относно официалния контрол, с която се допуска контрол въз основа на риска, намаляване на възможностите за измамнически внос и намаляване на административната тежест за държавите членки. Оперативните функции на схемата CATCH ще бъдат разработени на различни етапи.

(75)За да се обезпечат еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1005/2008, и по-специално, за да има възможност за интегрирано управление, обработка, съхранение и обмен на информация и документи, необходими за официални проверки, контролни дейности и други важни официални дейности относно вноса и износа на продукти от риболов, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1005/2008, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни и делегирани правомощия във връзка с функционирането и разработването на схемата CATCH въз основа на системата за управление на информацията относно официалния контрол.

(76)За да се гарантира съответствие на правните инструменти на Съюза относно контрола на рибарството, следва да се заличат някои разпоредби относно тежките нарушения, определени в Регламент (ЕО) № 1005/2008, и ако е необходимо, да бъдат преместени в Регламент (ЕО) № 1224/2009, който е основният правен инструмент в областта на контрола на рибарството. Следователно в Регламент (ЕО) № 1005/2008 следва да се посочат разпоредбите относно тежките нарушения, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1224/2009.

(77)Поради това Регламент (ЕО) № 1005/2008 следва да бъде съответно изменен.

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1224/2009

Регламент (ЕО) № 1224/2009 се изменя, както следва:

(1)Член 4 се изменя, както следва:

а)Уводното изречение се заменя със следното:

„За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.“;

б)точка 2 се заменя със следното:

„2. „Правила на общата политика в областта на рибарството“ означава правно обвързващи актове на Съюза, включително международни споразумения, сключени от Съюза, относно опазването, управлението и експлоатацията на морски биологични ресурси, относно аквакултурите и относно преработката, транспортирането и пускането на пазара на продукти от риболов и аквакултури;“

в)точка 9 се заменя със следното:

„9. „Лиценз за риболов“ означава официален документ, който предоставя на неговия притежател правото, както е определено в националните правила, да използва определен риболовен капацитет за търговската експлоатация на морски биологични ресурси. Тя съдържа минимални изисквания по отношение на идентификацията, техническите характеристики и оборудването на риболовен кораб;“

г)точка 12 се заменя със следното:

„12. „Данни за местоположението на кораба“ означава данни за идентичността, географското местоположение, датата, часа, курса и скоростта на риболовен кораб, предадени чрез устройства за проследяване на борда на риболовните кораби до центъра за наблюдение на риболова на държавата членка на знамето;“

д)точка 14 се заменя със следното:

„14.„Зона с ограничения за риболов“ означава всяка морска зона, където риболовните дейности са временно или за постоянно ограничени или забранени;“

е)точка 20 се заменя със следното:

„20.„Партида“ означава партида от единици продукти от риболов и аквакултури;“

ж)точка 24 се заменя със следното:

„24.„Многогодишни планове“ означава планове по смисъла на членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, планове за управление, приети съгласно член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и други мерки на Съюза, приети въз основа на член 43, параграф 3 от Договора за ЕС и предвиждащи специфични мерки за управление и възстановяване на определени рибни запаси за повече от една година;“

з)точка 23 се заличава;

и)точка 28 се заменя със следното:

„28. „Любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи морски биологични ресурси за отмора, туризъм или спорт;“

й)точка 31 се заличава;

к)вмъкват се следните точки 33 и 34:

„33. „Изпускане“ означава практиката на нарочно освобождаване на риба от риболовен уред, преди този уред да са изцяло качен на борда на риболовния кораб;“

34. „Кораб за улов“ означава риболовен кораб, използван за целите на улова на морски биологични ресурси.“

(2)В член 5 параграф 6 се заличава.

(3)Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Лиценз за риболов

1. Риболовен кораб на Съюза може да бъде използван за търговска експлоатация на морски биологични ресурси само ако има валиден лиценз за риболов.

2. Държавата членка на знамето гарантира, че съдържащата се в лиценза за риболов информация е вярна и съответства на информацията, вписана в регистъра на риболовния флот на Съюза съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

3. Държавата членка на знамето отнема временно лиценза за риболов на кораб, който е временно спрян от движение с решение на тази държава членка или чието разрешение за риболов е било временно отнето в съответствие с член 91б.

4. Държавата членка на знамето отнема окончателно лиценза за риболов на кораб, който е обект на мярка за адаптиране на капацитета, посочена в член 22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, или чието разрешение за риболов е било отнето окончателно в съответствие с член 91б.

5.Комисията може да определи посредством актове за изпълнение правила за валидността на лицензите за риболов, издадени от държавата членка на знамето, както и минималната информация, която се съдържа в тях. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(4)Член 7 се изменя, както следва:

а)параграф 2 се заменя със следното:

„2. Когато държава членка има специфична национална схема за разрешения за риболов за риболовни кораби, плаващи под нейно знаме, тя изпраща до Комисията по нейно искане обобщената информация, която се съдържа в издаденото разрешение, и свързаните обобщени стойности за риболовното усилие.“

б)Параграф 5 се заменя със следното:

„5.Комисията може да определи посредством актове за изпълнение правила за валидността на разрешения за риболов, издадени от държавата членка на знамето, както и минималната информация, която се съдържа в тях. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

в)Вмъква се параграф 6:

„6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а за предоставяне на дерогации от задължението за получаване на разрешение за риболов за риболовни кораби на Съюза с обща дължина под 10 метра.“

(5)Член 8 се изменя, както следва:

а)Заглавието на член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Маркиране и идентифициране на риболовните кораби на Съюза и уредите“.

б)Параграф 2 се заменя със следното:

„2.Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема правила относно:

а)маркирането и идентифицирането на корабите;

б)документите за идентифициране на кораба, които трябва да се носят на борда;

в)маркирането и идентифицирането на помощните плавателни средства и устройствата за привличане на рибата;

г)маркирането и идентифицирането на риболовните уреди;

д)надписите за маркиране на уредите;

е)маркирането на шамандури и поставянето на риболовни влакна.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(6)Член 9 се заменя със следното:

Член 9

Системи за наблюдение на корабите

1.Държавите членки използват системи за наблюдение на корабите за ефективното наблюдение на местоположението и движението на риболовните кораби, плаващи под тяхно знаме, независимо от местоположението им, както и на риболовните кораби във водите на държавите членки, като с тези системи събират и анализират данни за местоположението на корабите. Всяка държава членка на знамето гарантира непрекъснато и систематично наблюдение и контрол на точността на данните за местоположението на корабите.

2.На борда на всеки риболовен кораб на Съюза има инсталиран напълно функциониращо устройство, което позволява този кораб да бъде автоматично локализиран и идентифициран от системата за наблюдение на корабите, като излъчва данни за местоположението през равни интервали.

Системите за наблюдение на корабите също така позволяват на посочения в член 9а център за наблюдение на риболова на държавата членка на знамето по всяко време да отправя запитвания до риболовния кораб. Предаването на данните за местоположението на корабите и отправянето на запитвания се извършват или по спътникова връзка, или използват наземна мобилна мрежа, когато има достъп до такава.

3.Чрез дерогация от параграф 2 капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина под 12 метра могат да имат на борда мобилно устройство, което позволява този кораб да бъде автоматично локализиран и идентифициран от системата за наблюдение на корабите, като записва и предава данни за местоположението на кораба през равни интервали. В случай че устройството няма достъп до мобилна мрежа, през този период от време данните за местоположението на кораба се записват и се предават веднага щом корабът има достъп до такава мрежа и най-късно преди навлизане в пристанището.

4.Когато риболовен кораб е във водите на друга държава членка, държавата членка на знамето предоставя данните за местоположението на този кораб чрез автоматично предаване на центъра за наблюдение на риболова на крайбрежните държави членки. Данните за местоположението на кораба се предоставя също на държавата членка, в чиито пристанища е вероятно да бъде извършено разтоварването на улова на риболовния кораб или в чиито води е вероятно риболовният кораб да продължи своите риболовни дейности.

5.Ако риболовен кораб на Съюза оперира във водите на трета държава или във води, където риболовните ресурси се управляват от регионална организация съгласно член 3, параграф 1, и ако споразумението с тази трета държава или приложимите правила на тази организация го предвиждат, данните за местоположението на кораба се предоставят и на тази държава или организация.

6.На борда на риболовните кораби на трети държави, които извършват дейност във води на Съюза, има инсталирано напълно функциониращо устройство, което позволява такъв кораб да бъде автоматично локализиран и идентифициран от системата за наблюдение на корабите, като излъчва данни за местоположението си през равни интервали по същия начин, както риболовните кораби на Съюза съгласно настоящия член.

7.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а за създаване на подробни правила за наблюдение на риболовните дейности и риболовното усилие от центровете за наблюдение на риболова, и по-специално по отношение на отговорностите на капитаните относно устройствата за наблюдение на корабите.

8. Чрез актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила относно:

а)формата и съдържанието на данните за местоположението на корабите;

б)изискванията и техническите спецификации на устройствата за наблюдение на корабите;

в)честотата на предаване на данните за местоположението и движението на риболовните кораби, включително в зони с ограничения за риболов;

г)предаването на данни до крайбрежните държави членки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(7)Вмъква се следният член 9a:

Член 9a

Центрове за наблюдение на риболова

1.Държавите членки създават и управляват центрове за наблюдение на риболова, които извършват наблюдение на риболовните дейности и риболовното усилие. Центърът за наблюдение на риболова на дадена държава членка извършва наблюдение на риболовните кораби, плаващи под нейно знаме, независимо в кои води оперират или в кое пристанище се намират, както и риболовните кораби на Съюза, плаващи под знамето на други държави членки, и риболовните кораби на трети държави, за които са приложими разпоредбите за системата за наблюдение на корабите, опериращи във води под нейния суверенитет или юрисдикция.

2.Всяка държава членка на знамето определя компетентните органи, отговорни за центъра за наблюдение на риболова и взема необходимите мерки, за да гарантира, че нейният център разполага с необходимия персонал, както и с компютърната техника и програмно осигуряване, необходими за автоматичната обработка и електронното предаване на данните. Държавите членки предвиждат процедури за съхраняване на резервно копие и възстановяване на данните в случай на повреда в системата. Държавите членки могат да поддържат съвместен център за наблюдение на риболова.

3.Държавите членки на знамето гарантират, че центровете за наблюдение на риболова имат достъп до всички необходими данни и най-вече до посочените в членове 109 и 110 и работят 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

4.Комисията има правомощията да приема делегирани актове съгласно член 119а относно подробни правила за наблюдение на риболовните дейности и риболовното усилие от центрове за наблюдение на риболова, и по-специално във връзка със следното:

а)следенето на навлизането в някои области и излизането от тях;

б)наблюдението и записването на риболовната дейност;

в)разпоредбите, приложими в случай на техническа или комуникационна неизправност или нефункциониране на уредите за наблюдение на корабите;

г)мерките, които следва да се предприемат при неполучаване на данни относно местоположението и движението на риболовните кораби.“

(8)Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Система за автоматична идентификация

В съответствие с Директива 2002/59/ЕО риболовен кораб с обща дължина над 15 метра се оборудва със и поддържа в действие система за автоматично идентифициране, която отговаря на стандартите за ефективност, определени от Международната морска организация.“

(9)Член 12 се заменя, както следва:

„Член 12

Предаване на данни за операции по надзора

Данните от системата(ите) за наблюдение на корабите, системата за автоматично разпознаване и системата за откриване на кораби, събрани в рамките на настоящия регламент, се предават на Комисията, агенции на Съюза и на други компетентни органи на държавите членки, които участват в операции по надзора за целите на морската сигурност и безопасност, граничния контрол, защитата на морската околна среда и общото правоприлагане на законите.“

(10)Член 13 се заличава.

(11)Член 14 се заменя, както следва:

„Член 14

Попълване на риболовния дневник

1.Капитанът на всеки кораб за улов на Съюза поддържа електронен риболовен дневник с цел запис на риболовните дейности.

2.Риболовният дневник, посочен в параграф 1, съдържа по-специално следната информация:

а)уникален идентификационен номер на риболовния рейс;

б)идентификационни номера и име на риболовния кораб;

в)код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска зона, в която е бил извършен уловът;

г)датата и, ако е целесъобразно, времето на улова;

д)датата и часа на тръгване от пристанището и на пристигане в него и продължителността на риболовния рейс;

е)вида риболовни уреди, технически спецификации и общите размери;

ж)очакваните количества от всеки вид в килограми живо тегло или, когато е целесъобразно, броя екземпляри, включително количествата или екземплярите под приложимия минималния референтен размер за опазване, като отделно вписване; за риболовни кораби на Съюза с обща дължина над 12 метра включително тази информация се предава на всяко замятане или риболовна операция;

з)оценките за обема изхвърляния в еквивалент живо тегло за всички видове, които не са предмет на задължението за разтоварване;

и)оценките за обема изхвърляния за всички видове, които не са предмет на задължението за разтоварване съгласно член 15, параграф 4 и параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

й)използваните коефициенти на преобразуване;

к)данните, необходими при прилагането на споразумения за риболов, посочени в параграф 1 на член 3.

3.В случай на загуба на риболовни уреди в морето, риболовният дневник съдържа и следните данни:

а)вид на изгубения уред;

б)дата и час на изгубване на уреда;

в)място на изгубване на уреда;

г)предприети мерки за намиране на уреда.

4.При сравнение с разтоварените количества или в резултат на инспекция, разрешеното допустимо отклонение на вписаните в риболовния дневник оценки на количествата в килограми на рибата, задържана на борда, е 10 % на вид. За видове, задържани на борда, които не надхвърлят 50 кг еквивалент живо тегло, разрешеното допустимо отклонение е 20 % на вид.

Чрез дерогация от първата алинея относно видовете риболов, посочени в член 15, параграф 1, буква а), първо и трето тире от Регламент (ЕС) № 1380/2013, които се разтоварват несортирани, допустимите ограничения, определени в настоящия параграф, не важат за улов на видове, които отговарят на следните две условия:

а)представляват под 1 % от теглото на всички разтоварени видове; и

б)общото им тегло е под 100 кг.

5.При риболов, който е обект на режим на Съюза на риболовното усилие, капитаните на кораби за улов на Съюза вписват и отчитат в своите риболовни дневници времето, прекарано в дадена зона, както следва:

а)За теглените риболовни уреди:

(i)    влизането и излизането от пристанище, разположено в тази зона;

(ii)    всяко влизане и излизане от морски зони, където се прилагат специфични правила за достъп до водите и ресурсите;

(iii)    улова, задържан на борда, по видове в килограми живо тегло в момента на излизане от тази зона или преди влизане в пристанище, което се намира в нея;

б)За статични уреди:

(i)    влизането и излизането от пристанище, разположено в тази зона;

(ii)    всяко влизане и излизане от морски зони, където се прилагат специфични правила за достъп до водите и ресурсите;

(iii)    датата и часа на поставяне или на повторно поставяне на статичния уред в тези зони;

(iv)    датата и часа на приключване на риболовните операции с използване на статичния уред;

(v)    улова, задържан на борда, по видове в килограми живо тегло в момента на излизане от тази зона или преди влизане в пристанище, което се намира в нея.

6.За да преобразуват теглото на съхранената или преработена риба в живо тегло за целите на вписването в дневника, капитаните на кораби за улов на Съюза прилагат коефициент на преобразуване, установен съгласно параграф 9.

7.Капитаните на корабите за улов на трети държави, опериращи във водите на Съюза, вписват информацията, посочена в настоящия член, по същия начин като капитаните на риболовни кораби на Съюза.

8.Капитанът е отговорен за точността на вписаните в риболовния дневник данни.

9.Комисията може посредством актове за изпълнение:

а)да определя подробни правила за въвеждането на допустимо отклонение, както е определено в параграф 3;

б)да определя подробни правила за използването на коефициентите на преобразуване;

в)да определя коефициенти на преобразуване.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(12)Член 15 се заменя със следното:

Член 15

Подаване на риболовните дневници по електронен път

1.Капитаните на кораби за улов на Съюза с обща дължина 12 метра или повече подават по електронен път информацията, посочена в член 14, до компетентния орган на държавата членка на знамето.

а)поне веднъж на ден, и когато е приложимо – след всяко замятане; и

б)след завършване на последната риболовна операция и преди навлизане в пристанището.

2.Капитаните на кораби за улов на Съюза с обща дължина под 12 метра подават по електронен път информацията, посочена в член 14, до компетентния орган на държавата членка на знамето след завършване на последната риболовна операция и преди навлизане в пристанището.

3.Освен това при всяка инспекция и при поискване капитаните на кораби за улов на Съюза изпращат по електронен път информацията, посочена в член 14, до компетентния орган на държавата членка на знамето.

4.Компетентните органи на крайбрежна държава членка приемат електронни отчети, получени от държавата членка на знамето и съдържащи данните за риболовни кораби, посочени в параграфи 1, 2 и 3.

5. Капитаните на кораби за улов на трети държави, които оперират във води на Съюза, подават по електронен път информацията, посочена в член 14, до компетентния орган на крайбрежната държавата членка.“

(13)Вмъква се следният член 15a:

Член 15a

Делегирани актове и актове за изпълнение относно изискванията за риболовните дневници

1.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а относно:

а)разпоредбите, приложими в случай на техническа или комуникационна неизправност или нефункциониране на системите за електронно записване и отчитане на данните от риболовния дневник;

б)мерките, които трябва да бъдат предприети в случай на неполучаване на данните от риболовния дневник;

в)достъпа до данни от риболовния дневник и мерките, които да се предприемат в случай на липса на достъп до информация.

2.Чрез актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила относно:

а)формата, съдържанието и изпращането на риболовния дневник;

б)попълването и записването на информацията в риболовния дневник в цифров вид;

в)работата на системата за електронно записване и отчитане на данните от риболовния дневник;

г)изискванията за предаване на данни от дневника на риболовен кораб на Съюза на компетентните органи на неговата държава на знамето и връщането на съобщения от органите;

д)изискванията и формата за обмен на информация от риболовния дневник между държавите членки;

е)задачите на органа, посочен в член 5, параграф 5, по отношение на риболовния дневник;

ж)интервалите за предаване на данни от риболовния дневник.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(14)Член 16 се заличава.

(15)Член 17 се изменя, както следва:

а)Параграф 1 се заменя със следното:

„1.Без да се засягат специфичните разпоредби, съдържащи се в многогодишните планове, капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина от 12 метра или повече, съобщават по електронен път на компетентните органи на държавата членка на знамето поне четири часа преди очакваното време на пристигане в пристанището следната информация:

а)уникалния идентификационен номер на риболовния рейс, както фигурира в риболовния дневник;

б)идентификационните номера и името на риболовния кораб;

в)името на пристанището на местоназначение и цел на посещението като разтоварване, трансбордиране или достъп до услуги;

г)датите на риболовния рейс и съответните географски зони, в който е бил извършен уловът;

д)датата и часа на отпътуването от пристанището и очакваните дата и час на пристигане в пристанището;

е)код алфа-3 по ФАО на всеки вид;

ж)количествата по видове, записани в риболовния дневник, включително — като отделно вписване — количествата под приложимия минимален референтен размер за опазване;

з)количествата по видове, които ще се разтоварват или трансбордират, включително — като отделно вписване — количествата под приложимия минимален референтен размер за опазване.“

б)Вмъква се следният параграф 1a:

„1a.Крайбрежната държава членка може да определя по-кратък период за предварително уведомление за кораби под нейното знаме, които оперират изключително в териториални води, при условие че това не пречи на способността ѝ да извършва инспекции.“

в)Параграф 6 се заменя със следното:

„6.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а относно:

а)освобождаването на определени категории риболовни кораби от задължението, посочено в параграф 1, предвид количеството и вида на продуктите от риболов, които ще се разтоварват;

б)разширяването на задължението за предварително уведомление, определено в параграф 1, до риболовни кораби с обща дължина под 12 метра за специфични риболовни дейности;

в)разпоредбите, приложими в случай на техническа или комуникационна неизправност или нефункциониране на системите за предварително уведомяване;

г)мерките, които трябва да бъдат предприети в случай на неполучаване на данни за предварителното уведомление;

д)достъпа до данни за предварителното уведомление и мерките, които да се предприемат в случай на липса на достъп до информация.“

(16)Член 18 се заличава.

(17)В член 19 думите „в членове 17 и 18“ се заменят с думите „в член 17“.

(18)Вмъква се член 19а:

„Член 19a

Предварително уведомление за разтоварване в пристанища на трети държави

1.Риболовни кораби на Съюза имат право да разтоварват на пристанища извън води на Съюза само ако по електронен път са изпратили на компетентните органи в своята държава членка на знамето поне 3 дни преди очакваното време на пристигане в пристанището информацията, посочена в параграф 3, и държавата членка на знамето не е отказала да разреши разтоварване в този период от време.

2. Държавата членка на знамето може да определи по-кратък период, не по-кратък от четири часа, за изпращане на предварителното уведомление, посочено в параграф 1, за риболовни кораби, плаващи под знамето ѝ, извършващи риболовни дейности във води на трети държави, като се има предвид вида на продуктите от риболов и разстоянието между риболовната зона и пристанището.

3.Капитаните на риболовни кораби на Съюза изпращат на държавата членка на знамето следната информация:

а)уникалния идентификационен номер на риболовния рейс, както е посочен в дневника съгласно член 14, параграф 2, буква а);

б)външния идентификационен номер и името на риболовния кораб;

в)името на пристанището на местоназначение и цел на посещението, като например разтоварване или достъп до услуги;

г)съответните географски райони, в които е извършен уловът;

д)датата и часа на отпътуването от пристанището и очакваните дата и час на пристигане в пристанището;

е)код алфа-3 по ФАО на всеки вид;

ж)количества по видове, записани в риболовния дневник;

з)количествата от всеки вид, които следва да се разтовари.

4.В случай че, въз основа на анализ на изпратената информация и други налични данни, има основателни причини да се смята, че риболовният кораб не спазва правилата на общата политика в областта на рибарството, компетентните органи на държавата членка на знамето се обръщат за съдействие към третата държава, в която корабът планира да извърши разтоварване с оглед провеждане на евентуална инспекция. За тази цел държавата членка на знамето може да изиска от риболовния кораб да извърши разтоварване на друго пристанище или да отложи времето на пристигане в пристанището или на разтоварването.“

(19)В член 20 се вмъкват следните параграфи 2а и 2б:

„2a. Без да се засягат член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета и член 43, параграф 3 от настоящия регламент, трансбордиращи кораби и получаващи кораби на Съюза имат право да извършват трансбордиране само в морето извън води на Съюза или на пристанища на трети държави, за които важи разрешително, получено от тяхната държава членка(и) на знамето.

2б. За да кандидатстват за разрешително за трансбордиране съгласно параграф 2а, капитаните на кораби на Съюза подават по електронен път до държавата членка на знамето поне 3 дни преди планираната операция по трансбордиране следната информация:

а)уникалния идентификационен номер на риболовния рейс, както е посочен в дневника съгласно член 14, параграф 2, буква а);

б)идентификационния номер на кораба и името както на трансбордиращия, така и на получаващия риболовен кораб;

в)код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска зона, в която е бил извършен уловът;

г)оценки на количествата от всеки вид в килограми тегло на продукта и в живо тегло, разпределени по вид на представяне на продукта;

д)пристанището на местоназначение на получаващия кораб;

е)датата и часа на планираното трансбордиране;

ж)географското местоположение или конкретното име на пристанището, в което е планирано да се извърши операцията по трансбордирането.“

(20)Член 21 се заменя със следното:

Член 21

Попълване на декларацията за трансбордиране

1.Капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина от 10 метра или повече, участващи в операция по трансбордиране, попълват електронна декларация за трансбордиране.

2.Декларацията за трансбордиране, посочена в параграф 1, съдържа минимум следната информация:

а)уникалния идентификационен номер на риболовния рейс, както е посочен в дневника съгласно член 14, параграф 2, буква а);

б)идентификационния номер на кораба и името както на трансбордиращия, така и на получаващия риболовен кораб;

в)код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска зона, в която е бил извършен уловът;

г)очакваните количества от всеки вид в килограми тегло на продукта и в живо тегло, разпределени по вид на представяне на продукта или, когато е целесъобразно, по брой екземпляри, включително — като отделно вписване — количествата или екземплярите под приложимия минималния референтен размер за опазване;“

д)пристанището на местоназначение на получаващия риболовен кораб и очаквани дата и час на пристигане;

е)датата и часа на трансбордирането;

ж)географския район или определеното за трансбордирането пристанище;

з)използваните коефициенти на преобразуване.

3.При сравнение с разтоварените количества или в резултат на инспекция, разрешеното допустимо отклонение на вписаните в декларацията за трансбордиране оценки на количествата в килограми на рибата, задържана на борда, е 10 % на вид.

4.Капитаните на трансбордиращия и на получаващия риболовен кораб са отговорни за точността на вписаните в съответните декларации за трансбордиране данни.

5.За да преобразуват теглото на съхранената или преработена риба в живо тегло за целите на вписването в декларацията за трансбордиране, капитаните на риболовни кораби прилагат коефициент на преобразуване, установен съгласно член 14, параграф 9.

6.Комисията има право да приема делегирани актове съгласно член 119а с цел освобождаване на определени категории риболовни кораби от задължението, посочено в параграф 1, като се вземат предвид количеството и/или вида на продуктите от риболов.“

(21)Членове 22, 23 и 24 се заменят със следното:

Член 22

Изпращане на данните от декларацията за трансбордиране по електронен път

1.Капитаните на риболовни кораби на Съюза с обща дължина 10 метра или повече изпращат по електронен път информацията, посочена в член 21, на компетентния орган на държавата членка на знамето в срок от 24 часа след приключването на операцията по трансбордиране.

2.Компетентните органи на крайбрежна държава членка приемат електронни отчети, получени от държавата членка на знамето и съдържащи данните за риболовни кораби, посочени в параграф 1.

3.Когато риболовен кораб на Съюза трансбордира своя улов в държава членка, различна от държавата членка на знамето, компетентните органи на държавата членка на знамето незабавно след получаването им препращат по електронен път данните от декларацията за трансбордиране на компетентните органи на държавата членка, в която е трансбордиран и за която е предназначен уловът.

4.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а относно:

а)разпоредбите, приложими в случай на техническа или комуникационна неизправност или нефункциониране на системите за електронно записване и отчитане на данните за трансбордирането;

б)мерките, които трябва да бъдат предприети в случай на неполучаване на данни за трансбордирането;

в)достъпа до данни за трансбордирането и мерките, които да се предприемат в случай на липса на достъп до информация.“

5.Чрез актове за изпълнение Комисията определя подробни правила относно:

а)формата и съдържанието на декларацията за трансбордиране.

б)попълването и записването в електронен вид на данни за трансбордирането;

в)работата на системата за електронно записване и отчитане на данните за трансбордиране;

г)изискванията за предаване на данни за трансбордиране от кораб на Съюза на компетентните органи на държавата членка на знамето му и връщането на съобщения от органите на държавата членка на знамето;

д)изискванията и формата за обмен на информация за трансбордиране между държавите членки;

е)задачите на органа, посочен в член 5, параграф 5, по отношение на трансбордиранията;

ж)интервалите за предаване на данни за трансбордиранията.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.

Член 23

Попълване на декларацията за разтоварване

1.Капитанът на риболовен коран на Съюза или негов представител попълва електронна декларация за разтоварване.

2.Декларацията за разтоварване, посочена в параграф 1, съдържа минимум следната информация:

а)уникалния идентификационен номер на риболовния рейс;

б)идентификационните номера на кораба и името на риболовния кораб;

в)код алфа-3 по ФАО на всеки разтоварен вид и съответната географска зона, в която е бил извършен уловът;

г)количествата от всеки разтоварен вид в килограми тегло на продукта съгласно член 60 и в живо тегло, разпределени по вид на представяне на продукта или, когато е целесъобразно, по брой екземпляри, включително — като отделно вписване — количествата или екземплярите под приложимия минималния референтен размер за опазване;

д)пристанището на разтоварване;

е)датата и часа на разтоварването;

ж)регистрационния номер на извършителя на претегляне;

з)използваните коефициенти на преобразуване.

3.Капитанът е отговорен за точността на вписаните в декларацията за разтоварване данни.

5.За да преобразуват теглото на съхранената или преработена риба в живо тегло за целите на вписването в декларацията за разтоварване, капитаните на риболовни кораби прилагат коефициент на преобразуване, установен съгласно член 14, параграф 9.

 Член 24

Изпращане на данните от декларацията за разтоварване по електронен път

1.Капитаните на риболовни кораби на Съюза или техни представители изпращат по електронен път информацията, посочена в член 23, на компетентния орган на държавата членка на знамето в срок от 24 часа след приключването на операцията по разтоварване.

2.Чрез дерогация, за продуктите от риболов за човешка консумация, разтоварени в несортиран вид и претеглени съгласно член 60, параграф 5, буква в), капитанът изпраща информацията, посочена в член 23, в актуализиран вид непосредствено след второто претегляне, така че да включва резултатите от него.

3.Когато риболовен кораб на Съюза разтовари своя улов в държава членка, различна от държавата членка на знамето, компетентните органи на държавата членка на знамето веднага след получаването им препращат по електронен път данните от декларацията за разтоварване на компетентните органи на държавата членка, в която е разтоварен уловът.

4.Компетентните органи на крайбрежна държава членка приемат електронни отчети, получени от държавата членка на знамето и съдържащи данните за риболовни кораби, посочени в параграфи 1 и 2.

5.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а относно:

а)дерогации за представянето на декларация за разтоварване;

б)разпоредбите, приложими в случай на техническа или комуникационна неизправност или нефункциониране на системите за електронно записване и отчитане на данните от декларациите за разтоварване;

в)мерките, които трябва да бъдат предприети в случай на неполучаване на данни от декларацията за разтоварване;

г)достъпа до данни за разтоварването и мерките, които да се предприемат в случай на липса на достъп до информация.

6.Чрез актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила относно:

а)формата и съдържанието на декларацията за разтоварване.

б)попълването и записването в цифров вид на данните от декларацията за разтоварване;

в)работата на системата за електронно записване и отчитане на данните за разтоварване;

г)изискванията за предаване на данни за разтоварване от риболовен кораб на Съюза на компетентните органи на неговата държава на знамето и връщането на съобщения от органите;

д)изискванията и формата за обмен на данни от декларациите за разтоварване между държавите членки;

е)задачите на органа, посочен в член 5, параграф 5, по отношение на декларациите за разтоварване;

ж)интервалите за изпращане на данните от декларацията за разтоварване.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(22)Член 25 се заличава.

(23)В дял IV, глава 1, раздел 1 се вмъква следният член 25а:

Член 25a

Контрол на задължението за разтоварване

1.Държавите членки гарантират ефективния контрол на задължението за разтоварване. За целта минимален, определен съгласно параграф 2 процент от риболовните кораби, извършващи риболов на видове, които са обект на задължението за разтоварване, и са под тяхното знаме, следва да бъдат оборудвани със вътрешни системи за видеонаблюдение с непрекъснат запис и възможност за съхранение на данни.

2.Процентът риболовни кораби, посочен в параграф 1, се определя за различни категории риск в специални програми за контрол и инспекция, които се приемат съгласно член 95. В тези програми се определят и категориите риск и видовете риболовни кораби, включени в тях.

3. Наред с вътрешните системи за видеонаблюдение, посочени в параграф 1, държавите членки могат да изискват използването на други електронни системи за наблюдение с цел контрол на задължението за разтоварване.

4.Чрез актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила относно изискванията, техническите спецификации, монтажа и работата на електронните системи за наблюдение във връзка с контрола на задължението за разтоварване, включително вътрешни системи за видеонаблюдение с непрекъснат запис.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(24)Член 28 се заличава.

(25)В член 29, параграф 3 последното изречение се заличава.

(26)Член 32 се заличава.

(27)Член 33 се заменя със следното:

Член 33

Записване на улова и риболовното усилие

1.Всяка държава членка на знамето записва всички данни, свързани с улова и риболовното усилие, посочени в настоящия Регламент и по-специално, данните, посочени в членове 14, 21, 23, 55, 59а, 62, 66 и 68, и съхранява оригиналните данни за период от поне три години съгласно националните правила.

2.Преди 15-то число на всеки месец всяка държава членка на знамето изпраща до Комисията или определения от нея орган следните обобщени данни по електронен път:

а)количествата от всеки уловен и запазен на борда запас или група запаси и количествата от всеки изхвърлен вид в еквивалент живо тегло за предходния месец, включително — като отделни вписвания — и тези, които са под приложимия минимален референтен размер за опазване;

б)данни за риболовното усилие, извършено през предходния месец, за всяка риболовна зона, обект на режим на риболовното усилие, или при целесъобразност за всеки риболовен район, обект на режим на риболовното усилие.

3.В случаи, в които данни, изпратени от държавите членки съгласно параграф 2, се основават на прогнозни стойности за запаса или групата запаси, държавите членки предоставят на Комисията точните количества от декларациите за разтоварване, веднага щом разполагат с тях и не по-късно от 12 месеца след датата на разтоварване.

4.В случай че държава членка установи разминавания между информацията, изпратена на Комисията съгласно параграфи 2 и 3, и резултатите от извършената съгласно член 109 проверка, държавата членка предоставя на Комисията точните количества, установени след тази проверка, веднага след като разполага с тях и не по-късно от 12 месеца след датата на разтоварване.

5.Целият улов на запас или група от запаси, които са обект на квота, извършен от риболовни кораби на Съюза, се приспада от квотите, прилагани спрямо тяхната държава членка на знамето за въпросния запас или група от запаси, без оглед на мястото на разтоварване.

6.Пуснат на пазара и продаден улов, извършен в рамките на научни изследвания, включително, когато е целесъобразно, такъв под приложимия минимален референтен размер за опазване, се записва от държавата членка, като данните за такъв улов се изпращат до Комисията. Той се приспада от квотите, приложими за държавата членка на знамето, ако надвишават 2 % от съответните квоти. Настоящият параграф не се прилага за улов, извършен по време на научни изследвания в открито море, посочено в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета (*).

7.С изключение на усилието, извършвано от риболовни кораби, изключени от прилагането на този режим на риболовното усилие, цялото риболовно усилие, извършвано от риболовни кораби на Общността, имащи на борда си или, според случая, използващи риболовен уред или уреди, обект на режим на риболовното усилие, или опериращи в риболовен район, обект на режим на риболовното усилие, разположен в географска зона, обект на този режим на риболовното усилие, се приспада от максимално допустимото риболовно усилие, свързано с такава географска зона и такъв риболовен уред или с такъв риболовен район, който е на разположение на държавата членка на знамето.

8.Риболовното усилие, извършено в рамките на научни изследвания от кораб, който има на борда си риболовен уред или уреди, обект на режим на риболовното усилие, или оперира в риболовен район, обект на режим на риболовното усилие, разположен в географска зона, обект на този режим на риболовното усилие, се приспада от максимално допустимото риболовно усилие, свързано с такова риболовно съоръжение или съоръжения или такъв риболовен район и такава географска зона на неговата държава членка на знамето, ако уловът при това риболовно усилие е пуснат на пазара и продаден, ако превишава 2 % от разпределеното риболовно усилие. Настоящият параграф не се прилага за улов, извършен по време на научни изследвания в открито море, посочено в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1004.

9.Посредством актове за изпълнение Комисията може да приеме формати за съобщаване на данните, посочени в настоящия член. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.

(*)Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (ОВ L 157, 20.6.2017 г., стр. 1).“

(28)Член 34 се заменя със следното:

Член 34

Данни за изчерпването на възможностите за риболов

Комисията може да изиска от държава членка да изпраща по-подробна информация и на по-кратки интервали в сравнение с предвиденото в член 33, в случай че е установено, че 80 % от квотата за даден запас или група запаси се счита за изчерпана.“

(29)В член 35 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.След датата по параграф 1 съответната държава членка забранява риболовните дейности или по отношение на запаса или групата от запаси, за които е изчерпана квотата, в рамките на съответната риболовна дейност, или в географската зона, в която е достигнато максималното допустимо риболовно усилие от страна на всички или част от риболовните кораби, плаващи под нейно знаме, които имат на борда си съответния риболовен уред, и определя датата, до която трансбордирането, прехвърлянето и разтоварването или окончателните декларации за улова са разрешени.

3.Решението, посочено в параграф 2, се прави публично достояние от съответната държава членка и незабавно се съобщава на Комисията. То се публикува и на публичния уебсайт на Комисията. След датата, на която решението е било направено публично достояние от съответната държава членка, държавите членки гарантират, че в техни води и на тяхна територия не се извършват риболовни дейности, засягащи съответните запас или група запаси риба, от страна на всички или група риболовни кораби, плаващи под знамето на съответната държава членка.“

(30)В член 36, параграф 2 се заменя със следното:

„2.Когато Комисията установи, че възможностите за риболов за Съюза, държава членка или група от държави членки се смятат за изчерпани, Комисията информира съответните държави членки за това и посредством актове за изпълнение може да забрани риболовните дейности в съответната зона, със съответния уред, спрямо съответния запас, група от запаси или от страна на флота, участващ в тези специфични риболовни дейности.“

(31)Член 37 се изменя, както следва:

а)Параграф 2 се заменя със следното:

„2.Ако щетата, претърпяна от държавата членка, за която риболовът е бил забранен преди изчерпването на нейните възможности за риболов, не е била отстранена, посредством актове за изпълнение Комисията приема мерки с цел да се компенсира по подходящ начин причинената щета. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2. Тези мерки могат да включват приспадане от възможностите за риболов на всяка държава членка, която е надвишила количеството си на улов и разпределяне на приспаднатите по този начин количества съответно между държавите членки, чиито риболовни дейности са били забранени преди изчерпването на възможностите им за риболов.“

б)Параграф 4 се заменя със следното:

„4.Посредством актове за изпълнение Комисията може да определя:

а) уведомлението за понесени щети;

б)установяването на държави членки, понесли щети и размера на щетите;

в)установяването на държави членки, извършили прекомерен улов и количествата уловена риба, надхвърлящи възможностите;

г) приспаданията, които трябва да се направят от възможностите за риболов на държавите членки, извършили прекомерен улов, пропорционално на превишените възможности;

д)допълнителните количества за прибавяне към възможностите за риболов на ощетените държави членки, пропорционално на понесената щета;

е)датите, на които допълнителните количества и приспаданията влизат в сила;

ж)когато е приложимо, всякакви други необходими мерки за поправяне на понесените щети.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(32)В дял IV заглавието на глава II се заменя със следното:

„ГЛАВА II

Контрол на риболовния капацитет

(33)Член 38 се заменя със следното:

Член 38

Риболовен капацитет

„1.Държавите членки са отговорни за провеждането на необходимите проверки с цел да се гарантира, че общият капацитет, съответстващ на издадените лицензи за риболов от държава членка в GT и kW, във всеки един момент е не по-висок от максималните равнища на капацитета за тази държава членка, определени съгласно член 22 на Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.Чрез актове за изпълнение Комисията приема необходимите мерки за прилагане на настоящия член във връзка с:

а)проверката на мощността на двигателя на риболовните кораби;

б)проверката на тонажа на риболовните кораби;

в)проверката на вида, броя и характеристиките на риболовните уреди.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(34)В глава ІІ на дял IV, заглавието на раздел 2 се заменя със следното:

„Раздел 2

Мощност на двигателя и тонаж

(35)Вмъква се следният член 39a:

Член 39a

Непрекъснато следене на мощността на двигателя

1.Държавите членки гарантират, че корабите, които използват следните активни риболовни уреди: тралове, грибове и заграждащи мрежи, са оборудвани с трайно монтирани устройства за измерване и запис на мощността на двигателя, когато:

а)корабите са оборудвани със задвижващ двигател със сертифицирана мощност на двигателя, надхвърляща 221 kW; или

б)корабите са оборудвани със задвижващ двигател със сертифицирана мощност на двигателя между 120 и 221 kW и извършват дейност в зони, обект на режими на риболовното усилие или ограничения на мощността на двигателя.

2.Чрез уредите, посочени в параграф 1, и по-специално трайно прикрепените тензометри за измерване на мощността на вала и оборотомерите, се гарантира непрекъснато измерване на мощността на задвижващия двигател в kW.

3.Капитаните гарантират, че устройствата, посочени в параграф 1, работят постоянно и информацията от непрекъснатото измерване на мощността на задвижващия двигател се записва и съхранява на борда и може да се предостави на длъжностни лица по всяко време.

4.Посредством актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила относно техническите изисквания и характеристики на посочените в параграф 1 устройства. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(36)В член 40 параграф 6 се заменя със следното:

„6.Чрез актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила относно сертифицирането на мощността на задвижващите двигатели. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(37)Член 41 се заменя със следното:

Член 41

Проверка на мощността на двигателя и тонажа

В случаите, в които събраните данни, като например данните за местоположението на корабите, от риболовния дневник или непрекъснатото измерване на мощността на задвижващия двигател, сочат, че мощността на двигателя на даден риболовен кораб превишава мощността, посочена в лиценза за риболов или в регистъра на Съюза или на националния флот, държавите членки извършват физическа проверка на мощността на двигателя.

В случаите, в които събраните данни, като например данни от риболовния дневник, декларациите за разтоварване или друга важна информация, сочат, че тонажът на риболовния кораб превишава посоченото в лиценза или в регистъра на Съюза или на националния флот, държавите членки извършват физическа проверка на тонажа.“

(38)В член 42, параграф 3 думите „в членове 60 и 61“ се заместват с думите „в член 60“.

(39)Член 43 се изменя, както следва:

а)Параграф 1 се заменя със следното:

„1.Чрез многогодишен план може да се определя праг, приложим за живото тегло на видовете, обхванати от него, над който се изисква риболовният кораб да разтовари своя улов в определено за целта пристанище или на място в близост до брега.“

б)Параграф 7 се заличава.

(40)Член 45 се заличава.

(41)Член 46 се заличава.

(42)Член 48 се изменя, както следва:

а)Параграф 3 се заменя със следното:

„3.Ако загубеният уред не може да бъде намерен, капитанът на кораба включва информацията за него в риболовния дневник съгласно член 14, параграф 3. Компетентният орган на държавата членка на знамето информира компетентния орган на крайбрежната държава членка.“

б)Параграф 5 се заменя със следното:

„5.Държавите членки събират и записват информация относно загубените уреди и я предоставят на Комисията при поискване.“

(43)Член 50 се заменя със следното:

„Член 50

Контрол на зони с ограничения за риболов

1.Риболовните дейности в зони с ограничения за риболов във води на Съюза се контролират от крайбрежната държава членка. Крайбрежната държава членка разполага със система за засичане и записване на данни за навлизането, транзита и излизането на риболовни кораби от зони с ограничения за риболов под нейните юрисдикция и суверенитет.

2.Риболовните дейности на риболовни кораби на Съюза в зони с ограничения за риболов в открито море или във води на трети държави се контролират от държавата членка на знамето.

3.Транзитът през зона с ограничения за риболов е позволен за всички риболовни кораби, които нямат разрешение да извършват риболовна дейност в такива зони, при следните условия:

а)всички риболовни уреди, превозвани на борда, са завързани и прибрани по време на транзита; и

б)скоростта по време на транзита е не по-малко от шест възела, освен в случай на непреодолима сила или неблагоприятни условия. В такива случаи капитанът незабавно уведомява центъра за наблюдение на риболова на държавата членка на знамето, която на свой ред информира компетентния орган на крайбрежната държава членка.

в)работи устройството за проследяване, предоставящо данни за местоположението на корабите съгласно член 9.“

(44)Член 55 се заменя със следното:

„Член 55

Любителски риболов

1.Държавите членки гарантират, че любителският риболов на тяхна територия и във водите на Съюза се извършва по начин, съответстващ на целите и правилата на общата политика в областта на рибарството.

За тази цел държавите членки:

а)въвеждат система за регистрация или лицензиране, чрез която се следи броят на физическите и юридическите лица, участващи в любителски риболов; и

б)събират данни за улова от такива видове риболов чрез отчитане на улова или други основаващи се на методология механизми за събиране на данни, за което уведомяват Комисията.

2.Що се отнася до запасите, групите запаси и видовете, обект на наложени от Съюза мерки за опазване, приложими за любителския риболов, държавите членки:

а)гарантират, че физическите и юридическите лица, участващи в любителски риболов на такива запаси или видове, ежедневно или след всеки риболовен рейс записват и по електронен път изпращат на компетентните органи декларации за улова; и

б)въвеждат система за регистрация или лицензиране за кораби, които се използват при такъв любителски риболов, наред със системата за регистрация или лицензиране за физическите и юридическите лица, посочени в параграф 1.

3.Продажбата на улов от любителски риболов се забранява.

4.Националните програми за контрол, посочени в член 93а, включват конкретни контролни дейности по отношение на любителския риболов.

5.Чрез актове за изпълнение Комисията приема подробни правила относно:

а)системите за регистрация или лицензиране за любителски риболов на определени видове или запаси;

б)събирането на данни и записване и изпращането на данни за улова;

в)проследяването на корабите, които се използват за любителски риболов; и

г)контрола и маркирането на уредите, които се използват за любителски риболов.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.

6.Настоящият член важи и за всички дейности за любителски риболов, включително риболовни дейности, организирани от търговски субекти в секторите на туризма и спортните състезания.“

(45)Заглавието на дял V се заменя със следното:

„ДЯЛ V

КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКА“.

(46)В дял V, глава I се заменя със следното:

„Глава І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 56

Принципи за контрол на пускането на пазара

1.Всяка държава членка е отговорна за контрола на своя територия на прилагането на правилата на общата политика в областта на рибарството на всички етапи от пускането в продажба на продуктите от риболов и аквакултури, от пласирането на пазара до продажбата на дребно, включително транспорта. По-специално държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че използването на продукти от риболов под приложимия минимален референтен размер за опазване, които подлежат на задължението за разтоварване, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се ограничава до цели, различни от директната консумация от човека.“

2.Когато за даден вид риба в законодателството на Съюза е определен минимален размер, операторите, отговорни за покупката, за продажбата, за съхранението или за транспорта, трябва да бъдат в състояние да докажат съответната географска зона на произход на продуктите.

Член 56a

Партиди

1.Продуктите от риболов и аквакултури, добити чрез улавяне или събиране, се разпределят в партиди с цел пласиране на пазара.

2.Всяка партида съдържа продукти от риболов и аквакултури от един вид с едно и също представяне и с произход от една и съща географска зона и от един и същ риболовен кораб или група риболовни кораби, или от една и съща производствена единица за аквакултури.

3.Чрез дерогация от параграф 2, продукти от риболов от няколко вида и от една и съща географска зона и с едно и също представяне с общо тегло под 30 кг на кораб и на ден, могат да бъдат поставени в една и съща партида преди пласирането на пазара от оператора на риболовния кораб, организацията на производителя, в която членува операторът на риболовния кораб, или от регистриран купувач.

4.Чрез дерогация от параграф 2, количествата продукти от риболов от няколко вида, съдържащи индивиди под приложимия минимален референтен размер за опазване и от една и съща географска зона и от един и същ риболовен кораб или група риболовни кораби, могат да бъдат разпределени в партиди преди пласирането на пазара за цели, различни от директна консумация от човека.

5.След пласирането на пазара партида от продукти от риболов или аквакултури може да бъде смесена с друга партида или разделена, ако създадената чрез смесването партида или създадените след разделянето партиди отговарят на следните условия:

а)съдържат продукти от риболов и аквакултури от един вид и с едно и също представяне;

б)за новосъздадените партиди е посочена информация за проследяемостта съгласно член 58, параграфи 5 и 6;

в)операторът, отговорен за пласирането на пазара на новосъздадената партида, може да осигури информация за консумацията ѝ, и по-специално такава за всяка от партидите продукти от риболов или аквакултури, която тя съдържа, както и количествата продукти от риболов или аквакултури от всяка от партидите, образуващи новата партида.

6.Настоящият член се прилага само по отношение на продукти от риболов и аквакултури, попадащи в обхвата на глава 3 и заглавия 1604 и 1605 на глава 16 от Комбинираната номенклатура, създадена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета*.

Член 57

Общи стандарти за пускане на пазара

1.Държавите членки следят за това продуктите, за които важат общи стандарти за пускане на пазара, да се предоставят съгласно тях.

2.Проверки могат да се извършват на всички етапи по веригата на доставки, включително транспорт. Що се касае за продукти, за които общите стандарти за пускане на пазара важат само при пласиране на пазара, проверките, които се извършват на последващи етапи по веригата на доставки, могат да бъдат документални.

3.Операторите на всички етапи по веригата на доставки, отговорни за покупката, продажбата, складирането или транспорта на партиди продукти от риболов и аквакултури, трябва да бъдат в състояние да докажат, че продуктите отговарят на минималните стандарти за пускане на пазара.

Член 58

Проследяемост

1.Без да се засягат изискванията за проследяемост, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, партиди продукти от риболов или аквакултури са проследими на всички етапи на производството, преработката и разпространението — от улова или събирането до продажбата на дребно, включително продукти от риболов и аквакултури, предназначени за износ.

2.Операторите на всички етапи от производството, преработката и разпространението — от улова или събирането до продажбата на дребно — гарантират, че за всяка партида продукти от риболов или аквакултури информацията, посочена в параграфи 5 и 6:

а)се съхранява в цифров вид;

б)се предоставя на компетентните органи при поискване;

в)се изпраща или предоставя по електронен път на стопанския оператор, на който се доставят продуктите от риболов или аквакултури.

3.Продукти от риболов и аквакултури, които са пуснати на пазара или могат да бъдат пуснати на пазара в Съюза, да бъдат изнесени или има вероятност да бъдат изнесени, се маркират по подходящ начин с цел осигуряване на проследяемостта на всяка партида.

4.Държавите членки следят дали операторите разполагат с цифрови системи и процедури за идентифициране на всеки оператор, от когото са се снабдили с партиди продукти от риболов и аквакултури, и на когото тези продукти са били доставени. Тази информация се предоставя на компетентните органи при поискване от тяхна страна.

5.Що се отнася до информацията за партидите продукти от риболов и аквакултури с изключение на внесените в Съюза продукти, информацията, посочена в параграф 2 включва:

а)идентификационния номер на партидата;

б)уникалния идентификационен номер на риболовния рейс, както е посочено в член 14, параграф 2, буква а) за всички продукти от риболов, включени в партидата, или името и регистрационния номер на производствената единица за аквакултури;

в)код алфа-3 по ФАО на вида и научното наименование;

г)съответната географска зона или зони за продукти от риболов, уловени в открито море, или зоната на улов или производство, както е определено в член 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 за продуктите от риболов, уловени в сладка вода, и продукти от аквакултури;

д)за продукти от риболов, категорията риболовни уреди, посочени в първата графа на приложение III от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

е)датата на улова за продукти от риболов или датата на събиране за продукти от аквакултури, както и, където е приложимо, датата на производство;

ж)количества в килограми, изразени в нетно тегло или, когато е целесъобразно, брой екземпляри;

з)ако в посочените в буква ж) количества присъстват продукти от риболов под минималния референтен размер за опазване, отделна информация за количествата в килограми, изразени в нетно тегло, или броя индивиди под минималния референтен размер за опазване;

и)за партиди продукти, които са обект на общите стандарти за пускане на пазара, размера или теглото на индивида, категорията размер, представяне и преснота.

6.Що се отнася до информацията за внесени в Съюза партиди продукти от риболов и аквакултури, информацията, посочена в параграф 2 включва:

а)идентификационния номер на партидата;

б)референтния номер на сертификата на улова, изпратен съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 за всички включени в партидата продукти от риболов, където е приложимо, или името и регистрационния номер на производствената единица за аквакултури;

в)код алфа-3 по ФАО на вида и научното наименование;

г)съответната географска зона или зони за продукти от риболов, уловени в открито море, или зоната на улов или производство, както е определено в член 38, параграф 1от Регламент (ЕС) № 1379/2013 за продуктите от риболов, уловени в сладка вода, и продукти от аквакултури;

д)категорията риболовни уреди, посочени в първата графа на приложение III от Регламент (ЕС) № 1379/2013 за продукти от риболов;

е)датата на улова за продукти от риболов или датата на събиране за продукти от аквакултури, както и, където е приложимо, датата на производство;

ж)количества в килограми, изразени в нетно тегло или, когато е целесъобразно, брой екземпляри;

з)за партиди продукти, които са обект на общите стандарти за пускане на пазара, където е целесъобразно, размера или теглото на индивида, категорията размер, представяне и преснота.

7.Държавите членки могат да освобождават от изискванията, установени в настоящия член, малките количества продукти, продавани директно от риболовни кораби на потребителите, при условие че не надхвърлят 5 кг продукти на потребител на ден.

8.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а относно:

а)цифровизирането на информацията за проследяемостта и изпращането ѝ по електронен път;

б)физическото нанасяне на информация за проследяемостта на партиди продукти от риболов и аквакултури;

в)сътрудничеството между държавите членки относно достъпа до информация към дадена партида и методите за маркиране и етикетиране на партиди;

г)изискванията за проследяемост за партиди, създадени чрез смесване или разделяне на различни партиди, както е посочено в член 56, параграф 5, и партиди, съдържащи няколко вида, както е посочено в член 56, параграф 3;

д)информация за съответната географска област.

9.Настоящият член се прилага само по отношение на продукти от риболов и аквакултури, попадащи в обхвата на глава 3 и заглавия 1604 и 1605 на глава 16 от Комбинираната номенклатура, създадена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета*.

10.Този член не се прилага по отношение на декоративни риби, ракообразни и мекотели.“

(47)В член 59 параграф 3 се заменя със следното:

„3.Потребители, придобили продукти от риболов до 5 кг на ден, които след това не се предлагат на пазара, а се използват единствено за собствена консумация, се освобождават от изискванията по настоящия член.“

(48)Вмъква се следният член:

„Член 59a

Системи за претегляне

1.Държавите членки гарантират въвеждането на процедури за измерване на всички продукти от риболов при разтоварване чрез системи, одобрени от компетентните органи, както и извършването им от оператори, регистрирани за измерване на продукти от риболов.

2.Преди регистрацията на оператор за извършване на измерване на продукти от риболов държавите членки гарантират, че той е компетентен и разполага с необходимото оборудване да извършва дейности по измерване. Наред с това държавите членки въвеждат система, чрез която се прекъсва регистрацията на оператори, които вече не спазват условията за извършване на дейности по измерване.

3.Държавите членки могат да изискват периодично изпращане на данни от измерванията.

4.Комисията разполага с правомощия да приема делегирани актове съгласно член 119а относно критериите за регистрация на оператори, които имат право да извършват измерване на продукти от риболов, както и относно съдържанието на записите от измерванията.“

(49)Член 60 се заменя със следното:

Член 60

Претегляне на продукт от риболов

1.Капитаните гарантират, че всички количества продукти от риболов се претеглят по видове чрез системи за претегляне и от оператори, регистрирани съгласно член 59а, непосредствено след разтоварване, преди съхраняването, транспортирането или пласирането им на пазара.

2.Операторите, регистрирани да извършват претегляне на продукти от риболов, попълват запис от претеглянето за всяко разтоварване и отговарят за точността на претеглянето. Регистрираният извършител на претеглянето съхранява записите от претеглянето за период от три години.

3.Данните от записа от претеглянето се изпращат на капитана и се използват при попълването на декларацията за разтоварване и транспортния документ.

4.Компетентните органи на държава членка могат да изискат всяко количество продукти от риболов, разтоварено за първи път в тази държава членка, да бъде претеглено от или в присъствието на длъжностни лица, преди да бъде транспортирано от мястото на разтоварване.

5.Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат да разрешават претеглянето на продукти от риболов, разтоварени в несортиран вид, ако са изпълнени следните условия:

а)Претеглянето на несортираните продукти от риболов се извършва при разтоварване чрез система, управлявана или контролирана от компетентните органи преди транспортирането, съхраняването или пласирането на пазара;

б)При разтоварвания в несортиран вид, които не са предназначени за консумация от човека: държавата членка е приела план за вземане на проби въз основа на риска, одобрен от Комисията;

в)При продукти от риболов, предназначени за консумация от човека: регистриран извършител на претегляне извършва второ претегляне по вид продукти от риболов. Това второ претегляне може да се осъществи, след транспортиране, в тръжен център, в помещенията на регистриран купувач или организация производител. Резултатите от него се изпращат на капитана.

6.Посредством актове за изпълнение Комисията може да определя методология, основана на риска, за изготвяне на планове за вземане на проби, както е посочено в параграф 5б) и да ги одобрява. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(50)Вмъква се следният член 60a:

Член 60a

Подробни правила относно претеглянето

1.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а с цел определяне на общи правила за претегляне: Тези правила може да се отнасят до:

а)установяване на процедури за претегляне;

б)записите от претегляне;

в)времето на претеглянето;

г)системите за претегляне;

д)претеглянето на замразени продукти от риболов;

е)приспадането на лед и вода;

ж)достъпа на компетентните органи до системите за претегляне, записите от претегляне, писмените декларации и до помещенията, където се съхранява или преработва рибата.

2.На Комисията се предоставя и правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а с цел определяне на специални правила за претегляне на определени пелагични видове: Тези правила може да се отнасят до:

а)определянето на процедура за претегляне на улов на херинга, скумрия и сафрид;

б)пристанищата на претегляне;

в)информацията на компетентните органи преди влизане в пристанище;

г)изхвърлянето;

д)риболовния дневник;

е)обществените съоръжения за претегляне;

ж)частните съоръжения за претегляне;

з)претеглянето на замразена риба;

и) съхраняването на записите от претеглянето;

й)документа за продажба и декларацията за приемане;

к)кръстосаните проверки;

л)наблюдението на претеглянето;“

(51)Член 61 се заличава.

(52)Член 62 се заменя със следното:

Член 62

Попълване и представяне на документите за продажба

1.Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица, оправомощени от държавите членки, които носят отговорност за пласирането на пазара на продукти от риболов, разтоварени в държава членка, записват в електронен вид информацията, посочена в член 64, параграф 1, и изпращат на компетентните органи на държавата членка, на чиято територия е извършвана първата продажба, документ за продажба с тази информация по електронен път в рамките на 24 часа след пласирането на пазара. Точността на документа за продажба е отговорност на тези купувачи, тръжните центрове, организации или лица.

2.Ако държавата членка, на чиято територия е пласиран продуктът от риболов, не е държавата членка на знамето на риболовния кораб, който е разтоварил рибата, тя гарантира, че по електронен път на компетентните органи на държавата членка на знамето се изпраща копие от документа за продажба след получаване на съответната информация.

3.Когато първото пласирането на пазара на продукти от риболов не е било извършено в държавата членка, където са били разтоварени продуктите, държавата членка, отговаряща за контрола на пласирането на пазара, гарантира, че на компетентните органи, отговарящи за контрола на разтоварването на съответните продукти, и на компетентните органи на държавата членка на знамето на риболовния кораб се изпраща копие от документа за продажба по електронен път след получаване на документа за продажба.

4.Когато разтоварването се извършва извън Съюза, а първата продажба е в трета държава, капитанът на риболовния кораб или негов представител изпраща по електронен път копие от документа за продажба или всеки равностоен на него документ, съдържащ информация на същото ниво, на компетентния орган на държавата членка на знамето в рамките на 48 часа след първата продажба.

5.В случай че документът за продажба не съответства на фактурата или на равностоен на него документ, както е предвидено в член 218 и член 219 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (*), съответната държава членка приема необходимите разпоредби, за да гарантира, че информацията за количествата и цената без данък върху доставките на стоки на купувача е идентична с посочената във фактурата цена.

6.Посредством актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила относно регистрацията на купувачи, посочването на цената в документите за продажба, формата на документите за продажба, записването в електронен вид и изпращането по електронен път на документите за продажба. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.

(*)Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).“

(53)Член 63 се заличава.

(54)Членове 64, 65 и 66 се заменят със следното:

Член 64

Съдържание на документите за продажба

Документите за продажба, посочени в член 62, са с уникален идентификационен номер и съдържат следните данни:

а)уникалния идентификационен номер на риболовния рейс, както е посочено в член 14, параграф 2, буква а);

б)име на оператора или на капитана на риболовния кораб и, ако е различно, име на продавача;

в)име на купувача и неговия ДДС номер, данъчен идентификационен номер или друг единствен по рода си идентификатор на купувача;

г)код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска зона, в която е бил извършен уловът;

д)количества от всеки пласиран на пазара или регистриран в тръжен център вид в килограми тегло на продукта, разпределени по вид на представяне или съхраняемост или, когато е целесъобразно, брой екземпляри;

е)за всички продукти, обект на стандарти за пускане в продажба, когато е уместно, индивидуален размер или тегло, категория размер, представяне и преснота;

ж)където е целесъобразно, количествата, пласирани на пазара или регистрирани за търг, изразени в килограми нетно тегло или като брой екземпляри под приложимите минимални референтни размери за опазване и предназначението им;

з)регистрационния номер на извършителя на претегляне;

и)място и дата на продажбата;

й)когато е възможно, референтен номер и дата на фактурата и, когато е уместно, договор за продажба;

к)където е приложимо, позоваване на декларацията за приемане, посочена в член 66, или на документа за транспорт, посочен в член 68;

л)цената без данъци и валута.

Член 65

Освобождавания от изискванията за документи за продажба

Потребител, придобил продукти, които не надвишават 5 кг на потребител на ден, които след това не се предлагат на пазара, а се използват единствено за собствена консумация, се освобождава от разпоредбите на членове 62 и 64.

Член 66

Попълване и представяне на декларация за приемане

1.Когато продуктите от риболов са предназначени за продажба на по-късен етап, регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове и другите организации или лица, които отговарят за съхранението или пласирането на пазара на продукти от риболов, разтоварени в държава членка, записват в електронен вид информацията, посочена в параграф 3, и в рамките на 24 часа след завършване на разтоварването по електронен път изпращат декларация за приемане на компетентните органи в държавата членка, в която е извършено приемането. За изпращането на декларацията за приемане и нейната точност са отговорни регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица.

2.Ако държавата членка, на чиято територия се извършва приемането, не е държавата членка на знамето на риболовния кораб, който е разтоварил рибата, тя гарантира, че копие от декларацията за приемане се изпраща по електронен път на компетентните органи на държавата членка на знамето след получаване на съответната информация.

3.Декларацията за приемане, посочена в параграф 1, е с уникален идентификационен номер и съдържа поне следната информация:

а)уникалния идентификационен номер(а) на риболовния рейс, както е посочено в член 14, параграф 2, буква а);

б)пристанище и дата на разтоварване;

в)име на оператора или на капитана на кораба;

г)код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска зона, в която е бил извършен уловът;

д)количества от всеки складиран вид в килограми тегло на продукта, разпределени по вид на представяне или съхраняемост на продукта или, когато е целесъобразно, брой екземпляри;

е)за всички продукти, обект на стандарти за пускане в продажба, когато е уместно, индивидуален размер или тегло, категория размер, представяне и преснота;

ж) регистрационния номер на извършителя на претегляне;

з)име и адрес на съоръженията, където са складирани продуктите, както и уникалния им идентификационен номер;

и)когато е приложимо, препратка към документа за транспорт, посочен в член 68;

й)където е целесъобразно, количествата, изразени в килограми нетно тегло или като брой екземпляри под приложимите минимални референтни размери за опазване.“

(55)Член 67 се заличава.

(56)Член 68 се заменя със следното:

Член 68

Транспортиране на продукти от риболов и попълване и подаване на транспортен документ

1.Продуктите от риболов, транспортирани преди пласирането им на пазара или преди първата продажба в трета държава, са придружени от транспортен документ относно продуктите от риболов и превозваните количества.

2.Преди началото на транспортирането превозвачът предава по електронен път документа за транспортиране на компетентните органи на държавата членка на знамето, на държавата членка на разтоварване, транзитните държави членки, държавата членка на местоназначение на продуктите от риболов, според случая.

3.Превозвачът носи отговорност за точността на документа за транспорт.

4.Документът за транспорт съдържа следната информация:

а)местоназначение(я) на пратката(ите) и идентификационни данни на транспортното средство и на превозвача;

б)уникалния идентификационен номер на риболовния рейс, както е посочено в член 14, параграф 2, буква а);

в)код алфа-3 по ФАО на всеки вид и съответната географска зона, в която е бил извършен уловът;

г)количества от всеки транспортиран вид в килограми тегло на продукта, разпределени по вид на представяне на продукта или, когато е целесъобразно, брой екземпляри и, според случая — по места на местоназначение;

д)за всички продукти, обект на стандарти за пускане в продажба, когато е уместно, индивидуален размер или тегло, категория размер, представяне и преснота;

е)регистрационния номер на извършителя на претегляне;

ж)името, уникалния идентификационен номер и адрес на получателя и място и адрес на местоназначението;

з)място, дата и час на товаренето;

и)където е целесъобразно, количествата, изразени в килограми нетно тегло или като брой екземпляри под приложимите минимални референтни размери за опазване.

5.Компетентните органи на държавите членки могат да предоставят освобождаване от задължението, определено в параграф 1, ако продуктите от риболов се транспортират в пристанищната зона или на не повече от 20 км от мястото на разтоварване.

6.Когато продукти от риболов, декларирани като продадени в документ за продажба, се транспортират към място, различно от това на разтоварването, превозвачът трябва да бъде в състояние да докаже с документ, че е била извършена продажба.

(57)В дял V, глава III се заличава.

(58)В член 71 параграф 5 се заменя със следното:

„5.Чрез актове за изпълнение Комисията може да определя правила относно формата на доклада от надзора: Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(59)Член 73 се изменя, както следва:

а)Параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.Когато в съответствие с Договора се изготви програмата на Съюза за наблюдение с цел контрол, контролиращите наблюдатели на борда на риболовните кораби, определени от държавите членки, извършват мониторинг на съвместимостта на действията на риболовния кораб с правилата на общата политика в областта на рибарството. Те извършват всички задачи, предвидени в програмата за наблюдение, и по-специално записват риболовните дейности на кораба и преглеждат съответните документи.

2.Контролиращи наблюдатели:

а)са сертифицирани и обучени от държавата членка да извършват задачите си;

б)са независими от собственика, притежателя на лиценза, капитана и членовете на екипажа на риболовния кораб;

в)нямат икономическа връзка с оператора;

г)изпълняват задачите си при съблюдаване на недискриминация;

д)разполагат с устройство за двупосочна комуникация, което не зависи от кораба в открито море.“

б)Параграф 4 се заменя със следното:

„4.В случай че контролиращите наблюдатели установят тежко нарушение, включително възпрепятстване или предотвратяване по друг начин на изпълнението на задълженията им, те незабавно информират компетентните органи на държавата членка на знамето.“

в)Параграф 9 се заменя със следното:

„9.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а относно:

а)идентификацията на риболовните кораби за програмата на Съюза за наблюдение с цел контрол;

б)формата и съдържанието на докладите на наблюдателите;

в)комуникационната система на контролиращите наблюдатели;

г)правилата относно сигурността на контролиращите наблюдатели на корабите;

д)мерките за гарантиране на независимостта на контролиращите наблюдатели, включително условията на възнаграждението им;

е)задълженията на контролиращите наблюдатели, включително в случай на подозрения за тежки нарушения.“

(60)В дял VII глава I се заменя със следното:

„ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 74

Извършване на инспекции

1.Държавите членки съставят и поддържат актуален списък на длъжностните лица, отговарящи за провеждането на инспекции.

2.Тези длъжностни лица изпълняват своите задължения в съответствие със законите на Съюза. Те подготвят и провеждат недискриминиращи инспекции по море, в пристанища, по време на транспорт, в преработвателни помещения и по веригата на доставка на продуктите от риболов.

3.Длъжностните лица проверяват съответствието на извършваните от операторите и капитаните дейности чрез правилата на общата политика в областта на рибарството и по-специално:

а)редовността на продуктите от рибарство — намиращи се на борда, складирани, превозвани, трансбордирани, прехвърляни, разтоварвани, преработвани или предлагани на пазара — и точността на свързаната с него документация или на електронните съобщения, отнасящи се до тях;

б)редовността на риболовните уреди, използвани за целевите видове и за улова, задържан на борда, и на оборудването за намиране на риболовни уреди съгласно член 48;

в)ако е необходимо, плана за складиране и разделното съхранение на видове;

г)обозначенията на риболовните кораби и уреди;

д)данните за двигателя, посочени в член 40;

е)използването на вътрешни системи за видеонаблюдение и други електронни устройства за наблюдение;

ж)спазването на техническите мерки за опазване на рибните ресурси и морските екосистеми.

4.Длъжностните лица имат право да проверяват всички подлежащи на инспекция зони, палуби и помещения. Те могат да контролират също улова, преработен или непреработен, мрежите или другите риболовни уреди, оборудването, контейнерите и пакетите с риба или продукти от риболов, както и всички свързани с това документи или електронни съобщения, които счетат за необходими за проверката на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството. Те имат възможност също да разпитват лица, за които се предполага, че имат информация по въпроси, предмет на инспекцията.

5.Длъжностните лица провеждат инспекциите по начин, причиняващ възможно най-малко пречки или неудобства за кораба или транспортното средство и неговите дейности, както и за съхраняването, преработката и предлагането на пазара на улова. Доколкото е възможно, те предотвратяват увреждането на улова по време на инспекцията.

6.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а с цел определяне на специални правила за извършване на инспекции: Тези правила може да се отнасят до:

а)упълномощаването и квалификацията на длъжностните лица, отговарящи за провеждането на инспекции в открито море или на сушата;

б)приемането от държавите членки на основан на риска подход за избор на обекти за инспектиране;

в)координирането на контролни инспекции и дейностите по правоприлагането в държавите членки;

г)задълженията на длъжностните лица при подготовката на инспекция;

д)задълженията на длъжностните лица, упълномощени да извършват инспекции;

е)задълженията на държавите членки, Комисията и Европейската агенция за контрол на рибарството във връзка с извършването на инспекции;

ж)инспекциите по море и на пристанища, при транспортиране и на пазара.

Член 75

Задължения на оператора и капитана

1.Операторът и капитанът сътрудничат на длъжностните лица при изпълнението на задълженията им. Те улесняват безопасния достъп до кораба, транспортното средство или помещението, където продуктите от риболов се съхраняват, преработват или предлагат. Те гарантират безопасността на длъжностните лица и не им пречат, не ги заплашват или възпрепятстват при изпълнение на задълженията им.

2.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а относно задълженията на операторите и капитаните по време на инспекции.

Член 76

Доклад от инспекцията

1.Длъжностните лица изготвят доклад след всяка инспекция и го предават на своите компетентни органи. Данните от доклада се записват и изпращат по електронен път. При инспекция на риболовен кораб, плаващ под знамето на друга държава членка, до държавата членка на знамето без забавяне се изпраща копие от доклада от инспекцията по електронен път.

В случай на инспекция на риболовен кораб, плаващ под знамето на трета държава, копие от доклада от инспекцията се изпраща по електронен път и без забавяне на компетентните органи на съответната трета държава и на Комисията в случай на установени тежки нарушения.

В случай на инспекция, проведена във водите или на пристанища под юрисдикцията на друга държава членка, а не на инспектиращата държава членка или на трета държава членка съгласно международните споразумения, копие от доклада от инспекцията се изпраща по електронен път и без забавяне на съответната държава членка или трета държава.

2.Длъжностните лица съобщават резултатите от инспекцията на оператора или капитана, които имат възможност да представят своето становище относно инспекцията и резултатите от нея. Становището на оператора или капитана се включва в доклада от инспекцията. Длъжностните лица отразяват извършването на инспекцията в риболовния дневник.

3.Копие от доклада от инспекцията се изпраща възможно най-бързо на оператора или на капитана и при всички случаи не по-късно от 15 работни дни след приключване на инспекцията.

4.Посредством актове за изпълнение Комисията може да определя общи правила за минималния формат и съдържание на докладите от инспекции, попълването на тези доклади и изпращането им. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.

Член 77

Допустимост на докладите от инспекция и наблюдение

Докладите от инспекция и наблюдение, изготвени от инспектори на Съюза, от длъжностни лица на друга държава членка или от длъжностни лица на Комисията, или от компетентни органи на трета държава, представляват допустими доказателства за нуждите на административни или съдебни производства на всяка държава членка. За установяването на фактите те се третират по същия начин като докладите от инспекция и наблюдение на държавите членки.

Член 78

Електронна база данни

1.Държавите членки създават и актуализират електронни бази данни, в които качват всички доклади от инспекции и надзор за риболовните кораби, плаващи под тяхното знаме, изготвени от техни длъжностни лица или длъжностни лица на други държави членки, или длъжностни лица на трети държави, както и други доклади от инспекции и надзор, изготвени от техни длъжностни лица.

2.Чрез актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила относно работата на електронните бази данни. Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.

Член 79

Инспектори на Съюза

1.Държавите членки и Комисията изпращат списък на длъжностните лица на Европейската агенция за контрол на рибарството (наричана по-нататък „Агенцията“), който да бъде включен в списъка на инспекторите на Съюза. Агенцията съхранява и актуализира списъка с инспекторите на Съюза, включително на държавите членки, Комисията и длъжностите лица на Агенцията. Агенцията предоставя този списък на Комисията и държавите членки.

2.Без да се засяга основната отговорност на крайбрежните държави членки, инспекторите на Съюза могат да извършват инспекции в съответствие с настоящия регламент на територията на държавите членки и във водите на Съюза, както и на риболовни кораби на Съюза извън водите на Съюза.

3. На инспекторите на Съюза може да бъде възложена по-специално проверката на:

а)прилагането на специалните програми за контрол и инспекции, приети в съответствие с член 95;

б)международните програми за контрол в сектора на рибарството, по които Съюзът има задължение да осигурява контрол.

4.За осъществяване на техните задачи и при спазване на параграф 5, инспекторите на Съюза имат незабавно достъп до:

а)всички зони на борда на риболовните кораби на Съюза и всички други кораби, извършващи риболовни дейности, публичните сгради и места и средствата за транспорт и и

б)цялата информация и документите, необходими за осъществяване на техните задачи, по-специално риболовните дневници, лицензите за риболов, сертификатите за мощността на двигателя, данните от вътрешните системи за видеонаблюдение, декларациите за разтоварване, сертификатите за улов, декларациите за трансбордиране, документите за продажба и други свързани документи и информация;

до същата степен и при същите условия, с каквито разполагат длъжностните лица на държавата членка, в която се провежда инспекцията.

5.Инспекторите на Съюза не разполагат с полицейски правомощия нито с правомощия в областта на правоприлагането извън територията на тяхната държава членка по произход или извън водите на Съюза, които са под суверенитета и юрисдикцията на тяхната държава членка на произход.

6.Когато са назначени за инспектори на Съюза, длъжностните лица на Комисията или на определения от нея орган не разполагат с полицейски правомощия, нито с правомощия в областта на правоприлагането.

7.Чрез актове за изпълнение Комисията определя подробни правила относно:

а)уведомлението от инспекторите на Съюза до Агенцията;

б)приемането и поддържането на списък с инспектори на Съюза;

в)уведомлението от инспекторите на Съюза до регионалните организации за управление на рибарството;

г)правомощията и задълженията на инспекторите на Съюза;

д)докладите на инспекторите на Съюза;

е)последващите действия от докладите на инспекторите на Съюза.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(61)В член 80 параграф 4 се заменя, както следва:

„4.Всяка държава членка има право да инспектира риболовни кораби на Съюза, плаващи под нейното собствено знаме или под знамето на друга държава членка във води на трети държави в съответствие с международните споразумения.

(62)Заглавието на глава III се заменя със следното:

„Производства в случай на нарушение“

(63)Член 82 се заменя със следното:

„Член 82

Задължения на длъжностните лица в случай на нарушение

1.Ако събраната при инспекцията информация или всякакви други имащи отношение информация или данни дават основание на длъжностното лице да предполага, че е извършено нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството, длъжностното лице:

а)отбелязва установеното нарушение в доклада от инспекцията;

б)предприема всички необходими действия за отговорното пазене на доказателствата, отнасящи се до подобно установеното нарушение;

в)незабавно предава доклада от инспекцията на своите компетентни органи;

г)информира физическото или юридическото лице, заподозряно в извършване на нарушението или задържано при извършване на нарушението, че нарушението може да доведе до санкции и присъждане на съответен брой точки в съответствие с член 92. Тази информация се отразява в доклада от инспекцията.

2.В случай на установено тежко нарушение, длъжностните лица имат право да останат на борда на риболовен кораб до завършване на разследването, както е посочено в член 85.“

(64)Член 84 се заличава.

(65)В дял VII думите:

„ГЛАВА IV

Производства във връзка с нарушения, установени по време на инспекциите“

се заличават.

(66)Членове 85 и 86 се заменят със следното:

Член 85

Производства

1.Без да се засяга член 72, член 83, параграф 2 и член 86, компетентна държава членка незабавно извършва разследване в случай на нарушение, установено в хода на инспекция на нейно длъжностно лице, длъжностни лица на държави членки, инспектори на Съюза или длъжностни лица на трети държави, или в случай че важни информация или данни дават основание на компетентните органи на държавите членки на предполагат, че е извършено нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството.

2.Държавите членки незабавно предприемат мерки, както е предвидено в член 91.

Член 86

Прехвърляне на производства

1.Държавата членка, на чиято територия или в чиито води е установено нарушение, може да прехвърли съдебното производство по повод това нарушение на компетентните органи на държавата членка на знамето или на държавата членка, чийто гражданин е нарушителят, със съгласието на съответната държава членка и при условие че прехвърлянето допринася за постигане на резултатите, посочени в член 89.

2.Държавата членка на знамето може да прехвърли съдебното производство по повод дадено нарушение на компетентните органи на държавата членка, установила нарушението, със съгласието на съответната държава членка и при условие че прехвърлянето допринася за постигане на резултатите, посочени в член 89.“

(67)Член 87 се заличава.

(68)Член 88 се заменя със следното:

„Член 88

Коригиращи мерки при липса на производство от страна на държавата членка на разтоварване или трансбордиране

1.Ако държавата членка на разтоварване или трансбордиране не е държавата членка на знамето и нейните компетентни органи не предприемат подходящи мерки срещу носещите отговорност физически или юридически лица или не прехвърлят производството в съответствие с член 86, количествата риба, уловени, разтоварени или трансбордирани в нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството, могат да бъдат приспаднати от квотата, отпусната на държавата членка на разтоварване или трансбордиране.

2.След консултация с държавата членка на знамето или държавата членка на разтоварване или трансбордиране, посредством актове за изпълнение, Комисията определя количествата риба, които да се приспаднат от квотата на държавата членка на разтоварване или трансбордиране, след като Комисията се е консултирала със съответните две държави членки.

3.Ако държавата членка на разтоварване или трансбордиране вече не разполага със съответната квота, се прилага член 37. За тази цел количествата риба, уловена, разтоварена или трансбордирана в нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството, се приемат за равностойни на щетите, понесени от държавата членка на знамето, както е упоменато в горепосочения член.“

(69)Дял VIІІ се заменя със следното:

„ДЯЛ VIII

ПРАВОПРИЛАГАНЕ

Член 89

Мерки за осигуряване на спазване

1.Без да се засягат правомощията на държавите членки да започват наказателни производства и да налагат наказателни санкции, държавите членки определят правила относно административните мерки и санкциите и следят за систематичното им прилагане съгласно националното си законодателство, срещу физическото лице извършител на нарушение или юридическо лице, отговорно за нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството.

2.Държавите членки, в срок до [24 месеца от влизане в сила на настоящия регламент], изпращат националните разпоредби, посочени в параграф 1, на Комисията и незабавно я уведомяват за всички последващи техни изменения.

Член 89a

Санкции

1.Държавите членки гарантират, че на физическо лице, извършило нарушение или на юридическо лице, отговорно за нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, се налагат ефективни, съразмерни и възпиращи административни санкции.

2.Държавите членки гарантират, че общият размер на санкциите и съпътстващите санкции, определени съгласно настоящия регламент и съответните разпоредби на националното право, е достатъчно строг, за да възпрепятства извършването на други нарушения и действително лишава нарушителите от икономическите облаги, извлечени или очаквани от нарушенията, без да се засяга законното им право да упражняват професията си. За тази цел се вземат предвид незабавните мерки съгласно член 91.

3.При определянето на тези санкции държавите членки вземат предвид по-специално сериозността на нарушението, включително нивото на нанесените щети върху околната среда, стойността на вредата за рибните ресурси, характера и степента на нарушението, продължителността или повтарянето му или натрупването на едновременни нарушения.

4.Държавите членки могат да приложат система, при която глобата е пропорционална на оборота на юридическото лице или на икономическата изгода в резултат на извършване на нарушението.

Член 90

Тежки нарушения

1.За целта на настоящия регламент „тежко нарушение“ означава всяко тежко нарушение, посочено в параграф 2, или което се смята за тежко съгласно параграф 3.

2.Следните дейности представляват тежки нарушения:

а)Извършване на риболов без валидни лиценз, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или от съответната крайбрежна държава; или

б)подправяне или скриване на обозначения на риболовен кораб или риболовен уред, идентификация или регистрация на риболовен кораб; или

в)прикриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследването; или

г)възпрепятстване на работата на длъжностни лица и наблюдатели при изпълнението на задълженията им; или

д)трансбордиране без задължителното разрешително или ако такова трансбордиране е забранено; или

е)извършване на операции по прехвърляне в нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството или приложимите мерки за опазване и управление, приети от регионални организации за управление на рибарството; или

ж)трансбордиране от или към кораби, извършващи ННН риболов, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета, или провеждане на операции по прехвърляне с такива, участие в съвместни риболовни операции с такива, оказване на подкрепа или снабдяване на такива, и по-специално на тези, изброени в списъка Съюза или на регионална организация за управление на рибарството на риболовните кораби, извършващи ННН риболов, както е посочено в член 29 и член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета; или

з)участие в операции, управление или притежаване на кораб, извършващ ННН риболов или наемане за работа на борда на такъв, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета, и по-специално изброените в списъка на Съюза или на регионална организация за управление на рибарството на риболовните кораби, извършващи ННН риболов, както е посочено в член 29 и член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета, или предоставяне на услуги на оператори, свързани с кораби, извършващи ННН риболов; или

и)риболов в зона с ограничен достъп, затворена зона или зони за възстановяване на рибните запаси, или по време на забранен за риболов сезон, или без квота или след изчерпването ѝ, или отвъд ограничената дълбочина; или

й)извършване на целеви риболов на видове, обект на мораториум, забранен за риболов сезон или чийто риболов е забранен, задържането им на борда, трансбордирането им, прехвърлянето или разтоварването им; или

к)извършване на дейност като кораб без националност и поради това — без държава, съгласно международното право; или

л)използване на забранени риболовни уреди; или

м)разтоварване на пристанища на трети държави без предварително уведомление, както е посочено в член 19а на настоящия регламент, или разтоварване на продукти от ННН риболов; или

н)непредаване на декларация за разтоварване или документ за продажба на държавата членка на знамето, когато разтоварването на улова е извършено на пристанището на трета държава, или декларация за трансбордиране или прехвърляне, когато операцията е извършена извън води на Съюза; или

о)подправяне на документи, данни или информация или използване на фалшифицирани или невалидни документи, данни или информация, които се изискват съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството, включително документи, данни и информация, посочени в Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета; или

п)извършване на стопанска дейност, пряко свързана с ННН риболов, включително търговия, внос, износ, преработка и предлагане на пазара на продукти от риболов от ННН риболов; или

р)манипулиране на двигател или на устройствата на непрекъснато наблюдение на мощността на двигателя с цел да се увеличи мощността на кораба отвъд максималната постоянна мощност, вписана в сертификата му.

3.Следните дейности представляват тежки нарушения в зависимост от тежестта на въпросното нарушение, която се определя от компетентния орган на засегната държава членка, като се вземат предвид един или няколко алтернативни критерия, определени в приложение IV:

а)неизпълнение на задължения за точно записване и отчитане на данни, свързани с риболовни дейности, включително данни, които трябва да се предават от системата за наблюдение на кораба и предварителни уведомления, съгласно общата политика в областта на рибарството; или

б)непредоставяне на декларация за улов или декларация за разтоварване на третата държава и неизпращане на електронно копие от нея до държавата членка на знамето, съгласно изискванията на член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2403(*); или

в)използване на риболовни уреди, които не отговарят на изискванията; или

г)неизпълнение на задължения, свързани с използването на риболовни уреди съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството; или

д)неизпълнение на задълженията за качване и запазване на борда на риболовния кораб — включително поради изпускане, за трансбордиране, прехвърляне и разтоварване на нежелан улов, направен в разрез с действащото законодателство, или на улов на видове, които са предмет на задължението за разтоварване, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, освен ако качването и запазването на борда и разтоварването на такъв улов би било в разрез със задължения, включително за зоните на регионални организации за управление на рибарството или за такива, които подлежат на освобождаване съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството, или риболовни зони, за които важат тези правила; или

е)извършване на риболовни дейности в района на регионална организация за управление на риболова по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване и управление на организацията, в случай че тези дейности не се смятат за тежко нарушение съгласно параграф 2 на настоящия член; или

ж)предоставяне на пазара на продукти от риболов в нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството, в случай че тази дейност не се смята за тежко нарушение съгласно параграф 2 на настоящия член; или

з)извършване на дейности за любителски риболов в нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството или продажба на улов от любителски риболов; или

и)извършване на многократни нарушения, които заедно представляват сериозно незачитане на правилата на общата политика в областта на рибарството.

Член 91

Незабавни мерки за правоприлагане при сериозни нарушения

1.В случай че физическо лице е заподозряно за извършването на тежко нарушение или е заловено по време на извършването на такова, или има подозрения, че юридическо лице е отговорно за такова тежко нарушение, държавите членки, наред с разследването на нарушението съгласно разпоредбите на член 85, без забавяне и в съответствие с националното си законодателство предприемат адекватни и незабавни мерки, като например:

а)незабавно прекратяване на риболовната дейност;

б)незабавно пренасочване към пристанище;

в)пренасочване на транспортното средство към друго място за инспекция;

г)налагане на гаранция;

д)изземване на риболовните уреди, улов или продукти от риболов, или печалбата от продажбата на улов или продукти от риболов;

е)ограничение или забрана на пласиране на пазара на продукти от риболов;

ж)временно спиране от движение на съответния риболовен кораб или транспортно средство;

з)временно отнемане на разрешението за риболов;

и)временно прекратяване на стопанска дейност.

2.Характерът на незабавните мерки за правоприлагане, посочени в параграф 1, е такъв, че да се предотврати продължаването на установеното тежко нарушение, да се предприемат всички необходими действия за гарантиране на запазването на доказателствата, свързани с такова предполагаемо тежко нарушение, и да се даде възможност на компетентните органи да извършат разследването си.

3.Държавата членка информира незабавно и в съответствие с предвидените в нейното национално право процедури засегнатата държава членка на знамето за мерките, посочени в параграф 1.

Член 91a

Санкции за тежки нарушения

1.Без да се засягат други санкции, приложими съгласно настоящия регламент и националното законодателство, при установено тежко нарушение, довело до получаване на продукти от риболов, държавите членки налагат глоби, за които:

минималният размер е най-малко три пъти повече от стойността на продуктите от риболов, получени чрез извършването на тежкото нарушение; и

максималният размер е най-малко пет пъти повече от стойността на продуктите от риболов, получени чрез извършването на тежкото нарушение.

2.При многократно извършено тежко нарушение, довело до получаване на продукти от риболов в рамките на период от три години, държавите членки налагат глоби, за които:

минималният размер е най-малко пет пъти повече от стойността на продуктите от риболов, получени чрез извършването на тежкото нарушение; и

максималният размер е най-малко осем пъти повече от стойността на продуктите от риболов, получени чрез извършването на тежкото нарушение.

3.Сумите, посочени в параграфи 1 и 2, се изчисляват от стойността на продуктите от риболов съгласно цените на платформата Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултури (EUMOFA) към момента на установяване на нарушението, ако има такива. В случай че не са публикувани или няма приложими цени от EUMOFA, се прилагат националните цени на рибните борси или цените, установени на основните международни пазари, важещи за съответните видовете и риболовен район, като предимство има по-високата цена.

4.В случай че тежкото нарушение не е довело до получаване на продукти от риболов, глобите се определят от държавите членки съгласно член 89а, на равнище, пораждащо възпиращ ефект, подобен на ефекта от глобите, определени в параграфи 1 и 2.

Член 91б

Съпътстващи санкции

Санкциите, определени в членове 89, 89а и 91а, и мерките, определени в член 91, могат да бъдат съчетани с други корективни санкции или мерки и по-специално:

(1)запориране на риболовния кораб(и), участвал(и) в извършването на нарушението;

(2)временно спиране от движение на риболовния кораб;

(3)конфискуване на кораба(ите), забранените риболовни уреди, улов или продукти от риболов;

(4)временно или окончателно отнемане на лиценза или разрешителното за риболов;

(5)намаляване или отнемане на правата за извършване на риболов;

(6)временно или постоянно лишаване от правото да се получават нови права за извършване на риболов;

(7)временна или постоянна забрана за достъп до държавни помощи или субсидии.

(8)временното или окончателно отнемане на статута на одобрен икономически оператор, получен съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008;

(9)окончателно отнемане на сертификата на кораба от националния регистър;

(10)временно преустановяване или окончателно прекратяване на стопанска дейност;

(11)временно или окончателно отнемане на разрешително за извършване на търговска дейност с риба.

Член 92

Точкова система за тежки нарушения

1.Държавите членки прилагат точкова система за нарушенията, посочени в член 90, с изключение на тежките нарушения, посочени в параграф 1, буква к) и буква п) и в параграф 2, буква ж) и буква з) на същия член.

2.Когато е извършено тежко нарушение от физическо лице или отговорността за това пада върху юридическо лице, на притежателя на лиценза за риболов за съответния риболовен кораб се присъждат точки, чийто брой се изчислява съгласно приложение III.

3.Въпреки че продължават да важат за притежателя на лиценза, продал риболовния кораб, точки се присъждат и на всеки нов притежател на лиценза за риболов за съответния риболовен кораб, когато корабът бъде продаден, прехвърлен или собствеността върху него бъде променена по друг начин след датата на нарушението.

4.Държавите членки установяват също точкова система, въз основа на която на капитана на кораба се присъжда същият брой точки като на притежателя на лиценза за риболов след извършване на тежко нарушение на борда на кораба, за чието командване отговаря той.

5.Когато по време на една инспекция се установят две или повече тежки нарушения на едно и също физическо или юридическо лице — притежател на лиценза, във връзка с всяко тежко нарушение се присъждат точки съгласно параграф 2 до максимален брой от 12 точки за всички тези нарушения.

6.Ако общият брой точки достигне или надвиши 18 точки, лицензът за риболов и/или правото за командване на риболовния кораб се отнема автоматично за срок от най-малко два месеца. Този период е четири месеца при второ отнемане и броят на точките е достигнал или надвишава 36 точки, осем месеца — при трето отнемане и броят на точките е достигнал или надвишава 54 точки, и една година — при четвърто отнемане и броят на точките е достигнал или надвишава 72 точки. При пето отнемане и когато броят на точките е достигнал или надвишава 90 точки, лицензът за риболов се отнема окончателно и риболовният кораб не може да се използва повече за търговска експлоатация на морски биологични ресурси.

7.Когато притежател на лиценз за риболов или капитан събере 90 точки, това автоматично води до окончателното отнемане на лиценза за риболов или правото за управление на риболовен кораб в качеството на капитан.

8.Ако притежателят на лиценз за риболов или капитанът не извърши тежко нарушение в рамките на три години от датата на извършване на последното потвърдено тежко нарушение, всички точки се заличават.

9.Крайбрежната държава е компетентна да определя съгласно националното си законодателство дали в нейни води е извършено тежко нарушение, както и броя точки, които следва да се присъдят съгласно приложение III.

10.В случай че тежкото нарушение е установено в държава членка, различна от държавата на знамето, присъдените съгласно настоящия член точки се признават от компетентните органи на държавата членка на знамето.

11.Държавите членки определят националните компетентни органи, отговорни за създаването на система за присъждане на точки при тежки нарушения, присъждането на подходящ брой точки на притежателя на лиценза за риболов и на кораба, както и за прехвърлянето на точки съгласно параграф 3.

12.Държавите членки гарантират, че приложението на националните производства не прави точковата система неефективна.

13.На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а относно:

а)изменението на прага на точките, който води до временното или окончателно отнемане на лиценза за риболов или правото за управление на риболовен кораб в качеството на капитан;

б)последващите мерки след временното или окончателно отнемане на лиценза за риболов или правото за извършване на риболовна дейност в качеството на капитан;

в)мерките, които следва да се предприемат в случай на незаконни риболовни дейности по време на период на временно отнемане или след окончателното отнемане на лиценз за риболов или на правото за извършване на риболовна дейности в качеството на капитан;

г)условията, оправдаващи заличаването на точки;

д)регистрацията на капитани, упълномощени да упражняват риболовна дейност.

14.Чрез актове за изпълнение Комисията определя подробни правила относно:

а) уведомленията относно решения за присъждане на точки;

б)прехвърлянето на точки при прехвърляне на собственост върху кораби, за които са били присъдени точки;

в)заличаването от съответните списъци на лицензи за риболов или правото за управление на риболовен кораб в качеството на капитан за лицето, отговорно за тежки нарушения;

г)задълженията на капитаните на риболовни кораби за информиране във връзка с установената от държавите членки точкова система.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.

Член 92a

Отговорност на юридическите лица

1.Юридически лица се подвеждат под отговорност за тежки нарушения, когато нарушенията са извършени в тяхна полза от физическо лице, което е действало индивидуално или като част от орган на юридическото лице, и което заема решаваща позиция в юридическото лице по силата на:

а)пълномощие да представлява юридическото лице; или

б)пълномощие за вземане на решения от името на юридическото лице; или

в)правомощия да упражнява контрол вътре в юридическото лице.

2.Юридическо лице може да бъде подведено под отговорност, когато липсата на надзор или контрол от страна на физическото лице, посочено в параграф 1, е създала възможност за извършване на тежко нарушение, в полза на това юридическо лице, от физическо лице, което му е подчинено.

3.Отговорността на юридическото лице не изключва производството срещу физически лица, които са извършители, подбудители или съучастници в извършването на съответните нарушения.

Член 92б

Задължение за уведомяване във връзка с окончателно решение

1.Компетентните органи на държавата членка, имаща юрисдикция при дадено нарушение, уведомяват без отлагане и в съответствие с процедурите съгласно националното законодателство държавите на знамето, държавата, на която нарушителят е гражданин или в която е образуван, или всяка друга държава, имаща интерес да следи административното или друго свързано съдебното производство, или други предприети мерки, за окончателното решение във връзка с това нарушение, включително и присъдения в съответствие с член 92 брой точки.

Наред с това без забавяне те уведомяват Европейската комисия относно окончателни решения в случай на тежки нарушения, установени във води или на пристанища на Съюза по отношение на риболовни кораби, плаващи под знамето на трети държави.

2.При уведомление от страна на държавата членка, както е посочено в параграф 1, държавата членка на знамето присъжда съответния брой точки на притежателя на лиценза за риболов и на капитана на съответния риболовен кораб.

Член 93

Национални регистри на нарушенията

1.Държавите членки вписват в национален регистър всички предполагаеми или потвърдени нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, извършени от кораби, плаващи под тяхно знаме или знамето на трети държави или от техни граждани, включително всички решения относно тях и присъдените им санкции и брой точки. Държавите членки вписват в своят национален регистър и нарушения, извършени от риболовни кораби, плаващи под тяхно знаме или от техни граждани, подложени на съдебно преследване в друга държава членка, след като бъдат уведомени за окончателното решение от държавата членка, имаща юрисдикция, съгласно член 92б.

2.При предприемане на последващи мерки по отношение на нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, държава членка може да поиска от други държави членки да предоставят информация, съдържаща се в техния национален регистър за риболовните кораби или лицата, заподозрени или заловени при извършването на въпросното нарушение.

3.Когато една държава членка поиска информация от друга държава членка във връзка с нарушение, втората държава членка предоставя без забавяне съответната информация за риболовните кораби и физическите и юридически лица, участвали в нарушението.

4.Данните, които се съдържат в националния регистър на нарушенията, се съхраняват само за периода от време, необходим за постигане на целите на настоящия регламент, но най-малко пет календарни години, считано от годината след годината на вписване на данните.

(*) Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 81).“

(70)В дял IX се вмъква следният член 93а:

„Член 93a

Национални програми за контрол и годишни доклади

1.Държавите членки определят годишни и многогодишни национални програми за контрол за инспекциите и контрола на правилата на общата политика в областта на рибарството.

Националните програми за контрол се основават на рисковете и се актуализират най-малко веднъж годишно, като се вземат предвид по-специално новоприетите мерки за опазване и контрол.

Комисията се уведомява относно националните програми за контрол преди 31 декември всяка година. Програмите обхващат минимум следващата календарна година.

2.До 30 юни всяка година държавите членки изпращат на Комисията доклад от инспекциите и дейностите по контрол, извършени през предходната година, съгласно националните програми за контрол в съответствие с настоящия регламент.

3.Комисията има правомощия да приема делегирани актове съгласно член 119а за приемане на минимални изисквания за националните програми за контрол и годишните доклади, както и да определя референтни показатели за дейностите по контрол, като взема предвид целите на общата политика в областта на рибарството и техническия напредък и научните разработки.“

(71)В член 95 параграф 1 се заменя със следното:

„1.Определени видове риболов може да бъдат включени в специални програми за контрол и инспекции. Комисията може, посредством актове за изпълнение, и съвместно със заинтересованите държави членки, да определя кои риболовни райони ще бъдат включени в специалните програми за контрол и инспекции въз основа на необходимостта от специален и координиран контрол на посочените риболовни райони. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(72)В член 102 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.Заинтересованите държави членки информират Комисията за резултатите от разследването и ѝ представят доклад, изготвен в рамките на три месеца, считано от искането на Комисията. С актове за изпълнение този срок може да бъде удължен от Комисията въз основа на надлежно обосновано искане от държавата членка за разумен срок от време.

4.Ако административното разследване по параграф 2 не доведе до отстраняване на нередностите или ако Комисията установи пропуски в системата за контрол на държава членка при проверките или независимите инспекции, посочени в членове 98 и 99, или при посочените в член 100 одити, с актове за изпълнение Комисията определя план за действие заедно с държавата членка. Държавата членка предприема всички необходими мерки за изпълнение на този план за действие.“

(73)Член 104 се изменя, както следва:

а)Параграф 1 се заменя със следното:

„1.Ако държава членка не изпълнява своите задължения за прилагане на многогодишен план и ако Комисията има доказателства, че неизпълнението на тези задължения представлява сериозна заплаха за опазването на запас или група запаси, Комисията може с актове за изпълнение да постанови за съответната държава членка временна забрана на засегнатите от тези пропуски риболовни дейности.“

б)Параграф 4 се заменя със следното:

„4.С актове за изпълнение Комисията вдига забраната след като държавата членка докаже писмено в удовлетворителна за Комисията степен, че риболовните дейности могат да бъдат извършвани без опасност.

(74)Член 105 се изменя, както следва:

а)в параграф 2 въвеждащото изречение от първа алинея се заменя със следното:

Когато се установи превишаване на квота, разпределено количество или дял за запас или група от запаси, определени на дадена държава членка за дадена година, Комисията с актове за изпълнение приспада от годишната квота, разпределено количество или дял за следващата или следващите години на държавата членка, превишила ограничението, количества, получени чрез умножение по коефициент в съответствие със следната таблица:“

б)параграфи 4, 5 и 6 се заменят със следното:

„4.В случай на превишаване на квота, разпределено количество или дял за запас или група от запаси, определени за държава членка през предходни години, Комисията може посредством актове за изпълнение да приспада квоти от бъдещите квоти на съответната държава членка, за да отчете равнището на превишаването.

5.Ако приспадането съгласно параграфи 1 и 2 не може да бъде извършено от превишените квота, разпределено количество или дял за даден запас или група от запаси, тъй като държавата членка не притежава или не притежава в достатъчна степен квота, разпределено количество или дял за даден запас или група от запаси, Комисията, може посредством актове за изпълнение да приспадне през следващата или следващите години от квоти за други запаси или групи от запаси, предоставени на държавата членка в същата географска зона или в зона със същата търговска стойност в съответствие с параграф 1.

6.Посредством актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила относно оценката на адаптираните квоти, въз основа на която се изчислява превишаването на използването. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(75)Член 106 се изменя, както следва:

а)Параграф 1 се заменя със следното:

„1.Когато Комисията установи, че дадена държава членка е превишила риболовното усилие, което ѝ е отпуснато, Комисията приспада с актове за изпълнение разликата от бъдещото риболовно усилие за съответната държава членка.

б)В параграф 2 въвеждащото изречение се заменя със следното:

„Когато е превишено предоставеното на държава членка риболовно усилие в географска зона или риболовен район, с актове за изпълнение Комисията приспада през следващата или следващите години от риболовното усилие на тази държава членка за съответната географска зона или риболовен район, като умножава по коефициент в съответствие със следната таблица:“

в)параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.Ако приспадането съгласно параграф 2 не може да бъде извършено от превишеното максимално допустимо риболовно усилие за запас, тъй като държавата членка не притежава или не притежава в достатъчна степен максимално допустимо риболовно усилие за запас, Комисията може с актове за изпълнение да приспадне през следващата или следващите години от риболовното усилие, определено за държавата членка в същата географска зона в съответствие с параграф 2.

4.Посредством актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила относно оценката на максималното налично усилие, въз основа на която се изчислява превишаването на използването. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(76) Член 107 се изменя, както следва:

а)Параграф 1 се заменя със следното:

„1.Ако съществуват доказателства, че от страна на държава членка не са спазени правила на общата политика в областта на рибарството и това може да доведе до сериозна заплаха за опазването на тези запаси, които са обект на възможности за риболов, Комисията може с актове за изпълнение да приспадне през следващата или следващите години от годишните квоти, разпределени количества или дялове от даден запас или група от запаси за тази държава членка, като прилага принципа на пропорционалност и взема предвид вредите, нанесени на тези запаси.“

б)Параграф 4 се заменя със следното:

„4.Комисията има правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 119а във връзка с крайния срок за държавите членки да докажат, че съответните рибни запаси могат да бъдат експлоатирани без опасност, данните, които да бъдат включени от държавите членки в отговора им, и определянето на количествата, които трябва да се приспаднат, като се отчитат:

а)степента и естеството на неспазването;

б)сериозността на заплахата за опазването;

в)щетите, причинени на запаса от неспазването.“

(77)Член 109 се изменя, както следва:

а)Параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.Държавите членки изграждат компютризирана база данни за валидиране на данните, записани в съответствие с настоящия регламент. Валидирането на записаните данни включва кръстосана проверка, анализ и проверка на данните.

2.Държавите членки правят необходимото за това всички данни, записани съгласно настоящия регламент, да бъдат точни, пълни и предадени от операторите в сроковете, определени в рамките на общата политика в областта на рибарството. По-специално:

а)Държавите членки валидират следните данни чрез автоматизирани компютърни алгоритми и механизми:

(i) данни за местоположението на корабите;

(ii) данни за риболовните дейности, по-конкретно риболовния дневник, декларацията за разтоварване, декларацията за трансбордиране и предварителното уведомление;

(iii) данни от декларации за приемане, документи за транспорт и документи за продажба;

б)Освен това, когато е приложимо, държавите членки валидират изброените по-горе данни спрямо следните данни:

(i) данни от системата за откриване на кораби;

(ii) данни от наблюдения;

(iii) данни, свързани с риболовни дейности в рамките на споразумения за риболов, посочени в член 3, параграф 1;

(iv) данни за влизане и излизане от риболовни зони;

(v) данни от системата за автоматично разпознаване;

(vi) данни от лицензи и разрешения за риболов;

(vii) данни от доклади от инспекции и от национални регистри на нарушенията;

(viii) данни относно мощността на двигателя;

(ix) доклади на контролиращите наблюдатели;

(x) данни от вътрешните системи за видеонаблюдение на борда на риболовните кораби и други електронни системи за мониторинг на задължението за разтоварване съгласно член 25а.“

б)Параграф 5 се заменя със следното:

„5.При установяване на несъответствия в данните съответната държава членка предприема и документира необходимите разследвания, анализи и кръстосани проверки. Резултатите от разследванията и съответната документация се предава на Комисията при поискване. Ако има основания да се смята, че е извършено нарушение, дървата членка извършва разследвания и незабавно предприема необходимите мерки съгласно членове 85 и 91.“

в)Параграф 8 се заменя със следното:

„8.Държавите членки изготвят и актуализират национален план за прилагането на системата за валидиране, обхващаща данните, изброени в параграф 2, букви а) и б), и предприемането на мерките във връзка с несъответствията. В плана се определят приоритетите на държавата членка при валидирането на данните и последващите мерки при установяване на разминавания след прилагане на подход, основан на риска.“

(78)Членове 110 и 111 се заменят със следното:

Член 110

Достъп, съхранение и обработване на данни

1.Държавите членки обезпечават дистанционен достъп до следните данни в необобщен вид по всяко време и без предварително известие за Комисията или определените от нея орган или съответно органи:

а)данни за риболовната дейност;

(i)    данни за местоположението на корабите;

(ii)    данни за риболовната дейност, по-конкретно риболовните дневници, декларациите за разтоварване, декларациите за трансбордиране и предварителните уведомления;

(iii)    данни от декларации за приемане, документи за транспорт и документи за продажба;

(iv)    данни за риболовното усилие.

б)други данни с цел контрол:

(i)    данни от наблюдения;

(ii)    данни, свързани с риболовни дейности в рамките на споразумения за риболов, посочени в член 3, параграф 1;

(iii)    данни за влизане и излизане от риболовни зони;

(iv)    данни от лицензии и разрешения за риболов;

(v)    доклади от инспекции;

(vi)    данни относно мощността на двигателя;

(vii)    доклади на контролиращите наблюдатели;

(viii)    национални програми за контролна дейност;

(ix)    списък на националните длъжностни лица;

в)електронната база данни за проверка на изчерпателността и качеството на събраните данни, както е посочено в член 109;

г)национални регистър на нарушенията, както е посочено в член 93.

2.При необходимост Комисията или определения от нея орган могат да събират данни, включително лични данни, с цел изпълнение на задълженията си съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството, и по-специално за извършване на инспекции, проверки, одити и запитвания, или съгласно правилата на споразумения с трети държави или международни организации.

3.Държавите членки предоставят на длъжностите лица на Комисията или на персонала на определения от Комисията орган достъп до данните, посочени в параграф 1.

4. Данните за местоположението на корабите може да се предоставят или използват от научни организации на държавите членки и на Съюза с цел извършване на научни изследвания и предоставяне на научни консултации, ако данните повече не съдържат информация за идентификационните номера на кораба и не позволяват установяване на самоличността на физически лица.

Данните, изброени в параграф 1, буква а), точки (ii) и (iii), могат да се предоставят на научни организации на държавите членки и на Съюза, както и на Евростат.

5. Държавите членки създават, внедряват и управляват съответните бази данни за рибарството, съдържащи данните, посочени в параграф 1. Достъпът до тези бази данни е обезопасен чрез контрол на достъпа и специални потребителски профили, използвани само с цел отчитане, водене на статистика, инспекции и разследване на нарушения.

(79)Член 111

Обмен на данни

1. Всяка държава членка на знамето осигурява пряк електронен обмен на съответна информация с други държави членки и когато е уместно — с Комисията или с определения от нея орган или органи, и по-специално:

а)данни за местоположението на корабите, когато нейни кораби се намират във води на друга държава членка;

б)информация от риболовните дневници, когато нейни кораби извършват риболов, разтоварване или трансбордиране във води на друга държава членка;

в)декларации за разтоварване и за трансбордиране, когато тези операции се осъществяват в пристанища на друга държава членка;

г)предварително уведомление, когато корабът се е насочил към пристанище на друга държава членка;

д)документи за продажба, транспортни документи и декларации за предаване, когато една или повече от тези операции се извършват в друга държава членка;

е) доклади от инспекции и надзор;

ж)националния регистър на нарушенията.

2.Всяка крайбрежна държава членка осигурява пряк електронен обмен на съответна информация с други държави членки и когато е уместно — с Комисията или с определения от нея орган или органи, по-специално чрез изпращане на:

а)информация от документите за продажба се изпраща на държавата членка на знамето, когато първата продажба е извършена от риболовен кораб на друга държава членка;

б)информация от декларациите за приемане, когато рибата е складирана в друга държава членка, различна от държавата членка на знамето или държавата членка на разтоварването;

в)информация от документите за продажба и от декларациите за приемане се изпраща на държавата членка, където е извършено разтоварването;

г)транспортните документи на държавата членка на знамето, държавата членка на местоназначението и транзит на транспорта.

д)доклади от инспекции и надзор;

е)националния регистър на нарушенията.“

---------------------------------------------------------------------------------------

(*) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).“

(80)Вмъква се следният член 111a:

Член 111a

Еднакви условия за прилагане на разпоредбите за данните

За целите на прилагането на членове 110 и 111 посредством актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила относно:

качеството на данните, спазването на сроковете за подаване на данните от страна на операторите, валидирането на данните, включително кръстосаните проверки, анализа и проверката;

обмена на данни между държави членки;

достъпа до данни от Комисията или определяния от нея орган;

достъпа до данни от научни организации на Съюза и от Евростат;

оперативната съвместимост и стандартизация на базите данни;

данните изброени в член 110, параграфи 1 и 2), включително специалните мерки за защита при обработката на лични данни и правила за сигурност, приложими по отношение на базите данни.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(81)Член 112 се заменя със следното:

Член 112

Защита на личните данни

1.Данните, посочени в член 110, параграф 1, с изключение на тези, посочени в параграф 1, буква б) точка (viii) и в член 110, параграф 2, могат да включват лични данни.

2. Комисията може да обработва лични данни, до които има достъп съгласно член 110, параграфи 1 и 2 за следните цели:

а)мониторинг на възможностите за риболов, включително потреблението на квотите;

б)валидиране на данни;

в)наблюдение на риболовните дейности, извършвани от риболовни кораби на Съюза или от кораби във води на Съюза;

г)наблюдение на контролните дейности на държавите членки на риболовните дейности и по веригата на доставки;

д)инспекции, проверки, одити и запитвания;

е)изготвяне и спазване на международни споразумения и мерки за опазване;

ж)оценявания на политиката и оценки на въздействието;

з)научни изследвания и научни консултации;

и)запитвания, свързани с жалби и нарушения.

3.Лични данни, съдържащи се в информацията, посочена в член 110, параграфи 1 и 2, не се съхраняват за период над 5 години, освен лични данни, необходими за предприемането на последващи действия по жалба, нарушение, инспекция проверка или одит на текущи съдебни или административни производства, които могат да се съхраняват за период от 10 години. Ако информацията, изброена в член 110, параграфи 1 и 2 се съхранява за по-дълъг период, данните се анонимизират.

4.Държавите членки се смятат за администратори на лични данни съгласно член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679(*) във връзка с обработването на лични данни, която събират съгласно настоящия регламент.

5.Комисията се смята за администратор на лични данни, както е определено в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/2018 на Европейския парламент и на Съвета(**) във връзка с обработването на лични данни, които тя събира съгласно член 110, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент.

6. Комисията или определеният от нея орган и органите на държавите членки гарантират сигурността на обработването на лични данни, което се извършва при приложението на настоящия регламент. Комисията или определяният от нея орган и органите на държавите членки си сътрудничат по задачи, свързани със сигурността.

7.По-специално Комисията приема необходимите мерки, включително план за сигурност, план за непрекъснатост на дейността и план за възстановяване след катастрофично събитие, с цел:

а)да се осигури физическа защита на данните, включително чрез изготвяне на планове за действие в извънредни ситуации за защита на критичната инфраструктура;

б)да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или премахване на носители на данни;

в)да се предотвратят неразрешеното въвеждане на данни и неразрешените проверки, изменения или заличавания на записани лични данни;

г)да се предотврати неразрешеното обработване на данни и всяко неразрешено копиране, изменяне или заличаване на данни;

д)да се гарантира, че лицата, имащи право на достъп до съответните бази данни за риболова, имат достъп само до данните, обхванати от разрешението им за достъп, посредством индивидуални потребителски идентификатори и само в режим на поверителен достъп;

е)да се гарантира, че е възможно да се провери и определи на кои органи може да се предават лични данни и какви данни са били обработени в съответните бази данни за риболова, от кого и за каква цел;

ж)да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или заличаване на лични данни по време на предаването на лични данни до или от съответните бази данни за риболова или по време на преноса на носители на данни, по-специално чрез подходящи техники на криптиране;

з)да се наблюдава ефективността на мерките за сигурност, посочени в настоящия параграф, и да се предприемат необходимите организационни мерки, свързани с вътрешното наблюдение, за да се гарантира спазването на настоящия регламент.

8.Държавите членки предприемат мерки, равностойни на тези, посочени в параграф 7, във връзка със сигурността по отношение на обработването на лични данни от органите, които имат право на достъп до съответните бази данни за риболова.

(*) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(**)Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, COM(2017) 8 final, 10.1.2017 г.)“

(82)Членове 114 и 115 се заменят със следното:

Член 114

Официален уебсайт

„За целта на настоящия регламент всяка държава членка създава и актуализира официален уебсайт за операторите и гражданите, съдържащ най-малко информацията, посочена в член 115.

Член 115

Съдържание на уебсайта

На своите уебсайтове държавите членки публикуват незабавно или осигуряват пряка връзка до следната информация:

а)имената и адресите на компетентните органи, отговарящи за издаването на лицензии за риболов и разрешителни за риболов, посочени в член 7;

б)списъка на определените за трансбордиране пристанища, посочващ тяхното работно време, както е указано в член 20;

в)един месец след влизане в сила на многогодишен план и след одобрение от страна на Комисията — списъка на определените пристанища, като указва тяхното работно време, както е посочено в член 43, и в срок от 30 дни след това публикува съответните условия за записване и докладване на количествата от видовете съгласно многогодишния план за всяко разтоварване;

г)решението за забрана с незабавен ефект, определящо ясно географските координати на съответните риболовни райони, продължителността на забраната и условията, управляващи риболова в тази зона за срока на забраната, както е посочено в член 53, параграф 2.

д)подробна информация за контактната точка за целите на предаване и изпращане на риболовни дневници, предварителни уведомления, декларации за трансбордиране, декларации за разтоварване, документи за продажба, декларации за приемане и документи за транспорт, както е посочено в членове 14, 17, 20, 23, 55, 62, 66 и 68;

е)карта с координатите на зоната, в която е въведена временна забрана с незабавен ефект, както е посочено в член 54, и информация за времетраенето на забраната и условията за риболовни дейности в посочената зона за срока на забраната;

ж)решението за въвеждане на забрана за риболов по силата на член 35 и всички необходими подробности;

з)списък на риболовните зони с ограничен достъп и съответните ограничения;

и)списък на регистрираните извършители на претегляне, в който се посочват пристанището и съоръженията за претегляне съгласно член 59а.“

(83)Член 116 се заличава.

(84)В член 117 параграф 4 се заменя със следното:

„4.Чрез актове за изпълнение Комисията може да установи правила относно съвместно сътрудничество във връзка със:

а)административно сътрудничество между държавите членки, трети държави, Комисията и определения от нея орган;

б)разходите за изпълнението на искане за помощ;

в)определянето на единен орган на държавите членки;

г)съобщаването на последващи мерки, предприети от националните органи във връзка с обмена на информация;

д)искането за съдействие, включително искания за информация, искания за мерки и искания за административни уведомления и за определяне на крайни срокове за отговор;

е)информацията без предварително искане;

ж)отношенията на държавите членки с Комисията и с трети държави.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(85)В член 118 параграф 5 се заменя със следното:

„5.Чрез акт за изпълнение Комисията може да определя правила относно съдържанието и формата на докладите на държавите членки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 119, параграф 2.“

(86)Член 119 се заменя със следното:

Член 119

Процедура на комитет

1.Комисията се подпомага от Комитета по рибарство и аквакултури, създаден с член 47 от Регламент (ЕС) 1380/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*).

2.При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(*)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“

(87)Вмъква се следният член 119a:

Член 119a

Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Делегирането на правомощията, посочени в член 7, параграф 6, член 9, параграф 7, член 9а, параграф 4, член 15а, параграф 1, член 17, параграф 6, член 21, параграф 6, член 22, параграф 4, член 24, параграф 5, член 39а, параграф 4, член 58, параграф 9, член 59а, параграф 4, член 60а, параграфи 1 и 2, член 73, параграф 9, член 74, параграф 6, член 75, параграф 2, член 92, параграф 10, член 93а, параграф 3 и член 107, параграф 4, се предоставят за неопределен период от време.

3.Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 6, член 9, параграф 7, член 9а, параграф 4, член 15а, параграф 1, член 17, параграф 6, член 21, параграф 6, член 22, параграф 4, член 24, параграф 5, член 39а, параграф 4, член 58, параграф 9, член 59а, параграф 4, член 60а, параграфи 1 и 2, член 73, параграф 9, член 74, параграф 6, член 75, параграф 2, член 92, параграф 10, член 93а, параграф 3 и член 107, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в настоящото решение. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 6, член 9, параграф 7, член 9а, параграф 4, член 15а, параграф 1, член 17, параграф 6, член 21, параграф 6, член 22, параграф 4, член 24, параграф 5, член 39а, параграф 4, член 58, параграф 9, член 59а, параграф 4, член 60а, параграфи 1 и 2, член 73, параграф 9, член 74, параграф 6, член 75, параграф 2, член 92, параграф 10, член 93а, параграф 3 и член 107, параграф 4, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от 2 месеца, след като са получили уведомление за него или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този период се удължава с 2 месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.“

(88)Приложение I се заличава.

(89)Текстът на приложение I към настоящия регламент се прибавя като приложения III и IV.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕО) № 768/2005

(1)Член 1 се заменя със следното:

Член 1

Цел

1.С настоящия регламент се създава Европейската агенция за контрол на рибарството („агенцията“), чиято цел е да гарантира високо, единно и ефективно равнище на контрол и спазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, включително външните ѝ измерения.

2.За целта агенцията си сътрудничи с държавите членки и Комисията и им предоставя техническа, оперативна и научна подкрепа в областите, посочени в параграф 1 на настоящия член, в рамките на мисията и задачите, посочени в глава II.“

(2)Член 3 се изменя, както следва:

а)буква д) се заменя със следното:

„д)да подпомага държавите членки и Комисията при хармонизиране на приложението на общата политика в областта на рибарството;“

б)буква е) се заменя със следното:

„e)да допринася за работата на държавите членки и Комисията по проучването и развитието на техники за контрол и инспекция, както и да инициира проучването и развитието на такива;“

в)добавя се следната буква к):

„к)да подпомага Комисията при изпълнението на задачите, възложени на Комисията чрез законодателни актове на Съюза във връзка с целите на агенцията.“

(3)Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Обмен и обработка на данни и информация

1. Комисията, агенцията и компетентните органи на държавите членки обменят съответните данни и информация, с която разполагат относно съвместните дейности по контрол и инспекция в границите на водите на Съюза и на международните води съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.Агенцията, съобразно съответните законодателни разпоредби на Съюза, предприема мерки за осигуряване на подходяща защита на поверителността на получената по силата на настоящия регламент информация съгласно член 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

3.Регламент (ЕС) 2018/XX на Европейския парламент и на Съвета(*) се прилага за обработването на лични данни, извършвано от агенцията.

4.Във връзка с обработването на лични данни, посочено в член 110, параграфи 1 и 2 на Регламент (ЕО) № 1224/2009, агенцията се смята за администратор на лични данни, както е определено в член 3, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/XX.

5.Агенцията обработва лични данни, както е посочено в член 110, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 с цел координиране на дейностите по контрол и инспекциите, подпомагане на държавите членки и Комисията при извършването на задачите им по общата политика в областта на рибарството и координиране на операциите за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

6.Личните данни, посочени в член 110, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) 1224/2009, не се съхраняват за период над 5 години, освен лични данни, необходими за предприемането на последващи действия по жалба, нарушение, инспекция, проверка или одит на текущи съдебни или административни производства, които могат да се съхраняват за период от 10 години.

Ако информацията се съхранява за по-дълъг период, данните се анонимизират.

7.Прехвърлянето на трета държава или международна организация на следните лични данни, съдържащите се в данни за риболовните дейности, се осъществява само съгласно глава V от Регламент (ЕС) 2018/XX и съгласно споразумение със съответната трета държава или приложимите правила на съответната международна организация.

(*)Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, COM(2017) 8 final, 10.1.2017 г.)“

(4)Член 17a се заменя със следното:

Член 17a

Назначаване на длъжностни лица на агенцията за инспектори на Съюза

Длъжностни лица на агенцията могат да бъдат назначавани за инспектори на Съюза в съответствие с член 79 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.“

(5)В член 23 параграф 2 се изменя, както следва:

а)в буква б) термините „30 април“ се заменят с „30 юни“.

б)Вмъква се следната буква:

„и) гарантира, че заключенията и препоръките от оценките, извършени съгласно член 39, се вземат предвид при разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и при вътрешни и външни одити.“

(6)Член 26 се заменя със следното:

Член 26

Заседания

1.Заседанията на Административния съвет се свикват от неговия председател. Дневният ред се определя от председателя, който взема предвид предложенията на членовете на административния съвет и на изпълнителния директор на агенцията.

2.Изпълнителният директор и представителят, назначен от консултативния съвет, участват в дебатите без право на глас.

3.Административният съвет провежда редовно заседание най-малко веднъж годишно. Освен това съветът заседава по инициатива на председателя или по искане на Комисията или на една трета от държавите членки, представени в него.

4.Административният съвет може да покани на своите заседания представител на имащи отношение институции на Съюза.

5.Административният съвет има правото да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да представлява интерес.

6.Когато възникне случай на конфиденциалност или конфликт на интереси, административният съвет може да вземе решение да разгледа конкретни точки от дневния ред в отсъствието на представителя, назначен от Консултативния съвет, посочените в параграф 4 представители, определени от имащите отношение институции на Съюза, и лицата, посочени в параграф 5. В процедурния правилник могат да бъдат заложени подробни правила за приложението на настоящата разпоредба.

7.При спазване на разпоредбите на процедурния правилник членовете на Административния съвет могат да бъдат подпомагани от съветници или експерти.

8.Секретариатът на Административния съвет се осигурява от агенцията.

(7)В член 29, параграф 3 буква а) се заменя със следното:

„а) изготвя проекта за годишна работна програма и проекта за многогодишна работна програма и ги представя на Административния съвет след консултация с Комисията и държавите членки. Изпълнителният директор предприема необходимите стъпки за изпълнението на работната програма и многогодишната работна програма, като се придържа към ограниченията, посочени в настоящия регламент, правилата за приложението му и всеки друг приложим закон;“.

(8)В член 35 параграф 1 се заменя със следното:

„1.Постъпленията на агенцията, без да се засягат други видове приходи, се състоят от:

а)вноска от Съюза, вписана в общия бюджет на Европейския съюз (раздел „Комисия“);

б)такси за предоставени услуги от агенцията на държавите членки съгласно член 6;

в)такси за публикации, обучение и/или всякакви други услуги, предоставени от агенцията;

г)финансиране от Съюза под формата на споразумения за делегиране или ad hoc безвъзмездни средства в съответствие с финансовите правила на агенцията, посочени в член 38, и с разпоредбите на съответните инструменти за подкрепа на политиките на Съюза;

(9)Член 39 се заменя със следното:

Член 39

Оценка

1.В срок от пет години от датата на поемането от агенцията на нейните задължения и на всеки пет години след това се извършва оценка на агенцията. Комисията изпраща независим външен оценител за оценка по-специално на:

а)резултатите, постигнати от агенцията по отношение на нейните цели, мисия и задачи;

б)въздействието, ефективността и ефикасността на работата на агенцията и работните ѝ практики във връзка с нейните цели, мисия и задачи;

2.Комисията изпраща доклада за оценката заедно със своите заключения по него до Европейския парламент, Съвета и административния съвет. Административният съвет може да отправи до Комисията препоръки във връзка с изменения в настоящия регламент. Докладът за оценката и заключенията по него се оповестяват публично.“

Член 3

Изменения на Регламент (ЕО) № 1967/2006

Регламент (ЕО) № 1967/2006 се изменя както следва:

(1)В член 17 параграфи 2—6 се заличават.

(2)В член 20, параграф 1 се заличава второто изречение.

(3)Член 21 се заличава.

Член 4

Изменения на Регламент (ЕО) № 1005/2008

Регламент (ЕО) № 1005/2008 се изменя както следва:

(1)В заглавието на регламента, членовете, заглавията на членовете и главите, както и в приложенията съществителното „Общност“ или съответните прилагателни се заменят със „Съюз“ и се извършват всички граматически промени.

(2)В член 2 точка 17 се заменя със следното:

„17.„наблюдение“ означава всеки случай на наблюдение на риболовен кораб, който извършва дейности, които могат да се смятат за ННН риболов съгласно разпоредбите на член 3, от страна на компетентен орган на държава членка, отговарящ за морските инспекции, или от страна на капитана на риболовен кораб на Съюза или на трета държава;“.

(3)Член 3 се заменя, както следва:

„Член 3

Риболовни кораби, извършващи ННН риболов

За риболовен кораб се смята, че извършва ННН риболов, ако се докаже, че в нарушение на мерките за опазване и управление, приложими за съответния риболовен район, е извършил една или повече от дейностите,:

изброени в член 90, параграф 2, букви а)—н) от Регламент (ЕО) № 1224/2009, или

смятани за тежки нарушения съгласно член 90, параграф 3, букви а), в), д), е) и и) от Регламент (ЕО) № 1224/2009.“

(4)Член 10 се заменя със следното:

Член 10

Процедура за инспекция

С цел проверка на съответствието с приложимото законодателство, регламенти и международни мерки за опазване и управление държавите членки прилагат разпоредбите на дял VII, глава I от Регламент (ЕО) № 1224/2009.“

(5)В член 11 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.В случай че информацията, събрана по време на инспекцията, предоставя доказателства, които карат длъжностното лице да счита, че даден риболовен кораб е извършвал ННН риболов съгласно член 3, длъжностното лице:

(1)отбелязва подозираното нарушение в доклада за инспекцията;

(2)предприема всички необходими действия за отговорното пазене на доказателствата, отнасящи се до подобно предполагаемо нарушение;

(3)незабавно предава доклада за инспекцията на компетентния орган.

2.Ако резултатите от инспекцията предоставят доказателства, че риболовен кораб на трета държава е извършвал ННН риболов съгласно член 3, компетентните органи на пристанищната държава членка не разрешават на такъв кораб да разтоварва или трансбордира своя улов или да получи достъп до услуги на пристанището.“

(6)Вмъкват се следните членове от 12а—12д:

Член 12a

Интегриран, компютризиран обмен, управление и съхранение, подаване, валидиране и управление на качеството на информация съгласно Схемата за сертифициране на улова за внос и износ на продукти от риболов (схема CATCH)

1.С цел възможност за интегрирано управление, обработка, съхранение и обмен на информация и документи, свързани с официални проверки, контролни дейности и други дейности на длъжностните лица относно вноса и износа на продукти от риболов, Комисията създава цифрова система за управление на информация (схемата CATCH) за Схемата за сертифициране на улова съгласно членове 12б—12г. Схемата CATCH се интегрира със системата за управление на информацията относно официалния контрол (IMSOC), създадена с Регламент 2017/625(*).

2.Целият обмен на информация във връзка с вноса на продукти от риболов и свързаните с това проверки, управление на риска, контролни дейности, документи, като декларации на вносители, сертификати за улов, декларации и разрешителни за трансбордиране, декларации за преработка, заявления или решения, между вносителя и компетентните органи на държавите членки, между компетентните органи на държавите членки или между компетентните органи на държавите членки и Комисията, както е предвидено в настоящия регламент, се извършва посредством схемата CATCH.

3.Комисията има правомощията да приема делегирани актове съгласно член 54б относно случаите и условията, при които могат да се определя освобождаване от прилагането на параграф 3 на настоящия член.

4.Компетентните органи на държавите членки използват информацията, изпратена от вносителите посредством схемата CATCH, определена в член 16, параграф 1, с цел управление на качеството и, въз основа на управлението на рисковете, за извършване на проверки и вземане на решения съгласно настоящата глава и член 54а от настоящия регламент.

Член 12б

Общи функции на схемата CATCH

В схемата CATCH се предвижда:

а)възможност за компютризирани изпращане, обработка, управление и обмен на информация, данни и документи, необходими за изпълнението на проверки, управление на риска, проверки, контролни дейности и решения, както е посочено в настоящата глава, свързаните правила от Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията и делегираните актове и актовете за изпълнение, посочени в настоящата глава и член 54а на настоящия регламент, между компетентните органи на държавите членки, между компетентните органи на държавите членки и Комисията и, където е целесъобразно, между компетентните органи на държавите членки и Комисията с компетентните органи на държави на знамето, държави на преработване и други заинтересовани трети държави, вносители и износители;

б)механизъм на управление на риска, с който се гарантира, че теглото на продукта, декларирано от вносителите при внос под един сертификат за улов, не надвишават записано и валидирано в такъв сертификат за улов тегло;

в)възможност за обмен на информация, данни и документи, необходими за вноса и износа на продукти от риболов съгласно разпоредбите на настоящата глава и делегираните актове и актовете за изпълнение, посочени в настоящата глава и в член 54а на настоящия регламент, с органите на други държави членки и митническите органи на държавите членки чрез системата на ЕС за обслужване на едно гише;

г)възможност за електронно управление и анализ на риска.

Член 12в

Функциониране на схемата CATCH

Съгласно правилата, определени за системата за управление на информацията относно официалния контрол (IMSOC), Комисията може да приема актове за изпълнение относно функционирането на схемата CATCH, в които се определят:

а)техническите спецификации на схемата CATCH като системен компонент на IMSOC, включително механизма за обмен на електронни данни за обмен със съществуващите национални системи, идентификацията на приложимите стандарти, определянето на структурата на съобщенията, речниците на данните, обмена на протоколи и процедури;

б)специалните правила относно работата на схемата CATCH и на системните ѝ компоненти, имащи за цел да гарантират защитата на личните данни и сигурността на обмена на информация;

в)мерки при извънредни ситуации, които се прилагат, в случай че някоя от функциите на схемата CATCH не е налична;

г)случаите и условията, при които третите държави и регионалните организации за управление на рибарството, посочени в член 13 на настоящия регламент, могат да получат частичен достъп до функциите на схемата CATCH и практическите условия и ред за такъв достъп;

д)правилата, според които компетентните органи могат да приемат електронни документи, включително електронни подписи, потвърдени или одобрени от трети държави;

е)образците, формулярите и правилата, включително електрони формати, за издаване на официални документи, предвидени по настоящия регламент, различни от образеца, предвиден в приложение II и допълнението към него, както и формуляра, предвиден в приложение IV към настоящия регламент.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 54, параграф 2.

Член 12г

Защита на личните данни

1.Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(**) и Регламент (ЕС) 2018/XX на Европейския парламент и на Съвета(***) се прилагат доколкото обработваната чрез схемата CATCH информация съдържа лични данни, както е определено в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

2.По отношение на отговорността да предават необходимата информация на системата и свързаното с тази дейност възможно обработване на лични данни, компетентните органи на държавите членки се считат за администратори съгласно определението в член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

3.Комисията следва да се счита за администратор съгласно определението в точка б) на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/XX във връзка с отговорността ѝ да управлява схемата CATCH и обработването на лични данни, което може да възникне в резултат на тази дейност.

Държавите членки и Комисията гарантират, че схемата CATCH отговаря на правилата за защита на личните данни съгласно член 134 и член 135 от Регламент (ЕС) 2017/625.

Член 12д

Сигурност на данните

(7)Държавите членки и Комисията гарантират, че схемата CATCH е в съответствие с правилата за сигурността на данните съгласно член 134 и член 136 от Регламент (ЕС) 2017/625.

(8)В член 14 параграф 2 се заменя със следното:

„2.За да внесе рибни продукти, съставляващи единна пратка, които са били преработени в трета държава, вносителят представя на органите на държавата членка на вноса декларация, която е съставена от преработвателното предприятие в тази трета държава, одобрена е от нейните компетентни органи съгласно формуляра в приложение IV, и която:

а)съдържа точно описание на непреработените и преработените продукти и съответните им количества;

б)посочва, че преработените продукти са били преработени в тази трета държава от улова, придружен със заверен(и) от държавата на знамето сертификат(и) за улов; и

в)се придружава от:

(i)    оригинален(ни) сертификат(и) за улов, когато целият улов е бил използван за преработване на рибните продукти, изнасяни в единна пратка; или

(ii)    копие от оригиналния(ите) сертификат(и) за улов, когато част от улова е бил използван за преработване на рибните продукти, изнасяни в единна пратка.

С цел улесняване на търговията, не е задължително одобрение на декларацията от страна на компетентните органи, ако:

г)съответните продукти от риболов са уловени от риболовни кораби, плаващи под знамето на държавата, в която се обработват те; и

д)компетентният орган по одобрението е идентичен с компетентния орган на държавата на знамето във връзка с проверката на сертификат за улов, както е изпратен на Комисията съгласно член 20, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато съответните видове са предмет на схема за документиране на улова на регионална организация за управление на улова, която е призната съгласно член 13, декларацията може да бъде заменена със сертификат за реекспорт от тази схема за документиране на улова, при условие че третата държава на преработване съответно е изпълнила нейните изисквания за нотифициране.

(*) Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

(**) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, COM(2017) 8 final, 10.1.2017 г.).“

(9)В член 16 параграф 1 се заменя със следното:

„1.Вносителят на продукти от риболов в Съюза изпраща на компетентните органи на държавата членка, в която се планира да бъде внесен продуктът, сертификата за улов, както е определено в член 12, параграф 4, заедно с подробностите за транспорта, както е посочено в допълнението към приложение II, декларацията от преработвателното предприятие, както е посочено в член 14, параграф 2, и останалата информация, която се изисква съгласно членове 12, 14 и 17, по електронен път посредством схемата CATCH. Сертификатът за улов, заедно с подробностите за транспорта, декларацията от преработвателното предприятие и останалата информация, която се изисква съгласно член 12 и член 14, се изпращат поне три работни дни преди предвиденото време на пристигане в мястото на навлизане на територията на Съюза. Срокът от три работни дни може да се адаптира в съответствие с вида рибен продукт, разстоянието до мястото на влизане в територията на Съюза или използваното транспортно средство. Въз основа на правилата за управление на риска тези компетентни органи преглеждат всички изпратени документи, и по-специално сертификата за улов с оглед на информацията, предоставена в нотификацията, която е получена от държавата на знамето в съответствие с членове 20 и 22.“

(10)В член 27, параграф 8 се заменя със следното:

„8.Риболовни кораби на Общността не се включват в списъка на Общността на кораби, извършващи ННН риболов, ако държавата членка на знамето е предприела действия съгласно настоящия регламент и Регламент 1224/2009 срещу нарушения, които съставляват тежки нарушения, както е посочено в член 42, параграф 1, без да се засягат предприетите действия от регионални организации за управление на риболова.“

(11)Заглавието на глава IX се заменя със следното:

„ГЛАВА IХ

ПРОИЗВОДСТВА И ИЗПЪЛНЕНИЕ“

(12)Член 42 се заменя със следното:

Член 42

Тежки нарушения

„За целите на настоящия регламент „тежко нарушение“ означава всяко нарушение, изброено в член 90, параграф 2, букви а)—н), o) и п) от Регламент (ЕО) № 1224/2009, или такова, което се смята за тежко съгласно член 90, параграф 3, букви а), в), д), е) и и) от Регламент (ЕО) № 1224/2009.“

(13)Вмъква се следният член 42a:

Член 42a

Производства в случаи на тежки нарушения

Без да се засягат разпоредбите на член 11, параграф 4 и член 50 от настоящия регламент, при установяване на тежко нарушение държавите членки прилагат разпоредбите на член 85 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.“

(14)Член 43 се заменя със следното:

„Член 43

Мерки за осигуряване на спазване

1.Без да се засягат правомощията на държавите членки да започват наказателни производства и да налагат наказателни санкции, държавите членки в съответствие с националното си право систематично прилагат административни мерки и санкции срещу извършилите тежки нарушения физически лица или на отговорните за тежки нарушения юридически лица, както е предвидено в настоящия регламент.

2.В случай че физическо лице е заподозряно за извършването на тежко нарушение или е заловено по време на извършването на такова, или има подозрения, че юридическо лице е отговорно за такова тежко нарушение, съгласно настоящия регламент държавите членки, в съответствие с националното си законодателство без забавяне, предприемат съответните незабавни мерки съгласно член 91 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

3.Държавите членки вземат мерки за налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции на извършилите тежки нарушения физически лица или на отговорните за нарушения юридически лица, в съответствие с разпоредбите на член 89а, член 91а, член 91б и член 92а от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Държавите членки прилагат и мерки в съответствие с член 92 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.“

(15)Членове 44—47 се заличават.

(16)Вмъкват се членове 54a и 54б:

Член 54a

Изменение на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 54б за изменение на приложение II и допълнението към него и приложение IV с цел съгласуване с международното развитие в схемите за документацията относно улова, научните разработки и техническия напредък, включително адаптации за целите на внедряването на схемата CATCH.

Член 54б

Упражняване на делегирането

1.Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.Делегирането на правомощия, посочени в член 12а, параграф 3 и член 54а, се предоставя за неопределен срок от време.

3.Делегирането на правомощията, посочени в член 12а, параграф 3 и член 54а, могат да бъдат оттеглени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в настоящото решение. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.Делегиран акт, приет съгласно член 12а, параграф 3 и член 54а, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този период се удължава с 2 месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.“

(17)Приложение II и допълнението към него се заменят с текста, който се съдържа в приложение II към настоящия регламент.

(18)В приложение IV уводното изречение се заменя със следното изречение:

„Потвърждавам, че преработените продукти от риболов: ... (описание на продуктите и кодовете от Комбинираната номенклатура) са получени от улов, извършени по силата на следния(те) сертификат(и) за улов:“

Член 5
Изменения на Регламент (ЕС) 2016/1139

В Регламент (ЕО) № 2016/1139 се заличават членове 12 и 13.

Член 6
Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 1, 3, 4 и 5 се прилагат в срок от [24 месеца след датата на влизане в сила].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)    Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството, ОВ L 354 28.12.2013 г., стр. 22.
(2)    Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.
(3)    Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета, ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.
(4)    Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета, ОВ L 268, 29.10.2008 г., стр. 1.
(5)    Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета, ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1.
(6)    Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
(7)    COM(2017) 192 final.
(8)    SWD(2017) 134 final.
(9)    Специален доклад на Сметната палата „Системата на ЕС за контрол на рибарството — необходимо е да се положат допълнителни усилия“.
(10)    Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г.: Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа?http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0407+0+DOC+XML+V0//BG.
(11)    Заключения на Съвета относно Специален доклад № 8/2017 на Европейската сметна палата — http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13323-2017-INIT/bg/pdf.
(12)    https://www.efca.europa.eu/sites/default/files/EFCA%20Evaluation%20-%20Issuing%20of%20Recommendations.pdf
(13)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/xiv3acontrol_of_eu_fisheries.pdf  
(14)    Регламент (ЕС) № 1379/2013, ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1.
(15)    JOIN(2016) 49 final.
(16)     COM(2018) 28 final от 16.01.2018  г .
(17)    SWD(2017) 155 final: Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Стратегия за цифров единен пазар за Европа.
(18)    COM(2017) 623 final — http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2017/com_rup_partner_en.pdf.
(19)    COM(2017) 192 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2017:192:FIN  
(20)    SWD(2017) 134 final  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/BG/COM-2017-134-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF  
(21)    https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-fisheries-control-regulation_en
(22)    https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_bg
(23)    Тя може да бъде намерена тук : http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=bg
(24)     Публикувано на адрес: https :// ec . europa . eu / fisheries / cfp / control _ bg
(25)    Становището на Комитета за регулаторен контрол ще бъде публикувано заедно с доклада за оценката на въздействието и предложението на Комисията в онлайн регистъра на документите на Комисията (публикуван тук : http :// ec . europa . eu / transparency / regdoc /? fuseaction = ia & language = bg ).
(26)    ОВ C , , стр. .
(27)    ОВ C , , стр. .
(28)    Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение на Съвета 2004/585/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(29)    Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на Регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) №509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(30)    Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).
(31)    Регламент (ЕС) 2015/812 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за изменение на Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета (ОВ 133, 29.5.2015 г., стр. 1).
(32)    Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(33)    Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (ОВ 242, 20.9.2011 г., стр. 2).
(34)    Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ 286, 29.10.2008 г., стр. 1).
(35)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(36)    Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО, COM(2017) 8 final, 10.1.2017 г.
(37)    Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета, ОВ 119, 4.5.2016 г., стр. 89.
(38)    Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(39)    Регламент на Съвета (ЕО) № 768/2005 от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяване на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (ОВ 128, 21.5.2005 г., стр. 1).
(40)    Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ 409, 30.12.2006 г., стр. 11).
(41)    Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета, (ОВ 191, 15.7.2016 г., стр. 1).

Брюксел, 30.5.2018

COM(2018) 368 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета

за изменение на Регламент (EО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (EО) № 768/2005, (EО) № 1967/2006, (EО) № 1005/2008 и Регламент (EС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола на рибарството

{SEC(2018) 267 final}
{SWD(2018) 279 final}
{SWD(2018) 280 final}


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Следните приложения III и IV се добавят към Регламент (ЕО) № 1224/2009

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТОЧКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРИСЪЖДАТ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА РИБОЛОВ ОТ СЪЮЗА ИЛИ КАПИТАНИ ОТ СЪЮЗА ПРИ ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ

Тежко нарушение

Точки

1

Неизпълнение на задълженията за точно записване и отчитане на данни, свързани с риболовни дейности, включително данни, които трябва да се предават от системата за наблюдение на кораба и с предварителни уведомления, съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството.

3

2 

Непредоставяне на декларация за улов или декларация за разтоварване на третата държава и неизпращане на електронно копие от нея на държавата членка на знамето, съгласно изискванията на член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2403.

3

3

Непредаване на декларация за разтоварване или документ за продажба на държавата членка на знамето, когато разтоварването на улова е извършено в пристанище на трета държава, или на декларация за трансбордиране или прехвърляне, когато операцията е извършена извън водите на Съюза.

3

4

Използване на риболовни уреди, които не отговарят на изискванията.

4

5

Неизпълнение на задължения, свързани с използването на риболовни уреди съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството.

4

6

Манипулиране на двигател или на устройствата за непрекъснато наблюдение на мощността на двигателя с цел да се увеличи мощността му отвъд максималната постоянна мощност, вписана в сертификата му.

5

7

Фалшифициране или умишлено замаскиране на маркировките на риболовен кораб или риболовен уред, на идентичността или регистрацията на риболовен кораб.

5

8

Подправяне на документи, данни или информация или използване на фалшифицирани или невалидни документи, данни или информация, които се изискват съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството, включително документи, данни и информация, посочени в Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета.

5

9

Укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследване.

5

10

Извършване на многократни нарушения, които заедно представляват сериозно незачитане на мерките за опазване и управление.

5

11

Неизпълнение на задълженията за качване и задържане на борда на риболовния кораб — включително чрез изпускане, за трансбордиране, прехвърляне и разтоварване на улов на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство, или на улов на видове, които подлежат на задължението за разтоварване, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, освен ако качването и задържането на борда и разтоварването на такъв улов би противоречало на задължения, включително по отношение на зоните на регионални организации за управление на рибарството, или би подлежало на изключения съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството — във видове риболов или риболовни зони, за които важат такива правила.

5

12

Извършване на риболовни дейности в зоната на регионална организация за управление на рибарството по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване и управление на организацията.

5

13

Извършване на операции по прехвърляне в нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството или приложимите мерки за опазване и управление, приети от регионални организации за управление на рибарството.

5

14

Разтоварване в пристанища на трети държави без предварително уведомление съгласно член 19а на настоящия регламент или разтоварване на продукти от ННН риболовни дейности.

5

15

Използване на забранени риболовни уреди.

6

16

Риболов в зона с ограничения за риболов, забранена зона или зона за възстановяване на рибните запаси, по време на забранен за риболов сезон, без квота или след изчерпването ѝ или отвъд ограничената дълбочина.

6

17

Извършване на риболов без валидни лиценз, разрешение или разрешително, издадени от държавата на знамето или от съответната крайбрежна държава.

7

18

Извършване на целеви риболов на видове, които са обект на мораториум, забранен за риболов сезон или чийто риболов е забранен, или задържането на борда, трансбордирането, прехвърлянето или разтоварването на такива видове.

7

19

Възпрепятстване на работата на длъжностни лица или наблюдатели при изпълнението на задълженията им.

7

20

Трансбордиране от или към кораби, извършващи ННН риболов по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета, или провеждане на операции по прехвърляне с такива, участие в съвместни риболовни операции с такива, оказване на подкрепа или снабдяване на такива, и по-специално на тези, изброени в списъка Съюза или на регионална организация за управление на рибарството на риболовните кораби, извършващи ННН риболов, съгласно член 29 и член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета.

7

21

Трансбордиране без задължителното разрешение или ако такова трансбордиране е забранено.

7

22

Участие в експлоатацията, управлението или притежаването на кораби или постъпване на работа на борда на кораби, извършващи ННН риболов по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета,, и по-специално изброените в списъка на Съюза или на регионална организация за управление на рибарството на риболовните кораби, извършващи ННН риболов, съгласно член 29 и член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

7ПРИЛОЖЕНИЕ IV 1

Алтернативни критерии за определяне не нарушения като тежки съгласно член 90, параграф 3 от настоящия регламент

Дейности

Критерии

Член 90, параграф 3, буква а)    

Неизпълнение на задълженията за точно записване и отчитане на данни, свързани с риболовни дейности, включително данни, които трябва да се предават от системата за наблюдение на кораба и с предварителни уведомления, съгласно правилата общата политика в областта на рибарството.

Член 90, параграф 3, буква б)    

Непредоставяне на декларация за улов или декларация за разтоварване на третата държава и неизпращане на електронно копие от нея до държавата членка на знамето, съгласно изискванията на член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2403.

Член 90, параграф 3, буква д)    

Неизпълнение на задълженията за качване и задържане на борда на риболовния кораб — включително чрез изпускане, за трансбордиране, прехвърляне и разтоварване на улов на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство, или на улов на видове, които подлежат на задължението за разтоварване, определено в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, освен ако качването и задържането на борда и разтоварването на такъв улов би противоречало на задължения, включително по отношение на зоните на регионални организации за управление на рибарството, или би подлежало на изключения съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството — във видове риболов или риболовни зони, за които важат такива правила.

Член 90, параграф 3, буква е)    

Извършване на риболовни дейности в зоната на регионална организация за управление на рибарството по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване и управление на организацията.

- уловът, свързан с предполагаемото нарушение, е извършен:

в забранена зона; или

отвъд ограничената дълбочина;

- нарушението е второ такова, установено за последните дванадесет месеца;

- количества на уловите, свързани с предполагаемото нарушение, са равни или са над два пъти по-големи от разрешените допустими отклонения, посочени в член 14, параграф 3 и член 21, параграф 3 от настоящия регламент;

- уловът, свързан с предполагаемото нарушение, съответства на:

а) количества над 100 кг или 20 % от общите количества, вписани в риболовния дневник или декларацията за разтоварване или трансбордиране; или

б) стойност от 10 % от общата стойност на продуктите от риболов,

когато нарушението е свързано с който и да било от следните видове:

 всички видове, предмет на минимален референтен размер за опазване съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството;

 всички видове, предмет на задължението за разтоварване, посочено в член 15 на Регламент (ЕС) № 1380/2013;

 всички видове, предмет на възможности за риболов съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството;

 всички видове, предмет на многогодишни планове;

 всички видове, предмет на мораториум, забранен за риболов сезон или чийто риболов е забранен;

 всички видове, които се управляват от регионална организация за управление на рибарството.

Член 90, параграф 3, буква ж)    

Предоставянето на продукти от риболов на пазара в нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството

- предполагаемото нарушение е второ такова, установено за последните дванадесет месеца;

- предполагаемото нарушение е свързано с продажбата на продукти от ННН риболов умишлено или в разрез с Регламента за ННН риболов;

- когато директната продажба е извършена чрез нерегистриран тръжен център или нерегистриран купувач, както е посочено в член 59 от настоящия регламент;

- документите за продажба са попълнени или изпратени по начин, който не съответства на разпоредбите на член 62 от настоящия регламент, включително задължението за записване и предаване на всички данни в електронен вид;

- количеството на улова, свързан с предполагаемото нарушение, е над 100 кг или 20 % от общите количества, вписани в риболовния дневник или декларацията за разтоварване или трансбордиране, или уловът е със стойност 10 % от общата стойност на продуктите от риболов, когато нарушението е свързано с който и да било от следните видове:

 всички видове, предмет на минимален референтен размер за опазване съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството;

 всички видове, предмет на задължението за разтоварване, посочено в член 15 на Регламент (ЕС) № 1380/2013;

 всички видове, предмет на възможности за риболов съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството;

 всички видове, предмет на многогодишен план;

 всички видове, предмет на мораториум, забранен за риболов сезон или чийто риболов е забранен;

 всички видове, които се управляват от регионална организация за управление на рибарството.

Член 90, параграф 3, буква в)    

Използване на риболовни уреди, които не отговарят на изискванията.

Член 90, параграф 3, буква г)

Неизпълнение на задължения, свързани с използването на риболовни уреди съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството.

- уловът, свързан с предполагаемото нарушение, е извършен:

в забранена зона; или

отвъд ограничената дълбочина;

- използваният уред е един от следните:

 риболов с взривен материал

 забранени плаващи хрилни мрежи.

- броят на разрешените уреди надвишава с 2 единици броя на разрешените уреди на борда на риболовния кораб;

- предполагаемото нарушение е второ такова, установено за последните дванадесет месеца;

- количеството на улова, свързан с предполагаемото нарушение, е равно или е над два пъти по-голямо от разрешените допустими отклонения, посочени в член 14, параграф 3 от настоящия регламент;

- количеството на улова, свързан с предполагаемото нарушение, е над 100 кг или 20 % от общите количества, вписани в риболовния дневник или декларацията за разтоварване или трансбордиране, или уловът е със стойност 10 % от общата стойност на продуктите от риболов, когато нарушението е свързано с който и да било от следните видове:

 всички видове, предмет на минимален референтен размер за опазване съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството;

 всички видове, предмет на задължението за разтоварване, посочено в член 15 на Регламент (ЕС) № 1380/2013;

 всички видове, предмет на риболов съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството;

 всички видове, предмет на многогодишен план;

 всички видове, предмет на мораториум, забранен за риболов сезон или чийто риболов е забранен;

 всички видове, които се управляват от регионална организация за управление на рибарството.

Член 90, параграф 3, буква з)

Извършване на дейности, свързани с любителския риболов, в нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството или продажба на улов от любителски риболов.

- уловът, свързан с предполагаемото нарушение, е извършен:

 в забранена зона; или

 отвъд ограничената дълбочина;

- предполагаемото нарушение е трето такова, установено за последните дванадесет месеца;

- количествата на улова, свързан с предполагаемото нарушение, са над 5 кг, когато нарушението е свързано с който и да било от следните видове:

 всички видове, предмет на минимален референтен размер за опазване съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството;

 всички видове, предмет на задължението за разтоварване, посочено в член 15 на Регламент (ЕС) № 1380/2013;

 всички видове, предмет на възможности за риболов съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството;

 всички видове, предмет на многогодишен план;

всички видове, предмет на мораториум, забранен за риболов сезон или чийто риболов е забранен.

Член 90, параграф 3, буква и)    

Извършване на многократни нарушения, които заедно представляват сериозно незачитане на мерките за опазване и управление.

Броят на едновременните нарушения, които поотделно не се смятат за тежки нарушения, е над 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Регламент (ЕО) 1005/2008 и допълнението към него се заменят със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ II — Сертификат на Европейския съюз за улов и сертификат на Европейския съюз за реекспорт

   i) СЕРТИФИКАТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УЛОВ

Номер на документа

Заверяващ орган

1. Име

Адрес

Teл.
Факс

2. Име на риболовния кораб

Знаме — пристанище на домуване и регистрационен номер

Радиопозивна

Номер от регистъра на Lloyds/IMO (ако има такъв)

Лиценз за риболов № — валиден до

Inmarsat №, телефакс, телефон, адрес на електронната поща (ако има такъв)

3. Описание на продукта

Вид на разрешената преработка на борда:

4. Препратки към приложимите мерки за опазване и управление

Вид

Код на продукта

Зона(и) и дати на улова

Оценка на живо тегло (нетно тегло риба в кг)

Оценка на живо тегло, което ще бъде разтоварено (нетно тегло риба в кг)

Потвърдено разтоварено тегло (нетно тегло в кг)

5. Име на капитана на риболовния кораб — Подпис — Печат:

6. Декларация за трансбордиране в открито море
Име на капитана на риболовния кораб

Подпис и дата

Дата/зона/местоположение на трансбордирането

Приблизително тегло (кг)

Капитан на получаващия кораб

Подпис

Име на кораба

Радиопозивна

Номер от регистъра на Lloyds/IMO
(ако има такъв)

7. Разрешение за трансбордиране и/или разтоварване в района на пристанище:

Име

Орган

Подпис

Адрес

Teл.

Пристанище на разтоварване (в зависимост от случая)

Дата на разтоварване (в зависимост от случая)

Печат

Пристанище на трансбордиране (в зависимост от случая)

Дата на трансбордиране (в зависимост от случая)

Печат

8. Име и адрес на износителя

Подпис

Дата

Печат

9. Заверка от органа на държавата на знамето:

Име/длъжност

Подпис

Дата

Печат

10. Данни за транспорта: Вж. допълнението

11. Декларация на вносителя:

Дружество, име, адрес, регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер) и данни за връзка на вносителя (посочват се подробностите)

Подпис

Дата

Печат

Дружество, име, адрес, регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер) и данни за връзка на представител на вносителя (посочват се подробностите)

Подпис

Дата

Печат

Описание на продукта:

Код по КН

Описание на продукта

Нетно тегло в кг

Нетно тегло на рибата в кг

Документ съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008:

Да/не (според случая)

Справочни материали

Документ съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008:

Да/не (според случая)

Референтни номера

Държава членка и учреждение на внос

Транспортни средства при пристигане (по въздух, сухопътно превозно средство, кораб, влак)

Номер на транспортния документ

Очакван час на пристигане (ако представянето е съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

Номер на митническата декларация (ако има такава)

Номер на единен ветеринарен документ за въвеждане (ако има такъв)

12. Контрол на вноса: Орган

Място

Вносът разрешен (*)

Вносът задържан (*)

Поискана проверка — дата

13. Отказ за издаване на сертификат за улов

Не е издаден сертификат за улов въз основа на:

(*)

чл. 18, параграф 1, буква а)

чл. 18, параграф 1, буква б)

чл. 18, параграф 1, буква в)

чл. 18, параграф 1, буква г)

чл. 18, параграф 1, буква д)

чл. 18, параграф 1, буква е)

чл. 18, параграф 1, буква ж)

чл. 18, параграф 2, буква а)

чл. 18, параграф 2, буква б)

чл. 18, параграф 2, буква в)

чл.18, параграф 2, буква г)

(*) Да се отметне според случая

3. Орган

4. Контрол на реекспорта

(*) Да се отметне според случаяДопълнение

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

1. Държава на износ

Пристанище/летище/друг пункт на заминаване

2. Подпис на износителя 

Име и знаме на кораба

Номер на полета, номер на въздушната товарителница

Националност и регистрационен номер на тежкотоварния автомобил

Номер на железопътната товарителница

Друг транспортен документ

Номер(а) на контейнера(ите)

приложен списък

Наименование

Адрес

Подпис

(1)

Сумите, посочени в настоящото приложение, се изчисляват въз основа на стойността на продуктите от риболов, получени от извършване на нарушението, съгласно цените на платформата Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултури (EUMOFA) към момента на установяване на нарушението, ако има такива. В случай че не са публикувани или няма приложими цени от EUMOFA, се прилагат националните цени или цените, установени на основните международни пазари, важещи за съответните видове, като предимство има по-високата цена.