Брюксел, 2.5.2018

COM(2018) 326 final

2018/0131(NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

относно методите и процедурата за предоставяне на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, схемата на Европейския съюз за търговия с емисии и нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, както и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Целта на настоящото предложение е да се установят, в съответствие с член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, разпоредбите, необходими за определяне на методите и процедурите, чрез които държавите членки предоставят нови собствени ресурси на разположение на Комисията. Тези нови собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 1, буква в), в), г) и д) от Предложението на Комисията за Решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз 1 , са онези, които са на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, схемата на ЕС за търговия с емисии и отпадъците от опаковки от пластмаса, които не се рециклират. Настоящият регламент допълва Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 2 , който ще продължи да се прилага за съществуващите собствени ресурси.

Предложеното ново Решение за собствените ресурси запазва и реформира съществуващите три вида собствени ресурси: Традиционни собствени ресурси, изменена версия на собствения ресурс на база данъка върху добавената стойност и собствен ресурс на база брутния национален доход.

Освен това, в предложението за Решение за собствените ресурси се въвеждат три нови вида собствени ресурси — на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, схемата на ЕС за търговия с емисии и нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса.

Практическите мерки, предложени в настоящия регламент, прилагат системата, определена в предложеното Решение за собствените ресурси, и допълват настоящата система на собствените ресурси чрез адаптирането ѝ към новите собствени ресурси. По-специално, в предложението за регламент се урежда изчисляването, определянето и предоставянето на новите собствени ресурси, съхраняването на подкрепящите документи, административното сътрудничество, сметките, които трябва да се водят за собствените ресурси, сроковете за предоставянето им и за извършването на корекции, при необходимост, разпоредбите във връзка с потребностите от парични средства.

Освен това с предложението се установява изчисляването на приложимата ставка за собствения ресурс на база брутния национален доход, в допълнение към член 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014. Размерът на брутния национален доход следва да се изчислява, след като сумите на всички други собствени ресурси и на финансовите вноски за допълнителни програми за научни изследвания и технологично развитие и други приходи, са станали известни. Това би гарантирало остатъчния характер на собствения ресурс на база брутния национален доход, предназначен за допълване на сумите от бюджета на ЕС, които не достигат необходимото равнище, от другите собствени ресурси, както и от други източници на приходи за бюджета на Съюза.

По отношение на управлението им в бюджетния цикъл, собствените ресурси могат да бъдат разделени на две групи. Първо, някои приходни позиции се актуализират в съответствие с действителното развитие на по-късен етап (в сравнение с размера на сумите, предвидени в бюджета, приет в началото на бюджетната година), като например собствения ресурс на база данъка върху добавената стойност и брутния национален доход, които понастоящем попадат в тази категория. Второ, някои приходни позиции не се актуализират, като например мита. Предложените нови собствени ресурси също попадат в една от тези две групи и няма да се изисква промяна на процедурата. Собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса ще бъдат актуализирани с оглед на действително отчетените и проверени данни веднага щом те са налични. От друга страна, собственият ресурс на база приходите от търгове от схемата на Европейския съюз за търговия с емисии, не би изисквал актуализации или корекции на по-късен етап, подобно на митата. Тъй като вноската от брутния национален доход продължава да бъде „балансираща статия“, балансираността на бюджета ще бъде запазена.

Консултативният комитет ще участва пълноценно в изготвянето на прогнозата за собствените ресурси.

Разпоредбите в настоящия регламент обикновено са същите като тези в Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 и в целия текст има позовавания на него.

В съответствие с член 311, четвърта алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, разпоредбите относно предоставянето на собствените ресурси се допълват от регламент за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Съюза. Тези разпоредби, които не са пряко свързани с предоставянето на собствените ресурси, са изложени в предложението за Регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси 3 , с който ще бъде отменен и заменен действащият Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 4 .

Тази инициатива е част от по-широк законодателен пакет относно собствените ресурси, който Комисията предлага заедно с Регламента относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 5 Това включва Решението за собствените ресурси, посочено по-горе, нов регламент за мерки за прилагане на всички текущи и нови собствени ресурси, както и изменение 6 на Регламента за собствените ресурси от данъка върху добавената стойност 7 . Инициативата не е част от Програмата за пригодност на нормативната уредба.

Предложеното Решение за собствените ресурси включва нови собствени ресурси, а съгласно член 6, параграф 3 от него от държавите членки се изисква да предоставят ресурсите, предвидени в член 2, параграф 1, букви а), б), в), г), д) и е), на разположение на Комисията, в съответствие с разпоредбите, приети по силата на член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 се разглеждат съществуващите собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 1, буква а), б) и е) от решението, а в предложения регламент се разглеждат новосъздадените собствените ресурси, посочени в член 2, параграф 1, букви в), г) и д) от решението.

Освен това, за определянето на приложимата ставка за остатъчния собствен ресурс на база брутния национален доход, е предложен нов член за допълване на член 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014. Съгласно предложения член приходите от собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, схемата на Европейския съюз за търговия с емисии и нерециклираните отпадъците от опаковки от пластмаса се добавят към приходите от традиционните собствени ресурси и собствените ресурси на база данъка върху добавената стойност, за да се изчисли частта от бюджета, която трябва да бъде покрита от собствените ресурси на база брутния национален доход.

Предложението на Комисията е обяснено по-подробно в раздел 5 по-долу.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Правното основание на Решението за собствените ресурси е член 311, трета алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз. Член 311, четвърта алинея и член 322, параграф 2 от Договора представляват правното основание на актовете, с които ще се определят мерките за прилагане на системата на собствените ресурси и за предоставянето на тези собствени ресурси.

Правното основание на настоящия регламент е член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. То е посочено също така и в член 6 от новото Решение за собствените ресурси (член 8 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом за собствените ресурси 8 ). Решението допълва настоящия регламент относно предоставянето — Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД. Накрая, то е свързано с Регламента за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси (действащия Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 и новия предложен регламент за мерките за прилагане).

Съгласуваност с други политики на Съюза

Като се има предвид естеството на собствените ресурси, управлението им се основава на правилното прилагане на другите политики на Съюза:

традиционните собствени ресурси (най-вече мита) са свързани с митническия съюз;

собствените ресурси на база данъка върху добавената стойност и на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък са свързани с политиките за единния пазар и данъчното облагане;

собствените ресурси на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии и от отпадъците от опаковки от пластмаси са свързани с политиките на Съюза в областта на околната среда и действията във връзка с климата.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание на настоящия регламент е член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. То е посочено също така и в член 6 от новото Решение за собствените ресурси (член 8 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом за собствените ресурси).

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Поради естеството на бюджета на Съюза и собствените ресурси, които съставляват приходната му част, системата на собствените ресурси и договореностите относно предоставянето им трябва да бъдат управлявани на равнището на Съюза и това не може да се постигне от държавите членки.

Пропорционалност

Настоящото предложение за нов регламент допълва съществуващите разпоредби и да ги адаптира към новите собствени ресурси. Включването на нови собствени ресурси в Решението за собствените ресурси изисква актуализирано законодателство, което включва разпоредби относно предоставянето на тези нови собствени ресурси и което актуализира и подобрява съществуващите разпоредби.

Като се има предвид, че е в интерес на Съюза и на неговите държави членки да се гарантира, че системата на собствените ресурси работи добре, методите за предоставяне на собствените ресурси са предназначени да позволят гладкото сътрудничество между Съюза и държавите членки.

Избор на инструмент

В член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз не се определя инструментът, който да се използва 9 . Въпреки това в член 8 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета и в член 6 от предложеното решение за собствените ресурси се изисква държавите членки да предоставят на Комисията тези ресурси „в съответствие с разпоредбите“, приети по силата на член 322, параграф 2 от ДФЕС.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

В обяснителния меморандум към предложението за Решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз се представя повече информация за скорошните доклади и документи, в които се анализира необходимостта от реформиране на системата на собствените ресурси.

Във връзка с това е необходим нов Регламент относно предоставянето, тъй като сегашният Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 се отнася само за традиционните собствени ресурси и собствените ресурси на база данъка добавена стойност и брутния национален доход, докато с предлаганото Решение за собствените ресурси се въвеждат нови собствени ресурси, за които са необходими разпоредби относно предоставянето.

Предложението следва вече действащите разпоредби, тъй като чрез него се адаптира съществуващата система съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета към новите собствени ресурси. Освен това с него се допълва и се правят позовавания на съответното законодателство относно новите собствени ресурси. Поради това предложението ще бъде продължение на съществуващата система, разширявайки я, така че да включва новите собствени ресурси.

Настоящото предложение не е свързано с Програмата за пригодност на нормативната уредба. То е насочено към държавите членки, а не към микро-, малките и средните предприятия или други заинтересовани лица. По принцип то е неутрално по отношение на отрасловата конкурентоспособност в Съюза или международната търговия. Предложението няма последствия за защитата на основните права.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Отражението върху бюджета, което ще окажат настоящото предложение и пакетът от законодателни актове за собствените ресурси, е подробно описано в законодателната финансова обосновка към настоящото предложение. С въвеждането на новите собствени ресурси реформираната система на собствените ресурси може да бъде прилагана при същото равнище на бюджетните кредити за административни разходи и човешките ресурси, както сегашната система.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Прилагането на законодателството за собствените ресурси, включително на методите и процедурите за предоставяне на собствените ресурси, се обсъжда редовно в рамките на Консултативния комитет по собствените ресурси.

Предложението на Комисията може да бъде обобщено така:

Глава I „Общи разпоредби“

Член 2 от предложението, „съхраняване на подкрепящите документи“: разпоредбите възпроизвеждат тези на член 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, като се прави разграничение между разпоредбите за собствените ресурси на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (които са сходни с тези за традиционните собствени ресурси), и разпоредбите за собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаса (които са подобни на тези, които се прилагат за собствените ресурси на база данъка върху добавената стойност и брутния национален доход).

Член 3 от предложението („административно сътрудничество“) отразява член 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

Член 4 от предложението, „въздействие върху собствените ресурси на база брутния национален доход“, осигурява остатъчния характер на собствения ресурс на база брутния национален доход. С него се допълва член 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, като се посочва, че размерът на собствения ресурс на база брутния национален доход се изчислява след добавянето на приходите, произтичащи от всички други, съществуващи и нови, собствени ресурси. С него се гарантира, че брутните намаления, предвидени в новото Решение за собствените ресурси, се вземат предвид за записването по сметките и предоставянето на собствените ресурси от брутния национален доход.

Глава II „Сметки за собствените ресурси“

Член 5 от предложението, „записване по сметките и докладване“ отразява член 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, като го адаптира към нуждите на новите собствени ресурси.

Член 6 от предложението, „счетоводни корекции за собствения ресурс на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии“, отразява съдържанието на член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, като адаптира този вид собствени ресурси към предвиденото в него за традиционните собствени ресурси, тъй като тези два вида собствени ресурси имат сходен характер.

Глава III „Изчисляване на собствените ресурси“

Членове 7, 8 и 9 включват методите за изчисляване на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, схемата на Европейския съюз за търговия с емисии и отпадъците от опаковки от пластмаса. Предложението следва да се разглежда във връзка с член 1 от предложението на Комисията за Регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз, в който се определят приложимите изискуеми ставки.

Глава IV „Предоставяне на собствените ресурси“

Член 10 от предложението „договорености за министерството на финансите и счетоводни договорености“ се позовава на член 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

Членове 11 и 12 обхващат предоставянето на новите собствени ресурси. Както беше обяснено по-горе, собственият ресурс на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии отговаря на разпоредбите, които са приложими за традиционните собствени ресурси (вж. член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014). Собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаса обаче следват разпоредбите, приложими за собствените ресурси на база данъка върху добавената стойност и брутния национален доход (вж. член 10а от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014).

Член 13 от предложението, „корекции на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаса от предходни финансови години“ адаптира разпоредбите на член 10б от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, приложими за собствените ресурси на база данъка върху добавената стойност и брутния национален доход. Два нови вида собствени ресурси ще бъдат включени в годишното изчисление във връзка със салдата, при което прогнозите се сравняват с първите реални данни. Като втора стъпка общата сума на салдата се разпределя между държавите членки според техния дял в БНД (нетиране). В него също така се посочва, че корекциите след проверки следва да бъдат предоставени на датата, определена от Комисията. Сумите, произтичащи от резултатите от проверките, няма да бъдат включени в годишното изчисление във връзка със салдата.

Член 14, „изтегляне напред на 1/12 частите“ е отражение на член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 и е приложим за собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаса.

Член 15 от предложението („лихва върху сумите, предоставени със закъснение“) отразява член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014. Лихва се дължи за всяко закъснение при предоставянето на собствените ресурси на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии, както е при традиционните собствени ресурси. По отношение на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаса, както и за тези на база данъка върху добавената стойност и брутния национален доход, има изчерпателен списък на основанията, при които следва да бъде изплатена лихва.

Глава V „Управление на паричните средства“

Член 16 „изисквания във връзка с управлението на паричните средства и изпълняването на платежни нареждания“ се отнася до членове 14 и 15 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

Глава VI „Заключителни разпоредби“

В член 17 от предложението, „процедура на комитета“, се предвижда на Комисията да бъдат предоставени изпълнителни правомощия в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

В член 18 от предложението, „преходни разпоредби“, се определят разпоредбите за преходния период.

Член 19 от предложението, „влизане в сила“, гласи, че регламентът ще влезе в сила едновременно с Решението за собствените ресурси. Регламентът ще се прилага с обратно действие, считано от 1 януари 2021 г. за собствените ресурси на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии и отпадъците от опаковки от пластмаса. По отношение на собствения ресурс на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък тези разпоредби се прилагат от втората година след края на срока за транспониране на Директивата относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

2018/0131 (NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

относно методите и процедурата за предоставяне на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, схемата на Европейския съюз за търговия с емисии и нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, както и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 322, параграф 2 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент 10 ,

като взе предвид становището на Европейската сметна палата 11 ,

като има предвид, че:

(1)Съюзът трябва да разполага със собствените ресурси, посочени в член 2, параграф 1, букви в), г) и д) от Решение на Съвета 20xx/xxxx/ЕС, Евратом 12 , при възможно най-добрите условия и поради това трябва да се определят правилата, при които държавите членки да предоставят на Комисията тези собствени ресурси.

(2)Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) № 609/2014 13 съдържа разпоредби относно предоставянето на собствените ресурси и административните договорености, които са общи за други собствени ресурси, и които могат да се прилагат, според случая, с необходимите изменения.

(3)Държавите членки следва да съхраняват на разположение на Комисията и при необходимост да ѝ изпращат необходимите документи и информация, за да може да упражнява предоставените ѝ правомощия по отношение на собствените ресурси на Съюза. По-специално, държавите членки следва периодично да изпращат на Комисията отчети за собствените ресурси.

(4)Държавите членки следва да бъдат в състояние по всяко време да предоставят на Комисията подкрепящите документи за събраните собствени ресурси.

(5)Изчислението на приложимата ставка на собствените ресурси на база брутния национален доход следва да се направи, след като бъдат добавени приходите от всички други собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 1, букви а), б), в), г) и д) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, и от финансовите вноски за допълнителни програми за научни изследвания и технологично развитие, както и други приходи.

(6)Брутните намаления, посочени в член 2, параграф 1, четвърта алинея от Решение 20хх/хххх/ЕС, Евратом на Съвета, предоставени на Германия, следва да бъдат взети предвид за записването по сметките на собствените ресурси на база брутния национален доход съгласно член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 и предоставянето на тези собствени ресурси съгласно член 10а от посочения регламент.

(7)С цел да гарантира, че бюджетът на Съюза ще се финансира при всякакви обстоятелства, следва да се установи процедура по отношение на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаса, за да могат държавите членки да предоставят на Съюза, под формата на месечни 1/12 части от сумите, собствените ресурси, заложени в бюджета, и впоследствие да коригират предоставените суми.

(8)Методите на изчисляване на новите собствени ресурси следва да бъдат ясно определени в комбинация с приложимите изискуеми ставки, установени в член 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 20xx/xxxx 14 .

(9)Собствените ресурси трябва да се предоставят на разположение под формата на записване на дължимите суми по посочената в член 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 сметка на името на Комисията, открита за целта към министерството на финансите или към органа, определен от всяка държава членка.

(10)В интерес на опростяването процедурата за коригиране на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаса следва да бъде оптимизирана спрямо разпоредбите за корекциите на съществуващите собствени ресурси. Това би трябвало да доведе до непосредствено преразпределяне на общата сума на корекциите между държавите членки.

(11)Комисията трябва да разполага с достатъчно парични средства, за да отговори на регулаторните изисквания за плащания, съсредоточени през първите месеци на годината, доколкото това е обосновано от потребностите от парични средства.

(12)За постигането на целите на Съюза процедурата за изчисляване на лихвите следва да гарантира по-специално, че собствените ресурси се предоставят своевременно и в пълен размер. Държавите членки следва да плащат лихва при забавено записване на собствения ресурс в сметките. В съответствие с принципа на доброто финансово управление следва да се полагат усилия разходите за събиране на лихви, дължими върху собствените ресурси, предоставени със закъснение, да не превишават дължимите лихви.

(13)За да се улесни правилното прилагане на финансовите правила относно собствените ресурси, е необходимо да се включат разпоредби, които да осигуряват тясно сътрудничество между държавите членки и Комисията.

(14)За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с изготвянето на образци за отчетите за собствените ресурси. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 15 .

(15)Процедурата по консултиране следва да се използва за приемането на актове за изпълнение, за да установят образци за отчетите за собствените ресурси, предвид техническия характер на тези актове.

(16)По съображения за последователност и като се има предвид член 9 от Решение 20xx/xxxx/ЕС/Евратом, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на влизане в сила на посоченото решение и следва да се прилага от 1 януари 2021 г.. Разпоредбите относно собствения ресурс, посочен в член 2, параграф 1, буква в) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом следва да се прилагат от деня, посочен в съответствие с член 9 от посоченото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правилата относно изчисляването и предоставянето на Комисията на собствените ресурси на Съюза, посочени в член 2, параграф 1, букви в), г) и д) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, и се определя изчисляването на приложимата ставка на собствените ресурси на база брутния национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква е) от посоченото решение.

Член 2

Съхраняване на подкрепящите документи

1.    Държавите членки предприемат всички необходими мерки за съхраняване на подкрепящите документи за изчисляването, определянето и предоставянето на собствените ресурси въз основа на схемата на ЕС за търговия с емисии в продължение на най-малко три календарни години, считано от края на годината, за която те се отнасят.

Подкрепящите документи, които се отнасят за собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаса, се съхраняват от държавите членки до 31 юли на шестата година след въпросната финансова година.

2.    Ако при проверката, извършена по силата на член 4 от Регламент 20xx/xxxx (ЕС, Евратом), на подкрепящите документи по параграф 1 се установи, че е необходимо да се извърши корекция, тези документи се съхраняват и след срока, предвиден в параграф 1, за срок, който е достатъчен за извършване и проверка на корекцията или адаптацията.

3.    Когато спор между държава членка и Комисията относно задължението за предоставяне на определена сума собствени ресурси, посочени в член 2, параграф 1, букви в), г) и д) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, бъде уреден по взаимно съгласие или с решение на Съда на Европейския съюз, държавата членка предоставя на Комисията подкрепящите документи, необходими за финансовото проследяване, в срок от два месеца от това уреждане.

Член 3

Административно сътрудничество

1.    Всяка държава членка представя на Комисията следното:

а)наименованията на отделите или агенциите, които отговарят за определянето, събирането, предоставянето и контролирането на собствените ресурси, както и основните разпоредби за ролята и функционирането на тези отдели и агенции;

б)законовите, подзаконовите или административните разпоредби от общ характер и разпоредбите, които се отнасят до счетоводната процедура във връзка с определянето, събирането, предоставянето и контрола на собствените ресурси от страна на Комисията;

в)точното заглавие на всички административни и счетоводни регистри, в които се записват собствените ресурси, и по-конкретно тези, които се използват за осчетоводяването, предвидено в член 5.

Комисията бива уведомена незабавно за всяка промяна на тези наименования или разпоредби, посочени в първа алинея.

2.    Комисията, по молба на дадена държава членка, предоставя на всички държави членки информацията, посочена в параграф 1.

Член 4

Въздействие върху собствения ресурс на база брутния национален доход

1.    За целите на определянето на единната ставка, посочена в член 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, приходите, посочени в член 2, параграф 1, букви в), г) и д) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, се добавят към приходите, посочени в член 2, параграф 1, букви а) и б) от това решение, за да се изчисли частта от бюджета, която трябва да бъде покрита от собствения ресурс на база брутния национален доход.

2.    Член 6, параграф 3 и член 10а от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 се прилагат за брутното намаление, предоставено на Германия и посочено в член 2, параграф 1, четвърта алинея от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом.

Глава II

СМЕТКИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ

Член 5

Записване по сметките и докладване

1.    Сметките за собствените ресурси се водят от министерството на финансите на всяка държава членка или от публична организация с подобни функции („министерство на финансите“) или от националната централна банка на всяка държава членка. Посочените сметки се подразделят по видове ресурси.

2.    За нуждите на осчетоводяването на собствените ресурси месецът приключва не по-рано от 13:00 часа в последния работен ден от месеца на изчислението или определянето.

3.    1/12 частите във връзка със собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаси се записват по сметките в първия работен ден от всеки месец.

Сумите от собствения ресурс на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии за даден месец се записват по сметките в първия работен ден на втория месец след месеца, през който квотите са били разпределени чрез търг или през който безплатно са били предоставени квоти за преходен период с цел модернизация на енергийния сектор.

Резултатът от изчислението, посочено в член 13, се вписва ежегодно.

4.    Всяка държава членка изпраща на Комисията, в рамките на срока, посочен в параграф 3, втора алинея, месечен счетоводен отчет за собствените ресурси на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии.

5.    До 15 април всяка година всяка държава членка изпраща на Комисията годишен отчет със своите прогнози и разчети на собствените ресурси, посочен в член 2, параграф 1, букви в), г) и д) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом за текущата и следващата година.

Прогнозата за собствените ресурси на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии е сумата в годишния отчет за предходната година, посочен в параграф 6, буква б).

6.    До 31 юли всяка държава членка изпраща на Комисията следните отчети със сумите на изчислените собствени ресурси:

а)годишен отчет за втората година, предхождаща текущата година („n-2“), с размера на облагаемата печалба, декларирана от данъкоплатците в тази държава членка, включително дела на тази облагаема печалба, определен за останалите държави членки, и размера на облагаемата печалба, определен за деклариращата държава членка от други държави членки, в съответствие с нормите на Съюза; и годишен отчет за втората година, предхождаща текущата година („n-2“), със сумите на изчислените собствени ресурси съгласно член 7;

б)годишен отчет за предходната година, преди текущата година („n-1“), с приходите от продажбата на търг на квотите, посочени в член 10, параграф 2, буква а) от Директива 2003/87/ЕО; годишен отчет за предходната година с броя на безплатно предоставените за преходен период квоти с цел модернизация на енергийния сектор в съответствие с член 10в от посочената директива, както и пазарната им стойност; и годишен отчет за предходната година със сумите на изчислените собствени ресурси съгласно член 8;

в)годишен отчет за втората година, предхождаща текущата година („n-2“), със статистическите данни за теглото (в килограми) на отпадъците от опаковки от пластмаса, генерирани в държавата членка, и теглото (в килограми) на рециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса; и годишен отчет за втората година, предхождаща текущата година („n-2“), със сумите на изчислените собствени ресурси съгласно член 9;

За целите на буква а) данните, които държавите членки трябва да предоставят, се ограничават до облагаемата печалба на данъчно задължените лица, за които са задължителни нормите на Съюза относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

7.    Комисията има право да приема актове за изпълнение за установяване на образци за отчетите за собствените ресурси, посочени в параграфи 4, 5 и 6. Тези актове за изпълнение се приемат по процедурата по консултиране, предвидена в член 17, параграф 2.

Член 6

Счетоводни корекции за собствения ресурс на база схемата на ЕС за търговия с емисии

За собствения ресурс на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии, посочен в член 2, параграф 1, буква г) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, не се правят по-нататъшни корекции за отчетите, изпратени от държавите членки за дадена година, след 31 декември на третата година след съответната година, с изключение на корекции по точките, за които е изпратено уведомление преди тази дата от Комисията или от съответната държава членка.

Глава II

Изчисляване на собствените ресурси

Член 7

Изчисляване на собствения ресурс на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък

1.    Собственият ресурс на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, посочен в член 2, параграф 1, буква в) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, се изчислява всяка година от всяка държава членка чрез прилагането на единната изискуема ставка, определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 20xx/xxxx, към дела от облагаемата печалба, определен за тази държава членка съгласно нормите на Съюза относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

2.    Размерът на собствения ресурс на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък за една година се определя въз основа на прогноза, изготвена до 15 април предходната година.

Член 8

Изчисляване на собствения ресурс на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии

1.    Собственият ресурс на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии, посочен в член 2, параграф 1, буква г) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, се изчислява от всяка държава членка чрез прилагане на единната изискуема ставка, определена в член 1, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 20xx/xxxx, към размера на приходите, които ще бъдат генерирани от квотите за продажба на търг, посочени в член 10, параграф 2, буква а) от Директива 2003/87/ЕО, и пазарната стойност на безплатно предоставените за преходен период квоти с цел модернизация на енергийния сектор в съответствие с член 10в, параграф 3 от посочената директива.

2.    Собственият ресурс, посочен в параграф 1, се изчислява всеки месец и се преобразува в националните валути по обменните курсове от последния ден с котировки от календарната година, която предхожда референтния период, както са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, серия C.

Член 9

Изчисляване на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса

1.    Собственият ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, посочен в член 2, параграф 1, буква д) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, се изчислява чрез прилагане на единната изискуема ставка, определена в член 1, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) 20xx/xxxx, към разликата между теглото на отпадъците от опаковки от пластмаса, генерирани в дадена държава членка в рамките на дадена година, и теглото на рециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса.

2.    За всяка държава членка собственият ресурс на база отпадъци от опаковки от пластмаса се изчислява в евро.

3.    Размерът на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса за една година се определя въз основа на прогноза, изготвена до 15 април предходната година.

Глава IV

Предоставяне на собствените ресурси

Член 10

Договорености за министерството на финансите и счетоводни договорености

Член 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 се прилага, с необходимите изменения, по отношение на собствените ресурси, посочени в член 2, параграф 1, букви в), г) и д) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом.

Член 11

Предоставяне на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса

1.    Сумите, изчислени съгласно член 7 и член 9 за всяка календарна година, се кредитират в първия работен ден от всеки месец. Тези суми представляват 1/12 част от съответните общи суми в бюджета, преобразувани в националните валути по обменните курсове от последния ден с котировки от календарната година, която предхожда бюджетната година, както са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, серия C.

2.    Сумите, посочени в параграф 1, се записват по сметката, посочена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, в първия работен ден от месеца.

3.    Всяка промяна на единната изискуема ставка за собствените ресурси по член 2, параграф 1, букви в) и д) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, изисква окончателно приемане на коригиращ бюджет и води до нови корекции на 1/12 части, вписани в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 от началото на финансовата година.

Посочените корекции се извършват при първото записване след окончателното приемане на коригиращия бюджет, ако той е приет преди шестнадесето число на месеца. В противен случай те се извършват при второто записване след окончателното приемане. Чрез дерогация от член 11 от Финансовия регламент тези нови корекции се записват по сметките за финансовата година на съответния коригиращ бюджет.

4.    Изчисляването на 1/12 части за януари на всяка финансова година се основава на сумите, предвидени в проектобюджета по член 314, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и преобразувани в националните валути по обменния курс на първия ден с котировки след 15 декември на календарната година, която предхожда бюджетната година; корекцията се извършва с записването за следващия месец.

5.    Ако бюджетът не е окончателно приет най-късно две седмици преди записването за януари на следващата финансова година, държавите членки записват в първия работен ден от всеки месец, включително януари, 1/12 от размера на собствените ресурси, посочени в член 2, параграф 1, букви в) и д), който е вписан в последния окончателно приет бюджет; корекцията се извършва на първия падеж след окончателното приемане на бюджета, ако е приет преди шестнадесето число на месеца. В противен случай корекцията се прави на втория падеж след окончателното приемане на бюджета.

Член 12

Предоставяне на собствения ресурс на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии

Сумите, изчислени съгласно член 8, се записват в сметката, посочена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, в първия работен ден от втория календарен месец след месеца, през който е трябвало да бъде извършено изчислението.

Член 13

Корекции на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаса от предходни финансови години

1.    Въз основа на годишните отчети, посочени в член 5, всяка държава членка, през годината, следваща тази, през която е бил предаден отчетът, ще бъде дебитирана или кредитирана със сума, изчислена като разликата между прогнозираните суми за дадена година и реалните суми по отчета за същата година.

2.    За всяка държава членка Комисията изчислява разликата между сумите, произтичащи от корекциите по параграф 1, и произведението от умножаването на общия размер на корекциите по процента, който брутният национален доход на тази държава членка представлява от брутния национален доход на всички държави членки, приложим към 15 януари спрямо бюджета, който е в сила за годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите („нетна сума“).

За целите на това изчисление сумите се преобразуват от националните валути в евро и обратно по обменните курсове от последния ден с котировки от календарната година, предшестваща годината на записване по сметките, както са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, серия C.

Комисията информира държавите членки за сумите, получени при това изчисление, преди 1 февруари на годината, следваща годината на предоставяне на данните за корекциите. Всяка държава членка записва нетната сума в сметката по член 9, параграф 1 в първия работен ден от месец юни на същата година.

3.    Всички корекции след проверки на отчетите по член 5 за предходни финансови години водят до специфична корекция на записванията по сметката, посочена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014. Тази корекция се извършва на датата, определена от Комисията.

4.    След 31 юли на шестата година, следваща дадена финансова година, не се вземат под внимание никакви промени, освен по точките, за които е изпратено уведомление в рамките на този срок или от Комисията, или от държавата членка.

5.    Операциите по настоящия член представляват приходни операции по отношение на финансовата година, през която те трябва да бъдат вписани в сметката по член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

Член 14

Изтегляне напред на 1/12 частите

С оглед на специфичните нужди, свързани с покриването на разходите на [ЕФГЗ съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета 16 ,] и в зависимост от паричните наличности на Съюза, държавите членки могат да бъдат приканени от Комисията да изтеглят с не повече от два месеца напред през първото тримесечие на финансовата година записването на 1/12 или част от 1/12 от сумите в бюджета за собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаса.

Съгласно трета алинея, с оглед на специфичните нужди, свързани с покриването на разходите на [европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета 17 ], и в зависимост от паричните наличности на Съюза, държавите членки могат да бъдат приканени от Комисията да изтеглят напред, през първите шест месеца от финансовата година, записването на допълнителна половина от 1/12 част от сумите в бюджета за собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаса.

Общата сума, която държавите членки могат да бъдат приканени от Комисията да изтеглят напред през един и същи месец съгласно първа и втора алинея, при всички случаи не надвишава сумата, съответстваща на две допълнителни 1/12 части.

След първите шест месеца поисканата месечна сума за записване не може да надвишава 1/12 част от собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и отпадъците от опаковки от пластмаси, като същевременно остава в рамките на сумите, заложени за тази цел в бюджета.

Комисията уведомява за това държавите членки предварително, не по-късно от две седмици преди поисканото записване съгласно първа и втора алинея.

Комисията уведомява държавите членки за намерението си да поиска такова записване достатъчно време предварително и не по-късно от шест седмици преди поисканото записване съгласно втора алинея.

Разпоредбите на член 11, параграф 4 относно сумата, подлежаща на записване през януари всяка година, и разпоредбите на член 11, параграф 5, които се прилагат, ако бюджетът не е окончателно приет преди началото на финансовата година, се прилагат за тези авансови записвания.

Член 15

Лихва върху сумите, предоставени със закъснение

1.    Всяко забавяне при записването на собствения ресурс на база схемата на Европейския съюз за търговия с емисии по сметката, посочена в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, води до плащане на лихва от съответната държава членка.

2.    За собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса лихви се дължат само по отношение на забавянията при записването на следните суми:

а)    суми, посочени в член 11

б)    суми, получени при изчислението по член 13, параграф 1, към момента, определен в трета алинея от параграф 2 от същия член;

в)    суми, произтичащи от специфичните корекции, посочени в член 13, параграф 3;

г)    суми, произтичащи от непредставянето на данни от страна на държава членка; лихвата по корекциите, дължащи се на непредставянето на данни, се изчислява от първия работен ден от месец юни през годината, следваща годината, през която е изтекъл изрично определеният от Комисията срок.

3.    Лихви в размер, ненадвишаващ 500 EUR, не се събират.

4.    Лихвата се начислява, като се прилагат процентите и условията, предвидени в член 12, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 609/2014.

5.    За плащането на лихвите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се прилагат, с необходимите изменения, разпоредбите на член 9, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

Глава V

Управление на паричните средства

Член 16

Изисквания във връзка с управлението на паричните средства и изпълняването на платежни нареждания

Членове 14 и 15 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 се прилагат, с необходимите изменения, по отношение на собствените ресурси, посочени в член 2, параграф 1, буква в), г) и д) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом.

Главата VI

Заключителни разпоредби

Член 17

Процедура на комитета

1.    Комисията се подпомага от Консултативния комитет по собствените ресурси, създаден по силата на член 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 20хх/хххх на Съвета. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.    При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 18

Преходни разпоредби:

1.    Собственият ресурс, посочен в член 2, параграф 1, буква в) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, се изчислява и предоставя от датата, посочена в член 9, пети параграф от посоченото решение. До 15 април предходната година държавите членки предоставят първата прогноза за този собствен ресурс за първата година от прилагането на разпоредбите за собствения ресурс.

2.    Преди последния ден от месеца след влизането в сила всяка държава членка представя на Комисията изчисленията съгласно член 8 за периода от януари 2021 г. до месеца преди влизане в сила на настоящия регламент. За останалите месеци от годината на влизане в сила на настоящия регламент и за годината след това прогнозата за размера на собствения ресурс, посочен в член 2, параграф 1, буква г) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, се представя не по-късно от последния ден от месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

3.    Преди последния ден от месеца след влизането в сила на настоящия регламент всяка държава членка представя на Комисията годишен отчет с размера на собствения ресурс, посочен в член 2, параграф 1, буква д) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом за всяка година от 2021 г. нататък, когато са налични статистически данни, за да се извърши изчислението, посочено в член 9 от настоящия регламент. За другите години до годината след влизане в сила прогнозата за размера на собствения ресурс, посочен в член 2, параграф 1, буква д) от Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом, се представя не по-късно от последния ден от месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на влизане в сила на Решение 20xx/xxxx/ЕС, Евратом.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат за собствения ресурс на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, считано от 1 януари на втората година след началната дата на прилагане на националните разпоредби, с които се транспонира Директивата на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цели

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.6.Срок на действие и финансово отражение

1.7.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите 

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за Регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, схемата на Европейския съюз за търговия с емисии и нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, както и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства

Предложение за Регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз

Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, ЕВРАТОМ) № 1553/89 на Съвета за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност.

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД 18  

Приходна част на бюджета на ЕС (дял 1, „Собствени ресурси“).

1.3.Естество на предложението/инициативата

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 19  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност

1.4.Цели

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Диверсификацията на приходната част на бюджета на ЕС с набор от собствени ресурси се основава на взаимно допълване, което цели да подобри фискалната съгласуваност, устойчивост и справедливост, и да запълни недостига от финансиране в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

1.4.2.Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Конкретна цел №

Не е приложимо

Съответни дейности във връзка с УД/БД

Дял 1: Собствени ресурси

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието на предложението/инициативата върху бенефициерите/ целевите групи.

Наборът от нови собствени ресурси ще осигури нови приходи за бюджета на ЕС, като гарантира истинските собствени ресурси, свързани с основните политики на ЕС (изменение на климата, политика за околната среда, стратегия за пластмасите, кръгова икономика, единен пазар) и ще запълни недостига от финансиране в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

С набор от собствени ресурси структурата на приходната част от бюджета на ЕС се доближава по-скоро до структурата на националните бюджети.

1.4.4.Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Настоящото предложение следва да осигури необходимата рамка за своевременно и правилно предоставяне в полза на бюджета на ЕС на собствените ресурси на база данъка върху добавената стойност (ДДС) по стандартната ставка, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), схемата за търговия с емисии (СТЕ) и отпадъците от опаковки от пластмаса.

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Правилата за предоставянето на бюджета на ЕС на собствените ресурси на база ДДС по стандартната ставка, ОКООКД, СТЕ и отпадъците от опаковки от пластмаса следва да бъдат договорени навреме, за да се създадат условия за навременно въвеждане на набора от нови собствени ресурси.

1.5.2.Добавена стойност от намесата на ЕС

Вж. 1.4.3 по-горе.

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Тези предложения са свързани с Решението за собствените ресурси и Регламент № 609/2014 на Съвета. Заедно те изясняват взаимодействието между разпоредбите за собствените ресурси и законодателните актове относно ДДС, ОКООКД, СТЕ и отпадъците от опаковки от пластмаси.

1.5.4.Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Не е приложимо

1.6.Срок на действие и финансово отражение

◻ Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

   Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

   Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

☑ Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Осъществяване с период на започване на дейност от 1.1.2020 г. до 31.12.2020 г.,

последван от функциониране с пълен капацитет от 1.1.2021 г.

1.7.Планирани методи на управление 20  

Пряко управление от Комисията

от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

Споделено управление с държавите членки

Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

трети държави или органите, определени от тях;

международни организации и техните агенции (да се уточни);

ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

публичноправни органи;

частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Не е приложимо

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Разпоредбите относно мониторинга и докладването във връзка с предоставянето на собствените ресурси на база ДДС по стандартната ставка, ОКООКД, СТЕ и отпадъците от опаковки от пластмаса могат да бъдат намерени в Предложението за Регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз.

2.2.Система за управление и контрол

2.2.1.Установени рискове

Основните потенциални рискове включват: неправилно определяне на собствените ресурси на база ДДС по стандартната ставка, ОКООКД, СТЕ и отпадъците от опаковки от пластмаса, неправилно записване по сметките, забавено предоставяне на ресурса и счетоводни грешки.

2.2.2.Информация за изградената система за вътрешен контрол

В предложението са предвидени методи за контрол, като то включва също и конкретни разпоредби относно административното сътрудничество и процедурата на комитета.

2.2.3.Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка

Вж. точки 2.2.1 и 2.2.2 по-горе.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Разпоредби относно контрола и надзора по отношение на изчисляването на собствените ресурси на база ДДС по стандартната ставка, ОКООКД, СТЕ и отпадъците от опаковки от пластмаса са включени в придружаващите регламенти на Съвета.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

Не се прилага. Предложените нови собствени ресурси не следва да доведат до необходимостта от допълнителни човешки ресурси.

3.2.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

милиарда евро (по текущи цени)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Година
2021

Година
2022

Година
2023

Година
2024

Година
2025

Година
2026

Година
2027

Собствен ресурс на база БНД

102,7

101,5

104,7

101,2

102,6

104,0

105,5

107,0

Традиционни собствени ресурси

22,8

24,0

24,7

25,5

26,4

27,2

28,1

28,9

Собствен ресурс на база ДДС

17,2

22,4

23,1

23,8

24,6

25,4

26,3

27,1

Собствен ресурс на база ОКООКД

-

-

-

15,3

15,8

16,4

16,9

17,5

Собствени ресурси на база СТЕ

-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Собствени ресурси на база пластмаси

-

6,6

6,6

6,6

6,7

6,7

6,7

6,6

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Не е приложимо

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

Вж. метода за изчисляване на всеки собствен ресурс в Работния документ на службите на Комисията. Финансиране на бюджета на ЕС: доклад относно функционирането на системата на собствените ресурси (SWD(2018) 172):

Собствен ресурс от ДДС по стандартната ставка.    стр. 22

Собствен ресурс от ОКООКД    стр. 25

Собствен ресурс от СТЕ    стр. 27

Собствен ресурс от отпадъци от опаковки от пластмаса    стр. 28

(1)    COM(2018) 325 final от 2.5.2018 г.
(2)    Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).
(3)    COM(2018) 327 final от 2.5.2018 г.
(4)    Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 29).
(5)    COM(2018) 322 final от 2.5.2018 г.
(6)    COM(2018) 328 final от 2.5.2018 г.
(7)    Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).
(8)    Решение на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/EС, Евратом) (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105).
(9)    Съветът, по предложение на Комисията и след като се консултира с Европейския парламент и Сметната палата, определя методите и процедурите, съгласно които бюджетните приходи, предвидени по споразуменията относно собствените ресурси на Съюза, се предоставят на Комисията, и определя мерките, които при необходимост трябва да се приложат за удовлетворяване на потребностите от парични средства.
(10)    ОВ C [...],[...] г., стр. [...].
(11)    ОВ C [...],[...] г., стр. [...].
(12)    Решение 20хх/хххх/ЕС, Евратом на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (OВ L [...], [...] г., стр. [...]).
(13)    Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).
(14)    Регламент (ЕС, Евратом) № 20xx/xxxx на Съвета от [ДАТА] за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (OВ L […], […], стр. […]).
(15)    Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011, стр. 13).
(16)    Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (OВ L 347 20.12.2013 г., стр. 608).
(17)    Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).
(18)    УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.
(19)    Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(20)    Информация за методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент може да бъде намерена на уебсайта BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_bg.html