Брюксел,25.4.2018

COM(2018) 234 final

2018/0111(COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст)

{SWD(2018) 127 final}

{SWD(2018) 128 final}

{SWD(2018) 129 final}

{SWD(2018) 145 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.    КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

   Основания и цели на предложението

Общественият сектор в държавите членки на ЕС генерира голямо количество данни, например метеорологични данни, цифрови карти, статистическа и правна информация. Тази информация е ценен ресурс за цифровата икономика. Тя се използва не само като ценна суровина за разработването на основани на данни услуги и приложения, но повишава ефективността при предоставянето на услуги от обществени и частни субекти и спомага за по-голяма информираност при вземането на решения. Поради това от няколко години ЕС насърчава повторната употреба на информацията в обществения сектор (ИОС).

Директива 2003/98/EO на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (наричана по-долу „Директивата за ИОС“) беше приета на 17 ноември 2003 г. Директивата има за цел да улесни повторната употреба на ИОС в целия Съюз, като хармонизира основните условия за повторна употреба и премахне главните пречки пред повторната употреба на вътрешния пазар. С нея се въвеждат разпоредби за недискриминационния подход, таксуването, договореностите за изключителни права, прозрачността, лицензирането, както и практически средства за улесняване намирането и повторната употреба на информация в обществения сектор.

През юли 2013 г Директива 2003/98/ЕО беше изменена с Директива 2013/37/ЕС с цел да се окуражат държавите членки да предоставят за повторна употреба колкото се може повече информационни материали, притежавани от органите в обществения сектор. С измененията се въвежда задължение да се позволява повторната употреба на общодостъпни данни от обществения сектор, да се разширява обхватът на директивата с цел да се включват документи 1 от обществени библиотеки, музеи и архиви, установява се правило за налагане на такси, ограничени до пределни разходи за възпроизвеждане, предоставяне и разпространение на информацията, и се задължават органите от обществения сектор да работят в условия на по-голяма прозрачност по отношение на правилата за таксуване и условията за тяхното прилагане. Изменящите директиви бяха транспонирани в националното законодателство от всички 28 държави членки.

В член 13 от директивата се определя, че Европейската комисия извършва преглед на прилагането на директивата преди 18 юли 2018 г. и съобщава резултатите от прегледа, заедно с всички предложения за изменения. Прегледът бе извършен от Комисията и бе публикуван доклад за оценка 2 . В доклада се прави констатацията, че директивата продължава да допринася за постигането на главните цели на политиката, но са налице множество проблеми, които трябва да бъдат разгледани, за да се използва изцяло потенциалът на информацията в обществения сектор за икономиката и обществото на ЕС. Сред тях са разпоредби за достъп в реално време до динамични данни чрез подходящи технически средства, увеличаване на предлагането на висококачествени данни от обществения сектор за повторна употреба, предотвратяване на възникването на нови форми на изключителни договорености, ограничаване на използването на изключения от принципа за налагане на пределните разходи и се изяснява връзката между директивата за ИОС и някои свързани правни инструменти.

С настоящото предложение се цели да се разгледат посочените проблемни области и да се адаптира директивата към последните достижения в областта на управлението и използването на данни. Общата цел е да се допринесе за укрепване на основаната на данни икономика на ЕС чрез увеличаване на количеството данни в обществения сектор, които са достъпни за повторна употреба, като така се осигурява справедлива конкуренция и лесен достъп до пазари въз основа на информация в обществения сектор и се усилват трансграничните иновации, основани на данни.

Същевременно, преразглеждането на Директивата за ИОС е важна част от инициатива относно достъпността и повторното използване на публични и публично финансирани данни, обявена от Комисията в междинния преглед на цифровия единен пазар (ЦЕП) 3 .

   Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

С предложението се преследват целите, определени в Стратегията за ЦЕП и е в съответствие със съществуващите правни инструменти.

То е съгласувано с действащото законодателство за защита на данните, по-специално Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) 4 и преразгледаните правила за неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации 5 . Ясно е, че връзката между правото в областта на защитата на данните и повторната употреба на информация в обществения сектор — в смисъл, че както органът от обществения сектор, така и прибягващият към повторна употреба на данни трябва изцяло да спазват законодателството за защита на данните — е основна част от правото на Съюза.

С предложението също така се цели да се изясни връзката между Директивата за ИОС и правото sui generis, предвидено в член 7 от Директивата за базите данни 6 . С предложението не се променя защитата, предоставена от член 7 за органите в обществения сектор, които са производители на бази данни, нито пък се променя правното положение съгласно действащата директива, която забранява на органите в обществения сектор да упражняват правото sui generis на закрила, за да забраняват или ограничават повторната употреба на данните, които се съдържат в базите данни.

На последно място, предложението се основава на предложението за регламент относно свободното движение на нелични данни 7 , който, след като бъде приет, ще осигури по-конкурентоспособен и интегриран вътрешен пазар за съхранение на данни и други услуги по обработката им, които допълват разпоредбите на Директивата за ИОС.

   Съгласуваност с другите политики на Съюза

Чрез създаване на подходящи условия за подобряване на достъпа и повторната употреба на данните в обществения сектор в целия Съюз, настоящото предложение допълва други инициативи в рамките на стратегията за цифров единен пазар.

То е в съответствие с ръководството, което Комисията публикува относно обмена на данни между предприятията и между предприятията и обществения сектор 8 , което е продължение на консултацията с обществеността, стартирана със съобщението „Изграждане на европейска икономика, основана на данни“ 9 . Ръководството се отнася до широк кръг въпроси около споделянето на нарастващия обем от данни, които често се създават по автоматизиран начин от машини или процеси, основани на нововъзникващи технологии, като например „интернет на нещата“ (ИН).

Достъпът и повторната употреба на данни в обществения сектор се разглежда като важна движеща сила в областта на големите информационни масиви и изкуствения интелект. В този контекст предложението допълва инициативата за суперкомпютри от следващо поколение, способни да работят десет пъти по-бърз от най-бързия съществуващ днес компютър, които ще бъдат необходими за повторно свързване, съпоставяне и обработка на все по-големи количества данни. ЕС се стреми да заеме водеща позиция в тази област чрез инвестиция от 1 млрд. евро за публично финансиране на съвместно предприятие, което има за цел създаването на мрежа от високопроизводителни компютри до 2023 г. 10 .

Директивата за ИОС е правен инструмент, който позволява изпълнението на хоризонтална политика, която има за цел да улесни повторната употреба на информацията в обществения сектор. Същевременно тя остава в съответствие със секторното законодателство за определяне на условия за достъп до данни и в конкретни области и употреба на такива данни.

Например, достъпът и повторното използване на съответните данни, получени в транспортния сектор, е гарантиран от законодателството относно предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания 11 . В сектора на енергетиката, неотдавнашно предложение за преработване на Директивата за електроенергията 12 включва разпоредби, които дават възможност на потребителите да предоставят на трети страни достъп до данните за потреблението си, докато във сектора на водоснабдяването Комисията предложи разпоредби относно съвместното използване на данни за параметрите на водата в контекста на преразглеждането на Директивата относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека 13 . Макар че тези правила са обосновани от специфични за отделните сектори проблеми и с тях се поставя акцент върху подбрани набори от данни, в предложението се предвиждат хоризонтална рамка, предоставяща минимална хармонизация на условията за повторна употреба между различните области и сектори.

Предложението също така е съгласувано с Директивата INSPIRE 14 и се основава на нея; посочената директива създава правна и техническа рамка за оперативна съвместимост за обмена на държани от публичните органи пространствени данни за целите на политиките в областта на околната среда и политиките и дейностите, оказващи въздействие върху околната среда. Следователно пространствена информация е обхваната както от Директивата за ИОС, така и от Директивата INSPIRE. Независимо от това, докато втората се съсредоточава върху техническия аспект на услугите за достъп до данни, моделите на оперативна съвместимост и задължителния обмен на данни между администрациите, с първата се регулира повторното използване на масиви от пространствени данни, включително условията за повторното им използване от трети страни. За по-голяма правна сигурност предложението се съдържа пояснение относно връзката между двете директиви.

На последно място, с предложението се надграждат инициативите на Комисията в областта на отворения достъп и отворената наука, като например Препоръката относно достъпа до научна информация и нейното съхранение, която беше преразгледана 15 едновременно с Директивата за ИОС. С него също се допълват дейностите за подкрепа на разработването на инструменти и услуги в подкрепа на отворената неука и се популяризира общоевропейски канал за достъп до ресурси в рамките на Европейския облак за отворена наука.

2.    ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

   Правно основание

Директивата за ИОС беше приета въз основа на член 114 от Договора за функциониране на Европейския съюз (95 от Договора за ЕО), тъй като предметът ѝ засяга правилното функциониране на вътрешния пазар и свободното движение на услуги. Следователно, всички изменения на директивата следва да имат същата правна база.

   Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Предложението е в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Това предполага положителна оценка на два аспекта: проверката за необходимост и проверката за добавена стойност за ЕС.

При проверката за необходимост се оценява дали целите на предложението могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки. Премахването на оставащите пречки за свободната повторна употреба на информацията в обществения сектор и едновременното съгласуване на правната рамка към развиващата се социално-икономическа среда не може да бъде постигната от държавите членки, ако те действат поотделно. Вероятно е различаващите се национални правни решения да спрат възходящата тенденция към трансграничната повторна употреба, докато различието в равнището на готовност за употреба на свободно достъпни данни на държавите членки на ЕС ще продължи да съществуват или ще се задълбочава, като оказва отрицателно въздействие върху хомогенността и конкурентоспособността на цифровия единен пазар. Предлаганите действия са пропорционални, тъй като чрез намеса на национално равнище няма може да се постигнат същите резултати (увеличаване на свободния достъп до повторна употреба на ИОС), като същевременно се гарантира благоприятна за конкурентоспособността и недискриминационна среда в целия единен пазар. Предлаганото действие може да се разглежда като следващата стъпка към цялостна достъпност на ИОС за повторна употреба: цел на политиката, приета от държавите членки още през 2003 г. и потвърдена през 2013 г. От друга страна, по отношение на информацията за научни цели, предложението се ограничава до осигуряване на правна възможност за повторна употреба на научноизследователски данни, и само на онези научноизследователски данни, които вече са били достъпни в по силата на задължения съгласно националното законодателство или споразумения с органите за финансиране на научните изследвания. С предложението не се определя набор от единни правила относно начина за осигуряване на достъп до научната информация и нейната повторна употреба, а тази материя се оставя да бъде определена от държавите членки.

Предложението получи също и положителна оценка по отношение на европейската добавена стойност. Това бе ясно потвърдено в процеса оценка на настоящата версия на Директивата за ИОС 16 , при който бе определено, че тя се възприема като важен инструмент, който е имал важна роля за насърчаването на националните органи да предоставят повече данни от обществения сектор в целия ЕС и за създаване на общоевропейски пазар за продукти и услуги на основата на ИОС.

   Пропорционалност

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5 от ДЕС, тъй като то съдържа разпоредби, които не надхвърлят необходимото за решаване на констатираните проблеми и за постигане на неговите цели.

С предложението се въвеждат балансирани, но същевременно целенасочени политически мерки. Тъй като са насочени към новите изисквания в областите, в които промяната е необходима, с тях се намалява ненужното регулиране в области, в които промяната не е от съществено значение, но е трудно бъде въведена. Освен това, логиката на мерките, изпитана при предходното преразглеждане на директивата (да се осигури конкурентен пазар за повторна употреба на ИОС като първа стъпка преди да се наложи задължение да се позволява повторната употреба) се оказа ефективна стратегия, която гарантира последователното постигане на целите за всички групи от организации в приложното поле на директивата, като същевременно даде възможност за продължителен периода на приспособяване.

В придружаващата оценка на въздействието 17 се съдържат допълнителни подробности по отношение на пропорционалността и икономическата ефективност на различните варианти на настоящото законодателно предложение.

   Избор на инструмент

С предложението съществено се изменя Директива 2003/98/ЕО и се добавят редица нови разпоредби. В интерес на яснотата се предлага да се използва метода на преработване. Като се има предвид, че преработваният инструмент е директива, от съображения за последователност на правните текстове и за да се улеснят държавите членки при неговото транспониране, настоящото предложение е също за директива.

3.    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

   Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

Като част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), съществуващата директива за ИОС беше предмет на оценка. В съответствие с насоките за по-добро регулиране при оценката бяха разгледани критериите за ефективност, ефикасност, съгласуваност, важност и европейска добавена стойност на мерките. Също така бяха оценени икономическото, социалното и екологичното въздействие на мерките. Оценката имаше за цел да намери възможностите да се намалят регулаторните разходи и да се опрости съществуващото законодателство, без да влияе отрицателно върху постигането на основните цели на политиката.

Докладът за оценка 18 потвърди, че като цяло Директивата за ИОС функционира добре. Тя продължава да допринася за постигането на основните цели на политиката, които са стимулиране на пазара на цифрово съдържание за основани на ИОС продукти и услуги, насърчаване на трансграничното използване на ИОС и предотвратяване на нарушенията на конкуренцията на пазара на ЕС. Същевременно тя е оказала благоприятно въздействие върху прозрачността, укрепването на позициите на гражданите и ефикасност на обществения сектор.

В доклада обаче се посочва, че съществуват и редица въпроси, които трябва да бъдат разгледани с оглед на използването на целия потенциал на информацията в обществения сектор за европейската икономика и общество: предоставянето в реално време на достъп до данни чрез подходящи технически средства, намаляването на ограниченията, включително финансовите пречки, пред повторната употреба на висококачествени данни в обществения сектор, като се признава, че често важни данни се генерират в контекста на предоставянето на определени услуги от общ икономически интерес от обществени предприятия и публично финансирани научни изследвания, а не от обществения сектор като такъв, съществуването на нови форми на изключителни договорености, използването на изключения от принципа за налагане на такси, непревишаващи пределните разходи, както и връзката между Директивата за ИОС и някои свързани правни инструменти.

   Консултации със заинтересованите страни

Във връзка с преразглеждането на Директивата за ИОС Комисията проведе консултация в периода между юни 2017 г. и края на януари 2018 г. Целта беше да се направи оценка на функционирането на Директивата, да се разгледа обхватът на прегледа и да се обмислят варианти на политиката. По време на консултациите бяха потърсени становищата на притежателите на ИОС (публичните органи) и на ползвателите на такива данни (публични, частни, стопански и нестопански участници).

Първоначалната оценка на въздействието беше публикувана на специалния уебсайт „По-добро регулиране“, като тя беше достъпна за отзиви в продължение на 4 седмици (18 септември — 16 октомври 2017 г.) Седем представители на заинтересованите страни изпратиха отговор.

Обществена консултация онлайн беше публикувана на специалния уебсайт „Консултации“ и беше достъпна за отзиви в продължение на 12 седмици (19 септември — 15 декември 2017 г.) Всички заинтересовани страни, включително правителства, собственици и ползватели на съдържание от обществения сектор, ползватели, прибягващи до повторна употреба със стопанска и нестопанска цел, експерти, членове на академичната общност и граждани, бяха поканени да дадат приноса си. Въпросите в онлайн консултацията обхващаха както оценяването на изпълнението на настоящата директива, така и проблемите, целите и възможните варианти за бъдещето. Респондентите също така имаха възможност да качат документ, например документ за изразяване на позиция. С помощта на редица целенасочени действия Комисията осведоми заинтересованите страни за обществената консултация и ги покани да вземат участие. Бяха получени отзиви от 273 представители на заинтересовани страни. Общо 56 документа, получени до приключването на процеса на консултации – края на януари 2018 г. – бяха взети под внимание.

Като част от процеса на оценка и изготвяне на оценка на въздействието, бяха организирани и редица прояви за заинтересованите страни, за да се намери подход към конкретни проблеми и/или да се набележат специфични заинтересовани страни, в това число открито заседание, проведено на 19 януари 2018 г., на което можеше да присъства всеки, който желае да участва в дебата относно бъдещата директива за ИОС. Освен това бяха проведени няколко ad hoc срещи с представители на заинтересованите страни.

Общото заключение от консултацията е, че въпреки че като цяло Директивата за ИОС функционира добре, има области, които следва да бъдат преразгледани, като наличието на динамични данни, правилата за налагане на такси, по-голямата наличност на ИОС с висока стойност, включително данни от научни изследвания и данни, генерирани в контекста на предоставянето на обществена задача.

   Събиране и използване на експертни становища

Процесът на изготвяне на настоящото предложение бе подкрепен от проучване относно функционирането на Директивата за ИОС (SMART 2017/0061) 19 . Целта на проучването бе да се подпомогне Комисията да направи оценка на съществуващата правна и политическа рамка, приложима по отношение на достъпа до данни и повторната им употреба (оценка на ролята, която Директивата за ИОС е изиграла за насърчаване на повторната употреба на ИОС в Европа) и да провери дали тя би могла да бъде подобрена с оглед на справянето с някои от установените слабости и/или нови проблеми, които са се появили след последния преглед на директивата (по-специално чрез оценка на очакваното въздействие на редица варианти на политиката или комбинации от тях). Проучването беше основано на комбинация от източници и методи, в това число стратегическо изслушване, преглед на документи, събеседване със заинтересованите страни на равнището на ЕС и на национално равнище, работни срещи със заети в обществения сектор и членове на академичната общност, а също и с потребители, прибягващи до повторна употреба на ИОС, участници в основаната на данни икономика, онлайн проучвания с участието публични органи, включително публичните културни институции, образователни и научноизследователски институции, както и общността на потребителите, прибягващи до повторна употреба на данни, а също и анализ на проведената онлайн обществената консултация, стартирана от Комисията.

Като част от подготвителната работа Комисията анализира също и последния доклад за зрелостта на данните със свободен достъп в Европа 20 , който измерва степента на готовност на данните със свободен достъп в цяла Европа чрез поредица от показатели в съответствие с разпоредбите на Директивата за ИОС. Анализът беше допълнен с наличната информация от докладите на държавите членки, получени в рамките на наблюдението на спазването на Директивата за ИОС в съответствие с член 13, параграф 2 от нея. Допълнителна информация от държавите беше получена на заседанието на експертната група по ИОС на държавите членки, проведено на 15 ноември 2017 г., и също на заседанието на Стратегическата група за цифровия единен пазар, проведено на 22 февруари 2018 г.

   Оценка на въздействието

Предложението се основава на оценка на въздействието, която получи положително становище с резерви от страна на Комитета за регулаторен контрол на Комисията на 16 март 2018 г. 21 . Въпросите, повдигнати от Комитета за регулаторен контрол, бяха разгледани в изменената версия на документа на службите на Комисията относно оценката на въздействието 22 , в която в специален раздел подробно се описват измененията, направени с оглед на становището на Комитета за регулаторен контрол.

При оценката на въздействието бяха разгледани следните варианти: а) базов сценарий (запазване на сегашния подход без изменения); б) прекратяване на настоящото действие на ЕС (отмяна на Директивата за ИОС); в) мерки единствено под формата на актове с незадължителен характер; и г) решение под формата на пакет от мерки, който се състои от изменения на Директивата за ИОС и актове с незадължителен характер.

Докато варианти б) и в) бяха отхвърлени на ранен етап, вариант а) беше одобрен като базов сценарий, а вариант г) бе представен като два възможни пакета, като в единия са обхванати всички елементи с по-нисък законодателен интензитет, а в другия — всички елементи с по-висок законодателен интензитет. Обхванатите във всеки пакет елементи бяха употребата на приложно-програмните интерфейси (ППИ), преразглеждането на правилата за таксуване, наличието на данни, получени от публично финансирани научни изследвания и данни – собственост на публични предприятия и частни оператори от сектора на транспорта и комуналните услуги, както и блокирането на данни.

И двата пакета бяха анализирани задълбочено, като бяха сравнени с базовия сценарий. С оглед на доказателствата, представени в оценката на въздействието, като предпочитан вариант беше избран смесен пакет, съчетаващ регулаторна намеса с по-ниска интензивност и актуализиране на съществуващите актове с незадължителен характер, основан на следните елементи:

Динамични данни/ППИ: Въведено чрез актове с незадължителен характер изискване държавите членки да предоставят динамични данни навреме и да въведат програмно-приложни интерфейси (ППИ). По отношение на ограничен брой основни, особено ценни набори от данни (които ще бъдат въведени с помощта на делегиран акт), това изискване ще бъде въведено с актове със задължителен характер.

Налагане на такси: По-строги правила за държавите членки по отношение на прибягването до изключения от общото правило, според което органи от обществения сектор не могат да налагат такси, по-високи от пределните разходи за разпространение. Да се създаде списък на основни особено ценни набори от данни, до които следва да има свободен достъп във всички държави членки (същите набори от данни като по-горе, които следва да се приемат с помощта на делегиран акт).

Данни за сектора на транспорта и този на комуналните услуги: Ще бъдат обхванати само публичните предприятия, но не и частните дружества. Ще се прилага ограничен набор от задължения: предприятията от публичния сектор могат да налагат такси над пределните разходи за разпространение и нямат задължение да дават достъп до данни, които не искат да публикуват.

Научноизследователски данни: Държавите членки ще са длъжни да разработват мерки на политиката за свободен достъп до научни данни, получени в резултат на научни изследвания, финансирани с публични средства, като същевременно запазват гъвкавостта при прилагането на мерките. Директивата за ИОС ще обхваща също така и данни, до които вече е бил осигурен свободен достъп в резултат на мандатите за свободен достъп, като се набляга на аспектите на повторната използваемост.

Неизключителна компетентност: изисквания за прозрачност в случай на публично-частни споразумения, предполагащи използване на информация от обществения сектор (предварителна проверка, например от страна на националните органи за защита на конкуренцията, както и свободен достъп до действителното споразумение).

Това се съчетава с актуализиране на Препоръката относно достъпа до научна информация и нейното съхранение 23 и изясняване на взаимодействието между Директивата за ИОС, директивата относно базите данни и директивата INSPIRE.

Избраният вариант позволява целенасочена и пропорционална намеса, чийто резултат би бил постепенно укрепване на политиката на Комисията за свободен достъп до данни. Смята се, че той ще доведе до значително подобрение в сравнение с базовия сценарий. Той като цяло е приемлив за заинтересованите страни и може реално да бъде осъществен в разумен срок поради липса на значително противопоставяне от страна на държавите членки. Въпреки че ползите от сценарий с по-голямата интензивност на регулаторната намеса бяха сметнати за значителни, този сценарий като цяло беше характеризиран и като отличаващ се с по-ниска осъществимост, по-високи разходи за привеждане в съответствие и с по-големи рискове, свързани с правната и политическата съгласуваност.

   Пригодност и опростяване на законодателството

Предложението представлява важен принос за постигането на целите на REFIT. То засяга две големи групи от заинтересовани страни — ползвателите, които прибягват до повторна употреба и органите, които съхраняват документи от обхвата на директивата, но възлага задължения само на втората група. Като се разглеждат тези задължения, следва да се има предвид, че определени изисквания на Директивата, по-специално отнасящите се до практическите условия и ред за предоставяне на данни, са част от цялостните усилия за цифровизация на публичната администрация 24 , а не са конкретни разходи, свързани с Директивата за ИОС.

Независимо от това, предложението съдържа разпоредби, с които в съответствие с програмата REFIT на Комисията се цели по-нататъшно намаляване на административната тежест и повишаване на икономиите на разходи, свързани с прилагането на директивата, inter alia чрез правила за таксуване и изясняване на взаимодействието с други правни инструменти на ЕС, като например Директивата за базите данни и Директивата INSPIRE. Освен това засиленото използване на приложно-програмни интерфейси и изпреварващото публикуване на динамични данни онлайн ще доведе до намаляване на административната тежест за органите в обществения сектор, тъй като води до по-нисък брой заявки за повторна употреба за обработване, както и до по-нисък риск от жалби (включително съдебни спорове), като същевременно отмяната на задължението за докладване ще намали административната тежест върху органите от публичния сектор на местно, регионално и национално равнище, както и свързаните с нея разходи.

С предложението се цели да се ограничи административната тежест и за притежателите на документи, които влизат в обхвата на Директивата за ИОС в резултат на настоящата инициатива. За документи, съхранявани от някои публични предприятия, които предоставят услуги от общ икономически интерес, предложението ограничава въздействието по три начина. Първо, задълженията по настоящата директива се прилагат само доколкото публичното предприятие е взело решение да предостави определени документи за повторна употреба. Второ, процесуалните задължения за обработване на заявка за повторно използване на данни по определен начин и в рамките на определените срокове не се прилагат към тази група притежатели на данни. И на последно място — задълженията за предоставяне на достъп до документи посредством определени технически средства са обект на изключения, ако са твърде обременителни за предприятията. По отношение на данните от научни изследвания, които представляват специфична категория документи, създавани от изследователите, предложението спомага за ограничаване на въздействието, като то се прилага само за онези данни от научни изследвания, за които съответният изследовател вече е положил всички необходими усилия, за да ги направи обществено достъпни и по-специално чрез онлайн хранилища, които са проектирани така, че да се автоматизира разпространението, което прави намесата на изследователя ненужна. Подобни интернет базирани хранилища, които като правило се финансират от академични институции, разполагат обаче със специализиран отдел за помощ с цел да се подпомагат ползвателите, прибягващи до повторна употреба, в случай на технически проблеми с достъпа до съдържащите се в тях документи.

В същото време предложението улеснява значително стопанските субекти (най-вече МСП) да се възползват онлайн и без разходи от достъпа до висококачествени данни. Това ще премахне необходимостта да се отправят индивидуални заявки, както и всякакви разходи във връзка с тях, и допълнително ще спомогне за постигане на целите на REFIT.

   Основни права

Предложението не създава каквито и да било специфични предизвикателства по отношение на съответствието с основните права. Предложението е в съответствие и с правото на защита на личните данни (член 8 от Хартата на основните права).

4.    ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма отражение върху бюджета на Европейския съюз.

5.    ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

   Планове за изпълнение и механизъм за мониторинг, оценка и докладване

Комисията ще наблюдава въздействието на директивата чрез подготвян от Европейския портал за данни редовен преглед на постиженията, който ще служи за изработването на годишен доклад за готовността на свободно достъпните данни.

Клаузата за преразглеждане беше изменена, така че да се даде възможност следващата оценка на въздействието на директивата да се проведе четири години след датата на транспониране на директивата за изменение. Ще бъде извършена оценка с оглед да се провери дали директивата за ИОС е допринесла за постигането на главната цел, която е да допринася за укрепването на основаната на данни икономика на ЕС чрез засилване на положителното въздействие на повторната употреба на данните от обществения сектор за икономиката и обществото.
Тя ще се основава на пет критерия: ефективн
ост, ефикасност, уместност, съгласуваност и добавена стойност за ЕС и ще предоставя основата за оценките на въздействието на евентуални допълнителни мерки.

По отношение на научноизследователските данни националните звена за контакт, създадени съгласно Препоръката относно достъпа до научна информация и нейното съхранение от 17 юли 2012 г., изменена на 25 април 2018 г. 25 , ще представят доклад относно последващите действия.

   Обяснителни документи

Предвид обхвата на предложението и факта, че то се отнася до преработване на съществуваща директива, която е изцяло транспонирана във всички държави членки, изискването на обяснителни документи относно транспонирането не е нито обосновано, нито пропорционално.

   Подробно обяснение на отделните разпоредби на предложението

В глава I се определят материалното приложно поле на директивата и нейният общ принцип.

С преработването обхватът на приложение на директивата за ИОС се разширява, за да обхване и документи, съхранявани от публични предприятия, осъществяващи дейност в областите, определени в Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и от публичните предприятия, осъществяващи дейност като оператори на обществени услуги съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, доколкото те са били извършени само като част от услугите от общ интерес, определени от закон или други задължителни предписания в съответната държава членка.

Обхватът се разширява и върху някои научноизследователски данни, специфична категория документи, изработвани при научни изследвания, по-специално резултати от процеса на научното дирене (експерименти, проучвания и други подобни), които са в основата на процеса на научна дейност, докато публикациите в научни списания продължават да бъдат изключени от обхвата на Директивата за ИОС, тъй като те поставят допълнителни предизвикателства по отношение на управлението на правата. Следователно, ще бъдат ограничени предишните изключения по отношение на документи, притежавани от учебни и изследователски заведения, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, училища и университети, освен университетски библиотеки.

Общият принцип, че документите, попадащи в приложното поле на Директивата за ИОС, се предоставят за повторна употреба за стопански и нестопански цели в съответствие с условията, установени в настоящата директива (член 3), е непроменен по отношение на документите от приложното поле на директивата преди преработването ѝ. По отношение на документи, чийто обхват на прилагане е разширен от преработения вариант, общият принцип се прилага само доколкото съответните публични предприятия са направили документите достъпни за повторна употреба (по същия начин, както в разпоредбите, които понастоящем се прилагат за документи, за които правата върху интелектуалната собственост са притежание на библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи и архиви (член 3, параграф 2 от Директива 2003/98/ЕО изменен с Директива 2013/13/ЕС)), или — в случай на научноизследователски данни — когато научноизследователските данни са предоставени от изследователя посредством уеб-базирано хранилище за научноизследователски данни в резултат от изисквания, наложени на изследователя от организациите, финансиращи научните му изследвания, да позволи достъпа и повторната употреба на тези данни за по-широка публика („Мандат на финансиращия орган за открит достъп “).

В член 1, параграф 6 се разяснява, че т.нар. право sui generis за защита на производителите на бази данни, предвидено в член 7 на Директива 96/9/ЕО за правна закрила на базите данни, не може да бъде изтъквано от орган от обществения сектор, който е носител на авторски права, като основание да се забрани повторната употреба на съдържанието на базата данни.

Глава II (член 4) се изменя, така че да се посочи, че процедурните изисквания не се прилагат за публични предприятия или по отношение на данните от научни изследвания с оглед да се сведе до минимум административната тежест за съответните органи или организации.

Глава III включва поредица от адаптации на условията и начина, по който данните се предоставят за повторна употреба. В член 5 е отчетено нарастващото значение на динамичните („в реално време“) данни и е включено изискването органите от обществения сектор да осигурят достъп до тези данни чрез приложно-програмен интерфейс (ППИ). Член 6 се изменя така, че да определя, че е възможно също и безплатното предоставяне на документи. Безплатното предоставяне на документи се прилага по-специално за научноизследователски данни и набори от данни с висока стойност, определени в съответствие с делегиран акт съгласно член 13. В предложението се признава, че разходите за премахване на личните данни от документи, които съдържат такива данни, може да се включат в изчисляването на разходите. В член 10 се посочва, че държавите членки подкрепят достъпността на научноизследователски данни, като приемат национални политики и съответни действия, чиято цел е осигуряване на свободен достъп до всички получили публично финансиране научноизследователски данни („политики за свободен достъп“). В него също се предвижда, че научноизследователските данни, до които вече има режим на „свободен достъп“ в хранилища на данни, могат да се използват многократно за стопански и нестопански цели в съответствие с разпоредбите на директивата.

Глава IV (член 12) се изменя, за да се уточни, че забраната на изключителните договорености обхваща също и такива договорености, при които изрично не се предоставя изключително право за повторната употреба на документите, но които могат да доведат до положение, при което достъпът е ограничен до един или много малко на брой потребители на данни с повторна употреба.

Добавя се нова глава V, в която се определя специфична категория на набори от данни с висока стойност. Категорията на наборите от данни с висока стойност е съвкупност от документи, към които се прилага настоящата Директивата за ИОС в съответствие с член 1 от нея и чиято повторна употреба е свързана със значителни социално-икономически ползи. Списъкът на тези набори от данни с висока стойност, се определя в делегиран акт съгласно член 290 от ДФЕС. В делегирания акт се определят също и условията за тяхното публикуване и повторна употреба. По принцип, повторната употреба на такива набори от данни с висока стойност следва да бъде безплатна, а за разпространението на динамично съдържание следва да се използват приложно-програмни интерфейси (ППИ). 

ê 2003/98/ЕО (адаптиран)

2018/0111 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност Ö за функционирането на Европейския съюз Õ , и по-специално член 95 Ö 114 Õ от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 26 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 27 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

ò нов

(1)Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 28  е била съществено изменяна. Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)В съответствие с член 13 от Директива 2003/98/ЕО и пет години след приемането на изменящата Директива 2013/37/ЕС Комисията, след консултация със съответните заинтересовани страни, извърши оценка и преглед на функционирането на Директивата в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка 29 .

(3)След консултация със заинтересованите страни и с оглед на резултатите от оценката на въздействието 30 , Комисията смята, че е необходимо да се предприеме действие на равнището на Съюза с цел да се работи по въпросите на оставащите и новите препятствия пред широката повторна употреба на информацията от обществения сектор и финансираната с обществени средства информация в целия Съюз и да се актуализира законодателната рамка с оглед на напредъка на цифровите технологии, например изкуствения интелект и интернета на нещата.

(4)Значителните изменения, въведени в правния текст с цел да се използва целият потенциал на информацията от обществения сектор в полза на европейската икономика и общество, са съсредоточени в следните области: предоставяне на достъп в реално време до динамични данни посредством подходящи технически средства, повишаване на предлагането на висококачествени данни от публичния сектор за повторна употреба, в това число и от публичните предприятия, организациите, осъществяващи научноизследователска дейност и организациите, финансиращи подобна дейност, справяне с появата на нови форми на изключителни договорености, използването на изключения от принципа на налагане на такси, свързани с пределните разходи, и връзката между настоящата директива и някои свързани законови инструменти, в това число Директива 96/9/ЕО 31 и Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 32 .

ê 2003/98/ЕО съображение 1

(5)Договорът предвижда създаването на вътрешен пазар и система, гарантираща, че конкуренцията на вътрешния пазар няма да бъде нарушена. Хармонизиране на правилата и практиките в държавите-членки, свързани с използването на информацията от обществения сектор, допринася за постигането на тези цели.

ê 2013/37/ЕС съображение 1 (адаптиран)

ð нов

(6)ð Общественият сектор в държавите членки събира, произвежда, възпроизвежда и разпространява широка гама информация в много области като например социалната, икономическата, географската, метеорологическата, туризъм, търговия, патентното дело и образованието. ï Документите Ö от изпълнително, законодателно или съдебно естество Õ, предоставени от органите от обществения секторна държавите членки, представляват огромен, разнообразен и ценен фонд от ресурси, който може да бъде от полза за икономиката на знанието.

ê 2013/37/ЕС съображения 2 и 5 (адаптиран)

(7)Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информация в обществения сектор установява Öустанови Õ минимален набор от правила, уреждащи повторната употреба и практическите средства за улесняване на повторната употреба на съществуващи документи, притежавани от органите от обществения сектор в държавите членки Ö , в това число от органи на изпълнителната, законодателната и съдебната власт Õ. От Ö приемането на Õ както през 2003 г. беше приет първият набор правила за повторна употреба на информация от обществения сектор, количеството данни в света, включително данните от обществения сектор, се увеличи експоненциално, като се генерират и събират нови видове данни. Същевременно сме свидетели на продължаващата еволюция в областта на технологиите за анализ, използване и обработка на данни. Тази динамична технологична еволюция прави възможно създаването на нови услуги и приложения, които са основават върху използването, събирането и комбинирането на данни. Правилата, Ö първоначално Õ приети през 2003 г. и Ö и изменени по-късно през 2013 г. Õ, вече не съответстват на бързите промени, в резултат на което съществува риск да бъдат пропуснати икономическите и социалните възможности, предлагани от повторната употреба на данни от обществения сектор.

ê 2003/98/ЕО съображение 2 (адаптиран)

(8)Еволюцията, водеща към развитието на информационно общество, основано , на знаниятаÖ  на данните Õ , дава своето отражение върху живота на всички граждани на Общността, като Ö освен други неща, Õ inter alia им дава възможност да се сдобият с нови пътища за достъп и получаване на знания.

ê 2003/98/ЕО съображение 3 (адаптиран)

(9)Дигиталното съдържание играе важна роля в тази еволюция. Производството на съдържание доведе до нарастване на бързото създаване на работни места през последните години и това е процес, който продължава. Повечето от тези работни места са създадени Ö от новаторски нововъзникнали дружества и МСП Õ в малки новопоявили се дружества.

ê 2003/98/ЕО съображение 4

Общественият сектор събира, произвежда, възпроизвежда и разпространява широка гама информация в много области като например социалната, икономическата, географската, метеорологическата, туризъм, търговия, патентното дело и образованието.

ê 2003/98/ЕО съображение 5 (адаптиран)

(10)Една от главните цели за установяване на вътрешен пазар е създаването на условия, водещи към развитието на услугите на територията на цялата Общност Ö целия Съюз Õ. Информацията в обществения сектор представлява важна отправна точка за продуктите и услугите с цифрово съдържание, който предстои да се превърне в още по-голям източник на съдържание с развитието на съдържанието на безжичните услуги. Широкото презгранично географско покритие предстои също да бъде от основно значение в този контекст. По-шШироките възможности на повторното използване на информацията в публичния сектор следва inter alia да позволи на европейските фирми да използват неговия потенциал като същевременно допринесат за икономическия растеж и създаването на нови работни места.

ê 2013/37/ЕС съображение 4

(11)Разрешаването на повторната употреба на документи, притежавани от орган от обществения сектор, създава добавена стойност за повторните ползватели, за крайните потребители и за обществото като цяло, а в много случаи и за самия орган от обществения сектор, като насърчава прозрачността и отчетността и осигурява обратна връзка с повторните ползватели и крайните потребители, която позволява на съответния орган от обществения сектор да подобри качеството на събираната информация.

ê 2003/98/ЕО съображение 6 (адаптиран)

(12)Съществуват значителни разлики в правилата и практиката в държавите-членки по отношение на експлоатацията на информационните ресурси в обществения сектор, които представляват бариери пред разгръщането на целия икономически потенциал на това ключово средство за документация. Традиционната Практиката в институциите от публичния сектор при експлоатиране на информацията в публичния сектор Ö продължава да е твърде различна в различните държави членки Õ се е развила по напълно различни начини. Този факт следва да се вземе предвид. Във връзка с това следва да се предприеме минимално хармонизиране на националните правила и практика при повторното използване на документи в обществения сектор в случаите, в които разликите между различните национални правилници и практика или липсата на яснота се превръщат в препятствие пред безпрепятственото развитие на вътрешния пазар и нормалното изграждане на информационното общество в Общността.

ê 2013/37/ЕС съображение 3 (адаптиран)

(13)Политиката за свободен достъп до данните, която насърчава широкото наличие и повторната употреба на информация от обществения сектор за частни или търговски цели с минимални или никакви правни, технически или финансови ограничения и която подпомага обмена на информация не само за икономическите оператори, но също така и за обществеността, може да играе важна роля за ускоряване на разработката на нови услуги, основани на новаторски начини за комбиниране и използване на такава информация, за стимулиране на икономическия растеж и насърчаване на социалната ангажираност. Това обаче изисква равнопоставени условия на конкуренция на ниво Съюз по отношение на разрешаването на повторна употреба на документи, което не може да бъде постигнато, ако продължи прилагането на различните правила и практики на държавите членки или на съответните органи от обществения сектор.

ê 2003/98/ЕО съображение 7

(14)Освен това, без минимално хармонизиране на общностно равнище, законодателната дейност на национално ниво, чието начало в редица държави-членки, е вече положено и цели да се даде отговор на технологичните предизвикателства, може да доведе до още по-значителни различия. Въздействието на такива различия и неясноти в законодателствата ще придобиват все по-голямо значение с по-нататъшното развитие на информационното общество, което вече е довело до увеличаване до голяма степен на презграничното използване на информацията.

ê 2013/37/ЕС съображение 6 (адаптиран)

ð нов

(15)Същевременно Държавите членки вече са установили политики на повторна употреба съгласно Директива 2003/98/ЕО и някои от тях възприемат амбициозни подходи за свободен достъп до данни, за да направят повторната употреба на достъпни данни от обществения сектор по-лесна за гражданите и дружествата над минималното ниво, зададено със същата директива. С оглед да се предотврати прилагането на различни правила в различните държави членки, което представлява пречка за трансграничното предлагане на продукти и услуги, както и да се направят сходните публични масиви от данни повторно употребяеми за паневропейски приложения, основани на тях, необходима е поне минимална хармонизация, за да се определи кои публични масиви от данни могат да подлежат на повторна употреба на вътрешния информационен пазар, която да е в съответствие със съответния режим на достъп. ð Разпоредбите на правото на Съюза и националното право, които надхвърлят тези минимални изисквания, по-специално в случаите на секторното законодателство, следва да продължат да се прилагат. Примерите за разпоредби, които надхвърлят минималното равнище на хармонизация съгласно настоящата директива, включват прагови стойности за позволените такси за повторна употреба, които са по-ниски, отколкото праговите стойности, предвидени в член 6, или условия за лицензиране, които са по-малко ограничителни, отколкото посочените в член 8. По-специално, настоящата директива следва да не засяга разпоредбите, които надхвърлят минималното равнище на хармонизация, определено в настоящата директива, както е посочено в делегираните регламенти на Комисията, приети по силата на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт ï

ê 2003/98/ЕО съображение 8

(16)Необходима е обща рамка за условията, от които да се ръководи многократното използване на документите в публичния сектор с цел гарантиране на справедливи, пропорционални и недискриминационни условия за многократното използване на такава информация. Органите от обществения сектор събират, произвеждат, възпроизвеждат и разпространяват документи с цел изпълнение на своите обществени задачи. Използването на такива документи за други цели представлява повторно използване. Политиката на държавите-членки може да надхвърли минималните стандарти, установени в настоящата директива, като по този начин се създадат възможности за по-широка повторна употреба.

ê 2013/37/ЕС съображение 10 (адаптиран)

(17)Ö Настоящата Õ дДиректива 2003/98/ЕО следва да се прилага за документи, чието предоставяне е включено в обществените задачи на съответните органи от обществения сектор съгласно определеното в закона или други задължителни правила на държавата членка. При липсата на такива правила обществените задачи следва да се определят в съответствие с общата административна практика на държавите членки, при условие че обхватът на обществените задачи е прозрачен и подлежи на преразглеждане. Обществените задачи може да бъдат формулирани общо или според конкретния случай за отделни органи от обществения сектор.

ê 2003/98/ЕО съображение 9 (адаптиран)

ð нов

(18)Настоящата директива не съдържа задължение, което позволява повторна употреба на документите. Решението дали да се даде разрешение за многократно използване или не ще зависи от заинтересованите държави-членки или от съответния орган от обществения сектор. Настоящата директива следва да се прилага по отношение на документи, които са достъпни за повторно използване в случаите, когато органите от обществения сектор предоставят лицензии, продават, разпространяват, обменят или предоставят информация. За да се избегнат припокриващите се субсидии, повторното използване следва да включва по-нататъшното използване на документи в рамките на самата организация за дейности, попадащи извън обхвата на обществените задачи на същите. Дейностите, попадащи извън обществената задача, обикновено включват предоставяне на документи, които се произвеждат, и които се продават изключително на търговски начала и то в условията на конкуренция с други документи на пазара. Определението на „документ“ не е предвидено да включва компютърните програми. 

(19)ð В директивата се определя задължение за държавите членки да позволят повторната употреба на всички общодостъпни документи, освен ако достъпът е ограничен или изключен съгласно националните правила за достъп до документи и при спазване на другите изключения, предвидени в настоящата директива. ï Директивата доизгражда съществуващите режими за достъп в държавите-членки и не променя националните правила за достъп до документация. Директивата не се прилага в случаите, в които граждани или предприятия в съответствие със съответния режим за достъп, имат правото да получат даден документ, само ако могат да докажат конкретен интерес. На общностно равнище Ö равнището на Съюза Õ членове 41 (Право на добра администрация) и 42 от Хартата на основните права в Европейския съюз признават правото на всеки гражданин на Съюза, както и на всяко физическо и юридическо лице, пребиваващо в държава-членка или разполагащо с регистрирано седалище в държава-членка, да има достъп до документите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Органите от обществения сектор следва да се насърчават да предоставят за многократно използване всякакви притежавани от тях документи. Институциите от обществения сектор следва да развиват и насърчават многократното използване на документите, включително официалните текстове със законодателен и административен характер в онези случаи, при които институцията от обществения сектор има правото да разрешава тяхното повторно използване.

ò нов

(20)Държавите членки често поверяват предоставянето на услуги от общ интерес на субекти извън обществения сектор, като обаче поддържат висока степен на контрол върху подобни субекти. Същевременно разпоредбите на Директива 2003/98/ЕО се прилага само към документи, притежавани от органи от обществения сектор, докато публичните предприятия са изключени от нейното приложно поле. Това води до незадоволителна наличност за повторна употреба на документи, изготвени при изпълнение на услуги от общ интерес в редица области, по-специално в сектора на комуналните услуги Това също така значително намалява потенциала за създаване на трансгранични услуги, имащи за основа документи, притежавани от публичните предприятия, които предоставят услуги от общ интерес.

(21)Поради това Директива 2003/98/ЕО следва да се измени с цел да се гарантира, че нейните разпоредби могат да се прилагат по отношение на повторната употреба на документите, изготвени при изпълнение на услуги от общ интерес от публични предприятия, извършващи една от дейностите, посочени в членове 8—14 от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 33 , както и от публичните предприятия, извършващи дейност като оператор на обществени услуги съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, публичните предприятия, които извършват дейност като въздушни превозвачи, изпълняващи задължения за предоставяне на обществена услуга в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, и публичните предприятия, развиващи дейност като корабособственици от Общността, изпълняващи задължения за предоставяне на обществена услуга в съответствие с член 4 от Регламент (ЕИО) № 3577/92 от 7 декември 1992 г. относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите членки (морски каботаж.)

(22)Настоящата директива не следва да съдържа задължение, което да позволява повторна употреба на документите, изработени от публични предприятия. Решението дали да се даде разрешение за повторна употреба, или не, ще зависи от съответното публично предприятие. Само след като дадено публично предприятие е взело решение да предостави документ за повторна употреба, то следва да спазва относимите задължения, посочени в глави III и IV от настоящата директива, по-специално що се отнася до форматите, налагането на такси, прозрачността, лицензиите, недискриминацията и изключителните договорености. От друга страна, публичното предприятие не е длъжно да се съобразява с изискванията, посочени в глава II, например правилата, които се прилагат по отношение на обработката на заявките.

(23)Обемът на генерираните научноизследователски данни нараства експоненциално, като самите данни имат потенциал да бъдат повторно използвани и извън научната общност. За да се посрещат нарастващите обществени предизвикателства по ефикасен и цялостен начин, понастоящем е изключително важно и спешно да има достъп до данни от различни източници, сектори и дисциплини, като те трябва да могат да се смесват и използват повторно. Научноизследователските данни включват статистически данни, резултати от опити, измервания, теренни наблюдения, резултати от проучвания, записи от разговори и изображения. Те включват метаданни, спецификации и други цифрови обекти. Научноизследователските данни са различни от научните статии, в които се оповестяват и коментират научни резултати, получени от научноизследователска дейност. В продължение на много години, свободният достъп и наличието за повторна употреба на резултатите от научните изследвания, получили публично финансиране, бяха предмет на специални инициативи на политиката. Политиките за свободен достъп имат по-специално за цел да предоставят на изследователите и на обществеността като цяло достъп до научноизследователски данни на възможно най-ранен етап от процеса на разпространение и да позволят тяхното използване и повторно използване. Свободният достъп спомага за повишаването на качеството, намалява необходимостта от ненужно дублиране на изследванията, ускорява развитието на научния прогрес, помага в борбата срещу измамите в научната област и като цяло може да способства за икономическия растеж и иновациите. Наред със свободния достъп, планирането на управлението на данни бързо се превръща в стандартна научна практика, която има за цел да гарантира лесни за намиране, достъпни, съвместими данни и годни за повторна употреба данни („принципи FAIR“).

(24)Поради обяснените по-горе причини е подходящо да се установи задължение за държавите членки да приемат политика на свободен достъп по отношение на резултати от научни изследвания, ползвали публично финансиране и да гарантират, че тези политики се изпълняват от всички научноизследователски организации и организации за финансиране на научните изследвания. Политиките за свободен достъп обикновено дават възможност за редица изключения от даването на свободен достъп до резултатите от изследванията. На 17 юли 2012 г. Комисията прие Препоръка относно достъпа до научна информация и нейното съхранение 34 , актуализирана на 25 април 2018 г., в която наред с другото се описват значими елементи на политиките за свободен достъп. В допълнение, условията, при които определени изследователски резултати могат да бъдат използвани повторно, следва да бъдат подобрени. Поради тази причина някои задължения, произтичащи от настоящата директива, следва да обхванат и научноизследователски данни, получени в резултат от научноизследователска дейност, субсидирана с публични средства или съфинансирана от публични и частни субекти. Във връзка с това обаче, следва да бъдат надлежно взети предвид опасенията във връзка с неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, търговската тайна, националната сигурност, законните търговски интереси и правата върху интелектуалната собственост на трети страни. За да се избегне административната тежест, подобни задължения следва да се прилагат само по отношение на данни от научни изследвания, които вече са направени публично достояние от изследователите. Други видове документи, притежавани от научноизследователски организации и организации за финансиране на научните изследвания следва да продължат да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива.

ê 2003/98/ЕО съображение 10 (адаптиран)

(25)Определенията на „орган от обществения сектор“ и „орган, ръководен от общественото право“ са взети от Директивите за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 35  (92/50/ЕИО 36 , 93/36/ЕИО 37 и 93/37/ЕИО 38 и 98/4/ЕО 39 ). Обществените предприятия не са обхванати от тези дефиниции.

ê 2003/98/ЕО съображение 11 (адаптиран)

(26)Настоящата директива установява общо определение на термина „документ“, което е в съответствие с посоките на развитието на информационното общество. Определението покрива всякакъв вид отразяване на действия, факти или информация — както и всеки сбор от такива дейности, факти или информация — независимо от носителя на същите (отпечатан на хартия или съхранен в електронна форма или като звукозапис, видеозапис или аудиовизуален запис), притежаван от органите от обществения сектор. Ö Определението на „документ“ не е предвидено да включва компютърните програми. Õ Документ, притежаван от институция от обществения сектор, представлява документ, при който институцията от обществения сектор има правото да разреши повторна употреба.

ê 2003/98/ЕО съображение 12 (адаптиран)

ð нов

(27)ð Органите от обществения сектор изпреварващо предоставят все повече документи за повторна употреба, като осигуряват откриваемост и действителната наличност на метаданни и съдържание. Документите следва да се предоставят за повторно използване също и след искане от страна на потребител. ï Ö В тези случаи Õ Ссрокът за отговор на исканията за повторно използване следва да бъде разумен и да съответства Ö отговаря Õ на еквивалентен срок за искания на достъп до документа съгласно съответните режими на достъп. ðПубличните предприятия, учебните заведения, научноизследователските организации и организациите за финансиране на научните изследвания следва обаче да са освободени от това изискванеï Разумните срокове в целия Съюз ще стимулират създаването на нови агрегирани информационни продукти и услуги на паневропейско ниво. След като бъде подадено искане за повторно използване, институциите в обществения сектор предоставят документите за достъп за такива срокове, които да позволяват експлоатирането на техния пълен икономически потенциал. Това е от особено значение за динамичното съдържаниеÖ динамичните данни Õ(например Ö включително Õ данни за движението, Ö , спътникови данни, метеорологични данни Õ), икономическата стойност на което зависи от непосредствения достъп на информацията, както и от редовното ѝ актуализиране. ð Динамичните данни следва да бъдат предоставени посредством приложно-програмен интерфейс непосредствено след придобиването им, така че да се улесни развитието на приложения за интернет, а също и на мобилни и облачни приложения въз основа на такива данни. Когато това не е възможно поради технически или финансови ограничения, институциите в обществения сектор предоставят документите за достъп в срок, който да позволява експлоатирането на техния пълен икономически потенциал. ï В случай, че следва да се използва лицензия, навременното предоставяне на документите може да бъде част от условията на лицензията.

ò нов

(28)За да се получи достъп до данните, предоставени за повторна употреба по силата на настоящата директива, е необходимо да се използват подходящи и добре проектирани приложно-програмни интерфейси (ППИ). Приложно-програмният интерфейс описва вида на данните, които могат да бъдат получени, начина да бъдат получени, а също и формата, в който ще бъдат получени. Той има различни равнища на сложност и може да представлява обикновена връзка към база данни за извличане на специфични набори от данни, уеб интерфейс, или по-сложни структури. Налице е обща стойност в повторната употреба и споделянето на данни с помощта на подходящо използвани приложни-програмни интерфейси, тъй като те ще помогнат на разработчиците и нововъзникналите дружества да създават нови услуги и продукти. Те са също така и основна съставка на създаването на значими екосистеми около активите от данни, които често пъти са неизползвани. Създаването и употребата на ППИ трябва да се основават на няколко принципа: стабилност, поддръжка през целия жизнен цикъл, еднаквост на употребата и стандартите, удобство за ползвателите, а също и сигурност. По отношение на динамичните данни, т.е. онези, които често се актуализират, в редица случаи — в реално време, органите от обществения сектор и публичните предприятия ги предоставят за повторна употреба с помощта на подходящи ППИ непосредствено след тяхното получаване.

ê 2003/98/ЕО съображение 13 (адаптиран)

ð нов

(29)Възможностите за повторно използване могат да бъдат усъвършенствани чрез ограничаване необходимостта от цифровизиране на документите на хартиен носител или от обработка на цифрови файлове с цел постигане на взаимна съвместимост между двата вида документация. Следователно, органите от обществения сектор следва да предоставят документите за достъп във всякакъв предварително съществуващ формат или на всякакъв език с електронни средства, там където това е възможно и уместно. Органите от обществения сектор следва да разглеждат положително исканията за извлечения от съществуващи документи в случаите, в които подаването на такова искане би било свързано с извършването само на обикновена операция. Въпреки това органите от обществения сектор, следва да не се задължават да предоставят извлечения от документ в случаите, в които с това са свързани непропорционално много усилия. За улесняване на повторното използване, органите от обществения сектор следва да предоставят достъп до своите собствени документи във формат, който, доколкото е възможно и подходящо, не зависи от използването на специфичен софтуер. В случаите, в които е възможно и уместно, органите от обществения сектор следва да вземат предвид възможностите за повторното използване на документи от страна на и в полза на Ö лица Õ хора с увреждания ð като използват достъпни формати, за да предоставят информацията ï .

ê 2013/37/ЕС съображение 20

ð нов

(30)За улесняване на повторната употреба органите от обществения сектор, когато е възможно и целесъобразно, следва да предоставят документите ð , включително публикуваните на уебсайтове, ï в отворени и машинночетими формати и заедно с метаданните им с възможно най-голяма точност и изчерпателност, във формат, който да гарантира оперативна съвместимост, т.е. чрез обработката им по начин, съответстващ на принципите, които уреждат изискванията за съвместимост и използваемост на пространствената информация съгласно Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 40  от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

ò нов

(31)Следва да се счита, че даден документ е в машинночетим формат, ако е под формата на файл, който е структуриран така, че да позволява лесното му идентифициране, разпознаване и извличане на специфични данни чрез програмни приложения. Данните, кодирани във файлове, които са структурирани в машинночетим формат, се смятат за машинночетими данни. Машинночетимите формати могат да бъдат отворени или да бъдат защитени от право на собственост; те могат да бъдат официални стандарти или не. Документи, кодирани във файлов формат, който ограничава автоматичната обработка поради факта, че данните не могат въобще или не могат лесно да бъдат извлечени от тези документи, не следва да се считат за такива в машинночетим формат. Държавите членки, по целесъобразност и съобразно възможностите, следва да насърчават използването на отворени, машинночетими формати.

ê 2013/37/ЕС съображение 22 (адаптиран)

ð нов

(32)ð Таксите за повторна употреба на документи представляват сериозно препятствие пред навлизането на пазара на новосъздадени предприятия и МСП. Поради това документите следва да бъдат предоставяни за повторна употреба, без да се налагат такси и , ï аАко таксите са ð необходими ï органите от обществения сектор налагат такси за повторната употреба на документи, тези такси Ö те Õ по принцип следва да бъдат ограничени до пределните разходи. ð В изключителни случаи ï Все пак, следва да се вземе предвид нуждата да не се пречи на нормалното функциониране на органите от обществения сектор, които трябва да генерират приходи за покриване на значителна част от своите разходи, свързани с изпълнението на обществените им задачи, или на разходите, свързани със събирането, изготвянето, възпроизводството и разпространението на определени документи, предоставяни на разположение за повторна употреба. ð Ролята на публичните предприятия в конкурентна икономическа среда също следва да се има предвид. ï В такива случаи органите от обществения сектор ð и публичните предприятия ï Ö поради това Õ следва да могат да налагат такси над пределните разходи. Такива такси следва да се определят в съответствие с обективни, прозрачни и подлежащи на проверка критерии, а общите приходи от предоставянето и разрешаването на повторна употреба на документи не следва да надвишават разходите за събиране, изготвяне, възпроизводство и разпространение, наред с получаването на разумна възвръщаемост от инвестицията. ð Когато е приложимо, разходите за анонимизиране на личните данни или на търговската информация с чувствителен характер също се включват в допустимите разходи.  ïИзискването за генериране на приходи с цел покриване на значителна част от разходите на органите от обществения сектор, свързани с изпълнението на обществените им задачи, илиð обхватът на услугите от общ интерес, поверени на публични предприятия ï на разходите, свързани със събирането, изготвянето, възпроизводството и разпространението на определени документи, не е необходимо да бъде правно изискване, а може да произтича например от административни практики на държавите членки. Това изискване следва да се преглежда редовно от държавите членки.

ê 2013/37/ЕС съображение 23

ð нов

(33)Библиотеките, музеите и архивите следва също така да могат да налагат такси над пределните разходи, за да не се препятства нормалното им функциониране. В случая на тези органи от обществения сектор общите приходи от предоставянето и разрешаването на повторна употреба на документи през съответния отчетен период не следва да надвишават разходите за събиране, изготвяне, възпроизводство, разпространение, съхранение и уреждане на правата върху документите, наред с разумната възвръщаемост на инвестицията. ð Когато е приложимо, разходите за анонимизиране на личните данни или на търговската информация с чувствителен характер също се включват в допустимите разходи. ïЗа целите на библиотеките, музеите и архивите и при отчитане на техните особености, цените, определяни от частния сектор за повторната употреба на идентични или подобни документи, могат да се вземат предвид при изчисляване на разумната възвръщаемост на инвестицията.

ê 2013/37/ЕС съображение 24

(34)Горните граници за таксите, определени в настоящата директива, не засягат правото на държавите членки да прилагат по-ниски такси или изобщо да не събират такси.

ê 2013/37/ЕС съображение 25

(35)Държавите членки следва да определят критериите за налагането на такси над пределните разходи. В тази връзка държавите членки могат, например, да определят такива критерии в националните правила или могат да посочат съответен орган или органи, различни от органа от обществения сектор, които да отговарят за определянето на тези критерии. Този орган следва да бъде организиран в съответствие с конституционните и правните системи на държавите членки. Той може да бъде съществуващ орган с бюджетни изпълнителни правомощия и политическа отговорност.

ê 2003/98/ЕО съображение 14 (адаптиран)

Там, където услугата е платена, общият приход следва да не надхвърля общите разходи за събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението на документите плюс разумен доход от инвестицията като се обърне необходимото внимание на изискванията към самофинансирането на заинтересования орган от обществения сектор, където това е приложимо. В производството се включва създаването и събирането, а разпространението е възможно да включва също подкрепа в полза на потребителя. Възстановяването на разходите, доминирано от разумен доход от инвестицията, в съответствие с приложимите счетоводни принципи и съответния метод за изчисляване на разходите на въпросният орган от обществения сектор, представлява горната граница на таксата като следва да се изключи възможността за формиране на всякакви прекалено високи такси. Горната граница за таксите, установена в настоящата директива, не накърнява правото на държавите-членки или институциите от обществения сектор да прилагат по-ниски такси или да извършват услугата безплатно, като държавите-членки, от своя страна, следва да насърчават институциите от обществения сектор да предоставят наличните документи срещу такси, които да не превишават пределната стойност на възпроизводството и разпространението на документите.

ê 2003/98/ЕО съображение 15 (адаптиран)

ð нов

(36)Гарантиране на яснотата и обществената достъпност на условията за повторно използване на документите в обществения сектор е предпоставка за развитието на информационния пазар на територията на цялата ОбщностÖ Целия Съюз Õ. Във връзка с това следва ясно да се информират потенциалните потребители за всички условия, свързани с повторното използване на документите. Там където е уместно, държавите-членки следва да насърчават създаването на показалци, на наличните документи, достъпни онлайн в Интернет, с което да стимулират и улеснят заявките за повторно използване. Заявителите за повторна употреба на документи ð притежавани от субекти, различни от публични предприятия, учебни заведения, научноизследователски организации и организации за финансиране на научните изследвания  ï следва да бъдат информирани относно достъпните средствата за компенсация, свързани с решенията или практиките, които се отнасят за тях. Това ще бъде от особена важност за малките и средни предприятия, които е възможно да не са запознати с начините за взаимодействие с органите от обществения сектор от останалите държави-членки и съответните средства за компенсиране на изискванията ред.

ê 2013/37/ЕС съображение 28

(37)Средствата за правна защита следва да включват възможността за преразглеждане от безпристрастен орган по преразглеждане. Този орган може да бъде вече съществуващ национален орган, като например националния орган по конкуренцията, националния орган по достъпа до документи или национален съдебен орган. Този орган следва да бъде организиран в съответствие с конституционните и правните системи на държавите членки и не следва да пречи на използването на средствата за правна защита, с които по правило разполагат заявителите за повторна употреба на документи. Все пак той следва да е различен от механизма на държавата членка, с който се определят критериите за налагане на такси над пределните разходи. Средствата за правна защита следва да включват възможността за преразглеждане на отрицателни решения, както и на решения, които позволяват повторната употреба, но все пак могат да засягат заявителите по друг начин, по-специално чрез прилагането на правила за налагане на такси. Процесът на преразглеждане следва да бъде бърз, в съответствие с потребностите на бързо променящия се пазар.

ê 2003/98/ЕО съображение 16

(38)Предоставянето на обществен достъп за всички налични документи, притежавани от обществения сектор — засягащи не само политическия процес, но също и правния и административния процес — е фундаментален инструмент за разширяване правото на осведоменост, което представлява основен принцип на демокрацията. Тази цел е приложима за институциите на всички нива, местно, национално и международно.

ê 2003/98/ЕО съображение 17

(39)В някои случаи повторното използване на документите се осъществява, без за това да бъде предоставяна лицензия. В други случаи се издава лицензия, в която се налагат условия за повторното използване на документи от лицето, на което е издадена лицензия, които условия са свързани с такива въпроси като надеждност, правилно използване на документите, гарантиране на непромяна съдържанието на документите и признаване и позоваване на източника. В случай, че органите от обществения сектор издават лицензии за повторно използване на документи, условията по лицензията следва да са справедливи и прозрачни. Стандартните лицензии, които са на разположение онлайн в Интернет, също могат да играят важна роля в това отношение. Следователно държавите-членки следва да предвидят наличност на такива стандартни лицензии.

ê 2003/98/ЕО съображение 18

(40)В случай, че компетентният орган реши да премахне режима на повторна употреба за някои документи или да прекрати актуализирането на тези документи, същият следва да публикува такива решения с електронни средства при първа възможност и в най-кратки срокове.

ê 2003/98/ЕО съображение 19

(41)Условията за повторно използване следва да бъдат недискриминиращи за сравними категории повторно използване. Тези условия, например, следва да не препятстват безплатния обмен на информация между органите от обществения сектор при изпълнението на обществени задачи, докато същевременно останалите потребители заплащат такса за повторно използване на същите документи. Освен това, тези условия следва да не препятстват приемането на диференцирана политика за таксуване на различните видове повторно използване на документи с търговска и нетърговска цел.

ê 2013/37/ЕС съображение 26

(42)Във връзка с всяка повторна употреба на даден документ, органите от обществения сектор могат да налагат условия, когато това е уместно, чрез лицензия, като например посочване на източника и потвърждение за това дали документът е променян по някакъв начин от повторния ползвател. Лицензиите за повторна употреба на информация от обществения сектор следва да поставят възможно най-малко ограничения за повторната употреба, като например ги ограничат до посочване на източника. Важна роля в това отношение имат отворените лицензии, предоставени онлайн, които гарантират по-широки права на повторна употреба без технически, финансови или географски ограничения и се основават на отворени формати за данни. Поради това държавите членки следва да насърчават използването на отворени лицензии, които в крайна сметка следва да се превърнат в обща практика в целия Съюз.

ê 2003/98/ЕО съображение 20

(43)Органите от обществения сектор следва да спазват правилата за конкуренция, когато установяват принципите за повторно използване на документи, като, доколкото е възможно, избягват сключването на изключителни споразумения с частни партньори. Освен това, с цел предоставяне на услуги от общ икономически интерес, понякога може да се окаже необходимо прилагането на изключително право за многократното използване на документи в обществения сектор. Такъв може да бъде случаят, в който нито един търговски издател не е съгласен да публикува информацията без такова изключително право.

ê 2013/37/ЕС съображение 31

ð нов

(44)ð Съществуват множество споразумения за сътрудничество между библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи, архиви и частни партньори, които включват цифровизация на културните ресурси, като на частните партньори се предоставят изключителни права. Практиката показа, че тези публично-частни партньорства могат да улеснят пълноценното използване на културните сбирки и същевременно да ускоряват достъпа на гражданите до културното наследство. Поради това е целесъобразно да се вземат предвид съществуващите различия в държавите членки по отношение на цифровизацията на културните ресурси с помощта на специален набор от правила, отнасящи се до споразуменията за цифровизацията на такива ресурси.  ï Когато дадено изключително право е свързано с цифровизация на културни ресурси, може да е необходим определен период на изключителност, в който това право да предоставя на частния партньор възможност за възвръщане на инвестицията му. Този период обаче следва да бъде ограничен във времето и да е възможно най-кратък, за да се спази принципът, че представляващите обществено достояние материали следва да останат обществено достояние и след като бъдат цифровизирани. Периодът на изключителното право на цифровизиране на културните ресурси по принцип не следва да надвишава 10 години. Всеки период на изключителност, който надвишава 10 години, следва да подлежи на преразглеждане, като се вземат предвид технологичните, финансовите и административните промени в средата след постигането на договореността. Освен това всяко публично-частно партньорство за цифровизацията на културните ресурси следва да предоставя на партньорската културна институция пълните права по отношение на употребата на цифровизираните културни ресурси след прекратяване на договореността.

ò нов

(45)Договореностите между притежателите на данни и ползвателите на данни, предоставени за повторна употреба, при които не се предоставят изрично изключителни права, но за които може разумно да се очаква да ограничат наличността на документи за повторна употреба, следва да бъдат предмет на допълнителен контрол от страна на обществеността и поради това следва да бъдат публикувани най-малко два месеца преди влизането им в сила, за да се даде на заинтересованите страни възможност да изискат повторната употреба на документите, обхванати от договореността, и за да предотвратят опасността от ограничаване на обхвата на потенциалните ползватели. Такива договорености следва да се предоставят на обществеността след сключването им в окончателния им вариант, за който страните са се споразумели.

(46)С настоящата директива се цели да се сведе до минимум рискът от създаване на прекомерно стартово предимство, което може да ограничи броя на потенциалните потребители на данни, предоставени за повторна употреба. Въпреки че договорните споразумения могат — освен задълженията на държавите членки съгласно настоящата директива да предоставят документи — да доведат до прехвърляне на ресурси на държавата членка по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, настоящата директива не засяга прилагането на правилата за държавната помощ и другите правила относно конкуренцията, посочени в членове 101—109 от Договора. От правилата за държавна помощ, съдържащи се в членове 107—109 от Договора следва, че държавата следва да проверява ex ante дали в съответните договорни споразумения е налична държавна помощ и да гарантират, че те са в съответствие с правилата за държавна помощ.

ê 2003/98/ЕО съображение 21 (адаптиран)

ð нов

(47)Настоящата директива Ö не накърнява и Õ следва да се осъществява и прилага в пълно съответствие с принципите,Ö правото на Съюза, Õ свързано със защитата на личните данни в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни 41  Ö включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 42 и Директива 2002/58/ЕО Европейския парламент и на Съвета 43  Õ . ð Анонимизацията е средство да се намери компромис между ползите от предоставянето на колкото се може повече информация от обществения сектор за повторна употреба, от една страна, и задълженията, произтичащи от законодателството за защита на данните, от друга, но тя си има цена. Подходящо е тази цена да се разглежда като един елемент от разходите, които следва да се приемат за пределен разход за разпространението, определен в член 6 от настоящата директива.  ï

ê 2003/98/ЕО съображение 22

(48)Правата върху интелектуалната собственост на трети страни не са засегнати от настоящата директива. За да се избегнат евентуални съмнения терминът „права върху интелектуалната собственост“ се отнася само за авторското право и свързаните с него права (включително формите на защита sui generis). Настоящата директива не се прилага по отношение на документи, върху които се разпростират правата на индустриална собственост, каквито са патентите, регистрираният дизайн и запазените марки. Директивата не засяга съществуването, нито притежаването на правото върху интелектуална собственост на органите от обществения сектор, нито ограничава упражняването на тези права по какъвто и да било начин извън границите, установени с настоящата директива. Задълженията, наложени с настоящата директива, следва да се прилагат само дотолкова, доколкото тези задължения са съвместими с разпоредбите на международните споразумения за защита на правата върху интелектуална собственост, и по-специално с Бернската конвенция за защита на литературни и художествени произведения (Бернската конвенция) и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правото върху интелектуална собственост (Споразумението TRIPS). Органите от обществения сектор, въпреки това, следва да упражняват своето авторско право върху интелектуална собственост по такъв начин, който да улеснява повторното използване.

ê 2013/37/ЕС съображение 9 (адаптиран)

(49)Като се вземат предвид правото на Съюза и международните задължения на държавите членки и на Съюза, по-специално съгласно Бернската конвенция за защита на литературни и художествени произведения и Споразумението Ö за свързани с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост Õ за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост, документи, за които правата върху интелектуалната собственост са притежание на трети страни, следва да се изключат от обхвата на Ö настоящата Õ директива 2003/98/ЕО. Ако трета страна е била първоначалният притежател на право на интелектуална собственост върху документ, който е съхраняван от библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи и архиви и срокът на закрила на тези права още не е изтекъл, за целите на настоящата директива същият документ следва да се разглежда като документ, за който правата върху интелектуалната собственост са притежание на трети страни.

ê 2013/37/ЕС съображение 12 (адаптиран)

(50)Ö Настоящата Õ директива 2003/98/ЕО следва да не засяга правата, включително имуществените и неимуществените права, с които служителите на органи от обществения сектор се ползват съгласно националните правила.

ê 2013/37/ЕС съображение 13

(51)Освен това, ако даден документ бъде предоставен за повторна употреба, съответният орган от обществения сектор следва да запази правото си да използва документа.

ê 2003/98/ЕО съображение 23

(52)Инструментите, които помагат на потенциалните потребители да намират документи за повторно използване наред с условията за повторно използване могат в значителна степен да улеснят презграничното използване на документи от обществения сектор. Следователно, държавите-членки следва да гарантират наличието на практически разпоредби, които да подпомагат потребителите при търсенето на документи за повторно използване. Примери за такива практически разпоредби могат да бъдат списъци, на разположение свободно онлайн, с наличните за повторно използване основни документи (документи, които се използват повторно с повишен интерес или които имат потенциал за повишена повторна употреба), както и портални интернет страници, които са свързани с децентрализирани списъци с материали.

ê 2003/98/ЕО съображение 24

ð нов

(53)Настоящата директива не засяга Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество  44 и Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. относно правната защита на базите данни 45 . В настоящата директива са посочени условията, в рамките на които органите от обществения сектор могат да упражняват своите права върху интелектуална собственост на вътрешния информационен пазар, когато позволяват повторното използване на документи. ðПо-специално, когато органи от обществения сектор са носители на правото, предвидено в член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, те не го упражняват с цел да предотвратят или ограничат повторната употреба на данните, които се съдържат в базите данни.ï

ê 2013/37/ЕС съображение 27 (адаптиран)

(54)Комисията подкрепи разработването на онлайн Ö Доклад за зрелостта на данните със свободен достъп Õ индекс за информацията от обществения сектор със съответните показатели за изпълнение във връзка с повторната употреба на информация от обществения сектор във всички държави членки. Редовната актуализация на тозиÖ доклад Õ индекс ще допринесе за обмена на информация между държавите членки и за предоставянето на информация относно политиките и практиките в целия Съюз.

ê 2013/37/ЕС съображение 35

ð нов

(55)Необходимо е да се гарантира, че държавите членки ð наблюдават ï докладват на Комисията за степента на повторна употреба на информация от обществения сектор, условията, при които тя се предоставя, и практиките за правна защита.

ê 2013/37/ЕС съображение 29

ð нов

(56)Комисията ð може ï следва да подпомага последователно държавите членки при прилагането на настоящата директива чрез издаването ð и актуализирането ï на насоки след консултации със заинтересованите страни, по-специално относно препоръчителни стандартни лицензии, бази данни и таксуване за повторната употреба на документите.

ê 2013/37/ЕС съображение 15

ð нов

(57)Една от основните цели за изграждането на вътрешния пазар е създаването на благоприятни условия за развитието на услуги, които да се предлагат на територията на целия Съюз. Библиотеките, музеите и архивите притежават значително количество ценни информационни ресурси от обществения сектор, особено след като проектите за цифровизация доведоха до увеличаване на количеството на цифровите материали в обществената сфера. Тези сбирки на културното наследство и свързаните с тях метаданни представляват потенциална основа за продукти и услуги с цифрово съдържание и предлагат огромен потенциал за иновативна повторна употреба в някои сектори, като например образованието и туризма. ð Други видове културни институции (като например оркестри, опери, балети и театри), включително и архивите на тези институции, следва да останат извън обхвата поради тяхната специфика на „сценични изкуства“ и факта, че почти всички техни материали са обхванати от правата върху интелектуалната собственост на трети страни и следователно ще продължат да остават извън приложното поле на посочената директива. ï По-широките възможности за повторната употреба на обществени материали от областта на културата следва, наред с другото, да допринасят за използването на потенциала на тези материали от дружествата в Съюза, като допринасят за икономическия растеж и създаването на нови работни места.

ò нов

(58)С цел да се създадат условия за подпомагане на повторната употреба на документи, свързана със значителни социално-икономически ползи с особено голяма добавена стойност за икономиката и обществото, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на приемането на списък на особено ценните набори данни между документите, за които се прилага настоящата директива, заедно с реда и условията на тяхното публикуване и повторна употреба. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(59)Обхващащият целия ЕС списък с набори от данни, които имат потенциала да генерират социално-икономически ползи, както и хармонизираните условия за повторна употреба са важен фактор за създаване на трансгранични приложения и услуги. При съставянето на списъка Комисията следва да проведе подходящи консултации, включително и на експертно равнище. В списъка следва да се вземе предвид секторното законодателство, което вече урежда публикуването на набори от данни, както и категориите, посочени в техническото приложение към Хартата на Г-8 за свободно достъпните данни и в Известие на Комисията 2014/C 240/01.

(60)С оглед да се гарантира максималното им въздействие и за улесняване на повторната употреба, наборите от данни с висока значимост следва да се предоставят за повторна употреба с минимални правни ограничения и безвъзмездно. Те следва също така да се направят достъпни чрез приложно-програмни интерфейси, когато наборът от данни съдържа динамични данни.

ê 2003/98/ЕО съображение 25 (адаптиран)

Тъй като целите на предлаганите действия, а именно създаването на информационни продукти и услуги на територията на Общността, базирани на документи на органите от обществения сектор и разширяването на презграничното използване на документи на органите на обществения сектор от страна на частни фирми за информационни продукти и услуги с добавена стойност, както и ограничаване нарушение на конкуренцията на пазара на Общността, не могат да бъдат постигнати от държавите-членки в достатъчна степен, вследствие на което, предвид характерния за Общността мащаб и въздействието на горепосочените действия, могат да се постигнат по-успешно на ниво на Общността, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, формулиран в този член, настоящата директива надхвърля онова, което е необходимо за постигането на тези цели. С настоящата директива следва да се постигне минимална степен на хармонизиране, като по този начин се избягват по-нататъшни несъответствия между държавите-членки при работата с повторното използване на документи от обществения сектор,

ê 2013/37/ЕС съображение 33 (адаптиран)

(61)Тъй като целите на настоящата директива, а именно да улесни създаването на информационни продукти и услуги на цялата територия на Съюза, базирани на документи на органи от обществения сектор, да осигури ефективно трансгранично използване на документи на органи от обществения сектор, от една страна, от частни предприятия, и по-специално от малките и средните предприятия, за информационни продукти и услуги с добавена стойност, а от друга страна, от граждани, за да се улесни свободното разпространение на информацията и комуникацията, не могат да бъдат постигнати от държавите членки в достатъчна степен, Ö но Õ вследствие на което поради присъщия паневропейски мащаб на горепосочените действия те могат Ö по-скоро Õ да се постигнат по-успешно на ниво на Съюза, Съюзът може да предприеме мерки, които са в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

ê 2013/37/ЕС съображение 34 (адаптиран)

ð нов

(62)Настоящата директива спазва основните права и се съобразява с принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително ð правото на личен живот (член 7), ïзащитата на личните данни (член 8),  иправото на собственост (член 17)ð и интеграцията на лица с увреждания (член 26) ï . Нищо в настоящата директива не следва да се тълкува или прилага по начин, който не е съобразен с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

ò нов

(63)Комисията следва да направи оценка на настоящата Директива. Съгласно параграф 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. 46 , тази оценка следва да се основава на петте критерия за ефективност, ефикасност, уместност, съгласуваност и добавена стойност за ЕС, и следва да служи като база за оценки на въздействието на евентуални допълнителни мерки.

(64)Задължението за транспониране на настоящата директива в националното законодателство следва да бъде ограничено до разпоредбите, които представляват изменение по същество в сравнение с предходните директиви. Задължението за транспониране на разпоредбите, които не са изменени, произтича от предходните директиви.

(65)Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки по отношение на срока за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в част Б от приложение I,

ê 2003/98/ЕО

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.    Настоящата директива установява минимален набор от правила, ръководещи повторното използване и практическите средства за улесняване на повторното използване на: 

a) съществуващите документи, притежавани от органите от обществения сектор в държавите-членки.;.

ò нов

б) съществуващите документи, притежавани от публичните предприятия, развиващи дейност в областите, определени в Директива № 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 47 и от публичните предприятия, които извършват дейност като оператори на обществени услуги съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета 48 , публичните предприятия, които извършват дейност като въздушни превозвачи, изпълняващи задължения за предоставяне на обществени услуги в съответствие с член 16 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета 49 , и публичните предприятия, развиващи дейност като корабособственици от Общността, изпълняващи задължения за предоставяне на обществени услуги в съответствие с член 4 от Регламент (ЕИО) № 3577/92 50 .

в) научноизследователски данни съгласно условията, посочени в член 10, параграфи 1 и 2.

ê 2003/98/ЕО

2.    Настоящата директива не се прилага по отношение на:

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 1, буква a), подточка i)

а) документи, предоставянето на които е дейност, попадаща извън обхвата на обществената задача на съответните органи от обществения сектор съгласно определеното от закона и или от други задължителни правила в държавата членка, а при липса на такива правила – съгласно определението в съответствие с общата административна практика във въпросната държава членка, при условие че обхватът на обществените задачи е прозрачен и подлежи на преглед;

ò нов

б) документи, притежавани от публични предприятия, създадени извън обхвата на предоставянето на услуги от общ интерес, определени от закона или от други задължителни правила в държавата членка;

ê 2003/98/ЕО

вб)документи, за които правата върху интелектуалната собственост се държат от трети страни;

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 1, буква а), подточка ii) (адаптиран)

гв)документи, които са изключени от достъп по силата на режимите за достъп в държавите членки, включително въз основа на:

защита на националната сигурност (например Ö иначе казано, Õ сигурността на държавата), отбраната или обществената безопасност,

статистическа поверителност,

търговска поверителност (например Ö включително Õ търговски, професионални или дружествени тайни);

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 1, буква a), подточка iii)

два) документи, достъпът до които е ограничен по силата на режимите за достъп в държавите членки, включително в случаи, при които гражданите или дружествата трябва да докажат конкретен интерес, за да получат достъп до документи;

евб) части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;

жвв) документи, достъпът до които е изключен или ограничен по силата на режимите за достъп на основание защитата на личните данни, както и части от документи, достъпни по силата на тези режими, които съдържат лични данни, чиято повторна употреба е определена от закона като несъвместима със закона за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни;

ê 2003/98/ЕО

зг)документи, притежание на лица, занимаващи се с разпространение на обществени услуги и техните филиали, както и притежание на други органи или техни филиали за осъществяване на разпространение на обществени услуги в рамките на техните компетенции;

ê 2013/37/ЕС Член 1, параграф 1, буква a), подточка v)

ð нов

(ие)документи, притежание на културни институции, различни от библиотеки,. ð университетски библиотеки, ï музеи и архиви;

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 1, буква a), подточка iv)

ð нов

(йд)документи, притежание на учебни и изследователски заведения ð за средно и по-ниско образование ï , включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, училища и университети, освен университетски библиотеки и ð , в случай на всякакви други учебни заведения, документи, различни от посочените в член 1, параграф 1, буква в); ï

ò нов

к)документи, различни от посочените в член 1, параграф 1, буква в), притежание на научноизследователски организации и организации за финансиране на научните изследвания, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност.

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 1, буква б)

3.    Настоящата директива надгражда и не засяга режимите на достъп в държавите членки.

ê 2003/98/ЕО

è1 2013/37/ЕС член 1, параграф 1, буква в)

4. Настоящата директива оставя непроменени и по никакъв начин не засяга нивото на защита на физическите лица що се отнася до обработката на лични данни съгласно разпоредбите на è1 Съюза çи на националното законодателство, нито, в частност, променя задълженията и правата, установени в Директива 95/46/ЕО.

45.    Задълженията, които се налагат от настоящата директива, се прилагат само дотолкова, доколкото тези задължения са съвместими с разпоредбите на международните споразумения в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост, и по-специално, Бернската конвенция и Споразумението TRIPS.

ò нов

5. Правото на производителя на база данни, предвидено в член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО не се упражнява от органите от обществения сектор с цел да се предотврати или ограничи повторната употреба на документи съгласно настоящата директива.

6. С настоящата директива се регулира повторното използване на съществуващите документи, притежавани от органите на обществения сектор в държавите членки, включително документи, към които се прилага Директива № 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 51 .

ê 2003/98/ЕО

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните дефиниции:

1.„орган от обществения сектор“ означава държавните, регионалните или местните власти и органи, институции, ръководени от публичното право, и асоциации, формирани от един или повече такива органи или един или повече такива органи, които се управляват от публичното право;

2.„орган, управляван от публичното право“ означава всеки орган, който е:

а) създаден с конкретната цел да отговори на нуждите от общ интерес, и който няма промишлен, нито търговски характер; и

б) юридическо лице; и

в) получава по-голямата част от финансирането си от държавата или от регионалните или от местните власти или от други органи, ръководени от публичното право; или е субект, чието управление се контролира от такива органи; или има административен, управителен или надзорен съвет, повечето от половината от членовете на чийто състав са посочени от държавата, регионалните или местните власти или от други институции, управлявани от публичното право;

ò нов

3.„публично предприятие“ означава всяко едно предприятие, върху което органите от обществения сектор могат да упражняват, пряко или косвено, господстващо влияние по силата на собствеността им върху предприятието, на финансовото им участие в него или на норми, регулиращи дейността му.

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 2

49.„университет“ означава всеки орган от обществения сектор, който след завършване на средно образование предоставя образование, водещо до академични степени;.

ê 2003/98/ЕО

53.„документ“ означава:

а) всяко съдържание, независимо от носителя му (хартиен или съхраняван в електронна форма, или като звукозапис, видеозапис, или аудиовизуален запис);

б) всяка част от такова съдържание;

ò нов

6. „динамични данни“ означава документи в електронна форма, които се актуализират често или в реално време;

7. „научноизследователски данни“ означава различни от научните публикации документи в електронна форма, които са събрани или генерирани в хода на научноизследователската дейност и се използват като доказателство в процеса на научното изследване, или са общоприети в научноизследователската общност като необходими за потвърждаване на констатациите и резултатите от изследванията;

8. „набори от данни с висока стойност“ означава документи, чиято повторна употреба се свързва със значителни социално-икономически ползи, най-вече поради тяхната пригодност за създаване на услуги и приложения с добавена стойност, както и поради броя на потенциалните бенефициери на услуги с добавена стойност и на приложенията, създадени въз основа на тези набори от данни;

ê 2003/98/ЕО (адаптиран)

94. „повторно използване“ означава използването от страна на физически или юридически лица на документи, притежание на институциите в обществения сектор, за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел в рамките на обществената задача, за която документите са били създадени,. Ö освен Õ оОбменаът на документи между органите от обществения сектор само с цел преследването на техните обществени задачи не представлява повторно използване;

5.„лични данни“ означава данни, както е определено в член 2, буква а) от Директива 95/46/ЕО.

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 2

106.„машинночетим формат“ означава файлов формат, който е структуриран по начин, по който софтуерните приложения да могат лесно да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура;

117.„отворен формат“ означава файлов формат, който не зависи от платформа и е предоставен на обществеността без никакви ограничения, които биха възпрепятствали повторната употреба на документите;

128.„официален отворен стандарт“ означава стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост;

ò нов

13. „разумната възвръщаемост на инвестицията“ е процентът от общата сума на таксите, освен онези, които са необходими за възстановяване на допустими разходи, който не надвишава с повече от 5 процентни пункта фиксирания лихвен процент на Европейската централна банка;

14. „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, различно от орган от публичния сектор или от публично предприятие, което притежава данни.

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 3

ð нов

Член 3

Общ принцип

1.    Ако са изпълнени условията на параграф 2, държавите членки гарантират, че документите, за които се прилага настоящата директива в съответствие с член 1, се предоставят за повторна употреба за търговски или нетърговски цели съгласно условията, посочени в глави III и IV.

2.    По отношение на документи, за които правата върху интелектуалната собственост са притежание на библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи и архиви ð и за документите, притежание на публични предприятия ï, държавите членки гарантират, че когато повторната употреба на документите е разрешена, такива документи са на разположение за повторна употреба за търговски и нетърговски цели в съответствие с условията, посочени в глави III и IV.

ê 2003/98/ЕО

ГЛАВА II

ИСКАНЕ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Член 4

Приложими изисквания по отношение на обработка на заявки за повторно използване

1.    Органите от обществения сектор, там където е уместно и подходящо, обработват чрез електронни средства исканията за многократно използване и предоставят документа за повторно използване на заявителя или, ако е необходима лицензия, финализират предложението за лицензия на заявителя в рамките на разумен срок, който да съответства на графиците, установени за обработката на заявки за достъп до документи.

2.    В случаите, в които не са установени правила, нито други правила, регулиращи навременното предоставяне на документи, институциите в обществения сектор обработват заявката и доставят документите за многократно използване на заявителя или, ако е необходимо разрешение, финализират предложението за лицензия на заявителя в рамките на срок не по-дълъг от двадесет работни дни след получаването на заявката. Този срок може да се удължи с още двадесет работни дни при особено големи или сложни за изпълнение на тези искания. В такива случаи заявителят е нотифициран в рамките на три седмици след първоначалната заявка, в което се указва, че за обработка на заявката е необходимо повече време.

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 4

3.    В случай на отрицателно решение, органите от обществения сектор представят на заявителя основанията за отказа, почиващи на съответните разпоредби от режима за достъп в тази държава членка или на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, и по-специално на член 1, параграф 2 2, букви а)—жвв) или на член 3. В случаите, в които отрицателното решение се основава на член 1, параграф 22, буква вб), органите от обществения сектор включват препратка към физическо или юридическо лице, което притежава правата, в случай че това е известно, или, като алтернатива, към издалото разрешението лице, от което органът от обществения сектор е получил съответния материал. Библиотеките, включително университетските библиотеки, музеите и архивите обаче не са задължени да включват такава препратка.

4.    Всички решения относно повторна употреба съдържат позоваване на средствата за правна защита, в случай че заявителят желае да обжалва решението. Средствата за правна защита включват възможността за преразглеждане от безпристрастен орган по преразглеждане с подходящи експертни познания, като например националния орган по конкуренцията, националния орган по достъпа до документи или национален съдебен орган, чиито решения са задължителни за съответния орган от обществения сектор.

ê 2003/98/ЕО (адаптиран)

ð нов

5.    Ö Не се изисква съответствие с изискванията на настоящия член за следните лица: Õ

Органите от обществения сектор, предмет на член 1, параграф 2, букви г), д) или е), следва да не бъдат задължавани да спазват изискванията на настоящия член.

ò нов

а) публични предприятия:

б) учебни заведения, научноизследователски организации и организации за финансиране на научните изследвания.

ê 2003/98/ЕО

ГЛАВА III

УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

ê 2013/37/ЕС чл. 1, параграф 5 (адаптиран)

ð нов

Член 5

Налични формати

1.    Ö Без да се засяга глава V, Õ оОрганите от обществения сектор ð и публичните предприятия ï предоставят своите документи в съществуващите формати или езици и по възможност и целесъобразност – в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Както форматът, така и метаданните следва, доколкото съответстват, Ö когато Õ е възможно, да съответстват на официални отворени стандарти.

2.    Параграф 1 не включва задължение за органите от обществения сектор ð или публичните предприятия ï да създават или адаптират документи или да предоставят извадки, с цел да спазят този параграф, когато това би било свързано с непропорционално големи усилия, излизащи извън рамките на една проста операция.

3.    На основание на настоящата директива от органите от обществения сектор ð и публичните предприятия ï не може да се изисква да продължават производството и съхраняването на определен тип документи с оглед повторната употреба на такива документи от частна организация или организация от обществения сектор.

ò нов

4. Органите от обществения сектор и публичните предприятия предоставят динамичните данни за повторна употреба с помощта на подходящи приложно-програмни интерфейси (ППИ) непосредствено след тяхното получаване.

5. Когато предоставянето на документи непосредствено след тяхното получаване би надхвърлило финансовите и техническите възможности на органа от обществения сектор или публичното предприятие, документите, посочени в параграф 4, се предоставят в срок, който не накърнява неоправдано използването на техния икономически потенциал.

ê 2013/37/ ЕС чл. 1, параграф 6 (адаптиран)

ð нов

Член 6

Принципи на таксуването

1.    Ако за Пповторната употреба на документи се налагат такси, тези такси са е  ð безвъзмездна или таксите са ï ограничени до пределните разходи, извършени за тяхното възпроизвеждане, предоставяне и разпространение ð , и – когато е приложимо – анонимизацията на личните данни и мерките, предприети за защита на търговски поверителната информация ï .

2.    Ö Като изключение, Õ пПараграф 1 не се прилага по отношение на:

a)органи от обществения сектор, от които се изисква да генерират приходи за покриване на значителна част от разходите им, които са свързани с изпълнението на обществените им задачи;

по изключение, документи, по отношение на които от съответния орган от обществения сектор се изисква да генерира достатъчно приходи с цел покриване на значителна част от разходите, свързани със събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението на документите. Тези изисквания се определят от закона или от други задължителни правила в държавата членка. При липса на такива правила изискванията се определят в съответствие с общата административна практика в държавата членка;

бв)библиотеки, включително университетски библиотеки, музеи и архиви ;.

ò нов

   в)    публични предприятия.

ê 2013/37/ЕС чл. 1, параграф 6 (адаптиран)

ð нов

3.    В случаите, посочени в параграф 2, букви а) и б) ð в) ï, съответните органи от обществения сектор изчисляват общите такси Ö се изчисляват Õв съответствие с обективни, прозрачни и проверими критерии, които се определят от държавите членки. Общият приход на тези органи от доставяне и разрешаване на повторна употреба на документи за съответния счетоводен период не надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението ð и– когато е приложимо – анонимизацията на личните данни и мерките, предприети за защита на търговски поверителната информация, ïзаедно с разумна възвръщаемост на инвестицията. Таксите се изчисляват в съответствие на приложимите счетоводни принципи по отношение на съответните органи от обществения сектор.

4.    В случаите, в които таксуването се извършва от органите от обществения сектор, посочени в параграф 2, буква бв), общият приход от доставяне и разрешаване на повторна употреба на документи за съответния счетоводен период не надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането, разпространението, съхранението и уреждането на ползването на права ð и– когато е приложимо – анонимизацията на личните данни и мерките, предприети за защита на търговски поверителната информация, ï заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията. Таксите се изчисляват в съответствие на приложимите счетоводни принципи по отношение на съответните органи от обществения сектор.

ò нов

5. Повторната употреба на наборите от данни с висока стойност, чийто списък се определя в съответствие с член 13, и научноизследвателските данни, посочени в буква в) от член 1, параграф 1, се извършва безплатно за потребителя.

ê 2013/37/ ЕС член 1, параграф 7 (адаптиран)

Член 7

Прозрачност

1.    В случай на стандартни такси за повторна употреба на документи, притежание на органите от обществения сектор, всички приложими условия и действителният размер на тези такси, включително и базата за изчисляване на тези такси, се определят предварително и се публикуват, при възможност и по целесъобразност посредством електронни средства.

2.    В случай на такси за повторна употреба, различни от посочените в параграф 1, въпросният орган от обществения сектор посочва предварително кои факторите, Ö които Õса взети предвид при изчисляването на тези такси, Ö се посочват предварително Õ. При поискване органът от обществения сектор Ö притежателят на документите Õ посочва и начина, по който са изчислени тези такси във връзка с конкретното искане за повторна употреба.

3.    Изискванията, посочени в член 6, параграф 2, буква б), се определят предварително от държавите членки. Те се публикуват при възможност и по целесъобразност посредством електронни средства.

ò нов

3. Държавите членки публикуват списък на органите от публичния сектор, посочени в член 6, параграф 2, буква а).

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 7

4.    Органите от обществения сектор гарантират, че заявителите за повторна употреба на документи са информирани относно наличните средства за правна защита, свързани с решенията или практиките, които се отнасят за тях.

ê 2003/98/ЕО

Член 8

Лицензии

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 8 (адаптиран)

1.    Органите от обществения сектор могат да разрешат Пповторната употреба Ö на документи може да бъде разрешена Õ безусловно или Ö със Õ могат да поставят условия, когато това е целесъобразно, чрез лицензия. Тези Ö Посочените Õ условия не налагат ненужни ограничения върху възможностите за повторна употреба и не се използват с цел ограничаване на конкуренцията.

ê 2003/98/ЕО (адаптиран)

2.    В държавите-членки, в които се използват лицензии, държавите-членки гарантират, че стандартните лицензии за многократно използване на документи от обществения сектор, които могат да бъдат адаптирани, така че да отговарят на конкретни заявления за лицензии, са налице в цифров формат с оглед да могат да бъдат обработвани по електронен начин. Държавите-членки насърчават всички органи от обществения сектор да използватÖ нето Õ Ö на такива Õ стандартни лицензии.

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 9

Член 9

Практически механизми

Държавите членки създават практически механизми, които да улеснят търсенето на документи, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни при възможност и по целесъобразност онлайн и в машинночетим формат, както и портални уебсайтове, които съдържат връзки към списъците с материали. При възможност държавите членки улесняват многоезичното търсене на документи.

ò нов

Член 10

Достъпност и повторна употреба на научноизследователски данни

1. Държавите членки подкрепят достъпността на научноизследователски данни, като приемат национални политики и съответни действия, чиято цел е осигуряване на свободен достъп до всички получили публично финансиране научноизследователски данни („политики за свободен достъп“). Политиките за свободен достъп са предназначени за научноизследователските организации и организациите за финансиране на научните изследвания.

2. Научноизследователските данни се предоставят за повторна употреба за търговски или нетърговски цели съгласно условията, посочени в глави III и IV, при условие, че те са публично финансирани и когато достъпът до тези данни се предоставя чрез институционален или тематичен регистър. В този контекст трябва да бъдат взети предвид законните търговски интереси и по-ранни права върху интелектуалната собственост. Настоящата разпоредба не засяга член 1, параграф 2, буква в).

ê 2003/98/ЕО (адаптиран)

ð нов

ГЛАВА IV

НЕДИСКРИМИНАЦИОННА И ЧЕСТНА ТЪРГОВИЯ

Член 1110

Недискриминация

1.    Всички приложими условия за повторно използване на документи са недискриминационни по отношение на сравними категории на повторно използване Ö , включително трансгранична повторна употреба Õ .

2.    Ако документите са повторно използвани от органи от обществения сектор като изходен материал за нейната търговска дейност, която излиза извън обхвата на нейните обществени задачи, за доставката на документи за такива дейности се прилагат същите такси и други условия, каквито се прилагат и по отношение на другите потребители.

Член 1211

Забрана за изключителни договорености

1.    Повторното използване на документи е отворено за всички потенциални действащи на пазара лица, дори и ако един едно или повече участници Ö действащи Õ на пазара Ö лица Õ вече използват продукти с добавена стойност, базирани на тези документи. В договорите или другите договорености между институциите в обществения сектор ð или публичните предприятия ï, притежаващи документите, и трети лица не се включва предоставяне на изключителни права.

2.    Въпреки това, в случаите, в които в интерес на обществото е необходимо включването на изключително право при предоставянето на услуга, валидността на основанието за предоставяне на такова изключително право подлежи на редовно преразглеждане като при всички случаи подлежи на такова преразглеждане на всеки три години. Изключителните споразумения, установени след влизането в сила на настоящата директива ð се правят обществено достояние най-малко два месеца преди тяхното влизане в сила. Окончателните условия на подобни договорености ï следва да бъдат прозрачни и Ö достъпни за обществеността Õ се обнародват.

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 10, буква а)

Настоящият параграф не се прилага за цифровизацията на културни ресурси.

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 10, буква б)

32a.    Независимо от параграф 1, в случаите, в които дадено изключително право е свързано с цифровизация на културни ресурси, периодът на изключителност в общия случай не надвишава 10 години. В случаите, когато този период надвишава 10 години, продължителността му подлежи на преразглеждане през 11-та година и, ако е приложимо, на всеки седем години след това.

Договореностите, предоставящи изключителни права, посочени в първа алинея, са прозрачни и се оповестяват публично.

Когато съществува изключително право, посочено в първа алинея, съответният орган от обществения сектор получава безплатно копие от цифровизираните културни ресурси като част от тази договореност. Това копие се предоставя за повторна употреба в края на срока за ползване на изключителни права.

ò нов

4. Правните или практическите договорености, при които, без изрично да се предоставят изключителни права, се цели или може разумно да се очаква ограничена достъпност за повторна употреба на документи от субекти, различни от трета страна, участваща в договореността, се правят обществено достояние най-малко два месеца преди тяхното влизане в сила. Окончателните условия на подобни договорености следва да бъдат прозрачни и достъпни за обществеността.

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 10, буква в) (адаптиран)

3.    Изключителните договорености, съществуващи към 1 юли 2005 г., които не отговарят на изискванията за прилагане на изключенията по параграф 2, се прекратяват с изтичането на договора, но при всички случаи не по-късно от 31 декември 2008 г.

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 10, буква г) (адаптиран)

54.    Без да засяга параграф 3, Иизключителните договорености, съществуващи към 17 юли 2013 г., които не отговарят на изискванията за прилагане на изключения, предвидени в параграфи 2 и 3, се прекратяват с изтичането на договора, но при всички случаи не по-късно от 18 юли 2043 г.

ò нов

ГЛАВА V

НАБОРИ ОТ ДАННИ С ВИСОКА СТОЙНОСТ

Член 13

Списък на набори от данни с висока стойност

1. С оглед на постигане на целите на настоящата директива, Комисията приема списък с набори от данни с висока стойност сред документите, за които се прилага настоящата директива, заедно с реда и условията на тяхното публикуване и повторна употреба.

2. Наборите от данни се предоставят безплатно, в машинночетим вид, а достъпът до тях се осъществява чрез ППИ. Условията за повторна употреба следва да са съвместими с лицензиите с отворен стандарт.

3. Като изключение, свободният достъп, посочен в параграф 2, не следва да се прилага по отношение на наборите от данни с висока стойност на публичните предприятия, ако оценката на въздействието, посочена в член 13, параграф 7, показва, че предоставянето на безплатен достъп до наборите от данни ще доведе до значително нарушаване на конкуренцията на съответните пазари.

4. В допълнение към условията, посочени в параграф 2, Комисията може да определи други условия за прилагане, и по-специално

а)    всякакви условия за повторно използване

б)    формати на данни и метаданни, както и технически подробности за тяхното публикуване и разпространение.

5. Подборът на набори от данни за списъка, посочен в параграф 1, се основава на оценка на потенциала им да генерират социално-икономически ползи, броя на потребителите и приходите, за чието генериране те могат да спомогнат , и потенциала им да бъдат комбинирани с други масиви от данни.

6. Мерките, посочени в настоящия член, се приемат от Комисията чрез делегирани акт в съответствие с член 290 от ДФЕС и при спазване на процедурата, установена в член 22.

7. Комисията прави оценка на въздействието, включително анализ на разходите и ползите преди приемането на делегирания акт и гарантира, че актът е в допълнение към съществуващите секторни правни инструменти по отношение на повторното използване на документи, които са част от приложното поле на настоящата директива. Когато се разглеждат набори от данни с висока стойност, притежание на публични предприятия, в оценката на въздействието се отделя специално внимание на ролята на публичните предприятия в конкурентна икономическа среда.

ê 2003/98/ЕО

ГЛАВА VIV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ò нов

Член 14

Упражняване на делегираните правомощия

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 13, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегирано правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ê 2003/98/ЕО (адаптиран)

Член 1512

Изпълнение Ö Транспониране Õ

1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива Ö членове […] Õ до 01 юли 2005 г. Ö […] Õ . Те незабавно Ö съобщават текста на тези мерки на  Õ Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Ö Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивите, отменени с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Õ Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки Ö , които определят и формулировката на определянето Õ .

Ö 2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива. Õ

ê 2013/37/ЕС член 1, параграф 11 (адаптиран)

ð нов

Член 1613

Преглед Ö Оценка Õ

1.    ð Не по-рано от четири години след датата на транспониране на настоящата директива, ï Комисията извършва Ö оценка Õ преглед на прилагането на настоящата директива преди 18 юли 2018 г. и съобщава резултатите от този преглед, заедно с всички предложения за изменение на настоящата директива, Ö представя доклад за основните констатации Õ на Европейския парламент, и на Съвета ð и Европейския икономически и социален комитет. Оценката ще бъде извършена в съответствие с насоките на Комисията за по-добро регулиране 52 . Държавите членки предоставят на Комисията необходимата информация за изготвянето на доклада. ï .

2.    Държавите членки представят на всеки 3 години доклад на Комисията за наличието на информация от обществения сектор за повторна употреба, условията, при които тя се предоставя, и практиките за правна защита. Въз основа на този доклад, който се оповестява публично, държавите членки извършват преглед на прилагането на член 6, по-специално по отношение на таксуването над пределните разходи.

23.    Оценката, посочен в параграф 1, има за предмет по-специално обхвата и въздействието от настоящата директива, включително степента на увеличение на повторната употреба на документи от обществения сектор Ö , към които се прилага настоящата директива Õ , последствията от принципите, приложени при таксуването, и повторната употреба на официални текстове от законодателен и административен характер, ð повторната употреба на документите, притежание на лица, различни от органи от обществения сектор, ïвзаимодействието между правилата за защита на данните и възможностите за повторна употреба, както и по-нататъшните възможности за усъвършенстване на безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар и развитието на европейска индустрия на съдържанието ð икономика на данните ï .

ê 

Член 17

Отмяна

Директива 2003/98/ЕО, изменена с директивата, посочена в приложение I, част А, се отменя считано от [деня след датата, посочена в член 15, параграф 1, първата алинея], без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение I, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

ê 2003/98/ЕО (адаптиран)

Член 1814

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на Ö двадесетия Õ ден Ö след деня на Õ публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1915

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент     За Съвета парламент

Председател     Председател

(1)    Терминът „документи“, определен в член 2 от директивата, следва да се разбира в широк смисъл, и като такъв той представлява също така понятия като „данни“ и „съдържание“.
(2)    Работен документ на службите на комисията, SWD(2018) 145.
(3)    COM(2017) 228 final.
(4)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
(5)    Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО, COM(2017) 10 final.
(6)    Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни.
(7)    COM(2017) 495 final.
(8)    Работен документ на службите на комисията, SWD(2018) 125.
(9)    COM(2017) 9 final.
(10)    COM(2018) 8 final.
(11)    Делегиран регламент (ЕС) 2017/1926 на Комисията от 31 май 2017 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания.
(12)    Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст), COM/2016/0864 final/2.
(13)    Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена), COM/2017/0753 final.
(14)    Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).
(15)    C(2018) 2375.
(16)    Работен документ на службите на комисията, SWD(2018) 145.
(17)    Работен документ на службите на комисията, SWD(2018) 127.
(18)    Работен документ на службите на комисията, SWD(2018) 145.
(19)    Проучването беше извършено от консорциум, състоящ се от Deloitte, Open Evidence, Wik Consult, Time Lex, Spark, и Lisbon Council.
(20)     https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/open-data-maturity-europe-2017  
(21)    SEC(2018) 206.
(22)    Работен документ на службите на комисията, SWD(2018) 127.
(23)    C(2018) 2375.
(24)    Виж: Политическо действие 4 от декларацията от Талин, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
(25)    C(2018) 2375.
(26)    ОВ C […], […], стр. […].
(27)    ОВ C […], […], стр. […].
(28)    Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90).
(29)    SWD(2018) 145.
(30)    SWD(2018) 127.
(31)    Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20).
(32)    Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
(33)    Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 243).
(34)    C(2018)2375
(35)    Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
(36)    OJ L 209, 24.7.1992, p. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/78/ЕО на Комисията (ОВ L 285, 29.10.2001 г., стр. 1).
(37)    OJ L 199, 9.8.1993, p. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/78/ЕО на Комисията.
(38)    OJ L 199, 9.8.1993, p. 54. Директива, последно изменена с Директива 2001/78/ЕО на Комисията.
(39)    OJ L 101, 1.4.1998, p. 1.
(40)    Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
(41)    OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
(42)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) […].
(43)    Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), (OВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
(44)    Директива 2001/29/EC на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (OJ L 167, 22.6.2001, p. 10).
(45)    Директива 96/9/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правната закрила на базите данни (OJ L 77, 27.3.1996, p. 20).
(46)    OJ L123, 12.5. 2016 г., стр. 1.
(47)    Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 243).
(48)    Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
(49)    Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен) (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3—20).
(50)    Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 г. относно прилагането на принципа на свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите членки (морски каботаж) (ОВ L 364, 12.12.1992 г., стр. 7—10).
(51)    Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
(52)    Работен документ на службите на комисията, SWD(2017) 350.

Брюксел, 11.6.2018

COM(2018) 234 final

CORRIGENDUM
This document corrects document COM (2018) 234 final of 25.04.2018.
Concerns all language versions.
Addition of 2 annexes to the act.
The text shall read as follows:

ПРИЛОЖЕНИЯ

към предложението за

Директива на Европейския парламент и на Съвета

относно повторната употреба на информацията в обществения сектор
(преработен текст)

{SEC(2018) 206 final}
{SWD(2018) 127 final}
{SWD(2018) 128 final}
{SWD(2018) 129 final}
{SWD(2018) 145 final}


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част А

Отменена директива
с нейното изменение

(посочени в член 15)

Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90)

Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 1)

Част Б

Срокове за транспониране в националното законодателство и дата на прилагане

(посочени в член 15)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

2003/98/ЕО

1 юли 2005 г.

2013/37/ЕС

18 юли 2015 г.

18 юли 2015 г.ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Директива 2003/98/EО

Настояща директива

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1, уводен текст и член 1, параграф 1, буква а)

_

Член 1, параграф 1, буква б)

_

Член 1, параграф 1, буква в)

Член 1, параграф 2, уводен текст

Член 1, параграф 2, уводен текст

Член 1, параграф 2, буква а

Член 1, параграф 2, буква а

_

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 1, параграф 2, буква ва)

Член 1, параграф 2, буква д)

Член 1, параграф 2, буква вб)

Член 1, параграф 2, буква е)

Член 1, параграф 2, буква вв)

Член 1, параграф 2, буква ж)

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 1, параграф 2, буква з)

Член 1, параграф 2, буква д)

Член 1, параграф 2, буква й)

Член 1, параграф 2, буква е)

Член 1, параграф 2, буква и)

_

Член 1, параграф 2, буква к)

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 4

_

Член 1, параграф 5

Член 1, параграф 4

_

Член 1, параграф 5

_

Член 1, параграф 6

Член 2, уводен текст

Член 2, уводен текст

Член 2, точка 1

Член 2, точка 1

Член 2, точка 2

Член 2, точка 2

_

Член 2, точка 3

Член 2, точка 3

Член 2, точка 5

_

Член 2, точка 6

_

Член 2, точка 7

_

Член 2, точка 8

Член 2, точка 4

Член 2, точка 9

Член 2, точка 5

_

Член 2, точка 6

Член 2, точка 10

Член 2, точка 7

Член 2, точка 11

Член 2, точка 8

Член 2, точка 12

Член 2, точка 9

Член 2, точка 4

_

Член 2, точка 13

_

Член 2, точка 14

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 2

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 5

_

_

Член 4, параграф 5, уводен текст

_

Член 4, параграф 5, буква а

Член 4, параграф 5, буква б)

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 3

_

Член 5, параграф 4

_

Член 5, параграф 5

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2, уводен текст

Член 6, параграф 2, уводен текст

Член 6, параграф 2, буква а

Член 6, параграф 2, буква а

Член 6, параграф 2, буква б)

_

Член 6, параграф 2, буква в)

Член 6, параграф 2, буква б)

_

Член 6, параграф 2, буква в)

Член 6, параграф 3

Член 6, параграф 3

Член 6, параграф 4

Член 6, параграф 4

_

Член 6, параграф 5

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 3

_

_

Член 7, параграф 3

Член 7, параграф 4

Член 7, параграф 4

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 9

Член 9

_

Член 10, параграф 1

_

Член 10, параграф 2

Член 10, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 11, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 11, параграф 2a

Член 12, параграф 3

_

Член 12, параграф 4

Член 11, параграф 3

_

Член 11, параграф 4

Член 12, параграф 5

_

Член 13, параграф 1

_

Член 13, параграф 2

_

Член 13, параграф 3

_

Член 13, параграф 4, буква а

_

Член 13, параграф 4, буква б)

_

Член 13, параграф 5

_

Член 13, параграф 6

_

Член 13, параграф 7

_

Член 14, параграф 1

_

Член 14, параграф 2

_

Член 14, параграф 3

_

Член 14, параграф 4

_

Член 14, параграф 5

_

Член 14, параграф 6

Член 12

Член 15, параграф 1

_

Член 15, параграф 2

Член 13, параграф 1

Член 16, параграф 1

Член 13, параграф 2

_

Член 13, параграф 3

Член 16, параграф 2

_

Член 17

Член 14

Член 18

Член 15

Член 19

_

Приложение I

_

Приложение II