Брюксел, 12.3.2018

COM(2018) 110 final

2018/0045(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2018) 54 final}
{SWD(2018) 55 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Днес Комисията прие пакет от мерки за задълбочаване на съюза на капиталовите пазари („СКП“) заедно със Съобщението „Завършване на съюза на капиталовите пазари до 2019 г. — време е да ускорим процеса“. Освен настоящото предложение пакетът съдържа предложение за Директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО 1 и Директива 2011/61/ЕС 2 по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, предложение за създаване на благоприятна нормативна уредба на ЕС за покритите облигации, предложение за създаване на благоприятна нормативна уредба за европейските доставчици на услуги за колективно финансиране за бизнеса, предложение относно приложимото право към действието на прехвърлянето на вземания спрямо трети лица, както и Съобщение относно приложимото право към имуществените последици от сделките с ценни книжа.

С настоящото предложение се очаква да се намалят разходите, свързани с предприемането на трансгранична дейност, и следва да се подпомогне изграждането на по-интегриран единен пазар на инвестиционни фондове, докато засилената конкуренция в ЕС ще осигури на инвеститорите по-голям избор и повече ползи.

Настоящото предложение бе планирано в Работната програма на Комисията за 2018 г. 3 и следва да се разглежда в по-широкия контекст на Плана за действие за изграждане на СКП 4 и междинния преглед на СКП 5 за установяване на истински вътрешен капиталов пазар чрез преодоляване на разпокъсаността на капиталовите пазари, премахване на регулаторните пречки за финансирането на икономиката и увеличаване на предлагането на капитал за предприятията. Регулаторните пречки, по-специално изискванията на държавите членки по отношение на предлагането на пазара, регулаторните такси, както и административните изисквания и изискванията за уведомяване, са сериозен фактор, възпиращ трансграничното разпространение на инвестиционни фондове. Установяването на тези пречки стана възможно благодарение на Зелената книга относно съюза на капиталовите пазари 6 , поканата за предоставяне на мнения за регулаторната рамка на ЕС за финансови услуги 7 и обществената консултация относно трансграничното разпространение на инвестиционни фондове 8 .

Инвестиционните фондове са инвестиционни продукти, създадени с единствената цел да обединят капитала на инвеститорите, за да бъде инвестиран колективно чрез портфейл от финансови инструменти, като акции, облигации и други ценни книжа. В ЕС инвестиционните фондове могат да бъдат категоризирани като предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), управлявани от лица, управляващи алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ). ПКИПЦК попадат в обхвата на Директива 2009/65/ЕО, а АИФ — на Директива 2011/61/ЕС. Директива 2011/61/ЕС бе допълнена от четири нормативни акта относно инвестиционните фондове:

·Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал 9 ,

·Регламент (ЕС) 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество 10 ,

·Регламент 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции 11 и

·Регламент 2017/1131 относно фондовете на паричния пазар 12 .

Общата цел на тези правила е конкретно да се улесни трансграничното разпространение, като същевременно се осигури висока степен на защита на инвеститорите.

Правилата за инвестиционните фондове от ЕС позволяват на техните управители да разпространяват и с някои изключения да управляват своите фондове в целия ЕС. Въпреки бързия растеж на инвестиционните фондове от ЕС, управляващи през юни 2017 г. активи на общa стойност 14 310 милиарда евро 13 , пазарът на инвестиционни фондове в ЕС все още е организиран предимно на национално равнище: 70 % от всички управлявани активи се притежават от инвестиционни фондове, които са лицензирани или регистрирани за разпространение само на вътрешния им пазар. Едва 37 % от ПКИПЦК и около 3 % от АИФ са регистрирани за разпространение в повече от три държави членки. По отношение на управляваните активи пазарът на ЕС е по-малък от този на САЩ. В ЕС обаче има значително повече фондове (58 125 в ЕС в сравнение с 15 415 в САЩ) 14 . Това означава, че средният размер на фондовете в ЕС е значително по-малък. Това влияе неблагоприятно върху икономиите от мащаба, плащаните от инвеститорите такси, както и върху начина на функциониране на вътрешния пазар на инвестиционни фондове.

В настоящото предложение също така е отчетено, че съществуват и други фактори извън неговия обхват, които възпрепятстват трансграничното разпространение на инвестиционни фондове в ЕС. Към тези фактори спадат националните данъчни режими, приложими за инвестиционните фондове и инвеститорите, вертикалните канали за разпространение, както и културно обособените предпочитания към местни инвестиционни продукти.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Настоящото предложение е представено заедно с Директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС във връзка с трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове. Акцентът му попада единствено върху трансграничното разпространение на инвестиционни фондове. С него се въвеждат нови или се изменят съществуващи елементи на съответното законодателство. Тези нови елементи или изменения са съгласувани с целите на действащите разпоредби в тази област на политиката, които имат за цел създаване на единен пазар на инвестиционни фондове и улесняване на тяхното трансгранично разпространение. С настоящото предложение се осигурява съответствие между правилата за различните видове инвестиционни фондове, което гарантира съгласуваността със съществуващите разпоредби.

Съгласуваност с други политики на Съюза

Основният приоритет на Комисията е укрепването на икономиката на ЕС и стимулирането на инвестициите с цел създаване на работни места. Ключов елемент от Плана за инвестиции за Европа 15 , целящ укрепване на европейската икономика и насърчаване на инвестициите във всичките 28 държави членки, е създаването на по-задълбочен единен пазар на капитали — т.нар. СКП. Наличието на по-задълбочени и по-интегрирани капиталови пазари ще подобри достъпа до капитал за дружествата, като същевременно ще спомогне за развиването на нови инвестиционни възможности за спестителите.

С настоящото предложение, съдържащо мерки за премахване на пречките пред капиталовите пазари, се допълват тази цел и едно посочено в междинния преглед на СКП приоритетно действие 16 . То допринася за постигането на по-интегрирани капиталови пазари, правейки по-лесно достъпни ползите от единния пазар за инвеститорите, управителите на фондове и предприятията, в които се инвестира.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Настоящото предложение попада в областта на споделената компетентност в съответствие с член 4, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Правното основание на действието е член 114 от ДФЕС. Изборът на това правно основание отразява решаващата роля, която хармонизираният паспортен режим играе в управлението на вътрешния пазар на инвестиционни фондове.

От съществено значение е инвестиционните фондове да бъдат улеснени при предоставянето на услуги и по този начин да бъде изграден по-конкурентен и интегриран вътрешен пазар в Съюза. Понастоящем регулаторните пречки пред трансграничното разпространение осуетяват нормалното функциониране на вътрешния пазар на инвестиционни фондове. Тези пречки са причината за неговата разпокъсаност, като не позволяват на инвестиционните фондове да се възползват изцяло от предимствата на вътрешния пазар. Следователно, за да се гарантира нормалното функциониране на вътрешния пазар на инвестиционни фондове и да се подобрят условията на това функциониране, е необходима нормативна уредба, с която се намаляват пречките пред трансграничното разпространение на инвестиционни фондове на равнището на Съюза. Ето защо с предложението се цели хармонизиране на изискванията във връзка с дейността на инвестиционните фондове, например маркетинговите съобщения за потенциални инвеститори, както и прозрачността на разпоредбите, попадащи извън уредените от Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС области, като по този начин се улеснява използването на трансграничния паспортен механизъм за ценни книжа.

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Настоящото предложение е съобразено с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

Хармонизирането на правилата на ЕС относно маркетинговите съобщения за потенциални инвеститори и осигуряването на по-голяма прозрачност на разпоредбите извън тези области може да допринесе за изграждането на по-интегриран капиталов пазар на инвестиционни фондове в целия Съюз. Следователно целта на предложението е да гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар на предлаганите от инвестиционни фондове услуги. Тази задача не се ограничава до територията на една държава членка и не може да бъде постигната от държавите членки на национално равнище. Освен това с предложението се възлагат допълнителни задачи на създадения с Регламент (ЕС) № 1095/2010 17 Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), които не може да бъдат постигнати чрез самостоятелни действия на държавите членки.

Пропорционалност

Настоящото предложение е съобразено с принципа на пропорционалност, установен в член 5 от ДЕС.

Оценката на въздействието съдържа първоначални разчети за икономиите на разходи, основаващи се на фактически и реалистични допускания. Чрез увеличаване на прозрачността предложението ще доведе до намаляване на бремето и разходите за инвестиционните фондове във връзка със спазването на изискванията. За разработването и поддръжката на своите бази данни ЕОЦКП ще се нуждае от съдействието на компетентните органи на държавите членки (конкретно уведомления до ЕОЦКП), но не се очаква това да създаде значителна финансова тежест за държавите членки. Събраните данни ще позволят на ЕОЦКП да изпълнява по-добре функцията си по осигуряване на сближаване. По-силната конкуренция в сектора на инвестиционните фондове ще се отрази положително върху възможностите за избор на инвеститорите и икономиките на държавите членки.

Избор на инструмент

Настоящото предложение включва разпоредби, които осигуряват на инвестиционните фондове по-голяма правна сигурност при предоставянето на услуги. Липсата на прозрачност по отношение на наблюдаваните в държавите членки регулаторни пречки не може да бъде преодоляна единствено чрез изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС поради опасността от нееднакво прилагане.

Освен това предложените в настоящия регламент правила, отнасящи се до ЕОЦКП и националните органи, са от техническо естество и подлежат на самостоятелно тълкуване. Целта на предложението е да се засили прозрачността относно правилата и процедурите, приложими към (трансграничното) разпространение на инвестиционни фондове и регулаторните такси и налози, начислявани от националните компетентни органи. За постигане на тези цели на политиката е необходим пряко приложим регламент, гарантиращ пълна хармонизация. Регламентът е също така подходящо правно средство, с което да бъде възложено на ЕОЦКП да разработи и поддържа бази данни за националните правила относно маркетинговите съобщения, приложимите такси и налози, както и уведомленията за съхранение. Следователно най-голяма степен на хармонизация би трябвало да бъде постигната под формата на регламент, при който не се допускат отклонения и по този начин се гарантира по-тясно сближаване на нормативните уредби.

Предлага се също да се внесат ограничени промени в Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013, за да отразят въведените с отделна директива, предлагаща изменения на Директива 2011/61/ЕС, понятие и условия за предварително предлагане. Измененията на регламентите трябва следователно да бъдат внесени с регламент.

В допълнение се предлага да се внесат ограничени промени в Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС във връзка с трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове. Във връзка с това настоящото предложение се представя заедно с директива за изменение на тези директиви (която е предложена отделно).

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

При изготвянето на настоящото предложение Комисията направи задълбочена оценка на съответните разпоредби на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС, както и на наложените от държавите членки допълнителни изисквания.

Тази оценка показа, че въпреки постигнатия относителен успех единният пазар не успява да реализира пълния си потенциал по отношение на трансграничното разпространение на инвестиционни фондове поради многото пречки, с които тези фондове продължават да се сблъскват. Освен това липсва прозрачност на правните изисквания и административните практики, които не са обхванати от въведената с Директива 2011/61/ЕС и Директива 2009/65/ЕО хармонизация. Оценката на Комисията разкри твърде различните подходи, прилагани от държавите членки спрямо изискванията и проверките по отношение на маркетинговите съобщения. Налице са също така значителни различия при таксите и налозите, начислявани от националните компетентни органи за надзорните функции в съответствие с Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС. Всичко това създава пречки пред широкообхватното трансгранично разпространение на инвестиционни фондове.

Консултации със заинтересованите страни

Получените в рамките на двете консултации отговори предполагат, че ползите от единния пазар не могат да бъдат изцяло реализирани поради регулаторните пречки пред трансграничното разпространение на инвестиционни фондове. Началото на първата консултация бе дадено на 18 февруари 2015 г. в рамките на Зелената книга относно съюза на капиталовите пазари, а втората започна на 30 септември 2015 г. чрез поканата за предоставяне на сведения за нормативната уредба на ЕС за финансовите услуги.

От компетентните органи и ЕОЦКП бе изискана допълнителна информация относно националните практики. По искане на Комисията ЕОЦКП проведе през 2016 г. анкета сред компетентните органи, като поиска информация относно сегашните национални практики в областта на регулаторните такси и изискванията по отношение на предлагането на пазара.

Въз основа на информацията, получена във връзка със Зелената книга за СКП, поканата за предоставяне на сведения и анкетата на ЕОЦКП, на 2 юни 2016 г. Комисията започна обществена консултация относно пречките пред трансграничното разпространение на инвестиционни фондове 18 . С оглед на вече получената обратна информация консултацията трябваше да осигури практически примери за срещаните проблеми и данни за тяхното въздействие. За да получи по-голям брой отговори, Комисията организира информационни кампании с асоциациите на управителите на активи и техните членове в основните центрове за управление на активи в ЕС, а именно Люксембург, Франция, Ирландия, Обединеното кралство, Германия и Белгия. Бяха проведени редица срещи и конферентни разговори с европейски и национални асоциации на инвеститорите, а Групата на потребителите на финансови услуги бе запозната с консултацията на 15 септември 2016 г. Получени бяха общо 64 отговора: 52 от асоциации или дружества, 8 от публични органи или международни организации и 4 от физически лица. Повечето отговори показаха, че регулаторните пречки представляват сериозен фактор, възпиращ трансграничното разпространение.

По искане на Комисията и въз основа на получените данни ЕОЦКП проведе през 2017 г. последващо проучване, за да получи допълнителна информация относно конкретни пазарни практики и изисквания за уведомяване в държавите членки.

За набирането на повече информация Комисията организира също така срещи с представители на сектора на инвестиционните фондове и европейски асоциации на инвеститорите. До осем търговски органа бе изпратен на 30 май 2017 г. въпросник относно различните области, засегнати от трансграничното разпространение на инвестиционни фондове. Особено внимание беше обърнато на количественото изражение на разходите, предизвикани от регулаторните пречки пред трансграничното разпространение, и определянето на потенциалните ползи за управителите на активи и инвеститорите от премахването на тези пречки. Отзивите показаха, че разходите вследствие на регулаторните пречки са значителни: те възлизат на 1—4 % от общите разходи на инвестиционните фондове. Освен това през октомври 2017 г. бе извършено целево проучване сред 60 равно представени малки, средни и големи инвестиционни фондове, включени в районирана случайна извадка. Проучването потвърди съществеността на регулаторните пречки и необходимостта от действия на равнището на ЕС.

През юни и юли 2017 г. Комисията също така се консултира със заинтересованите страни посредством първоначална оценка на въздействието 19 . В петте отговора, изпратени от управители на активи, асоциации на управителите на активи и асоциации на финансовите консултанти, бе изразена подкрепа за инициативата на Комисията да намали пречките пред трансграничното разпространение на инвестиционни фондове.

Събиране и използване на експертни познания

Комисията използва информация и данни, предоставени от Morningstar 20 , Европейската асоциация за управление на фондове и активи (EFAMA), както и изготвени от частни дружества доклади и проучвания на пазара. Освен това беше ползвана академична литература, по-специално специализирана литература относно въздействието на трансграничното разпространение върху конкуренцията и очакваното поведение на потребителите.

Оценка на въздействието

При подготовката на настоящата инициатива беше извършена оценка на въздействието.

На 1 декември 2017 г. Комитетът за регулаторен контрол даде положително становище с препоръки за по-нататъшно подобряване на проекта на доклада за оценката на въздействието. Впоследствие проектът на доклада бе променен, за да бъдат отразени коментарите на Комитета 21 . Основните промени, препоръчани от Съвета, са свързани със:

·засягащи трансграничното разпространение фактори, които не са обхванати от инициативата,

·описание на основните характеристики на последните инициативи, които оказват (непряко) въздействие върху трансграничното разпространение на фондове,

·структурата, представянето, оценката и сравнението на вариантите, както и

·представянето, документирането и определянето на количествените методи и резултатите от тях.

Преработеният доклад за оценката на въздействието и обобщението на доклада за оценката на въздействието са публикувани заедно с настоящото предложение 22 .

В доклада за оценката на въздействието са разгледани различни варианти на политика. Въз основа на направената им оценка бяха избрани следните варианти:

а)Националните изисквания по отношение на предлагането на пазара следва да бъдат по-прозрачни на национално равнище и на равнище ЕС. Освен това определението за предварително предлагане в Директива 2011/61/ЕС следва да бъде хармонизирано, а процесът на проверка на маркетинговите материали — по-ясно определен.

б)Регулаторните такси следва да станат по-прозрачни на равнище ЕС, като за постигане на по-голяма съгласуваност при тяхното определяне следва да бъдат подчинени на основни принципи.

в)Възможностите за подкрепа на местните инвеститори следва да се подбират от управителите на инвестиционни фондове, като се гарантира защитата на инвеститорите.

г)Следва да се постигне по-голяма хармонизация на процедурите и изискванията за актуализиране на уведомленията и отмяна на уведомлението за използване на паспорт за предлагане на ценни книжа.

Взети заедно, вариантите на политика значително намаляват регулаторните пречки и увеличават възможността за по-голямо трансгранично разпространение на фондове, засилват конкуренцията, намаляват разпокъсаността на пазара и осигуряват на инвеститорите по-голям избор в ЕС. Вариантите за политика носят също косвени ползи, свързани с тяхното социално и екологично въздействие. По-голямото трансгранично разпространение следва да създаде повече възможности за инвестиции в инвестиционни фондове, преследващи социални или екологични цели. Това на свой ред би могло да ускори растежа в тези области.

Взети заедно, вариантите на политика се очаква да намалят с 306—440 милиона евро годишните (периодични) разходи на всички инвестиционни фондове, предлагани на трансгранично равнище в ЕС. Очаква се спестените еднократни разходи да бъдат дори по-високи: 378—467 милиона евро. Тези икономии следва да действат като стимули за развиване на повече трансгранични дейности и изграждане на по-интегриран единен пазар на инвестиционни фондове.

Настоящият регламент обхваща варианти на политика а) и б). Предложената отделно Директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС обхваща варианти на политика в) и г).

Пригодност и опростяване на законодателството

Настоящото предложение следва да доведе до значително намаляване на разходите за управителите, които разпространяват или възнамеряват да разпространяват трансгранично своите фондове в ЕС. Това намаление на разходите ще има положително въздействие най-вече върху лицата, които управляват по-малък брой инвестиционни фондове или инвестиционни фондове с по-малък обем управлявани активи, тъй като базата, върху която те разпределят своите разходи, е по-малка.

Въпреки че настоящото предложение не е насочено пряко към малките и средните предприятия (МСП), те ще извлекат косвени ползи от него. По-голямото трансгранично разпространение на инвестиционни фондове ще ускори на практика растежа на инвестиционните фондове от ЕС и на техните инвестиции в МСП, най-вече на фондовете за рисков капитал.

Основни права

ЕС е поел ангажимент за високи стандарти за защита на основните права. В тази връзка е малко вероятно предложението да окаже пряко въздействие върху тези права, изброени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Настоящото предложение ще се отрази върху бюджета на ЕОЦКП по две линии. ЕОЦКП ще трябва да:

·изготви регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение,

·разработи и поддържа бази данни, до които гражданите ще имат безплатен достъп.

Конкретните последствия върху бюджета на ЕОЦКП са оценени във финансовата обосновка, придружаваща настоящото предложение.

В очакване на резултата от предстоящия преглед на европейските надзорни органи предложението има отражение върху бюджета на Съюза поради поетия от Комисията 40 % дял във финансирането на ЕОЦКП.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

·Оценка

Пет години след своето влизане в сила настоящият регламент ще бъде оценен заедно с предложението за Директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове. За целта Комисията ще използва обществени консултации и разисквания с ЕОЦКП и компетентните органи.    

·Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

В член 1 се въвеждат определенията.

В член 2 се установяват изискванията по отношение на маркетинговите съобщения и се съдържат принципи, които те трябва да изпълняват, а именно : i) съобщенията да са разпознаваеми като такива, ii) на еднакво видно място да са представени рисковете и ползите от закупуването на дялове или акции от АИФ и ПКИПЦК, iii) цялата информация, включена в маркетинговите съобщения, да е коректна, ясна и неподвеждаща. Той се основава до голяма степен на член 77 от Директива 2009/65/ЕО, разширявайки обхвата на прилагане върху Директива 2011/61/ЕС.

С членове 3 и 4 нормативно се урежда прозрачността на националните разпоредби относно пазарните изисквания по отношение на предлагането. Компетентните органи ще публикуват онлайн всички приложими национални законови, подзаконови и административни разпоредби, уреждащи правилата за предлагането на АИФ и ПКИПЦК, и техните резюмета най-малко на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси, като се изисква публикуването на този език заедно с официалните езици или на един от официалните езици, които се използват в съответната държава членка. Тази информация се подава до ЕОЦКП, който я публикува и поддържа на уебсайта си специална централна база данни. С оглед рационализиране на информационните потоци между компетентните органи и ЕОЦКП в член 3 са предвидени правомощия за изготвяне на технически стандарти за изпълнение, с които да бъдат определени стандартните формуляри, образци и процедури за уведомленията.

Съгласно член 5, когато компетентните органи изискват системно уведомяване за маркетинговите съобщения, с цел проверка на съответствието на тези съобщения със съответните национални разпоредби за изискванията по отношение на предлагането, те трябва да вземат решение в рамките на 10 работни дни. Проверката не може да представлява предварително условие за предлагането на пазара. Член 5 постановява също така, че компетентните органи трябва да прилагат и публикуват приложимите процедури за осигуряване на прозрачно и недискриминационно третиране независимо от произхода на проверения инвестиционен фонд. Компетентните органи трябва всяка година да информират ЕОЦКП за решенията, с които се отхвърлят маркетингови съобщения или се изисква тяхното изменение. За да се гарантира, че инвеститорите на дребно се третират по съгласуван начин, тези изисквания следва също така да бъдат прилагани от ЛУАИФ, когато държавите членки са им позволили да предлагат дялове или акции от АИФ на инвеститори на дребно на тяхната територия.

В член 6 се посочва, че начисляваните от компетентния орган такси или налози трябва да са пропорционални на извършваните надзорни задачи, а съответните фактури трябва да бъдат изпращани до седалището на ЛУАИФ или на управляващите дружества на ПКИПЦК.

В член 7 се постановява, че компетентните органи трябва да публикуват и поддържат на своите уебсайтове централни бази данни относно таксите или налозите или съответните методологии за изчисляване. Информацията трябва да бъде достъпна най-малко на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси. Системата осигурява подаването на уведомления за съответната информация от компетентните органи. С оглед рационализиране на информационните потоци между компетентните органи и ЕОЦКП последният трябва да изготви технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартните формуляри, образци и процедури за уведомленията.

С член 8 на ЕОЦКП се възлага задачата да публикува и поддържа онлайн интерактивна централна база данни с таксите или налозите, налагани от компетентните органи, или — в съответните случаи — с използваните методологии за изчисляване.

С член 9 се предвижда интерактивен инструмент — в рамките на въведената с член 8 интерактивна централна база данни, — чрез който ползвателите да изчисляват онлайн таксите или налозите.

С член 10 се въвежда изискване към ЕОЦКП да публикува и поддържа на уебсайта си централна база данни за всички ЛУАИФ, управляващи дружества на ПКИПЦК, АИФ и ПКИПЦК. Тази база данни се изгражда въз основа на информацията, получена от ЕОЦКП в съответствие с член 6, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО и член 7, параграф 5 от Директива 2011/61/ЕС, и уведомленията и уведомителните писма, получени от компетентните органи съгласно тези директиви и предадени на ЕОЦКП в съответствие с член 11, параграф 1 от настоящия регламент.

По силата на член 11 от компетентните органи се изисква да предават на ЕОЦКП посочените в член 10 уведомления и уведомителни писма. За да се стандартизират и рационализират информационните потоци между инвестиционните фондове/ЛУАИФ или управляващите дружества на ПКИПЦК и компетентните органи и между компетентните органи и ЕОЦКП, в този член се определят също така правомощия за изготвянето на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение.

С членове 12 и 13 в Регламент (ЕС) № 345/2013 и Регламент (ЕС) № 346/2013 се въвежда понятието предварително предлагане. Промяната ще даде възможност на управителите, регистрирани в съответствие с посочените регламенти, да се насочват към инвеститори, като проверяват нагласата им към бъдещи инвестиционни възможности или стратегии чрез предварително предлагане, и ще им осигури условия на конкуренция, еднакви с тези на управителите, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС, които могат да се ползват от подобна възможност, въведена с [позоваване на Директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове].

Член 14 постановява, че Комисията ще извърши оценка на настоящия регламент 60 месеца след датата на неговото влизане в сила.

2018/0045 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 23 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Разнородните регулаторни и надзорни подходи по отношение на трансграничното разпространение на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 24 и предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по смисъла на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 25 водят до разпокъсаност и пречки пред трансграничното предлагане и достъп на АИФ и ПКИПЦК, което от своя страна може да попречи на тяхното предлагане в други държави членки.

(2)С оглед повишаване на ефективността на нормативната уредба, приложима за инвестиционните фондове, и подобряване на защитата на инвеститорите маркетинговите съобщения до инвеститорите в АИФ и ПКИПЦК следва да са разпознаваеми като такива, а в тях следва да бъдат представени на еднакво видно място рисковете и ползите от закупуването на дялове или акции от АИФ и ПКИПЦК. Освен това цялата информация, включена в маркетинговите съобщения, следва да бъде представена по коректен, ясен и неподвеждащ начин. За гарантиране на защитата на инвеститорите и осигуряване на еднакви условия на конкуренция между АИФ и ПКИПЦК стандартите за маркетинговите съобщения следва да важат също и за маркетинговите съобщения за АИФ и ПКИПЦК.

(3)Компетентните органи, решили да изискват системно уведомяване за маркетинговите съобщения, следва да проверяват дали тези съобщения са в съответствие с настоящия регламент и другите приложими изисквания, а именно дали маркетинговите съобщения са разпознаваеми като такива, дали рисковете и ползите, свързани със закупуването на дялове или акции от ПКИПЦК и — ако държавата членка разрешава предлагането на АИФ на инвеститори на дребно — от АИФ, са представени на еднакво видно място и дали цялата информация в маркетинговите съобщения е представена по коректен, ясен и неподвеждащ начин.

(4)За увеличаване на прозрачността и защитата на инвеститорите достъпът до информацията за изискванията по отношение на предлагането на акции или дялове от АИФ или ПКИПЦК, заложени в националните законови, подзаконови и административни разпоредби, следва да бъде подобрен, като от компетентните органи и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) бъде изискано да поддържат на своите уебсайтове централни бази данни най-малко на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

(5)За да се гарантира равнопоставеността на ЛУАИФ или управляващите дружества на ПКИПЦК и те да бъдат улеснени при вземането на решения дали да участват в трансгранично разпространение на инвестиционни фондове, е важно таксите и налозите, начислявани от националните компетентни орган за издаването на разрешение, регистрацията и надзора, посочени в директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС, да са пропорционални на извършваните надзорни задачи и да бъдат публично оповестявани и публикувани на техните уебсайтове. По същата причина уебсайтът на ЕОЦКП следва да съдържа интерактивен инструмент, даващ възможност за изчисляване на таксите и налозите, начислявани от националните компетентни органи.

(6)Тъй като в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета 26 ЕОЦКП следва да наблюдава и оценява пазарните тенденции, попадащи в сферата на неговата компетентност, е целесъобразно и необходимо да бъдат задълбочени неговите познания чрез разширяване на вече съществуващите бази данни на ЕОЦКП, като в тях бъдат включени всички ЛУАИФ и управляващи дружества на ПКИПЦК, всички управлявани и предлагани от тях АИФ и ПКИПЦК, както и всички държави членки, в които се предлагат тези инвестиционни фондове. За целта компетентните органи следва да предават на ЕОЦКП уведомленията, уведомителните писма или писмените уведомления, които са получили съгласно директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС.

(7)С цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция между допустимите фондове за рисков капитал съгласно определението по член 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета 27 или допустимите фондове за социално предприемачество съгласно определението по член 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета 28 , от една страна, и останалите АИФ, от друга, е необходимо в тези регламенти да се включат правила за предварително предлагане, идентични на правилата за предварително предлагане, установени в Директива 2011/61/ЕС. Тези правила следва да дадат възможност на управителите, регистрирани в съответствие с посочените регламенти, да се насочват към инвеститори, като проверяват нагласата им към бъдещи инвестиционни възможности или стратегии посредством допустими фондове за рисков капитал или допустими фондове за социално предприемачество.

(8)На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приеме проекти на регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП, за определяне на информацията относно таксите или налозите или когато е приложимо, съответните методологии за изчисляване на таксите или налозите, начислявани от компетентните органи. Освен това на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приеме проекти на регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП, за определяне на информацията, която трябва да бъде включвана в уведомленията, уведомителните писма и писмените уведомления относно трансграничните дейности, изисквани съгласно директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС. Комисията следва да приеме тези проекти на регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(9)На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приеме регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП, по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за уведомленията, подавани от компетентните органи във връзка със законовите, подзаконовите и административните разпоредби и техните резюмета, отнасящи се до приложимите на тяхна територия изисквания по отношение на предлагането, равнищата на таксите или налозите, начислявани от тях, и, когато е приложимо, съответните методологии за изчисляването им. Освен това, за да се подобри предаването на информация на компетентните органи и между компетентните органи и ЕОЦКП, техническите стандарти за изпълнение следва да обхващат уведомленията, уведомителните писма и писмените уведомления относно трансграничните дейности, изисквани съгласно директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС. Комисията следва да приеме тези технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(10)Необходимо е да бъдат съгласувани правомощията, предоставени на Комисията съгласно настоящия регламент и директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС да приема проекти на регулаторни технически стандарти и на технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕОЦКП, в областта на уведомленията, уведомителните писма и писмените уведомления относно трансграничните дейности. Поради това с [Директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове] тези правомощия следва да бъдат заличени от директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС.

(11)Всяка обработка на лични данни, извършвана в рамките на настоящия регламент, като например обмен или прехвърляне на лични данни от компетентните органи, следва да бъде предприета в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 29 и всеки обмен или предаване на информация от ЕОЦКП следва да бъде предприет в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета 30 .

(12)Комисията следва да направи оценка на прилагането на настоящия регламент пет години след неговото влизане в сила. В оценката следва да бъдат взети предвид пазарните тенденции и да се проучи дали въведените мерки са подобрили трансграничното разпространение на инвестиционни фондове.

(13)С цел да се гарантира правната сигурност е необходимо да се съгласуват началните дати на прилагане на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, с които се изпълняват [Директива за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове], и на настоящия регламент по отношение на разпоредбите относно маркетинговите съобщения и предварителното предлагане.

(14)Доколкото целите на настоящия регламент, а именно повишаване на пазарната ефективност при изграждането на съюза на капиталовите пазари, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)    „АИФ“ означава АИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕО;

б)    „ЛУАИФ“ означава ЛУАИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕО;

в)    „компетентен орган“ означава компетентен орган съгласно определението в член 2, параграф 1, буква з) от Директива 2009/65/ЕО или компетентен орган съгласно определението в член 4, параграф 1, буква е) или член 4, параграф 1, буква з) от Директива 2011/61/ЕС;

г)    „държава членка по произход“ означава държавата членка, в която е седалището на ЛУАИФ или на управляващото дружество на ПКИПЦК;

д)    „ПКИПЦК“ означава ПКИПЦК, получило разрешение съгласно член 5 от Директива 2009/65/ЕО;

е)    „управляващо дружество на ПКИПЦК“ означава управляващо дружество съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО.

Член 2

Изисквания по отношение на маркетинговите съобщения

1.ЛУАИФ или управляващите дружества на ПКИПЦК гарантират, че всички маркетингови съобщения до инвеститорите са разпознаваеми като такива и в тях са представени на еднакво видно място рисковете и ползите от закупуването на дялове или акции от АИФ или от ПКИПЦК, както и че цялата информация, включена в маркетинговите съобщения, е коректна, ясна и неподвеждаща.

2.Управляващите дружества на ПКИПЦК гарантират, че маркетинговите съобщения, съдържащи конкретна информация за ПКИПЦК, не противоречат на и не намаляват значимостта на информацията, която се съдържа в посочения в член 68 от Директива 2009/65/ЕО проспект и в ключовата информация за инвеститорите, посочена в член 78 от същата директива. Управляващите дружества на ПКИПЦК гарантират, че всички маркетингови съобщения информират за съществуването на проспект и наличието на ключовата информация за инвеститорите. В маркетинговото съобщение се уточнява къде, как и на какъв език инвеститорите или потенциалните инвеститори могат да получат проспекта и ключовата информация за инвеститорите.

3.ЛУАИФ гарантират, че в маркетинговите съобщения, които включват покана за закупуване на дялове или акции от АИФ, съдържаща конкретна информация за АИФ, няма твърдения, които противоречат на или намаляват значимостта на информацията, която трябва да бъде оповестена пред инвеститорите в съответствие с член 23 от Директива 2011/61/ЕС.

4.Параграф 2 от настоящия член се прилага mutatis mutandis към АИФ, които публикуват проспект в съответствие с Регламент 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета 31 или в съответствие с националното право или прилагат правилата по отношение на формата и съдържанието на ключовата информация за инвеститорите, посочени в член 78 от Директива 2009/65/ЕО.

5.Най-късно до [СП: да се въведе дата 24 месеца след датата на влизане в сила] ЕОЦКП издава насоки, които след това периодично актуализира, относно прилагането на изискванията по отношение на посочените в първата алинея маркетингови съобщения, като бъде отчетено, че тези съобщения могат да бъдат направени онлайн.

Член 3

Публикуване на националните разпоредби за изискванията по отношение на предлагането

1.Компетентните органи публикуват и поддържат на своите уебсайтове централни бази данни, включващи всички приложими национални законови, подзаконови и административни разпоредби, съдържащи изискванията за предлагането на АИФ и ПКИПЦК, и техните резюмета най-малко на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

2.Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП относно посочените в параграф 1 законови, подзаконови и административни разпоредби и техните резюмета, както и относно електронните препратки към уебсайтовете на компетентните органи, на които се публикува тази информация.

Компетентните органи уведомяват незабавно ЕОЦКП за всяка промяна в информацията, подадена съгласно първата алинея от настоящия параграф.

3.ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартните формуляри, образци и процедури за уведомленията по настоящия член.

ЕОЦКП представя на Комисията този проект на технически стандарти за изпълнение до [СП: да се въведе дата 18 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.Най-късно до [СП: да се въведе дата 48 месеца след датата на влизане в сила] ЕОЦКП извършва проучване и изготвя доклад за изискванията по отношение на предлагането, посочени в параграф 1, и информира Комисията за това. ЕОЦКП актуализира този доклад на всеки две години.

Член 4

Централна база данни на ЕОЦКП за националните разпоредби относно изискванията по отношение на предлагането

Най-късно до [СП: да се въведе дата 30 месеца след датата на влизане в сила] ЕОЦКП публикува и поддържа на своя уебсайт централна база данни, съдържаща националните законови, подзаконови и административни разпоредби относно изискванията по отношение на предлагането и техните резюмета, както и електронните препратки към уебсайтовете на компетентните органи.

Член 5

Проверка на маркетинговите съобщения

1.Компетентните органи могат единствено с цел проверка на съответствието с настоящия регламент и с националните разпоредби за изискванията по отношение на предлагането да изискват системно уведомяване за маркетинговите съобщения, които управляващите дружества на ПКИПЦК възнамеряват да използват пряко или косвено в отношенията си с инвеститорите.

Посоченото в първата алинея системно уведомяване не представлява предварително условие за предлагането на дялове от ПКИПЦК.

Когато изискват посоченото в първата алинея уведомяване за маркетинговите съобщения, компетентните органи — в срок от 10 работни дни, който започва да тече от работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението — информират управляващото дружество на ПКИПЦК за всяко искане за изменение на неговите маркетингови съобщения.

2.Компетентните органи, които изискват системно уведомяване за маркетинговите съобщения, установяват, прилагат и публикуват на своите уебсайтове процедури за системното уведомяване за маркетинговите съобщения. Вътрешните правила и процедури гарантират прозрачното и недискриминационно третиране на всички ПКИПЦК, независимо от това в коя държава членка са получили разрешение.

3.Когато държавите членки разрешат на ЛУАИФ да предлагат на инвеститорите на дребно на тяхна територия дялове или акции от АИФ, параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат mutatis mutandis за тези ЛУАИФ.

4.До 31 март всяка година компетентните органи, които изискват посоченото в параграф 1 системно уведомяване за маркетинговите съобщения, докладват на ЕОЦКП относно взетите през предходната година решения, с които се отхвърлят маркетингови съобщения или се изисква тяхното изменение.

Докладът до ЕОЦКП включва следните данни:

а)общия брой на взетите решения, включително описание на техния предмет, като ясно се посочват най-често срещаните нарушения;

б)резултатите от всяко решение;

в)конкретен пример за всяко от нарушенията, посочени в буква а).

До 30 юни всяка година ЕОЦКП представя на Комисията доклад, в който се проучва въздействието на националните законови, подзаконови и административни разпоредби, уреждащи маркетинговите съобщения.

Член 6

Общи принципи относно таксите или налозите

1.Начисляваните от компетентните органи такси или налози са пропорционални на разходите, свързани с издаването на разрешение, регистрацията и изпълнението на надзорните и разследващите правомощия по силата на членове 44, 45 и 46 от Директива 2011/61/ЕС и членове 97 и 98 от Директива 2009/65/ЕО.

2.Компетентните органи изпращат фактура за съответната финансова година до седалището на ЛУАИФ или на управляващото дружество на ПКИПЦК. Във фактурата са посочени таксите или налозите по параграф 1, начините на плащане и датата, на която плащането е дължимо.

Член 7

Публикуване на националните разпоредби относно таксите и налозите

1.Най-късно до [СП: да се въведе дата 6 месеца след датата на влизане в сила] компетентните органи публикуват и поддържат на своите уебсайтове централни бази данни, в които са изброени таксите или налозите, посочени в член 6, параграф 1, или когато е приложимо, използваните методологии за изчисляване на тези такси или налози, най-малко на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

2.Компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за равнищата на таксите или налозите, посочени в член 6, параграф 1, и, когато е приложимо, методологиите за изчисляване на тези такси или налози.

Компетентните органи уведомяват незабавно ЕОЦКП за всяка промяна в информацията, подадена съгласно първата алинея.

3.ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която компетентните органи подават до ЕОЦКП съгласно настоящия член.

ЕОЦКП представя този проект на регулаторни технически стандарти на Комисията до [СП: да се въведе дата 18 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първата алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартните формуляри, образци и процедури за уведомленията по настоящия член.

ЕОЦКП представя на Комисията този проект на технически стандарти за изпълнение до [СП: да се въведе дата 18 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първата алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 8

Интерактивна база данни на ЕОЦКП за таксите и налозите

Най-късно до [СП: да се въведе дата 30 месеца след датата на влизане в сила] ЕОЦКП публикува и поддържа на своя уебсайт интерактивна база данни, свободно достъпна най-малко на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси, в която са изброени таксите или налозите, посочени в член 6, параграф 1, или, когато е приложимо, използваните методологии за изчисляване на тези такси или налози.

Интерактивната база данни съдържа електронни препратки към уебсайтовете на компетентните органи, посочени в член 7, параграф 1.

Член 9

Интерактивен инструмент на ЕОЦКП за таксите и налозите

Най-късно до [СП: да се въведе дата 30 месеца след датата на влизане в сила] ЕОЦКП разработва, предоставя и поддържа на своя уебсайт интерактивен инструмент, свободно достъпен най-малко на един език, обичайно използван в сферата на международните финанси, чрез който се представят таксите или налозите, посочени в член 6, параграф 1.

Интерактивният инструмент съставлява част от посочената в член 8 интерактивна база данни.

Член 10

Централна база данни на ЕОЦКП за ЛУАИФ, управляващите дружества на ПКИПЦК, АИФ и ПКИПЦК

Най-късно до [СП: да се въведе дата 30 месеца след датата на влизане в сила] ЕОЦКП публикува и поддържа на своя уебсайт централна база данни, свободно достъпна на език, обичайно използван в сферата на международните финанси, в която се изброени всички ЛУАИФ, управляващи дружества на ПКИПЦК, АИФ и ПКИПЦК, управлявани и предлагани от тези ЛУАИФ и управляващи дружества на ПКИПЦК, както и държавите членки, в които се предлагат тези фондове.

Член 11

Стандартизиране на уведомленията до ЕОЦКП

1.Компетентните органи на държавите членки по произход предават незабавно на ЕОЦКП всяко уведомление, уведомително писмо или писмено уведомление или всяка информация, посочена в член 17, параграфи 3 и 8, член 18, параграфи 2 и 4, член 93, параграфи 3 и 8 и член 93а, параграф 3 от Директива 2009/65/ЕО и член 31, параграфи 2 и 4, член 32, параграфи 3 и 7, член 32а, параграф 3 и член 33, параграфи 2 и 3 от Директива 2011/61/ЕС.

2.ЕОЦКП разработва проект на регулаторни технически стандарти за уточняване на информацията, която се подава в съответствие с член 17, параграфи 1, 2, 3, 8 и 9, член 18, параграфи 1, 2 и 4, член 93, параграфи 1, 2 и 8 и член 93а, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО и член 32а, параграф 2 и член 33, параграфи 2, 3 и 6 от Директива 2011/61/ЕС.

ЕОЦКП представя този проект на регулаторни технически стандарти на Комисията до [СП: да се въведе дата 18 месеца след датата на влизане в сила].

На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първата алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на формулярите, образците и процедурите за предаването на информацията, посочена в член 17, параграфи 1, 2, 3, 8 и 9, член 18, параграфи 1, 2 и 4, член 93, параграфи 1, 2 и 8 и член 93а, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО и член 31, параграфи 2 и 4, член 32, параграфи 2 и 7, член 32а, параграф 2 и член 33, параграфи 2, 3 и 6 от Директива 2011/61/ЕС, включително процедурата за предаването на информацията от компетентните органи за целите на параграф 1.

ЕОЦКП представя тези проекти на технически стандарти за изпълнение на Комисията до [СП: моля, въведете дата 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

На Комисията се делегират правомощия да приема техническите стандарти за изпълнение по първа алинея от настоящия параграф в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 12

Изменения на Регламент (ЕС) № 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал

Регламент (ЕС) № 345/2013 се изменя, както следва:

(1)в член 3 се добавя следната буква о):

„о)    „предварително предлагане“ означава пряко или косвено предоставяне на информация за инвестиционни стратегии или инвестиционни идеи, извършвано от управител на допустим фонд за рисков капитал или от негово име, на потенциалните инвеститори, установени в Съюза или със седалище в него, с цел да се провери интересът им по отношение на все още нерегистриран допустим фонд за рисков капитал“;

(2)вмъква се следният член 4a:

Член 4a

1. Управителите на допустими фондове за рисков капитал могат да извършват предварително предлагане в Съюза, при условие че представената на потенциалните инвеститори информация:

а)не се отнася до установени допустими фондове за рисков капитал;

б)не съдържа препратки към установени допустими фондове за рисков капитал;

в)не позволява ангажирането на инвеститорите с придобиването на дялове или акции от определен допустим фонд за рисков капитал;

г)не съставлява проспект, учредителни документи на все още нерегистрирани допустими фондове за рисков капитал, документи за предлагане, формуляри за записване или други подобни документи, в проектна или окончателна форма, позволяващи на инвеститорите да вземат инвестиционно решение.

2. Компетентните органи не изискват от управителите на допустими фондове за рисков капитал да уведомяват за намерението си да извършват предварително предлагане.

3. Записването от страна на инвеститори на дялове или акции от допустими фондове за рисков капитал, регистрирани след предварителното предлагане в съответствие с параграф 1, или на дялове или акции от допустими фондове за рисков капитал, управлявани и предлагани от управители на допустими фондове за рисков капитал, извършвали предварително предлагане на все още нерегистрирани допустими фондове за рисков капитал с подобни характеристики, се счита за следствие от предлагането.

4. Управителите на допустими фондове за рисков капитал, предлагащи за записване дялове или акции от допустими фондове за рисков капитал, за които е било извършено предварително предлагане, информират компетентния орган в съответствие с член 15.“

Член 13

Изменения на Регламент (ЕС) № 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество

Регламент (ЕС) № 346/2013 се изменя, както следва:

(1)в член 3 се добавя следната буква о):

„о)    „предварително предлагане“ означава пряко или косвено предоставяне на информация за инвестиционни стратегии или инвестиционни идеи, извършвано от управител на допустим фонд за социално предприемачество или от негово име, на потенциалните инвеститори, установени в Съюза или със седалище в него, с цел да се провери потенциалният им интерес по отношение на все още нерегистриран допустим фонд за социално предприемачество“;

(2)вмъква се следният член 4a:

Член 4a

1. Управителите на допустими фондове за социално предприемачество могат да извършват предварително предлагане в Съюза, при условие че представената на потенциалните инвеститори информация:

а)не се отнася до установени допустими фондове за социално предприемачество;

б)не съдържа препратки към установени допустими фондове за социално предприемачество;

в)не позволява ангажирането на инвеститорите с придобиването на дялове или акции от определен допустим фонд за социално предприемачество;

г)не съставлява проспект, учредителни документи на все още нерегистрирани допустими фондове за социално предприемачество, документи за предлагане, формуляри за записване или други подобни документи, в проектна или окончателна форма, позволяващи на инвеститорите да вземат инвестиционно решение.

2. Компетентните органи не изискват от управителите на допустими фондове за социално предприемачество да уведомяват за намерението си да извършват предварително предлагане.

3. Записването от страна на инвеститори на дялове или акции от допустими фондове за социално предприемачество, регистрирани след предварителното предлагане в съответствие с параграф 1, или на дялове или акции от допустими фондове за социално предприемачество, управлявани и предлагани от управители на допустими фондове за социално предприемачество, извършвали предварително предлагане на все още нерегистрирани допустими фондове за социално предприемачество с подобни характеристики, се счита за следствие от предлагането.

4. Управителите на допустими фондове за социално предприемачество, предлагащи за записване дялове или акции от допустими фондове за социално предприемачество, за които е било извършено предварително предлагане, информират компетентния орган в съответствие с член 16.“

Член 14

Оценка

Най-късно до [СП: да се въведе дата 36 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията извършва оценка на прилагането на настоящата директива въз основа на обществена консултация и с оглед на обсъжданията, проведени с компетентните органи и ЕОЦКП.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от [СП: да се въведе дата двадесет дена след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз], с изключение на член 2, параграфи 1 и 4, член 3, параграфи 1 и 2, член 12 и член 13, които се прилагат от [СП: да се въведе дата 24 месеца след датата на влизане в сила].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цели

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.6.Срок на действие и финансово отражение

1.7.Предвидени методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013

1.2.Съответни области на политиката

финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

1.3.Естество на предложението/инициативата

◻ Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност

Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 32

☑ Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност

◻ Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност

1.4.Цели

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Обща цел 1: Нови стимули за работни места, растеж и инвестиции

Обща цел 2: По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

1.4.2.Конкретни цели

1.6 Увеличени трансгранични инвестиционни потоци.

2.4 Достъп на потребителите до сигурни и надеждни продукти и услуги, предлагани от застрахователни и пенсионни дружества и ПКИПЦК както на национално, така и на трансгранично равнище.

Съответни дейности във връзка с УД/БД:

12. Финансови услуги и капиталови пазари

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

Намаляването на регулаторните пречки пред трансграничното разпространение на инвестиционни фондове следва да понижи разходите на управителите на активи, свързани с предприемането на трансгранична дейност, като по този начин се ускорява растежът на трансграничното разпространение на инвестиционни фондове и се подкрепя задълбочаването на единния пазар на инвестиционни фондове от ЕС.

Това на свой ред следва да намали разпокъсаността на пазара, да увеличи конкуренцията и в крайна сметка да спомогне за осигуряването на по-голям избор и повече ползи за инвеститорите в ЕС.

1.4.4.Показатели за резултатите и въздействието

До края на 2019 г. Комисията ще изготви подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящото предложение. В програмата за мониторинг ще се определи чрез какви средства и на какви интервали се събират данните и другите необходими доказателства. В нея ще се посочат действията, които трябва да бъдат предприети от Комисията, държавите членки и ЕОЦКП за събирането и анализа на данните и другите доказателства.

Като източник за събирането на информация във връзка с мониторинга и изготвянето на оценка на въздействието на настоящото предложение може да се използва следният неизчерпателен списък:

а)    уебсайтове на компетентните органи за националните изисквания по отношение на предлагането на пазара и регулаторните такси и налози,

б)    базата данни на ЕОЦКП за националните изисквания по отношение на предлагането на пазара,

в)    базата данни на ЕОЦКП за регулаторните такси и налози,

г)    интерактивния инструмент на ЕОЦКП за регулаторните такси и налози,

д)    базата данни на ЕОЦКП за уведомленията.

Докато източник д) ще даде възможност на Комисията да провери дали са изпълнени общите цели на политиката, източници а) — г) могат да бъдат използвани, за да се проучи до каква степен са били изпълнени конкретните цели.

Показателите за мониторинг и оценка, свързани с тези източници, могат да включват данни за следното:

   създаването/актуализирането на уебсайтовете на компетентните органи и ЕОЦКП (използване на източници а) — в) за проверка на наличната на тези уебсайтове информация);

   създаването от ЕОЦКП на интерактивна база данни относно таксите и налозите (използване на източник г), проверка дали базата данни функционира нормално.

По отношение на резултатите и въздействието анализът следва да се базира на източник д). Този източник позволява да се установи броят на уведомленията и темпът на растеж — общо и по държави членки. При анализа следва да се вземе под внимание референтният показател за настоящото увеличаване на трансграничното разпространение на фондовете: през последните пет години броят на трансграничните фондове е нараствал средно с 6,8 % годишно. При равни други условия настоящата инициатива следва да ускори допълнително този ръст. Оценката въз основа на източник д) може да се извършва от ЕОЦКП веднъж годишно и следва да бъде представена на Европейската комисия за по-нататъшна употреба или анализ в рамките на извършваните от нея мониторинг и оценка.

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

В краткосрочен план на ЕОЦКП се възлага да изготви и поддържа бази данни за националните изисквания по отношение на предлагането, регулаторните такси и налози и уведомленията. В допълнение, като част от базата данни за регулаторните такси и налози, ЕОЦКП има за задача да създаде интерактивен инструмент, който ще позволи на заинтересованите страни да изчисляват размера на регулаторните такси във всяка държава членка.

Освен това в срок от 18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата инициатива ЕОЦКП ще трябва да разработи регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение.

1.5.2.Добавена стойност от намесата на ЕС

Действие на равнище ЕС е необходимо, тъй като основният проблем, чието решение се търси с настоящата инициатива, е свързан с функционирането на вътрешния пазар на инвестиционни фондове (по-специално използването на паспорт на ЕС за предлагане на инвестиционни фондове). Този проблем не е ограничен до територията на една държава членка и не може да бъде решен самостоятелно от държавите членки на национално равнище. Освен това предишните усилия за сближаване на националните (надзорни) практики в тази област чрез ЕОЦКП също не доведоха до справяне с установения проблем. Поради това с настоящото предложение се възлагат горепосочените задачи на ЕОЦКП, които не могат да бъдат изпълнени поотделно от държавите членки.

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

На ЕОЦКП вече са възлагани подобни задачи, като например поддържане на регистри на упълномощените управители за ПКИПЦК, АИФ, европейските фондове за рисков капитал и европейските фондове за социално предприемачество. Натрупаният опит е като цяло положителен.

1.5.4.Съгласуваност и евентуална синергия с други актове

Инициативата е в съответствие със засилената роля, отредена на ЕОЦКП с предложението за преразглеждане на функциите на ЕНО. Тя обаче не оказва пряко въздействие върху това предложение на Комисията, тъй като се отнася до специфични технически въпроси, които не са обект на преразглеждането.

1.6.Срок на действие и финансово отражение

 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

◻ Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

   Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

☑ Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Предвидени методи на управление 33

Пряко управление от Комисията

   изпълнителни агенции

Споделено управление с държавите членки

Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

◻ международни организации и техните агенции (да се уточни);

◻ ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

☑ органи, посочени в членове 208 и 209;

◻ публичноправни органи;

◻ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ частноправни органи в държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Забележки

Не е приложимо

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

По силата на вече действащите норми ЕОЦКП изготвя редовно доклади за дейността си (вътрешно докладване пред висшето ръководство, докладване пред надзорния съвет и изготвяне на годишен доклад), а по отношение на използването на ресурсите подлежи на одитиране от Сметната палата и Службата за вътрешен одит. Мониторингът и докладването на настоящите предложени действия ще съответстват на вече съществуващите изисквания.

2.2.Система за управление и контрол

2.2.1.Установени рискове

По отношение на правните и икономическите аспекти на ефикасното използване на бюджетните кредити, свързани с предложението, се очаква, че предложението няма да породи нови рискове, които понастоящем не са покрити от действащата рамка на ЕОЦКП за вътрешен контрол.

2.2.2.Информация за структурата на системата за вътрешен контрол

Системите за управление и контрол, предвидени в Регламента за ЕОЦКП, вече са въведени. ЕОЦКП работи в тясно сътрудничество със Службата за вътрешен одит на Комисията, за да се гарантира, че съответните стандарти са изпълнени във всички области на вътрешния контрол. Тези норми ще се прилагат и във връзка с ролята на ЕОЦКП съгласно настоящото предложение. Годишните доклади от вътрешния одит се изпращат на Комисията, Парламента и на Съвета.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), се прилагат за ЕОЦКП без ограничение.

Понастоящем ЕОЦКП разполага със специална стратегия за борба с измамите и свързан с нея план за действие. Стратегията и планът за действие бяха въведени през 2014 г. Засилените действия на ЕОЦКП в областта на борбата с измамите ще отговарят на правилата и насоките, предвидени във Финансовия регламент (мерки за борба с измамите като част от доброто финансово управление), политиките на OLAF за предотвратяването на измами, разпоредбите от Стратегията на Комисията за борба с измамите (COM(2011) 376), както и разпоредбите, предвидени в общия подход за децентрализираните агенции на ЕС (юли 2012 г.) и свързаната с него пътна карта.

В Регламента за създаването на ЕОЦКП се определят разпоредбите за изпълнението и контрола на бюджета на ЕОЦКП, както и приложимите финансови правила.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

·Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Вноска

1a: Конкурентоспособност за растеж и работни места

Многогод./едногод 34 .

от държави от ЕАСТ 35

от държави кандидатки 36

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

1.a

12 02 06 ЕОЦКП

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

·Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Вноска

Номер
[Функция………………………………………]

Многогод./едногод.

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите 37

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

1a

Конкурентоспособност за растеж и работни места 

ЕОЦКП

Година
N
38

Година
N+1
39

Година
N+2

Година
N+3

да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на финансовото отражение (вж. точка 1.6)

ОБЩО

Дял 1:

Поети задължения

(1)

0 441

0 191

Съгласно договореностите за съфинансиране на ЕНО (при разпределението 60/40) само 40 % от прогнозните разходи са посочени тук.

Плащания

(2)

0 441

0 191

Дял 2:

Поети задължения

(1a)

Плащания

(2a)

Дял 3:

Поети задължения

(3a)

Плащания

(3б)

ОБЩО бюджетни кредити
за ЕОЦКП

Поети задължения

=1+1a

+3a

0 441

0 191

Плащания

=2+2a

+3б

0 441

0 191


Функция от многогодишната финансова
рамка

5

„Административни разходи“

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на финансовото отражение (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“

• Човешки ресурси

• Други административни разходи

ОБЩО за ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“

Бюджетни кредити

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 5

от многогодишната финансова рамка

(Общо поети задължения = Общо плащания)

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
N 40

Година
N+1 41

Година
N+2

Година
N+3

да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на финансовото отражение (вж. точка 1.6)

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

0 441

0 191

Плащания

0 441

0 191

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити на ЕОЦКП

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

Година
N

Година
N+1 42

Година
N+2

Година
N+3

да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на финансовото отражение (вж. точка 1.6)

ОБЩО

РЕЗУЛТАТИ

Вид 43

Среден разход

Разходи

Разходи

Разходи

Разходи

Разходи

Разходи

Разходи

Общ брой

Общо разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1.6 и 2.4 44

— База данни за регулаторните такси/налози

0 200

0 040

Съгласно договореностите за съфинансиране на ЕНО (при разпределението 60/40) само 40 % от прогнозните разходи са посочени тук.

— База данни за уведомленията

0 100

0 020

- Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 1

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2…

- Резултат

Междинен сбор за конкретна цел № 2

ОБЩО РАЗХОДИ

0 300

0 060

3.2.3.Очаквано отражение върху човешките ресурси на ЕОЦКП

3.2.3.1.Обобщение

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
N 45  

Година
N+1 46

Година
N+2

Година
N+3

да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на финансовото отражение (вж. точка 1.6)

ОБЩО

Длъжностни лица (степени AD)

0 141

(2 служители, включително разходи за набиране на персонала)

0 131

(2 служители)

Съгласно договореностите за съфинансиране на ЕНО (при разпределението 60/40) само 40 % от прогнозните разходи са посочени тук.

Длъжностни лица (степени AST)

Договорно нает персонал

Временно нает персонал

Командировани национални експерти

ОБЩО

0 141

(2 служители, включително разходи за набиране на персонала)

0 131 (2 служители)

Очаквано отражение върху персонала (допълнителни ЕПРВ) — щатно разписание

Категория и степен

Година N

Година N+1

Година N+2

да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на финансовото отражение (вж. точка 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Общо AD

0 141
(2 служители, включително разходи за набиране на персонала)

0 131
(2 служители)

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Общо AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Общо AST/SC

ОБЩ СБОР

0 141
(2 служители, включително разходи за набиране на персонала)

0 131
(2 служители)

Очаквано отражение върху персонала (допълнителен) — външен персонал

Договорно нает персонал

Година N

Година N+1

Година N+2

да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на финансовото отражение (вж. точка 1.6)

Функционална група IV

Функционална група IІІ

Функционална група II

Функционална група I

Общо

Командировани национални експерти

Година N

Година N+1

Година N+2

да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на финансовото отражение (вж. точка 1.6)

Общо

3.2.3.2.Очаквани нужди от човешки ресурси за отговарящата ГД

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година N+2

Година N+3

да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на финансовото отражение (вж. точка 1.6)

·Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) 47

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 yy 48

- в централата 49

- в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на действието и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети служители

Външен персонал

Описание на изчисляването на разходите за еквивалента на пълно работно време (ЕПРВ) следва да бъде включено в раздел 3 от Приложение V.

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

   Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

[…]

   Предложението/инициативата налага да се използва инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка 50 .

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

[…]

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1 51

Година
N+2

Година
N+3

да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на финансовото отражение (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

0 662

0 287

Тук са посочени 60 % от прогнозните разходи съгласно договореностите за съфинансиране на ЕНО

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

0 662

0 2873.3.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата бюджетна година

Отражение на предложението/инициативата 52

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на финансовото отражение (вж. точка 1.6)

Статия …

За разните целеви приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

[…]

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

[…]

   

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

Прилагана методология и главни основополагащи допускания

Разходите, свързани с нововъзложените на ЕОЦКП задачи, са изчислени в три категории: разходи за персонал, инфраструктурни разходи и оперативни разходи.

Според текущите предварителни оценки на Комисията за изпълнението на новите задачи на ЕОЦКП ще са необходими 2 нови служители. Тези служители ще бъдат в допълнение към персонала, който вече работи в ЕОЦКП и е обхванат от настоящия бюджет на ЕОЦКП. Разходите се поделят в съотношение 60/40 с държавите членки.

Необходимостта от увеличаване на числеността на персонала отразява допълнителните задачи, възложени на ЕОЦКП и е свързана със създаването и поддържането на бази данни за националните изисквания по отношение на предлагането, регулаторните такси и налози и уведомленията. Новите задачи са изложени в предложения регламент и допълнително разяснени в обяснителния меморандум.

Общи допускания, взети предвид при изчисляването на допълнителните ресурси

При изчисляването на допълнителните ресурси бяха направени посочените по-долу допускания.

Счита се, че допълнителните длъжности, които ще бъдат създадени, ще бъдат заети от постоянен или временно нает персонал при средни годишни разходи за заплата в размер на 143 000 евро.

ЕОЦКП се намира в Париж и следователно е отчетен корективен коефициент на заплатите от 1 148 поради по-високите разходи за издръжка в сравнение с Брюксел.

Разходите по набиране на персонала (за пътни, квартирни, медицински прегледи, надбавки за настаняване и други надбавки, разходи по преместване и т.н.) се оценяват на 12 700 евро за член на персонала.

Като обща забележка, понастоящем разходите за ЕОЦКП се поделят между държавите членки и Комисията в съотношение 60/40.

Изчисляване на броя на допълнителните служители

За изчисляване на броя на допълнителните служители новите задачи са разпределени между двете основни области на възложените на ЕОЦКП нови дейности: база данни за регулаторните такси и налози и база данни за уведомленията. За тези области се вземат предвид следните разчети за обема на работата. За базата данни за регулаторните такси и налози се смята, че са необходими един ръководител на проект и един помощник, а за базата данни за уведомленията — един ръководител на проект и двама служители в областта на информационно-технологичната поддръжка.

В таблица 1 е представен общият прогнозен брой на допълнителните служители по области за ЕОЦКП:

Таблица 1: Общо годишни ЕПРВ по области

Общо ЕПРВ по области

База данни за регулаторните такси/налози

1

База данни за уведомленията

1

Общо

2

Изчисляване на външните разходи за инфраструктура

Разходите за информационни технологии се очаква да възлизат на общо 750 000 евро за създаването на бази данни и 150 000 EUR като текущи разходи.

Таблица 2: Общо годишни външни разходи за инфраструктура по области

Общо инфраструктурни разходи по области

Първа година (еднократни разходи)

Последващи години (текущи разходи)

База данни за регулаторните такси/налози

500 000 EUR

100 000 EUR

База данни за уведомленията.

250 000 EUR

50 000 EUR

Общо

750 000 EUR

150 000 EUR

Общ размер на разходите

С оглед на посочените по-горе допускания общият размер, изчислен за новите задачи за ЕОЦКП, е представен в таблица 3.

Таблица 3: Общо разходи

Вид разход

Изчисляване

Първа година

Последващи години

Разходи за персонал

143 000 EUR x 1. 148 за служител/година

328 328 EUR (2 служители)

328 328 EUR (2 служители)

Разходи, свързани с набирането на персонал

определени на 12 700 EUR за нов член на персонала

25 400 EUR (2 служители)

0

Инфраструктура/ИТ

Вж. таблица 2.

750 000 EUR

150 000 EUR

Общо*

1 103 728 EUR

478 328 EUR

*Общ размер: без да се отчита разпределението 60/40 между държавите членки и Комисията за бюджета на ЕОЦКП.

Разходите за периода 2021-N са представени само с илюстративна цел. Финансовото въздействие върху бюджета на ЕС след 2020 г. ще бъде част от предложенията на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка.

(1)    Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.
(2)    Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010, ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1.
(3)

   Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Работна програма на Комисията за 2018 г. — Програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа, (COM(2017) 650 final).

(4)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (COM(2015) 468 final).
(5)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно междинния преглед на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари (COM(2017) 292 final).
(6)    Зелена книга: Изграждане на съюз на капиталовите пазари, (COM(2015) 63 final).
(7)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Покана за представяне на мнения: регулаторна рамка на ЕС за финансови услуги, COM(2016) 855 final.
(8)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_bg .
(9)    Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).
(10)    Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).
(11)    Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 98—121).
(12)    Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно фондовете на паричния пазар (ОВ L 169, 30.6.2017 г., стр. 8).
(13)    EFAMA, тримесечна статистическа справка за второто тримесечие на 2017 г.
(14)    Справочник на EFAMA за 2017 г. и Справочник на Института за инвестиционни дружества (ICI) за 2017 г.
(15)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903
(16)    За улесняването на трансграничните инвестиции са предвидени също така допълнителни инициативи, като например насоките относно съществуващите стандарти на ЕС за третиране на трансграничните инвестиции в ЕС и на уреждането по взаимно съгласие на инвестиционните спорове.
(17)    Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_bg .
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.
(20)    Morningstar е доставчик на инвестиционни данни и проучвания.
(21)    Становище на Комитета за регулаторен контрол, SEC(2018)129 final.
(22)    Доклад за оценката на въздействието и обобщение на тази оценка, SWD(2018)54 final и SWD(2018)55 final.
(23)    ОВ C ,  г., стр. .
(24)    Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 174, 1.7.2011 г., стp. 1).
(25)    Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(26)    Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(27)    Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).
(28)    Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).
(29)    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(30)    Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(31)    Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).
(32)    Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(33)    Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34)    Многогод. = Многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = Едногодишни бюджетни кредити.
(35)    ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия. .
(36)    Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(37)    Вж. приложението за допълнителна информация.
(38)    Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(39)    Разходите за периода 2021-N са представени само с илюстративна цел. Финансовото въздействие върху бюджета на ЕС след 2020 г. ще бъде част от предложенията на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка.
(40)    Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(41)    Разходите за периода 2021-N са представени само с илюстративна цел. Финансовото въздействие върху бюджета на ЕС след 2020 г. ще бъде част от предложенията на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка.
(42)    Разходите за периода 2021-N са представени само с илюстративна цел. Финансовото въздействие върху бюджета на ЕС след 2020 г. ще бъде част от предложенията на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка.
(43)    Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(44)    Съгласно описанието в точка 1.4.2. „Конкретни цели…“.
(45)    Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата.
(46)    Разходите за периода 2021-N са представени само с илюстративна цел. Финансовото въздействие върху бюджета на ЕС след 2020 г. ще бъде част от предложенията на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка.
(47)    ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация. .
(48)    Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(49)    Основно за структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР).
(50)    Вж. членове 11 и 17 от Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020.
(51)    Разходите за периода 2021-N са представени само с илюстративна цел. Финансовото въздействие върху бюджета на ЕС след 2020 г. ще бъде част от предложенията на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка.
(52)    Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.