Брюксел, 11.1.2018

COM(2018) 8 final

2018/0003(NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

{SWD(2018) 5 final}
{SWD(2018) 6 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Понятието „високопроизводителни изчислителни технологии“ (ВИТ) се отнася до технологиите и употребата на мощни суперкомпютри (свързващи стотици хиляди или милиони паралелно работещи изчислителни единици, обединени в единна система или разположени в непосредствена близост една до друга) за извършване на обемни и бързи изчисления, чиито изисквания надхвърлят възможностите на обикновените компютри. Методиките на основата на високопроизводителните изчислителни технологии включват моделиране и симулации, усъвършенствани методи за анализ на данни и онагледяване, които се използват за изпълнението на задачи с многобройни изчисления или големи обеми данни при широк кръг приложения в науката, инженерството, промишлеността, икономиката и обществения сектор. ВИТ са в основата на най-големите постижения и иновации в цифровата ера, при които да изчисляваш по-бързо означава да бъдеш по-бърз от конкуренцията. Те са ключова технология за науката, промишлеността и обществото като цяло:

ВИТ са основно средство за преодоляване на големи научни и обществени предизвикателства, сред които са ранното откриване и лечение на заболявания, нови терапии на основата на персонализирана и прецизна медицина; разгадаването на механизмите на функциониране на човешкия мозък; прогнозирането на измененията на климата; наблюдението на космоса; предотвратяването и управлението на мащабни природни бедствия; и ускореното разработване на нови материали.

Използването на ВИТ има все по-решаващо значение за предприятията, като значително съкращава цикъла на проектиране и производство, свежда разходите до минимум, повишава ресурсната ефективност, скъсява и оптимизира процесите на вземане на решения.

ВИТ имат съществено значение и за националната сигурност и отбрана, например при разработването на сложни технологии за криптиране, при проследяването и отразяването на кибератаки, при въвеждането на ефективни методи в криминалистиката и при ядрените симулации.

Научният капацитет, промишлената конкурентоспособност и суверенитетът на Европа зависят в решаваща степен от достъпа до водещи в света инфраструктури за ВИТ и данни, за да останем в крак с нарастващите изисквания и сложност на задачите, които трябва да се решават. Въпреки че през 2012 г. Съюзът предприе действия, за да активизира усилията за постигане на водещо място в доставката и употребата на системи и услуги с ВИТ 1 , направеното досега е недостатъчно. Поради това:

а)Съюзът не разполага с най-добрите суперкомпютри в света, а онези, с които разполага, зависят от чуждестранни вериги за доставка на ВИТ, което го излага на все по-голям риск да остане без стратегическо или технологично ноу-хау за иновации и на конкурентоспособност.

б)Наличните в Съюза суперкомпютри не задоволяват търсенето. За да запълнят тази празнота, европейските учени и промишлеността търсят за обработката на своите данни достъп до най-добрите машини, които се намират извън Съюза. Това може да създаде проблеми, особено по отношение на защитата на личните и чувствителните данни, като например търговски данни или търговски тайни, както и на собствеността на данните, особено при чувствителни приложения като използваните в здравеопазването.

в)Инвестициите на държавите членки и Съюза във ВИТ продължават да бъдат до голяма степен некоординирани, а внедряването на ВИТ в промишлеността е слабо. В сравнение с конкурентите от Съединените щати, Китай и Япония, Съюзът и неговите държави членки очевидно изостават с инвестициите във ВИТ, като недостигът на финансиране възлиза на 500—750 милиона евро годишно.

г)Инвестициите на Съюза в технологични разработки не успяват да се превърнат в системи на основата на европейски ВИТ, които той придобива, т.е. липсва ефективна връзка между доставката на технологии, съвместното проектиране с потребителите и съвместното придобиване на системи чрез обществени поръчки; и

д)Неуспехът в създаването на водещ пазар на ВИТ означава същевременно неуспех в създаването на конкурентна промишленост за доставка на европейски ВИТ на пазар, който според прогнозите ще достигне около един трилион евро през идните десет години.

За да решат тези въпроси, в Деня на цифровите технологии в Рим (организиран на 23 март 2017 г. като част от тържествата по случай 60-та годишнина на Римския договор) седем държави членки — Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания подписаха Декларацията за рамка за европейско сътрудничество в областта на ВИТ 2 . Към тях впоследствие се присъединиха Белгия, Словения, България, Швейцария, Гърция и Хърватия. 13-те държави се споразумяха да работят съвместно и с Комисията за придобиване и внедряване към 2022/2023 г. на общоевропейска интегрирана инфраструктура от суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс (EuroHPC). Останалите държави членки и асоциираните страни бяха поканени да подпишат декларацията за европейско сътрудничество в областта на ВИТ.

Съюзът си поставя целта да постигне производителност от порядъка на екзафлопс, т.е. способност на изчислителните системи да извършват десет на осемнадесета степен операции в секунда, до 2022 или 2023 г. Повишаването на изчислителната мощност над равнището на екзафлопс предполага наличието на съответни технологии за етапа след екзафлопс и вероятно квантови компютри. Последните представляват изчислителни устройства, които използват квантови физични ефекти вместо традиционните транзистори. Като междинна стъпка към постигането на производителност от порядъка на екзафлопс следва до 2019 г. да бъде постигната близка до екзафлопс производителност, т.е. 20 % до 50 % от екзафлопс.

Страните, подписали декларацията за европейско сътрудничество в областта на ВИТ, отбелязаха, че съществува неотложна потребност те и Съюзът да инвестират съвместно, така че да придобият и да предложат на научните и промишлените потребители в Европа най-усъвършенствана инфраструктура за ВИТ, която да отговаря на високите изисквания на техните приложения, и да разработят в Европа собствена инфраструктура на световно равнище за 3 ВИТ с производителност от порядъка на екзафлопс до 2022/2023 г.

Постигането на тези цели ще изисква нов правен и финансов инструмент, чрез който (през 2019/2020 г.) ще бъдат придобити чрез обществена поръчка две машини на световно равнище с близка до екзафлопс производителност от няколкостотин петафлопс3, всяка от които ще бъде предоставена на обществени и частни потребители за разработване на водещи научни и промишлени приложения, които ще подпомогнат разработването в Европа на широка екосистема с близка до екзафлопс производителност. Инструментът ще трябва да подкрепи също така научноизследователската и развойна дейност, и разработването на технологии, които са необходими за съвместното проектиране на конкурентоспособни европейски машини с производителност от порядъка на екзафлопс, включително първото поколение европейска микропроцесорна технология с ниска консумация на енергия — една технология с решаващо значение за постигането на производителност от порядъка на екзафлопс в Европа до 2022/2023 г. Придобиването на системи с производителност от порядъка на екзафлопс обаче не е част от настоящото предложение.

През лятото и есента на 2017 г. Комисията извърши оценка на въздействието, за да определи най-добрия инструмент за постигане на поставените цели, който същевременно осигурява най-благоприятното икономическо, обществено и екологично въздействие и гарантира интересите на Съюза. Беше установено, че най-подходящият вариант е съвместно предприятие. Съвместното предприятие осигурява обща правна, договорна и организационна рамка за структуриране на съвместните ангажименти, поети от участващите членове. Освен това то предлага на членовете сигурна структура за управление и бюджетна сигурност. Предприятието може да придобива системи с ВИТ на световно равнище чрез съвместни обществени поръчки и да ги експлоатира, като утвърждава определена (по-конкретно европейска) технология. То може да действа като собственик на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, които ще се финансират съвместно от членовете, и по такъв начин да улесни равнопоставения достъп до тях. Накрая, съвместното предприятие може да изпълнява програми за научноизследователска, развойна и иновационна дейност с цел разработване на технологии и последващото им интегриране в европейски суперкомпютърни системи с производителност от порядъка на екзафлопс, като по такъв начин ще затвори веригата от научноизследователската дейност до доставката и експлоатацията на европейски суперкомпютърни системи с производителност от порядъка на екзафлопс и ще допринесе за развитието на конкурентоспособна европейска промишленост за доставка на технологии.

Съвместното предприятие за европейски ВИТ (EuroHPC) ще ползва средства от бюджетните кредити, които вече са заделени за дейности по разработване на ВИТ по действащата многогодишна финансова рамка (МФР) в работните програми за последните две години на „Хоризонт 2020“ и на Механизма за свързване на Европа. Съвместното предприятие EuroHPC няма да разчита на допълнително финансиране от следващата многогодишна финансова рамка за постигане на поставените цели. Ако бъдат предоставени средства в следващата многогодишна финансова рамка, Регламентът за създаване на съвместното предприятие EuroHPC ще трябва да бъде изменен, за да се определи нов мандат, който да обхваща придобиването чрез обществени поръчки и експлоатацията на инфраструктура с производителност от порядъка на екзафлопс, разработването на ВИТ с производителност над екзафлопс и придобиването чрез обществени поръчки и експлоатацията на тази инфраструктура с производителност над екзафлопс, включително нейното интегриране в крайна сметка с квантови изчислителни технологии. Измененията и разширенията на мандата ще бъдат подкрепени от пропорционална оценка на въздействието в съответствие с изискванията за по-добро регулиране.

Как ще функционира съвместното предприятие EuroHPC?

Дейностите на съвместното предприятие ще се групират около два основни стълба:

(1)Придобиване чрез обществени поръчки и експлоатация на инфраструктури за ВИТ и данни: придобиване на инфраструктури на световно равнище за суперкомпютри и данни; монтаж, свързване и експлоатация на инфраструктурите; осигуряване и управление на достъп до тях за широк кръг обществени и частни потребители, и

(2)Програма за научни изследвания и иновации в областта на ВИТ: подкрепа на научноизследователската и иновационна програма за европейски ВИТ и разработване на ноу-хау; разработване на приложения, придобиване на умения и широко разпространение на ВИТ.

Съвместното предприятие ще има следния членски състав:

Публичноправни членове: Съюзът (представляван от Комисията) и държавите членки, както и асоциираните към „Хоризонт 2020“ 4 страни, които желаят да участват (държави участнички). Засега държавите участнички са 13-те страни, подписали декларацията за европейско сътрудничество в областта на ВИТ: Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания, Белгия, Словения, България, Гърция, Хърватия и Швейцария, но в бъдеще може да се присъединят и други държави членки и асоциирани страни, и

Частноправни членове: представители на заинтересовани страни в областта на ВИТ и големите информационни масиви, включително академичните среди и промишлеността. Асоциациите ETP4HPC 5 и BDVA 6 , които представляват частни субекти в договорни публично-частни партньорства, внесоха писма в подкрепа на изпълнението на инициативата EuroHPC и изразиха интереса си да дадат своя принос към дейностите на съвместното предприятие.

Управленската структура на съвместното предприятие ще бъде следната:

Управителен съвет (съставен от представители на публичноправните членове на съвместното предприятие), който ще отговаря за разработването на стратегическата политика и за решенията за финансиране във връзка с обществените поръчки и научноизследователската и иновационна дейност на съвместното предприятие. По принцип правото на глас и процедурите за гласуване на членовете ще бъдат съразмерни на финансовата им вноска, и

Промишлен и научен консултативен съвет (съставен от представители на частноправните членове на съвместното предприятие). За да се избегнат конфликти на интереси сред доставчиците на високопроизводителни технологии, особено при поръчките на суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност, съветът ще има само консултативна роля и ще включва две консултативни групи:

·Консултативна група по научните изследвания и иновациите, която ще включва представители на академичните среди, промишлени потребители и доставчици на технологии и ще отговаря за разработването на средносрочни до дългосрочни научноизследователски и иновационни програми за технологии и приложения, които обхващат научни изследвания, иновации, разработване на приложения и придобиване на умения, подкрепяни от програмата на съвместното предприятие за научни изследвания и иновации, и

·Консултативна група за инфраструктурата, която ще включва подбрани от Управителния съвет опитни експерти от академичните среди и промишлеността и ще предоставя независими становища по придобиването чрез обществени поръчки и експлоатацията на суперкомпютрите, собственост на съвместното предприятие.

Съвместното предприятие EuroHPC ще заработи през 2019 г. През 2019—2020 г. ще се обявят конкурси за предложения в областта на научните изследвания и иновациите за финансиране на технологии в областта на ВИТ и за разработване на приложения. Ще бъдат придобити чрез обществени поръчки също така две машини на световно равнище с близка до екзафлопс производителност от няколкостотин петафлопс и ще се финансира придобиването на най-малко още две допълнителни машини от порядъка на няколко десетки петафлопс.

Съвместното предприятие ще придобие чрез обществени поръчки и ще стане собственик на високопроизводителните изчислителни машини, финансирани главно от Съюза. Държавите участнички ще придобият чрез обществени поръчки и ще станат собственици на машините, финансирани главно от тях самите.

Съвместното предприятие ще придобие своите суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност на два етапа:

първо, ще избере доставчик на хостинг в държава членка, участваща в съвместното предприятие, който осигурява необходимата материална база за хостинг и експлоатация на суперкомпютър (обикновено това е суперкомпютърен център). Управителният съвет ще определи критериите за подбор на доставчика на хостинг. Съвместното предприятие и доставчикът на хостинг ще подпишат споразумение за хостинг, в което ще се определят отговорностите на доставчика за инсталирането и експлоатацията на високопроизводителните изчислителни машини. Суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност ще бъдат разположени в държава членка, тъй като общата цел е да се подкрепи разработването на екосистема за високопроизводителни изчисления в Съюза 7 .

второ, съвместното предприятие ще обяви процедура за придобиване на суперкомпютъра, които ще се инсталира при избрания доставчик на хостинг и ще бъде експлоатиран от него.

Финансовата вноска на Съюза по настоящата многогодишна финансова рамка ще възлиза на 486 милиона евро, като сходни суми ще бъдат внесени от държавите участнички и частноправните членове на съвместното предприятие EuroHPC.

Съвместното предприятие ще използва тези финансови средства главно за изпълнение на дейностите по двата стълба (вж. по-горе). По-конкретно, чрез втория стълб (Програмата за научни изследвания и иновации в областта на ВИТ) ще бъдат преодолени слабостите в координацията на програмата, с които в момента се сблъсква Комисията, дължащи се на необходимостта стратегията за ВИТ да се изпълнява чрез отделни работни програми („Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа). Управителният съвет ще отговаря за:

·съгласуването на съдържанието и графика на обществените поръчки със стратегическата програма за ВИТ;

·осигуряването на съгласуваност на предметите на обществените поръчки; и

·наличието на подходящи финансови инструменти за постигане на целите, по-конкретно обществени поръчки за иновации, съпровождащи процеса от разработването на европейски ВИТ до придобиването на европейски машини.

Чрез прилагане на правилата на „Хоризонт 2020“ съвместното предприятие ще има възможност да въведе разпоредби за защита на икономическите и стратегическите интереси на Съюза, т.е. защита на създадената в Съюза интелектуална собственост (ПИС) и използване първо в Съюза на всички резултати от финансирани от ЕС научни изследвания и иновации.

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Съобщението от 2012 г.„Високопроизводителните изчислителни технологии: мястото на Европа в световната надпревара1 очерта стратегическия характер на ВИТ като решаващ актив за иновационния капацитет на ЕС. 

На 19 април 2016 г. Комисията прие Европейската инициатива за компютърни услуги в облак като част от своята стратегия за цифровизиране на европейската промишленост. 8 Тя предвижда създаване от Комисията и от държавите членки на водеща европейска екосистема за ВИТ и големи информационни масиви, която да се основава на инфраструктура на световно равнище за ВИТ, данни и мрежи. Такава инфраструктура би помогнала на ЕС да се нареди сред водещите световни сили в суперкомпютрите към 2022/2023 г. благодарение на суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс на основата на европейски технологии.

Съгласуваност с други политики на Съюза

На 10 май 2017 г. Комисията прие междинен преглед на стратегията 9 за единния цифров пазар, в който обяви намерението си да предложи до края на 2017 г. правен инструмент за осигуряване на рамка за обществени поръчки на интегрирана общоевропейска инфраструктура от суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс и за данни.

Намесата на политическо равнище се основава също така и на пакета за политиката в областта на цифровизирането на европейската промишленост (вж. по-горе).

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Правното основание за инициативата за съвместното предприятие EuroHPC е член 187 и първият параграф на член 188 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Субсидиарност (за областите на неизключителна компетентност)

Нарастващото значение на ВИТ за науката и обществения и частния сектор през последните години е съпътствано от експоненциално увеличаване на равнището на инвестициите, което се налага за запазване на конкурентоспособността в световен мащаб. Така се стигна до широкото разбиране, че „европеизацията“ в тази област чрез обща инфраструктура и съвместно ползване на съществуващите мощности ще бъде от полза за всички. Тук се включват държавите членки, за които може да е трудно да създадат самостоятелни национални инфраструктури за ВИТ, но същевременно могат да дадат ценен принос към обединени и взаимно свързани на равнището на ЕС високопроизводителни изчислителни мощности и да се възползват от тях.

Мащабът на средствата, необходими за реализиране на устойчива инфраструктура за ВИТ на световно равнище, е непосилен за държавите членки поотделно. Нито една държава членка не разполага с финансовите средства, необходими за придобиване на изчислителни мощности с производителност от порядъка на екзафлопс и за разработване, придобиване и експлоатация на собствена сметка на екосистемата, необходима за ВИТ с производителност от порядъка на екзафлопс, в конкурентни срокове в сравнение със сегашните световни лидери в тази област (САЩ, Китай и Япония). Наличните в Съюза знания и ресурси трябва да се обединят за изграждане на водеща екосистема за ВИТ във всички сегменти на веригата на стойността, а инвестициите на равнището на ЕС и произтичащите от това услуги трябва да бъдат координирани, ако искаме инфраструктурите на Съюза за изчислителни технологии и данни да са равностойни на тези на световните му конкуренти.

В някои области вече съществува сътрудничество между държавите членки, промишлеността и науката. Примери за това са Партньорството за авангардна електронна обработка на данни в Европа (PRACE) 10 , договорното публично-частно партньорство за ВИТ (ETP4HPC), договорното публично-частно партньорство за големи информационни масиви и GÉANT 11 . Съвместното предприятие EuroHPC надгражда върху тях, тъй като ключовите инвеститори в страните, подписали декларацията за европейско сътрудничество в областта на ВИТ, вече са представени в тях.

Политическа подкрепа от държавите членки за EuroHPC вече бе изрично изразена от Съвета, от страните, подписали декларацията за европейско сътрудничество в областта на ВИТ, и от Европейския парламент 12 .

Пропорционалност

Предложението съответства на принципа на пропорционалност по член 5 от Договора за Европейския съюз, тъй като обхваща ефективна рамка за сътрудничество, която е подходяща за всички области на намеса на инициативата, не надхвърля необходимото за решаване на установените проблеми и е пропорционална на целите. По-конкретно:

·Първо, предложението създава обща рамка за съвместно възлагане на обществени поръчки за интегрирана инфраструктура за изчисления и данни на световно равнище в Европа с близка до екзафлопс производителност, която преодолява разпокъсаността на националните планове за инвестиции във ВИТ и затрудненията при придобиването на суперкомпютри на основата на европейски технологии. То ще обедини ресурси от Съюза, държавите участнички и частноправните членове. За финансиране на съвместното предприятие EuroHPC вече са предвидени средства от бюджета на Съюза (бюджетни кредити за поети задължения за дейности в областта на ВИТ за последните две години от „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа). Потребността от допълнително финансиране от държавите участнички и от частноправните членове ще бъде ограничена, тъй като предложението до голяма степен разчита на поетите ангажименти или инвестиционните планове, които те вече са приели за следващите години;

·Второ, финансовите инструменти са вече налице — това са „Хоризонт 2020“ и Механизмът за свързване на Европа. За бенефициерите и участниците няма да има допълнителна административна тежест в сравнение със сегашното положение, и

·Трето, инициативата надгражда върху съществуващи вече инициативи, като PRACE, договорните публично-частни партньорства ETP4HPC и BDVA и центровете за високи постижения в областта на ВИТ, които ще продължат да играят решаваща роля в постигането на целите на съвместното предприятие. В бъдеще то ще разчита на тях за осигуряването на достъп до мощностите за високопроизводителни изчисления в Европа и за подпомагането на потребителските общности при разработването и приспособяването на техните приложения към действащите суперкомпютри.

Избор на инструмент

Създаването и функционирането на съвместно предприятие, в което участва Съюзът, изисква Регламент на Съвета.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Консултации със заинтересованите страни

След публикуването на съобщението „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак“, което очерта целите на европейската стратегия в областта на ВИТ, бяха предприети различни стъпки, за да бъдат уведомени заинтересованите страни за целите на стратегията и да бъдат поканени да се включат в нейното изграждане. Редица семинари, включително Денят на цифровите технологии в Рим (23 март 2017 г.), бяха организирани от Комисията, както и от заинтересованите организации като ETP4HPC, PRACE и Европейския облак за отворена наука.

Комисията провеждаше редовно неформални срещи с представители на основната група от държави членки, подписали декларацията за европейско сътрудничество в областта на ВИТ през март 2017 г., с цел обсъждане на пътната карта и изпълнението на съвместна европейска инициатива за ВИТ. Тя също така организира два семинара (5 и 26 октомври 2017 г.), на които бяха поканени всички държави членки, където представи целите на инициативата и предложения модел за изпълнение (съвместно предприятие) и призова държавите членки да дадат отзиви и коментари.

През август 2017 г. Комисията публикува целева консултация по съвместната европейска инициатива за ВИТ. Тя беше популяризирана чрез социалните медии, сайт в интернет и целеви покани по електронната поща. Бяха потърсени становищата на заинтересованите страни, за които се смята, че най-добре представят европейската общност в областта на ВИТ, като например общностите от научни потребители на инфраструктурите за ВИТ (например 29-те големи научни инфраструктури на Европейския стратегически форум за научни инфраструктури (ESFRI), научните потребители на PRACE, Европейската инфраструктура за данни (EUDAT) и Европейската мрежова инфраструктура (EGI), ETP4HPC, BDVA, центровете за високи постижения в областта на приложенията за суперкомпютри, суперкомпютърни центрове, доставчици на услуги в областта на ВИТ, доставчици на достъп до ВИТ, асоциации за научни изследвания и иновации в областта на ВИТ и национални и финансирани от ЕС проекти за ВИТ.

Бяха получени близо 100 отговора, част от които представляваха общо становище на асоциация на заинтересовани страни. Консултацията показа категорична подкрепа за съвместната европейска инициатива. Тя разкри също широко единомислие по основните въпроси във връзка с ВИТ в Европа и приоритетите за тяхното решаване, като научните потребители, промишлените потребители, суперкомпютърните центрове и доставчиците изразиха сходни становища.

Събиране и използване на експертни становища

Комисията има опит в създаването и управлението на съвместни предприятия. По-конкретно, тя ще използва опита от създаването на съвместното предприятие за електронни компоненти и системи за европейско лидерство (ECSEL) в свързаната с ВИТ 13 област на микро- и наноелектрониката. Двете съвместни предприятия имат някои общи участници от промишлеността и се очаква технологичните разработки за високоспециализираните суперкомпютърни пазари да намерят своя път и към масовите пазари на ECSL.

Оценка на въздействието

Комисията извърши оценка на въздействието от следните варианти на политика:

основен сценарий (без намеса в политиката), включително преглед на съществуващите инструменти за постигане на целите на европейската стратегия за ВИТ;

Европейски консорциум на научни инфраструктури (ERIC), и;

съвместно предприятие.

Други варианти, като например Европейска група за икономически инвестиции (EEIG), междуправителствени организации или структури, подобни на „Галилео“, бяха отхвърлени, тъй като бе очевидно, че правното им основание не би удовлетворило основните изисквания за изпълнение на съвместна европейска инициатива за ВИТ.

Комисията разгледа степента, до която трите приети варианта биха:

·показали ефективност при постигането на целите на съвместната европейска инициатива;

·изпълнили функционалните изисквания на правния и финансовия инструмент;

·гарантирали интересите на Съюза, и

·имали положително въздействие върху икономиката, конкурентоспособността, обществото и околната среда.

Заключението беше, че единствено съвместното предприятие има най-положително въздействие по всички точки.

Съвместното предприятие EuroHPC би намалило присъщите на публично-частното партньорство рискове по следните начини:

обществени поръчки: за всички дейности на съвместното предприятие в областта на обществените поръчки ще отговаря единствено Управителният съвет (съставен само от публичноправните членове). Това ще гарантира вземането на правилни решения за придобиване, без частноправните членове (по-конкретно на доставчиците на ВИТ) да се намесват в процеса на съвместно възлагане на обществени поръчки за системи с близка до екзафлопс производителност или при вземането на решения за начините на изразходване на обществените средства;

правилно и своевременно изпълнение на дейностите: целите и задачите на съвместното предприятие ще бъдат ясно определени и тяхното изпълнение ще бъде редовно наблюдавано спрямо ясно зададени очаквани резултати и ежегодно определяни показатели за изпълнение. Останалите мерки включват последваща оценка на дейността на всеки две години с прилагане при необходимост на корективни мерки;

·програма за обществени поръчки: Съвместното предприятие ще ползва опита на мнозина от публичноправните си членове при придобиването на суперкомпютърни системи чрез обществени поръчки. Освен това програмата ще се планира и наблюдава със съдействието на членовете на Консултативната група за инфраструктурата, които Управителният съвет ще подбере внимателно, за да включи експерти с опит в обществените поръчки и наблюдението на националните високопроизводителни изчислителни машини;

·програма за научни изследвания и иновации: тя ще се разработва и изпълнява подобно на действащата програма за ВИТ в рамките на „Хоризонт 2020“. Програмата ще се основава на научноизследователски и иновационни програми, изготвени от частноправните членове, които участват в Научния консултативен съвет на съвместното предприятие (включително представители на двете договорни публично-частни партньорства ETP4HPC и BDVA).

инвестиционни рискове: приносът на съюзния бюджет към съвместното предприятие вече е осигурен и повечето държави участнички вече са планирали своите задължения или инвестиционни планове в областта на ВИТ за следващите години. Междинната оценка на ECSEL, което има сходни цели, показа голямата ефективност по отношение на привличането на частни инвестиции: съвместните дейности доведоха до допълнителни частни инвестиции в размер на 4,26 евро на всяко евро от обществените средства.

На 25 октомври 2017 г. Комитетът за регулаторен контрол даде положително становище с резерви по оценката на въздействието. Предложението отчита препоръката на Комитета, като в член 4 предвижда, че съвместното предприятие ще работи с финансиране от програми по текущата многогодишна финансова рамка, в член 3 описва целите, а в член 1 от Приложението (Устав) посочва задачите, които следва да изпълнява съвместното предприятие. Взети са предвид и поуките, извлечени от изграждането и управлението на съществуващи съвместни предприятия, особено от неотдавна приключилата междинна оценка на ECSEL. Двете съвместни предприятия са сходни по своята структура и цели, като разликата е главно в мащабната дейност в областта на обществените поръчки при съвместното предприятие EuroHPC, която отсъства при ECSEL. Тази разлика обяснява разпределението на правата на глас пропорционално на приноса на участниците, както е посочено в съображение 25 от предложението за съвместно предприятие за европейски ВИТ и член 6 от Приложението към него (Устав).

Пригодност и опростяване на законодателството

Предложеният Регламент за създаване на съвместно предприятие съответства на Насоките на Комисията за по-добро регулиране, като по-конкретно предлага да се регулира само когато е необходимо и по пропорционален начин. Предложението следва колкото е възможно по-пълно модела на ECSEL и черпи от натрупания в тази връзка опит, като отчита препоръките в междинната оценка на ECSEL.

Изграждането на съвместното предприятие EuroHPC ще помогне за опростяване на изпълнението на дейностите в областта на ВИТ, които в момента се изпълняват от Комисията чрез „Хоризонт 2020“. Комисията ще делегира правомощия на съвместното предприятие да изпълнява дейностите на Съюза в областта на ВИТ по две различни програми („Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа) и три раздела от работната програма на „Хоризонт 2020“ („Бъдещи и нововъзникващи технологии“ (FET), „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии ИКТ“ (LEIT-ICT) и „Научни инфраструктури“). Този подход ще облекчи трудностите при синхронизирането и координирането на дейностите за постигане на целите на европейската стратегия за ВИТ и ще сведе преговорите с четири различни конфигурации на програмни комитети до преговори с един-единствен Управителен съвет.

Предложението ще бъде от полза за държавите членки, научните потребители на ВИТ, промишлеността (включително МСП), суперкомпютърните центрове и в крайна сметка за гражданите. Съвместното предприятие ще издигне способностите на Европа в областта на ВИТ до световното равнище, ще има пряко положително въздействие върху предизвикателствата в обществото (например здравеопазването, околната среда, климата и т.н.), производството и инженеринга, фундаменталната наука, националната сигурност и безопасност и ще насърчи европейската промишленост за доставка на цифрови технологии.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Няма допълнително отражение върху бюджета по текущата многогодишна финансова рамка, тъй като съвместното предприятие EuroHPC ще ползва средства от вече отпуснати бюджетни кредити за поети задължения за високопроизводителни изчислителни технологии в работните програми за последните две години от изпълнението на „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа. Ще бъдат отпуснати общо 486 милиона евро от двете програми.

Към тях ще се добавят средства в същия размер от държавите участнички като част от техните програми за подобряване на националната им инфраструктура за ВИТ.

Частноправните членове ще предоставят сходни суми като част от сегашните им ангажименти към договорните публично-частни партньорства ETP4HPC и BDVA за оставащия срок на действие на „Хоризонт 2020“.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

След като заработят двата суперкомпютъра с близка до екзафлопс производителност, ще бъде направена междинна оценка, за да се определи ефективността на съвместното предприятие като правен и финансов инструмент за постигане на целите на европейската стратегия за ВИТ. По-конкретно, ще бъде направена оценка на равнището на участие на държавите участнички и частноправните членове и на техния принос към дейността на съвместното предприятие.

Съвместното предприятие ще публикува годишен отчет за дейността, в който ще отразява предприетите действия, съответните разходи, придобиването чрез обществена поръчка и експлоатацията на инфраструктурата за ВИТ и данни, която е собственост на съвместното предприятие. Постигането на общите цели ще се оценява по общите ключови показатели за резултатите на съвместните предприятия, финансирани от „Хоризонт 2020“, и ключовите показатели за резултатите, които са специфични за съвместното предприятие за европейски ВИТ.

Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението

Член 1 създава съвместното предприятие EuroHPC и определя срока и седалището.

Член 2 съдържа определения на понятията „производителност от порядъка на петафлопс“, „близка до екзафлопс производителност“, „производителност от порядъка на екзафлопс“, „суперкомпютър“, „доставчик на хостинг“, „споразумение за хостинг“, „време за достъп“, „приемателни изпитвания“, „държава участничка“, „частноправен член“, „свързано образувание“, „участващо образувание“ и „потребител“.

Член 3 определя общите и конкретните цели и дейности на съвместното предприятие EuroHPC .

Член 4 определя финансовата вноска на Съюза в административните и оперативните разходи на съвместното предприятие EuroHPC с финансиране от програмите Хоризонт 2020 и Механизъм за свързване на Европа.

Член 5 определя финансовите вноски на държавите участнички и частноправните членове в административните и оперативните разходи.

Член 6 се отнася за доставчика на хостинг, на когото съвместното предприятие трябва да повери експлоатацията на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, и определя процеса на подбор на доставчик.

Член 7 посочва съдържанието на споразумението за хостинг, в което се определят ролите и отговорностите на доставчика на хостинг.

Член 8 предвижда съвместното предприятие да бъде собственик на придобитите чрез обществена поръчка суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност до края на полезния им стопански живот, след което те да бъдат прехвърлени на доставчика на хостинг.

Член 9 определя условията за достъп на потребителите на суперкомпютрите.

Член 10 конкретизира как Европейската комисия и държавите участнички в съвместното предприятие EuroHPC ще бъдат компенсирани за финансовата им вноска за придобиване на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност: всеки участник ще получи дял от общото време на достъп пропорционално на финансовата си вноска.

Член 11 съдържа финансовите правила на съвместното предприятие, които са в съответствиие с Финансовия регламент.

Член 12 определя условията, при които съвместното предприятие ще предоставя търговски услуги.

2018/0003 (NLE)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 187 и първи параграф от член 188 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като има предвид, че:

(1)Публично-частните партньорства под формата на съвместни технологични инициативи първоначално бяха предвидени в Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 14 .

(2)С Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета 15 се установява „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.). Целта е да се постигне по-голямо въздействие по отношение на научните изследвания и иновациите чрез съчетаване на средства от „Хоризонт 2020“ и от частния сектор в публично-частни партньорства в ключови области, в които научните изследвания и иновациите могат да допринесат за постигане на по-общите цели на Съюза за конкурентоспособността, да привлекат частни инвестиции и да подпомогнат преодоляването на предизвикателствата в обществото. Тези партньорства следва да се основават на дългосрочен ангажимент към постигането на целите, включително балансиран принос на всички партньори, да носят отговорност за постигането на целите и да бъдат съобразени със стратегическите цели на Съюза във връзка с научноизследователската и развойна дейност и иновациите. Управлението и дейността на тези партньорства следва да бъдат открити, прозрачни, ефективни и ефикасни и да създават възможности за участие на широк кръг заинтересовани страни в конкретните им области.

(3)В съответствие с Регламент (ЕС) № 1291/2013 16 и Решение на Съвета 2013/743/EС 17 на съвместните предприятия, създадени в рамките на „Хоризонт 2020“, може да се предоставя подкрепа съгласно посочените в Решението условия.

(4)Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета 18 създаде Механизма за свързване на Европа (МСЕ). МСЕ следва да дава възможност за подготовка и изпълнение на проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката. По-специално МСЕ следва да подкрепя изпълнението на онези проекти от общ интерес, които са насочени към развитието и изграждането на нови инфраструктури и услуги или към модернизирането на съществуващите инфраструктури и услуги в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката. МСЕ следва да допринася за подпомагането на проекти с европейска добавена стойност и със значителни обществени ползи, които не получават достатъчно финансиране от пазара.

(5)Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета 19 предоставя насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и определя специфичните условия за телекомуникационния сектор.

(6)Високопроизводителните изчислителни технологии отговарят на условията за проект от общ интерес, по-специално като инфраструктура за цифрови услуги за „достъп до информация от публичния сектор с цел повторната ѝ употреба — отворени публични данни“, посочен в Регламент (ЕС) № 283/2014. Съгласно член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1316/2013 Комисията може да възложи част от изпълнението на МСЕ на органите, посочени в член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета  20 .

(7)Съобщението на Комисията „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 21 (стратегията „Европа 2020“), потвърдено от Европейския парламент и от Съвета, подчертава необходимостта от създаване на благоприятни условия за инвестиции в знания и иновации, за да се постигне интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Съюза.

(8)Съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания 22 “ призовава за създаване на европейска инфраструктура за данни на основата на водещи високопроизводителни изчислителни мощности и разработване на цялостна екосистема за ВИТ, която да е в състояние да разработи нова европейска технология и да създаде суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс. Значението на тази област и предизвикателствата пред заинтересованите страни в Съюза изискват неотложни действия, за да се наберат необходимите ресурси и капацитет, за да се затвори веригата от научните изследвания и разработките до доставката и експлоатацията на ВИТ системи с производителност от порядъка на екзафлопс. Затова следва да се създаде механизъм на равнището на Съюза за обединяване и насочване на предоставената подкрепа към изграждането на водеща в света инфраструктура за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за научни изследвания и иновации в областта на високопроизводителните изчислителни технологии в държавите членки, Съюза и частния сектор. Инфраструктурата следва да осигурява достъп на потребителите от обществения сектор, потребителите от промишлеността и потребителите от академичните среди, включително научните общности, които участват в Европейския облак за отворена наука.

(9)Съобщението на Комисията от 10 май 2017 г. относно междинния преглед на изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар 23 — „Свързан с единен интернет цифров пазар за всички“ определя високопроизводителните изчислителни технологии като елемент от решаващо значение за цифровизирането на промишлеността и за икономиката, основана на данни. Необходими са значителни инвестиции за разработване, придобиване и експлоатация на суперкомпютри, които са в челната тройка в света, но нито една европейска страна не разполага с ресурси да разработи самостоятелно цялостна екосистема за европейски високопроизводителни изчислителни технологии. Необходимо е държавите членки, Съюзът и частният сектор да координират усилията си и да споделят ресурсите си, за да удовлетворят все по-голямото търсене на високопроизводителни изчислителни технологии и да изградят силна промишленост за високопроизводителни изчислителни технологии в Съюза. Съобщението предлага да се създаде правен инструмент, осигуряващ рамка за обществени поръчки за интегрирана инфраструктура от суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс и за данни.

(10)За да може Съюзът да се съоръжи с необходимия изчислителен капацитет, позволяващ поддържането на водещите позиции на извършваните в него научни изследвания, следва да се координират инвестициите на държавите членки във високопроизводителни изчислителни технологии и да се засили внедряването на високопроизводителните изчислителни технологии в промишлеността. Съюзът следва да повиши ефективността на процеса на превръщане на технологичните разработки във високопроизводителни изчислителни системи, които се придобиват чрез обществени поръчки в Европа, като установи ефективна връзка между доставката на технологии, съвместното проектиране с потребителите и съвместните обществени поръчки за системи на световно ниво.

(11)Съвместното предприятие представлява най-подходящият инструмент за постигане на целите на стратегията за европейски високопроизводителни изчислителни технологии, както се определя в Европейската инициатива за компютърни услуги в облак 24 , за да се преодолеят съществуващите ограничения, като същевременно се осигури възможно най-голямо икономическо, обществено и екологично въздействие и се гарантират по най-добрия начин интересите на Съюза. То може да обедини средства от Съюза, от държавите членки и от частния сектор. Предприятието може да прилага рамка за обществени поръчки и да експлоатира системи от световна класа на базата на ВИТ, като насърчава технологиите, особено европейските. Предприятието може да предлага научноизследователски и иновационни програми за разработването на технологии и последващото им интегриране в европейските суперкомпютърни системи с производителност от порядъка на екзафлопс и да допринесе за развитието на конкурентна европейска промишленост за доставка на технологии.

(12)Съвместното предприятие следва да бъде създадено и да започне работа през 2019 г., за да бъде постигната целта Съюзът да разполага с инфраструктура с близка до екзафлопс производителност до 2020 г., и да се разработят необходимите технологии за достигане на производителност от порядъка на екзафлопс към 2022/2023 г. Тъй като цикълът на разработка на следващо поколение технологии обикновено изисква 4—5 години, действията за постигане на тази цел трябва да започнат още сега, за да се запази конкурентоспособността на световния пазар.

(13)Публично-частното партньорство под формата на съвместно предприятие следва да съчетае финансовите и техническите средства, които имат съществено значение за овладяването на цялата сложност на все по-ускорените темпове на иновациите в тази област. Затова членове на съвместното предприятие следва да бъдат Съюзът, държавите членки и асоциираните страни (наричани по-нататък в текста „държавите участнички“), които да се споразумеят за съвместна Европейска инициатива в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, и сдружения (наричани по-нататък в текста „частноправни членове“), които представляват участващите в тях образувания, и други организации с изричен и активен ангажимент да постигат научни и иновационни резултати и да запазят съществуващото ноу-хау в Европа в областта на високопроизводителните изчислителни технологии. Съвместното предприятие следва да бъде отворено за нови членове при условие че те дадат своя финансов принос, включително за административните разходи, и приемат устава на съвместното предприятие.

(14)Съюзът, държавите участнички и частноправните членове на съвместното предприятие следва да правят поотделно финансови вноски за административните разходи на съвместното предприятие. Тъй като в многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. вноските на Съюза в административните разходи може да бъдат изтеглени напред, за да покрият текущите разходи само до 2023 г., държавите участнички и частноправните членове на съвместното предприятие следва изцяло да покриват административните разходи на съвместното предприятие от 2024 г. нататък.

(15)С оглед на възвръщането на водеща позиция в областта на високопроизводителните изчислителни технологии и разработването на цялостна екосистема за високопроизводителни изчислителни технологии за Съюза заинтересованите страни от промишлеността и научните среди в частната асоциация ETP4HPC създадоха през 2014 г. договорно публично-частно партньорство със Съюза. Неговата мисия е да създаде верига на стойността за европейски високопроизводителни изчислителни технологии на световно равнище, която да е конкурентоспособна в глобален план, като насърчава синергията между трите стълба на екосистемата за високопроизводителни изчислителни технологии (разработване на технологии, приложения и изчислителна инфраструктура). Като се вземат предвид нейният натрупан експертен опит и обстоятелството, че тя обединява съответните частноправни заинтересовани страни в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, частната асоциация ETP4HPC следва да се приеме за член на съвместното предприятие.

(16)С оглед на укрепването на веригата на стойността в областта на данните, засилването на формирането на общност в тази област и осигуряването на почва за процъфтяваща икономика, основана на данните, в Съюза, заинтересованите страни от промишлеността и научните среди в асоциацията BDVA създадоха през 2014 г. договорно публично-частно партньорство със Съюза. Като се вземат предвид нейният натрупан експертен опит и обстоятелството, че тя обединява съответните частноправни заинтересовани страни в областта на големите информационни масиви, частната асоциация BDVA следва да се приеме за член на съвместното предприятие.

(17)Частните асоциации ETP4HPC и BDVA изразиха писмено желанието си да допринесат за технологичната стратегия на съвместното предприятие и да предоставят експертния си опит на разположение за постигане на целите на съвместното предприятие. Уместно е частните асоциации да приемат устава, който се съдържа в приложението към настоящия Регламент чрез потвърдителни писма.

(18)Съвместното предприятие следва да се занимава с ясно определени теми, които ще дадат възможност на академичните среди и европейската промишленост като цяло да проектират, разработват и използват най-новаторските високопроизводителни изчислителни технологии и да изградят интегрирана инфраструктура в целия Съюз с капацитет за високопроизводителни изчисления на световно равнище, високоскоростна свързаност и водещи приложения и услуги за данни и софтуер, предназначени за учените и други водещи потребители от промишлеността в Съюза, включително МСП и обществения сектор. Съвместното предприятие следва да положи усилия за намаляване на недостига на специфични умения във връзка с ВИТ. Съвместното предприятие следва да подготви пътя към изграждане на първата хибридна инфраструктура за високоскоростни изчислителни технологии в Европа, като интегрира класическите изчислителни архитектури с квантови изчислителни устройства, например като използва квантовия компютър като ускорител на процеси във високопроизводителни изчислителни системи. Необходима е структурирана и координирана финансова подкрепа на европейско равнище, за да се помогне на изследователските екипи и европейските промишлени предприятия да запазят водещите си позиции в силно конкурентната международна среда, като постигат резултати от световна класа и ги интегрират в конкурентоспособни системи, да се осигури бърза и широка промишлена експлоатация на европейските технологии в целия Съюз, което ще има важни последици за обществото, да се поделят рисковете и да се обединят силите чрез насочване на стратегии и инвестиции към общия европейски интерес. При постъпило уведомление от държава членка или група държави членки Комисията би могла да реши, че инициативите на съвместното предприятие отговарят на критериите за важни проекти от общ европейски интерес, при условие че са изпълнени всички съответни условия съгласно Общностната рамка за държавната помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации 25 .

(19)За да постигне своите цели в проектирането, разработването и използването на най-новаторски високопроизводителни изчислителни технологии, съвместното предприятие следва да предоставя финансова подкрепа по-конкретно под формата на безвъзмездни помощи и обществени поръчки, възлагани след провеждането на отворени покани за представяне на предложения и търгове. Тази финансова подкрепа трябва да бъде насочена по-специално към доказани слабости на пазара, които пречат на разработването на съответната програма, и да има стимулиращ ефект за промяна на поведението на получателя.

(20)За да постигне целта си съвместното предприятие следва да осигури рамка за придобиване в Съюза на интегрирана инфраструктура на световно равнище за суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс и за данни, да снабди потребителите с необходимия им за запазване на конкурентоспособността стратегически изчислителен ресурс и да се справи с обществените и икономически предизвикателства и предизвикателствата в областта на сигурността.

(21)Съвместното предприятие следва да бъде собственик на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, които е придобило. Експлоатацията на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност следва да бъде поверена на доставчик на хостинг, т.е. правен субект в държава членка, участваща в съвместното предприятие, който да осигури съоръжения за хостинг и да експлоатация на суперкомпютъра. Доставчикът на хостинг следва да гарантира във възможната степен физическо и функционално разделение на суперкомпютрите на съюза с близка до екзафлопс производителност и всички други поддържани от него национални или регионални компютърни системи. Доставчикът на хостинг следва да бъде избран от Управителния съвет на съвместното предприятие. Съвместното предприятие следва да запази собствеността върху суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност до тяхното амортизиране (обикновено след 4—5 години експлоатация). След това собствеността следва да бъде прехвърлена на доставчика на хостинг за извеждане от експлоатация, обезвреждане или друга употреба, като доставчикът на хостинг следва да заплати на съвместното предприятие остатъчната стойност на суперкомпютрите.

(22)Суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност и производителност от порядъка на петафлопс следва да се използват главно за целите на научните изследвания и иновациите в обществения сектор, за потребители от академичните среди, промишлеността или обществения сектор. Съвместното предприятие следва да има право да извършва ограничена по обем стопанска дейност за частни цели. Достъп следва да се предоставя на потребители с място на стопанска дейност в Съюза или в асоциирана страна в „Хоризонт 2020“. Правата на достъп следва да бъдат равнопоставени за всеки потребител и разпределени прозрачно. Управителният съвет следва да определи правата за достъп в рамките на предоставения на Съюза дял от времето за достъп за всеки суперкомпютър.

(23)Съвместното предприятие следва да подкрепи придобиването на компютри с производителност от порядъка на петафлопс от държавите участнички чрез използването на подходящ инструмент (например обществени поръчки за иновационни решения). Бенефициерите на инструмента следва да бъдат собственици на компютъра с производителност от порядъка на петафлопс. За всеки компютър с производителност от порядъка на петафлопс, делът на Съюза във времето за достъп следва да бъде правопропорционален на финансовата вноска на съвместното предприятие в поетите от бенефициерите допустими разходи за придобиване.

(24)Следва да се разреши ограничена употреба на суперкомпютрите от потребители, които извършват стопанска дейност за приложения извън научните изследвания. Време за достъп следва да се предоставя на потребители с място на стопанска дейност в Съюза или в асоциирана страна в „Хоризонт 2020“. Правата на достъп следва да бъдат разпределени прозрачно.

(25)Управлението на съвместното предприятие следва да се осигури от два органа: Управителен съвет и Промишлен и научен консултативен съвет. Управителният съвет следва да бъде съставен от представители на Съюза и на държавите участнички. Той следва да отговаря за разработването на стратегическата политика и решенията за финансиране във връзка с дейността на съвместното предприятие, по-специално за всички дейности, свързани с обществените поръчки. Промишленият и научен консултативен съвет следва да включва представители на академичните среди и промишлеността като потребители и доставчици на технологии. Той следва да предоставя независими становища на Управителния съвет по програмата за стратегически изследвания и по придобиването и експлоатацията на суперкомпютрите, собственост на съвместното предприятие.

(26)Правата на глас следва да бъдат по принцип пропорционални на финансовата и апортната вноска на членовете. Държавите участнички следва да имат право да гласуват по дейности във връзка с обществените поръчки на съвместното предприятие само ако внасят ресурси за тези дейности, както и съответно да гласуват по дейности във връзка с непреките действия, ако внасят ресурси. Правата на глас следва да се изчисляват на годишна основа в зависимост от реално направените вноски.

(27)Финансовата вноска на Съюза следва да се управлява в съответствие с принципа за добро финансово управление и съответните правила за непряко управление, посочени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията 26 . Правилата, приложими към обявяването на процедури за обществени поръчки от съвместното предприятие, трябва да се посочат в неговите финансови правила.

(28)За развитието на екосистемата за европейски високопроизводителни изчислителни технологии съвместното предприятие следва да използва по подходящ начин обществените поръчки и инструментите за безвъзмездни помощи, примерно чрез използване на подходящи обществени поръчки на етапа преди търговската реализация и обществени поръчки за иновационни решения.

(29)При оценката на цялостното въздействие на съвместното предприятие следва да се вземат предвид инвестициите от частноправните членове, като апортни вноски, състоящи се от поетите от тях разходи по изпълнението на действията минус вноските от съвместното предприятие. Общият размер на инвестициите следва да достигне най-малко 420 000 000 евро.

(30)За да се гарантира равнопоставеност на всички предприятия, които работят на вътрешния пазар, финансирането от рамковите програми на Съюза следва да бъде съвместимо с принципите за държавната помощ, така че да се осигури ефективност на обществените разходи и да не се допуснат изкривявания на пазара, като например изтласкване на частното финансиране, създаване на неефективни пазарни структури или запазване на неефективни фирми.

(31)Участието в непреки действия, финансирани от съвместното предприятие, следва да е съобразено с Регламент (ЕС) № 1290/2013. Освен това съвместното предприятие следва да гарантира последователното спазване на тези правила на основата на съответните мерки, приети от Комисията.

(32)Предоставянето на финансова подкрепа за дейности от програмата на Механизма за свързване на Европа следва да спазва правилата на тази програма.

(33)Финансовите интереси на Съюза и на останалите членове на съвместното предприятие следва да бъдат защитени чрез пропорционални мерки по време на целия разходен цикъл, включително предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на средства, които са изгубени, неправомерно изплатени или неправилно използвани, и при необходимост, налагане на административни и финансови санкции в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(34)Съвместното предприятие следва да работи открито и прозрачно, като предоставя цялата съответна информация своевременно и популяризира дейностите си, включително с информиране и запознаване на по-широката общественост. Правилникът за дейността на органите на съвместното предприятие следва да бъде обществено достъпен.

(35)За да се улесни създаването, Комисията следва да отговаря за създаването и първоначалната дейност на съвместното предприятие, докато то изгради оперативен капацитет да изпълнява собствен бюджет.

(36)За целите на опростяването административната тежест следва да бъде намалена за всички страни. Следва да се избягват дублирани одити и непропорционална документация и отчетност. За действията, финансирани от програмата „Хоризонт 2020“, одитите на получателите на финансови средства от Съюза по настоящия Регламент следва да се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1291/2013. За действията, финансирани от програмата „Механизъм за свързване на Европа“, одитите на получателите на финансови средства от Съюза по настоящия Регламент следва да се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1316/2013.

(37)Вътрешният одитор на Комисията следва да упражнява същите правомощия по отношение на съвместното предприятие, каквито упражнява по отношение на Комисията.

(38)Комисията, съвместното предприятие, Сметната палата и OLAF следва да имат достъп до цялата необходима информация и до помещенията, за да извършват одити и разследвания във връзка с безвъзмездните помощи, договорите и споразуменията, подписани от съвместното предприятие.

(39)„Хоризонт 2020“ следва да допринесе за преодоляването на разделението в Съюза в областта на научните изследвания и иновациите чрез насърчаване на синергии с европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Затова съвместното предприятие следва да се стреми към развитие на тясно взаимодействие с ЕСИФ, които могат конкретно да подпомогнат укрепването на местния, регионалния и националния капацитет в областта на научните изследвания и иновациите.

(40)Всички обявени от съвместното предприятие покани за представяне на предложения и търгове следва да вземат предвид продължителността на рамковата програма „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа, според случая, освен в надлежно обосновани изключения.

(41)Съвместното предприятие следва също така да използва управляваните от Комисията електронни средства, за да гарантира откритост и прозрачност и да улесни участието в тях. Затова обявените от съвместното предприятие покани за представяне на предложения по програмата за финансиране „Хоризонт 2020“ следва да бъдат публикувани и на единния портал за участниците, както и чрез други електронни средства за разпространение на „Хоризонт 2020“, които се управляват от Комисията. Освен това съвместното предприятие следва да предоставя съответните данни за предложенията, кандидатите, безвъзмездните помощи, участниците и други, за да бъдат те включени в управляваните от Комисията електронни средства за отчитане и разпространение на „Хоризонт 2020“, в подходящ формат и с периодичност, отговаряща на задълженията на Комисията за отчетност.

(42)Тъй като целта на настоящия Регламент, а именно — укрепване на промишлените научни изследвания и иновации, придобиване на суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност и осигуряване на достъп до инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии и данни в целия Съюз с помощта на съвместното предприятие — не може да се постигне в достатъчна степен от държавите членки, но може по съображения за избягване на ненужно дублиране, запазване на критичната маса и гарантиране на оптимално използване на обществените финансови средства да се постигне по-пълноценно на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност съгласно член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на субсидиарност по този член настоящият Регламент не надхвърля необходимото за постигането на посочената цел.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Създаване

(1)За целите на изпълнението на инициативата за европейски високопроизводителни изчислителни технологии се създава съвместно предприятие по смисъла на член 187 от Договора („Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии“, наричано по-долу „съвместно предприятие“) за срок до 31 декември 2026 г.

(2)За да се вземе предвид продължителността на Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“), създадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1291/2013, и на Механизма за свързване на Европа, създаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 1316/2013, поканите за представяне на предложения и търговете във връзка със съвместното предприятие се обявяват най-късно до 31 декември 2020 г. В надлежно обосновани случаи поканите за представяне на предложения или търговете може да се обявят до 31 декември 2021 г.

(3)Съвместното предприятие е орган, на който е поверено изпълнението на публично-частно партньорство съгласно член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

(4)Съвместното предприятие притежава юридическа правосубектност. Във всяка от държавите членки то притежава най-широката юридическа правоспособност, която се предоставя на юридическите лица съгласно законите на тези държави. То може, по-специално, да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и може да бъде страна в съдебни производства.

(5)Седалището на съвместното предприятие е в Люксембург.

(6)Уставът на съвместното предприятие („Устав“) е уреден в Приложението.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)„приемателно изпитване“ означава изпитване, което се извършва, за да се определи дали са изпълнени изискванията на спецификацията за системата.

(2)„време за достъп“ означава изчислителното време на суперкомпютър, което се предоставя на потребител или група потребители за изпълнение на техните програми.

(3)„свързано“ образувание означава образувание според определението в член 2, параграф 1, точка 2 от Регламент 1290/2013.

(4)„участващи образувания“ означава образуванията, които влизат в състава на всеки частноправен член на съвместното предприятие съгласно определенията в уставите на съответните частноправни членове.

(5)„производителност от порядъка на екзафлопс“ означава производителността на изчислителни системи, способни да извършват десет на осемнадесета степен операции в секунда (или 1 екзафлопс).

(6)„споразумение за хостинг“ означава споразумение, което може да бъде под формата на договор за услуги или друг вид договор, сключен между съвместното предприятие и доставчик на хостинг, който да осигурява експлоатацията на придобитите от съвместното предприятие суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност.

(7)„доставчик на хостинг“ означава правен субект с място на стопанска дейност в държава членка, участваща в съвместното предприятие, в който се включват съоръженията за хостинг и който осигурява експлоатацията на суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност.

(8)„държави участнички“ означава страните, които членуват в съвместното предприятие.

(9)„производителност от порядъка на петафлопс“ означава производителността на изчислителни системи, способни да извършват десет на петнадесета степен операции в секунда (или 1 петафлопс).

(10)„близка до екзафлопс производителност“ означава производителността на изчислителни системи с изчислителна мощност над 100 петафлопс и под един екзафлопс.

(11)„частноправни членове“ означава частните сдружения, които членуват в съвместното предприятие.

(12)„суперкомпютър“ означава всяка изчислителна система с производителност от порядъка на най-малко един петафлопс.

(13)„потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, образувание или международна организация, на които е предоставен достъп за ползване на суперкомпютър на съвместното предприятие.

Член 3

Цели

(1)Съвместното предприятие има следните общи цели:

а)да осигури на учените, промишлеността и обществения сектор от Съюза или от асоциирана към „Хоризонт 2020“ страна най-новата инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии и за данни и да подкрепи разработването на технологии и приложения в широк кръг области.

б)да осигури рамка за придобиване на интегрирана инфраструктура на световно равнище за суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност и за данни в Съюза;

в)да осигури на равнището на Съюза координация и адекватни финансови ресурси за подкрепа на разработването и придобиването на такава инфраструктура, която да бъде достъпна за потребителите от обществения и частния сектор главно за научноизследователски и иновационни цели;

г)да подкрепи развитието на интегрирана екосистема за високопроизводителни изчислителни технологии в Съюза, която обхваща всички елементи от веригата на научната и промишлената стойност, особено хардуер, софтуер, приложения, услуги, инженеринг, свързаност, ноу-хау и умения.

(2)Съвместното предприятие има следните конкретни цели:

а)да допринесе за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1291/2013 и Решение 2013/743/ЕС, по-специално част II от него, и за изпълнението на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014;

б)да съгласува стратегиите на държавите членки и на Съюза в една координирана европейска стратегия за високопроизводителни изчислителни технологии и да допринесе за ефективността на подкрепата от обществения сектор, като избягва ненужно дублиране и разпокъсване на усилията;

в)да обедини ресурсите на Съюза, националните ресурси и частните инвестиции и да издигне инвестициите във високопроизводителни изчислителни технологии до равнище, сравнимо с равнището на неговите световни конкуренти;

г)да изгради и експлоатира водеща интегрирана инфраструктура за суперкомпютри и за данни в целия Съюз като елемент от съществено значение за високите научни постижения, за цифровизацията на промишлеността и обществения сектор и за укрепването на капацитета за иновации и глобалната конкурентоспособност за създаване на икономически растеж и заетост в Съюза;

д)да осигури достъп до инфраструктурите и услугите на основата на високопроизводителни изчислителни технологии за широк кръг потребители от научноизследователската общност, както и от промишлеността, включително МСП, и обществения сектор за нови и нововъзникващи приложения и услуги с интензивно използване на данни и изчислителни технологии;

е)да намали разрива между научноизследователската и развойна дейност и реализирането на изчислителни системи с производителност от порядъка на екзафлопс, като укрепи веригата на доставки на цифрови технологии в Съюза и създаде условия за придобиване от съвместното предприятие на суперкомпютри от световна класа;

ж)да реализира високи научни постижения при приложенията на високопроизводителните изчислителни технологии с цел постигане на производителност от световна класа чрез разработване и оптимизация на кодове и приложения по метода на съвместното проектиране, като подкрепя центровете за високи научни постижения в областта на приложенията на високопроизводителните изчислителни технологии, големите пилотни демонстратори с използване на високопроизводителни изчислителни технологии и системи за изпитване на приложения и услуги за големи информационни масиви в широк кръг от научни и промишлени области;

з)да свърже и обедини регионални, национални и европейски суперкомпютри с висока производителност и други изчислителни системи, центрове за данни и свързани с тях софтуер и приложения;

и)да повиши иновационния потенциал на промишлеността и по-специално на МСП чрез използването на усъвършенствани инфраструктури и услуги за високопроизводителни изчислителни технологии;

й)да подобри разбирането на високопроизводителните изчислителни технологии и да допринесе за намаляването на разликите в уменията в Съюза във връзка с високопроизводителните изчислителни технологии;

к)да разшири обхвата на използването на високопроизводителни изчислителни технологии.

Член 4

Финансова вноска на Съюза

(1)Финансовата вноска на Съюза в съвместното предприятие, включително бюджетни кредити за плащания от ЕFTA, е на стойност до 486 000 000 евро, разпределени както следва:

a)386 000 000 евро от програмата „Хоризонт 2020“, включително до 10 000 000 евро за административни разходи;

б)100 000 000 евро от Механизма за свързване на Европа;

(2)Финансовата вноска на Съюза по параграф 1, буква а) се изплаща от бюджетните кредити за плащания от общия бюджет на Съюза, разпределени за специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“, създадена по силата на Решение 743/2013/ЕС.

(3)Финансовата вноска на Съюза по параграф 1, буква б) се изплаща от бюджетните кредити за плащания от общия бюджет на Съюза, разпределени за Механизма за свързване на Европа, създаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 1316/2013 и е предназначена единствено за придобиване на инфраструктура.

(4)Изпълнението на бюджета по отношение на финансовата вноска на Съюза се възлага на съвместното предприятие, действащо като орган съгласно член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 в съответствие с член 58, параграф 1, буква в), подточка iv) и членове 60 и 61 от същия Регламент.

(5)Договореностите за финансовата вноска на Съюза са отразени в споразумение за делегиране и споразумения за годишните трансфери на средства, сключени между Комисията от името на Съюза и съвместното предприятие.

(6)Посоченото в параграф 5 споразумение за делегиране съдържа елементите, изброени в член 58, параграф 3 и членове 60 и 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и член 40 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012, както и, наред с другото, следните елементи:

а)изискванията за вноската на съвместното предприятие по отношение на съответните показатели за резултатите съгласно Приложение II към Решение 2013/743/ЕС;

б)изискванията за вноската на съвместното предприятие с оглед на мониторинга съгласно Приложение III към Решение 2013/743/ЕС;

в)конкретните показатели за резултатите във връзка с функционирането на съвместното предприятие;

г)договореностите относно предоставянето на данни, необходими, за да може Комисията да изпълнява задълженията си за разпространение и докладване съгласно член 28 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 и член 28 от Регламент (ЕС) № 1316/2013, включително чрез единния портал за участниците и чрез други средства за разпространение, управлявани от Комисията;

д)договореностите относно предоставянето на данни, необходими, за да може Комисията да изпълнява задълженията си за разпространение и докладване съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 283/2014;

е)разпоредби за публикуването на покани за представяне на предложения от съвместното предприятие, също чрез единния портал за участниците и чрез други средства за разпространение, управлявани от Комисията;

ж)разпоредби за публикуването на обяви за търгове за възлагане на обществени поръчки от съвместното предприятие в „Официален вестник“ и чрез други средства за разпространение, управлявани от Комисията;

з)използването на човешки ресурси и промените в тях, по-специално набирането на служители по функционални групи, класове и категории, промените в класификацията и промените в щатните бройки.

Член 5

Вноски от другите членове освен Съюза

(1)Държавите участнички правят вноски за оперативните и административните разходи на съвместното предприятие в размер най-малко на 486 000 000 евро, включително 10 000 000 евро за административни разходи.

(2)Частноправните членове на съвместното предприятие правят вноски или организират вноските от участващите в тях образувания и свързаните с тях образувания в размер най-малко на 422 000 000 евро в съвместното предприятие, включително 2 000 000 евро за административни разходи.

(3)Вноските по параграфи 1 и 2 се състоят от вноски в съвместното предприятие съгласно член 15 от Устава.

(4)Всички членове на съвместното предприятие, освен Съюза, докладват на Управителния съвет до 31 януари всяка година за стойността на вноските по параграфи 1 и 2 за всяка от предходните финансови години.

(5)За целите на оценката на вноските по член 15, параграф 3, букви г), д) и е) от Устава разходите се определят в съответствие с обичайната счетоводна практика на съответните субекти, приложимите счетоводни стандарти в страната, където е мястото на стопанска дейност на субекта и приложимите международни счетоводни стандарти и международни стандарти за финансова отчетност. Разходите се заверяват от независим външен одитор, назначен от съответния субект. Методът на оценяване може да бъде проверен от съвместното предприятие, ако от заверката възникне несигурност. Ако въпреки това несигурността остане, съвместното предприятие може да извърши одит на метода на оценка.

(6)Комисията може да прекрати, да намали пропорционално или да спре финансовата вноска на Съюза в съвместното предприятие или да започне процедура по прекратяване на предприятието съгласно член 25 от Устава, ако членове, различни от Съюза, включително техните свързани и участващи образувания, не правят вноски, правят само частични вноски или забавят вноските, посочени в параграфи 1 и 2 от този член. 

Член 6

Доставчик на хостинг

(1)Съвместното предприятие възлага експлоатацията на всеки отделен притежаван от него суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност на доставчик на хостинг, избран в съответствие с параграф 3 и финансовите правила на съвместното предприятие по член 11.

(2)Суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност се разполагат в държава участничка, която е държава членка на Съюза. Нито една държава членка не може да предоставя хостинг на повече от един суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност.

(3)Доставчикът на хостинг се избира от Управителния съвет въз основа, наред с другото, на следните критерии:

а)съответствие с общите спецификации на системата, определени в процедурата за подбор;

б)общ размер на разходите за придобиване, експлоатация и поддръжка на суперкомпютъра с близка до екзафлопс производителност, групирани като капиталови разходи (CAPEX) и оперативни разходи (OPEX);

в)опит на доставчика на хостинг в инсталирането и експлоатацията на подобни системи;

г)качество на физическата и ИТ инфраструктура в съоръженията на доставчика на хостинг, нейната сигурност и свързаност с останалата част на Съюза;

д)качество на услугата за потребителите, а именно способността да спазва споразумението за равнището на услугата, което е част от документацията в процедурата за подбор;

е)предварително приемане от страна на доставчика на хостинг на основните условия в споразумението за хостинг, включително по-специално на елементите, посочени в член 7, параграф 1, и на тези, определени в процедурата за подбор;

ж)представяне на документ, потвърждаващ ангажимента на държавата членка, в която е мястото на стопанска дейност на доставчика на хостинг, да покрива всички разходи, свързани с експлоатацията на суперкомпютъра с близка до екзафлопс производителност, до прехвърлянето на собствеността върху него от съвместното предприятие на доставчика на хостинг.

(4)Съвместното предприятие сключва споразумение за хостинг с всеки избран доставчик на хостинг преди началото на процедурата за придобиване на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност.

Член 7

Споразумение за хостинг

(1)Споразумението за хостинг включва по-специално следното:

а)отговорностите на доставчика на хостинг по време на процедурата за придобиване на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, включително приемателните изпитвания на суперкомпютрите;

б)условията за поемане на отговорност за експлоатацията на придобития от съвместното предприятие суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност;

в)качеството на услугата, предлагана на потребителите при експлоатацията на суперкомпютъра с близка до екзафлопс производителност, съгласно споразумението за равнището на услугата;

г)условията за достъп до суперкомпютъра с близка до екзафлопс производителност според решението на Управителния съвет в съответствие с член 9;

д)начина на отчитане на времената за достъп;

е)разходите за експлоатация и поддръжка, които се покриват от държавите участнички;

ж)условията за прехвърляне на собствеността в съответствие с член 8, параграф 2;

з)задължението на доставчика на хостинг да предоставя достъп до суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, да осигурява защитата на личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации в съответствие с Директива 2002/58/ЕО, опазването на търговските тайни в съответствие с Директива (ЕС) 2016/943 и защитата на поверителността на други данни, обхванати от задължението за опазване на служебната тайна; 

и)задължението на доставчика на хостинг да въведе сертифицирана одитна процедура, която обхваща оперативните разходи на съвместното предприятие по отношение на суперкомпютъра и времената за достъп на потребителите;

й)задължението на доставчика на хостинг да представя на Управителния съвет веднъж годишно одитен доклад и данни за времето на достъп.

(2)Към споразумението за достъп се прилага правото на Съюза, допълвано при необходимост от националното право на държавата членка, където се намира седалището на доставчика на хостинг.

(3)Споразумението за хостинг съдържа арбитражна клауза, която определя компетентността на Съда на Европейския съюз при спорове.

(4)След сключването на споразумението за хостинг съвместното предприятие, с подкрепата на избрания доставчик на хостинг, започва процедури за придобиване на суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие съгласно член 11.

Член 8

Придобиване и собственост на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност

(1)Финансовата вноска на Съюза по член 4, параграф 1 покрива единствено разходите по придобиването на суперкомпютрите, но не и оперативните разходи.

(2)Съвместното предприятие е собственик на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност и свързаната с тях инфраструктура.

(3)Без да се засяга член 24, параграф 4 от Устава, най-малко четири години, след като съвместното предприятие е провело успешни приемателни изпитвания на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, инсталирани при доставчик на хостинг, собствеността на такива суперкомпютри може да се прехвърли на този доставчик на хостинг по решение на Управителния съвет. В този случай доставчикът на хостинг възстановява на съвместното предприятие остатъчната стойност на прехвърления суперкомпютър.

Член 9

Достъп до суперкомпютрите

(1)Достъпът до суперкомпютрите е предназначен главно за научноизследователски и иновационни цели по програми, финансирани от обществения сектор, и се предлага на потребители от обществения и от частния сектор.

(2)Управителният съвет определя общите правила за достъп и може да определи конкретни условия за достъп за различните видове потребители или приложения. Качеството на услугата е еднакво за всички потребители.

(3)Без да се засягат сключените от Съюза международни споразумения, време за достъп се предоставя единствено на потребители с местопребиваване, място на стопанска дейност или местонахождение в държава членка или асоциирана страна в „Хоризонт 2020“, освен ако в надлежно обосновани случаи Управителният съвет реши друго, вземайки предвид интересите на Съюза.

Член 10

Време за достъп до суперкомпютрите

(1)Потребителите получават достъп до суперкомпютрите в съответствие с параграфи 2 и 3 на настоящия член.

(2)Делът на Съюза във времето за достъп до всеки суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност е правопропорционален на финансовата вноска на Съюза в разходите на придобиване спрямо общия размер на разходите за придобиване и експлоатация на този суперкомпютър. Управителният съвет определя правата на достъп в рамките на предоставеното на Съюза време за достъп. 

Всяка държава участничка получава дял от времето за достъп до всеки суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност, който е правопропорционален на общия размер на нейната финансова и апортна вноска за покриване разходите за придобиване и експлоатация на този суперкомпютър. Без да се засяга член 12, параграф 3, държавата участничка отговаря за определянето на правата на достъп за нейните потребители в съответствие с условията за достъп, определени от Управителния съвет в съответствие с член 9, параграф 2.

Член 11

Финансови правила

Съвместното предприятие приема конкретните си финансови правила в съответствие с член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) на Комисията № 110/2014 27 .

Член 12

Търговски услуги

(1)Към промишлените потребители, които кандидатстват за права на достъп за частни научноизследователски цели, други цели извън научноизследователските, иновационни или търговски цели, се прилагат специфични условия. Тази търговска услуга се заплаща, като заплащането се определя по пазарни цени. Размерът на таксата се определя от Управителния съвет.

(2)Реализираните приходи представляват приход в бюджета на съвместното предприятие, който се използва единствено за покриване на оперативните разходи на съвместното предприятие.

(3)Общата продължителност на времето за достъп, предоставяно за търговски услуги, не надхвърля 10 % от общото налично време за достъп до всеки суперкомпютър. Управителният съвет взема решение за разпределянето на време за достъп за търговски услуги.

(4)Качеството на търговските услуги е еднакво за всички потребители.

Член 13

Персонал

(1)По отношение на персонала на съвместното предприятие се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, посочени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 28 на Съвета („Правилникът за длъжностните лица“ и „Условията за работа“) и правилата, съвместно приети от институциите на Европейската общност за целите на прилагането на този правилник и условията за работа.

(2)Управителният съвет упражнява по отношение на персонала на съвместното предприятие правомощията, които са предоставени на органа по назначаване в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа, за сключване на договори („правомощия на органа по назначаване“).

Управителният съвет приема в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица решение на основата на член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и на член 6 от Условията за работа относно делегирането на съответните правомощия на органа по назначаване на изпълнителния директор и определянето на условията, при които делегирането може да бъде прекратено. Изпълнителният директор има право да прехвърля тези правомощия на други лица.

При извънредни обстоятелства Управителният съвет може със свое решение временно да прекрати делегирането на правомощията на орган по назначаване на изпълнителния директор и съответно на прехвърлените от него правомощия. В такива случаи самият Управителен съвет упражнява пълномощията на органа по назначаване или ги делегира на някой от своите членове или на някой служител на съвместното предприятие, различен от изпълнителния директор.

(3)Управителният съвет приема необходимите мерки за изпълнение на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа, посочени в член 110 от Правилника за длъжностните лица.

(4)Човешките ресурси се посочват в щатното разписание на съвместното предприятие, в което се определят броят на временните длъжности по функционални групи и по класове, както и броят на служителите по договор, изразен в еквивалентно работно време на пълен щат в съответствие с годишния бюджет.

(5)Персоналът на съвместното предприятие се състои от временни служители и служители по договор.

(6)Всички разходи във връзка с персонала се поемат от съвместното предприятие.

Член 14

Командировани национални експерти и стажанти

(1)Съвместното предприятие може да ползва командировани национални експерти и стажанти, които не са служители на съвместното предприятие. Броят на командированите национални експерти, изразен в еквивалентно работно време на пълен щат, се добавя към сведенията за човешките ресурси по член 13, параграф 4 в съответствие с годишния бюджет.

(2)Управителният съвет приема решение относно правилата за командироване на национални експерти в съвместното предприятие и за използване на стажанти.

Член 15

Привилегии и имунитети

Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, се прилага спрямо съвместното предприятие и неговия персонал.

Член 16

Отговорност на съвместното предприятие

(1)Договорната отговорност на съвместното предприятие се урежда от съответните договорни разпоредби и от приложимото право към въпросното споразумение, решение или договор.

(2)В случай на извъндоговорна отговорност съвместното предприятие действа в съответствие с основните принципи, общи за правото на държавите членки, и възстановява всяка вреда, причинена от членовете на неговия персонал при изпълнението на техните задължения.

(3)Всички плащания от страна на съвместното предприятие, свързани с отговорността, посочена в параграфи 1 и 2, както и разходите и разноските, направени в тази връзка, се смятат за разходи на съвместното предприятие и се покриват от неговите средства.

(4)Съвместното предприятие носи цялата отговорност за изпълнението на своите задължения.

(5)Съвместното предприятие не носи отговорност за експлоатацията на суперкомпютрите, които са негова собственост, от доставчика на хостинг.

Член 17

Оценка

(1)До 30 юни 2022 г. Комисията извършва междинна оценка на съвместното предприятие със съдействието на независими експерти, като оценката обхваща по-специално равнището на участие и принос в действията на държавите участнички, частноправните членове и техните участващи и свързани образувания, както и на други правни субекти. Комисията изготвя доклад за оценката, който включва заключения от оценката и наблюдения на Комисията. Комисията изпраща доклада на Европейския парламент и на Съвета до 31 декември 2022 г.

(2)Въз основа на заключенията от междинната оценка по параграф 1 от настоящия член Комисията може да предприема действия в съответствие с член 5, параграф 6 или други подходящи действия.

(3)В срок от шест месеца след ликвидацията на съвместното предприятие, но не по-късно от две години след началото на производството по ликвидация, посочено в член 24 от Устава, Комисията извършва окончателна оценка на съвместното предприятие. Резултатите от окончателната оценка се представят на Европейския парламент и на Съвета.

Член 18

Компетентност на Съда на Европейския съюз и приложимо право

(1)Съдът на Европейския съюз е компетентен:

а)съгласно арбитражни клаузи, съдържащи се в сключените от съвместното предприятие споразумения или договори или в неговите решения;

б)при спорове, свързани с компенсация на вреди, причинени от членовете на персонала на съвместното предприятие при изпълнение на техните задължения;

в)при спорове между съвместното предприятие и членове на персонала в обхвата и при условията, посочени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа.

(2)По всички въпроси, които не са обхванати от настоящия регламент или друг акт от правото на Съюза, се прилага правото на държавата, в която се намира седалището на съвместното предприятие.

Член 19

Последващи одити

(1)Съвместното предприятие извършва последващи одити на разходите за дейностите, финансирани от бюджета на „Хоризонт 2020“, в съответствие с член 29 от Регламент (ЕС) № 1291/2013.

(2)Съвместното предприятие извършва последващи одити на разходите за дейностите, финансирани от бюджета на Механизма за свързване на Европа, в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) № 1316/2013, като част от действията по МСЕ.

(3)Комисията може да вземе решение одитите по параграфи 1 и 2 да бъдат извършени от самата нея. В такива случаи тя спазва приложимите правила, по-специално Регламенти (ЕС, Евратом) № 966/2012, (ЕС) № 1290/2013, (EС) № 1291/2013 и (EС) № 1316/2013.

Член 20

Защита на финансовите интереси на Съюза

(1)Комисията взема подходящи мерки, за да гарантира, че при изпълнението на финансираните съгласно настоящия регламент действия финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни действия, чрез ефективни проверки, а ако се открият нередности — чрез събиране на недължимо платените суми, и ако е подходящо — посредством ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

(2)Съвместното предприятие предоставя на служителите на Комисията и други упълномощени от Комисията лица, както и на Сметната палата, достъп до своите обекти и помещения и до цялата информация, включително информация в електронен формат, която е необходима за извършване на техните одити.

(3)Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 29 на Съвета и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета 30 , за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща пряко или непряко финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране съгласно настоящия регламент.

(4)Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, договорите и споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства в резултат от изпълнението на настоящия регламент съдържат разпоредби, които изрично упълномощават Комисията, съвместното предприятие, Сметната палата и OLAF да извършват такива одити и разследвания в съответствие с тяхната компетентност. Когато изпълнението на дадено действие е възложено на външен изпълнител или е налице цялостно или частично прехвърляне на пълномощията, или когато изпълнението изисква възлагането на договор по обществена поръчка или предоставянето на финансова подкрепа на трета страна, в договора или споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се включва задължение за изпълнителя или бенефициера да наложи на съответната трета страна изрично да приеме тези правомощия на Комисията, съвместното предприятие, Сметната палата и OLAF.

(5)Съвместното предприятие гарантира, че финансовите интереси на неговите членове са защитени по подходящ начин, като осъществява или възлага на други осъществяването на подходящ вътрешен и външен контрол.

(6)Съвместното предприятие се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно вътрешните разследвания от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) 31 . Съвместното предприятие приема необходимите мерки за улесняване на вътрешните разследвания, извършвани от OLAF.

Член 21

Поверителност

Без да се засяга член 22, съвместното предприятие гарантира защитата на чувствителна информация, разкриването на която би навредило на интересите на неговите членове или на участниците в дейностите на съвместното предприятие.

Член 22

Прозрачност

(1)Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета 32 се прилага по отношение на документите, съхранявани от съвместното предприятие.

(2)Управителният съвет на съвместното предприятие може да приеме практически разпоредби за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

(3)Без да се засяга член 18 от настоящия регламент, решенията, взети от съвместното предприятие съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалба до омбудсмана при условията, предвидени в член 228 от Договора.

Член 23

Правила за участие и разпространение, приложими към непреките действия, финансирани по програмата „Хоризонт 2020“

Към непреките действия, финансирани от съвместното предприятие по програмата за финансиране „Хоризонт 2020“, се прилага Регламент (ЕС) № 1290/2013. В съответствие с този регламент съвместното предприятие се смята за финансиращ орган и предоставя финансова подкрепа за непреките действия, посочени в член 1 от Устава.

Член 24

Правила, приложими към дейностите, финансирани по програмата „Механизъм за свързване на Европа“

Към дейностите, финансирани от съвместното предприятия по програмата за финансиране „Механизъм за свързване на Европа“, се прилага Регламент (ЕС) № 1316/2013.

Член 25

Подпомагане от приемащата държава членка

Между съвместното предприятие и държавата, където се намира неговото седалище, може да се сключи административно споразумение относно привилегиите и имунитетите, както и друг вид подпомагане, което се предоставя от тази държава на съвместното предприятие.

Член 26

Подготвителни действия

(1)Комисията отговаря за създаването и първоначалната дейност на съвместното предприятие, докато то придобие оперативна способност да изпълнява собствения си бюджет. Комисията извършва всички необходими действия в съответствие с правото на Съюза и в сътрудничество със своите членове, както и с участието на компетентните органи на съвместното предприятие.

(2)За целите на параграф 1:

а) до встъпването в длъжност на изпълнителния директор след назначаването му от Управителния съвет в съответствие с член 7 от Устава, Комисията може да назначи свой служител като временно изпълняващ длъжността „изпълнителен директор“, който изпълнява функциите на изпълнителния директор и може да бъде подпомаган от ограничен брой служители на Комисията;

б)по дерогация от член 13, параграф 2 от настоящия регламент временно изпълняващият длъжността „директор“ упражнява правомощията на орган по назначаване;

в)Комисията може да възложи на ограничен брой свои служители временни задачи.

(3)Временно изпълняващият длъжността „изпълнителен директор“ има право да разрешава всички плащания, извършвани с бюджетните кредити, предвидени в годишния бюджет на съвместното предприятие, след като тези плащания бъдат одобрени от Управителния съвет, и може да сключва споразумения, решения и договори, включително договори за наемане на персонал, след приемането на щатното разписание на съвместното предприятие.

(4)Временно изпълняващият длъжността „изпълнителен директор“ определя по общо съгласие с изпълнителния директор на съвместното предприятие и след одобрението от Управителния съвет датата, на която съвместното предприятие има капацитет да изпълнява собствения си бюджет. Считано от тази дата, Комисията се въздържа от поемане на ангажименти и извършване на плащания за дейностите на съвместното предприятие.

Член 27

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

   За Съвета

   Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответна(и) област(и) на политиката

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цели

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.6.Срок на действие и финансово отражение

1.7.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите 

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити от административен характер

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

Обща европейска инициатива за високопроизводителни изчислителни технологии — „EuroHPC“

1.2.Съответна(и) област(и) на политиката

Област на политиката: цифров единен пазар

Дейност: европейска инфраструктура за данни

1.3.Естество на предложението/инициативата

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 33  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност 

Съвместното предприятие EuroHPC ще ползва финансови средства от бюджетните кредити по текущата многогодишна финансова рамка, които вече са заделени за дейности, свързани с високопроизводителните изчислителни технологии по различни работни програми през последните две години на „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа.

1.4.Цели

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

а)    да се осигури на учените, промишлеността и обществения сектор от Съюза или от асоциирана страна в „Хоризонт 2020“ най-новата инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии и за данни и да се подкрепи разработването на технологии и приложения в широк кръг области;

б)    да се осигури рамка за придобиване на интегрирана инфраструктура на световно равнище за суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност и за данни в Съюза;

в)    да се осигурят на равнището на Съюза координация и адекватни финансови ресурси за подкрепа на разработването и придобиването на такава инфраструктура, която да бъде достъпна за потребителите от обществения и частния сектор главно за научноизследователски и иновационни цели;

г)    да се подкрепи развитието на интегрирана инфраструктурна екосистема за високопроизводителни изчислителни технологии и данни в Съюза, която обхваща всички елементи от веригата на научната и промишлената стойност, особено хардуер, софтуер, приложения, услуги, инженеринг, свързаност, ноу-хау и умения.

1.4.2.Конкретна(и) цел(и)

а)    да се допринесе за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1291/2013 и Решение 2013/743/ЕС, по-специално част II от него, и за изпълнението на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014;

б)    да се съгласуват стратегиите на държавите членки и на Съюза в една координирана европейска стратегия за високопроизводителни изчислителни технологии и да се допринесе за ефективността на подкрепата от обществения сектор, като се избягва ненужно дублиране и разпокъсване на усилията;

в)    да се обединят ресурсите на Съюза, националните ресурси и частните инвестиции и да се повишат инвестициите във високопроизводителни изчислителни технологии до равнище, сравнимо с равнището на неговите световни конкуренти;

г)    да се изгради и експлоатира водеща интегрирана инфраструктура за суперкомпютри и за данни в целия Съюз като елемент от съществено значение за високите научни постижения, за цифровизацията на европейската промишленост и обществения сектор и за укрепването на капацитета за иновации и глобалната конкурентоспособност за създаване на икономически растеж и заетост в Съюза;

д)    да се осигури достъп до инфраструктурите и услугите на основата на високопроизводителни изчислителни технологии за широк кръг изследователи, учени и промишлени потребители от научноизследователската общност, както и от промишлеността, включително МСП, и обществения сектор за нови и нововъзникващи приложения и услуги с интензивно използване на данни и изчислителни технологии;

е)    да се намали разривът между научноизследователската и развойна дейност и реализирането на изчислителни системи с производителност от порядъка на екзафлопс, като се укрепи веригата на доставки на цифрови технологии в Съюза и се създадат условия за придобиване от съвместното предприятие на суперкомпютри от световна класа;

ж)    да се реализират високи научни постижения при приложенията на високопроизводителните изчислителни технологии с цел постигане на производителност от световна класа чрез разработване и оптимизация на кодове и приложения по метода на съвместното проектиране, като се подкрепят центровете за високи научни постижения в областта на приложенията на високопроизводителните изчислителни технологии, големите пилотни демонстратори с използване на високопроизводителни изчислителни технологии и системи за изпитване на приложения и услуги за големи информационни масиви в широк кръг от научни и промишлени области;

з)    да се свържат и обединят регионални, национални и европейски суперкомпютри с висока производителност и други изчислителни системи, центрове за данни и свързани с тях софтуер и приложения;

и)    да се повиши иновационният потенциал на промишлеността и по-специално на МСП чрез използването на усъвършенствани инфраструктури и услуги за високопроизводителни изчислителни технологии;

й)    да се подобри разбирането на високопроизводителните изчислителни технологии и да се допринесе за намаляването на разликите в уменията в Съюза във връзка с високопроизводителните изчислителни технологии;

к)    да се разшири обхватът на използването на високопроизводителни изчислителни технологии.

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Инициативата EuroHPC ще даде възможност на държавите членки да координират съвместно с Комисията инвестициите и стратегиите си в областта на ВИТ. Крайната цел е в ЕС да се създаде инфраструктура на световно равнище за ВИТ и за данни, каквато държавите членки поотделно не могат да си позволят, особено тези, които разполагат с ограничени или несъществени ресурси за ВИТ.

Държавите членки ще се възползват от конкурентоспособна инфраструктура на световно равнище, за да предоставят подобрени обществени услуги и да подкрепят разработването на политики в ключови области, като например стратегическите решения за енергетиката, интелигентните градове, гражданската защита, измененията на климата, националната сигурност, киберпрестъпността.

Инициативата EuroHPC ще предостави на европейските учени инфраструктура на световно равнище, като осигури достъп от всяка точка на Европа до суперкомпютри и данни с гарантирано високо равнище на ресурсите, които са незаменими за запазването на конкурентоспособността в науката.

В промишлеността ще се намалят разходите за научноизследователска и развойна дейност, ще се съкрати цикълът на разработка и ще се повиши качеството на стоките и услугите, например в промишленото производство и инженеринга (примерно автомобилната и авиокосмическата промишленост), здравеопазването и фармацевтиката (например откриване на нови лекарства), енергетиката (примерно откриване на нови нефтени и газови ресурси, производство и разпределение на възобновяема енергия). Освен това инициативата ще проправи път към нови стопански и иновационни приложения в области с висока добавена стойност (примерно в персонализираната медицина, биоинженеринга, интелигентните градове/автономния транспорт и т.н.), като укрепва способностите за промишлени иновации, по-специално на МСП.

Общоевропейската инициатива, насочена към създаването на европейски източник на технологии за високопроизводителни изчисления като съвместното предприятие EuroHPC, ще разполага с необходимата критична маса и ще действа като катализатор за европейските доставчици. EuroHPC ще осигури ясна пътна карта за внедряване на водещи технологии в Европа и тяхното интегриране в европейски системи, създавайки уникална възможност за предприятията, включително за МСП, да участват в съвместното проектиране и разработване на такива нови технологии, системи и решения, които са предмет на интелектуална собственост (ПИС) и които те да използват по-нататък в стопанската си дейност. Ползата от тези ПИС няма да се ограничи само до ВИТ, а ще обхване по-широк кръг сектори, като например пазара на ИКТ, няколко години след въвеждането им в най-напредналите ВИТ, което ще даде конкурентно предимство на техните разработчици още на ранен етап.

EuroHPC ще има положително отражение върху функционирането на Европейската комисия. В момента някои от дейностите, които ще се поемат от съвместното предприятие EuroHPC, се изпълняват чрез четири различни части на работни програми („Електронни инфраструктури“, „Бъдещи и нововъзникващи технологии“ и „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ в „Хоризонт 2020“ и годишните обявления за конкурси и търгове по Механизма за свързване на Европа). Това изпълнение на стратегията за ВИТ е особено сложно (например обсъждания с четири различни конфигурации на комитети, синхронизиране на бюджети и дейности с различни бюджетни и времеви ограничения и т.н.). EuroHPC ще осигури единна структура за координиране на различните дейности с цел постигане на синергии и, още по-важно, ще предостави единен форум за стратегически обсъждания с държавите членки и ще привлече усилия и ресурси на равнището на ЕС и на национално равнище.

EuroHPC ще осигури подходяща рамка за стратегическо планиране на бъдещото развитие на европейските суперкомпютърни центрове, например с необходимото общоевропейско планиране на различните архитектури в цяла Европа (като избягва изолирани и некоординирани обществени поръчки, които може да доведат до зависимости от отделни доставчици на стоки и услуги или на технологии). Освен това инициативата EuroHPC ще подкрепи обединяването на тези водещи центрове с по-широк кръг национални (Ниво-1) и областни (Ниво-2) центрове, осигурявайки действителна общоевропейска инфраструктура, способна да отговори на все по-високите изисквания на потребителите от науката, промишлеността и обществения сектор и на други заинтересовани страни.

1.4.4.Показатели за резултатите и за отражението

-    Най-малко два компютъра с близка до екзафлопс производителност, придобити чрез съвместни обществени поръчки до 2019/2020 г.

-    Предоставените на европейските изследователи изчислителни часове се увеличават в сравнение с наличните в момента часове в рамките на PRACE.

-    Претоварването със заявки на системите, предоставяни на европейско равнище, значително намалява под равнището на претоварване със заявки на PRACE, Ниво-0 през 2018 г.

-    Броят на обслужваните потребителски общности и броят на учените с достъп до европейските системи с близка до екзафлопс производителност в сравнение с броя на учените, на които се налага да търсят изчислителни ресурси извън ЕС, нараства над равнището през 2018 г.

-    Степен на използване на европейски технологии в машините, придобити чрез съвместни обществени поръчки, които са резултат от научноизследователска и развойна дейност, финансирана от европейски програми за финансиране.

-    Конкурентоспособността на европейските доставчици, измервана чрез дела на европейските системи, компоненти и инструменти за ВИТ на световния пазар и дела на внедряваните в промишлеността резултати от европейската научноизследователска и развойна дейност, нараства.

-    Брой новосъздадени предприятия в резултат на научни изследвания в областта на ВИТ.

-    Принос към следващо поколение ВИТ, измерван с брой патенти, научни публикации и продукти за пазара.

-    Брой европейски приложения, адаптирани към системите с производителност от порядъка на екзафлопс.

-    Брой обучени учени, студенти и потребители (от промишлеността и от публичната администрация).

1.5.Количествено и качествено подобряване на услугите, предлагани на научните общности, в сравнение със сегашните услуги, предлагани от организации като PRACE. Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Основната цел е да се осигури на учените, промишлеността и обществения сектор най-новата инфраструктура за ВИТ и за данни и да се подкрепи разработването на технологии и приложения в широк кръг области. За постигането на тази цел се предвиждат следните дейности:

   1.    Осигуряване на рамка за обществени поръчки на интегрирана инфраструктура на световно равнище от суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс и за данни в Европа.

   2.    Осигуряване на равнището на ЕС на координация и адекватни финансови средства в подкрепа на разработването на такава инфраструктура и възлагането на обществени поръчки за нея.

   3.    Подкрепа за научните изследвания и внедряването на интегрирана екосистема за европейски ВИТ, която обхваща всички елементи от веригата на научната и промишлената стойност (хардуер, софтуер, приложения, услуги, свързаност и умения).

1.5.2.Добавена стойност от намесата на Съюза

Доводи за действие на европейско равнище (предварително)

Разпокъсаността на обществените услуги в областта на ВИТ в ЕС и в отделните държави членки води до неефективно използване на ресурсите и само частичен трансграничен обмен на експертен опит. Все по-големите разходи за изграждане и поддържане на инфраструктури за ВИТ изискват засилено управление на равнището на ЕС и рационализиране на ресурсите за ВИТ с цел да се намали съществуващата разпокъсаност.

ВИТ са съществен инструмент за преодоляване на предизвикателства в обществото, като например в здравеопазването и сигурността. Политиките и в двете области представляват споделен европейски интерес, както се вижда от Директивата за мрежовата и информационната сигурност или Съобщението за киберсигурността, отнасящи се до въпроси, които не признават националните граници. Равнището на сигурност или качеството на общественото здравеопазване в една държава членка зависят от положението в останалата част на ЕС.

ВИТ имат първостепенно значение за изграждането на икономиката, основана на данни. Чувствителни са въпросите за контрола върху начина на използване на данните, кой е собственик и кой има право на експлоатация, къде се съхраняват и кой има достъп до тях. Става дума за търговски въпроси и авторски права, а също така и за защита на данните и неприкосновеността на личния живот. Всички тези въпроси са откроени като политически приоритети в цифровия единен пазар (ЦЕП). Изпращането на чувствителни европейски данни за обработка в други райони на света, където високите европейски стандарти за неприкосновеност на личния живот, защита на данните, авторски права и т.н., не се спазват задължително, осуетява намерението да се постигне суверенитет по отношение на европейските данни и тяхното използване.

Мащабът на средствата, необходими за реализиране на устойчива инфраструктура и екосистема за ВИТ с производителност от порядъка на екзафлопс, е непосилен за инвестиране от националните правителства в момента. Нито една държава членка не разполага с финансовите средства, необходими за придобиване на изчислителни мощности с производителност от порядъка на екзафлопс и за разработване, придобиване и експлоатация на собствена сметка на екосистемата, необходима за ВИТ с производителност от порядъка на екзафлопс, в конкурентни срокове в сравнение със САЩ, Китай или Япония. Държавите членки и националните участници вече осъзнаха, че единственият начин да останат конкурентоспособни е чрез съвместни и координирани усилия на равнището на ЕС – виж декларацията за европейско сътрудничество в областта на ВИТ от 23 март 2017 г.

Очаквана добавена стойност за Съюза (последващо)

Като действаме на равнището на ЕС, създаваме възможност за обединяване на необходимите инвестиции и натрупване на критичната маса за придобиване на водещи системи от следващо поколение с производителност от порядъка на екзафлопс в размер на стотици милиони евро. Единствено чрез работа на равнището на ЕС и съчетаване на инвестиции, знания и умения Европа има шанс да не изостава от своите конкуренти. Същевременно обединяването на инвестициите за съвместно придобиване на машини с производителност от порядъка на екзафлопс ще донесе значително по-голяма възвращаемост на инвестициите за всеки от техните съсобственици, отколкото би била възвращаемостта на инвестиции за самостоятелно притежаване на машина с по-ниска производителност.

Наличието на системи за ВИТ от най-висока класа ще даде възможност на европейските участници да разработват по-нататък широк спектър от съществуващи и бъдещи научни и промишлени приложения, които изискват производителност от порядъка на екзафлопс. Ще се създадат условия за развитие на необходимия експертен опит, умения и способности за ефикасно програмиране на такива системи и използване на пълния им потенциал. Освен това европейските учени, публични администрации и промишлени предприятия ще получат възможност за достъп до тази инфраструктура и ще се насърчи разнообразно трансгранично сътрудничество и разработване на нови продукти и услуги.

Като събира в едно съществуващите разпръснати навсякъде знания и експертен опит Европа може да изгради цялостната верига за доставки на системи за ВИТ: от технологичните компоненти и системи до завършените машини. Същевременно това са технологии от съществено значение и за различни други масови пазари (за автомобили, битова електроника, сървъри и т.н.). Преходът към изчислителни технологии с производителност от порядъка на екзафлопс, подкрепен от съвместни инвестиции от ЕС и държавите членки като водещи пазарни потребители, би създал възможност за европейските доставчици да се възползват от такива инвестиции и да получат достъп до нови пазари със стойност, която според разчетите достига един трилион евро.

Като цяло изграждането в Европа на конкурентна в световен мащаб среда за ВИТ, с помощта на публична намеса, създава стоки и услуги с действително обществена стойност за европейската наука и промишленост: тя ще помогне на частния и обществения сектор да създадат водещи научни постижения, технологии и решения от полза за всички области на икономиката и обществото и да допринасят за постигането на целите на ЕС за икономически растеж, заетост и конкурентоспособност.

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

През 2014 г. Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ създаде съвместното предприятие ECSEL (Регламент (ЕС) № 561/2014 на Съвета) в резултат на дейността и сливането на двете създадени през 2008 г. съвместни предприятия ARTEMIS и ENIAC. Междинната оценка през 2017 г. очерта неговите силни страни и слабости, които ще бъдат взети предвид при създаването на съвместното предприятие EuroHPC.

Междинната оценка на ECSEL разкри, че съвместното предприятие е ефективен инструмент за постигане на поставените му стратегически цели, които са сходни с целите, предвидени за EuroHPC:

-    Тристранната организация на смесено предприятие с участието на Европейската комисия, държавите членки и частния сектор създава условия за стратегическо единодействие на държавите членки, промишлеността и Европейската комисия.

-    Мобилизира големи инвестиции, по-специално от промишлеността.

-    Успешно насърчава европейската промишленост и разработването на конкурентоспособни европейски високи технологии.

Междинната оценка обаче установи някои слабости, които възнамеряваме да преодолеем при създаването на съвместното предприятие EuroHPC:

-    синхронизиране на националните дейности, хармонизиране на правилата за участие, размерите на финансирането и процедурите;

-    разработване на глобална стратегия и осигуряване на стимули за по-системно внедряване в промишлеността на резултатите от европейските научни изследвания и разработки в областта на ВИТ.

1.5.4. Съгласуваност и евентуална синергия с други подходящи инструменти

Обхватът на инициативата допълва дейностите в областите „Водещи позиции в промишлеността“, „Високи постижения в научната област“ и „Научноизследователски инфраструктури“ в рамките на „Хоризонт 2020“, както и инфраструктурата за цифрови услуги в областта на големите информационни масиви на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

1.6.Срок на действие и финансово отражение

 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

   Предложението/инициативата е в сила от 1.1.2019 г. до 31.12.2026 г.

   Финансово отражение от 2019 г. до 2020 г. за бюджетните кредити за поети задължения и от 2019 г. до 2026 г. за бюджетните кредити за плащания.

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Осъществяване с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Предвидени методи на управление 34  

 Пряко управление от Комисията

   от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

◻ международни организации и техните агенции (да се уточни);

◻ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

⌧ органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

◻ публичноправни органи;

◻ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото тези органи предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

◻ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V на ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Забележки

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

До 30 юни 2022 г. Комисията извършва със съдействието на независими експерти междинна оценка на съвместното предприятие EuroHPC, която ще обхваща по-специално равнището на участие и принос към действията на съвместното предприятие от страна на държавите участнички, частноправните членове и техните свързани и участващи образувания. Комисията изготвя доклад за оценката, който включва заключения от оценката и наблюдения на Комисията. Комисията изпраща доклада на Европейския парламент и на Съвета до 31 декември 2021 г.

В срок от шест месеца след ликвидацията на съвместното предприятие, но не по-късно от две години след решението за ликвидация, Комисията извършва окончателна оценка на съвместното предприятие. Резултатите от окончателната оценка се представят на Европейския парламент и на Съвета.

Изпълнителният директор на съвместното предприятие докладва ежегодно на Управителния съвет за изпълнението на своите задължения в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие EuroHPC.

В срок от два месеца след приключването на всяка финансова година изпълнителният директор представя за одобрение от Управителния съвет годишен отчет за дейността и напредъка на съвместното предприятие EuroHPC през предходната календарна година, по-специално по отношение на годишния работен план за годината. Годишният отчет за дейността включва информация по следните въпроси:

а)    извършена научноизследователска, развойна и иновационна дейност и възложени обществени поръчки, както и съответните разходи за това;

б)    придобиване и експлоатация на инфраструктура, включително ефективно използваните времена за достъп;

в)    представените предложения и оферти в конкурси и търгове;

г)    избраните за финансиране предложения и оферти.

2.2.Система за управление и контрол

2.2.1.Установени рискове

Основният установен риск е неправилно плащане на разходите на участниците.

Специфичният риск от конфликт на интереси, присъщ на публично-частните партньорства, се преодолява чрез ясно разграничаване на правомощията за вземане на решения между Управителния съвет — определяне на стратегията и работните планове, определяне на условията за обявяване на покани за представяне на предложения и търгове и вземане на решения за разпределение на обществените средства.

Недостатъчните вноски от държавите участнички излагат на риск придобиването или експлоатацията на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, независимо дали вноските са недостатъчни за придобиването на суперкомпютрите или за тяхната експлоатация по време на икономическия им жизнен цикъл, или пък вноските са недостатъчни за придобиването на суперкомпютри с производителност, която би ги наредила в челната тройка в света.

2.2.2.Информация за въведената система за вътрешен контрол

Вътрешният одитор на Комисията ще упражнява същите правомощия по отношение на съвместното предприятие, каквито упражнява по отношение на Комисията. Нещо повече, Управителният съвет може да организира, ако е необходимо, изграждане на капацитет за вътрешен одит на съвместното предприятие.

В съответствие с член 60 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 съвместното предприятие ще спазва принципите на добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация и ще гарантира равнище на защита на финансовите интереси на своите членове, което е равностойно на изискваното по посочения регламент.

Последващите одити на разходите за непреки действия ще се извършват в съответствие с рамковата програма „Хоризонт 2020“ като част от непреките действия по рамковата програма „Хоризонт 2020“.

За да защити финансовите интереси на Съюза, Комисията в съответствие с Финансовия регламент ще наблюдава дейността на съвместното предприятие, по-специално чрез извършване на одити и оценки на изпълнението на програмата, прилагане на процедури за проверка и приемане на сметките и изключване от финансиране от Съюза на средства, отпуснати в нарушение на приложимите правила. Тя също така може да прекрати или да прекъсне плащанията, ако установи финансови или административни нередности.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Комисията или нейни представители, както и Сметната палата имат правомощия да извършват одити на основата на документални проверки и проверки на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които получават средства от ЕС.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва проверки и инспекции на място на стопанските субекти, които имат пряко или непряко отношение към това финансиране, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща пряко или непряко финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране със средства от ЕС.

Без да се засяга горното, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и договорите в резултат от изпълнението на настоящия регламент изрично упълномощават Комисията, Сметната палата и OLAF да извършват такива одити, проверки на място и инспекции.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

·Не са поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Вноска

Номер

Диференциран/недиференциран

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

1a
Конкурентоспособност за растеж и работни места

09 04 07 33 Х2020 СП EuroHPC — разходи за подпомагане

09 04 07 34 Х2020 СП EuroHPC

09 03 05 МСЕ СП EuroHPC

 

Диференциран

ДА

ДА

НЕ

ДА

* Вноската в този бюджетен ред се очаква от:

Бюджетни кредити за поети задължения (млн. евро)

Бюджетен ред

Година 2019

Година 2020

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

ОБЩО

09 01 05 01 Разходи във връзка с научноизследователския персонал

0,306

1,401

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,707

09 01 05 02 Външен персонал за научни изследвания

0,314

1,996

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,310

09 01 05 03 Други управленски разходи за научни
изследвания

1,675

4,308

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,983

09 04 01 01 Укрепване на научните изследвания в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии

68,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

168,000

09 04 01 02 Укрепване на европейската научна инфраструктура, включително електронна инфраструктура

8,000

80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

88,000

09 04 02 01 Водещи позиции в информационните и комуникационни технологии

80,000

40,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120,000

09 03 Механизъм за свързване на Европа

40,000

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

Общо разходи

198,295

287,705

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

486,000

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

Функция от многогодишната финансова рамка

1a

Конкурентоспособност за растеж и работни места

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Съвместно предприятие EuroHPC 35 , 36  

 

 

Година 2019

Година 2020 37

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

ОБЩО

Дял 1:

Поети задължения

-1

0,680

3,581

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,261

Плащания

-2

0,680

1,460

1,148

0,726

0,247

0,000

0,000

0,000

4,261

Дял 2:

Поети задължения

(1a)

1,615

4,124

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,739

Плащания

(2a)

1,615

1,715

1,298

0,865

0,247

0,000

0,000

0,000

5,739

Дял 3:

Поети задължения

(3a)

196,000

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

476,000

Плащания

(3b)

70,400

84,400

113,200

103,600

40,400

32,000

18,000

14,000

476,000

ОБЩО Бюджетни кредити за съвместното предприятие EuroHPC

Поети задължения

=1+1a +3a

198,295

287,705

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

486,000

Плащания

=2+2a+3b

72,695

87,575

115,645

105,191

40,894

32,000

18,000

14,000

486,000

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

 

 

Година 2019

Година 2020

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

ОБЩО

Човешки ресурси (2 ЕПРВ РЕДОВЕН ПЕРСОНАЛ AD, 1 ЕПРВ AC) 38

0,346

0,346

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

0,692

Други административни разходи

0,000

0,000

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

0,000

ОБЩО ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

Поети задължения

0,346

0,346

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

0,692

 

Функция от многогодишната финансова рамка

5

„Административни разходи“

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

 

 

Година 2019

Година 2020

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

ОБЩО

Човешки ресурси (2 ЕПРВ РЕДОВЕН ПЕРСОНАЛ AD, 1 ЕПРВ AC) 39

0,208

0,208

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

0,416

Други административни разходи

0,000

0,000

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

0,000

ОБЩО ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“

Поети задължения

0,208

0,208

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

0,416

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

(Общо поети задължения = Общо плащания)

0,208

0,208

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

0,416

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

 

 

 

Година 2019

Година 2020

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

ОБЩО

ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИИ 1 до 5
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=1+1a +3a

198,849

288,259

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

487,108

Плащания

=2+2a+3b

73,249

88,129

115,645

105,191

40,894

32,000

18,000

14,000

487,108

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за поети задължения за дейността на съвместното предприятие EuroHPC

   Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използването на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Да се посочат целите и резултатите

 

 

Година

Година

Година

Година

Година

Година

Година

Година

ОБЩО

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

Резултат

 

вид

Среден разход

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Номер

Разходи

Общ брой

Общо разходи

 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Хоризонт 2020 — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020)“

40Високи научни постижения — Бъдещи и нововъзникващи технологии

8,8

9

68

10

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

168

- Резултат

Високи научни постижения — научни инфраструктури

44,0

1

8

1

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

88

- Резултат

Водещи позиции в базовите и промишлени технологии — информационни и комуникационни технологии

30,0

3

80

1

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

120

Междинен резултат за конкретна цел № 1

13

156

12

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

376

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

- Резултат

Информационни и комуникационни технологии

50,0

1

40

1

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

Междинен резултат за конкретна цел № 2

1

40

1

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

100

ОБЩО РАЗХОДИ

147

196

13

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

476

3.2.3.Очаквано отражение върху човешките ресурси на съвместното предприятие EuroHPC

3.2.3.1.Обобщение

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити с административен характер

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити с административен характер съгласно обяснението по-долу:

Брой персонал (бройки/ЕПРВ)

 

Година 2019

Година 2020

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

ОБЩО

Длъжностни лица (степени AD)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Длъжностни лица (степени AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Персонал по договор

7

10

11

11

11

9

7

5

71

Временен персонал

4

4

4

4

4

4

4

3

31

Командировани национални експерти

0

1

1

1

0

0

0

0

3

ОБЩО

11

15

16

16

15

13

11

8

105

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

 

Година 2019

Година 2020

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

ОБЩО

Длъжностни лица (степени AD)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Длъжностни лица (степени AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Персонал по договор

0,25

0,7

0,77

0,77

0,77

0,63

0,49

0,35

4,725

Временен персонал

0,28

0,552

0,552

0,552

0,552

0,552

0,552

0,414

4,002

Командировани национални експерти

0

0,078

0,078

0,078

0

0

0

0

0,234

ОБЩО

0,521

1,33

1,4

1,4

1,322

1,182

1,042

0,764

8,961

За да се гарантира неутралност на бройките, в съответствие с точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г., което изисква всички институции, органи и агенции да намалят персонала с 5 %, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ отчасти ще компенсира допълнителния персонал в съвместното предприятие чрез намаляване на броя длъжностни лица и външен персонал от сегашните си бройки (т.е. от действащото щатно разписание и плана за външния персонал). Конкретните условия ще трябва да се уточнят в двустранен порядък и да бъдат съвместими с намаляването на персонала в ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ във връзка с Люксембургското споразумение за създаване на цифров център.

Очаквано отражение върху персонала (допълнителен ЕПРВ) — щатно разписание

Функционална група и степен

Година 2019

Година 2020

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

AD16

 

 

 

 

 

 

 

 

AD15

 

 

 

 

 

 

 

 

AD14

1

1

1

1

1

1

1

1

AD13

 

 

 

 

 

 

 

 

AD12

1

1

1

1

2

2

2

2

AD11

1

1

1

1

 

 

 

 

AD10

 

 

 

 

 

 

 

 

AD9

 

 

 

 

 

 

 

 

AD8

 

 

 

 

1

1

1

0

AD7

1

1

1

1

 

 

 

 

AD6

 

 

 

 

 

 

 

 

AD5

 

 

 

 

 

 

 

 

AD Общо

4

4

4

4

4

4

4

3

AST11

 

 

 

 

 

 

 

 

AST10

 

 

 

 

 

 

 

 

AST9

 

 

 

 

 

 

 

 

AST8

 

 

 

 

 

 

 

 

AST7

 

 

 

 

 

 

 

 

AST6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST2

 

 

 

 

 

 

 

 

AST1

 

 

 

 

 

 

 

 

AST Общо

0

0

0

0

0

0

0

0

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC Общо

0

0

0

0

0

0

0

0

Очаквано отражение върху персонала (допълнителен) — външен персонал

Персонал по договор

Година 2019

Година 2020

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

Функционална група IV

1

1

1

1

1

1

1

1

Функционална група III

4

7

8

9

9

8

6

4

Функционална група II

2

2

2

1

1

 

 

 

Функционална група I

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

7

10

11

11

11

9

7

5

Командировани национални експерти

Година 2019

Година 2020

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

ОБЩО

0

1

1

1

0

0

0

0

Назначаването на персонал за 2019 г. (първата година) се очаква да се реализира средно през юли 2019 г. (т.е. само 50 % от средните разходи са взети предвид за тази година).

3.2.3.2.Очаквани нужди от човешки ресурси за ръководната ГД

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)

 

Година 2019

Година 2020

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временен персонал)

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

1

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

09 01 01 02 (Делегации)

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 05 01 (Непреки изследвания)

2

2

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

10 01 05 01 (Преки изследвания)

 

 

 

 

 

 

 

 

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ)  41

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 02 01 (AC, END, INT от „общия пакет’)

1

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

09 01 02 02 (AC, AL, END, INT и JED в делегациите)

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 04 yy 42

- в централата 43

 

 

 

 

 

 

 

 

- в делегациите

 

 

 

 

 

 

 

 

09 01 05 02 (AC, END, INT — Непреки изследвания)

1

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

10 01 05 02 (AC, END, INT — Преки изследвания)

 

 

 

 

 

 

 

 

Други бюджетни редове (посочете)

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

5

5

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Упр.пр.

Необходимите човешки ресурси ще бъдат осигурени от служители на ГД, на които вече е възложено управлението на дейността и/или са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с допълнителни средства, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на възложените задачи:

Длъжностни лица и временен персонал

Членство в ръководни органи и наблюдение/отчитане на дейностите

Външен персонал

Подпомагане на длъжностните лица

Описание на изчисляването на разходите за еквивалента на пълно работно време (ЕПРВ) следва да бъде включено в раздел 3 от Приложение V.

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

   Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка 44 .

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

 

Година 2019

Година 2020

Година 2021

Година 2022

Година 2023

Година 2024

Година 2025

Година 2026

ОБЩО

EuroHPC държави членки — парични вноски за административните разходи

0,000

0,000

0,679

1,326

1,973

2,252

2,043

1,727

10,000

EuroHPC държави членки — парични вноски за оперативни разходи*

70,400

84,400

113,200

103,600

40,400

32,000

18,000

14,000

476,000

Частноправни членове — парични вноски в административните разходи

0,000

0,000

0,136

0,265

0,395

0,450

0,409

0,345

2,000

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити

70,400

84,400

114,015

105,191

42,768

34,702

20,452

16,072

488,000

* възможни са също апортни вноски от държавите членки в EuroHPC

3.3.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

(1)    Съобщение на Комисията „Високопроизводителните изчислителни технологии: мястото на Европа в световната надпревара“ (COM(2012) 45 final)
(2)     http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43815 ,
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/belgium-joins-european-cooperation-high-performance-computing
(3)    Измерването на извършваните от компютъра „операции с плаваща запетая в секунда“ (FLOPS/флопс) определя неговата производителност. Един петафлопс отговаря на десет на петнадесета степен флопс (машини с производителност от порядъка на петафлопс), а един екзафлопс отговаря на десет на осемнадесета степен флопс.
(4)     https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/h2020_assoc_agreement.pdf
(5)     http://www.etp4hpc.eu/
(6)     http://www.bdva.eu/  
(7)    Член 3, параграф 1, буква а) от Регламента на Съвета за създаване на съвместно предприятие за европейски ВИТ.
(8)    Съобщение „Цифровизиране на европейската промишленост. Оползотворяване в пълна степен на предимствата на цифровия единен пазар“ (COM(2016) 180 final) и SWD(2016) 106.
(9)    COM(2017) 228 final.
(10)     http://www.prace-ri.eu/
(11)     https://www.geant.org
(12)    Европейски парламент, Доклад относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак (2016/2145(INI)), Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, Брюксел, 26 януари 2017 г.
(13)     http://www.ecsel.eu/  
(14)    Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1).
(15)    Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104)
(16)    Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1906/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 81).
(17)    Решение на Съвета 2013/743/EС от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).
(18)    Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).
(19)    Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14).
(20)    Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.
(21)    Съобщение на Комисията „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, COM(2010) 2020 final.
(22)    Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален съвет и Комитета на регионите „Европейска инициатива за компютърни услуги в облак – изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания, COM(2016) 178 final.
(23)    COM(2017) 228 final.
(24)    COM(2016) 178 final.
(25)    Съобщение на Комисията — Критерии за анализ на съвместимостта с вътрешния пазар на държавна помощ за насърчаване на изпълнението на важни проекти от общ европейски интерес (OВ C 188, 20.6.2014 г., стр. 4).
(26)    Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза ( OВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1 ).
(27)    Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2 ).
(28)    Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. за установяване на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и въвеждане на специални мерки, временно приложими към длъжностните лица на Комисията ( ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1 ).
(29)    Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности ( OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2 ).
(30)    Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета ( ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1 ).
(31)    OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.
(32)    Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно достъпа до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията  (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43 )
(33)    Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(34)    Подробни разяснения във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(35)    Сумите по Дял 1 и Дял 2 представляват вноската на ЕС (до 10 млн. евро) в административните разходи на съвместното предприятие EuroHPC. Останалата част се покрива от вноски на други членове на EuroHPC, както е показано в раздел 3.2.5. Вноската на ЕС е 100 % през първата година и след това постепенно намалява.
(36)    Бюджетните кредити за плащания по Дял 1 и Дял 2 се основават на годишното усвояване на всички съответни бюджетни кредити за поети задължения, докато по Дял 3 те се определят, като се отчита естеството на непреките действия и графика за тяхното плащане (предварително финансиране, междинни плащания и плащане на остатъка).
(37)    Дял 1 и Дял 2 за 2020 г. съдържат поетите задължения за годината и изтеглените напред задължения за останалите години на СП за периода 2021—2026 г.
(38)    Обхваща администрирането на действията по „Хоризонт 2020“. Разходите за еквивалент на пълно работно време се определят на основата на средногодишните разходи за персонал в степените AD (138 000 евро) и (70 000 евро).
(39)    Обхваща администрирането на действията по Механизма за свързване на Европа. Разходите за еквивалент на пълно работно време се определят на основата на средногодишните разходи за персонал в степените AD (138 000 евро) и (70 000 евро).
(40)    AC = персонал по договор; AL = местен персонал; END = командирован национален експерт; INT = персонал на агенция; JED = младши експерти в делегациите.
(41)    Под тавана за външния персонал от бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове „BA“).
(42)    Основно за структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР).
(43)    Вж. членове 11 и 17 от Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020.

Брюксел,11.1.2018

COM(2018) 8 final

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за Регламент на Съвета

за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

{SWD(2018) 5 final}
{SWD(2018) 6 final}


УСТАВ НА СЪВМЕСТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ EuroHPC

Член 1

Задачи

Съвместното предприятие има следните задачи:

а)да мобилизира средства от обществения и частния сектор за финансиране на дейността на съвместното предприятие;

б)да придобие най-малко два суперкомпютъра с близка до екзафлопс производителност, които са сред първите десет в света, с финансиране от бюджета на Съюза по програмите „Хоризонт 2020“ и „Механизъм за свързване на Европа“ и вноски от държавите участнички в съответствие с правилата на съвместното предприятие;

в)да започне и да управлява процедурата за придобиване на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, да оцени получените оферти, да отпусне финансиране в рамките на наличните средства, да наблюдава изпълнението на договора и да управлява договорите;

г)да избере доставчик на хостинг за суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност в съответствие с финансовите правила, посочени в член 11 от настоящия регламент;

д)да изготви споразумение за хостинг в съответствие с финансовите правила, посочени в член 11 от настоящия регламент, с доставчика на хостинг за експлоатацията и поддръжката на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност и да наблюдава спазването на договореностите в споразумението за хостинг, включително приемателните изпитвания за придобитите суперкомпютри;

е)да предостави финансова подкрепа за придобиване на най-малко два суперкомпютъра с производителност от порядъка на петафлопс;

ж)да определи общите и специфичните условия за достъп до суперкомпютрите и да следи достъпа до суперкомпютрите;

з)да предоставя финансова подкрепа, главно под формата на безвъзмездно отпуснати средства, която е насочена основно към разработването на следващо поколение ключови високопроизводителни изчислителни технологии и системи, позволяващи постигането на производителност от порядъка на екзафлопс и обхваща целия европейски технологичен спектър — от микропроцесорите с ниска консумация на енергия и свързаните с тях технологии до софтуер, алгоритми, модели и средства за програмиране и до нови архитектури и тяхното интегриране в системи чрез съвместно проектиране;

и)да предоставя финансова подкрепа, главно под формата на безвъзмездно отпуснати средства, която е насочена основно към приложения, дейности за разпространение, информационни действия и дейности за професионално развитие за привличане на човешки ресурси към високопроизводителните изчислителни технологии, както и към повишаване на уменията и инженерното ноу-хау на екосистемата;

й)да обявява покани за представяне на предложения и да отпуска финансиране за научноизследователска, развойна и иновационна дейност в рамките на наличните средства;

к)да наблюдава изпълнението на действията и да управлява споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства;

л)да осигурява устойчиво управление на съвместното предприятие;

м)да наблюдава цялостния напредък за постигане на целите на съвместното предприятие;

н)да развива тясно сътрудничество и да осигурява координация с действията, органите и заинтересованите страни на съюзно и национално равнище, като създава синергии и подобрява използването на резултатите от научните изследвания и иновациите в областта на високопроизводителните изчислителни технологии;

о)да определи многогодишния стратегически план, да разработва и изпълнява съответните работни планове за неговото изпълнение и да внася необходимите корекции в многогодишния стратегически план;

п)да извършва дейности за информиране, комуникация, експлоатация и разпространение, като прилага със съответните изменения член 28 от Регламент (ЕС) № 1291/2013, включително да предоставя подробна информация за резултатите от обявените покани за представяне на предложения в общата електронна база данни на „Хоризонт 2020“;

р)да изпълнява всяка друга задача, необходима за постигане на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент.

Член 2

Членове

(1)Членове на съвместното предприятие са:

а)Съюзът, представен от Комисията;

б)Белгия, България, Хърватия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Словения, Испания и Швейцария;

в)след приемане на настоящия Устав чрез потвърдително писмо Европейската технологична платформа за високопроизводителни изчислителни технологии (ETP4HPC) — асоциация, регистрирана по холандското право с адрес на управление в Амстердам (Нидерландия), и Сдружението за популяризиране на стойността на големите информационни масиви (BDVA), регистрирано по белгийското право с адрес на управление в Брюксел (Белгия).

(2)Всяка държава участничка назначава свои представители в органите на съвместното предприятие и определя националния субект или националните субекти, които отговарят за изпълнение на нейните задължения по отношение на дейността на съвместното предприятие.

Член 3

Промени в членския състав

(1)При условие че правят финансови вноски по член 15 за постигане на целите на съвместното предприятие, държави членки или асоциирани страни, които не са изброени в член 2, параграф 1, буква б), стават членки на съвместното предприятие след уведомяване на Управителния съвет, че те писмено са приели настоящия Устав и всякакви други разпоредби, приложими към функционирането на съвместното предприятие.

(2)При условие че прави финансови вноски по член 15 за постигане на целите на съвместното предприятие, посочени в член 3 от настоящия регламент, и приема Устава на съвместното предприятие, всяко юридическо лице с място на стопанска дейност в тези страни, което пряко или непряко подпомага научните изследвания и иновациите в държава членка или страна, асоциирана към „Хоризонт 2020“, може да подаде молба за членство в съвместното предприятие.

(3)Всяка молба за членство в съвместното предприятие, подадена в съответствие с параграф 2, се адресира до Управителния съвет. Управителният съвет прави оценка на молбата, като взема предвид значението и потенциалния принос на кандидата за постигането на целите на съвместното предприятие и взема решение по молбата.

(4)Всеки член може да прекрати членството си в съвместното предприятие. Прекратяването влиза в сила и става неотменяемо шест месеца след уведомяването на останалите членове. От датата на прекратяване на членството бившият член се освобождава от всички задължения с изключение на одобрените или поетите от съвместното предприятие преди датата на уведомлението за прекратяване на членството.

(5)Членството в съвместното предприятие не може да се прехвърля на трета страна без предварителното съгласие на Управителния съвет.

(6)При всяка промяна в членския състав съгласно настоящия член съвместното предприятие незабавно публикува на своя сайт в интернет актуализиран списък на членовете заедно с датата на промяната.

Член 4

Органи на съвместното предприятие

Съвместното предприятие има следните органи:

а)Управителен съвет;

б)Изпълнителен директор;

в)Промишлен и научен консултативен съвет, съставен от Консултативна група по научните изследвания и иновациите и Консултативна група за инфраструктурата.

Член 5

Състав на Управителния съвет

Управителният съвет се състои от представители на държавите участнички и на Комисията.

Всяка държава участничка, както и Комисията, назначава по един представител, който упражнява правата на глас на въпросната държава участничка или съответно на Комисията в Управителния съвет.

Член 6

Функциониране на Управителния съвет

(1)Съюзът държи 50 % от правата на глас. Правата на глас на Съюза са неделими.

За общите административни задачи по член 7, параграф 3 правата на глас на държавите участнички са пропорционални на действително поетите финансови задължения към дейността на съвместното предприятие за срока на съществуване на съвместното предприятие.

(2)За задачите, свързани с изпълнението на действията на съвместното предприятие по член 7, параграф 4, правата на глас на държавите участнички са пропорционални на действителните вноски за дейностите на съвместното предприятие за срока на съществуване на съвместното предприятие.

Правата на глас на държавите участнички се изчисляват на годишна основа, като се вземат предвид вноските, направени от датата на тяхното присъединяване към съвместното предприятие. За целите на изчисляването на правата на глас вноските на държавите участнички в оперативните разходи на придобитите от съвместното предприятие суперкомпютри и вноските на държавите участнички в разходите за придобиване на суперкомпютри с производителност от порядъка на петафлопс се вземат предвид, ако са заверени предварително от независим одитор.

Държавите участнички в съвместното предприятие имат право на глас по въпросите, свързани с придобиването от съвместното предприятие на суперкомпютър с близка до екзафлопс производителност само при условие че правят финансова или апортна вноска за придобиването или експлоатацията на на този суперкомпютър. По-специално, държавата участничка има право да гласува по работния план със съответните разчети за разходите по обществените поръчки, подбора на доставчик на хостинг, възлагането на договорите, разпределението на правата на достъп и прехвърлянето на собствеността на доставчика на хостинг.

Държавите участнички в съвместното предприятие имат право на глас по въпросите, свързани с предприетите от съвместното предприятие непреки действия само ако правят финансова вноска в съвместното предприятие за изпълнение на съответните раздели от работния план. По-специално в този случай държавата участничка има право да гласува по работния план със съответните разчети за разходите за непреките действия и по списъка на избраните за финансиране непреки действия.

(3)Членовете на Управителния съвет полагат всички усилия да постигнат консенсус. Ако не се постигне консенсус, Управителният съвет взема решения с мнозинство от най-малко 75 % от всички гласове, включително гласовете на отсъстващите членове.

(4)Всеки член на съвместното предприятие, с изключение на Съюза, който не изпълни ангажиментите си за вноските, посочени в член 5 от Регламента, до шест месеца след определения от Управителния съвет срок, се лишава от правото на глас в Управителния съвет и от достъп до суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, собственост на съвместното предприятие, до момента на изпълнение на задълженията.

(5)Управителният съвет избира председател за период от две години. Мандатът на председателя може да бъде подновен само еднократно по решение на Управителния съвет.

(6)Управителният съвет провежда редовни заседания най-малко два пъти годишно. Извънредни заседания може да се провеждат по искане на Комисията, на мнозинство от представителите на държавите участнички, по искане на председателя или по искане на изпълнителния директор в съответствие с член 15, параграф 5. Заседанията на Управителния съвет се свикват от неговия председател и се провеждат обикновено в седалището на съвместното предприятие.

Кворумът в Управителния съвет се състои от Комисията и от представителите на най-малко три държави участнички.

Изпълнителният директор участва в обсъжданията, освен ако Управителният съвет не реши друго, но няма право на глас. Управителният съвет може да покани, според конкретния случай, други лица да присъстват на неговите заседания като наблюдатели.

Всяка държава членка или асоциирана страна, която не е член на съвместното предприятие, може да участва в работата на Управителния съвет като наблюдател. Наблюдателите получават цялата съответна документация и могат да дават становище по всяко решение, което се взема от Управителния съвет. Всички тези наблюдатели са обвързани от правилата за поверителност, които са задължителни за членовете на Управителния съвет.

(7)Представителите на членовете не носят лична отговорност за действията, които предприемат в качеството си на представители в Управителния съвет.

(8)Управителният съвет приема правилник за работата си. Правилникът предвижда конкретни процедури за установяване и избягване на конфликти на интереси и гарантира поверителността на всяка чувствителна информация.

(9)Председателят на Консултативната група по научните изследвания и иновациите и председателят на Консултативната група за инфраструктурата имат право, когато се обсъждат въпроси от кръга на техните задачи, да присъстват на заседанията на Управителния съвет като наблюдатели и да участват в обсъжданията, но нямат право на глас.

Член 7

Задачи на Управителния съвет

(1)Управителният съвет поема цялостната отговорност за стратегическата ориентация и за функционирането на съвместното предприятие, контролира изпълнението на неговата дейност и гарантира правилното прилагане на принципите на справедливост и прозрачност към разпределението на обществени финансови средства сред участниците в непреките действия.

(2)Комисията, според своята роля в Управителния съвет, се стреми да осигури координация между дейностите на съвместното предприятие и съответните дейности на програмите на Съюза за финансиране с оглед на насърчаването на синергии при определянето на приоритетите, обхванати от съвместните научни изследвания.

(3)Управителният съвет изпълнява по-специално следните общи административни задачи на съвместното предприятие:

а)оценява, приема или отхвърля молби за членство в съответствие с член 3, параграф 2 от настоящия Устав;

б)взема решение за прекратяване на членството в съвместното предприятие на член, който не изпълнява своите задължения;

в)приема финансовите правила на съвместното предприятие в съответствие с член 11 от настоящия регламент;

г)приема годишния бюджет на съвместното предприятие, включително съответното щатно разписание с броя на временните длъжности по функционални групи и по степени, броя на служителите по договор и командированите национални експерти, изразени в еквивалентно работно време на пълен щат;

д)упражнява правомощията на орган по назначаване по отношение на персонала в съответствие с член 13, параграф 2 от настоящия регламент;

е)назначава, освобождава от длъжност, удължава мандата, направлява и наблюдава дейността на изпълнителния директор;

ж)одобрява организационната структура на Програмната служба по препоръка на изпълнителния директор;

з)приема многогодишния стратегически план, посочен в член 20, параграф 1;

и)одобрява годишния отчет за дейността, включително съответните разходи, посочени в член 21, параграф 1;

й)организира според необходимостта изграждането на вътрешен одитен капацитет на съвместното предприятие по препоръка на изпълнителния директор;

к)определя комуникационната политика на съвместното предприятие по препоръка на изпълнителния директор;

л)определя при необходимост правила за изпълнение на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа в съответствие с член 13, параграф 3 от настоящия регламент;

м)определя при необходимост правила за изпълнение на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа в съответствие с член 14, параграф 2 от настоящия регламент;

н)създава при необходимост консултативни групи извън органите на съвместното предприятие;

о)представя при необходимост пред Комисията молба за изменение на настоящия регламент по предложение на член на съвместното предприятие;

п)одобрява образеца на споразумението за хостинг, който се прилага към документацията в процедурата за избор на доставчик на хостинг;

р)отговаря за всяка задача, която не е изрично възложена на конкретен орган на съвместното предприятие; може да възлага такива задачи на всеки орган на съвместното предприятие.

(4)Управителният съвет изпълнява по-специално следните задачи във връзка с оперативната работа на съвместното предприятие:

а)приема работния план и съответните разчети за разходите, посочени в член 20, параграф 2;

б)одобрява обявяването на покани за представяне на предложения в съответствие с работния план;

в)одобрява списъка от действия, избрани за финансиране на основата на класация, която е изготвена от комисия, съставена от независими експерти;

г)одобрява обявяването на търгове в съответствие с работния план;

д)одобрява офертите, избрани за финансиране;

е)определя общите и специфичните условия за достъп, според които потребителите от академичните среди, обществения сектор и промишлеността могат да получат достъп до инфраструктурата на съвместното предприятие, включително цените за предоставяните услуги срещу заплащане;

ж)определя правата на достъп в рамките на предоставения на Съюза дял от времето за достъп до суперкомпютрите с производителност от порядъка на петафлопс, за които съвместното предприятие прави финансова вноска;

з)определя правата на достъп в рамките на предоставения на Съюза дял от времето за достъп до суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност;

и)определя размера на таксата за търговските услуги, посочени в член 12 от настоящия регламент, и взема решение за разпределянето на времето за достъп за такива услуги срещу заплащане;

й)взема решение на годишна основа за използването на всички приходи от такси за търговски услуги, посочени в член 12 от настоящия регламент;

к)взема решение за евентуалното прехвърляне на собствеността върху суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност на доставчика на хостинг в съответствие с член 8, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 8

Назначаване, освобождаване от длъжност или удължаване на мандата на изпълнителния директор

(1)Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет от списък предложени от Комисията кандидати в открита и прозрачна процедура за подбор. При необходимост Комисията може да привлече представители на другите членове на съвместното предприятие в процедурата за подбор.

По-специално, може да се осигури подходящо представителство на другите членове на съвместното предприятие в предварителния етап на процедурата за подбор. За целта държавите участнички назначават по общо съгласие представител и наблюдател от името на Управителния съвет.

(2)Изпълнителният директор е член на персонала и се назначава като служител на временна длъжност на съвместното предприятие по член 2, буква а) от Условията за работа.

За целите на сключването на договора с изпълнителния директор съвместното предприятие се представлява от председателя на Управителния съвет.

(3)Мандатът на изпълнителния директор е тригодишен. В края на този период Комисията, с привличане при необходимост на държавите участнички и частноправните членове, извършва оценка на работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства за съвместното предприятие.

(4)Управителният съвет, по предложение на Комисията, което взема предвид оценката по параграф 3, може да удължи мандата на изпълнителния директор еднократно за срок от не повече от четири години.

(5)Изпълнителен директор с удължен мандат не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на цялостния период.

(6)Управителният съвет може да освободи от длъжност изпълнителния директор по предложение на Комисията, която при необходимост привлича държавите участнички и частноправните членове.

Член 9

Задачи на изпълнителния директор

(1)Изпълнителният директор е главният административен ръководител, който отговаря за оперативното управление на съвместното предприятие в съответствие с решенията на Управителния съвет.

(2)Изпълнителният директор е законният представител на съвместното предприятие. Изпълнителният директор отговаря пред Управителния съвет и изпълнява своите задължения при условията на пълна самостоятелност в рамките на възложените му правомощия.

(3)Изпълнителният директор изпълнява бюджета на съвместното предприятие.

(4)Изпълнителният директор, по-специално, изпълнява самостоятелно следните задачи:

а)консолидира и представя за приемане от Управителния съвет проекта за многогодишен стратегически план, съставен от многогодишната стратегическа програма за научни изследвания и иновации по предложение на Промишления и научен консултативен съвет и многогодишните финансови перспективи от държавите участнички и от Комисията;

б)изготвя и представя за приемане от Управителния съвет проекта за годишен бюджет, включително съответното щатно разписание с броя на временните длъжности по функционални групи и по степени, броя на служителите по договор и командированите национални експерти, изразени в еквивалентно работно време на пълен щат;

в)изготвя и представя за приемане от Управителния съвет проекта за годишен работен план, включително обхвата на необходимите покани за представяне на предложения и търгове за изпълнение на плана за научни изследвания и иновации и плановете за обществени поръчки по предложение на Промишления и научен консултативен съвет и съответните разчети за разходите по предложение на държавите участнички и на Комисията;

г)представя годишните счетоводни отчети за становище на Управителния съвет;

д)изготвя и представя за одобрение от Управителния съвет годишния отчет за дейността, включително информация за съответните разходи;

е)подписва отделните споразумения, решения и договори за отпускане на безвъзмездни средства;

ж)подписва договорите за обществени поръчки;

з)следи работата на суперкомпютрите с производителност от порядъка на петафлопс и с близка до екзафлопс производителност, които са собственост на съвместното предприятие или се финансират от него (включително разпределянето на времената за достъп, спазването на правата на достъп за научни и промишлени потребители и качеството на предлаганите услуги);

и)изпълнява комуникационната политика на съвместното предприятие;

й)организира, направлява и контролира дейността и персонала на съвместното предприятие в рамките на делегирането от Управителния съвет съгласно член 13, параграф 2 от настоящия регламент;

к)създава и осигурява функционирането на ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол и докладва на Управителния съвет за всяка значителна промяна в нея;

л)осигурява извършването на оценка на риска и управление на риска;

м)взема всички други мерки, необходими за оценка на напредъка на съвместното предприятие към постигане на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент;

н)изпълнява всички други задачи, поверени или делегирани на изпълнителния директор от Управителния съвет.

(5)Изпълнителният директор създава Програмна служба, действаща на негова отговорност, за изпълнение на всички спомагателни задачи, които възникват от настоящия регламент. Програмната служба се състои от персонал на съвместното предприятие и изпълнява по-специално следните задачи:

а)осигурява подкрепа в създаването и управлението на подходяща система на счетоводна отчетност в съответствие с финансовите правила, посочени в член 11 на настоящия регламент;

б)управлява поканите за представяне на предложения съгласно работния план и администрира споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства;

в)управлява търговете съгласно работния план и администрира договорите;

г)управлява процеса на избор на доставчик на хостинг и администрира решенията;

д)предоставя на членовете и останалите органи на съвместното предприятие цялата съответна информация и подкрепа, необходими за изпълнение на техните задължения и отговаря на конкретните им искания;

е)действа като секретариат на органите на съвместното предприятие и оказва подкрепа на създадените от Управителния съвет консултативни групи.

Член 10

Състав на Промишления и научен консултативен съвет

(1)Промишленият и научен консултативен съвет се състои от Консултативна група по научните изследвания и иновациите и Консултативна група за инфраструктурата.

(2)Консултативната група по научните изследвания и иновациите е съставена от не повече от дванадесет членове, от които не повече от шест се назначават от частноправните членове и не повече от шест се назначават от Управителния съвет. Управителният съвет определя конкретните критерии и процеса на подбор на назначаваните от него членове.

(3)Консултативната група за инфраструктурата е съставена от не повече от дванадесет членове. Управителният съвет определя конкретните критерии и процеса на подбор и назначава нейните членове. Единствено лица без конфликт на интереси отговарят на условията за членство.

Член 11

Функциониране на Консултативната група по научните изследвания и иновациите

(1)Консултативната група по научните изследвания и иновациите провежда заседания най-малко два пъти годишно.

(2)Консултативната група по научните изследвания и иновациите може да създаде при необходимост работни групи под общата координация на един или повече членове.

(3)Консултативната група по научните изследвания и иновациите избира своя председател.

(4)Консултативната група по научните изследвания и иновациите приема своя правилник за дейността, включително издигането на кандидатури на участващите образувания, които представляват Консултативната група, и продължителността на тяхното представителство.

Член 12

Функциониране на Консултативната група за инфраструктурата

(1)Консултативната група за инфраструктурата провежда заседания най-малко два пъти годишно.

(2)Консултативната група за инфраструктурата може да създаде при необходимост работни групи под общата координация на един или повече членове.

(3)Консултативната група за инфраструктурата избира своя председател.

(4)Консултативната група за инфраструктурата приема своя правилник за дейността, включително издигането на кандидатури на участващите образувания, които да представляват Консултативната група, и продължителността на тяхното представителство.

Член 13

Задачи на Консултативната група по научните изследвания и иновациите

Консултативната група по научните изследвания и иновациите:

а)разработва и редовно актуализира проекта на многогодишната стратегическа програма за научни изследвания и иновации, посочена в член 20, за постигане на целите на съвместното предприятие, посочени в член 3 от настоящия регламент. Проектът на многогодишната стратегическа програма за научни изследвания и иновации следва да определи приоритетите в научните изследвания и иновациите за разработване и внедряване на технологии и ключови компетентности за високопроизводителни изчислителни технологии в различни области на приложение, за да се засили европейската конкурентоспособност и да се подпомогне създаването на нови пазари и приложения в обществото. Програмата следва да бъде предмет на редовен преглед в съответствие с развитието на научните и промишлените потребности в Европа;

б)представя на изпълнителния директор проекта на многогодишната стратегическа програма за научни изследвания и иновации като основа за работния план в определените от Управителния съвет срокове;

в)организира обществени консултации, открити за всички заинтересовани страни от обществения и от частния сектор с интереси в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, за да ги информира и да събере отзиви за проекта на многогодишната стратегическа програма за научни изследвания и иновации и проекта на плана за научни изследвания и иновации за съответната година.

Член 14

Задачи на Консултативната група за инфраструктурата

(1)Консултативната група за инфраструктурата дава консултации на Управителния съвет за придобиването и експлоатацията на суперкомпютрите на съвместното предприятие с близка до екзафлопс производителност. Групата:

а)разработва и редовно актуализира проекта на многогодишната стратегическа програма за придобиване и експлоатация на суперкомпютри с близка до екзафлопс производителност, посочена в член 20, за постигане на целите на съвместното предприятие, посочени в член 3 от настоящия регламент. Проектът на този многогодишен стратегически план следва да включва спецификациите за подбор на доставчиците на хостинг и планирането за придобиване на инфраструктура; за целта в него следва да се определят необходимото увеличаване на капацитета, обхванатите видове приложения и потребителски общности, архитектурата на системата и интегрирането с националните инфраструктури за високопроизводителни изчислителни технологии;

б)представя на изпълнителния директор проекта на многогодишната стратегическа програма за придобиване и експлоатация на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност като основа за процедурите, посочени в 0 , в определените от Управителния съвет срокове;

в)организира обществени консултации, открити за всички заинтересовани страни от обществения и от частния сектор с интереси в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, за да ги информира и да събере отзиви за проекта на многогодишната стратегическа програма за придобиване и експлоатация на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност и свързания с него план за дейността за съответната година.

Член 15

Източници на финансиране

(1)Съвместното предприятие се финансира съвместно от неговите членове чрез финансови вноски, изплащани на траншове, и апортни вноски съгласно параграфи 2 и 3.

(2)Административните разходи на съвместното предприятие не надхвърлят 22 000 000 евро и се покриват от финансовите вноски, посочени в член 4, параграф 1 и член 5, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент.

Ако част от вноската за административни разходи остане неизползвана, тя може да бъде предоставена за покриване на оперативните разходи на съвместното предприятие.

(3)Оперативните разходи на съвместното предприятие се покриват от:

а)финансовата вноска от Съюза;

б)финансовите вноски от държавите участнички в съвместното предприятие;

в)финансовите вноски от държавите участнички в оперативните разходи на доставчик на хостинг;

г)апортните вноски от държавите участнички, които се състоят от разходите на доставчиците на хостинг за експлоатацията на суперкомпютрите с близка до екзафлопс производителност, които са собственост на съвместното предприятие, минус вноските на съвместното предприятие и други вноски на Съюза за покриването на такива разходи;

д)апортните вноски от държавите участнички, които се състоят от разходите на суперкомпютърните центрове за съфинансиране на суперкомпютрите с производителност от порядъка на петафлопс минус вноските на съвместното предприятие и други вноски на Съюза за покриването на такива разходи;

е)апортните вноски от частноправните членове или техните свързани или участващи образувания, които се състоят от разходите им за изпълнение на действия минус вноските на съвместното предприятие и други вноски на Съюза за покриването на такива разходи.

(4)Средствата на съвместното предприятие, които се включват в неговия бюджет, се състоят от следните вноски:

а)финансови вноски от членовете в административните разходи;

б)финансови вноски от членовете за оперативните разходи;

в)всички приходи, реализирани от съвместното предприятие;

г)всички други финансови вноски, средства и приходи.

Лихвите върху изплатените на съвместното предприятие вноски се смятат за негови приходи.

(5)Ако член на съвместното предприятие не изпълнява ангажиментите си във връзка с финансовата си вноска, изпълнителният директор излага това обстоятелство в писмена форма и определя разумен срок за изпълнение на ангажимента. Ако ангажиментът не бъде изпълнен в определения срок, изпълнителният директор свиква заседание на Управителния съвет, който да реши дали да бъде отнето членството на неизправния член или да бъдат взети други мерки, докато този негов ангажимент не бъде изпълнен. Правата на гласуване на неизправния член се спират до изпълнение на неговите ангажименти.

(6)Средствата и дейностите на съвместното предприятие са насочени към постигане на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент.

(7)Съвместното предприятие е собственик на всички активи, създадени от него или прехвърлени на него за постигане на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент. Тук не се включват суперкомпютрите, чиято собственост съвместното предприятие може да е прехвърлило на доставчика на хостинг в съответствие с член 8 от настоящия регламент.

(8)Горницата на всички приходи над разходите не се изплаща на членовете на съвместното предприятие, освен в случая на ликвидация на съвместното предприятие.

Член 16

Вноски от държавите участнички

(1)Държавите участнички поверяват на съвместното предприятие използването на своите финансови вноски в съвместното предприятие.

(2)Когато предоставят финансовите си вноски в съвместното предприятие, държавите участнички включват разбивка на вноската, като уточняват вноските за:

а)придобиване на суперкомпютри;

б)експлоатация на суперкомпютри; и

в)други дейности, финансирани от съвместното предприятие.

(3)Управителният съвет определя подробните условия за финансовите вноски на държавите участнички в съвместното предприятие.

Член 17

Финансови ангажименти

Финансовите ангажименти на съвместното предприятие не надхвърлят размера на финансовите средства, които са в наличност или за които са поети бюджетни ангажименти от членовете.

Член 18

Финансова година

Финансовата година започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Член 19

Оперативно и финансово планиране

(1)Многогодишният стратегически план уточнява стратегията и плановете за постигане на целите на съвместното предприятие, посочени в член 3 от настоящия регламент. Многогодишният стратегически план се състои от многогодишна стратегическа програма за научни изследвания и иновации и многогодишна стратегическа програма за придобиване на суперкомпютри от Промишления и научен консултативен съвет, както и от многогодишните финансови перспективи от държавите участнички и от Комисията.

(2)Изпълнителният директор представя за приемане от Управителния съвет проект на годишен или многогодишен работен план, който включва плана за научни изследвания и иновации, плана за обществените поръчки, административните дейности и съответните разчети за разходите.

(3)Работният план се приема до края на годината, предшестваща неговото изпълнение. Работният план е обществено достояние.

(4)Изпълнителният директор изготвя проекта на годишния бюджет за следващата година и го представя за приемане от Управителния съвет.

(5)Годишният бюджет за съответната година се приема от Управителния съвет до края на предходната година.

(6)Годишният бюджет се съобразява с размера на финансовата вноска на Съюза, посочена в бюджета на Съюза.

Член 20

Оперативна и финансова отчетност

(1)Изпълнителният директор докладва всяка година на Управителния съвет за изпълнението на задълженията на изпълнителния директор в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие.

В срок от два месеца след приключването на всяка финансова година изпълнителният директор представя за одобрение от Управителния съвет годишен отчет за дейността относно напредъка на съвместното предприятие през предходната календарна година, по-специално по отношение на годишния работен план за тази година. Годишният отчет за дейността включва, наред с другото, информация по следните въпроси:

а)извършените научни изследвания, иновации и други действия и съответните разходи;

б)придобиването и експлоатацията на инфраструктура, включително използването и достъпа до инфраструктурата, включително времената за достъп, ефективно използвани от всяка държава участничка;

в)внесените предложения по обявени покани и внесените оферти по търгове, включително разбивка по видове участници, включително МСП, и по страни;

г)избраните за финансиране предложения с разбивка по видове участници, включително МСП, и по страни, и с описание на вноските на съвместното предприятие в отделните участници и действия;

д)избраните за финансиране оферти с разбивка по видове изпълнители, включително МСП, и по страни, и с описание на вноските на съвместното предприятие, предоставени на отделните изпълнители и действия във връзка с обществените поръчки;

е)резултата от дейностите във връзка с обществените поръчки;

ж)напредъка към постигането на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент, и предложения за необходимата по-нататъшна работа за постигане на тези цели.

(2)След като бъде одобрен от Управителния съвет, годишният отчет за дейността става обществено достояние.

(3)До 1 март на следващата финансова година счетоводителят на съвместното предприятие изпраща предварителните отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата.

До 31 март на следващата финансова година съвместното предприятие изпраща отчета за бюджетното и финансово управление на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата.

След получаване на бележките на Сметната палата по предварителните отчети съгласно член 148 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 счетоводителят на съвместното предприятие изготвя окончателния отчет и изпълнителният директор го представя на Управителния съвет за становище.

Управителният съвет дава становище по окончателния отчет на съвместното предприятие.

До 1 юли на следващата финансова година изпълнителният директор изпраща окончателните отчети на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата заедно със становището на Управителния съвет.

Окончателните отчети се публикуват в „Официален вестник на Европейския съюз“ до 15 ноември на следващата финансова година.

Изпълнителният директор представя на Сметната палата отговор на бележките в годишния ѝ отчет до 30 септември. Изпълнителният директор представя този отговор и на Управителния съвет.

Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по негово искане, всякаква информация, необходима за безпроблемното протичане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година в съответствие с член 165, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 21

Вътрешен одит

Вътрешният одитор на Комисията упражнява същите правомощия по отношение на съвместното предприятие, каквито упражнява по отношение на Комисията.

Член 22

Отговорност на членовете и застраховка

(1)Финансовата отговорност на членовете на съвместното предприятие за задълженията на съвместното предприятие се ограничава до размера на техните вече изплатени вноски в административните разходи.

(2)Съвместното предприятие сключва и поддържа подходяща застраховка.

Член 23

Конфликт на интереси

(1)Съвместното предприятие, неговите органи и неговият персонал избягват възникването на конфликт на интереси при изпълнението на своята дейност.

(2)Управителният съвет на съвместното предприятие приема правилник за недопускане и управление на конфликти на интереси по отношение на неговите членове, органи и персонал. Правилникът съдържа разпоредби, насочени към избягване на конфликт на интереси по отношение на представителите на членовете на съвместното предприятие, участващи в Управителния съвет.

Член 24

Ликвидация

(3)Съвместното предприятие подлежи на ликвидация в края на периода, посочен в член 1 от настоящия регламент.

(4)Освен в случая по параграф 1, производството по ликвидация се задейства автоматично, ако Съюзът се оттегли от съвместното предприятие.

(5)За целите на производството по ликвидация на съвместното предприятие Управителният съвет назначава един или повече ликвидатори, които изпълняват решенията на Управителния съвет.

(6)Когато се ликвидира съвместното предприятие, неговите активи се използват за покриване на неговите пасиви и на разходите във връзка с ликвидацията. Суперкомпютрите, собственост на съвместното предприятие, се прехвърлят на съответния доставчик на хостинг. Доставчикът на хостинг възстановява на съвместното предприятие остатъчната стойност на прехвърлените суперкомпютри. Всеки остатък се разпределя сред членовете към датата на ликвидацията пропорционално на финансовата им вноска в съвместното предприятие. Остатъкът, разпределен по такъв начин на Съюза, се връща в бюджета на Съюза. Суперкомпютрите, които принадлежат на съвместното предприятие и са инсталирани при доставчик на хостинг, се прехвърлят на доставчиците на хостинг. В този случай доставчикът на хостинг възстановява на съвместното предприятие остатъчната стойност на прехвърлените суперкомпютри.

(7)Въвежда се ad hoc процедура за осигуряване на подходящо управление на всяко сключено споразумение или всяко прието решение на съвместното предприятие, както и на всеки договор за обществени поръчки със срок, по-дълъг от срока на съществуване на съвместното предприятие.