7.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 441/31


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 441/09)

1.   

На 23 ноември 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Autolaunch Ltd. („Autolaunch“) (Ирландия), под контрола на Magna International Inc.(„Magna“)

Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. („BJEV“) (Китай), принадлежащо на Beijing Automotive Group Co., Ltd. („BAIC Group“).

Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. („Tech-JV“)

Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. („CM-JV“)

Autolaunch и BJEV придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над Tech-JV и CM-JV.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Autolaunch осъществява дейност в производството на инструментална екипировка и свързаните с това услуги. То е дъщерно дружество, 100 % собственост на Cosma Tooling Ireland Unlimited, пряко притежавано от Magna, глобален доставчик за автомобилната индустрия.

BJEV осъществява дейност основно в областта на интегрирането и съпоставянето в системата на превозното средство, производството и разработването на системи за управление на превозни средства, електрическите задвижващи системи и изцяло електрическите системи за пътнически автомобили. BJEV е изцяло притежавано дъщерно дружество на BAIC Group.

Tech-JV ще предоставя инженерни услуги за електрически пътнически автомобил Blade, а CM-JV ще развива дейност в производството и доставката на електрически пътнически автомобил Blade в Китай.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.