31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 395/19


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.9077 — PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 395/04)

1.   

На 23 октомври 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Public Sector Pension Investment Board (PSPIB, Канада),

Brookfield Asset Management Inc (Brookfield, Канада),

QuadReal Property Group Limited Partnership (QuadReal, Канада), под контрола на British Columbia Investment Management Corporation (BCI, Канада),

BREP Brazil Private Limited (BREP, Сингапур), под контрола на GIC Realty Private Limited (GIC Realty, Сингапур),

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (Brookfield Brazil Retail Fund, Бразилия).

Предприятията PSPIB, Brookfield, QuadReal и BREP придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятието Brookfield Brazil Retail Fund, понастоящем под контрола на Brookfield.

Концентрацията се извършва посредством договор.

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за PSPIB: управлява пенсионни инвестиции с диверсифициран глобален портфейл от акции, облигации и други ценни книжа с постоянна доходност, както и частни дялови инвестиции и инвестиции в недвижимо имущество, инфраструктура, природни ресурси и частни дългове,

—   за Brookfield: инвестиции в недвижимо имущество, инфраструктура и възобновяема енергия и частни дялови инвестиции,

—   за QuadReal: управление на активи в недвижими имоти и свързани с товa услуги за British Columbia Investment Management Corporation,

—   за BREP: притежава активи в недвижими имоти, които се държат от GIC Realty от името на правителството на Сингапур,

—   за Brookfield Brazil Retail Fund: непряко притежава и управлява търговски центрове в Бразилия.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.9077 — PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.