5.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 82/4


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8772 — Borealis/NOVA Chemicals/Total/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 82/04)

1.

На 23 февруари 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Borealis AG („Borealis“, Австрия), съвместно контролирано от Mubadala Investment Company („Mubadala“, Абу Даби) и OMV AG (Австрия),

NOVA Chemicals Corporation („NOVA“, Канада), изцяло притежавано от Mubadala,

Total SA („Total“, Франция), и

Bayport Polymers LLC, („JV“, САЩ).

Borealis, Nova и Total придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие JV.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятието Borealis: производство и търговско разпространение на полиолефин, основни химикали и торове,

—   за предприятието NOVA: производство и продажба на етилен, полиетилен, стирен и съпътстващи продукти от тях,

—   за предприятието Total: осъществява дейност в отрасъла за добив на нефт и газ и в други енергийни сектори,

—   за предприятието JV: производство и продажба на полиетилен.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8772 — Borealis/NOVA Chemicals/Total/JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.