16.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 14/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8693 — EDF/Canadian Solar/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 14/10)

1.

На 9 януари 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Canadian Solar Inc („Canadian Solar“, Канада),

EDF ENR PWT („EDF“, Франция), принадлежащо на група EDF (Франция),

Новосъздаденото съвместно предприятие Newco (Франция).

Canadian Solar и EDF ENR придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над предприятие Newco.

Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

EDF ENR е специализирано в производството на фотоволтаични слитъци, блокчета, пластинки, клетки и модули, и е непряко дъщерно дружество, изцяло притежавано от EDF Group, енергийно дружество за производство и снабдяване на едро с електроенергия, пренос, дистрибуция и доставка на дребно на електроенергия,

Canadian Solar действа в световен мащаб в производството и доставката на фотоволтаични модули и разработването, изграждането, експлоатацията и поддържането на фотоволтаични енергийни проекти.

Newco ще се заеме с разработването, производството и продажбата на соларни слитъци, блокчета и полупроводникови пластини.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8693 — EDF/Canadian Solar/JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.