Брюксел, 17.9.2018

COM(2018) 629 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

ЕДИНАДЕСЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА


относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРФСР)


ФИНАНСОВА 2017 ГОДИНА


Съдържание

1.Бюджетна процедура

1.1.Финансова рамка

1.2.Проектобюджет за 2017 г.

1.3.Приемане на бюджета за 2017 г.

1.4.Приемане на коригиращите бюджети

2.Управление на бюджетните кредити

2.1.Управление на бюджетните кредити за поети задължения

2.1.1.Програми за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР

2.1.2.Техническа помощ

2.2.Управление на бюджетните кредити за плащания

2.2.1.Програми за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР

2.2.2.Техническа помощ

3.Изпълнение на бюджета на ЕЗФРСР за 2017 г.

3.1.Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

3.1.1.Програми за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР

3.1.2.Техническа помощ

3.2.Усвояване на бюджетните кредити за плащания

3.2.1.Програми за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР

3.2.2.Техническа помощ

3.3.Анализ на декларираните разходи по мерки

3.4.Изпълнение на програмите по линия на ЕЗФРСР

3.4.1.Програмен период 2007—2013 г.

3.4.2.Програмен период 2014—2020 г.

1.    Бюджетна процедура

1.1.    Финансова рамка 

Разходите за развитие на селските райони през 2017 г. се финансират в рамките на две многогодишни финансови рамки (МФР): 2007—2013 г. и 2014—2020 г. Финансовата рамка за периода 2014—2020 г. е предвидена в Регламент (ЕС) № 1311/2013 на Съвета. Разпределените средства за развитие на селските райони и разпределените средства за разходи, свързани с пазара, и за преки плащания след годишната техническа корекция на МФР са представени в таблица 1.

Таблица 1 — Финансова рамка за периода 2014—2020 г.

ФУНКЦИЯ 2.

в млн. евро по текущи цени

Устойчив растеж: природни ресурси

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

от които:

— за развитие на селските райони а), б), в), г), д)

5299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

— за разходи, свързани с пазара, и преки помощи а), б), в),г)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 888

а) след нетно прехвърляне на 351,9 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовата 2014 година (вж. бележка е) за подробности)

б) след нетно прехвърляне на 51,6 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовата 2015 година (вж. бележка е) за подробности)

в) след нетно прехвърляне на 28 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовите 2014—2020 години (вж. бележка е) за подробности)

г) след нетно прехвърляне на 4313,6 млн. евро между ЕФГЗ и ЕЗФРСР за финансовите 2015—2020 години (вж. бележка е) за подробности)

д) след препрограмиране на разпределените средства по линия на ЕЗФРСР за 2014 година вследствие на прилагането на член 19 от Регламент (ЕС) № 1311/2013 за МФР, обща сума в размер на 8705 млн. евро — приспаднати поети задължения за 2014 г. — бе разпределена по равно към поетите задължения за 2015 и 2016 г.

е) прехвърлянията за развитие на селските райони (към ЕЗФРСР), посочени в бележки а) — г) по-горе, включват: 4 млн. евро, прехвърляни годишно за целия период 2014—2020 г. от сектора на памука (EL) въз основа на член 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, 296,3 млн. евро за доброволната корекция, прехвърлени за финансовата 2014 година (UK) въз основа на член 10б и член 10в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, 51,6 млн. евро за неизползваните суми, прехвърляни всяка година за финансовите 2014 и 2015 години (SE и DE) въз основа на членове 136 и 136б от Регламент (ЕО) № 73/2009, и 4313,6 млн. евро за намаляването на плащанията и гъвкавостта между стълбовете, въз основа на член 7, параграф 2 и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

1.2.    Проектобюджет за 2017 г.

Проектобюджетът (ПБ) за 2017 г. бе приет от Комисията и предложен на бюджетния орган на 18 юли 2016 г.

Проектобюджетът включваше 1280 млн. евро бюджетни кредити за плащания за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за програмния период 2007—2013 г. Не бяха поискани бюджетни кредити за поети задължения за 2017 г., тъй като програмният период 2007—2013 г. приключи в края на 2013 г. За програмния период 2014—2020 г. ПБ за 2017 г. включваше 14 360 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения и 9926 млн. евро бюджетни кредити за плащания.

Съветът прие своята позиция относно проектобюджета за 2017 г. на 12 септември 2016 г., а Европейският парламент прие позицията си на 26 октомври 2016 г. Наложи се да бъде свикан Помирителният комитет, който постигна споразумение по общ проект в рамките на срока от 21 дни. Съветът одобри общия проект на 29 ноември 2016 г., а Европейският парламент го одобри на 1 декември 2016 г.

1.3.    Приемане на бюджета за 2017 г.

По отношение на ЕЗФРСР бюджетът за 2017 г., приет на 1 декември 2016 г., беше равен на първоначалното предложение на Комисията.

Таблица 2

Приет бюджет за 2017 г.

Бюджетна позиция

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

(в евро)

(в евро)

2007—2013 г.

05.040501 (Програми за развитие на селските райони)

1 280 000 000

05.040502 (Оперативна техническа помощ)

2014—2020 г.

05.046001 (Програми за развитие на селските райони)

14 337 026 697

9 902 000 000

05.010404 (Неоперативна техническа помощ)

4 910 000

4 910 000

05.046002 (Оперативна техническа помощ)

18 522 000

19 022 443

1.4.    Приемане на коригиращите бюджети

В коригиращите бюджети № 6 бюджетните кредити за плащания по линия на ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г. бяха намалени със 780 млн. евро, а бюджетните кредити за поети задължения за техническа помощ бяха намалени с 1,5 млн. евро.

Таблица 3

Бюджет за 2017 г. след измененията

Бюджетна позиция

Бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетни кредити за плащания

(в евро)

(в евро)

2007—2013 г.

05.040501 (Програми за развитие на селските райони)

500 000 000

05.040502 (Оперативна техническа помощ)

2014—2020 г.

05.046001 (Програми за развитие на селските райони)

14 337 026 697

9 902 000 000

05.010404 (Неоперативна техническа помощ)

4 910 000

4 910 000

05.046002 (Оперативна техническа помощ)

17 022 000

19 022 443

2.    Управление на бюджетните кредити

2.1.    Управление на бюджетните кредити за поети задължения

2.1.1.    Програми за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР

По отношение на бюджетните кредити за поети задължения одобреният бюджет за 2017 г. възлизаше на 14 337 млн. евро, всичките свързани с програмите за периода 2014—2020 г.

Бюджетът за 2017 г. не включваше бюджетни кредити за поети задължения за програмите по линия на ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г.

Таблица 4

Управление на бюджетните кредити за поети задължения през 2017 г. — ЕЗФРСР

Бюджетна позиция

05.040501

(в евро)

Бюджетна позиция

05.046001

(в евро)

Бюджетни кредити в началото на 2017 г.

14 337 026 697

Налични бюджетни кредити през 2017 г.

14 337 026 697

Усвоени бюджетни кредити през 2017 г.

14 337 026 697

2.1.2.    Техническа помощ

Съгласно член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 ЕЗФРСР може да използва до 0,25 % от годишните си средства за финансиране на действия за техническа помощ по инициатива на Комисията. Първоначалната сума, налична за тази цел в бюджета за 2017 г., беше 4,9 млн. евро за неоперативна техническа помощ и 18,5 млн. евро за оперативна техническа помощ. С коригиращ бюджет № 6 последната беше намалена с 1,5 млн. евро.

2.2.    Управление на бюджетните кредити за плащания

2.2.1.    Програми за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР

В одобрения бюджет за 2017 г. бюджетните кредити за плащания, предназначени за програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., възлизаха на 9902 млн. евро. Освен това наличните целеви приходи, събрани през годината, възлязоха на 14,0 млн. евро. Бюджетните кредити за плащания бяха увеличени с прехвърлянето на 3,0 млн. евро от бюджетния ред за техническа помощ, с прехвърлянето в края на годината, възлизащо на 567,7 млн. евро, и с прехвърлянето на 110,0 млн. евро целеви приходи от ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г., за да бъдат покрити в пълен размер подадените от държавите членки декларации за разходи за третото тримесечие на 2017 г. Като се вземат предвид всички прехвърляния, общият размер на бюджетните кредити за плащания, налични през 2017 г., възлизаше на 11 069,9 млн. евро. Общо през 2017 г. бяха усвоени 11 051,8 млн. евро бюджетни кредити за плащания, а 18,1 млн. евро целеви приходи бяха автоматично пренесени към 2018 г.

В одобрения бюджет за 2017 г. бюджетните кредити за плащания, предназначени за програмите за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г., възлизаха на 1280 млн. евро. Освен това наличните целеви приходи, пренесени от 2016 г. или събрани през годината, възлязоха на 497,2 млн. евро. С коригиращ бюджет № 6 бюджетните кредити за плащания бяха намалени със 780 млн. евро. Освен това те бяха намалени и с две прехвърляния към бюджетния ред за програмите по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г., възлизащи общо на 583,2 млн. евро. В края на годината общият размер на бюджетните кредити за плащания, налични през 2017 г., възлизаше на 413,8 млн. евро. От тази сума бяха усвоени 43,1 млн. евро, а 370,7 млн. евро целеви приходи бяха автоматично пренесени към 2018 г.

Таблица 5

Управление на бюджетните кредити за плащания през 2017 г.

(в евро)

 

ЕЗФРСР (2014—2020 г.)

Бюджетна позиция — 05.046001

Бюджетни кредити в началото на 2017 г.

9 902 000 000

Прехвърляне от ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г.

473 190 882

Прехвърляне от бюджетния ред за техническа помощ по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

3 000 000

Прехвърляне в края на годината

567 662 308

Целеви приходи, събрани през 2017 г.

14 029 057

Прехвърляне на целеви приходи от ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г.

110 000 000

Налични бюджетни кредити през 2017 г.

11 069 882 247

Усвоени бюджетни кредити през 2017 г.

11 051 784 091

ЕЗФРСР (2007—2013 г.)

Бюджетна позиция — 05.040501

Бюджетни кредити в началото на 2017 г.

1 280 000 000

Прехвърляне към ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

-473 190 882

Прехвърляне към бюджетен ред 05.087706

-182 967

Коригиращ бюджет

-780 000 000

Целеви приходи, пренесени от 2016 г.

12 134 265

Целеви приходи, събрани през 2017 г.

485 027 166

Прехвърляне на целеви приходи към ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

-110 000 000

Налични бюджетни кредити през 2017 г.

413 787 582

Усвоени бюджетни кредити през 2017 г.

43 121 731

2.2.2.    Техническа помощ

По отношение на техническата помощ по линия на ЕЗФРСР общият размер на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2017 г. възлизаше на 23,9 млн. евро. 3,0 млн. евро бяха прехвърлени към бюджетния ред за програмите по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г., за да бъдат покрити в пълен размер подадените от държавите членки декларации за разходи за третото тримесечие на 2017 г. Окончателните бюджетни кредити за плащания бяха в размер на 20,9 млн. евро.

3.    Изпълнение на бюджета на ЕЗФРСР за 2017 г.

3.1.    Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

3.1.1.    Програми за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР    

Бяха поети задължения за общия размер на наличните в бюджета за 2017 г. бюджетни кредити за поети задължения, предназначени за програмите по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. (14 337,0 млн. евро).

Таблица 6 показва (по държави членки) разпределението на бюджетните кредити, установено с Регламент (ЕС) № 1305/2013, последно изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/162 на Комисията, и сумите, за които са поети задължения през 2017 г.

Таблица 6

Регламент (ЕС) № 1305/2013 (с измененията) спрямо сумите, за които са поети задължения до края на 2017 г.

Бюджетна позиция: 05.046001

(в евро)

ДЧ

Регламент (ЕС) № 1305/2013

Суми, за които са поети задължения през 2017 г.

Разпределение за 2017 г.

 

а)

б)

AT

562 467 745

562 467 745

BE

97 175 076

97 175 076

BG

340 409 994

340 409 994

CY

18 894 801

18 894 801

CZ

344 509 078

344 509 078

DE

1 404 073 302

1 404 073 302

DK

144 868 072

144 868 072

EE

122 865 093

122 865 093

ES

1 185 553 005

1 185 553 005

FI

340 009 057

340 009 057

FR

1 665 777 592

1 665 777 592

GR

703 471 245

703 471 245

HR

282 342 500

282 342 500

HU

488 620 684

488 620 684

IE

313 007 411

313 007 411

IT

1 493 380 162

1 493 380 162

LT

230 451 686

230 451 686

LU

14 366 484

14 366 484

LV

155 139 289

155 139 289

MT

13 914 927

13 914 927

NL

118 357 256

118 357 256

PL

1 192 025 238

1 192 025 238

PT

579 806 001

579 806 001

RO

1 186 544 149

1 186 544 149

SE

249 386 135

249 386 135

SI

119 684 133

119 684 133

SK

215 356 644

215 356 644

UK

754 569 938

754 569 938

Общо

14 337 026 697

14 337 026 697

3.1.2.    Техническа помощ

За програмния период 2014—2020 г. размерът на бюджетните кредити за поети задължения за оперативна техническа помощ в бюджета за 2017 г. беше 18,5 млн. евро. В коригиращ бюджет № 6 този бюджетен ред беше намален с 1,5 млн. евро. В таблица 7 е показано усвояването на бюджетните кредити за поети задължения, налични за оперативна техническа помощ през 2017 г. Най-голямата част е за Европейската мрежа за развитие на селските райони, както и за Европейското партньорство за иновации.

Таблица 7

Техническа помощ — усвояване на бюджетните кредити за поети задължения

Бюджетна позиция: 05.046002

(в евро)

Описание

Сума, за която са поети задължения

Европейска мрежа за развитие на селските райони

5 023 899

Европейско партньорство за иновации

2 687 741

Информационни технологии*

2 257 024

Европейска мрежа за оценка

1 925 113

Одит и контрол

668 574

Корпус за солидарност

500 000

База данни за биологичното земеделие

115 000

Общо

13 177 350

* Включително службите по широколентов достъп

3.2.    Усвояване на бюджетните кредити за плащания

3.2.1.    Програми за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР

За програмния период 2014—2020 г. бяха усвоени всички бюджетни кредити за плащания, налични в бюджета за 2017 г. (9902,0 млн. евро). Освен това в края на годината бяха необходими допълнителни средства, за да могат да бъдат възстановени в пълен размер разходите, декларирани от държавите членки. Наличните бюджетни кредити за плащания от ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. бяха увеличени със следните прехвърляния: 473,2 млн. евро от бюджета за 2017 г. на ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г., 110,0 млн. евро целеви приходи от ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г., 3,0 млн. евро от оперативната техническа помощ по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г., 567,7 млн. евро от прехвърлянето в края на годината. До края на 2017 г. бяха усвоени общо 11 051,8 млн. евро от наличните след прехвърлянията 11 069,9 млн. евро бюджетни кредити за плащания.

За програмния период 2007—2013 г. бяха усвоени 43,1 млн. евро от първоначалните налични в бюджета 1280 млн. евро бюджетни кредити за плащания и от наличните като целеви разходи 497,2 млн. евро. С коригиращ бюджет № 6 бюджетните кредити за плащания бяха намалени със 780,0 млн. евро. Освен това 583,2 млн. евро (в това число 110,0 млн. евро целеви приходи) бяха прехвърлени към бюджетния ред за програмите по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

В таблица 8 е показано разпределението на плащанията, извършени през 2017 г., по периоди на деклариране:

Таблица 8

Плащания за 2017 г. за програмите за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР (в млн. евро)

2007—2013 г.

2014—2020 г.

 

Позиция 05.040501

Позиция 05.046001

Предварително финансиране за периода 2014—2020 г.

0,0

Възстановяване на разходи по искания за плащане преди четвъртото тримесечие на 2017 г.

0,0

26,4

Възстановяване на разходи по искания за плащане за четвъртото тримесечие на 2017 г.

0,0

3941,4

Възстановяване на разходи по искания за плащане за първото тримесечие на 2017 г.

0,0

1924,2

Възстановяване на разходи по искания за плащане за второто тримесечие на 2017 г.

0,0

2099,1

Възстановяване на разходи по искания за плащане за третото тримесечие на 2017 г.

0,0

3060,7

Плащания по приключването и/или положителни плащания за периода 2007—2013 г.

43,1

Общо за 2017 г.

43,1

11 051,8Месечното усвояване на бюджетните кредити за плащания през годината (януари — декември 2017 г.) е показано в графиката по-долу.

Графика 1В таблици 9а и 9б е показано разпределението по държави членки и по периоди на деклариране на сумите, изплатени от Комисията през бюджетната 2017 година.

Таблица 9а: ЕЗФРСР 2007—2013 г.

Реално извършени плащания в периода 1.1.2017 г. — 31.12.2017 г.

ЕЗФРСР 2007—2013 г. — бюджетна позиция 05.040501 (в евро)

ДЧ

Положителни плащания, главно вследствие на решенията на Съда на ЕС

Приключване

Общо

AT

 

 

 

BE

 

 

 

BG

1 644 120

 

1 644 120

CY

 

 

 

CZ

 

 

 

DE

2607

 

2607

DK

 

 

 

EE

 

 

 

ES

 

 

 

FI

 

 

 

FR

 

 

 

GR

4 843 628

 

4 843 628

HU

 

 

 

IE

 

 

 

IT

 

 

 

LT

708 137

 

708 137

LU

 

 

 

LV

 

 

 

MT

 

 

 

NL

 

 

 

PL

24 776

 

24 776

PT

 

 

 

RO

35 897 249

 

35 897 249

SE

 

 

 

SI

1214

 

1214

SK

 

 

 

UK

 

 

 

Общо

43 121 731

0

43 121 731Таблица 9б: ЕЗФРСР 2014—2020 г.

Реално извършени плащания в периода 1.1.2017 г. — 31.12.2017 г.

ЕЗФРСР 2014—2020 г. — бюджетна позиция 05.046001

(в евро)

ДЧ

Преди четвъртото тримесечие на 2016 г.

Т4 2016 г.

Т1 2017 г.

Т2 2017 г.

Т3 2017 г.

Общо

AT

 

284 034 513

34 306 827

118 368 156

41 760 912

478 470 408

BE

 

5 925 045

2 756 556

19 997 126

8 452 989

37 131 717

BG

 

19 664 658

39 513 021

81 321 944

54 014 439

194 514 062

CY

 

7 106 491

2 030 516

1 212 301

4 224 143

14 573 450

CZ

 

40 792 524

95 902 134

86 375 959

36 281 185

259 351 803

DE

 

474 591 531

206 265 375

158 977 107

111 118 692

950 952 706

DK

 

27 313 513

20 805 180

31 119 758

20 639 549

99 878 000

EE

 

17 338 409

52 578 670

12 925 139

16 571 073

99 413 291

ES

 

288 516 817

126 055 741

121 249 143

166 811 391

702 633 093

FI

 

127 783 822

18 656 891

53 803 633

118 963 308

319 207 655

FR

 

801 033 393

64 649 703

69 174 381

818 850 517

1 753 707 994

GR

 

338 972 961

39 884 776

45 877 268

283 310 929

708 045 934

HR

 

12 404 315

35 760 815

79 650 699

22 357 649

150 173 479

HU

 

54 311 309

2 482 437

105 315 539

34 483 224

196 592 509

IE

 

104 218 851

24 253 168

17 117 853

108 982 160

254 572 032

IT

 

215 647 575

189 232 281

211 715 839

173 676 812

790 272 508

LT

 

84 849 526

68 844 173

55 926 201

44 354 105

253 974 006

LU

 

2 759 059

4 188 850

637 753

1 277 912

8 863 575

LV

 

63 038 107

44 521 391

22 859 330

32 078 140

162 496 969

MT

 

1 654 062

305 557

88 103

123 251

2 170 973

NL

 

11 845 693

32 549 017

10 590 136

2 628 968

57 613 814

PL

 

148 421 690

132 318 221

208 784 253

84 080 426

573 604 590

PT

 

309 074 601

87 906 633

77 268 204

49 983 739

524 233 177

RO

26 332 371

265 094 574

340 526 570

313 662 587

623 552 613

1 569 168 715

SE

 

31 826 689

34 272 890

23 227 732

14 948 891

104 276 200

SI

 

27 374 475

12 498 310

31 421 808

8 959 016

80 253 608

SK

 

51 127 107

44 801 397

38 534 466

33 400 226

167 863 196

UK

43 923

124 709 926

166 295 483

101 908 247

144 817 050

537 774 629

Общо

26 376 295

3 941 431 236

1 924 162 584

2 099 110 666

3 060 703 310

11 051 784 091

В таблица 10 е показано сравнение, по държави членки, между плащанията по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г., извършени през 2017 г., и плащанията, извършени през 2016 г. Плащанията са се увеличили значително (с 42 %) в сравнение с 2016 г. (11,1 млрд. евро спрямо 7,8 млрд. евро). Данните за 2016 г. включват последния транш от предварителното финансиране, изплатено по програмите за периода 2014—2020 г.

Таблица 10

Плащания, извършени към държавите членки — сравнение между 2017 г. и 2016 г. — по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

(в евро)

 

ДЧ

2016 г.

2017 г.

Разлика между 2017 г. и 2016 г.

Междинни плащания

Предварително финансиране

Общо

Междинни плащания

Предварително финансиране

Общо

(в евро)

(в %)

AT

394 576 581

39 375 520

433 952 101

478 470 408

0

478 470 408

44 518 307

10,26 %

BE

39 503 051

6 477 978

45 981 029

37 131 717

0

37 131 717

-8 849 312

-19,25 %

BG

129 060 043

23 667 170

152 727 213

194 514 062

0

194 514 062

41 786 849

27,36 %

CY

7 177 699

1 322 444

8 500 142

14 573 450

0

14 573 450

6 073 308

71,45 %

CZ

181 882 819

23 056 740

204 939 559

259 351 803

0

259 351 803

54 412 243

26,55 %

DE

647 841 345

93 607 201

741 448 545

950 952 706

0

950 952 706

209 504 160

28,26 %

DK

74 929 013

14 976 097

89 905 110

99 878 000

0

99 878 000

9 972 890

11,09 %

EE

87 901 431

8 233 416

96 134 846

99 413 291

0

99 413 291

3 278 445

3,41 %

ES

378 590 289

82 973 888

461 564 178

702 633 093

0

702 633 093

241 068 915

52,23 %

FI

327 182 929

23 804 083

350 987 012

319 207 655

0

319 207 655

-31 779 358

-9,05 %

FR

524 557 370

113 848 442

638 405 812

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 115 302 182

174,70 %

GR

227 838 949

47 182 918

275 021 867

708 045 934

0

708 045 934

433 024 067

157,45 %

HR

131 044 159

20 262 225

151 306 384

150 173 479

0

150 173 479

-1 132 905

-0,75 %

HU

208 468 125

34 306 645

242 774 769

196 592 509

0

196 592 509

-46 182 260

-19,02 %

IE

253 822 792

21 905 922

275 728 714

254 572 032

0

254 572 032

-21 156 682

-7,67 %

IT

419 548 741

104 443 808

523 992 549

790 272 508

0

790 272 508

266 279 959

50,82 %

LT

173 957 330

16 130 882

190 088 212

253 974 006

0

253 974 006

63 885 794

33,61 %

LU

6 355 840

1 005 746

7 361 586

8 863 575

0

8 863 575

1 501 989

20,40 %

LV

108 833 038

10 756 038

119 589 076

162 496 969

0

162 496 969

42 907 893

35,88 %

MT

589 457

973 269

1 562 726

2 170 973

0

2 170 973

608 248

38,92 %

NL

34 449 926

10 812 454

45 262 379

57 613 814

0

57 613 814

12 351 435

27,29 %

PL

362 852 034

88 961 088

451 813 122

573 604 590

0

573 604 590

121 791 467

26,96 %

PT

536 945 153

40 601 404

577 546 557

524 233 177

0

524 233 177

-53 313 380

-9,23 %

RO

524 017 099

81 279 964

605 297 063

1 569 168 715

0

1 569 168 715

963 871 652

159,24 %

SE

191 405 372

17 455 653

208 861 025

104 276 200

0

104 276 200

-104 584 824

-50,07 %

SI

77 260 537

8 378 498

85 639 035

80 253 608

0

80 253 608

-5 385 427

-6,29 %

SK

105 682 050

15 885 298

121 567 349

167 863 196

0

167 863 196

46 295 847

38,08 %

UK

653 010 765

48 906 195

701 916 960

537 774 629

0

537 774 629

-164 142 331

-23,38 %

Общо

6 809 283 936

1 000 590 984

7 809 874 920

11 051 784 091

0

11 051 784 091

3 241 909 172

41,51 %

3.2.2.    Техническа помощ 

За програмния период 2014—2020 г. размерът на бюджетните кредити за плащания за оперативната техническа помощ беше 19,0 млн. евро. Част от тези бюджетни кредити (3,0 млн. евро) бяха прехвърлени за покриване на нуждите от плащания във връзка с програмите за развитие на селските райони по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

В следващата таблица 11 са представени плащанията, групирани по основни дейности. Най-голямата част е за Европейската мрежа за развитие на селските райони.

Таблица 11

Техническа помощ — усвояване на бюджетните кредити за плащания

Бюджетна позиция: 05.046002

(в евро)

Описание

Изплатена сума

Европейска мрежа за развитие на селските райони

4 057 011

Европейско партньорство за иновации

2 734 982

Институционална комуникация

2 600 000

Информационни технологии*

2 258 270

Европейска мрежа за оценка

1 375 984

Одит и контрол

649 115

Техническа експертна платформа за финансови инструменти

320 000

Корпус за солидарност

296 041

База данни за биологичното земеделие

248 533

Общо

14 539 936

      * Включително службите по широколентов достъп

3.3.    Анализ на декларираните разходи по мерки

В таблица 12 са показани декларираните искания за плащане, по държави членки и по мерки, за развитието на селските райони през 2017 г. (от 4-ото тримесечие на 2016 г. до 3-ото тримесечие на 2017 г.), кумулативните декларирани разходи от началото на програмния период, както и финансовият план на програмите по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г.

През 2017 г. разходите по линия на ЕЗФРСР за периода 2014—2020 г. са продължили да бъдат насочени основно по мярка 13 (Плащания за районите с природни или други специфични ограничения) и мярка 10 (Агроекология и климат).Таблица 12

Декларирани разходи по линия на ЕЗФРСР за 2017 г. (Т4 2016 г. — ТЗ 2017 г.) и общи кумулативни разходи (Т4 2014 г. — ТЗ 2017 г.)

в сравнение с финансовите планове — ЕЗФРСР 2014—2020 г.

 

Декларирани разходи за 2017 г. (Т4 2016 г. — ТЗ 2017 г.)

Кумулативни декларирани разходи (Т4 2014 г. — ТЗ 2017 г.)

Финансови планове за периода 2014—2020 г.

Мярка по ЕЗФРСР

(в млн. евро)

(%)

(в млн. евро)

(%)

(в млн. евро)

(%)

Мярка 01

Трансфер на знания и действия за осведомяване

51,4

0,5 %

73,3

0,3 %

1102,7

1,1 %

Мярка 02

Консултантски услуги, услуги по управление на стопанства и услуги по заместване в стопанствата

16,0

0,1 %

27,3

0,1 %

763,4

0,8 %

Мярка 03

Схеми за качество на селскостопанските продукти и храните

18,3

0,2 %

28,8

0,1 %

379,9

0,4 %

Мярка 04

Инвестиции във физически активи

1625,5

14,7 %

2811,7

13,3 %

22 621,2

22,8 %

Мярка 05

Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

58,5

0,5 %

111,6

0,5 %

894,1

0,9 %

Мярка 06

Развитие на стопанствата и предприятията

861,5

7,8 %

1277,6

6,0 %

7234,7

7,3 %

Мярка 07

Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

568,5

5,2 %

688,9

3,3 %

6679,5

6,7 %

Мярка 08

Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите

341,7

3,1 %

670,2

3,2 %

4532,6

4,6 %

Мярка 09

Учредяване на групи и организации на производителите

17,4

0,2 %

33,4

0,2 %

413,1

0,4 %

Мярка 10

Агроекология и климат

2031,8

18,4 %

5125,3

24,2 %

16 504,1

16,6 %

Мярка 11

Биологично земеделие

939,8

8,5 %

1739,5

8,2 %

6631,8

6,7 %

Мярка 12

Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите

69,6

0,6 %

165,5

0,8 %

576,2

0,6 %

Мярка 13

Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

3314,4

30,0 %

6532,7

30,8 %

16 013,6

16,1 %

Мярка 14

Хуманно отношение към животните

287,8

2,6 %

519,3

2,5 %

1509,4

1,5 %

Мярка 15

Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

10,7

0,1 %

20,2

0,1 %

265,2

0,3 %

Мярка 16

Сътрудничество

38,8

0,4 %

60,7

0,3 %

1749,0

1,8 %

Мярка 17

Управление на риска

166,6

1,5 %

182,3

0,9 %

1671,7

1,7 %

Мярка 18

Финансиране на допълнителни национални директни плащания за Хърватия

17,8

0,2 %

108,5

0,5 %

111,9

0,1 %

Мярка 19

Подпомагане на местното развитие в рамките на LEADER – водено от общностите местно развитие (ВОМР)

291,5

2,6 %

417,0

2,0 %

6931,2

7,0 %

Мярка 20

Техническа помощ на държавите членки

208,0

1,9 %

291,7

1,4 %

2125,4

2,1 %

Мярка 113

Ранно пенсиониране

97,4

0,9 %

295,1

1,4 %

631,8

0,6 %

Мярка 131

Спазване на стандартите, основани на законодателството на Общността

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Мярка 341

Придобиване на умения и прилагането им на практика

0,4

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Общ сбор

 

11 033,6

100,0 %

21 180,9

100,0 %

99 343,3

100,0 %

*Държавите членки декларират разходите си на тримесечие. Декларациите за четвъртото тримесечие (Т4) на година n обаче се подават през януари на година n+1. Следователно съответните възстановявания от Комисията на разходите на държавите членки през година n обхващат периода от четвъртото тримесечие (Т4) на година n-1 до третото тримесечие (Т3) на година n.

3.4.    Изпълнение на програмите по линия на ЕЗФРСР

3.4.1.    Програмен период 2007—2013 г.

Графика 2 показва процента на усвояване на средства по програмите за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. по държави членки: плащания от началото на програмния период до 31 декември 2017 г., включително плащания по приключването на програмите, които вече са били приключени към посочената дата, спрямо общия размер на разпределените средства за периода 2007—2013 г.

До края на 2017 г. прилагането на правилото N+2 е довело до отмяната на бюджетни кредити, възлизащи общо на 1867 млн. евро.

3.4.2.    Програмен период 2014—2020 г.

Графика 3 показва процента на усвояване на средства по програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. по държави членки: плащания от началото на програмния период, включително извършените плащания за 4-ото тримесечие на 2017 г., разходите за които се възстановяват през финансовата 2018 година, спрямо общия размер на разпределените средства за периода 2014—2020 г.