6.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 440/104


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства“

(COM(2018) 289 final — 2018/0142 (COD)

(2018/C 440/17)

Докладчик:

Mindaugas MACIULEVIČIUS

Сезиране

Европейски парламент, 28.5.2018 г.

Съвет, 1.6.2018 г.

Правно основание

Член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Компетентна секция

„Единен пазар, производство и потребление“

Приемане от секцията

4.9.2018 г.

Приемане на пленарна сесия

19.9.2018 г.

Пленарна сесия №

537

Резултат от гласуването

(„за“/„против“/„въздържал се“)

190/2/3

1.   Заключения и препоръки

1.1.

ЕИСК приветства настоящото предложение за регламент за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1). Предложението е резултат от получените коментари от заинтересованите страни и държавите членки през първия период на изпълнение и поради това следва да бъде подкрепено.

1.2.

ЕИСК подкрепя подновяването за още пет години на правомощието на Комисията да приема необходимите делегирани актове, тъй като има постоянна необходимост от актуализиране на редица елементи от процеса на одобряване на типа.

1.3.

ЕИСК приветства силния ангажимент на Комисията за провеждане на консултации с различните заинтересовани страни и социални партньори относно всяка инициатива в тази област.

1.4.

ЕИСК отбелязва работата, извършена от Комисията на международно равнище. Новите стандарти, въведени с делегирани актове, се определят в тясно сътрудничество с международни работни органи като специализираните работни групи на ИКЕ на ООН и ОИСР.

2.   Предложение на Комисията

2.1.

С предложението си Комисията привежда Регламент (ЕС) № 167/2013 в съответствие с техническия прогрес, като актуализира определени изисквания и коригира някои грешни формулировки след получени отзиви от заинтересовани страни и държави членки през първия период на изпълнение.

2.2.

По-конкретно, с настоящия акт се въвеждат необходими пояснения на две определения на категории трактори и се коригират някои термини, важни за единното прилагане на регламента, без възможности за тълкуване, както и позоваванията на отменен нормативен акт.

2.3.

Регламент (ЕС) № 167/2013 оправомощава Комисията да определя подробни технически изисквания, процедури за изпитване и пределни стойности, когато е приложимо, в четири делегирани акта относно i) безопасността на труда (изискванията по отношение на производството на превозни средства); ii) безопасността при експлоатация; iii) спирачните системи; и iv) екологичните и динамичните характеристики. Срокът на това правомощие вече изтече на 21 март 2018 г.

2.4.

С настоящото предложение се подновява правомощието на Комисията да приема делегирани актове за още 5 години и се установява подновяването му с мълчаливо съгласие, освен ако Съветът или Европейският парламент не възразят изрично срещу подобно подновяване.

3.   Общи бележки

3.1.

ЕИСК приветства настоящото предложение за регламент за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 167/2013. То е в отговор на опасенията, изразени от заинтересованите страни и държавите членки. Чрез актуализиране на някои изисквания и отстраняване на някои редакционни грешки се подобрява приложимостта и яснотата на правния текст. Това очевидно е от полза за всички участващи страни.

3.2.

Що се отнася до подновяването за още пет години на правомощията, предоставени на Комисията, да приема делегирани актове, ЕИСК изразява принципно съгласие с предложението и задоволство, че, както винаги е призовавал, Комисията счита за подходящо да поднови делегирането за определен период от време, с възможност за удължаване, освен ако няма възражения от Съвета и Парламента (2).

Брюксел, 19 септември 2018 г.

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Luca JAHIER


(1)  ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1 и ОВ C 54, 19.2.2011 г., стр. 42.

(2)  ОВ C 345, 13.10.2017 г., стр. 67.