1.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 212/24


Известие относно искане по член 35 от Директива 2014/25/ЕС — Временно преустановяване на срок

(2017/C 212/12)

На 30 януари 2017 г. Комисията получи искане по член 35 от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (1). Първият работен ден след получаването на искането бе 31 януари 2017 г., а първоначалният срок, с който разполагаше Комисията, за да вземе решение във връзка с искането, бе 105 работни дни.

Това искане, подадено от Eneco B.V. и N.V. Nuon Energy, се отнася до продажбата на дребно на електроенергия и газ в Нидерландия. Съответното известие беше публикувано в ОВ C 85 от 18 март 2017 г., на стр. 7. Първоначалният срок бе 6 юли 2017 г.

Съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2014/25/ЕС Комисията може да поиска от съответната държава членка, от съответния възложител, от компетентния независим национален орган или от всеки друг компетентен национален орган да представят цялата необходима информация или да допълнят или изяснят предоставената информация в рамките на подходящ срок. На 24 март 2017 г. Комисията поиска от нидерландските органи да предоставят допълнителна информация в срок до 17 април 2017 г.

При получаване на закъснели или непълни отговори първоначалният срок спира да тече от момента на изтичане на срока, поставен в искането за информация, до получаването на пълната и точна информация.

Следователно окончателният срок ще изтече 53 работни дни след получаването на пълната и точна информация.


(1)  OВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 243.