6.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 108/6


Резюме на Решение на Комисията

от 19 юли 2016 година

относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП

(Дело AT.39824 — Trucks)

(нотифицирано под номер C(2016) 4673)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2017/C 108/05)

На 19 юли 2016 г. Комисията прие решение във връзка с производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП. В съответствие с разпоредбите на член 30 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета  (1) , с настоящото Комисията публикува имената на страните и основното съдържание на решението, включително наложените санкции, вземайки предвид законния интерес на предприятията за опазване на търговските им тайни.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Решението е свързано с единично и продължително нарушение на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП.

(2)

Адресати на решението са следните субекти: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (заедно наричани по-нататък „MAN“); Daimler AG (наричано по-нататък „Daimler“); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (наричани заедно „Iveco“); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, (заедно наричани „Volvo/Renault“); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (заедно наричани „DAF“).

2.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЛОТО

2.1.   Процедура

(3)

Вследствие на заявление за имунитет от MAN на 20 септември 2010 г. Комисията извършва проверки в помещенията на различни производители на камиони, между 18 и 21 януари 2011 г. На 28 януари 2011 г. Volvo/Renault подаде заявление за намаляване на глобите, като примера му беше последван от Daimler на 10 февруари 2011 г., в 10.00 ч., и от Iveco, на 10 февруари 2011 г., в 22.22 часа.

(4)

На 20 ноември 2014 г. Комисията образува производство по член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 срещу DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault, и прие изложение на възраженията, за което уведоми тези образувания.

(5)

След приемането на Изложението на възраженията адресатите се обърнаха към Комисията неофициално и поискаха разглеждането на случая да продължи съгласно процедура за постигане на споразумение. Комисията реши да започне производство за уреждане на производството по настоящото дело след като всеки от адресатите е потвърдил своята готовност да започне разговори за постигане на споразумение. Впоследствие MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault и Iveco представиха на Комисията своето официално заявление за постигане на споразумение съгласно член 10а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията (2).

(6)

На 18 юли 2016 г. Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение излезе с положително становище, а на 19 юли 2016 г. Комисията прие решението.

2.2.   Адресати и продължителност

(7)

Адресатите на решението са участвали в тайно споразумение и/или носят отговорност за него и следователно са нарушили член 101 от Договора през посочените по-долу периоди: В приложение на точка 26 от Насоките за глобите на Volvo/Renault бе предоставен частичен имунитет за периода от 17 януари 1997 г. до 15 януари 2001 г.

Образувание

Продължителност

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17 януари 1997 г. – 20 септември 2010 г.

Daimler AG

17 януари 1997 г. – 18 януари 2011 г.

Fiat Chrysler Automobiles N.V.,

CNH Industrial N.V.,

Iveco S.p.A.,

Iveco Magirus AG

17 януари 1997 г. – 18 януари 2011 г.

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH,

17 януари 1997 г. – 18 януари 2011 г.

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.

17 януари 1997 г. – 18 януари 2011 г.

2.3.   Резюме на нарушението

(8)

Стоките, до които се отнася нарушението, са камиони с тегло между 6 и 16 тона („средни камиони“) и товарни автомобили с тегло над 16 тона („тежкотоварни камиони“), както „твърди“ товарни автомобили, така и тракторни камиони (по-нататък средните и тежкотоварните камиони се наричат заедно „камиони“). (3) В случая не става въпрос за следпродажбено обслужване, други услуги и гаранции за камиони, продажба на употребявани камиони или всякакви други стоки или услуги.

(9)

Нарушението се е състояло от тайни споразумения относно ценообразуването и брутните увеличения на цените в ЕИП за камиони; Както и относно времевия график и прехвърлянето на разходите за въвеждането на технологии за емисии на вредни газове за средни и тежкотоварни камиони, изисквани от стандартите EURO 3-6. Централните офиси на адресатите са участвали пряко в обсъжданията на цените, на увеличаванията на цените и на въвеждането на нови стандарти за емисии до 2004 г. Най-малко от август 2002 г. са се провеждали дискусии чрез дъщерни дружества в Германия, които, в различна степен, са докладвали на своите централни офиси. Обменът е бил извършван както на многостранно, така и на двустранно равнище.

(10)

Тези тайни споразумения са включвали споразумения и/или съгласувани практики в областта на ценообразуването и брутните увеличения на цените, с цел привеждане в съответствие брутните цени в ЕИП, както и времевия график и прехвърлянето на разходите за въвеждане на технологии за емисиите на вредни газове, изисквани от стандартите EURO 3-6.

(11)

Нарушението е обхващало цялото ЕИП и е продължило от 17 януари 1997 г. до 18 януари 2011 г.

2.4.   Корективни мерки

(12)

С решението се прилагат Насоките за глобите от 2006 г. (4). С изключение на MAN, с решението се налагат глоби на всички субекти, изброени в параграф 7 по-горе.

2.4.1.   Основен размер на глобата

(13)

При определянето на глобите Комисията взе предвид продажбите от съответните предприятия на средни и тежкотоварни камиони (така, както са дефинирани в параграф 8 в ЕИП през последната година преди края на нарушението; фактът, че ценовата координация е една от най-вредните ограничения на конкуренцията; продължителността на нарушението; високият пазарен дял на адресатите на европейския пазар за средни и тежкотоварни камиони; фактът, че нарушението е обхващало цялото ЕИП и прибави допълнителна сума с цел възпиране на предприятията от участие в практики за съгласуване на ценообразуването.

2.4.2.   Корекции на основния размер

(14)

Комисията не приложи никакви утежняващи или смекчаващи обстоятелства.

2.4.3.   Прилагане на Известието относно освобождаване от глоби или намаляване на техния размер

(15)

MAN беше освободено изцяло от глоби. На Volvo/Renault бе предоставено намаление в размер на 40 % от глобата, на Daimler бе предоставено намаление в размер на 30 %, а на Iveco бе предоставено намаление в размер на 10 %.

2.4.4.   Прилагане на Известието за постигане на споразумение

(16)

В резултат на прилагането на Известието за постигане на споразумение размерът на глобите, наложени на всички адресати, беше намален с 10 %.

3.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(17)

Съгласно член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 бяха наложени следните глоби:

а)

0 млн. евро

солидарно на MAN SE, MAN Truck & Bus AG и MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

б)

670 448 000 EUR

солидарно на AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB и Renault Trucks SAS от които,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH е солидарно и поотделно отговорно за сумата от 468 855 017 EUR.

в)

1 008 766 000 EUR

на Daimler AG

г)

494 606 000 EUR

на Iveco S.p.A., от които:

1)

Fiat Chrysler Automobiles N.V. е солидарно и поотделно отговорно за сумата от 156 746 105 EUR,

2)

Fiat Chrysler Automobiles N.V. и Iveco Magirus AG са солидарно и поотделно отговорни за сумата от 336 119 346 EUR и

3)

CNH Industrial N.V. и Iveco Magirus AGса солидарно и поотделно отговорни за сумата от 1 740 549 EUR.

д)

752 679 000 EUR

Солидарно на PACCAR Inc. и DAF Trucks N.V., от които

DAF Trucks Deutschland GmbH е солидарно и поотделно отговорно за сумата от 376 118 773 EUR.


(1)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18.

(3)  Изключени са камионите за военна употреба.

(4)  Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1/2003 (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).