30.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 99/8


Известие на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

Покана за участие в тръжна процедура за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 99/07)

Държава членка

Гърция

Маршрут

Александруполис — Сития

Актио — Сития

Родос — Кос — Калимнос — Лерос — Астипалия

Срок на действие на договора

1 октомври 2017 г. — 30 септември 2021 г.

Краен срок за подаване на оферти

61 дни след датата на публикуване на обявлението за откриване на тръжна процедура

Адрес, на който могат да бъдат получени безплатно текстът на поканата за участие в тръжната процедура и всякаква информация и/или документация, свързана(-и) с тръжната процедура за възлагане на обществена поръчка и със задължението за предоставяне на обществена услуга

Hellenic Civil Aviation Authority

Directorate-General for Air Transport

Air Transport and International Affairs Division

Section II

Vas. Georgiou 1

16604 Hеlliniko

GREECE

Тел. +30 2108916149 или 2108916121

Факс +30 2108947132

Уебсайт: www.hcaa.gr