18.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 85/7


Известие за искане относно приложимостта на член 34 от Директива 2014/25/ЕС

Искане от възложител

(2017/C 85/06)

На 30 януари 2017 г. Комисията получи искане по член 35 от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (1). Първият работен ден след получаването на искането е 31 януари 2017 г.

Това искане, подадено от Eneco B.V., N.V. Nuon Energy и DONG Energy A/S, се отнася до производството и продажбата на едро на електроенергия в Нидерландия.

Съгласно член 34 от Директива 2014/25/ЕС „по отношение на поръчките, предназначени да създадат условия за осъществяването на дейност, посочена в членове 8 — 14, не се прилага настоящата директива, ако държавата членка или възложителите, след като представят искането по член 35, могат да докажат, че в държавата членка, в която тя се осъществява, дейността е изложена пряко на конкуренцията на пазари, достъпът до които не е ограничен; настоящата директива не се прилага и по отношение на конкурси за проект, организирани с цел осъществяването на подобна дейност в дадения географски район“. Оценката на прякото излагане на конкуренция, която може да се извърши в контекста на Директива 2014/25/ЕС, не засяга пълното прилагане на правото в областта на конкуренцията.

Комисията разполага със срок от 105 работни дни, за да вземе решение във връзка с искането, като този срок започва да тече на посочения по-горе работен ден. Следователно срокът изтича на 6 юли 2017 г.

Съгласно член 35, параграф 5 от Директива 2014/25/ЕС последващи искания във връзка с производството и продажбата на едро на електроенергия в Нидерландия, подадени преди изтичането на срока, предвиден за настоящото искане, не се считат за нови процедури и се разглеждат във връзка с настоящото искане.


(1)  OВ L 94, 28.3.2014 г., стp. 243.