6.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/223


ДОКЛАД

относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година, придружен от отговорa на Службата

(2017/C 417/36)

ВЪВЕДЕНИЕ

1.

Европейската полицейска служба (наричана по-нататък „Службата“, известна още като „Европол“) със седалище в Хага е създадена с Решение 2009/371/ПВР на Съвета (1). Целта на Службата е да подкрепя и усилва дейността на полицейските органи и на другите правоприлагащи служби на държавите членки, както и сътрудничеството им за предотвратяването на тежката престъпност, засягаща две или повече държави членки, на тероризма и на формите на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза.

2.

В таблицата са представени основни данни за Службата (2).

Таблица

Основни данни за Службата

 

2015 г.

2016 г.

Бюджет (в млн. евро)

95

104

Общ брой служители към 31 декември (3)

666

737

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ

3.

Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за наблюдение и контрол на Службата. Използвани са също така доказателства, получени от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.

СТАНОВИЩЕ

4.

Сметната палата извърши одит на:

а)

отчетите на Службата, които се състоят от финансови отчети (4) и отчети за изпълнението на бюджета за финансовата година (5), приключила на 31 декември 2016 г., и

б)

законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети,

съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Надеждност на отчетите

Становище относно надеждността на отчетите

5.

Сметната палата счита, че отчетите на Службата за годината, приключила на 31 декември 2016 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Службата и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите

Приходи

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

6.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Плащания

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

7.

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите плащания за годината, приключила на 31 декември 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление

8.

В съответствие с членове 310 — 325 от ДФЕС и Финансовия регламент на Службата ръководството отговаря за изготвянето и представянето на отчетите въз основа на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Тази отговорност включва разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и представянето на финансовите отчети, с цел те да не съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами, или от грешки. Ръководството също така отговаря за осигуряване на съответствие на дейностите, финансовите операции и отразената във финансовите отчети информация с приложимата нормативна уредба. Ръководството на Службата носи крайната отговорност по отношение на законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите.

9.

При изготвянето на отчетите ръководството следва да извърши оценка на способността на Службата да продължи да работи като действащо предприятие, да оповестява, ако е приложимо, информация, свързана с принципа на действащо предприятие, и да използва счетоводно отчитане на база действащо предприятие.

10.

Лицата, натоварени с общо управление, отговарят за контрола върху процедурата за финансово отчитане на организацията.

Отговорност на одитора за извършване на одит на отчетите и на операциите, свързани с тях

11.

Целта на Сметната палата е да получи достатъчна увереност, че отчетите на Службата не са засегнати от съществени неточности и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Въз основа на извършения одит Сметната палата също така следва да представи на Европейския парламент и на Съвета или на съответни други органи за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета Декларация за достоверност относно надеждността на отчетите, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. „Достатъчна увереност“ означава високо ниво на увереност, но това не представлява гаранция, че при одита винаги ще бъдат разкривани евентуалните съществени неточности или несъответствия с приложимата нормативна уредба, които могат да се дължат на измами или на грешки. Тези неточности или несъответствия се считат за съществени, ако може разумно да се очаква, че индивидуално или взети заедно могат да повлияят на икономическите решения, които потребителите ще вземат въз основа на тези отчети.

12.

Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите. Избраните одитни процедури зависят от преценката на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите и на риска от съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали това се дължи на измами, или на грешки. При извършването на подобна оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, необходим за изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и за осигуряването на законосъобразност и редовност на операциите, свързани с отчетите, с оглед разработване на подходящи за обстоятелствата одитни процедури, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на вътрешния контрол. Одитът включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и основателността на счетоводните разчети, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на отчетите.

13.

В областта на приходите Сметната палата проверява субсидията, получена от Комисията, и прави преглед на процедурите на Службата за събиране на такси и други приходи, ако е приложимо.

14.

В областта на разходите Сметната палата проверява операциите по извършване на плащания, след като разходите са били извършени, вписани и приети. Тази проверка включва всички категории плащания, които са различни от авансовите плащания, към момента на тяхното извършване. Проверката на авансовите плащания се извършва, когато получателят на финансови средства представи доказателства за правилното им използване, а Службата приеме тези доказателства и уравни авансовото плащане, през същата година или по-късно.

15.

При изготвянето на настоящия доклад и на Декларацията за достоверност Сметната палата взе предвид резултатите от одита на отчетите на Службата, извършен от независим външен одитор, в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС (6).

16.

Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразеното от Сметната палата становище.

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ

17.

Както през предходни години, размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II (административни разходи) — 3,5 млн. евро, или 39 % (2015 г. — 4,2 млн. евро, или 41 %). Те се отнасят предимно до разходи през 2016 г. за главния офис на Службата, които ще бъдат фактурирани от страната домакин едва през 2017 г. (2 млн. евро).

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

18.

В приложението са представени корективните действия, предприети в отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Baudilio TOMÉ MUGURUZA — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 19 септември 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE

Председател


(1)  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(2)  Допълнителна информация относно правомощията и дейностите на Службата е на разположение на нейния уебсайт: www.europol.europa.eu.

(3)  Персоналът включва длъжностни лица, временно и договорно наети служители и командировани национални експерти.

Източник: данни, предоставени от Службата.

(4)  Финансовите отчети включват счетоводен баланс, отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи, обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

(5)  Отчетите за изпълнението на бюджета се състоят от отчети, в които се агрегират всички бюджетни операции, и разяснителна информация.

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години

Година

Коментари на Сметната палата

Етап на изпълнение на корективните действия

(завършени/текущи/ предстоящи/няма данни)

2011 г.

За 7 % от плащанията за 2011 г. са регистрирани изключения и отклонения.

Завършени

2015 г.

Размерът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II (административни разходи) — 4,2  млн. евро, или 41 % (2014 г. — 1,9  млн. евро, или 27 %). Тези пренесени кредити се отнасят предимно до свързани със сградите дейности, като например функционално и техническо модернизиране на оперативните зали в централната сграда на Службата (1,5  млн. евро), или превантивна/корективна поддръжка и допълнителни ремонтни дейности (0,8  млн. евро). Тези дейности все още не са приключили или съответните фактури не са били получени до края на 2015 г.

Няма данни


ОТГОВОР НА ЕВРОПОЛ

18.

Европол взема под внимание коментара на EСП и ще продължи усилията си за гарантиране на ефикасно и съответстващо на разпоредбите изпълнение на бюджета, по-специално що се отнася до пренасянето на бюджетни кредити във връзка с административните разходи. Поради ремонтните дейности, свързани с главния офис на Европол, които се извършват под ръководството на държавата домакин в качеството ѝ на външна страна, се очаква управлението на разходите, свързани със сградите, да се разпределя в отделни финансови години и в бъдеще. Това се дължи на вътрешното административно устройство — Европол получава съответните фактури, след като държавата домакин се е свързала с изпълнителите на национално ниво.