Брюксел, 26.4.2017

SWD(2017) 200 final

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА

Социален набор от показатели

придружаващ

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Създаване на европейски стълб на социалните права

{COM(2017) 250 final}
{SWD(2017) 201 final}
{SWD(2017) 206 final}


Изграждането на една по-социална и справедлива Европа е основен приоритет на Европейската комисия. Европейският стълб на социалните права беше изведен на преден план, за да служи като компас за процеса, който води до подновена социално-икономическа конвергенция и да придвижи напред реформите на национално равнище. В тази рамка стълбът се поддържа от набор ключови показатели, за да се наблюдават заетостта и социалните резултати на участващите държави членки. Инструментът за мониторинг би позволил също така да се определят като референтни показатели успешните резултати, за да се гарантира общо подобрение.

Наборът от показатели служи като референтна рамка за наблюдение на „социалния напредък“ по един осезаем, цялостен и обективен начин, който е лесно достъпен и разбираем за гражданите. С него се откриват навреме най-значимите предизвикателства пред заетостта и в социалната област, пред които са изправени държавите членки, ЕС и еврозоната, както и напредъкът, постигнат с течение на времето. За целите на този набор от показатели определяме понятието „социален напредък“ като капацитет за засилване и поддържане на благополучието и възможностите, като се създават условия, за да могат хората да реализират своя пълен потенциал и да посрещнат основните си нужди.

Това определение се позовава на три основни измерения на социалния напредък: 1) равни възможности и достъп до трудовия пазар, 2) динамични трудови пазари и справедливи условия на труд, както и 3) обществена поддръжка/социална закрила и включване.

1)Равните възможности и достъп до трудовия пазар“ обхващат аспекти на справедливостта, свързани с образованието, уменията и ученето през целия живот, равенството между половете, неравенството и социалната мобилност, условията на живот и младежта;

2)Динамичните трудови пазари и справедливите условия на труд“ са отговор на въпроса дали пазарите работят ефективно и свободно, за да помагат за пренастаняването и търсенето на работа в конкурентоспособна икономика. Показателите по това измерение обхващат функционирането на пазара на труда, подкрепата за заетостта и преквалификацията, а от друга страна, измерението, свързано със справедливостта на условията на труд и заплащане;

3)Обществената поддръжка/социалната закрила и включването“ обхващат постигането на справедливи резултати чрез обществени действия и/или социална закрила. Този набор от показатели се отнася главно до предоставянето на услуги и мрежи за социална сигурност.

С референтните показатели по този набор се измерват резултатите, постигнати от държавите членки — на ЕС, спрямо средните стойности за ЕС и еврозоната. Освен това с него ще се предостави възможност, поне за някои от елементите му, за сравняване на резултатите на ЕС с други международни участници. Такъв сравнителен анализ може да служи като емпирична основа за подновен процес на извличане на взаимна полза от най-добрите практики. Наборът от показатели ще даде също възможност за визуализиране на по-дългосрочни тенденции. Когато е възможно и уместно, показателите са разделени в зависимост от възрастта, пола и/или образователните постижения.

Избрани са 12 области, в които социалният напредък може да бъде измерен, и които се асоциират с едно от трите измерения по-горе. Показатели, които са предложени, за да се обхванат тези области, са изложени в приложението, и се базират върху наличните количествени данни, събрани от Евростат (извлечени главно от статистическите данни на ЕС за доходите и условията на живот (EU-SILC), от изследването на структурата на заплатите, извършвано на всеки четири години и комбинирано с прогнозите на национално ниво и изследването на работната сила (LFS) и от ОИСР.

Европейският семестър, ежегодният цикъл на координация на икономическата политика, е важно средство, за да се следи отблизо развитието на равнище ЕС и държавите членки, като се обхваща широкия диапазон от области, обхванати от европейския стълб на социалните права. Във връзка с това таблицата ще бъде обсъдена със съответните комитети на Съвета с оглед нейното използване в рамките на европейския семестър и нейното включване в годишния Съвместен доклад за заетостта, публикуван всяка есен заедно с годишния обзор на растежа. Във връзка с това първите показатели за всяка област (в получер шрифт) следва да се използват като водещи показатели за таблицата, които ще бъдат включени в Съвместния доклад за заетостта, докато други показатели са вторични показатели, по които в Съвместния доклад за заетостта ще бъде докладвано в самия му текст, както е уместно. Вследствие на нарасналото значение на свързаните със заетостта и социалните въпроси аспекти на европейския семестър през последните години, с набора от показатели ще се улесни отдаването на по-голямо внимание на предизвикателствата за заетостта и социалните предизвикателства в рамките на европейския семестър и специфичните за всяка държава препоръки и препоръките за еврозоната, които произтичат от него, които могат да отразяват и насърчават подходящи целенасочени реформи съобразно националните особености. Също така наборът от показатели би могъл да бъде отправна точка за работата, извършена по отношение на социалното измерение на еврозоната.Приложение — Социален набор от показатели: основни и вторични показатели

Равни възможности и достъп до пазара на труда

Образование, умения и учене през целия живот;

1.Преждевременно напуснали системата на образованието и обучението

(Дял на преждевременно напусналите системата на образованието и обучението на възраст 18—24 години, по пол)

Евростат

Участие на възрастните в процеса на учене

(Учене през целия живот - % на хората на възраст 25-64 години, участващи в образование и обучение, по пол)

Евростат

 

Ниски постижения в образованието (ниски резултати по Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) по математика — възраст 15 години)

ОИСР)

Завършили висше образование възрастова група 30—34 години

(Завършване на висше образование —% на лицата на възраст 30—34 години със завършено висше образование, по пол)

Евростат

Равенството между половете на пазара на труда

2.Разлика между жените и мъжете по отношение на заетостта

(Неравнопоставеност между половете по равнището на заетост)

Евростат

Неравнопоставеност между половете по отношение на заетостта на непълно работно време

Неравнопоставеност между половете по отношение на заетостта на непълно работно време като дял от общата заетост)

Евростат

Разлика в заплащането на мъжете и жените, некоригирани данни

(Некоригирана разлика между заплащането на час в %)

Евростат

Неравенство и възходяща мобилност

3.Неравенство в доходите

(Измерено като квинтилно съотношение - S80/S20)

Евростат

Вариране в резултатите, обяснено със социално-икономическия статус на учащите се (въздействието на социално-икономическия и културния статус върху оценките по PISA)

ОИСР

Условия на живот и бедност

4.Процент на изложените на риск от бедност или социално изключване (ИРБИ)

(% от общия брой на населението, изложен на риск от бедност или социално изключване, по пол)

Евростат

1.

Процент на изложените на риск от бедност (ИРБ)

(% на лицата от общия брой на населението, изложен на риск от бедност, по пол)  

Евростат

2.

Страдащи от тежки материални лишения (ТМЛ)

(% на лицата от общия брой на населението, страдащи от тежки материални лишения, по пол)  

Евростат

3.

Лица, живеещи в домакинства с много ниска икономическа активност

(% от населението на възраст до 60 години, живеещо в домакинства с много ниска икономическа активност, по пол)

Евростат

4.

Делът на обитателите на жилища с изключително лоши условия

(% от общия брой на население, живеещи в пренаселени жилища и лоши жилищни условия, по статут на собственост на жилището)

Евростат

Младежи

5.Млади хора, извън системите за заетост, образование и обучение (NEET), възрастова група 15—24 години

(дял на лицата NEET, по пол)

Евростат

Динамични пазари на труда и справедливи условия на труд

Структура на работната сила

6.Равнище на заетост

(за възраст 20-64 години, по пол, възраст и степен на завършено образование)

Евростат

7.Равнище на безработицата

(за възрастова група 15-74 години, по пол, възраст и степен на завършено образование)

Евростат

Равнище на активност

(За възраст 15—64 години, по пол и възраст)

Евростат

Равнище на безработицата сред младите хора

(За възраст 15—24 години, по пол)

Евростат

Дял на дълготрайната безработица

(в цялото активно население по пол)

Евростат

Динамиката на пазара на труда

8.Мерки за активизиране — участници в политики по заетостта на 100 души, които искат да работят (общо)

Евростат

Заетост на сегашното работно място по продължителност

(Процент на заетитие лица, заемащи сегашната си работа, по продължителност (една година или по-малко, 1 до 2 години, 2 до 5 години, над 5 години)

Евростат

Степен на преминаване от срочни към постоянни договори (средна продължителност 3 години)

(% от населението на 8 години, чийто статут е променен от работа на срочен договор на постоянен договор а в текущата година, по пол)

Евростат

Приходи, включително свързаните със заетостта

9.Брутен коригиран разполагаем доход на домакинствата, на глава от населението, по стандарт на покупателна способност (СПС), в реално изражение: Индекс 2008 г. = 100

Евростат

10.Възнаграждения на служителите на отработен час

Собствени изчисления въз основа на данни от Евростат

Процент на работещи лица, изложени на риск от бедност

(% от активното население на възраст на 18 и повече години, които са изложени на риск от бедност, по пол)

Евростат

Публичното подпомагане/Социална закрила и интегриране

Въздействие от обществените политики за намаляване на бедността

11.Въздействие на социалните трансфери (различни от пенсии) за намаляване на бедността

(Разлика, за цялото население, между дела на хората, изложени на риск от бедност преди и след социалните трансфери, по пол)

Евростат

Разходи на сектор „Държавно управление“ по функции

(Общи държавни разходи, като процент от БВП, по функции (социална закрила, здравеопазване и образование)

Евростат

Агрегиран коефициент на заместване за пенсиите

(Съотношение на средните индивидуални брутни пенсии на лицата на възраст 65-74 години към средните индивидуални брутни приходи за лицата на възраст 50-59 години)

Евростат

Грижи в ранна детска възраст.

12.Деца на възраст до три години, които посещават професионални заведения за грижи за деца

(Деца в професионални заведения за грижи за деца (съотношение на децата в една и съща възрастова група от 0 до 3 години))

Евростат

Здравно обслужване

13.Неудовлетворени по собствена преценка потребности от медицински грижи (EU SILC)

(% от общото население, които са съобщили за неудовлетворени по собствена преценка потребности от медицински грижи, по пол)

Евростат

Живот в добро здраве (на възраст 65 години)

Евростат

Преки разходи за здравно обслужване

Евростат

Достъп до цифрови технологии

14.Равнище на цифровите умения за отделните лица

(Дял на населението с основни общи умения в областта на цифровите технологии или с по-високи от общите умения в областта на цифровите технологии, по пол)

Евростат

Измерението „свързаност“ на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) въвеждане и разпространение на фиксирани широколентови връзки (33 %), въвеждането и разпространението на мобилни широколентови връзки (22 %), скорост (33 %) и достъпност (11 %)

Индекс на ключовите показатели в областта на цифровите технологии (Digital Scoreboard).