Брюксел, 20.12.2017

COM(2017) 792 final

2017/0350(COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на датата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки

(текст от значение за ЕИП)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

В Директива (ЕС) 2016/97 относно разпространението на застрахователни продукти („Директивата относно РЗП“) се предвижда актуализирана хармонизирана нормативна уредба за разпространението на застрахователни или презастрахователни продукти на вътрешния пазар, включително инвестиционни продукти, основаващи се на застраховане. Тя има за цел да гарантира по-голяма прозрачност на действията на разпространителите на застрахователни продукти по отношение на цената и себестойността на продуктите, по-пълна и по-разбираема информация за продуктите, както и подобрени правила за извършване на стопанска дейност, по-специално във връзка с консултантската дейност. Новите разпоредби ще се прилагат към всички канали на разпространение, в т.ч. към преките продажби, извършвани от застрахователните дружества, с цел да се създадат еднакви условия на конкуренция за всички разпространители и да се осигурят единни високи стандарти на защита на потребителите.

Директивата относно РЗП влезе в сила на 23 февруари 2016 г. и съгласно член 42 от нея държавите членки трябва да я транспонират и да започнат да прилагат нейните разпоредби до 23 февруари 2018 г. Следователно, от 23 февруари 2018 г. нататък разпространителите на застрахователни продукти ще трябва да спазват новите правила.

На 21 септември 2017 г. Комисията прие два делегирани регламента за допълнение на Директивата относно РЗП с изисквания към разпространителите на застрахователни продукти и застрахователните предприятия във връзка с контрола и управлението на продуктите и с изискванията за предоставяне на информация, както и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти. В контролния период Европейският парламент посочи, че секторът може да се нуждае от повече време, за да приложи техническите и организационните промени, необходими за привеждането в съответствие с делегираните регламенти. В своите решения да не повдига възражения към делегираните регламенти той поиска Комисията да приеме законодателно предложение, с което за дата на прилагане да се определи 1 октомври 2018 г., но не поиска удължаване на срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/97 1 . Шестнадесет държави членки подкрепиха предложението на Европейския парламент и допълнително поискаха удължаване на периода на транспониране поне до 1 октомври 2018 г.

Според Европейския парламент и редица държави членки удълженият срок на прилагане ще даде възможност на застрахователния сектор, включващ малки стопански субекти като еднолични застрахователни посредници и дребни застрахователи, наред с другото, да се подготви по-добре за правилното и ефективно прилагане на Директивата, като се запознае изцяло с двата делегирани регламента и съответните национални мерки за транспониране, което ще осигури правна сигурност за всички засегнати страни.

Поради извънредните обстоятелства и особения график на датите на транспониране и прилагане на Директивата относно РЗП и датите на прилагане на двата делегирани регламента, Комисията е съгласна да предприеме действия по искането на Европейския парламент и на държавите членки за отлагане на датата, от която държавите членки трябва да започнат да прилагат законовите, подзаконовите и административните разпоредби във връзка с Директивата относно РЗП до 1 октомври 2018 г., за да може да се даде повече време на застрахователния сектор да се подготви за прилагането на новите разпоредби относно разпространението на застрахователни продукти, независимо от становището на Комисията, че на сектора вече е бил предоставен достатъчно дълъг период за адаптиране.

Освен това, като се има предвид изключителната наложителност на отлагането на датата на прилагане, в съответствие с принципа на лоялното сътрудничество (член 4, параграф 3 от ДЕС), Комисията ще прикани националните парламенти да отговорят преди изтичането на осемседмичния период, предвиден в Протокол № 2 и, ако е възможно, да потвърдят до 19 януари 2018 г., че не възнамеряват да изпращат мотивирано становище.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Предложеният акт се основава на член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС.

Субсидиарност (извън областите на изключителна компетентност)

Съгласно принципа на субсидиарност действия на равнището на ЕС могат да бъдат предприети само когато поставените цели не могат да бъдат постигнати индивидуално от държавите членки. Намесата на ЕС е необходима, за да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегне нарушаването на конкуренцията в областта на пазарите на ценни книжа. В това отношение законодателните актове, които се изменят, се приемат в пълно съответствие с принципа на субсидиарност и всяко тяхно изменение трябва да се извършва чрез предложение на Комисията.

Пропорционалност

Настоящото действие на ЕС е необходимо, за да се постигнат целите на Директивата относно РЗП. Определянето на дата на прилагане, е необходимо, за да се даде възможност за ефикасно и нормално планиране и изпълнение на разглежданите разпоредби от страна на всички участващи страни. Поради това настоящото предложение ще осигури постигането на целите на Директивата.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Настоящото предложение не е придружено от отделна оценка на въздействието, тъй като оценка на въздействието вече е била извършена за Директивата относно РЗП. С настоящото предложение не се внасят промени по същество в Директивата относно РЗП и не се налагат нови задължения на застрахователните предприятия. То само има за цел да промени датата на прилагане на разпоредбите на Директивата относно РЗП, за да се даде възможност на застрахователния сектор да приложи по-добре тези разпоредби.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложението няма въздействие върху бюджета на Комисията.2017/0350 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на датата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 и член 62 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 2 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета 3 хармонизира националните разпоредби относно разпространението на застрахователни и презастрахователни продукти и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти от страна на застрахователните посредници, застрахователните дружества, техните служители и на посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност в Съюза.

(2)Съгласно член 42 от Директива (EС) 2016/97 държавите членки трябва да въведат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с посочената директива до 23 февруари 2018 г.

(3)На 21 септември 2017 г. Комисията прие два делегирани регламента за допълване на Директива (EС) 2016/97 — един с изисквания към разпространителите на застрахователни продукти и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите 4 и друг — с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти 5 .

4.В своите решения да не повдига възражения към делегираните регламенти, посочени в съображение 3 6 , Европейският парламент прикани Комисията да приеме законодателно предложение, с което да определи 1 октомври 2018 г. вместо 23 февруари 2018 г. за дата на прилагане на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на Директива (EС) 2016/97. Европейският парламент обоснова това искане с необходимостта да се даде повече време на застрахователните предприятия и на разпространителите на застрахователни продукти, за да може те да се подготвят по-добре за правилното и ефективно прилагане на Директива (ЕС) 2016/97 и да направят необходимите технически и организационни промени в съответствие с делегираните регламенти.

5.Предвид много краткия период, оставащ до датата на влизане в сила на националните законови, подзаконови и административни разпоредби за привеждане в съответствие с Директива (ЕС) 2016/97, настоящата директива следва да влезе в сила незабавно.

6.Поради това Директива (ЕС) 2016/97 следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива (ЕС) 2016/97 се изменя, както следва:

(1)В член 42 параграф 1 се изменя, както следва:

(2)а)    първата алинея се заменя със следното:

(3)„До 23 февруари 2018 г. държавите членки приемат и публикуват мерките, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.“;

(4)б)    добавя се следната алинея:

„Държавите членки прилагат мерките, посочени в първа алинея, считано от 1 октомври 2018 г.“;

(5)в член 44 параграф 1 се заменя със следното:

„Директива 2002/92/ЕО, изменена с директивите, посочени в приложение II, част А от настоящата директива, се отменя, считано от 1 октомври 2018 г., без да се засягат задълженията на държавите членки във връзка със сроковете за транспониране в националното право на директивите, посочени в приложение II, част Б от настоящата директива.“.

Член 2

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1)    C(2017)06218 – 2017/2854(DEA); C(2017)06229—2017/2855 (DEA), прието на 25.10.2017 г.
(2)    ОВ C [...],[...] г., стр. [...].
(3)    Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19).
(4)    [Делегиран регламент (ЕС).../... на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите (ОВ C [...], [...], стр. [...])].
(5)    [Делегиран регламент (ЕС).../... на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (ОВ C [...], [...], стр. [...])].
(6)    P8 TA-PROV(2017)0404 и P8 TA-PROV(2017)0405), прието на 25.10.2017 г., на разположение на адрес http://www.europarl.europa.