Брюксел, 13.9.2017

COM(2017) 482 final

2017/0220(COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно европейската гражданска инициатива

(текст от значение за ЕИП)

{SWD(2017) 294 final}


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРНАДУМ

1.    КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

·    Основания и цели на предложението

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е право, залегнало в Договора за Европейския съюз (ДЕС). В член 11, параграф 4 от ДЕС се посочва „най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държави членки, могат да поемат инициативата да приканят Европейската комисия да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза“. Целта на този инструмент е да се повиши участието на гражданите в демократичния живот на Европейския съюз, като им се предостави възможност да се обърнат пряко към Комисията с искане тя да представи предложения за правни актове на Съюза за целите на прилагането на Договорите.

В съответствие с член 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), правилата и процедурите за инструмента за ЕГИ бяха определени с Регламент (ЕС) № 211/2011 от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива 1 . Регламентът започна да се прилага през април 2012 г. Правната рамка за ЕГИ е допълнена с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията от 17 ноември 2011 г. относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 2 .

В своя първи доклад относно прилагането на регламента, приет през 2015 г. 3 , Комисията изброява редица предизвикателства, възникнали при прилагането на регламента през първите три години след влизането му в сила. В този доклад Комисията пое ангажимент да изпълни мерките за подобряване на функционирането на инструмента за ЕГИ и да анализира допълнително въздействието на тези предизвикателства. За тази цел през последните години Комисията стартира няколко технически изследвания, за да анализира тези предизвикателства и въпроси като системите за събиране на изявления за подкрепа за ЕГИ онлайн и опростяването на изискванията, свързани с данните за поддръжниците.

След приемането на доклада на Комисията през 2015 г. инструментът относно ЕГИ бе предмет на процес на преразглеждане през последните две години. Други институции, органи на ЕС и заинтересовани страни от гражданското общество също така разгледаха и оцениха инструмента, при което бяха установени недостатъци в начина, по който функционира инструментът относно ЕГИ, както и пречки, с които се сблъскват организаторите на граждански инициативи. В частност, в резолюцията на Европейския парламент 4 бяха установени редица предизвикателства и бе отправен призив за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011, Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията и за приемането на набор от изменения с цел да се подобри начинът, по който функционира инструментът относно ЕГИ.

Пет години след влизането в сила на регламента институциите на Съюза, държавите членки и заинтересованите страни натрупаха също така опит в прилагането на този инструмент за демокрация на участието на европейско равнище. Докладът на Комисията и коментарите, получени в рамките на процеса на преразглеждане, са насочени към набор от ключови области за подобряване на начина, по който се прилага ЕГИ, и за улесняване на използването му от гражданите. Въпреки че Комисията предприе различни мерки в тази насока съгласно настоящата правна рамка, съществена част от установените проблеми произтичат от разпоредбите в регламента и могат да бъдат решение единствено чрез преразглеждането му. Следователно е необходимо законодателно предложение.

Целта на настоящото предложение е да се подобри начинът, по който функционира ЕГИ чрез отстраняване на пропуските, установени през последните години, като основните цели на политиката са следните: i) превръщането на ЕГИ в по-достъпен, по-малко обременяващ и по-лесен за използване от организаторите и поддръжниците инструмент; и ii) постигането на пълния потенциал на ЕГИ като инструмент за насърчаване на дебата и участието на гражданите на европейско равнище, включително младите хора, и за доближаване на ЕС до неговите граждани.

·    Съгласуваност със съществуващите разпоредби в областта на политиката

Подобряване на демократичната легитимност в ЕС чрез засилено участие на гражданите, който е един от 10-те приоритета на Комисията (приоритетна област № 10 — Съюз на демократична промяна) 5 . Настоящото предложение допринася пряко за постигането на тази приоритетна цел като прави ЕГИ по-малко обременяващ и по-лесен за използване инструмент с цел той да постигне пълния си потенциал като инструмент за участие на гражданите на европейско равнище и за доближаване на ЕС до неговите граждани. Подобреният инструмент относно ЕГИ ще допълни политическите права, с които гражданите на Съюза се ползват вече, а именно правото да гласуват и да се кандидатират за общински избори и за избори за Европейския парламент 6 . Той разширява също така възможностите за участие на европейско равнище сред младите европейски граждани.

Комисията приложи и продължава да прилага редица незаконодателни мерки за улесняване на използването на инструмента от страна на организаторите и на гражданите. Това включва по-специално: i) по-голяма подкрепа и помощ за организаторите; ii) подобрения в етапа на регистрация, включително възможността за частична регистрация на инициативи; iii) Комисията предложи да хоства сървърите на онлайн системите за събиране изявление за подкрепа на граждански инициативи; iv) предоставяне на безплатен достъп за организаторите до подобренията на софтуера за събиране на изявления за подкрепа онлайн; и v) планирано създаване на онлайн платформа за сътрудничество в рамките на ЕГИ. Въпреки това трябва да се положат още усилия за подобряване на функционирането на този инструмент, така че той да постигне пълния си потенциал.

Подобряването на инструмента относно ЕГИ е в съответствие с други инициативи на Комисията, които отразяват политическите насоки на Комисията „Юнкер“, чиято цел е повишаване на активността на гражданите и на участието им в разработването на политиките на ЕС.

По-специално, с Програмата за по-добро регулиране 7 се предоставят повече възможности за гражданите и заинтересованите страни да дадат своя принос за политиките на ЕС през целия политически цикъл на законотворчеството и се подобряват механизмите за консултация за тази цел, като консултацията със заинтересованите страни се превръща в съществен елемент от изготвянето и преразглеждането на политиката. В областта на гражданството на ЕС насърчаването и увеличаването на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС е една от ключовите цели и области на действие, изтъкната в третия доклад за гражданството на ЕС от януари 2017 г. 8 . По същия начин програмитеПрава, равенство и гражданство и „Европа за гражданите имат за цел също така заедно да насърчат европейското гражданство и правата, произтичащи от него, както и да подобрят условията за гражданско и демократично участие на равнището на ЕС, и да приложат набор от действия за тази цел 9 .Целта на Плана за действие за електронно управление за периода 2016—2020 г. 10 е също улесняването на взаимодействието между администрациите и гражданите/предприятията с помощта на цифровите технологии за постигането на висококачествени обществени услуги.

·    Съгласуваност с другите политики на Съюза

Предложението е също така напълно съгласувано и съвместимо със съществуващите политики на Съюза. Преразглеждането на този регламент актуализира и усъвършенства редица конкретни разпоредби в правната рамка на ЕГИ в светлината на промени в законодателството на ЕС, тъй като Регламентът относно гражданската инициатива бе приет през 2011 г.

Това включва по-специално реформата на правилата за защита на личните данни и приемането през 2016 г. на Регламент (ЕС) № 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) 11 . Общият регламент относно защитата на данните се прилага изцяло за обработката на лични данни по силата на Регламента относно гражданската инициатива от организаторите и националните органи на държавите членки и в него се предвиждат специфични отговорности за защита на личните данни, събрани за европейската гражданска инициатива. Същевременно с предложението се гарантира приложимостта на [Регламент (ЕО) № 45/2001 12 ] относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността, който се прилага за обработването на лични данни от Комисията съгласно този регламент.

По същия начин по отношение на конкретните правила за централната система за събиране на изявления за подкрепа за ЕГИ онлайн, предложението позволява, наред с другото, да се вземе предвид Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар 13 . Ускоряването на внедряването на eIDAS услуги, включително електронна идентификация и електронен подпис, е една от основните цели на Плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016—2020 г. 14 , в рамките на Стратегията за цифров единен пазар за Европа (ЦЕП) 15 .

2.    ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

·    Правно основание    

Предложението се основава на член 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно приемането на разпоредби във връзка с процедурите и условията, необходими за представянето на гражданска инициатива по смисъла на член 11 от Договора за Европейския съюз.

·    Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

Предметът на настоящия регламент е от изключителната компетентност на ЕС съгласно член 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), тъй като само Съюзът може да приеме правилата и процедурите за европейската гражданска инициатива. Поради това принципът на субсидиарност не се прилага.

·    Пропорционалност

Настоящото предложение е в съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в член 5, параграф 4 от Договора за Европейския съюз, тъй като то не надхвърля необходимото за постигането на посочените по-горе цели.

В предложението се предвижда набор от целенасочени подобрения в прилагането на инструмента относно ЕГИ с цел той да стане по-достъпен и по-лесен за използване от организаторите и гражданите. Това включва мерки, отнасящи се до областите на компетентност на националните органи в държавите членки, а именно опростяването на изискванията, свързани с данните за поддръжниците и подобряването на събирането на изявления за подкрепа онлайн чрез създаването на централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн за европейската гражданска инициатива.

То съдържа също така и по-ограничени изменения в други области като сертифицирането на системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа в държавите членки, както и правила относно отговорността и санкциите в случаите, когато предложението оставя свобода на преценка за прилагането му в съответствие с националното право.

·    Избор на инструмент

В член 24 от ДФЕС се предвижда конкретно правно основание за европейската гражданска инициатива и приемането чрез регламенти на разпоредбите във връзка с процедурите и условията, необходими за представянето на гражданска инициатива по смисъла на член 11 от Договора за Европейския съюз. Само регламент, който се прилага пряко, може да осигури необходимите правила и условия за прилагането на инструмент с европейско измерение и такъв като европейската гражданска инициатива.

Целта на настоящия регламент е да се изменят и усъвършенстват съществуващите правила и условия, предвидени с Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива. С преразгледания вариант се предлага възможност да се опрости настоящата структура на регламента с цел подобряване на неговата яснота и последователност. Тъй като измененията, които трябва да се направят, са съществени и се отнасят до основните разпоредби на действащия регламент, този акт следва, в интерес на постигането на по-голяма яснота за гражданите и организаторите, да бъде отменен и заменен.

3.    РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

·    Последващи оценки

За да се направи оценка на съществуващото законодателство и да се набележат подобренията за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 211/2011, Комисията проведе широки консултации със заинтересованите страни, поръча редица проучвания по конкретни въпроси и получи становището на платформата REFIT. Този процес е изложен по-долу и е представен подробно в Работния документ на службите на Комисията, придружаващ предложението. Въз основа на този процес Комисията установи редица недостатъци в регламента, които имат отражение върху ефективността и ефикасността му.

Установените проблеми могат да бъдат структурирани във връзка със следните три аспекта:

i) трудностите, срещнати от организаторите в етапа на регистрация, включително високия процент на отказите за регистриране на предложени граждански инициативи;

ii) сложността, пред която са изправени организаторите на инициативи, по отношение на събирането на изявления за подкрепа, както се вижда от ниския процент на успешни инициативи, т.е. инициативи, които са успели да достигнат необходимия брой поддръжници в рамките на едногодишен период на събиране;

iii) малкия брой инициативи, достигнали прага от един милион, и постигнатото досега от гражданските инициативи ограничено въздействие.

Предвидените в момента в Регламента относно ЕГИ няколко правила се считат за сложни и обременяващи за организаторите на ЕГИ, поддръжниците и компетентните органи в държавите членки. Това включва по-специално: i) етапа на регистрация; ii) жизнения цикъл и крайните срокове на ЕГИ; iii) създаването на системи за събиране на изявления онлайн, както и удостоверяването на тези системи от държавите членки; iv) различните изисквания за лични данни за поддръжниците на ЕГИ; и v) факта, че лични данни се събират под отговорността на организаторите. Няколко заинтересовани страни са на мнение, че въздействието и последващите мерки във връзка с първите три успешни инициативи са ограничени до този момент.

·    Консултации със заинтересованите страни

Консултацията със заинтересованите страни във връзка с Регламента относно европейската гражданска инициатива бе извършена на два етапа:

— първата фаза (от 2015 г. до март 2017 г.) започна с доклада на Комисията относно прилагането на Регламента относно ЕГИ. Целта на тази фаза бе събирането на мнения относно регламента и начините за подобряване на инструмента в рамките на съществуващата правна рамка, както и въпросът дали регламентът следва да бъде преразгледан. Бяха проведени няколко целенасочени консултации със заинтересованите страни като част от действията за оценка, осъществени от Комисията и другите институции, като например Европейския парламент и Европейския омбудсман. В Работния документ на службите на Комисията, който придружава предложението, се предоставя по-подробна информация относно тези консултации и оценки.

— втората фаза се основава на резултатите от първата фаза и бе съсредоточена върху събирането на информация относно предложения за подобрения и варианти за преработване на регламента, по-специално чрез 12-седмична обществена консултация.

В рамките на обществената консултация бяха потърсени мнения относно общата оценка на настоящата рамка и на инструмента относно ЕГИ, възможностите за подобрение, както и по-конкретни данни, групирани в ключови етапи от жизнения цикъл на ЕГИ: i) подготвителен етап; ii) регистрация на инициативата; iii) събиране на изявления за подкрепа; iv) внасяне пред Комисията и последващи действия; и v) прозрачност и повишаване на осведомеността. Комисията получи 5323 отговора — 98 % от граждани.

Като цяло беше събрана информация от широк кръг заинтересовани страни, по-специално от граждани (поддръжници/потенциални поддръжници), и организатори на ЕГИ, организации на гражданското общество, но също и компетентни органи на държавите членки, научни изследователи (университети и мозъчни тръстове), държавни институции за управление на подобни инструменти за участие, доставчици на хостинг и софтуер, органи за защита на данните в държавите членки. Когато Комисията анализира и обобщи събраната информация, тя обърна особено внимание на приноса на гражданите, организаторите и организациите на гражданското общество, тъй като те са основните потребители на инструмента. Резултатите от консултацията със заинтересованите страни са представени в резюмиран доклад, приложен към Работния документ на службите на Комисията, придружаващ предложението.

Следните предложения, произтичащи от процеса на консултации, бяха включени в предложението:

— подобрения в процедурата на регистрация, включително възможността за частична регистрация на инициативи;

— служба за помощ на Комисията и онлайн платформа за сътрудничество в рамките на ЕГИ, предоставяща възможност за обсъждане и консултации, както и подкрепа на организаторите;

— централизирана система за събиране на изявления онлайн, създадена и управлявана от Комисията;

– изискванията, свързани с данните за поддръжниците, се опростяват и ще стане възможно за всички граждани на ЕС да предоставят своята подкрепа въз основа на националността си;

— минималната възраст за поддръжниците определя на 16 години;

— организаторите могат да изберат началната дата за кампанията за събирането на изявления за подкрепа;

— възможността за поддръжниците да бъдат информирани за това по електронната поща.

Някои предложения не бяха взети предвид, защото бяха счетени за по-неефективни или по-неефикасни, отколкото останалите, или защото осъществяването им е невъзможно от правна гледна точка. Подробни обяснения са представени в Работния документ на службите на Комисията, придружаващ предложението.

·    Събиране и използване на експертни становища

Комисията използва следните съвети от външни заинтересовани страни:

Препоръките от други институции и органи на ЕС, по-специално Резолюцията на Европейския парламент относно европейската гражданска инициатива, както и редица специфични проучвания дадоха своя принос за процеса на преразглеждане 16 .

Четири специализирани проучвания относно прилагането на ЕГИ, лансирани от Комисията 17 :

– оценка на въздействието върху ИКТ на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива;

– проучване на използването на електронната идентификация (eID) за европейската гражданска инициатива;

– проучване относно изискванията за данни за европейската гражданска инициатива.

– проучване на системите за събиране на изявления онлайн и техническата спецификация в съответствие с Регламент (ЕС) № 211/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията.

Освен това редица други проучвания имаха принос към процеса на преразглеждане. Тези проучвания са посочени в приложение 1 към Работния документ на службите на Комисията, придружаващ предложението.

Преразглеждането на Регламента относно ЕГИ беше обсъден и в рамките на експертната група относно гражданската инициатива с участието на представители от национални органи в държавите членки, които предоставиха своите мнения и по време на процеса на преразглеждане, включително, по-специално, конкретен принос, представен от няколко делегации 18 .

·    Оценка на въздействието

Като се има предвид институционалния му характер, преразглеждането на Регламент (ЕС) № 211/2011 няма значително пряко икономическо, социално или екологично въздействие, и бе счетено, че не е необходима оценка на въздействието. Техническите и практическите мерки за опростяване на ЕГИ обаче може да се очаква да доведат до намаляване на административната тежест както за организаторите, така и за държавите членки. Различните варианти за подобряване на ЕГИ бяха оценени в Работния документ на службите на Комисията, придружаващ предложението, както и в редица специфични проучвания относно прилагането на европейската гражданска инициатива.

·    Пригодност и опростяване на законодателството

Платформата REFIT прие становище относно ЕГИ през юни 2016 г. 19 , и посочи редица начини, чрез които може да бъде постигането опростяване, по-специално: i) подобряване на етапа на регистрация и предоставяне на съвети и подкрепа на организаторите; ii) опростяване на изискванията, свързани с данните за поддръжниците; iii) мерки за опростяване на гражданския комитет и намаляване на отговорността на организаторите; iv) графикът и началната дата на ЕГИ за започването на 12-месечния период на събиране; v) подобряване на системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн; и vi) засилване на действията за повишаване на осведомеността за ЕГИ.

Предложението съдържа подобрения във всички тези сфери и включва по-конкретно набор от разпоредби в съответствие с препоръките на настоящото становище, както е обяснено по-подробно в Работния документ на службите на Комисията, придружаващ предложението.

·Освен това с няколко разпоредби от предложението ще се даде възможност за подобряване на ефективността, ефикасността, както и за постигане на икономии в редица области като събирането на изявления онлайн, превода, формулярите за изявление за подкрепа и внасянето на изявления за подкрепа до националните органи на държавите членки. Акцентът е поставен върху това инструментът да стане по-достъпен и по-малко обременяващ, и да е свързан с по-малко разходи за организаторите и поддръжниците, но някои се отнасят също така до ефективността и икономиите за публичните органи, включително Комисията и компетентните национални органи.    Основни права

Настоящото предложение взема изцяло под внимание основните права и принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея, в който се посочва, че всеки има право на защита на своите лични данни.

4.    ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Конкретното отражение на предложението върху бюджета е свързано с няколко онлайн системи за европейската гражданска инициатива, която Комисията ще въведе и предостави безвъзмездно на гражданите и организаторите. По-специално, в предложението се предвижда създаването, поддръжката и разработването на следните онлайн средства: официалният регистър за европейската гражданска инициатива (член 4); платформата за сътрудничество за консултации и подкрепа за гражданите и организаторите (член 4); и централната система за събиране на изявления онлайн за ЕГИ (член 10).

В „законодателната финансова обосновка“, придружаваща предложението, се предоставя подробна оценка на отражението върху бюджета и на необходимите човешки и административни ресурси за внедряването на тези системи и услуги с цел подобряване на европейската гражданска инициатива.

5.    ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

·    Планове за изпълнение и механизъм за наблюдение, оценка и докладване

В предложението се предвижда, че Комисията ще прави периодично преглед на функционирането на европейската гражданска инициатива, и ще представи доклад пред Европейския парламент и Съвета относно това как тя се прилага не по-късно от пет години от датата на влизането й в сила и на всеки пет години след това. Тези доклади ще бъдат публични.

·    Обяснителни документи (за директивите)

N/A

·    Подробно разяснение на отделните разпоредби на предложението

В Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива са предвидени процедурите и условията, необходими за европейската гражданска инициатива. С предложението се предвижда набор от подобрения за превръщането на ЕГИ в по-достъпен, по-малко обременяващ и по-лесен за използване от организаторите и поддръжниците инструмент; и за постигането на пълния потенциал на ЕГИ като инструмент за насърчаване на дебата и участието на гражданите на европейско равнище и за доближаване на ЕС до неговите граждани.

Глава 1 — Общи разпоредби

В член 1 се посочва приложното поле на Регламента.

В член 2 се посочва правото на всеки граждани на Съюза на възраст най-малко 16 години да подкрепи дадена инициатива, като подпише изявление за подкрепа в съответствие с този регламент.

В член 3 се предвижда изискваният брой на поддръжниците на дадена валидна инициатива, включително, по-специално, подкрепата на най-малко един милион подписа в най-малко една четвърт от държавите членки. В него се посочва също така изискването за постигането в поне една четвърт от държавите членки на минималния брой поддръжници, посочен в приложение I, който продължава да съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750.

В член 4 са изброени мерките за предоставяне на информация и подкрепа на организаторите на инициативи от страна на Комисията и държавите членки. Той се основава на съществуващите мерки съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 211/2011, включително, по-специално информацията, подпомагането и официалния регистър на ЕГИ, поддържан от Комисията. С него се въвежда изискването за предоставяне на онлайн платформа за сътрудничество за ЕГИ, която предоставя дискусионен форум, както и информация и съвети на организаторите, подкрепа за тях по отношение на превода на основните елементи на инициативите им на всички официални езици, както и информация и мерки за подпомагане, които да бъдат изпълнявани от държавите членки с цел да се осигури близост до гражданите.

Глава 2 — Процедурни разпоредби

В член 5 се посочват изискванията за организаторите на инициативите, включително, сформирането, състава и отговорностите на групата на организаторите, която е съставена от най-малко седем граждани на Съюза с право на гласуване на изборите за Европейския парламент и които са жители на най-малко седем държави членки. С него се въвежда възможността да бъде създадено правно образувание за целите на управлението на дадена инициатива, което представлява групата на организаторите за целите на регламента. С този член включва също така разпоредби, с които се изясняват условията за отговорността на групата на организаторите. Докато отговорността за обработването на лични данни се урежда от Общия регламент за защита на данните, с този член се предвижда, че групата на организаторите носят солидарна отговорност за всички вреди, причинени при организирането на инициатива, посредством неправомерни действия, извършени умишлено или поради груба небрежност.

В член 6 се посочват процедурата и условията за регистрацията на инициативи от Комисията. В него се предвижда, че изявленията за подкрепа могат да бъдат събирани само след като дадена инициатива е била регистрирана, и се определят изисквания за регистрацията и отказа на инициативи. С него се въвежда възможността на частична регистрация на инициативи с случаи, когато част/части от инициативите, включително основните им цели не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите;

В член 7 се посочва правото на групата на организаторите да оттегля инициатива, която е била регистрирана по всяко време преди да бъде представена пред Комисията в съответствие с процедурата, посочена в регламента.

С член 8 се постановява срока на периода за събиране на изявления за подкрепа, включително правото на организаторите да изберат начална дата на периода на събиране в рамките на тримесечен период след регистрацията на инициативата, както и максимална продължителност от 12 месеца за периода на събиране.

В член 9 се посочва процедурата за събиране на изявления за подкрепа. В него се пояснява, че изявленията за подкрепа за инициативи могат да бъдат събирани онлайн или на хартиен носител, както и че само формулярите, които отговарят на образците в приложение III към регламента, могат да бъдат използвани за събиране на изявления за подкрепа. От всяко лице, което подписва изявление за подкрепа, се изисква да предоставя само личните данни, посочени в приложение III. Държавите членки уведомяват Комисията преди 1 юли 2019 г. дали искат да бъдат включени съответно в част А или част Б на приложение III. С приложение III се въвежда възможността гражданите на Съюза да подкрепят дадена инициатива онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, посочена в член 10, като използват своите съобщени средства за електронна идентификация по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. С него се постановява, че всяко лице може да подпише изявление за подкрепа само веднъж.

С член 10 се въвежда изискването до 1 януари 2020 г. Комисията да създаде и да управлява централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, която да бъде на разположение безплатно за организаторите на регистрирани инициативи и да позволи на гражданите да подкрепят инициативи онлайн. В него се уточнява, че системата се създава и управлява в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия. В него се предвижда също така възможността за граждани, използващи централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн за посочената в член 10 ЕГИ, да подкрепят инициативи чрез изявления за подкрепа, като използват съобщени средства за електронна идентификация или като подписват с електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, както и съответните задължения на държавите членки в това отношение.

С член 11 се постановява възможността за организатори да създават свои индивидуални системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, характеристиките за сигурност и техническите характеристики за тези системи, както и процедурата за проверка от компетентните национални органи в държавите членки. Тази проверка не засяга правомощията на националните надзорни органи съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679. Той се основава на условията съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 211/2011 и предвижда приемането до 1 януари 2020 г. на нови технически спецификации за индивидуални системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, заменящ настоящия Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011. 

В член 12 се предвижда, че всяка държава членка проверява и удостоверява изявленията за подкрепа, подписани от нейните граждани. С него се разясняват условията на проверката, която следва да бъде извършена от компетентните национални органи и издаването на сертификат от тези органи, в който се посочва броя на валидните подписи, събрани във всяка държава членка.

В член 13 се посочват условията и сроковете за внасянето на инициативи в Комисията.

В член 14 се посочват фазата на публикуване и на публично изслушване за инициативите, внесени в Комисията, и се посочват условията за публичното изслушване в Европейския парламент в рамките на три месеца след внасянето на инициативата от организаторите. С него се подобряват изискванията за участието на заинтересовани страни и балансираното представителство на съответните публични и частни интереси в изслушването, организирано съвместно от Комисията и Европейския парламент. С него се предвижда също така представителството на Комисията на подходящо равнище, както и възможността за представители на институции и на надзорни органи на Съюза да участват в изслушването.

В член 15 се предвижда процедурата по разглеждане и отговор от страна на Комисията във връзка с Европейски граждански инициативи, включително изискването за Комисията да приема групата на организаторите на подходящо равнище, както и да излага в съобщение своите правни и политически заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и мотивите за решението да предприеме или да не предприеме действия. С него се удължава срока на тази фаза от три месеца съгласно Регламент (ЕС) № 211/2011 на пет месеца и се въвеждат конкретни разпоредби за уведомяването относно отговора на Комисията на други институции и надзорни органи на ЕС, както и възможността за уведомяване на поддръжниците и гражданите за реакцията в отговор на инициативите.

Глава 3 — Други разпоредби


В член 16 се посочват изискванията за прозрачност по отношение на източниците на подкрепа и финансиране за инициативи по време на цялата процедура и в момента на внасяне на инициативи в Комисията в съответствие с член 13.

В член 17 се предвиждат дейности за повишаване на осведомеността и комуникация относно ЕГИ, които да бъдат извършвани от Комисията, както и възможността за организаторите и Комисията да събират адресите на електронна поща от поддръжниците за целите на комуникация, когато субектите на данните са дали своето съгласие за обработването на техните данни за тези конкретни цели и в съответствие с правилата за защита на данните.

В член 18 се предвижда, че Регламент (ЕС) № 2016/679 се прилага за обработването на лични данни съгласно настоящия регламент. Представителят на групата на организаторите или в зависимост от случая правният субект, учреден за целите на управлението на инициативата, както и компетентните органи на държавите членки са администраторът/-ите на данни по смисъла на Регламент (ЕС) № 2016/679. В него се предвижда също така набор от изисквания за защитата на лични данни, включително крайните срокове за унищожаването на изявленията за подкрепа от страна на група на организаторите, Комисията и компетентните органи в държавите членки.

В член 19 се посочва определянето на компетентни органи в държавите членки за извършването на задачите, посочени в Регламента и публикуването на тази информация в регистъра.

В член 20 се предвижда задължението за държавите членки да съобщават на Комисията конкретните разпоредби, които са приели, за да приложат настоящия регламент за целите на публикуването на тези национални разпоредби в регистъра.

Глава 4 – Делегирани актове и актове за изпълнение

С член 21 се създава комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 за целта на прилагането на член 11, параграф 5 относно приемането на технически спецификации за индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн за европейската гражданска инициатива.

С член 22 Комисията се оправомощава да приема делегирани актове относно изменения на приложенията към регламента в рамките на приложното поле на съответните разпоредби в него.

В член 23 се предвижда предоставянето на Комисията на правомощието да приема делегирани актове за неограничен срок от време с цел изменение на приложенията към регламента, условията за упражняването на делегирането на правомощията, посочено в регламента.

Глава 5 — Заключителни разпоредби

В член 24 се посочва стандартна клауза относно прегледа на прилагането на регламента и представяне на доклад пред Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящия регламент в срок от пет години след датата на прилагане на регламента и на всеки пет години след това.

В член 25 се предвижда отмяната на Регламент (ЕС) № 211/2011, както и че позоваванията на отменения инструмент следва да се четат като позовавания на настоящия регламент. 

В член 26 се съдържа стандартната клауза за влизане в сила и прилагане, включително преходна фаза, при условие, че регламентът се прилага от 1 януари 2020 г., с изключение на член 9, параграф 4, член 10, член 11, параграф 5 и членове 19—24, които се прилагат след влизането в сила на регламента.

2017/0220 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно европейската гражданска инициатива

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 24 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 20 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 21 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)С Договора за Европейския съюз (ДЕС) се укрепва гражданството на Съюза и допълнително се засилва демократичното функциониране на Съюза, като наред с другото се предвижда, че всеки гражданин на Съюза има правото да участва в демократичния живот на Съюза. Европейската гражданска инициатива е инструмент на Съюза за демокрация на участието, който предоставя на гражданите на Съюза възможността да се обърнат пряко към Комисията с искане, с което я приканват да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите, подобно на правото, предоставено на Европейския парламент съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и на Съвета съгласно член 241 от ДФЕС.

(2)С Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета 22 бяха установени правилата и процедурите за европейската гражданска инициатива, като той бе допълнен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 23 на Комисията.

(3)В своя доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 211/2011 24 от март 2015 г. Комисията изброи редица предизвикателства, възникващи при прилагането на Регламента, и пое ангажимент да извърши допълнителен анализ на въздействието на тези проблеми върху ефективността на инструмента за европейската гражданска инициатива, както и да подобри неговото функциониране.

(4)В своята резолюция от 28 октомври 2015 г. относно Европейската гражданска инициатива 25 Европейският парламент призова Комисията да преразгледа Регламент (ЕС) № 211/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията.

(5)Настоящият регламент има за цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна, по-облекчена и по-лесна за ползване от организаторите и поддръжниците, за да се разгърне нейният пълен потенциал като инструмент за стимулиране на дебатите и на участието на гражданите на равнището на Съюза и Съюзът да се доближи до гражданите си.

(6)С оглед на постигането на тези цели е необходимо изискваните за европейската гражданска инициатива процедури и условия да бъдат ясни, прости и лесни за прилагане, както и да са пропорционални спрямо естеството на този инструмент. Те следва да установяват разумен баланс между права и задължения.

(7)Целесъобразно е да се определи минимална възраст за изразяването на подкрепа за дадена инициатива. За да се разгърне пълният потенциал на европейската гражданска инициатива като инструмент на демокрацията на участието и да се насърчи участието на гражданите на равнището на Съюза, особено сред младите европейски граждани, тази възраст следва да бъде определена на 16 години.

(8)Съгласно член 11, параграф 4 от ДЕС инициативата за приканване на Европейската комисия да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим правен акт на Съюза, трябва да бъде предприета от най-малко един милион граждани на Съюза, които са граждани на значителен брой държави членки.

(9)С цел да се гарантира, че дадена инициатива е представителна за интерес на Съюза, като същевременно се гарантира, че инструментът остава лесен за използване, минималният брой държави членки, от които трябва да бъдат гражданите, следва да се определи на една четвърт от държавите членки.

(10)С цел да се гарантира, че дадена инициатива е представителна и че на гражданите се осигуряват сходни условия за подкрепа за дадена инициатива, е целесъобразно също така да се установи минималният брой на поддръжниците от всяка една от тези държави членки. Този минимален брой поддръжници, необходим във всяка държава членка, следва да е регресивно пропорционален и да съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750.

(11)Всеки гражданин на Съюза следва да има право да подкрепи дадена инициатива на хартиен носител или онлайн при сходни условия и независимо от държавата членка на гражданство или местопребиваване.

(12)Въпреки че личните данни, обработвани съгласно настоящия регламент, могат да включват чувствителни лични данни, предвид естеството на европейската гражданска инициатива като инструмент за демокрация на участието е оправдано във връзка с подкрепата за дадена инициатива да се изисква предоставянето на лични данни, като тези данни бъдат обработвани, доколкото е необходимо, за да се даде възможност за проверка на изявленията за подкрепа съгласно националното законодателство и практика.

(13)С цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна и да оказва помощ на гражданите и организаторите, Комисията следва да предоставя информация и съдействие на организаторите и да постави на разположение онлайн платформа за сътрудничество, с която да осигурява предназначен за целта дискусионен форум и информация и съвети относно европейската гражданска инициатива. За да се гарантира близост до гражданите, държавите членки следва да създадат едно или повече звена за контакт на своя територия, които да предоставят на гражданите информация и съдействие във връзка с европейската гражданска инициатива.

(14)За успешното започване и управление на гражданските инициативи е необходимо да е налице поне минимална организационна структура. Тя следва да бъде под формата на група на организаторите, съставена от физически лица, пребиваващи в най-малко седем различни държави членки, за да се насърчава повдигането на теми от значение за Съюза и да се поощрява размисълът по тях. От съображения за прозрачност и гладка и ефикасна комуникация групата на организаторите следва да определя представител, който да осъществява връзката между групата на организаторите и институциите на Съюза по време на цялата процедура. Групата на организаторите трябва да има възможност да създаде в съответствие с националното право правно образувание, което да управлява инициативата. За целите на настоящия регламент това правно образувание следва да се разглежда като група на организаторите.

(15)С цел да се гарантират последователност и прозрачност във връзка с инициативите и да се избегне ситуация, при която се събират подписи за инициатива, която не отговаря на условията, установени в Договорите и в настоящия регламент, инициативите, които отговарят на условията, установени в настоящия регламент, следва да бъдат регистрирани от Комисията, преди да започне събиране на изявления за подкрепа от гражданите. Комисията следва да извършва регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация.

(16)С цел европейската гражданска инициатива да бъде по-достъпна и като се има предвид, че необходимите за нея процедури и условия следва да бъдат ясни, прости, лесни за прилагане и пропорционални, е целесъобразно дадена инициатива да се регистрира частично, когато само част или части от нея отговарят на изискванията за регистрация, предвидени в настоящия регламент. Инициативата следва да се регистрира частично, когато значителна част от нея, в това число и основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите и са изпълнени всички други изисквания във връзка с регистрацията. Следва да се гарантират яснота и прозрачност относно обхвата на частичната регистрация, като потенциалните поддръжници следва да бъдат информирани за обхвата на регистрацията, както и за факта, че изявленията за подкрепа се събират само във връзка с обхвата на регистрацията на инициативата.

(17)Изявленията за подкрепа за дадена инициатива следва да се събират в рамките на определен срок. С цел да се гарантира, че инициативата продължава да е релевантна, като същевременно се отчита сложността на събирането на изявления за подкрепа в целия Съюз, този срок следва да бъде не по-дълъг от 12 месеца, считано от началната дата на срока за събиране, определена от групата на организаторите.

(18)С цел да направи европейската гражданска инициатива по-достъпна, по-облекчена и по-лесна за ползване от организаторите и поддръжниците, Комисията следва да създаде и експлоатира централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Тази система следва да се предоставя безплатно на групите на организаторите и да включва необходимите технически елементи, позволяващи събиране на изявления за подкрепа онлайн, включително хостинга и софтуера, както и елементи, свързани с достъпа, които да гарантират, че гражданите с увреждания могат да дават подкрепата си за инициативите. Тази система следва да бъде създадена и поддържана в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията 26 .

(19)Гражданите на Съюза следва да имат възможност да подкрепят инициативите онлайн или на хартиен носител, като предоставят само личните данни, посочени в приложение III към настоящия регламент. Държавите членки следва да уведомяват Комисията дали желаят да бъдат включени в съответно част А или част Б на приложение ІІІ. Гражданите, използващи централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн за европейската гражданска инициатива, следва да могат да подкрепят дадена инициатива чрез изявления за подкрепа, подписани по електронен път чрез използване на средства за електронна идентификация и електронен подпис. За тази цел Комисията и държавите членки следва да въведат съответните технически характеристики при спазване на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета 27 . Гражданите следва да подписват изявлението за подкрепа само веднъж.

(20)Групите на организаторите следва да имат възможност да създават свои системи за събиране онлайн за целите на събирането на изявления за подкрепа в целия Съюз, както и да решават в коя държава членка следва да се съхраняват данните, събрани за инициативата. Групата на организаторите следва да използва само една индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн за всяка инициатива. Индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, създадени и експлоатирани от групите на организаторите, следва да имат подходящи технически характеристики и характеристики за сигурност, за да се гарантират сигурното събиране, съхраняване и прехвърляне на данните по време на цялата процедура. За тази цел Комисията следва да изготви в сътрудничество с държавите членки подробни технически спецификации за индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн. Комисията може да иска становището на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), която подпомага институциите на Съюза при разработването и прилагането на политики, свързани със сигурността на мрежите и информационните системи.

(21)Целесъобразно е държавите членки да проверяват дали индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, създадени от групите на организаторите, отговарят на изискванията на настоящия регламент и да издават документ, удостоверяващ тяхното съответствие, преди събирането на изявленията за подкрепа. Издаването на удостоверения за индивидуалните системи за събиране на изявления онлайн следва да се извършва от компетентния орган на държавата членка, в която се съхраняват данните, събрани чрез индивидуалната система за събиране на изявления онлайн. Без да се засягат правомощията на националните надзорни органи, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните, държавите членки следва да определят компетентния национален орган, отговарящ за издаването на удостоверения за системите. Държавите членки следва взаимно да признават удостоверенията, издадени от компетентните им органи.

(22)Когато дадена инициатива е получила необходимите изявления за подкрепа от поддръжници, всяка държава членка следва да отговаря за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, подписани от нейни граждани, за да прецени дали са достигнати изискваните минимални бройки поддръжници, имащи право да подкрепят европейска гражданска инициатива. Предвид необходимостта от ограничаване на административната тежест за държавите членки проверяването следва да се извършва посредством съответни проверки, които могат да се основават на случайни извадки. Държавите членки следва да издават документ, удостоверяващ броя на получените действителни изявления за подкрепа.

(23)С цел да се насърчат участието и публичните разисквания по въпросите, повдигнати от инициативите, когато в Комисията е внесена инициатива, подкрепена от необходимия брой поддръжници и изпълняваща останалите изисквания на настоящия регламент, групата на организаторите следва да има правото да представи тази инициатива на публично изслушване на равнището на Съюза. Публичното изслушване следва да бъде организирано съвместно от Комисията и Европейския парламент в срок от три месеца след внасянето на инициативата и да гарантира балансирано представителство на съответните публични и частни интереси, както и представителство на Комисията на подходящо равнище. Другите институции и консултативните органи на Съюза, както и заинтересованите страни, следва да разполагат с възможност да участват в изслушването.

(24)За да се гарантира ефективното участие на гражданите в демократичния живот на Съюза, Комисията следва да разглежда валидните инициативи и да дава отговор по тях. Поради това в срок от пет месеца след получаването на инициативата Комисията следва да изложи своите правни и политически заключения, както и действията, които възнамерява да предприеме. Комисията следва да обясни ясно, разбираемо и подробно причините за действията, които възнамерява да предприеме, като също така следва да посочи причините, ако не възнамерява да предприеме действия.

(25)Подкрепата и финансирането за инициативите следва да бъдат прозрачни. Поради това групите на организаторите следва да предоставят актуализирана информация относно източниците на подкрепа и финансиране за техните инициативи между датата на регистриране и датата, на която инициативата е внесена в Комисията. Образуванията и особено организациите, които съгласно Договорите допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза, следва да могат да насърчават и да предоставят подкрепа и финансиране на инициативи, при условие че го правят при спазване на процедурите и условията, предвидени в настоящия регламент, и при пълна прозрачност. 

(26)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 28  се прилага за обработването на лични данни, извършвано съгласно настоящия регламент. В тази връзка с оглед на правната сигурност е целесъобразно да се поясни, че представителят на групата на организаторите или, в зависимост от случая, правното образувание, създадено с цел да се занимава с управлението на инициативата, както и компетентните органи на държавите членки трябва да се считат за администратор(и) на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, като е целесъобразно също да се посочи максимално допустимият срок на съхранение на личните данни, събрани за целите на дадена инициатива. В качеството си на администратори на данни представителят на групата на организаторите или, в зависимост от случая, правното образувание, създадено с цел да се занимава с управлението на инициативата, както и компетентните органи на държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално задълженията, свързани със законосъобразността на обработката, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на информация и правата на субектите на данни. 

(27)Макар че отговорността и санкциите при обработването на лични данни продължават да се регулират от Регламент (ЕС) 2016/679, групата на организаторите следва да носи солидарна отговорност в съответствие с приложимото национално право за всички други вреди, причинени от тях при организирането на инициатива, посредством неправомерни действия, извършени умишлено или при груба небрежност. Държавите членки следва да гарантират, че при нарушения на настоящия регламент на групата на организаторите се налагат съответни санкции. 

(28)[Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета 29 от 18 декември 2000 г. се прилага за обработването на лични данни, извършвано от Комисията при прилагането на настоящия регламент.] 

(29)С цел да допринесат за насърчаването на дейно участие на гражданите в политическия живот на Съюза, Комисията и организаторите следва да могат да събират, при спазване на правилата за защита на данните, адресите на електронна поща на поддръжниците за целите на комуникационните дейности във връзка с дадена инициатива, и по-специално с цел да предоставят информация за действията, предприети в отговор на дадена инициатива. Събирането на адреси на електронна поща следва да не бъде задължително и да става след даване на съгласие от поддръжниците. Адресите на електронна поща не следва да се събират като част от формулярите за изявление за подкрепа и потенциалните поддръжници следва да се уведомяват, че правото им да подкрепят дадена инициатива не е обвързано с даването на съгласие за събиране на адресите им на електронна поща.

(30)С цел извършване на адаптации спрямо бъдещите потребности, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да може да изменя приложенията към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти следва да получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(31)За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия, по-специално за уточняване на техническите спецификации за системите за събиране на изявления в съответствие с настоящия регламент. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 30 .

(32)Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея. 

(33)С оглед на правната сигурност и яснотата Регламент (ЕС) № 211/2011 следва да бъде отменен.

(34)В съответствие с [член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001] беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, [който даде становище на […] г. 31 ],

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват процедурите и условията, необходими за представяне на инициатива, с която Европейската комисия се приканва да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които гражданите на Съюза считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим правен акт на Съюза („европейска гражданска инициатива“ или „инициатива“).

Член 2

Право на подкрепа на европейска гражданска инициатива

Всеки гражданин на Съюза, навършил 16 години, има правото да подкрепи дадена инициатива, като подпише изявление за подкрепа (наричан по-нататък „поддръжник“), в съответствие с настоящия регламент.

Член 3

Необходим брой поддръжници

1. Инициативата е валидна, ако:

 

а) е получила подкрепата на най-малко един милион поддръжници от поне една четвърт от държавите членки;

б) в поне една четвърт от държавите членки броят на поддръжниците е поне равен на минималния брой, посочен в приложение I, което съответства на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750 към момента на регистрацията на инициативата.

2. За целите на параграф 1 всеки поддръжник се брои в държавата членка на своето гражданство.

Член 4

Предоставяне на информация и помощ от Комисията и държавите членки

1. При поискване Комисията предоставя на гражданите и на групите на организаторите информация и помощ във връзка с европейската гражданска инициатива.

2. Комисията поставя на разположение онлайн платформа за сътрудничество, предоставяща на гражданите и групите на организаторите дискусионен форум и информация и съвети във връзка с европейската гражданска инициатива.

Разходите, свързани с функционирането и поддръжката на онлайн платформата за сътрудничество, са за сметка на общия бюджет на Европейския съюз.

3. Комисията поставя на разположение онлайн регистър (наричан по-нататък „регистърът“), който позволява на групите на организаторите да управляват инициативата си по време на цялата процедура. Регистърът включва публичен уебсайт, на който се предоставя информация по принцип за европейската гражданска инициатива, както и информация за конкретните инициативи и съответния им статут.

4. След като регистрира дадена инициатива в съответствие с член 6, Комисията осигурява превод на съдържанието на инициативата на всички официални езици на Съюза с цел публикуване на превода в регистъра и използването му за събирането на изявления за подкрепа съгласно настоящия регламент. Групата на организаторите може в допълнение да предостави превод на приложението на всички официални езици на Съюза с цел публикуването му в регистъра, както и евентуално превод на проекта на правен акт, посочен в приложение ІІ и предоставен в съответствие с член 6, параграф 2.

5. За целите на прехвърлянето на изявленията за подкрепа към компетентните органи на държавите членки в съответствие с член 12, Комисията разработва услуга на ЕС за обмен на файлове, гарантираща поверителността, целостта и удостоверяването на прехвърлянето, и я предоставя за безплатно публично ползване.

6. Всяка държава членка създава едно или повече звена за контакт, които да предоставят информация и помощ на групите на организаторите във връзка с организирането на европейска гражданска инициатива.

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5

Група на организаторите

1. Инициативата се подготвя и управлява от група, състояща се от най-малко седем физически лица („група на организаторите“). Членовете на Европейския парламент не се вземат предвид за целите на изчисляването на този минимален брой.

2. Членовете на групата на организаторите трябва да са граждани на Съюза, да са на възраст, даваща им право да гласуват на изборите за Европейски парламент, и да пребивават в най-малко седем различни държави членки.

3. Групата на организаторите определя двама от своите членове за представител и съответно негов заместник, които осъществяват връзката между групата и институциите на Съюза по време на процедурата и са упълномощени да действат от името на групата на организаторите („лица за контакт“).

Групата на организаторите може също така да определи, независимо дали измежду своите членове, или другояче, най-много две други физически лица, упълномощени да действат от името на лицата за контакт за целите на осъществяването на връзката с институциите на Съюза по време на процедурата.

4. Групата на организаторите уведомява Комисията за всички промени в състава си, настъпили по време на процедурата, и предоставя съответни доказателства за изпълнението на изискванията, предвидени в параграфи 1 и 2. Промените в състава на групата на организаторите се отразяват във формулярите за изявление за подкрепа, като имената на настоящите и бившите членове на групата на организаторите остават на разположение в регистъра по време на цялата процедура.

За всяка инициатива Комисията публикува в регистъра имената на всички членове на групата на организаторите.

5. Без да се засяга отговорността на представителя на групата на организаторите като администратор на данни съгласно член 82, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, членовете на групата на организаторите носят солидарна отговорност в съответствие с приложимото национално право за всички вреди, причинени при организирането на инициатива, посредством неправомерни действия, извършени умишлено или поради груба небрежност.

6. Без да се засягат санкциите по член 84 от Регламент (ЕС) 2016/679, държавите членки гарантират, че на членовете на групите на организаторите се налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, в случай че извършат нарушения на настоящия регламент, и по-специално в случай на:

а) декларации с невярно съдържание;

б) злоупотреба с данни.

7. Когато по предвидения в законодателството на дадена държава членка ред е създадено правно образувание конкретно с цел да се занимава с управлението на дадена инициатива, това правно образувание се приравнява за целите на параграфи 5 и 6, член 6, параграфи 2 и 4—7, членове 7—18 и приложения ІІ—VІІ на групата на организаторите или на нейните членове, в зависимост от случая, при условие че членът на групата на организаторите, определен за неин представител, е упълномощен да действа от името на правното образувание.

Член 6

Регистрация

1. Изявления за подкрепа на дадена инициатива могат да се събират само след като инициативата бъде регистрирана от Комисията.

2. Групата на организаторите подава искането за регистрация до Комисията чрез регистъра.

При подаване на искането групата на организаторите също така:

а) предава посочената в приложение II информация на един от официалните езици на Съюза;

б) когато се състои от повече от 7 члена, посочва седемте члена, които да се вземат под внимание за целите на член 5, параграфи 1 и 2;

в) в зависимост от случая, посочва, че е създадено правно образувание съгласно член 5, параграф 7.

Без да се засягат разпоредбите на параграфи 5 и 6, Комисията взема решение по искането в срок от два месеца от подаването му.

3. Комисията регистрира инициативата, ако:

а) групата на организаторите е представила съответни доказателства, че изпълнява изискванията по член 5, параграфи 1 и 2 и е определила лицата за контакт в съответствие с член 5, параграф 3, първа алинея;

б) в ситуацията по член 5, параграф 7 правното образувание е било създадено конкретно с цел да се занимава с управлението на инициативата и членът на групата на организаторите, определен за неин представител, е упълномощен да действа от името на правното образувание;

в) никоя от частите на инициативата не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите;

г) инициативата не представлява явна злоупотреба с право и не е явно несериозна или злонамерена;

д) инициативата не е в явно противоречие с ценностите на Съюза, установени в член 2 от Договора за Европейския съюз. 

Ако едно или повече от изискванията по букви а)—д) не са изпълнени, Комисията отказва да регистрира инициативата, без да се засягат разпоредбите на параграфи 4 и 5.

4. Ако смята, че изискванията по параграф 3, букви а), б), г) и д) са изпълнени, но изискването по параграф 3, буква в) не е изпълнено, Комисията уведомява групата на организаторите за преценката си и за причините за нея в срок от един месец от подаването на заявлението.

В посочения случай групата на организаторите може или да измени инициативата, за да вземе под внимание преценката на Комисията с цел да се гарантира, че инициативата отговаря на изискването по параграф 3, буква в), или да запази първоначалната инициатива, или да я оттегли. Групата на организаторите уведомява Комисията за решението си в срок от един месец от получаването на преценката на Комисията, като посочва основанията за него и, в зависимост от случая, изпраща промените в информацията, посочена в приложение ІІ, за да замени първоначалната инициатива.

Когато получи информацията от организаторите, Комисията:

а) регистрира инициативата, ако тя отговаря на изискването по параграф 3, буква в);

б) регистрира частично инициативата, ако значителна част от нея, включително основните ѝ цели, не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите;

в) отказва да регистрира инициативата във всички останали случаи.

 

Комисията взема решение по искането в срок от един месец от получаването на информацията и, в зависимост от случая, от получаването на изменената инициатива от групата на организаторите съгласно предвиденото във втората алинея на настоящия параграф.

5. Регистрираните инициативи се правят обществено достояние чрез регистъра.

Когато Комисията регистрира частично дадена инициатива:

а) тя публикува информация относно обхвата на регистрацията на инициативата в регистъра;

б) групата на организаторите гарантира, че потенциалните поддръжници се информират за обхвата на регистрацията на инициативата, както и за факта, че изявленията за подкрепа се събират само във връзка с обхвата на регистрацията.

6. Комисията регистрира инициативата под уникален регистрационен номер и уведомява групата на организаторите за него.

7. При отказ за регистрация или само частично регистриране на инициативата съгласно параграф 4 Комисията уведомява групата на организаторите за причините за своето решение и за всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които те разполагат.

8. Комисията уведомява Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за регистрирането на инициатива.

Член 7

Оттегляне на инициатива

Групата на организаторите може да оттегли инициатива, която е регистрирана в съответствие с член 6, по всяко време преди да внесе инициативата в Комисията съгласно член 13. Това оттегляне се публикува в регистъра.

Член 8

Срок на събиране

1. Всички изявления за подкрепа се събират в рамките на срок, който не надхвърля 12 месеца от дата, избрана от групата на организаторите („срокът на събиране“), без да се засяга член 11, параграф 6. Тази дата не трябва да бъде по-късно от три месеца след регистрирането на инициативата в съответствие с член 6.

Групата на организаторите уведомява Комисията за избраната дата най-късно 10 работни дни преди тази дата. 

Когато групата на организаторите иска да приключи събирането на изявления за подкрепа, преди да са изтекли 12 месеца след началото на срока на събиране, тя уведомява Комисията за крайната дата на срока на събиране.

2. Комисията посочва в регистъра началото и края на срока на събиране.

3. Комисията или групата на организаторите, в зависимост от случая, спира функционирането на централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн в съответствие с член 10 или на индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн в съответствие с член 11 на датата, на която изтича срокът на събиране.

Член 9

Процедура за събиране на изявления за подкрепа

1. Изявленията за подкрепа могат да бъдат подписвани онлайн или на хартиен носител.

2. За събиране на изявления за подкрепа могат да бъдат използвани само формуляри, които съответстват на образците в приложение III.

Преди да започне събирането на изявления за подкрепа, групата на организаторите попълва формулярите, както е указано в приложение III. Информацията, дадена във формулярите, трябва да отговаря на информацията, която се съдържа в регистъра.

Когато групата на организаторите реши да събира изявления за подкрепа онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, предвидена в член 10, Комисията отговаря за осигуряването на съответните формуляри в съответствие с приложение III.

Когато дадена инициатива е била регистрирана частично в съответствие с член 6, параграф 4, формулярите в приложение III, както и централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн и индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, в зависимост от случая, отразяват степента, в която инициативата е регистрирана. 

Формулярите за изявлението за подкрепа могат да бъдат адаптирани за целите на събирането онлайн.

Приложение III не се прилага, когато гражданите подкрепят инициатива онлайн посредством централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, посочена в член 10, като използват своите средства за електронна идентификация, за които е изпратено уведомление, по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 в съответствие с член 10, параграф 4. Гражданите на Съюза посочват своето гражданство и държавите членки приемат минималния набор от данни, предвидени за физически лица, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията.

3. От всяко лице, което подписва изявление за подкрепа, се изисква да предостави само личните данни, посочени в приложение III.

4. Държавите членки уведомяват Комисията преди 1 юли 2019 г. дали желаят да бъдат включени съответно в част А или част Б на приложение III. Държавите членки, които желаят да бъдат включени в част Б на приложение III, посочват вида или видовете на личния идентификационен (документ) номер, от който поддръжниците ще предоставят последните четири символа.

Най-късно до 1 януари 2020 г. Комисията публикува в регистъра формулярите по приложение III.

Държавите членки могат да поискат от Комисията да бъдат включени в другата част на приложение III — съответно част А или част Б. Те уведомяват Комисията за това поне шест месеца преди датата, от която започват да се прилагат новите формуляри.

5. Групата на организаторите отговаря за събирането на изявленията за подкрепа от поддръжниците, които са на хартиен носител.

6. Всяко лице може да подпише изявление за подкрепа за дадена инициатива само веднъж.

7. С цел публикуване в регистъра групата на организаторите уведомява Комисията за броя на събраните във всяка държава членка изявления за подкрепа поне на два месеца през срока на събиране, а за окончателния брой на тези изявления — в срок от три месеца след края на срока на събиране.

Когато не е достигнат необходимият брой изявления за подкрепа или групата на организаторите не отговори в срок от три месеца след края на срока на събиране, Комисията прекратява инициативата и публикува известие за това в регистъра.

Член 10

Централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн

1. За целите на събирането на изявления за подкрепа онлайн Комисията създава и експлоатира не по-късно от 1 януари 2020 г. централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г.

Разходите, свързани със създаването и експлоатацията на централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, са за сметка на общия бюджет на Европейския съюз. Използването на централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн е безплатно.

Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн е достъпна за лица с увреждания.

Данните, получени чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, се съхраняват на сървърите, предоставени от Комисията за тази цел.

Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн дава възможност за качване в нея на изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител.

2. За всяка инициатива Комисията гарантира, че изявления за подкрепа могат да бъдат събирани чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн през срока на събиране, определен в съответствие с член 8.

3. В срок от един месец от регистрирането на инициатива и най-късно 10 работни дни преди началото на срока на събиране групата на организаторите уведомява Комисията дали желае да използва централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн и дали желае да качи в системата изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител.

Когато дадена група на организаторите желае да качи изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, тя качва всички изявления за подкрепа, събрани на хартиен носител, в срок от два месеца след края на срока на събиране и уведомява Комисията за това.

4. Държавите членки гарантират, че:

а) гражданите могат да подкрепят инициативи онлайн чрез изявления за подкрепа, като използват средства за електронна идентификация, за които е изпратено уведомление, или като подписват с електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар;

б) възелът e-IDAS на Комисията, разработен в контекста на Регламент (ЕС) № 910/2014 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията, се признава.

Член 11

Индивидуални системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн

1. Когато група на организаторите не използва централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, тя може да събира изявления за подкрепа онлайн в няколко или във всички държави членки чрез друга единна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн („индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн“).

Данните, събрани чрез индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, се съхраняват на територията на държава членка.

2. Групата на организаторите гарантира, че индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн отговаря на изискванията, предвидени в параграф 4 и в член 17, параграф 3, през целия срок на събиране.

3. След регистрирането на инициативата и преди да започне срокът на събиране, както и без да се засягат правомощията на националните надзорни органи по силата на глава VI от Регламент (ЕС) 2016/679, групата на организаторите отправя искане към компетентния орган на държавата членка, в която ще се съхраняват данните, събрани чрез индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, да удостовери, че тази система отговаря на изискванията, предвидени в параграф 4.

Когато дадена индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн изпълнява посочените изисквания, в срок от един месец компетентният орган издава удостоверение в този смисъл съобразно образеца в приложение IV. Групата на организаторите публикува копие на това удостоверение или на тези удостоверения на уебсайта, използван за индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

Държавите членки признават удостоверенията, издадени от компетентните органи на други държави членки.

4. Индивидуалните системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн имат подходящи характеристики за сигурност и технически характеристики, за да се гарантира през целия срок на събиране, че:

а) единствено физически лица могат да подписват изявление за подкрепа;

б) информацията, предоставена за инициативата, отговаря на информацията, публикувана в регистъра;

в) данните се събират от поддръжниците в съответствие с приложение III;

г) данните, предоставяни от поддръжниците, се събират и съхраняват по сигурен начин.

5. Най-късно до 1 януари 2020 г. Комисията приема технически спецификации за прилагането на параграф 4 в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21.

По време на разработването на техническите спецификации по първа алинея Комисията може да потърси съвет от Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA).

6. Когато изявленията за подкрепа се събират чрез индивидуални системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн, срокът на събиране може да започне едва след като за всяка от тези системи бъде издадено удостоверението по параграф 3.

Член 12

Проверка и удостоверяване на изявленията за подкрепа от държавите членки

1. Всяка държава членка („отговорната държава членка“) проверява и удостоверява, че подписаните от нейни граждани изявления за подкрепа, са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

2. В срок от три месеца след края на срока на събиране и без да се засягат разпоредбите на параграф 3, групата на организаторите предоставя изявленията за подкрепа, събрани онлайн или на хартиен носител, на компетентните органи на отговорната държава членка, упоменати в член 19, параграф 2.

Групата на организаторите предоставя изявленията за подкрепа на компетентните органи само когато инициативата е достигнала минималния брой поддръжници, предвиден в член 3.

Изявленията за подкрепа се предоставят на всеки компетентен орган в отговорната държава членка само веднъж чрез използване на формуляра в приложение V.

Събраните онлайн изявления за подкрепа се предоставят чрез електронна схема, до която Комисията е осигурила публичен достъп.

Изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, и изявленията за подкрепа, събрани онлайн чрез индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, се предоставят отделно.

3. Комисията предоставя изявленията за подкрепа, събрани онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, както и тези, събрани на хартиен носител и качени съгласно член 10, параграф 3, втора алинея, на компетентния орган на отговорната държава членка.

Когато група на организаторите е събрала изявления за подкрепа чрез индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, тя може да поиска Комисията да предостави тези изявления за подкрепа на компетентния орган на отговорната държава членка.

Комисията предоставя изявленията за подкрепа в съответствие с параграф 2, втора, трета и четвърта алинея, като използва услугата на ЕС за обмен на файлове по член 4, параграф 5.

4. В срок от три месеца след получаване на изявленията за подкрепа компетентните органи ги проверяват посредством подходящи проверки, които могат да се основават на случайни извадки, в съответствие с националното право и националната практика.

Когато изявленията за подкрепа, събрани онлайн и на хартиен носител, се предоставят отделно, този срок започва да тече, когато компетентният орган е получил всички изявления за подкрепа.

За целите на проверката на изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, не се изисква удостоверяване на подписите.

5. Въз основа на извършените проверки компетентният орган удостоверява броя на действителните изявления за подкрепа за въпросната държава членка. Това удостоверение се издава безплатно на групата на организаторите, като се използва образецът в приложение VI.

В удостоверението се посочва броят на действителните изявления за подкрепа, събрани на хартиен носител и онлайн, включително тези, събрани на хартиен носител и качени в съответствие с член 10, параграф 3, втора алинея.

Член 13

Внасяне в Комисията

В срок от 3 месеца след получаване на последното удостоверение, предвидено в член 12, параграф 5, групата на организаторите внася инициативата в Комисията.

Групата на организаторите внася попълнения формуляр, който се съдържа в приложение VII, заедно с копия, на хартиен носител или в електронна форма, на удостоверенията по член 12, параграф 5.

Комисията осигурява публичен достъп до формуляра по приложение VII в регистъра.

Член 14

Публикуване и публично изслушване

1. Когато Комисията получи валидна инициатива, във връзка с която изявленията за подкрепа са събрани и удостоверени в съответствие с членове 8—12, тя незабавно публикува известие за това в регистъра и предава инициативата на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

2. В срок от три месеца след внасянето на инициативата на групата на организаторите се предоставя възможност да представи инициативата на публично изслушване.

Комисията и Европейският парламент организират съвместно публичното изслушване в Европейския парламент. Предоставя се възможност на представители на другите институции и на консултативните органи на Съюза, както и на заинтересованите страни да участват в изслушването.

Комисията и Европейският парламент гарантират балансирано представителство на съответните публични и частни интереси.

3. Комисията се представлява на изслушването на подходящо равнище.

Член 15

Разглеждане от Комисията

1. В срок от един месец след датата на внасяне на инициативата Комисията приема групата на организаторите на подходящо равнище, за да им даде възможност да обяснят подробно повдигнатите с инициативата въпроси.

2. В срок от пет месеца след публикуването на инициативата в съответствие с член 14, параграф 1 и след публичното изслушване по член 14, параграф 2 Комисията излага в съобщение своите правни и политически заключения във връзка с инициативата, евентуалните действия, които възнамерява да предприеме, и причините за решението да предприеме или да не предприеме действия.

Съобщението се нотифицира на групата на организаторите и на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите и се публикува.

3. Комисията и групата на организаторите могат да уведомят поддръжниците за реакцията в отговор на инициатива в съответствие с член 17, параграфи 2 и 3.

ГЛАВА III

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Прозрачност

Групата на организаторите предоставя за публикуване в регистъра и в зависимост от случая, на своя уебсайт за кампанията информация относно източниците на подкрепа и финансиране за инициативата, надвишаващи 500 EUR на спонсор.

Тази информация се актуализира поне на два месеца през периода от датата на регистриране до датата, на която инициативата е внесена в Комисията в съответствие с член 13.

Член 17

Комуникация

1. Комисията осведомява обществеността за съществуването на европейската гражданска инициатива чрез комуникационни дейности и информационни кампании, като по този начин допринася за насърчаването на активното участие на гражданите в политическия живот на Съюза.

2. За целите на комуникационните и информационните дейности във връзка с въпросната инициатива и при условие че поддръжникът даде своето съгласие, неговият адрес на електронна поща може да бъде събран от група на организаторите или от Комисията.

Потенциалните поддръжници се уведомяват, че правото им да подкрепят дадена инициатива не е обвързано със задължението да дават съгласието си за събиране на техния адрес на електронна поща.

3. Адреси на електронна поща не могат да се събират като част от формулярите за изявление за подкрепа. Те могат обаче да се събират едновременно с изявленията за подкрепа, при условие че се обработват отделно.

Член 18

Защита на личните данни

1. Представителят на групата на организаторите е администраторът на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Когато е създадено правното образувание по член 5, параграф 7, това образувание е администраторът на данни.

2. Личните данни, предоставени във формулярите за изявление за подкрепа, се събират за целите на операциите, необходими за сигурното събиране и съхраняване в съответствие с членове 9—11, за предоставянето на държавите членки, за проверката и удостоверяването в съответствие с член 12 и за необходимите проверки на качеството и статистически анализ.

3. Групата на организаторите и Комисията, в зависимост от случая, унищожават всички изявления за подкрепа, подписани за дадена инициатива, както и всички копия от тях най-късно един месец след внасянето на инициативата в Комисията в съответствие с член 13 или 21 месеца след началото на срока на събиране в зависимост от това коя от двете дати е по-ранна. Когато обаче дадена инициатива бъде оттеглена след началото на срока на събиране, изявленията за подкрепа и всички копия от тях се унищожават най-късно един месец след оттеглянето.

4. Компетентният орган унищожава всички изявления за подкрепа и копията от тях най-късно три месеца след издаване на удостоверението по член 12, параграф 5.

5. Изявленията за подкрепа за дадена инициатива и копията от тях могат да бъдат запазени и по-дълго от сроковете, предвидени в параграфи 3 и 4, ако това е необходимо за целите на съдебни или административни производства, свързани със съответната инициатива. Те се унищожават най-късно един месец след датата, на която тези производства са приключени с окончателно решение.

6. Комисията и групата на организаторите унищожават записите на адресите на електронна поща, събрани в съответствие с член 17, параграф 2, най-късно, в зависимост от случая, един месец след оттеглянето на дадена инициатива или 12 месеца след края на срока на събиране или след внасянето на инициативата в Комисията. Когато обаче Комисията посочва посредством съобщение действията, които възнамерява да предприеме, в съответствие с член 15, параграф 2, записите на адресите на електронна поща се унищожават най-късно три години след публикуването на съобщението.

7. Без да се засягат правата им по силата на Регламент [(ЕО) № 45/2001], членовете на групата на организаторите имат право да поискат личните им данни да бъдат заличени от регистъра след изтичането на две години от датата на регистриране на съответната инициатива.

Член 19

Компетентни органи в държавите членки

1. За целите на член 11 всяка държава членка определя един или повече компетентни органи, които отговарят за издаването на удостоверението по член 11, параграф 3.

2. За целите на член 12 всяка държава членка определя един компетентен орган, който отговаря за координирането на процеса по проверка на изявленията за подкрепа и за издаването на удостоверенията по член 12, параграф 5.

3. Не по-късно от 1 януари 2020 г. държавите членки изпращат на Комисията имената и адресите на органите, определени в съответствие с параграфи 1 и 2. Те уведомяват Комисията за всяко актуализиране на тази информация.

Комисията публикува в регистъра имената и адресите на органите, определени съгласно параграфи 1 и 2.

Член 20

Съобщаване на националните разпоредби

1. До 1 януари 2020 г. държавите членки съобщават на Комисията конкретните разпоредби, които са приели за прилагането на настоящия регламент.

2. Комисията публикува тези разпоредби в регистъра на езика на съобщението, изпратено от държавите членки в съответствие с параграф 1.

ГЛАВА IV

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 21

Процедура, свързана с комитет

1. За целите на прилагането на член 11, параграф 5 Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 22

Делегирани правомощия

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 23 във връзка с изменения на приложенията към настоящия регламент в рамките на приложното поле на съответните разпоредби на настоящия регламент.

Член 23

Упражняване на делегирането

1. Правомощието за приемане на делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2. Правомощието да приема делегираните актове, посочено в член 22, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [дата на влизане в сила на основния законодателен акт или всяка друга дата, определена от съзаконодателните органи].

3. Делегирането на правомощия по член 22 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решение за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в това решение. То поражда действие в деня след деня на публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно член 22, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Преглед

Комисията прави периодично преглед на функционирането на европейската гражданска инициатива и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент не по-късно от пет години след датата на прилагане на настоящия регламент и на всеки пет години след това. Докладите са публични.

Член 25

Отмяна

Регламент (ЕС) № 211/2011 се отменя, считано от 1 януари 2020 г.

Позоваванията на Регламент (ЕС) № 211/2011 се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 26

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2020 г.

Член 9, параграф 4, член 10, член 11, параграф 5 и членове 19—24 обаче се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД

1.3.Естество на предложението/инициативата

1.4.Цели

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.6.Срок на действие и финансово отражение

1.7.Планирани методи на управление

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

2.2.Система за управление и контрол

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

3.2.Очаквано отражение върху разходите

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

3.3.Очаквано отражение върху приходите

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1.РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1.Наименование на предложението/инициативата

„Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива“

1.2.Съответни области на политиката в структурата на УД/БД 32  

Дял 18. Миграция и вътрешни работи

Дял 25. Координиране на политиките на Комисията и правни съвети

Дял 26. Администрация на Комисията

Дял 33. Правосъдие и потребители

1.3.Естество на предложението/инициативата

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с нова дейност след пилотен проект/подготвителна дейност 33  

 Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност 

 Предложението/инициативата е във връзка с дейност, пренасочена към нова дейност 

1.4.Цели

1.4.1.Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е предназначено предложението/инициативата

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) бе въведена с Договора от Лисабон (член 11 от Договора за Европейския съюз и член 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз) и се прилага с Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива (Регламент за ЕГИ), който започна да се прилага през април 2012 г.

ЕГИ има за цел да засили участието на гражданите в демократичния живот на Европейския съюз, като им позволи да отправят директно към Комисията искане да представи предложение за правни актове на Съюза с цел изпълнение на Договорите.

Преразглеждането на Регламента за ЕГИ след първите пет години на неговото прилагане (чрез замяна на действащия регламент с нов регламент) е част от ангажимента на Европейската комисия за повишаване на демократичната легитимност в ЕС чрез засилено участие на гражданите — ангажимент, който отразява политическите насоки на Комисията „Юнкер“, а именно приоритет № 10 — Съюз на демократична промяна.

Новото предложение има за цел да се подобри функционирането на ЕГИ чрез преодоляване на установените недостатъци в нейното изпълнение, като основните цели на политиката са следните: i) да се направи ЕГИ по-достъпна, по-облекчена и по-лесна за ползване от организаторите и поддръжниците; ii) да се разгърне пълният потенциал на ЕГИ като инструмент за стимулиране на дебатите и на участието на гражданите на европейско равнище и ЕС да се доближи до гражданите си.

Изпълнението на европейската гражданска инициатива се упоменава и в стратегическия план за периода 2016—2020 г. на Генералния секретариат на Комисията в конкретна цел В.2: по-демократичен и по-отговорен Европейски съюз, който отваря процеса на определяне на политиките и засилва диалога си със своите граждани, със заинтересованите страни и с националните парламенти.

1.4.2.Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД

Конкретна цел №

Цел № 1: Ефикасно управление на административните процедури, свързани с изпълнението на европейската гражданска инициатива и оказване на съдействие на организаторите.

Цел № 2: Оказване на техническа подкрепа на организаторите на ЕГИ и управление на съответните ИТ проекти.

Цел № 3: Осигуряване на централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн и осигуряване на регистъра на ЕГИ.

Цел № 4: Оказване на техническа и организационна подкрепа на организаторите на ЕГИ посредством онлайн платформа за сътрудничество за ЕГИ, която се управлява в сътрудничество с външен партньор.

Цел № 5: Популяризиране на инструмента ЕГИ с помощта на средства за комуникация и за повишаване на осведомеността.

Цел № 6: Превод на инициативите.

Цел № 7: Организиране на срещи с организаторите, когато те бъдат поканени от Комисията в рамките на процедурата по разглеждане на тяхната успешна инициатива.

Съответни дейности във връзка с УД/БД

Цел № 1 попада в обхвата на дял 25: „Координиране на политиките на Комисията и правни съвети“.

Цел № 2 попада в обхвата на глава 26 03 „Услуги за публичните администрации, предприятията и гражданите“.

Цел № 3 и цел № 4 попадат в обхвата на глава 18 04 „Насърчаване на европейското гражданство“ и в обхвата на глава 26 03 „Услуги за публичните администрации, предприятията и гражданите“.

Цели № 5, № 6 и № 7 попадат в обхвата на глава 18 04 „Насърчаване на европейското гражданство“.

1.4.3.Очаквани резултати и отражение

Да се посочи въздействието, което предложението/инициативата следва да окаже по отношение на бенефициерите/целевите групи.

1. Увеличаване на броя на исканията за регистрация

2. Увеличаване на броя на инициативите, регистрирани от Комисията

3. Гарантиране на 12 пълни месеца за събиране на изявления за подкрепа онлайн за всички инициативи

4. Увеличаване на средния брой на събраните изявления за подкрепа за всяка инициатива

5. Увеличаване на броя на инициативите, които са достигнали необходимия брой изявления за подкрепа

6. Увеличаване на броя на инициативите, по които Комисията предприема последващи действия

7. Повишаване на осведомеността на гражданите във връзка с инструмента

1.4.4.Показатели за резултатите и за отражението

Да се посочат показателите, които позволяват да се проследи изпълнението на предложението/инициативата.

Показател 1: Брой искания, получени от Комисията

Базов показател 1: Средно 13 искания годишно от 2012 г. насам

Показател 2: Процент на регистрираните инициативи    

Базов показател 2: Средно 70 % от исканията за период от 5 години

Показател 3а: Брой инициативи, за които се използва централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн

Базов показател 3а: 70 % от инициативите, за които се използват софтуерът и сървърите на Комисията

Показател 3б: Дати на удостоверяване на системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн в сравнение с датите, на които започва събирането

Базов показател 3б: Средно около един месец след датата на регистрация за системите, които се хостват на сървърите на Комисията

Показател 4: Брой изявления за подкрепа, събрани за всяка инициатива, в края на 12-месечния срок на събиране

Базов показател 4: Комисията не разполага с точни данни освен за трите успешни инициативи

Показател 5: Брой успешни инициативи

Базов показател 5: Три инициативи за пет години

Показател 6: Брой инициативи, по които Комисията предприема последващи действия

Базов показател 6: Две инициативи за пет години

Показател 7а: Резултати от проучвания на осведомеността на гражданите на ЕС за техните права (Евробарометър)

Базов показател 7а: Според резултатите от експресно проучване на Евробарометър № 430 от октомври 2015 г., на въпроса дали гражданите на ЕС имат право да участват в гражданска инициатива две трети от запитаните (66 %) са отговорили положително.

Показател 7б: Брой граждани, които се информират по електронната поща за инструмента/за успешните инициативи

Базов показател 7б: Не се прилага.

Показател 7в: Брой участници в онлайн платформата за сътрудничество

Базов показател 7в: Не се прилага.

1.5.Мотиви за предложението/инициативата

1.5.1.Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или дългосрочен план

Изпълнение на разпоредбите на член 11 от Договора за Европейския съюз и на член 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с гражданската инициатива.

1.5.2.Добавена стойност от намесата на ЕС

Тази инициатива попада в обхвата на изключителната компетентност на ЕС съгласно член 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Поради това принципът на субсидиарност не се прилага.

Поради същността си европейската гражданска инициатива има европейско измерение, тъй като засяга процеса на формулиране на предложения за правни актове на Съюза.

1.5.3.Изводи от подобен опит в миналото

Инструментът европейска гражданска инициатива бе въведен с Договора от Лисабон и започна да функционира от 1 април 2012 г. въз основа на Регламент № 211/2011.

Този регламент се заменя с новото предложение.

Опитът, натрупан през първите пет години от изпълнението на европейската гражданска инициатива, показва ясно, че Комисията трябва да оказва на организаторите много повече конкретна техническа, организационна и правна подкрепа, за да могат те ефикасно да провеждат своите инициативи.

Поради това беше преценено, че е необходимо да се предложи на организаторите предварително подготвена централна система, която позволява събиране на изявления за подкрепа онлайн, както е предвидено в предложението.

Другите ИТ инструменти в подкрепа на ЕГИ включват регистъра/уебсайта на ЕГИ (които вече съществуват и следва да бъдат интегрирани в централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн) и платформата за сътрудничество за ЕГИ (на този етап тя се осъществява посредством пилотен проект на Европейския парламент). И двата инструмента са предвидени в предложението.

Преценено бе също, че комуникационните дейности и дейностите за повишаване на осведомеността трябва да бъдат подсилени, за да се повиши участието на гражданите. Предложението съдържа нова разпоредба относно комуникацията.

Поради обема на работата, свързана с прилагането на действащия Регламент за ЕГИ, броят на човешките ресурси, които работят по това прилагане, е нараснал значително през последните пет години. Този брой няма да се промени с новия регламент.

1.5.4.Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти

ИТ проектите в подкрепа на изпълнението на ЕГИ, и по-специално събирането на изявления за подкрепа онлайн, бяха подпомагани в миналото от програмата ISA, а понастоящем се подпомагат от програмата ISA2.

Тези проекти допринасят за подобряване на оперативната съвместимост между публичните администрации и с гражданите и предприятията с трансгранична дейност.

1.6.Срок на действие и финансово отражение

 Предложение/инициатива с ограничен срок на действие

   Предложение/инициатива в сила от [ДД/ММ]ГГГГ до [ДД/ММ]ГГГГ

   Финансово отражение от ГГГГ до ГГГГ

 Предложение/инициатива с неограничен срок на действие

Осъществяване с период на започване на дейност от 1.1.2019 г. до 31.12.2019 г.,

последван от функциониране с пълен капацитет.

1.7.Планирани методи на управление 34  

Пряко управление от Комисията

от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;

   от изпълнителните агенции

 Споделено управление с държавите членки

 Непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

трети държави или органите, определени от тях;

международни организации и техните агенции (да се уточни);

ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

органите, посочени в членове 208 и 209 от Финансовия регламент;

публичноправни органи;

частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;

лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.

Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

Коментар 1:

За сравнителни цели бюджетните кредити, предвидени за действащия Регламент за ЕГИ, са следните:

За 2017 г.:

- 0,840 милиона евро по бюджетния ред за ЕГИ (18 04 01 02);

- 0,561 милиона евро по бюджетния ред за програмата ISA² (26 03 01 00);

- 0,500 милиона евро по пилотен проект „Нови технологии и инструменти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за осъществяването и опростяването на европейската гражданска инициатива (ЕГИ)“. (25 01 77 04)

За 2018 г. (тези бюджетни кредити предстои да бъдат потвърдени в момента на приемане на настоящото законодателно предложение):

- 0,740 милиона евро по бюджетния ред за ЕГИ (18 04 01 02);

- 0,560 милиона евро по бюджетния ред за програмата ISA² (26 03 01 00).

Коментар 2:

Моля, имайте предвид, че на този етап датата на приемане и на влизане в сила на новия регламент не може да бъде потвърдена. Информацията, която се отнася до периода на започване на дейност, може да се наложи да бъде съответно адаптирана.

Коментар 3:

Моля, имайте предвид, че подготвителните действия във връзка със създаването на централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн, посочена по-горе в конкретна цел 3, ще започнат още през 2018 г. с помощта на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2018 г. за действащия Регламент за ЕГИ.

2.МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1.Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Наблюдението и докладването се осигуряват от персонала на Комисията при спазване на съществуващите правила, приложими за дейностите на Генералния секретариат и на ГД DIGIT.

2.2.Система за управление и контрол

2.2.1.Установени рискове

Липсата на дейности за повишаване на осведомеността и на комуникационни дейности може да доведе до по-слабо участие в инструмента, а следователно и до по-малък брой регистрирани и успешни инициативи съгласно точка 1.4.3.

Липсата на ефективна техническа и организационна подкрепа за организаторите може да доведе до по-малък брой успешни инициативи съгласно точка 1.4.3.

2.2.2.Информация за изградената система за вътрешен контрол

Попада в обхвата на съществуващите системи за вътрешен контрол на Генералния секретариат и на ГД DIGIT.

2.2.3.Оценка на разходите и ползите от проверките и на очаквания риск от грешка

Тази инициатива вероятно няма да се отрази на очакваната обща сума, изложена на риск, нито на показателя за разходите за контрол. Както е посочено в годишния отчет за дейността за 2016 г. на Генералния секретариат, очакваната обща сума, изложена на риск, в Генералния секретариат е 0 EUR, а показателят за разходите за контрол (разходи за контрол/плащания) е 1,74 %.

2.3.Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.

Не се прилага.

3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ ИНИЦИАТИВАТА

3.1.Съответни функции от многогодишната финансова рамка и разходни бюджетни редове

·Съществуващи бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Вноска

Номер 1A
Наименование: „Конкурентоспособност за растеж и работни места“

Многогод. 35

от държави от ЕАСТ 36

от държави кандидатки 37

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

26 03 01 00

Многогод.

ДА

ДА

НЕ

ДА 

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Вноска

Номер: 3
Наименование: „Сигурност и гражданство“

Многогод./едногод. 38

от държави от ЕАСТ 39

от държави кандидатки 40

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

18 04 01 02

Многогод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

33 02 01

Многогод.

ДА

ДА

ДА

НЕ

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Вноска

Номер 5
Наименование: „Административни разходи“

Многогод./
едногод.
41

от държави от ЕАСТ 42

от държави кандидатки 43

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

25 01 01 01 01

25 01 02 11 01

25 01 02 11 02

26 01 01 01 01

Едногод.

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Поискани нови бюджетни редове

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.

Функция от многогодишната финансова рамка

Бюджетен ред

Вид на
разхода

Вноска

Номер
[…][Наименование ………………………………………]

Многогод./
едногод.

от държави от ЕАСТ

от държави кандидатки

от трети държави

по смисъла на член 21, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент

[…][XX.YY.YY.YY]

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

ДА/НЕ

3.2.Очаквано отражение върху разходите

[Тази част следва да бъде попълнена, използвайки за целта таблицата за бюджетни данни от административно естество (втория документ в приложението към настоящата финансова обосновка) и качена в DECIDE за провеждането на вътрешни консултации между службите.]

3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите

милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова
рамка

Номер: 1А

Наименование: „Конкурентоспособност за растеж и работни места“

ГД: DIGIT

Година
2019 г.

Година
2020 г.

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред: 26 03 01 00

Поети задължения

(1)

0,620

0,110

Плащания

(2)

0,310

0,420

Номер на бюджетния ред

Поети задължения

(1а)

Плащания

(2а)

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 44  

Номер на бюджетния ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД DIGIT

Поети задължения

=1+1a+3

0,620

0,110

Плащания

=2+2a+3

0,310

0,420ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

0,620

0,110

Плащания

(5)

0,310

0,420

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 1А
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+6

0,620

0,110

Плащания

=5+6

0,310

0,420

Функция от многогодишната финансова
рамка

Номер 3

Наименование „Сигурност и гражданство“

ГД: Генерален секретариат

Година
2019 г.

Година
2020 г.

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред: 18 04 01 02

Поети задължения

(1)

1. 085

1,385

Плащания

(2)

0,814

1,310

Номер на бюджетния ред

Поети задължения

(1а)

Плащания

(2а)

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 45  

Номер на бюджетния ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Генерален секретариат“

Поети задължения

=1+1a+3

1,085

1,385

Плащания

=2+2a

+3

0,814

1,310

ДГ: JUST

Година
2019 г.

Година
2020 г.

• Бюджетни кредити за оперативни разходи

Номер на бюджетния ред: 33 02 01

Поети задължения

(1)

0,345

0,645

Плащания

(2)

0,259

0,570

Номер на бюджетния ред

Поети задължения

(1а)

Плащания

(2а)

Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми 46  

Номер на бюджетния ред

(3)

ОБЩО бюджетни кредити
за ГД JUST

Поети задължения

=1+1a+3

0,345

0,645

Плащания

=2+2a

+3

0,259

0,570 ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

1. 430

2,030

Плащания

(5)

1,073

1,880

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 3
от многогодишната финансова рамка

Поети задължения

=4+6

1,430

2,030

Плащания

=5+6

1,073

1,880

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:

• ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи

Поети задължения

(4)

2,050

2,140

Плащания

(5)

1,383

2,300

• ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени програми

(6)

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка
(Референтна стойност)

Поети задължения

=4+6

2,050

2,140

Плащания

=5+6

1,383

2,300Функция от многогодишната финансова
рамка

5

„Административни разходи“

милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
2019 г.

Година
2020 г.

ГД: Генерален секретариат

•Човешки ресурси

0,828

0,828

•Други административни разходи

0,070

0,070

ОБЩО ГД: Генерален секретариат

Бюджетни кредити

0,898

0,898

ГД: DIGIT

•Човешки ресурси

0,173

0,173

•Други административни разходи

ОБЩО ГД: DIGIT

Бюджетни кредити

0,173

0,173

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
 

(Общо поети задължения = Общо плащания)

1,071

1,071

милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

Година
2019 г.

Година
2020 г.

ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
 

Поети задължения

1,25 ЕПРВ

1,25 ЕПРВ

Плащания

1,25 ЕПРВ

1,25 ЕПРВ

3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:

Бюджетни кредити за поети задължения в милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

Да се посочат целите и резултатите

Година
2019 г.

Година
2020 г.

РЕЗУЛТАТИ

Вид 47

Среден разход

Бр.

Разходи

Бр.

Разходи

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 3

Централна система за събиране на изявления за подкрепа и регистър за ЕГИ
Разработка, поддръжка и помощ, инфраструктура

Софтуер, инфраструктура, услуги

1. 095

1

0,950

1

1,240

Междинен сбор за конкретна цел № 3

1

0,950

1

1,240

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 4

Онлайн платформа за сътрудничество за ЕГИ

Разработка, поддръжка и помощ, експлоатация на платформата, инфраструктура

Софтуер, инфраструктура, услуги

0,400

1

0,400

1

0,400

Междинен сбор за конкретна цел № 4

1

0,400

1

0,400

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 5

Комуникационни дейности и дейности за повишаване на осведомеността

услуги

0,400

1

0,500

1

0,300

Междинен сбор за конкретна цел № 5

1

0,500

1

0,300

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 6:

Превод на регистрираните инициативи

услуги

0,050

100

0,050

100

0,050

Междинен сбор за конкретна цел № 6

100

0,050

100

0,050

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 7

Организиране на срещи с организаторите на инициативите

Пряк договор, услуги

0,150

5

0,150

5

0,150

Междинен сбор за конкретна цел № 7

5

0,150

5

0,150

ОБЩО РАЗХОДИ

2,050

2,140

Основание за исканите бюджетни кредити:

Цел № 3: Осигуряване на централна система за събиране на изявления за подкрепа онлайн и осигуряване на регистъра на ЕГИ:

Централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн е предвидена изрично в настоящото предложение. Тя трябва да бъде създадена и да се управлява от Комисията (член 10).

Тя не бе предвидена в първия Регламент за ЕГИ, в който се постановяваше единствено, че Комисията отговаря за разработването и поддържането на софтуер за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

Онлайн регистърът на ЕГИ вече е предвиден в първия Регламент за ЕГИ и се предвижда да бъде запазен и в новия регламент (член 4, параграф 3).

През 2017 г. бюджетът за разработката и поддръжката на софтуера за събиране на изявления за подкрепа онлайн и за регистъра на ЕГИ възлиза на 685 000 EUR, които се финансират отчасти от бюджетен ред 26 03 01 00 за програмата ISA² (предимно що се отнася до софтуера за събиране на изявления за подкрепа онлайн) и отчасти от бюджетен ред 18 04 01 02 за ЕГИ.

Сумите, предвидени за изпълнението на настоящото предложение, за да бъде постигната тази цел, отразяват резултата от проучването относно процеса на събиране на изявления за подкрепа онлайн, проведено от Комисията през 2017 г.

Цел № 4: Оказване на техническа и организационна подкрепа на организаторите на ЕГИ посредством онлайн платформа за сътрудничество за ЕГИ, която се управлява в сътрудничество с външен партньор.

Онлайн платформата за сътрудничество е предвидена в член 4, параграф 2 от предложението като постоянен инструмент за подпомагане на изпълнението на ЕГИ. Платформата не бе предвидена в първия Регламент за ЕГИ.

По силата на новия регламент платформата ще се нуждае от редовно финансиране. Предложеният годишен бюджет възлиза на 400 000 EUR годишно. Тези средства следва да финансират управлението на платформата в сътрудничество с външен партньор, както и разработките, поддръжката, оказването на помощ и инфраструктурата в областта на ИТ.

Цел № 5: Популяризиране на инструмента ЕГИ с помощта на средства за комуникация и за повишаване на осведомеността:

С нов член 17 от предложението за регламент се въвежда задължението Европейската комисия да провежда комуникационни дейности за повишаване на осведомеността на обществеността за съществуването на европейската гражданска инициатива.

През 2017 г. комуникационните дейности се финансират от бюджетен ред 18 04 01 02 за ЕГИ, в който са заделени бюджетни кредити в размер на общо 840 000 EUR. В предложението за бюджет за 2018 г. за бюджетния ред 18 04 01 02 за ЕГИ са предвидени 740 000 EUR.

Предложените годишни бюджетни кредити за тази цел възлизат на 500 000 EUR през 2019 г., а след това — на 300 000 EUR годишно.

Цел № 6: Превод на регистрираните инициативи.

С предложението за новия регламент за ЕГИ се въвежда преводът на инициативите на всички официални езици на ЕС (член 4, параграф 4), след като бъдат регистрирани от Комисията. Това не е предвидено в действащия регламент.

Бюджетът от 50 000 EUR следва да позволи да бъдат превеждани до 100 регистрирани инициативи годишно.

Цел № 7: Организиране на срещи с организаторите, когато те бъдат поканени от Комисията в рамките на процедурата по разглеждане на тяхната успешна инициатива.

Тези бюджетни кредити ще бъдат използвани предимно за възстановяване на пътните разходи на организаторите, когато те бъдат поканени на срещата с Комисията в рамките на процедурата по разглеждане на успешна инициатива. Други евентуални разходи са свързани с логистиката и доставките за такива срещи. 

3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи

3.2.3.1.Обобщение

   Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи

   Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

2019 г.

2020 г.

ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

1,001

1,001

Други административни разходи

0,070

0,070

Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

1,071

1,071

Извън ФУНКЦИЯ 5 48
от многогодишната финансова рамка

Човешки ресурси

Други разходи
с административен характер

Междинен сбор
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка

ОБЩО

1,071

1,071

Нуждите от бюджетни кредити за човешки ресурси и за другите разходи с административен характер ще бъдат покрити с бюджетните кредити на ГД, които вече са отпуснати за управлението на дейността и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

3.2.3.2.Очаквани нужди от човешки ресурси

   Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.

   Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Оценката се посочва в еквиваленти на пълно работно време

2019 г.

2020 г.

•Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)

25 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

4 ЕПРВ AD +

2 ЕПРВ AST

4 ЕПРВ AD +

2 ЕПРВ AST

26 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)

0,25 ЕПРВ AD +

1 ЕПРВ AST 

0,25 ЕПРВ AD +

1 ЕПРВ AST

XX 01 01 02 (Делегации)

XX 01 05 01 (Непреки научни изследвания)

10 01 05 01 (Преки научни изследвания)

Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ) 49

XX 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)

XX 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в делегациите)

XX 01 04 yy  50

- в централата

- в делегациите

XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки научни изследвания)

10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки научни изследвания)

Други бюджетни редове (да се посочат)

ОБЩО

4,25 ЕПРВ AD +

3 ЕПРВ AST

4,25 ЕПРВ AD +

3 ЕПРВ AST

XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и временно наети служители

Цел № 1: Ефикасно управление на административните процедури, свързани с изпълнението на европейската гражданска инициатива, и оказване на съдействие на организаторите.

Цел № 2: Оказване на техническа подкрепа на организаторите на ЕГИ и управление на съответните ИТ проекти.

Външен персонал

3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка

   Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.

   Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво препрограмиране е необходимо, като посочите съответните бюджетни редове и суми.

[…]

   Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка.

Обяснете какво е необходимо, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.

[…]

3.2.5.Участие на трети страни във финансирането

Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.

Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:

Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Общо

Да се посочи съфинансиращият орган 

ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити3.3.Очаквано отражение върху приходите

   Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.

   Предложението/инициативата има следното финансово отражение:

   върху собствените ресурси

   върху разните приходи

милиони евро (до третия знак след десетичната запетая)

Приходен бюджетен ред:

Налични бюджетни кредити за текущата финансова година

Отражение на предложението/инициативата 51

Година
N

Година
N+1

Година
N+2

Година
N+3

Да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)

Статия ………….

За разните „целеви“ приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

[…]

Да се посочи методът за изчисляване на отражението върху приходите.

[…]

(1)

   Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).

(2)

   Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията от 17 ноември 2011 година относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (ОВ 301/3, 18.11.2011 г.).

(3)

   Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета, Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива, COM(2015)145 final.

(4)

   Резолюция на Европейския парламент от 28 октомври 2015 г. относно европейската гражданска инициатива (P8_TA(2015)0382).

(5)

   Жан-Клод Юнкер, „Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна (Политически насоки за следващата Европейска комисия).

(6) Член 20, параграф 2, буква б) и член 22 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 39 и 40 от Хартата на основните права на Европейския съюз.
(7)

   Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – По-добро регулиране за постигането на по-добри резултати – Програма на ЕС, COM(2015) 215.

(8)

   Доклад за гражданството на ЕС за 2017 г. Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна.

(9) Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (OВ L 354, 28.12.2013 г., p. 62—72); Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г.).
(10) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“, COM(2016)0179 final.
(11) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88).
(12) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1—22).
(13) Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73—114).
(14) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“, COM(2016)0179 final.
(15) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Стратегия за цифров единен пазар за Европа, COM(2015) 192 final.
(16) Това включва, по-специално: две проучвания на Европейския парламент „Европейска гражданска инициатива — първи уроци от прилагането“ и „Прилагане на европейската гражданска инициатива“; проверката относно европейската гражданска инициатива по собствена инициатива на омбудсмана; заключенията от „Дните на ЕГИ“ от април 2015 г. и 20 април 2016 г.; становището на Комитета на регионите от октомври 2015 г.; Резолюцията на Европейския парламент от октомври 2015 г.; становището на платформата REFIT от юни 2016 г.; и становището на Европейския икономически и социален комитет от юли 2016 г.
(17) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/regulation-review  
(18) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework
(19) https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-european-citizen-initiative_en
(20) ОВ C […], […] г., стр. […].
(21) ОВ C […], […] г., стр. […].
(22) Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).
(23) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1179/2011 на Комисията от 17 ноември 2011 г. относно определяне на технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн по силата на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (ОВ L 301, 18.11.2011 г., стр. 3).
(24) COM(2015)145 final.
(25) 2014/2257(INI).
(26) Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия (ОВ L 6, 11.1.2017 г., стр. 40).
(27) Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).
(28) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(29) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(30) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(31) ОВ C […], […] г., стр. […].
(32) УД: управление по дейности; БД: бюджетиране по дейности.
(33) Съгласно член 54, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.
(34) Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(35) Многогод. = Многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = Едногодишни бюджетни кредити.
(36) ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(37) Държави кандидатки и ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(38) Многогод. = Многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = Едногодишни бюджетни кредити.
(39) ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(40) Държави кандидатки и ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(41) Многогод. = Многогодишни бюджетни кредити / Едногод. = Едногодишни бюджетни кредити.
(42) ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.
(43) Държави кандидатки и ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.
(44) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(45) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(46) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(47) Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (напр. брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в километри и т.н.).
(48) Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове BA), непреки научни изследвания, преки научни изследвания.
(49) ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в делегация.
(50) Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове BA).
(51) Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднати 25 % за разходи по събирането.

Брюксел, 13.9.2017

COM(2017) 482 final

ПРИЛОЖЕНИЯ

към

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета

относно европейската гражданска инициатива

{SWD(2017) 294 final}


ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Минимален брой поддръжници от всяка държава членка

Белгия

15 750

България

12 750

Чешка република

15 750

Дания

9 750

Германия

72 000

Естония

4 500

Ирландия

8 250

Гърция

15 750

Испания

40 500

Франция

55 500

Хърватия

8 250

Италия

54 750

Кипър

4 500

Латвия

6 000

Литва

8 250

Люксембург

4 500

Унгария

15 750

Малта

4 500

Нидерландия

19 500

Австрия

13 500

Полша

38 250

Португалия

15 750

Румъния

24 000

Словения

6 000

Словакия

9 750

Финландия

9 750

Швеция

15 000

Обединено кралство

54 750

ПРИЛОЖЕНИЕ II

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВА

1. Насловът на инициативата, с не повече от 100 символа.

2. Съдържание на инициативата, относно която Комисията се приканва към действие, с не повече от 1000 символа.

3. Разпоредбите на Договорите, които според организаторите имат отношение към предложеното действие.

4. Пълните имена, пощенските адреси, гражданството и датите на раждане на седем членове на групата на организаторите, пребиваващи в седем различни държави членки, като се посочват специално представителят и заместникът, както и техните адреси на електронна поща и телефонни номера 1 .

В случай че представителят и/или заместникът не са сред седемте членове, посочени в горния абзац, техните пълни имена, пощенски адреси, гражданство, дати на раждане, адреси за електронна поща и телефонни номера.

5. Документи, с които се удостоверяват пълните имена, пощенските адреси, гражданството и датите на раждане на всеки един от седемте членове, посочени в точка 4 по-горе, както и на представителя и заместника, в случай че те не са сред въпросните седем членове.

6. Имената на другите членове на групата на организаторите.

7. В ситуацията, посочена в член 5, параграф 7, според случая, документи, с които се удостоверява създаването на правно образувание в съответствие с националното право на държава членка конкретно с цел управлението на дадена инициатива, както и че определеният като неин представител член на групата на организаторите е упълномощен да действа от името на правното образувание.

8. Всички източници на подкрепа и финансиране за инициативата към момента на регистрацията.

2Организаторите могат да предоставят в приложение по-подробна информация относно предмета, целите и контекста на инициативата. Те могат също така, ако желаят, да представят и проект на правен акт.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА — Част А 3
(за държави членки, в които не се изисква представянето на част от личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност)

Всички полета в настоящия формуляр са задължителни.

ПОПЪЛВА СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОТ ГРУПАТА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ:    

1. Всички поддръжници, включени в настоящия формуляр, са граждани на:    Моля, отбележете само една държава членка за всеки списък.

   

2. Регистрационен номер в Европейската комисия:     3. Начална и крайна дата на срока на събиране:    

4. Уеб адрес на настоящата инициатива в регистъра на Европейската комисия :         

5. Наслов на настоящата инициатива: :        

6. Съдържание на инициативата:     

7. Имена и адреси на електронна поща на регистрираните лица за контакт [в ситуацията, посочена в член 5, параграф 7, според случая, също така наименованието на правното образувание и държавата, в която се намира седалището му]:      

8. Уебсайт на настоящата инициатива (ако има такъв):     

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОДДРЪЖНИЦИТЕ С ГЛАВНИ БУКВИ:

„С настоящото удостоверявам, че информацията, предоставена от мен в настоящия формуляр, е вярна и че подкрепям настоящата инициатива за първи път.“

ПЪЛНИ СОБСТВЕНИ ИМЕНА

ФАМИЛНИ ИМЕНА

АДРЕС
(улица, номер, пощенски код, град, държава)

ДАТА
НА РАЖДАНЕ

ДАТА

ПОДПИС 4

Декларация за поверителност 5 за изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител или чрез индивидуални системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн:

В съответствие с член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) личните данни, предоставени с настоящия формуляр на групата на организаторите на европейската гражданска инициатива, ще се предоставят само на компетентните органи с цел проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, получени за настоящата гражданска инициатива (вж. член [12] от Регламент [...] на Европейския парламент и на Съвета от [...] относно европейската гражданска инициатива), и ако е необходимо, ще се обработват допълнително за целите на административни или съдебни производства, свързани с настоящата гражданска инициатива (вж. член [18, параграф 5] от Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета от [...] относно европейската гражданска инициатива). Данните не могат да бъдат използвани за никакви други цели.

Субектите на данни имат право на достъп до своите лични данни, на коригиране на неточни данни, свързани с тях, на изтриване и на ограничаване на обработването на техните лични данни. Субектите на данни имат право да възразят срещу обработването.

Всички изявления за подкрепа се унищожават най-късно 18 месеца след началната дата за събирането им за гражданската инициатива или, в случай на административни или съдебни производства, най-късно три месеца след датата на приключване на въпросните производства.

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни смята, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679.

Координати за връзка с администратора на данни:     Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако има такова):     

Декларация за поверителност за изявленията за подкрепа, събрани онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн:

В съответствие с член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни личните данни, предоставени с настоящия формуляр на Европейската комисия, ще се предоставят само на компетентните органи с цел проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, получени за настоящата гражданска инициатива (вж. член [12] от Регламент [...] на Европейския парламент и на Съвета от [...] относно европейската гражданска инициатива), и ако е необходимо, ще се обработват допълнително за целите на административни или съдебни производства, свързани с настоящата гражданска инициатива (вж. член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета от [...] относно европейската гражданска инициатива). Данните не могат да бъдат използвани за никакви други цели. Субектите на данни имат право на достъп до своите лични данни, на коригиране на неточни данни, свързани с тях, на изтриване и на ограничаване на обработването на техните лични данни. Субектите на данни имат право да възразят срещу обработването. Всички изявления за подкрепа ще бъдат унищожени най-късно 18 месеца след началната дата за събирането им за гражданската инициатива или, в случай на административни или съдебни производства, най-късно три месеца след датата на приключване на въпросните производства. Без да се засягат които и да било съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни може да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните, ако смята, че правата му по член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз са били нарушени в резултат от обработването на личните му данни от Европейската комисия. Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни смята, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. 

Координати за връзка с администратора на данни:     Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако има такова):    

ФОРМУЛЯР ЗА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА — Част Б 6
(за държави членки, в които се изисква представянето на част от личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност)

Всички полета в настоящия формуляр са задължителни.

ПОПЪЛВА СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОТ ГРУПАТА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

1. Всички поддръжници, включени в настоящия формуляр, са граждани на:

Моля, отбележете само една държава членка за всеки списък.

Вж. официалния уебсайт на Комисията за регистъра на европейската гражданска инициатива за личен идентификационен номер/номер на документ за самоличност, един от които трябва да бъде посочен.

2. Регистрационен номер в Европейската комисия:     3. Начална и крайна дата на срока на събиране:    

4. Уеб адрес на настоящата инициатива в регистъра на Европейската комисия:     

5. Наслов на настоящата инициатива:     

6. Съдържание на инициативата:     

7. Имена и адреси на електронна поща на регистрираните лица за контакт: [В ситуацията, посочена в член 5, параграф 7, според случая, също така наименованието на правното образувание и държавата, в която се намира седалището му]:    

8. Уебсайт на настоящата инициатива (ако има такъв):     

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ПОДДРЪЖНИЦИТЕ С ГЛАВНИ БУКВИ:

„С настоящото удостоверявам, че информацията, предоставена от мен в настоящия формуляр, е вярна и че подкрепям настоящата инициатива за първи път.“

ПЪЛНИ СОБСТВЕНИ ИМЕНА

ФАМИЛНИ ИМЕНА

ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ СИМВОЛА ОТ ЛИЧНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР/

НОМЕРА НА ДОКУМЕНТА ЗА САМОЛИЧНОСТ

ВИД НА НА ЛИЧНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ИЛИ НА ДОКУМЕНТА ЗА САМОЛИЧНОСТ

ДАТА

ПОДПИС 7

Декларация за поверителност 8 за изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител или чрез индивидуални системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн:

В съответствие с член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) личните данни, предоставени с настоящия формуляр на групата на организаторите на европейската гражданска инициатива, ще се предоставят само на компетентните органи с цел проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, получени за настоящата гражданска инициатива (вж. член [12] от Регламент [...] на Европейския парламент и на Съвета от [...] относно европейската гражданска инициатива), и ако е необходимо, ще се обработват допълнително за целите на административни или съдебни производства, свързани с настоящата гражданска инициатива (вж. член [18, параграф 5] от Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета от [...] относно европейската гражданска инициатива). Данните не могат да бъдат използвани за никакви други цели.

Субектите на данни имат право на достъп до своите лични данни, на коригиране на неточни данни, свързани с тях, на изтриване и на ограничаване на обработването на техните лични данни. Субектите на данни имат право да възразят срещу обработването. Всички изявления за подкрепа се унищожават най-късно 18 месеца след началната дата за събирането им за гражданската инициатива или, в случай на административни или съдебни производства, най-късно три месеца след датата на приключване на въпросните производства. Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни смята, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679.

Координати за връзка с администратора на данни:     Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако има такова):    

Декларация за поверителност за изявленията за подкрепа, събрани онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн:

В съответствие с член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни личните данни, предоставени с настоящия формуляр на Европейската комисия, ще се предоставят само на компетентните органи с цел проверка и удостоверяване на броя на действителните изявления за подкрепа, получени за настоящата гражданска инициатива (вж. член [12] от Регламент [...] на Европейския парламент и на Съвета от [...] относно европейската гражданска инициатива), и ако е необходимо, ще се обработват допълнително за целите на административни или съдебни производства, свързани с настоящата гражданска инициатива (вж. член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) [...] на Европейския парламент и на Съвета от [...] относно европейската гражданска инициатива). Данните не могат да бъдат използвани за никакви други цели. Субектите на данни имат право на достъп до своите лични данни, на коригиране на неточни данни, свързани с тях, на изтриване и на ограничаване на обработването на техните лични данни. Субектите на данни имат право да възразят срещу обработването. Всички изявления за подкрепа ще бъдат унищожени най-късно 18 месеца след началната дата за събирането им за гражданската инициатива или, в случай на административни или съдебни производства, най-късно три месеца след датата на приключване на въпросните производства. Без да се засягат които и да било съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни може да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните, ако счита, че правата му по член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз са били нарушени в резултат от обработването на личните му данни от Европейската комисия. Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. 

Координати за връзка с администратора на данни:     Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако има такова):        

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОТВЪРЖДАВАЩО СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДАДЕНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА ОНЛАЙН С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № […] НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ […] ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

… (наименование на компетентния орган) на … (наименование на държавата членка) с настоящото удостоверява, че индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн … (адрес на уебсайта), използвана за събиране на изявления за подкрепа на … (наслов на инициативата) с регистрационен номер ... (регистрационен номер на инициативата), отговаря на изискванията на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно европейската гражданска инициатива.

Дата, подпис и официален печат на компетентния орган:

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИЗЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОДКРЕПА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА

1. Пълни имена, пощенски адреси и адреси на електронна поща на лицата за контакт (представител и заместник от групата на организаторите) или на правното образувание, което управлява инициативата, и неговия представител:

2. Наслов на инициативата:

3. Регистрационен номер в Комисията:

4. Дата на регистрация:

5. Брой поддръжници, които са граждани на (наименование на държавата членка):

6. Общ брой на събраните изявления за подкрепа:

7. Брой държави членки, в които прагът е достигнат:

8. Приложения:

(Включват се всички изявления за подкрепа от поддръжниците, които са граждани на съответната държава членка.

Ако е приложимо, се включва съответното удостоверение за съответствието на индивидуалната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн с изискванията на Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно европейската гражданска инициатива.

9. С настоящото декларирам, че информацията, предоставена в настоящия формуляр, е вярна и че изявленията за подкрепа са събрани в съответствие с член […] от Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно европейската гражданска инициатива.

10. Дата и подпис на едно от лицата за контакт (представител/заместник 9 ) или на представителя на правното образувание:

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОТВЪРЖДАВАЩО БРОЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА, СЪБРАНИ ЗА … (НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА)

… (наименование на компетентния орган) на… (наименование на държавата членка), след като извърши необходимите проверки съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно европейската гражданска инициатива, с настоящото удостоверява, че … (брой на действителните изявленията за подкрепа) изявления за подкрепа за инициативата с регистрационен номер … (регистрационен номер на инициативата) са действителни в съответствие с разпоредбите на посочения регламент.

Дата, подпис и официален печат

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ФОРМУЛЯР ЗА ВНАСЯНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

1. Наслов на инициативата:

2. Регистрационен номер в Комисията:

3. Дата на регистрация:

4. Брой на получените действителни изявления за подкрепа (броят им трябва да бъде най-малко един милион):

5. Брой поддръжници, удостоверен от държавите членки:

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Брой на поддръжниците

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ОБЩО

Брой на поддръжниците

6. Пълни имена, пощенски адреси и адреси на електронна поща на лицата за контакт (представител и заместник от групата на организаторите) 10 или на правното образувание, което управлява инициативата, и неговия представител:

7. Посочете всички източници на подкрепа и финансиране, получени за инициативата, включително размера на финансова подкрепа към момента на внасянето.

8. С настоящото декларирам, че информацията, предоставена в настоящия формуляр, е вярна и че са спазени всички приложими процедури и условия, определени в Регламент (ЕС) № […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно европейската гражданска инициатива.

Дата и подпис на едно от лицата за контакт (представител/заместник 11 ) или на представителя на правното образувание:

9. Приложения: (прилагат се всички удостоверения)

(1) Декларация за поверителност: в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни субектът на данните се информира, че тези лични данни се събират от Комисията за целите на процедурата във връзка с предложената гражданска инициатива. Само пълните имена на организаторите, държавата на пребиваване на представителя или, според случая, наименованието на правното образувание и държавата, в която се намира седалището му, адресите на електронна поща на лицата за контакт и информацията относно източниците на подкрепа и финансиране ще са достъпни за обществеността в онлайн регистъра на Комисията. Субектите на данни имат право да възразят срещу публикуването на техните лични данни при убедителни законови основания, свързани с тяхното конкретно положение, както и да поискат коригирането на тези данни по всяко време и тяхното отстраняване от онлайн регистъра на Комисията след изтичането на две години от датата на регистриране на предложената гражданска инициатива.
(2) Формулярът се отпечатва на един лист. Организаторите могат да използват двете страни на листа. За целите на качването на изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, в централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн се използва код, предоставен от Комисията.
(3) Подписът не е задължителен, ако формулярът се подава онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн по член 10 или индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн по член 11.
(4) Следва да се използва само един от двата предложени варианта на декларации за поверителност в зависимост от начина на събиране.
(5) Формулярът се отпечатва на един лист. Организаторите могат да използват двете страни на листа. За целите на качването на изявленията за подкрепа, събрани на хартиен носител, в централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн се използва код, предоставен от Комисията.
(6) Подписът не е задължителен, ако формулярът се подава онлайн чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн по член 10 или индивидуална система за събиране на изявления за подкрепа онлайн по член 11.
(7) Следва да се използва само един от двата предложени варианта на декларации за поверителност в зависимост от начина на събиране.
(8) Ненужното се зачерква.
(9) Декларация за поверителност: в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни субектът на данните се информира, че тези лични данни се събират от Комисията за целите на процедурата във връзка с гражданската инициатива. Само пълните имена на организаторите, адресите на електронна поща на лицата за контакт и информацията относно източниците на подкрепа и финансиране ще са достъпни за обществеността в онлайн регистъра на Комисията. Субектите на данни имат право да възразят срещу публикуването на техните лични данни при убедителни законови основания, свързани с тяхното конкретно положение, както и да поискат коригирането на тези данни по всяко време и тяхното отстраняване от онлайн регистъра на Комисията след изтичането на две години от датата на регистриране на предложената гражданска инициатива.
(10) Ненужното се зачерква.