Брюксел, 22.3.2017

COM(2017) 136 final

2017/0060(COD)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове

(текст от значение за ЕИП)


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Основания и цели на предложението

Целта на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт 1 („Директивата за ИТС“), която влезе в сила през август 2010 г., е да се ускори координираното внедряване и използване в целия ЕС на интелигентните транспортни системи (ИТС) в областта на автомобилния транспорт. Съгласно Директивата трябва да се приемат чрез делегирани актове спецификации за действия в четири приоритетни области. Директивата за ИТС беше един от първите законодателни актове на Съюза, предвиждаща използването на делегирани актове, и правомощието да се приемат делегирани актове беше предоставено на Комисията само за ограничен период от време (до 27 август 2017 г.).

Четири делегирани акта бяха приети след влизането в сила на Директивата за ИТС. Пети делегиран акт беше финализиран с експерти на държавите членки, касаещ предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания. В допълнение към изискванията за оперативна съвместимост за eCall изградените във връзка с тези аспекти механизми за обмен на данни допринасят в значителна степен за целите на стратегията за цифров единен пазар 2 . Цифровизацията в транспортния сектор също спомага за устойчивостта му.

Цифровата транспортна система изисква хоризонтално мислене — в рамките на различните видове транспорт и транспортни отрасли. Цифровите технологии се основават на данни, които могат да се съчетаят в една гама от иновативни услуги и приложения. Спецификациите по Директивата за ИТС дават възможност за създаване на общи разпоредби (функционални, технически, организационни и такива във връзка с обслужването), улесняващи достъпността и разполагането с данни, които впоследствие се използват за създаване на тази гама от иновативни услуги и приложения.

В контекста на наскоро приетата Европейска стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи 3 (СИТС) Комисията работи сега с експертите на държавите членки за създаване на правна и техническа рамка за подкрепа на внедряването на СИТС. Това е част от приоритетна област IV по Директивата за ИТС и едно от действията по същата директива, за които Комисията възнамерява да използва делегираното ѝ правомощие, за да приема технически, функционални и организационни спецификации. Необходима е задълбочена подготвителна работа, за да се гарантира, че спецификациите обхващат всички аспекти, необходими за осигуряване на хармонизираното и оперативно съвместимото внедряване на СИТС в Съюза. В работата се използват мненията на заинтересованите страни по платформата за СИТС 4 , провежда се тясно сътрудничество с тях и се надгражда върху опита от проектите по внедряване на СИТС, например инициативите на държавите членки по платформата C-ROADS 5 . Спецификациите на СИТС ще бъдат от основно значение за осигуряване на координираното и бързо внедряване на съвместно използваните, свързаните и автоматизираните превозни средства в Съюза.

Освен работата по правната и техническата рамка в подкрепа на внедряването на СИТС трябва да се предприемат мерки по няколко други действия в четирите приоритетни области по Директивата за ИТС 6 , като спецификациите и стандартите за непрекъснатостта и оперативната съвместимост на услугите за управление на движението и товарните превози (приоритетна област II), спецификациите за други действия във връзка с ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност (приоритетна област IIІ) и определянето на необходимите мерки за интегриране на различни ИТС приложения в отворена бордова платформа (приоритетна област IV, параграф 1.1).

За да може Комисията да приема нови спецификации чрез делегирани актове, е от основно значение да се удължи срокът на делегирането на правомощието. Освен това може да се наложи да се актуализират спецификациите, които вече бяха приети, за да се вземе предвид технологическият прогрес или опитът от тяхното прилагане в държавите членки.

Поради това Комисията предлага да се удължи срокът, за който е делегирано правомощието, с пет години от 27 август 2017 г., а след това — мълчаливо за нови петгодишни периоди, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване.

Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на политиката

Единствената цел на настоящото предложение е да се удължи срокът, за който е делегирано правомощието на Комисията да приема делегирани актове, без да се променят целите на политиката или приложното поле на Директивата за ИТС.

2.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

Правно основание

Член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Субсидиарност (при неизключителна компетентност)

В Директивата за ИТС са разгледани трансгранични въпроси, които не могат да се решат в задоволителна степен само от държавите членки, като оперативната съвместимост на оборудването и развитието на вътрешния пазар на ИТС услугите (като така се допринася за конкурентоспособността на световно равнище, за работните места и растежа).

Съгласно принципа на субсидиарност използването на (рамкова) директива, като Директивата за ИТС, остава един от най-удачните подходи за постигане на желания резултат. Всеобхватните принципи и благоприятните условия за развитие на ИТС дават практически резултати чрез спецификациите, разработени с голямото участие на експерти от държавите членки. Комисията създаде също така европейска консултативна група по ИТС, в рамките на която представителите на съответните публични и частни заинтересовани страни в областта на ИТС консултират Комисията по търговските и техническите аспекти на развитието и внедряването на ИТС в ЕС.

Приетите от Комисията спецификации се прилагат по силата на член 5 от Директивата за ИТС, която признава правото на всяка държава членка да взема решения за внедряването на ИТС приложения и услуги на територията си.

Пропорционалност

Участието на Комисията е ограничено до изисквания минимум за постигане на целите на предложението и не излиза извън необходимото за тази цел. За да се подпомогнат държавите членки, то е ограничено до дефиниране — с помощта на националните експерти по ИТС — на процедури и спецификации в определени приоритетни области, за които се изисква наднационален подход.

Ако не се удължи срокът, за който е делегирано правомощието на Комисията, това ще застраши интегрираното и координираното внедряване в целия ЕС на оперативно съвместими ИТС в областта на автомобилния транспорт и техните интерфейси с други видове транспорт. Не би било възможно, нито ефективно от гледна точка на разхода на време, Съветът и Европейският парламент да приемат всички необходими подробни спецификации една по една.

3.РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото законодателство

В доклад за прилагането на Директивата за ИТС през октомври 2014 г. 7 бяха подчертани необходимостта да се удължи (след август 2017 г.) срокът на делегиране на правомощието на Комисията да приема делегирани актове за ИТС спецификации и нуждата на следващ етап да се подготви по-цялостен преглед на Директивата, като се вземе предвид непрекъснатото техническо развитие на ИТС. Настоящото предложение касае само удължаването на срока, за който е делегирано правомощието.

Консултации със заинтересованите страни

Счита се, че резултатите от консултацията, проведена преди приемане на Директивата за ИТС и Плана за действие за ИТС 8 , все още са меродавни — например по отношение на междусекторното сътрудничество, стратегията за изпълнението и координацията на заинтересованите страни.

В последно време бяха осъществени консултации по конкретни теми с групи заинтересовани групи, по-специално Европейския комитет по ИТС и членовете на европейската консултативна група по ИТС. Налице беше общо съгласие относно необходимостта да се удължи срокът, за който е делегирано правомощието на Комисията да приема делегирани актове.

Оценка на въздействието

Не е предвидено да се извършва оценка на въздействието, тъй като удължаването на срока не променя приложното поле и съдържанието на самата Директива за ИТС.

4.ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Няма отражение върху бюджета на ЕС.

5.ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

Избор на правна форма на предложението

Целта на предложението е да се удължи срокът, за който е делегирано правомощието на Комисията да приема делегирани актове. Въпреки че са част от директива, фактически новите разпоредби не са насочени към държавите членки, а към институциите на Съюза. Поради това няма да се налага да се транспонират в националното законодателство и следва да се приемат под формата на решение.

Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението

С член 1 се удължава с пет години срокът, за който е предоставено правомощието на Комисията да приема делегирани актове. След това правомощието ще се удължава мълчаливо за петгодишни периоди, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване.

В член 2 се предвижда решението да влезе в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Европейско икономическо пространство

Предложеният акт е от значение за ЕИП.

2017/0060 (COD)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 9 ,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите 10 ,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 11 предвижда изготвянето на спецификации за приоритетни действия в приоритетни области.

(2)След влизането в сила на Директива 2010/40/ЕС Комисията прие четири делегирани акта във връзка с приоритетни действия по същата директива. Те касаят по-конкретно eCall и механизмите за обмен на данни, улесняващи електронния обмен на данни между съответните публични органи и заинтересовани страни и съответните доставчици на ИТС услуги. Необходими са други делегирани актове във връзка с действия, които трябва да се разгледат и принадлежат към приложното поле на Директива 2010/40/ЕС.

(3)Съгласно член 12 от Директива 2010/40/ЕС правомощието да приема посочените в член 7 от Директивата делегирани актове, което е предоставено на Комисията, изтича на 27 август 2017 г.

(4)За постигане на целите по Директива 2010/40/ЕС следва да се делегира на Комисията правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за допълнителен период от пет години, считано от 27 август 2017 г. Този период следва да се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, за да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 12 от Директива 2010/40/EС параграф 1 се заменя със следното:

„1.Правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 7, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 27 август 2017 г. Делегирането на правомощието се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощието не по-късно от девет месеца преди изтичането на всеки петгодишен срок.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент    За Съвета

Председател    Председател

(1) ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1.
(2) http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en.  
(3) Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи — крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност (COM(2016) 766).
(4) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en.  
(5) https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-industry-join-forces-deployment_en.  
(6) Вж. приложение І към Директивата.
(7) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm.  
(8) http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm.  
(9) OВ C , , стр. .
(10) OВ C , , стр. .
(11) Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1).