1.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 212/22


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8539 — KPS/DexKo)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 212/10)

1.

На 16 юни 2017 г. Европейската комисия получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятие KPS Capital Partners, L.P. („KPS“, САЩ) придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие DexKo Global, Inc. („DexKo“, САЩ) посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие KPS: инвестиционен фонд със седалище в САЩ за управление на инвестиции в широк кръг сектори, включително основни материали, маркови стоки в областта на здравеопазването и потреблението, автомобилни части, основното производствено оборудване, както и общото производство,

—   за предприятие DexKo: проектант и производител на оси за ремаркета и компоненти на ходовата част. То предлага оси и спирачки за ремаркета, възли и барабанни спирачки, шасита, елементи на окачването, ходовата част, както и други компоненти на ходовата част.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата, с позоваване на референтен номер M.8539 — KPS/DexKo, на следния адрес:

European Commission

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.